1.

Pantun Agama Pantun agama ini merupakan pantun yang berisi tentang keagamaan (relegiusitas), tuntunan bagaimana menjalankan syariat islam.

Luruk banyu ka dalam bulanai Gasan mangurung si iwak patin Islam nitu agama nang damai Damai di lahir damai di batin

Bawalah paikat ka Birayang Imbah nitu ka Palaihari Wajib salat atawa sambahyang Lima kali dalam sahari

Mun isuk mudik ka Kandangan Batarus haja ka Mantimin Kitap suci kitap Al Quran Bacaan mulia urang muslimin

Daun pudak atawa pandan Bawalah ka pasar ari Arba Amun datang bulan Ramadan Jangan tatinggal wajip puasa

Ada nasi ada jua bubur Pilih makan handak nang mana

Imbah mati masuk ka kubur Harta nang banyak kada dibawa

Kayu panjang di halaman Lalu ditatak lawan parang Parilaku urang baiman Katuju manulungi urang

Tatak sabilah kayu birik Bilahannya ditumbang talu Wayah bamula gawi nang baik Baca Bismillah badahulu

Anak saluang si anak sapat Timbul tinggalam banyalam-nyalam Amun kita hanyar badapat Badahulu kita maucap salam

Ulin panjang gasan galagar Ulin nang nipis diulah sirap Maulah masjid manggawi langgar Gawi sabumi mangumpul wakap

Banang bagalas dililit-lilit Gasan talinya kalayangan

Wayah mandangar bang di masjid Nitu wayahnya sambahyangan

Digaragaji kayu pang lanan Papan nang kandal diulah tangga Kada tamasuk urang baiman Amun bahual lawan tatangga

Parak haja kampung Barikin Wadah baulah haduk sasapu Urang cacat pakir miskin Bubuhannya nitu parlu dibantu

2. Pantun Adat Istiadat Pantun Adat Istiadat ini adalah ragam pantun yang membimbing atau berupa nasihat agar bertingkahlaku, sopan santun, berahlak yang baik terhadap orang tua, pada seseorang baik terhadap yang muda mau pun yang tua, juga dalam tatanan bermasyarakat.

Puhun gambir di dalam hutan Andaknya di padang sabat Amun bapandir lawan kuitan Baucap nitu bagamat-gamat

Mambawa papan ka muhara Papan handak diulah pasak Parak hadapan urang tuha

Mun bajalan babungkuk awak

Banyak raragi lawan rarampah Ada katumbar lawan jintan Handak tulak ka luar rumah Basujut cium tangan kuitan

Bungkah janar diulah japa Dipirik-pirik di dalam cubik Dikiau mama dikiau bapa Lakasi manyahut baik-baik

Maharu baras dalam kuantan Kuantan miris imbah disudir Amun disuruh ulih kuitan Lakas digawi jangan pangulir

Hundayang nyiur daunnya karing Bilah lidinya dijarat-jarat Kada baik mbaucap nyaring Kaya urang kada baadat

Buah asam banyak guguran Ada nang gugur ka sumur karing Tuntung makan kakanyangan

Jangan mariga banyaring-nyaring

Jalan baimbai sambil batuntun Lapah bajalan naik ka bica Kada bulih manjajak watun Kaina disariki ulih mintuha

Tukang titik si tukang sudir Manyudir rinjing baluman tuntung Rahatan makan banyak bapandir Bisa nasi tamasuk kahidung

Buah rambai gugur ka tanah Pucuk daunnya umpan bakantan Basisiut malam dalam rumah Nitu pamali mangiaw sitan

Tumat hantakan ka Banua Kupang Singgah dahulu di Batali Jangan makan piring batumpang Ujar nini nitu pamali

Karas-karasnya wasi waja Diulah lading diulah parang Amunlah ari wayah sanja

Janganlah duduk di muha lawang

Tulak mamulut baduduaan Imbah bulik di wayah sanja Jangan bacakut papadaan Hual sadikit baakuran haja

Dadaian kain paikat laki Kain didadai nang bakurawang Kada baik bahiri dangki Pariksa haja diri saurang

Mayang pinang babungkus upih Gasan dipakai bamandi-mandi Wayah bapangkat wayah sugih Baingat-ingatlah lawan diri

Maurak tikar di palatar Tikar purun diulah lapik Piragah harat piragah pintar Nitu parigal nang kada baik

Kayu halaban diulah harang Ditatak-tatak dipanggal dua Jangan mancari kasalahan urang

Kasahan saurang ada haja

Tulak maunjun tulak mambanjur Dapat kalabaw dapat hundang Amunlah bajanji bujur-bujur Janji nitu ibarat hutang

Tatak haur diulah bumbung Hujung ditukup tarus dijarat Kada bagus balaku sumbung Parigal diri nang pina harat

Kumpai jariwit daunnya panjang Makanannya si biri-biri Amun bagana di kampung urang Babisa-bisa mambawa diri

Daun kaladi tumbuh di pinggir Di subalahnya tumbuh jaruju Amun cakah harat bapandir Banyak urang kada katuju

Kupasakan sabigi mangga Mangga banyak dalam barunjung Balaku baik lawan tatangga

Amun parlu kawa manulung

Kuning-kuning kambang angsana Ditampur angin tarabangan Makan pakai nang sadarhana Jangan maungkai kasugihan

Buah nyiur sabigi dua Banyunya manis nyaman dinginum Hurmat lawan urang tuha Sayang pulang lawan nang anum

Riang riut punduk di hutan Kaguguran buah timbatu Irang irut muntung kuitan Mamadahi anak minantu

Baras unus masak di panci Jadi bubur banyak banyunya Taingat hutang tahun tadi Imbah katam mambayarinya

Putri ramaja anak babangsa Anak babangsa tanah banyu Rupa bungas babudi bahasa Banyaklah urang nang katuju

3. Pantun Badatang (meminang) Pantun Badatang ini berisikan suatu tuntutan menagih janji berupa pinangan pria kepada pihak si perempuan. Kadang kala meminang ini terjadi berbalas pantun antara pihak pria dan pihak perempuannya.

Pihak pria : Apa habar bayan manari Katutut bajalan malam Apa habar datang kamari Manuntut janji samalam Pihak perempuan : Katutut burung katutut Katutut basaung buntut Lamun ada judu manuntut Urang tuha bisa mamatut

Pihak pria : Rumah bahari baukir – ukir Tangga ulinnya bapasang pasak Sudah lawas kami pikir – pikir Ditimbang – timbang sampai masak

Pihak perempuan : Pucuk bubungan bapasang jamang Jamang batatah di pambuung Lawas dipikir lawas ditimbang Talalu banyak hitung-mahitung

Pihak pria :

Anak tangganya pitung tantang Sama balakang lawan hadapan Niat hati handak badatang Nang kaya apa sakira nyaman

Pihak perempuan : Punduk di hutan hatap rumbiya Gasan lantainya papan satampik Sampian badatang kami tarima Kadatangan sampian kada ditampik

Pihak pria : Punduk di hilir punduk di hulu Sama batawing papan kalipik Amun damintu hitung dahulu Ari nang baik bulan nang baik

Pihak perempuan : Batang dadap batang maritam Disitu ada sarang kalulut Bulan di hadap imbah katam Hidup duabelas bulan Mulut