Anda di halaman 1dari 3

-t u bzi h//: ptt h ( rir h aT t u bzi H xe d nI

iapa cn em kutnu nakajib ek n emurtsni iagab es n etsisnok ara c es naupin ep nakanuggn em hal et sirggnI nad takir eS akir emA

.natahaj ek nakukal em gnay AI C ikak kaj ej adap


... h ur u le s he l o it a k a pe s i d h a let h a f a l i h K a y n a d a n a b ij a we K ? h a f a l i h K n a b ij a we k g n at net l i l a d a d a k a d it h a kr a ne B .1

ada gnay ayaha c rapm el em itr ep es ini laH .takir eS akir emA igab sig etarts nad gnitn ep tagnas halada ini halasam a whab

nakkujnun em amabO karaB irad nama c ek nad ruopnamA anaitsirh C nailud ep eK .gnar esid uti gnalam kana mul eb es

)/ ri rhat -tub zih-nad-hafalih k- ratupes -gnalu reb-naaynat rep-satnut -nabawaj/ 5 0/ 9 0/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat -tub zih//:ptth ( ri rha T tub ziH nad hafalihK ratupeS gnalu reB naaynat reP satnu T nabawaJ

nakhab nupapa isautis sata pais ak er em a whab nas ek nakiapmayn em ,lld ,iynayn ep arap ,notgnihsaW id iggnitr et

kitilop rotnak ,BBP lar edn e J sirat erk eS ,lipis takaraysam ,aid em irad kiab nagn ed risinagror et nad gnusgnal gnay iska eR

.natsikaP irad raul ek

risuid ar eg es aid uti akit eK .natsikaP hanti fm em kutnu ayapu malad 1 1/ 9 a csap natsikaP id n edaL nib amasO igab natupil

taubm em an erak lan ekr et idajn em ,ruopnamA anaitsirh C ,uti amas gnay gnarO .alalaM igab N N C irad isiv el et margorp
r ir h aT t u bz i H

haub es nakukal em tapad ,AI C nagn ed nagnubuh ikilim em agudid gnay ,ruopnamA anaitsirh C a whab atka f halada

kiran em gnilap gnay ipaT . 1 1 0 2 nuhat adap hatnir em ep h elo aynadap ek lanoisa N naiamadr eP naagrahgn eP nair ebm ep
)/ h af ali h k-r at u pes/ yro get ac/ di.ro.rir h at

-t u bzi h//: ptt h ( h af ali hK xe d nI

nad kanA igab e zirP e ca eP lanoitanr etnI naktapadn em kutnu alalaM nakisanimon em hal et kana-kanA MAH nasayaY na D

... m a l a d ut a sre b m a l sI a i n u d u a l a k m it ir am i g o l o n ket n a d um l i

. 9 0 0 2 nuhat adap aynirid gnatn et r etn emukod mli f haub es taubm em hal et k cillE madA a whab nakpakgnugn em

nad alalaM id egart iputun em CBB .aynadap ek ugal haub es nakisakid edn em nad alalaM isignan em nad ar eg es
a p a itre peS r a hmA im h a F .rD . f orP : he lO

uti lah iuhat egn em gnusgnal iynayn ep gnaro es ,anodaM .uti nagnar es kutugn em nooM iK naB BBP lar edn e J sirat erk eS
)/hafalih k - kutnu-miti ram-igolon ket -umli/ 1 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat

nakhaB .tub esr et alalaM padahr et nagnar es nabadaib ek kutugn em gnay ak er em naataynr ep nagn ed pais notnil C yraliH

nad irah pait es halasr eb kadit natsikaP lipis agra w nahunubm ep nakhatnir em em hal et gnay amabO karaB ar eg es na D

