Anda di halaman 1dari 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUN ABDUL RAZAK EDU 3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGENALAN kursus Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran merupakan Kursus Teras yang mesti diambil oleh semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Semester Empat. Kursus ini bernilai 3 jam kredit dan memerlukan masa 15 Minggu untuk disempurnakan. KEPADA SIAPA KURSUS INI DITUJUKAN? Semua pelatih Institusi Pendidikan Guru Malaysia jurusan pendidikan perlu memahami secara umum ilmu teknologi pengajaran dan pembelajaran kerana ia merupakan asas dalam menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan bermutu. Ia akan membantu pelatih dalam merancang dan melaksanakan pengajaran yang mengambil kira segala aspek pedagogi. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Kursus EDU 3105 merupakan kursus 3 kredit dengan mod (2+1). Berdasarkan piawaian MQF, kursus ini memerlukan tumpuan 120 jam pembelajaran. Anggaran penggunaan masa adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1. Aktiviti Jam Kuliah 12 topik 30 Amali 30 ISL 30 Ulang kaji & Peperiksaan 12 Menyiapkan tugasan 12 *Akses kepada E-Portfolio & CMS 6 IPGKTAR Jumlah 120 jam Jadual 1: Anggaran Peruntukan Masa bagi kursus * Tertakluk kepada perubahan HASIL PEMBELAJARAN i. Menjelaskan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan ii. Memilih dan menggunakan media pengajaran secara berkesan iii. Menghasilkan pelbagai media pengajaran yang sesuai dengan isi pelajaran iv. Mengaplikasikan kemahiran teknikal dengan menggunakan pelbagai media dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Disediakan Oleh : En. Lee Hou YewTahun : 2012

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUN ABDUL RAZAK EDU 3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

pengajaran dan pembelajaran vi. Menilai keberkesanan penggunaan media pengajaran vii. Mengurus media dan sumber pendidikan dengan bertanggungjawab SINOPSIS KURSUS

v. Mengintegrasikan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam


cekap dan

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan. This course discusses concepts, theories, practices and development of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; management of educational media and resources. AGIHAN TOPIK Kursus ini dibahagi kepada 12 topik. Agihan topik adalah seperti berikut: Topik 1: Teknologi Pendidikan - Memberi gambaran kepada ilmu teknologi pendidikan secara umun dan memberi pemerincian tentang beberapa aspek utama bidang tersebut seperti konsep teknologi pendidikan , domain-domain teknologi pendidikan, prinsip-prinsip teknologi pendidikan, dan peranan dan kepentingan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran Topik 2: Reka bentuk Pengajaran - Memberi penjelasan tentang pengertian, peranan dan kepentingan reka bentuk pengajaran. Dua model, iaitu ASSRE dan ADDIE diperincikan memandangkan kesesuaiannya dengan konteks pengajaran di bilik darjah. Selain itu, reka bentuk mesej juga ditekankan dalam topik ini. Topik 3: Media Pengajaran - Memberi penjelasan tentang konsep media dan fungsi media pengajaran dan pembelajaran yang merupakan satu domain utama dalam teknologi pendidikan. Jenis-jenis dan klasifikasi media juga dibincangkan. Topik 4: Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian - Meneliti Model Assure secara terperinci. Enam aspek ditekankan iaitu analisis pelajar, pernyataan objektif, pemilihan kaedah, media dan bahan pengajaran, penggunaan media dan bahan, penglibatan pelajar dan penilaian media

Disediakan Oleh : En. Lee Hou YewTahun : 2012

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUN ABDUL RAZAK EDU 3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Topik 5: Asas Grafik - Membincangkan elemen-elemen asas grafik, reka bentuk grafik dan peralatan penghasilan grafik. Dalam topik ini, diperkenalkan prinsipprinsip asas grafik yang perlu dikuasai bagi menghasilkan media pengajaran bervisual yang berkualiti.

Topik 6: Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi - Membincangkan pengertian dan jenis-jenis bahan dua dimensi dan 3 dimensi. Fokus diberikan tentang kelebihan dan kelemahan bahan 2 dimensi dan 3 dimensi sebagai media pengajaran. Topik 7: Asas Fotografi - Memperjelaskan tentang sejarah perkembangan fotografi, bahagianbahagian asas dan fungsi kamera konvensional dan digital. Aspek tentang jenis-jenis dan aksesori kemera dan jenis-jenis filem untuk fotografi ditekankan. Juga diperbincangkan ialah teknik-teknik penggambaran dan komposisi penggambaran yang betul. Topik 8: OHP dan Transparensi - Membincangkan tentang bahagian-bahagian dan fungsi OHP dan tatacara pengendalian OHP. Ia diikuti dengan penerangan tentang kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP. Di samping itu, jenis-jenis transparensi dan teknik penyediaan dan persembahan transparensi turut diperbincangkan Topik 9: Bahan Audio - Penerangan tentang penggunaan peralatan audio, perancangan dan penyediaan rakaman serta suntingan ditekankan. Topik 10: Penerbitan Video Pendidikan - Membincangkan jenis-jenis, anatomi dan fungsi kamera video. Turut difokuskan ialah jenis-jenis syot, pergerakan kamera video dan proses penerbitan video. Topik 11: Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran - Membincangkan tentang penggunaan perisian seperti pemprosesan perkataan dan persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran. Turut diperbincangkan ialah penggunaan perisian dan alat pengarangan untuk penghasilan pakej multimedia pembelajaran Topik 12: Isu-isu dan trend terkini dalam Teknologi Pendidikan Penerangan tentang isu-isu hak cipta terpelihara, kerahsiaan dan kawalan kendiri

Disediakan Oleh : En. Lee Hou YewTahun : 2012

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUN ABDUL RAZAK EDU 3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JADUL AGIHAN TOPIK Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Prasyarat Semester Tajuk Kuliah 1.

Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran


EDU 3105 3 (2 + 1) 60 jam Tiada Keempat Kandungan Teknologi Pendidikan Konsep Domain-domain Prinsip-prinsip Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran Reka bentuk Pengajaran Pengertian Peranan dan kepentingan Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE Reka bentuk mesej Media Pengajaran Konsep Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran Jenis-jenis dan klasifikasi media Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran Model ASSURE Asas Grafik Prinsip Reka bentuk visual Peralatan penghasilan grafik Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi Pengertian bahan 2D dan 3D Jam 2

2.

3.

4. 5.

2 2

6.

Disediakan Oleh : En. Lee Hou YewTahun : 2012

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUN ABDUL RAZAK EDU 3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

7.

Jenis-jenis bahan seperti carta, graf, realia, boneka, diorama Asas Fotografi Sejarah perkembangan fotografi Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera Jenis-jenis dan aksesori kamera Jenis-jenis filem Teknik penggambaran Komposisi Fotografi digital OHP dan Transparensi Bahagian-bahagian dan fungsi OHP Pengendalian OHP Kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP Jenis-jenis transparensi Teknik penyediaan dan persembahan transparensi Bahan Audio Penggunaan peralatan audio Perancangan dan penyediaan rakaman Rakaman Suntingan Penerbitan Video Pendidikan Jenis-jenis kamera video Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video Jenis-jenis syot Pergerakan kamera video Proses penerbitan video Video digital Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pemprosesan Perkataan Persembahan Elektronik Hamparan Elektronik Pangkalan Data Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan Penghasilan pakej multi media pembelajaran Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan Hak cipta terpelihara (Copyright) Keselamatan Kerahsiaan

8.

9.

10.

11.

12.

Disediakan Oleh : En. Lee Hou YewTahun : 2012

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUN ABDUL RAZAK EDU 3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Amali

Kawalan kendiri Asas grafik Penggunaan bahan-bahan 2D dan 3D Asas fotografi OHP dan transparensi Bahan audio Penerbitan video pendidikan Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Jumlah

2 4 4 2 4 4 10 60 Jam

PRA SYARAT Tiada pra syarat untuk kursus ini. Namun, pengetahuan dan pengalaman tentang ilmu pendidikan akan membantu pelatih memahami kursus ini dengan lebih mudah. RUJUAN ASAS Buku teks yang dicadangkan bagi kursus ini adalah: Dick,N. ,Carey,L.& Carey,J.O.(2005).The systematic design of instruction (6th ed.)New York:Pearson, Allyn and Bacon. Heinich,R.,Molenda,M.,Russel,J.D.,& Smaldino,S.E.(2005). Instructional Media and Technologies for learning.(8thed.). New Jersey:Prentice Hall. Newby, T.J, 1996. Instructional technology for teaching and learning. New Jersey: Prentice Hall. RUJUKAN TAMBAHAN Joyce, B.R. (2000). Models of teaching. (6th ed).Boston:Allyn and Bacon. Priscilla, N. & Karin, M.W. (2003). Teaching with technology: Designing opportunities to learn. (2nd ed.).Canada:Thomson Wadsworth. Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan. (1996). Pengurusan sumber pengajaran pembelajaran.Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Safian bin Abd. Rashid (2002). Pengurusan sumber : Komponen teknologi pendidikan.

Disediakan Oleh : En. Lee Hou YewTahun : 2012

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUN ABDUL RAZAK EDU 3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Timothy, J. Newby, Donald, A. Stepich, James, D. Lehman & James, D. R. (2006).Educational technology for teaching and learning (3th ed.). Ohio: Merill Prentice Hall. Yusuf Hashim (1998).Teknologi pengajaran.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti. KAEDAH PENILAIAN Penilian bagi kursus ini melibatkan dua komponen, iaitu penilaian berterusan dan menilaian akhir. Pecahannya adalah seperti berikut : Komponen Kerja Kursus Komponen Peperiksaan Bertulis Jumlah 60 % 40% 100%

Untuk lulus kursus ini, pelatih hendaklah mendapat 25 markah daripada komponen markah peperiksaan akhir (50%).

KOMPONEN PEPERIKSAAN BERTULIS Komponen Peperiksaan Bertulis mengandungi satu kertas peperiksaan yang dirumuskan seperti berikut :

KOD KURSU S

BAHAGIA N A

BENTUK SOALAN OBJEKTIF STRUKTU R ESEI

BILANGA N SOALAN 20 4 3

MARKA H 20 40 40

JUMLA H MARKA H

MAS A 2 JAM 30 MINI T

MASA ESEI : JAWAB 2 DARIPA DA 3 SOALAN

EDU310 5

B C

100

Disediakan Oleh : En. Lee Hou YewTahun : 2012

Anda mungkin juga menyukai