Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN CD KSSR PBS TAHUN 2 / 2011 1. BUKU PANDUAN KREATIVITI. 2. ELEMENT MERENTAS KURIKULUM. 3.

INSTRUMENT PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2. 4. KURIKULUM PENDIDIKA ISLAM ABAD KE 21. 5. KURSUS PEDAGOGI KSSR TAHUN 2. 6. KURSUS INDUKSI JURULATIH UTAMA KSSR TAHUN 2. 7. KURSUS KSSR 201O (PEDAGOGI) 8. MODUL ELEKTIF KSSR . 9. MODEL TERAS ASAS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2. 10.PENERANGAN APLIKASI SPPBS. 11.PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KSSR TAHUN 2. 12.PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBINA PERIBADI MUSLIM. 13.STANDARD PRESTASI KSSR TAHUN 1. 14.STANDARD PRESTASI TAHUN 2. 15.BUKU PANDUAN KURSUS PEND. ISLAM TAHUN 2. 16.DOKUMEN STANDARD PEND. ISLAM TAHUN 2. 17.KEMAHIRAN ABAD KE 21. 18.KEMAHIRAN MENGGUNAKAN BUKU TEKS. 19.KONSEP PERLAKSANAAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2011. 20.TAKLIMAT UMUM KSSR 2011.