-tub zih//:ptth (

.maj 4 2 aynah nagnutih malad alalaM padahr et nakukalid gnay tu c egn ep nagnar es
hafalihK kutnu miti raM igolon ke T & umlI

gnatn en em kutnu isasinagror et tagnas nagn ed lu cnum lld ,r etilim ,lipis nahatnir em ep ,aid em ,lipis takaraysam kiab ,ilak
ha fali h K

numa N .idajr et gnay apa sata iska er eb tap e c kadit gnaro-gnaro nad risinagror et tagnas kadit tagnas natsikaP takaraysaM
)/ h air a hs/ yro get ac/ di.ro.rir h at

-t u bzi h//: ptt h ( h air a yS xe d nI

!ini ij ek gnay natahaj ek malad tabilr et gnay gnaro-gnaro nakapur em natsikaP agra w nahunubm ep nakiabagn em

latot nagn ed gnay uti arag en r etilim nanipmip arap nupuam lipis kududn ep kiaB .natsikaP taykar ignudnil em kutnu
... . f i a hT k ut n u r i a b u Z -z a n bI i h d a q i d aj nem h a nre p u kA , n a kr ut u nem h a k i a l u M i bA n bI )33 -e k s i d a H h a y i w a w aN - n a n a brA - lA(

ijnajr eb gnay natsikaP atajn esr eb natakgna h elo SA na wal em iridn es gnaujr eb nakraibid uti niksim kududn ep nabrok araP

.lanoisanr etni aid em naitahr ep kiran em kadit halasr eb kadit gnay taykar padahr et SA h elo nakukalid gnay naaisunam ek

)/ 2-naate kgnes rep -malad-hapmus-nad -it kub/ 1 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat

padahr et natahaj ek nad a wayn ayngnaliH .aynhadus es nad mul eb es irah adap 7 2 nad 8 1 idajn em takgnin em enord

nagnar es nabrok halmuj

,ia z fasuoY alalaM padahr et nagnar es hal et es a whab halada tata cid kutnu kiran em aguj gnay laH

-tub zih//:ptth ( naate kgnes reP malaD hapmuS nad it kuB

.natsikaP taykar padahr et SA nakukalid gnay natahaj ek sata labolg naitahr ep nakpakgnugn em nial rabak tarus nad

s emiT lai cnaniF id uti ka war eb kat ta was ep nagnar es padahr et lairotid e nasilut ,aisuR ir eg en raul ir etn em h elo ka war eb
h a ir a yS

kat ta was ep nagnar es sata nama c ek nad CBB natupil-natupil ,ITP isartsnom ed apar eb eb adap sirggnI nad akir emA

)48_ get ac/ yr o get ac/ p h p. xe d n i/ o f n i/ o f n i.r ir h at -t u - bz i h. w w w//: ptt h(

gnaro 2 3 naatr estuki ek h elo nakpakgnuid gnay itr ep es )ATAF (

natsikaP naukusr ep hayali w id asodr eb kat lipis agra w sata

rabrab namobm ep nad namaj ek ek padahr et ainud naitahr eP

.kiran em gnay lah halada ka war eb kat ta was ep

nagnar es sata ) fasnI- e-k e erh eT natsikaP ( ITP h elo isartsnom ed


)/ h -3341 - ut k/ g at/ d i.r o.r ir h at -t u bz i h//: ptt h(

nakukalid hal et es irah utas aynah idajr et gnay r ebotkO 9

laggnat adap )nabilaT h elo kabm etid gnay natsikaP irtup ajam er

gnaro es ( ia z fasuoY alalaM padahr et nagnar es aynnakukalid taaS

tara ziW adihahS r D h elO )gpj . edi con eg-natsikap

- enord/ 0 1/ 2 1 0 2/sdaolpu/tn etno c-p w/di .ro .rirhat-tub zih// :ptth (

) i azf asuoY al al aM usI t a k g n a g n eM t ar aB ay n t a g n am e S t a g n a S kil a bi D sisil a nA ( ? g n ar esi d i azf asuoY al al aM a p a g n eM

