PERATURAN-PERATURAN

PEGAWAI AWAM
(KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993
BAHAGIAN II: TATAKELAKUAN
2 2
1. Pendahuluan
2. Rasional Peraturan Tatatertib
3. Tatakelakuan/Larangan
Secara Umum(Per. 4(1),(2)(a…j)
Secara Khusus (Per. 4A, 5 - 23)
- Larangan Mutlak
- Boleh Dengan kebenaran
Peraturan Oleh Pek./Surat Pek.
Lain-lain Peraturan/Akta
4. Penutup
SKOP CERAMAH
3 3
PENDAHULUAN
(Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993
- Dibuat di bawah Perkara 132(2) Perlembagaan
Persekutuan
- Menggantikan P. A Bab ‘D’
_ Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib
Perkhidmatan Awam 1993 - P.U.(A)396
4 4
Dalam menjalankan tugas pegawai dibekalkan
dengan kuasa. Ia perlu dikawal bagi mengelakkan
penyelewengan dan menyalahgunakan kuasa untuk
kepentingan peribadi.
Setiap masa pegawai awam hendaklah menjaga
tingkahlaku & perbuatan supaya nama baik
perkhidmatan awam tidak terjejas
Memelihara tingkahlaku bagi mengelakkan syak
wasangka orang awam terhadap kejujuran dan
kesungguhan dalam menjalankan tugas.
5 5
RASIONAL
RASIONAL
PERATURAN TATATERTIB
PERATURAN TATATERTIB
Memastikan
Memastikan
pegawai
pegawai
awam
awam
:
:
i.
i.
melaksanakan
melaksanakan
tugas
tugas
dengan
dengan
cekap
cekap
,
,
beramanah
beramanah
dan
dan
bertanggungjawab
bertanggungjawab
;
;
ii.
ii.
meletakkan
meletakkan
kepentingan
kepentingan
awam
awam
lebih
lebih
utama
utama
daripada
daripada
kepentingan
kepentingan
mereka
mereka
sendiri
sendiri
;
;
iii.
iii.
menjaga
menjaga
imej
imej
perkhidmatan
perkhidmatan
awam
awam
;
;
dan
dan
iv.
iv.
yang
yang
melakukan
melakukan
kesalahan
kesalahan
/
/
melanggar
melanggar
peraturan
peraturan
dihukum
dihukum
.
.
6 6
TATAKELAKUAN
SECARA UMUM
Peraturan
Peraturan
4,
4,
Peraturan
Peraturan
-
-
Peraturan
Peraturan
Pegawai
Pegawai
Awam
Awam
(
(
Kelakuan
Kelakuan
dan
dan
Tatatertib
Tatatertib
) 1993.[Per. 4(1),(2)(a
) 1993.[Per. 4(1),(2)(a


.j)]
.j)]
7 7


4.
4.
(1)
(1)
Seseorang
Seseorang
pegawai
pegawai
hendaklah
hendaklah
pada
pada
setiap
setiap
masa
masa
memberikan
memberikan
taat
taat
setianya
setianya
kepada
kepada
Yang
Yang
di
di
-
-
Pertuan
Pertuan
Agong
Agong
, Negara
, Negara
dan
dan
Kerajaan
Kerajaan


Pegawai hendaklah sentiasa menjaga,
memelihara dan mempertahankan
kedaulatan dan maruah negara, hormat dan
patuh kepada undang- undang serta
berusaha untuk berbakti kepada negara.
8 8
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(1)
Bersubahat dengan musuh negara.
Membocorkan rahsia Kerajaan.
Memburuk-burukkan serta memperkecil
kecilkan dasar serta tindakan Kerajaan.
Berlakon dalam filem yang memburukkan
negara
9 9
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(a)


4.(2)
4.(2)
Seseorang
Seseorang
pegawai
pegawai
tidak
tidak
boleh
boleh


(a)
(a)
membelakangkan
membelakangkan
tugas
tugas
awamnya
awamnya
demi
demi
kepentingan
kepentingan
peribadinya
peribadinya
;
;
a. Menguruskan perniagaan/ pelaburan
sendiri/ isteri/ anak/ saudara-mara
dalam waktu pejabat/tugas rasmi.
Menyebelahi / memberi keutamaan
kepada saudara- mara/ rakan- rakan
dalam menimbangkan sesuatu
permohonan .
10 10


4.(2)Seseorang
4.(2)Seseorang
pegawai
pegawai
tidak
tidak
boleh
boleh
-
-
(b)
(b)
berkelakuan
berkelakuan
dengan
dengan
sedemikian
sedemikian
cara
cara
yang
yang
mungkin
mungkin
menyebabkan
menyebabkan
kepentingan
kepentingan
peribadinya
peribadinya
bercanggah
bercanggah
dengan
dengan
tugas
tugas
awamnya
awamnya
;
;


