Anda di halaman 1dari 18

KURSUS : PROFESIONALISMA GURU PENDIDIKAN ISLAM (PIM 3111) TAJUK: SAHSIAH GURU PENDIDIKAN ISLAM YANG CEMERLANG DARI

SEGI PENAMPILAN DIRI DAN WATAK, SIKAP TERHADAP TUGAS DAN HUBUNGAN INTER PERSONAL DAN KEPIMPINAN DISEDIAKAN OLEH : NURUL SHUHADA BINTI TALIB (900616-08-6118) PISMP PIBAPQ SEMESTER 6

SAHSIAH GURU (perihal peribadi, sifat , watak, ciri-ciri, dan yang khusus terdapat pada seseorang guru) PENAMPILAN DIRI

KEPIMPINAN

Pakaian yang menutup aurat

PERWATAKAN
Zuhud dan Ikhlas

SIKAP TERHADAP TUGAS

HUBUNGAN INTER PERSONAL

Pemimpin sebagai pelaksana objektif

Kekemasan diri

Bertanggungjawab Hubungan terhadap masyarakat dan negara Berintegriti Hubungan terhadap pelajar

Pemimpin kepada pelajar dan rakan sekerja

Tutur bahasa yang berkesan

Memilki ilmu, kebijaksanaan dan kematangan

Kerjasama dalam pimpinan

Kerjasama Humor

Kepimipinan sebagai satu amanah Pemimpin sebagai contoh

Sabar

Komitmen

Hubungan terhadap rakan sejawat

Ramah mesra

Hubungan terhadap ibu bapa pelajar

Kualiti kepimpinan

SAHSIAH GURU.
Menurut Kamus Dewan Edisi ketiga (2005), sahsiah bermaksud

peribadi atau keperibadian. Peribadi pula bermaksud perihal


peribadi, sifat , watak, ciri-ciri, dan yang khusus terdapat pada seseorang, bangsa, dan sebagainya. Guru pula bermaksud orang

yang mengajar, pendidik, pengajar dan pengasuh. Ini bererti


sahsiah guru merujuk kepada perihal peribadi, sifat , watak, ciri-ciri, dan yang khusus terdapat pada seseorang guru. Maka, konsep sahsiah guru dirumuskan sebagai segala apa yang ada pada seorang pendidik.

PENAMPILAN DIRI.
Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2005), penampilan membawa

maksud

perihal

tindakan,

usaha

untuk

menampilkan

dan

mengemukakan seseorang atau sesuatu.

Penampilan diri sangat penting untuk penilaian awal orang lain


terhadap diri anda ketika pertemuan kali pertama. Ini kerana melalui penampilan, orang lain akan cuba membuat seribu satu andaian

mengenai tingkahlaku, sifat, kerjaya dan sebagainya

PAKAIAN YANG MENUTUP AURAT DAN SOPAN Dalam aspek pemakaian beliau menjelaskan guru hendaklah memakai pakaian yang berbeza daripada murid. Jika penampilan guru sama dengan murid, boleh mengurangkan rasa hormat kepada dirinya. Yang terpenting dalam berpakaian adalah menutup aurat. Beliau menganjurkan kepada guru untuk memakai pakaian yang rapi dan tidak berlebih-lebihan.

KEKEMASAN DIRI.
Pakaian seorang guru perlu kemas dan segak. Bagi guru perempuan mereka dilarang memakai pakaian yang boleh menjolok mata atau seksi. Sesuaikanlah pakaian guru dengan keadaan majlis. Semasa mengajar pendidikan jasmani, guru perlu berpakaian sukan. Rambut perlu diurus dengan rapi supaya sentiasa kelihatan kemas.

TUTUR BAHASA BERKESAN.

Guru muslim perlu katakata yang baik lagi santun. Beliau menegaskan supaya jangan berucap kecuali mengeluarkan kata-kata yang indah lagi bernilai kerana muridmurid merakam kata-kata anda di dalam memori ingatannya.