) /ha i rahs /y rog e tac /d i. ro. r i rha t- tub z ih / /:p t th( ha i rayS

) /M ALSIL A /YR OGE T AC /DI.R O.RIRH A T - TUB ZIH / /: P T TH (

3341 ha j j ih luz D 10

2102 rebo tkO 71

Search
) /sw en /y rog e tac /d i. ro. r i rha t- tub z ih / /:p t th( a t i r eB ) / la i ro t id e /y rog e tac /d i. ro. r i rha t- tub z ih / /:p t th( la i ro t idE

M ALSI

L A

) /DI.R O.RIRH A T - TUB ZIH / /: P T TH (

EM OH

)/di. ro. ri rhat-tub zih//:ptth (

e k mi ri k na kusam nad na raS { ? adnA ratnemo k anamiagaB . 2 1 0 2 sutsugA 4 1 lgt kajes u rab hajaw nagned lipmat )I TH ( aisenodnI ri rha T tub ziH etisbe W

gniloP

)/ le n n a hc - it h/ d i.r o.r ir h at -t u bz i h//: ptt h(

)/ s d a o l n w o d/ d i.r o.r ir h at -t u bz i h//: ptt h(

)/m alsil a/ yro get ac/ di.ro.rir h at-t u bzi h//: ptt h ( > xe d nI

)/gnacne k-abo k ran -na rade rep-na klatabid-abo k ran- radnab -itam-sinov/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat

-tub zih//:ptth ( gnacneK abo k raN na rade reP na klatabiD abo k raN radnaB itaM sino V

) der i u qer( l i a M -E

:r at nem o K

) der i u qer( am aN

)/ei awl a/ yro get ac/ di.ro.rir h at-t u bzi h//: ptt h ( > xe d nI

)/ 3-ti kas-ta ka raysam-te rtop- ralu kes -ta rab- ratnagnep/ 8 0/ 0 1/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat -tub zih//:ptth ( ]ti kaS ta ka raysaM te rtoP ralu keS ta raB [ ratnagneP

.) / en i lda eh /y rog e tac /d i. ro. r i rha t- tub z ih / /:p t th(

en i lda eH ,) /s is i lana /y rog e tac /d i. ro. r i rha t- tub z ih / /:p t th( s is i lan A i rog e tak adap 5 1: 8 0 lukup 2 1 0 2 r ebo tc O 7 1 laggna t adap gn i tsop id in i l ek i t r A

: s u k oF

)/ 3-ti kas-ta ka raysam-te rtop- ralu kes -ta rab- ratnagnep/ 8 0/ 0 1/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat

)/gnar esid-ia z fasuoy-alalam-apagn em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat-tub zih// :ptth =dda

?s eva f/mo c .itaronh c et// :ptth (

) ) ia z fasuoY alalaM usI takgnagn eM taraB ayntagnam eS tagnaS kilabi D sisilanA (

?gnar esid ia z fasuoY alalaM apagn eM =tn emmo c w en& ) ia z fasuoY alalaM usI takgnagn eM taraB ayntagnam eS tagnaS

-tub zih//:ptth ( ]ti kaS ta ka raysaM te rtoP ralu keS ta raB [ ratnagneP

kilabi D sisilanA ( ?gnar esid ia z fasuoY alalaM apagn eM = eltit&/gnar esid-ia z fasuoy-alalam-apagn em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat

-tub zih// :ptth =lru?timbus/mo c .nopu elbmuts// :ptth (

) ) ia z fasuoY alalaM usI takgnagn eM taraB ayntagnam eS tagnaS

kilabi D sisilanA ( ?gnar esid ia z fasuoY alalaM apagn eM = eltit&/gnar esid-ia z fasuoy-alalam-apagn em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat

-tub zih// :ptth =lru?timbus/mo c .tidd er// :ptth (


: yr otS re v oC

)/gnar esid-ia z fasuoy-alalam-apagn em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat

-tub zih// :ptth =u& ) ia z fasuoY alalaM usI takgnagn eM taraB ayntagnam eS tagnaS kilabi D sisilanA (

