Anda di halaman 1dari 12

AMINA

KELOMPOK

4 :

ELISABETH MELIANA MIRANTI SUKMA OKTAMUMAN P PUTRI RIFANI S

Amina terdiri dari :


Aromatik

Alifatik Siklik Alisiklik

Cincin aromatik monosiklik sederhana biasanya berupa cincin beranggota lima seperti : Pirola atau pun cincin berangota enam seperti piridina

Contoh senyawa aromatik adalah benzena Ciri ciri benzena : Rantai siklik mempunyai ikatan rangkap Mempunyai bau

Piridina

Kuinolina

Piridazina

Kuinoksalina

Conton amina : RNH2 R2NH R3N Amina di bagi menjadi 3 yaitu : 1. Amina primer 2. Amina sekunder 3. Amina tersier

Senyawa amina dapat membentuk suatu garam amonium. Garam-garam ini dikelompokan menjadi : a. Garam amina b. Garam amonium kuartener

Alifatik
Alifatik

jenuh adalah rantai carbon yang hanya mempunyai ikatan tunggal Alifatik tidak jenuh adalah rantai carbon yang memiliki ikatan rangkap 2 atau 3

Siklik Senyawa siklik adalah senyawa senyawa carbon yang rantai C nya berlingkaran dan rangkai lingkarannya memungkinkan mempunyai rantai cabang

Piriminidin

TERIMA KASIH