Anda di halaman 1dari 8

TOUN 4

Ngaran

________________________

Kalas

________________________

SK . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANAASAN DONGKOUWION TOUN 2012

BOOS KADAZANDUSUN
TOUN 4
TIMPU : 60 minit
ARAHAN
1. Kalatas nopo ti nga kiwaa 40 poguhatan.
2. Iso-iso poguhatan nga kiwaa apat pilioo sisimbar
A, B, C dan D.
3. Pilio om BULATO no iso sisimbar nu otopot id kalatas poguhatan
diti.
4. Simabaro no ngai poguhatan.
KADA WALADO KALATAS DITI NUNG AU PO SUUON.

TOUN 4

PANAASAN SEMESTER KODUO 2012


BOROS KADAZANDUSUN
TOUN 4
NGARAN :...................................................................

KALAS:.....................................................

A. Suato boros mumpongol tumanud gambal. ( 10 marka )


( Tulis ucapan tatasusila berdasarkan gambar )
minsosodop
doungosuab

doungadau

doungosodop
Kotoluadan

1.
Kopiwosian

_________________________________.

2. Kopiwosian

_____________________________________

3.

Kopiwosian

4.

5.

______________________________________.

Kopiwosian ______________________________________

_______________________________________________

TOUN 4

B. Suato ngaran pomolohou id paganakan. (14 marka )


( Tulis nama panggilan keluarga)

Tapa

Taki
Tina
Todu

Tadi

Taka
Tabang

TOUN 4

C. Suato boros numbul. ( 20 marka )


( Tulis perkataan )

___________________

____________________

___________________

___________________

___________________

___________________

____________________

___________________

____________________

10

___________________

TOUN 4

D. Suato putul boros. (20 marka )


( Tulis sukukata)

1. kopiwosian

2. doungosodop

3. doungosuab

4. minsosodop

5. kotoluadan

6. tambalut

7. poinsikul

8. pimato

9. kokomoi

10. kinolodion

TOUN 4

E. Suato Boros Pongudio di kotunud. (10 marka )


( Tulis Kata Tanya yang sesuai )

Id nonggo

Isai

Piro

1. _______________ ngaran nu ?
2. _______________ tadon nu ?
3. _______________no umul nu ?
4. _______________ kou do mogiobpinai ?
5. _______________ ko do poinsikul ?

F. Pisudongo ayat pongudio om sisimbar. ( 6 marka )


( Padankan )

1.

Soira o tadau
kinolodion nu ?

Alamat ku nopo
nga Taman
Bahang,
Penampang.

2.

Nu o alamat nu ?

Iman-imanon ku
nopo nga Saintis.

3.

Nunu daa imanimanon nu ?

Tadau kinolodion ku
nopo nga ontok 2
Gomot.

TOUN 4

E. Suato frasa tumanud gambal. (10marka )


( Tulis frasa berdasarkan gambar )

Mosik kosuabon.
Momburus nipon.
Modsu tikid tadau.
Minum doungosuab
Monurud tobuk.

1.

2.

3.

4.

5.

TOUN 4

H. Suato ayat tumanud nuludan. (12 marka )


(Tulis semula ayat mengikut urutan )

Iti nopo nga paganakan di Mamai Kolis.


1
3

Mogitataabang yiolo popolidang posorili lamin.

I Mamai Kolis nopo nga popotindal do rinomos mantad parit.

Kodu-duo tanak di Mamai Kolis nga monguhup diolo


popolidang do posorili.

Sinawaan nopo di Mamai Kolis nga monungu do bunga.

Apat tulun id paganakan di Mamai Kolis.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________