?gnar esid ia z fasuoY alalaM apagn eM =t?t elkramkoob/stlus erym/mo c .oohay .h cra es . 2b e wym// :ptth (

) ) ia z fasuoY

alalaM usI takgnagn eM taraB ayntagnam eS tagnaS kilabi D sisilanA ( ?gnar esid ia z fasuoY alalaM apagn eM = eltit&/gnar esid
)/telf ael/ yro get ac/ di.ro.rir h at

-ia z fasuoy-alalam-apagn em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat-tub zih// :ptth =kmkb&dda =po?kram/skramkoob/mo c . elgoog// :ptth (
-t u bzi h//: ptt h ( h ar ys a N xe d nI

) ) ia z fasuoY alalaM usI takgnagn eM taraB ayntagnam eS tagnaS kilabi D sisilanA ( ?gnar esid ia z fasuoY
...

alalaM apagn eM = eltit&/gnar esid-ia z fasuoy-alalam-apagn em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat-tub zih// :ptth =lru& 2 = esahp
n a k a p ure M i s i s n arT a s a M ne d i serP i a g a be s a ar a hS - l a k u or a F p a d a hret l a n o i s aN n a weD

?timbus/mo c .ggid// :ptth (

) ) ia z fasuoY alalaM usI takgnagn eM taraB ayntagnam eS tagnaS kilabi D sisilanA ( ?gnar esid

)/isulove r -i rad-lanoisan-nawed-isisopo -aynhasip ret-it kub-isisna rt -asam-nedise rp-aa rahs-la- kuo raf -naami renep/ 4 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di. ro. ri rhat -tub zih//:ptth ( isuloveR i rad lanoisaN naweD isisop O aynhasip re T it kuB :isisna r T asaM nedise rP aa rahS-la kuo raF naami reneP

) 2 1 0 2 ,r ebotkO

4 1 : ) 1 7 9 6 8 1/ el citra/mo c .tsopr eitnor f eht// :ptth ( 1 7 9 6 8 1/ el citra/mo c .tsopr eitnor f eht// :ptth :ZR ( .natilim kopmol ek

irad nama cna nasuir es ek sata gnaro pait es naitahr ep kiran em kutnu alalaM n edisni sin ej es ignaladn em nagn ed nupuam

ka war eb kat ta was ep nagnar es iulal em kiab halasr eb kadit gnay natsikaP taykar nahunubm ep tap e cr epm em kutnu

abo cn em naka SA , 5 1 0 2 nuhat tak edn em atik akit ek a whab tagniid ulr eP .ruopnamA anaitsirh C nupuam ,anodoM ,BBP
h ar y s a N

n ejk eS ,notnil C yraliH ,amabO karaB nahisak sal eb asar naklu cnum em mul eb karI taykar adison eg ipat et ,karI id lassam

)/rir h at-t u bzi h/ yro get ac/ di.ro.rir h at

hansum ep atajn es nakum en em upmam nup gnaro es kat ,naidum ek nuhat hulup es ripmaH .ak er em sig etarts naujut

Bagikan

Tw eet

16

Bagikan

i s i s o pO n a am ire neP

ia z fasuoY alalaM apagn eM = eltit&/gnar esid-ia z fasuoy-alalam-apagn em/ 7 1/ 0 1/ 2 1 0 2/di .ro .rirhat-tub zih// :ptth =lru& =bup

?php .kramkoob/mo c .sihtdda// :ptth (

Submit
et i s beW

)e l i b om=re hct i w s_ pm p w&92 % a i se n o d nI+r ir h aT+t u bz i H82 %+ a i se n o d n i bz i h+A3 % dee F= n g i a pm ac_mt u& dee f=m u i dem_mt u&re nr u b dee f=ecr u o s_mt u ?/ g n are s i d - i az f a s u o y - a l a l am - a p a g nem/71/01/2102/ d i.r o.r ir h at -t u bz i h.m//: ptt h( et i s e l i b om r u o ot hct i wS

di .ro .rirhat-tub zih @o fni :liamE 2 7 3 7 8 7 3 8 / 0 7 3 7 8 7 3 8 ) 1 2- 2 6 ( :xaF/pl eT 0 9 3 2 1 natal eS atraka J , 1 3 2 .o N omop eoS . forP l J , 5 2A e calaP n wor C :ais enodnI rirhaT tub ziH tasuP rotnaK