PERWATAKAN.
Perwatakan dan personaliti mempunyai maksud yang

sama.pengertian ini dijelaskan dalam Kamus Dewan Edisi ketiga


(2005), personaliti bermaksud keperibadian dan perwatakan. Noran Fauziah Yaakub dan Ahmad Mahdzan Ayob (1992), pula membuat

kesimpulan bahawa personaliti ialah sesuatu yang dimiliki, iaitu


atribut atau sifat dalaman (batiniah) yang ada pada diri seseoarang. Kewujudan sesuatu sifat itu dapat diketahui dan dapat dilihat serta

dilabel oleh orang lain, seperti baik hati, tekun, bengis, pendiam,
pelawak, dan lain-lain.

ZUHUD DAN IKHLAS

Menyampaikan ilmu secara sukarela dan ikhlas semata-mata untuk mendapat keredaan Allah merupakan suatu jihad yang paling tinggi pada pandangan Islam. Guru, Pendidikan Islam seharusnya memiliki pelabagi pengetahuan Islam secara mendalam, terutama dalam mendalami mata pelajaran yang di ajar. Mereka juga hendaklah mempunyai pelbagai jenis ilmu pengetahuan sampingan yang lain seperti psikologi, sosiologi, sejarah, bahasa dan kesusateraan dan kewibawaan diri Kelas tidak akan ceria tanpa ada unsur-unsur kelakar. Guru perlu mewujudkan suasana kelas yang ceria bagi menghalang perasaan tertekan pelajar. Guru perlulah bersikap sabar kerana individu yang stabil emosinya, lazimnya dapat mengawal diri sendiri. Dia juga dapat mengatasi masalah dan cabaran dengan tenang. Dapat mewujudkan hubungan baik, atau rapport di antara guru dengan murid-muridnya. Secara tidak langsung, ini mewujudkan iklim pembelajaran yang menyeronokkan dalam bilik darjah.

MEMILIKI ILMU, KEBIJAKSANAAN DAN KEMATANGAN

HUMOR

SABAR

RAMAH MESRA

SIKAP TERHADAP TUGAS.


Tuan Mohd. Fadlan Tuan Jaafar (2006), menjelaskan bahawa guru perlu menjalankan tugas dengan penuh amanah dan jujur. Mohammad Shatar Sabran et al (2006) pula mengaskan bahawa pendidik yang mempunyai pegangan agama yang kuat akan sentiasa memastikan setiap tugas dan

tanggungjawab yang telah diamanahkan kepadanya dilakukan

dengan penuh komitmen dan tanpa ada perasaan menyesal,


mengeluh dan membebankan.

Tugas dan tanggungjawab guru kepada pelajar ialah BERTANGGUNGJAWAB melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi semasa berada di dalam kelas. Hadir ke sekolah perlu tepat pada waktunya. Patuhi jadual waktu dan menjalankan pengajaran mengikut apa yang dirancangkan. BERINTEGRITI Intergriti merupakan gabungan dari moral dan nilai. Guru mengajar penuh dengan berintegriti bererti dia mengajar dari lubuk hatinya yang dalam, KERJASAMA Semangat berpasukan memastikan terjadinya pengemblengan tenaga, imaginasi, penyatuan kreativiti, sikap dan sifat keterbukaan bagi memberi dan menerima teguran ke arah peningkatan kualiti Istilah lain baginya dedikasi. Menurut beliau, seseorang yang komited kepada perjuangannya tidak mungkin berkompromi atas soal prinsip. Dia sanggup berkorban apa sahaja.

KOMITMEN

HUBUNGAN INTER PERSONAL


Sulaiman Md. Yassin (2002), interpersonal merupakan komunikasi jenis ini melibatkan komunikasi

seseorang dengan orang yang lain.


Contohnya, guru mengajar di dalam bilik darjah, seminar, dialog, mesyuarat dan

sebagainya.

HUBUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

HUBUNGAN TERHADAP PELAJAR

HUBUNGAN TERHADAP RAKAN SEJAWAT

HUBUNGAN TERHADAP IBU BAPA PELAJAR

KEPIMPINAN.
Kepimpinan ialah proses pemimpin menggunakan keupayaan dan dayanya mempengaruhi kumpulan-kumpulannya menggerakkan mereka mencapai matlamat yang ditetapkan secara bersama.

KEPEMIMPINAN SEBAGAI AMANAH

Seorang pemimpin haruslah membentuk dan membimbing ahli pimpinannya ke arah kejayaan dunia dan akhirat.

