Anda di halaman 1dari 2

KEDUDUKAN AKHLAK DALAM ISLAM oleh: Hamim Khaldun Muifilit 1.

Akhlak sebagai the central teaching of islam(pusat ajaran islam) Dalam alquran terdapat kurang lebih 1500 kata yang mengandung ajaran ajaran tentang akhlak, baik yang teoritis maupun tuntunan praktis. atas dasar ini, hampir seperempat kandungan alquran berbicara tentang akhlak. demikian pula dalam hadits, sehingga dapat disimpulkan bahwa akhlak menempati kedudukan yang sangan urgen dalam islam. Diantara ayat alquran dan hadits Nabi SAW yang secara teoritis mengandung ajaran-ajaran mengenai akhlak adalah sebagai berikut: a.

.}99: . {
Jikalau sekiranya negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatanya

Q.S. AlAraf: 96

b. Q.S. Al-Zalzalah: 7-8

}8-7: . .{
barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzahrah pun niscaya dia akan melihatnya. dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat biji dzahrah pun niscaya dia akan melihatnya

c.

bertaqwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada, dan iringilah perbuatan jahat dengan berbuatan baik, maka kebaikan itu akan mengahpuskanya, dan pergauilah manusia dengan akhlak yang baik.(H.R. Tirmidzi) jika perhatikan kedua ayat alquran dan hadis nabi di atas, di peroleh ajaran akhlak bersifat teoritis, yaitu ajaran pentingya beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh. secara teoritis keimanan dan ketaqwaan seseorang yang di ekspresikan dalam bentuk amal shaleh. sementara itu di antra ayat alquran dan hadits yang secara praktis mengandung ajaran-ajaran mengenai akhlak adalah sebagai berikut. a. Q.S. Al-muminun ayat 1-7 Sungguh beruntunglah orang orang yang beriman yaitu orang yang khusu dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dan orang orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluanya. kecuali terhadap istri-istri mereka atau bahkan budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini

tiada tercela. barangsiapa yang mencari di balik yang itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas

b. Q.S al-Luqman :18-19 dan janganlah kamu berejalan di muka bumi dengan angkuh. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. c.

: : : . : : :
diriwayatkan dari Abdurrahman Abdullah bin Masud ra, dia berkata: aku bertanya kepada Nabi Saw.: apa amalan yang paling di sukai oleh Allah SWT? beliau menjawab: shalat tepat pada waktunya. aku bertanya lagi: kemudian apa? beliau menjawab: birrul wlidain. kemudian aku bertanya lagi: seterusnya apa? beliau menjawab:Jihad f sablillh

H.R Muttafaqun alaih.

2. Akhlak Ukuran Keimanan seseorang Selain sebagai tema sentral ajaran islam, akhlak dalam islam juga dijadikan oleh Allah sebagi tolak ukur keimanan seseorang. kesempurnaan iman seseorang dapat dilihat dari kebaikan akhlaknya. pernytaan ini di dasarkan pada penegasan rasulullah SAW berikut ini: sesempurnanya iman seorang mukmin adalahorang yang baik akhlaknya

.) (

Sumber: Shudarno shobron dkk,2006, Studi Islam:Surakarta, LPID depag, 2002, alquran dan terjemahanya : Surabaya, mekar surabaya