Anda di halaman 1dari 6

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : Fakulti Sains Kemanusiaan Pengajian Kemasyarakatan dan Kewarganegaraan 2 2010/2011 Teori Pengajian Malaysia HNT 3013 3 Jam Kredit Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetpakan oleh fakulti/pusat) MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mail Nombor Telefon No. Bilik SINOPSIS KURSUS Kursus ini membincangkan teori-teori utama pengajian masyarakat dan budaya dengan rujukan kepada masyarakat Malaysia. Teori yang dibincangkan termasuk teori-teori sosial antaranya: teori konsensus dan konflik, teori pertukaran, teori interaksi simbolik, teori pemodenan, teori pasca-pemodenan, dan teori feminisma. Beberapa teori budaya juga dibincangkan antaranya termasuk: teori evolusi, teori difusi dan akulturasi, teori strukturalisme, teori materialisme dan neo-materialisme, teori particularisme sejarah, teori simbolik, dan teori analisis silang-budaya. : : : : Profesor Dato Dr Yaacob Bin Harun yaacob@fsk.upsi.edu.my 05-4505187 / 012-3097626 Tingkat 1A-4, Bangunan Malim Sarjana

HASIL PEMBELAJARAN

1. 2. 3.
4.

Membandingkan beberapa teori utama dalam kajian masyarakat dan budaya. (C4) Merungkai beberapa teori dalam kajian masyarakat dan budaya. (P4, TS5) Mengamalkan teori dalam penyelidikan. (A2,TS2) Menganalisis isu-isu kemasyarakatan berlandaskan teori (C4, CS3)

RUJUKAN UTAMA

Borgatta, E.F. & Montgomery, R.J.V. (2000). Encylopedia of Sociology. New York: Macmillan Reference USA. Ritzer, G. & Smart, B. (2003). Handbook of Social Theory. London: Sage Publications. Ritzer, G. & Goodman, D. (2004). Sociological Theory. New York: McGraw-Hill. Ferraro, Gary. (1992). Cultural Anthropology: An Applied Perspective. St. Paul: West Publishing Company. Harris, Marvin. (1968). The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories of Culture. New York: Crowell. RUJUKAN TAMBAHAN :

Ford, Clellan Stearns .(1967). Cross-cultural Approaches: Readings in Comparative Research. New Haven: HRAF Press.Riaz Hassan. (Ed). (2005). Local and Global: Social Tranformation in Southeast Asia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Levinson, David, ed. (1977). A Guide to Social Theory: Worldwide Cross-Cultural Tests. Vol 1 Introduction. New Haven, Connecticut KAEDAH PENGAJARAN : Kuliah, perbincangan, tugasan individu, tugasan berkumpulan, pembentangan dan sumbang saran. PENERAPAN KI : AKTIVITI KI Kuliah Tugasan KOM KBPM PBPM PSK PIM ETIK KU

Keterangan KBKM Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM Pembelajaran Berterusan dan Pemgurusan Maklumat PSK Kemahiran Kerja Berpasukan

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR : Kerja Kursus 1 : Kerja Kursus 2 : Peperiksaan Akhir : Jumlah: 30% 30% 40% 100 %

PENILAIAN GRED KURSUS UPSI Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Julat Markah 80 100 75 79 70 74 65 69 60 64 55 59 50 54 45 49 40 44 35 39 0 34 PNG(S/K) 4.00 3.70 3.40 3.00 2.70 2.40 2.00 1.70 1.40 1.00 0 Taraf Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian Kepujian Lulus Lulus Lulus Lemah Lulus Lemah Lulus Lemah Gagal

*** Pelajar baru Semester 1 Sesi 2007/2008, Penilaian Gred Kursus yang digunakan adalah seperti berikut : Gred A AB+ B Julat Markah 80 100 75 79 70 74 65 69 PNG(S/K) 4.00 3.70 3.40 3.00 Taraf Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian

BC+ C CD+ D F

60 64 55 59 50 54 45 49 40 44 35 39 0 34

2.70 2.40 2.00 1.70 1.40 1.00 0

Kepujian Lulus Lulus Gagal Boleh Tebus Gagal Boleh Tebus Gagal Wajib Tebus Gagal Wajib Tebus

PENGGREDAN KI :

SKALA 5 4 3 2 1

KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki

JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU : Minggu 1 Tajuk Pengenalan dan perbincangan kepentingan teori dalam kajian masyarakat dan budaya Latarbelakang pertumbuhan teori-teori sosial Hasil Pembelajaran Pelajar dapat memahami kepentingan teori dalam kajian dan penulisan ilmiah. Pelajar dapat mengetahui sejarah dan perkembangan teori-teori sosial Pelajar dapat mengkaji secara teoretis unsur-unsur perpaduan dan konflik dalam masyarakat Malaysia Pelajar mengetahui serta mengaplikasikan teori interaksi simbolik dalam perhubungan sosial. Pelajar mengetahui serta mengesan aspek-aspek utama dalam pertukaran sosial dalam masyarakat Pelajar peka terhadap perjuangan kaum wanita di peringkat antara bangsa dan juga di Malaysia. Pelajar dapat mengetahui perkembangan teori-teori sosial dalam era moden dan pascamoden Aktiviti P &P Kuliah dan perbincangan Kuliah dan perbincangan Kuliah dan perbincangan Kuliah dan perbincangan Kuliah dan Pembentangan Kuliah dan Pembentangan Kuliah dan Pembentangan KOM & KBPM KI Rujukan Borgatta, E.F. & Montgomery, R.J.V. (2000); Ritzer, G. & Goodman, D. (2004). Borgatta, E.F. & Montgomery, R.J.V. (2000); Ritzer, G. & Smart, B. (2003). Ritzer, G. & Goodman, D. (2004). Borgatta, E.F. & Montgomery, R.J.V. (2000); Ritzer, G. & Smart, B. (2003); Ritzer, G. & Goodman, D. (2004). Borgatta, E.F. & Montgomery, R.J.V. (2000); Ritzer, G. & Smart, B. (2003); Ritzer, G. & Goodman, D. (2004). Borgatta, E.F. & Montgomery, R.J.V. (2000); Nafziger, E.W. (2006); Inglehart, Ronald. (2005). Borgatta, E.F. & Montgomery, R.J.V. (2000); Ritzer, G. & Smart, B. (2003); Ritzer, G. & Goodman, D. (2004). Ferraro, Gary. (1992); Harris, Marvin. (1968).

3 dan 4

Teori-teori konsensus (teori fungsional) dan teori konflik

KOM & KBPM

5 dan 6

Teori interaksi simbolik

KOM & KBPM

7 dan 8

Teori pertukaran sosial

KOM, KBPM & PSK KOM, KBPM & PSK KOM, KBPM & PSK

9 dan 10

Teori Feminisma

11 dan 12

Teori Pemodenan & Pasca Pemodenan

13 dan 14

Teori budaya teori evolusi, difusi, dan teori materialisme

Pelajar dapat memahami beberapa teori budaya dan menghubungkannya dengan sejarah budaya Malaysia

Kuliah dan Pembentangan

KOM, KBPM & PSK

Ferraro, Gary. (1992); Harris, Marvin. (1968).