PIMPINAN SEBAGAI PELAKSANA OBJEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Melaksana tujuan dan objektif tersebut agar menjadi kenyataan

Guru tidak hanya mempengaruhi pelajar mencapai matlamat sekolah tetapi juga
PEMIMPIN KEPADA PELAJAR DAN RAKAN SEKERJA

berupaya memimpin dan membimbing teman sekerjanya ke arah matlamat yang hendak dituju (yang ditetapkan oleh pihak sekolah) tanpa arahan ataupun paksaan pihak atasan.

Konsep ini penting kerana mustahil bagi individu


KERJASAMA DALAM PIMPINAN

yang berketrampilan memimpin dan memajukan institusi tanpa kerjasama daripada individu lain yang mempunyai perkaitan kerja dengannya

PEMIMPIN ADALAH CONTOH

Sifat kepimpinan yang ditonjolkan oleh guru akan dicontohi oleh pelajar-pelajarnya.

Termasuklah jujur, bersikap adil dan saksama,


KUALITI KEPIMPINAN

sentiasa berkelakuan baik, mematuhi janji,


menepati masa, tegas dan konsisten dalam mengambil tindakan dan melahirkan pendapat.

Selalu bersedia untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahan pelajarannya

Bersikap objektif

Murid-murid merasa dihormati dan dihargai ketika bersamanya

KARAKTER GURU BERJAYA oleh: Mahmud Khalifah dan Usamah Quthub (2011)

Mengetahui beberapa karakter pertubuhan jiwa para murid

Mengenal dengan baik saranasarana (bahan) moden dalam pendidikan

Memiliki sikap inovatif dan kreatif

Tingkah laku guru yang mendapat reaksi negatif daripada pelajar Oleh: Noran Fauziah Yaakub dan Ahmad Mahdzan Ayob (1992)

Tidak mengetahui atau mengenali pelajar

Pilih kasih

Tidak menyukai pelajar.

Melabel murid

Pagar makan padi

Menyindir dan memperkecilkan pelajar

Terlalu garang .

Mendera murid secara keterlaluan

PENUTUP
Sahsiah yang terbaik untuk dijadikan contoh ialah peribadi Rasulullah. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4 :

Terjemahan : dan Bahawa Sesungguhnya Engkau (Muhammad) mempunyai akhlak Yang amat mulia.
Tambahan pula, guru Pendidikan Islam mempunyai tanggungjawab yang lebih dalam membawa dakwah keindahan akhlak islamiah bagi menyebarkan syiar Islam di atas muka bumi ini.

RUJUKAN
Abdullah Yusuf Ali (2007). The Holy Quran. Islamic Book Trust. Kuala Lumpur. Abdullah Sani Yahaya. Abdul Rashid Mohamed. Abdul Ghani Abdullah (2007). Guru Sebagai Pemimpin. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Ahmad Mohd Salleh (2011). Kurikulum, Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam. Selangor : Oxford Fajar Bakti Sdn. Bhd. Esah Sulaiman (2003). Amalan Profesionalisme Perguruan. Johor : Universiti Teknologi Malaysia. Mahmud Khalifah. Usamah Qutub (2011). Menjadi Guru yang Dirindui. Kuala Lumpur : S. A. Majeed & Co. Sdn. Bhd. Mohammad Shatar Sabran. Jasni Sabri @ Azali Mohamed (2006). Tip Pendidik Cemerlang. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Naffi Mat (2010). Dilema Guru. Kuala Lumpur: Tintarona Publications Sdn. Bhd. Noran Fauziah Yaakub et.al. (1992). Guru dan Perguruan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Raja Ahmad Shalaby. Siti Zabeha. Mohd Zuber Zain. (2004). Tokoh-Tokoh Guru Nusantara. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tuan Mohd. Fadlan Tuan Jaafar (2006). Kerjaya Sebagai Guru. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Yahya Don. Aziah Ismail. Yaakob Daud (2006). Kepimpinan dan Pembangunan Pelajar Sekolah di Malaysia. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Noran Fauziah Yaakub. Ahmad Mahdzan (1992). Guru dan Perguruan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.