. n a k i s a k i l b u p i d n a d n a k h amejret i d , p it u k i d g n a y a p a ir a d re bm u s n a km ut n ac nem s ur a h atre s , a y n h a b u g nem n a d i s ater pret n i g nem , g n ot omem a p n at n a p it u g ne p n a d ) n a h amejre ne p( n a n i l a y ne p m a l a d ) n ar uj uje k( h a n am a a g aj nem p atet t ar a y s n a g ne d , a y net i s be w n a d r ir h aT t u bz i H n a kt i bret i d g n a y aj a s a p a i l a bme k n a k i s a k i l b u pmem n a d p it u g nem he l o B . a i se n o d nI r ir h aT t u bz i H i s k u d or p i d g n a y a i dem it l u M , d i o l b aT , h a l aj a M , a i se n o d nI r ir h aT t u bz i H et i s be w m a l a d n a k i s a k i l b u p i d n u p i l a ke s , a y n s i l u ne p t a p a d ne p n a k a p urem ut i n i a le s g n a y n aD .r ir h aT t u bz i H t a p a d ne p n a k a p urem g n a y aj a s r ir h aT t u bz i H a i de M n a l i k a wreP n a d ar ac i B ur uJ ,) im a l'I - l a b at k a M - l a( a i de M r ot n a K , h a y a l iW n a d t a s uP r ir h aT t u bz i H am a n s at a n a kt i bret i d g n a y i s a k i l b u p - i s a k i l b uP

)/mo c .ha falihk . w w w// :ptth (

tn em evoM ha falihK

)/b zih/ku .gro .b zih . w w w// :ptth (

)//gro .ailartsua-b zih . w w w// :ptth (

)/gro .asqa-la . w w w// :ptth (

sirggnI rirhaT tub ziH

ailartsuA rirhaT tub ziH

ikruT rirhaT tub ziH

sidqaM lutiaB asqA lA

)/ln .rirhat-tu

)di .ro .rirhat-tub zih// :ptth (

-b zih// :ptth ( adnal eB rirhaT tub ziH

ais enodnI rirhaT tub ziH

)/gro .amaad e .lidabla// :ptth (

)/mo c .ha falihkym . w w w// :ptth (

nonabiL rirhaT tub ziH

aniarkU rirhaT tub ziH

si cnar eP rirhaT tub ziH

aisyalaM rirhaT tub ziH

)/o fni .rirhat-lap . w w w// :ptth (

)/mo c . etk ejorp-malsi . w w w// :ptth (

)natsikaPrirhaTtub ziH// :ptth (

anits elaP rirhaT tub ziH

aisuR rirhaT tub ziH

namr e J rirhaT tub ziH

natsikaP rirhaT tub ziH

)gro .rirhat-tu-b zih . w w w// :ptth (

)/ w en/kd .rirhat

tasuP rirhaT tub ziH

-tu-b zih . w w w// :ptth (

)php .x edni/gro .ta falihk . w w w// :ptth (

)/o fni .rirhat-tu-b zih . w w w// :ptth (

akir emA rirhaT tub ziH

kramn e D rirhaT tub ziH

hs edalgnaB rirhaT tub ziH

e ci f fO aid eM rirhaT tub ziH

st l u seR we i V

s u g a b g n ar u k h i s a M aj a s a s a i B k i a b h i be l n a l i pm aT

}hallumu ka zaj ,di. ro. ri rhat-tub zih@is kade r :liame

Vote