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(b)
Menguruskan tender/sebutharga sedangkan
pegawai mengetahui ada di antara mereka yang
mengemukakan tender/ sebutharga terdiri
daripada saudara-maranya.
11 11


4.(2)
4.(2)
Seseorang
Seseorang
pegawai
pegawai
tidak
tidak
boleh
boleh
-
-
(c)
(c)
berkelakuan
berkelakuan
dengan
dengan
apa
apa
-
-
apa
apa
cara
cara
yang
yang
mungkin
mungkin
menyebabkan
menyebabkan
syak
syak
yang
yang
munasabah
munasabah
bahawa
bahawa
-
-
(i)
(i)
dia
dia
telah
telah
membiarkan
membiarkan
kepentingan
kepentingan
peribadinya
peribadinya
bercanggah
bercanggah
dengan
dengan
tugas
tugas
awamnya
awamnya
sehingga
sehingga
menjejaskan
menjejaskan
kebergunaannya
kebergunaannya
sebagai
sebagai
seorang
seorang
pegawai
pegawai
awam
awam
;
;
atau
atau
(ii)
(ii)
dia
dia
telah
telah
menggunakan
menggunakan
kedudukan
kedudukan
awamnya
awamnya
bagi
bagi
faedahnya
faedahnya
sendiri
sendiri
;
;


12 12
Menggunakan dan memandu kenderaan jabatan
untuk kegunaan sendiri seperti pergi ke pejabat
dan balik dari pejabat, menghantar anak ke sekolah
dan lain-lain.
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(c)
Menggunakan kakitangan jabatan /alat/ barang-
barang jabatan untuk hal-hal persendiriannya
seperti membersihkan tanah, kawasan rumah,
mengangkat perabut rumah dan lain-lain.
13 13
Menyalahgunakan hak istimewa sebagai
seorang diplomat seperti terlibat dalam aktiviti
penyeludupan.
14 14
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -
(d) Berkelakuan dengan cara yang
boleh memburukkan /mencemar
nama baik perkhidmatan awam”
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(d)
Terlibat dalam penyalahgunaan dadah.
Berjudi di pejabat/waktu bertugas.
Disabitkan kesalahan jenayah/ mahkamah syariah.
Kesusahan berat kerana hutang.
Menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi.
Melakukan gangguan seksual
15 15


4.(2)
4.(2)
Seseorang
Seseorang
pegawai
pegawai
tidak
tidak
boleh
boleh
-
-
(e)
(e)
kurang
kurang
cekap
cekap
atau
atau
kurang
kurang
berusaha
berusaha
;
;
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(e)
Gagal menguruskan penyata bank dan
buku tunai dengan teratur dan
bersistematik.
Tiada inisiatif untuk menyelesaikan
urusan kerja seberapa segera.
16 16
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -
(f) tidak jujur atau tidak amanah;
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(f)
Menggunakan wang tabung amanah
untuk kegunaan sendiri.
Membuat bayaran tanpa menyemak
kerja-kerja yang diarahkan telah siap
atau belum.
Tidak melaporkan harta atau pelaburan.
17 17
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -
(g) tidak bertanggungjawab;
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(g)
Menghasut kakitangan Kerajaan supaya
jangan terlalu berusaha dalam menjalankan
tugas.
Menjalankan sesuatu tugas tanpa
menghiraukan implikasi terhadap Jabatan
Khasnya dan Kerajaan amnya
Mengambil cuti rehat di saat perkhidmatannya
sangat- sangat diperlukan.
18 18
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -
(h) membawa atau cuba membawa apa-apa
bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk
menyokong atau memajukan apa-apa
tuntutan berhubung dengan atau
terhadap perkhidmatan awam, sama ada
tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau
tuntutan mana-mana pegawai lain”;
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(h)
Meminta orang kenamaan untuk menggunakan jasa
baiknya mempengaruhi Lembaga Kenaikan Pangkat
untuk menaikkan pangkatnya.
Meminta ahli politik untuk menyokong permohonannya
mendapatkan tanah Kerajaan atau rumah atau sesuatu
jawatan.
19 19
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -
(i) ingkar perintah; dan
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(i)
Membantah atau melawan pegawai atasan.
Membawa keluar fail terperingkat Jabatan
tanpa kebenaran bertulis Ketua Jabatan
(Perenggan 67, Arahan Keselamatan).
Keluar negara tanpa kelulusan KSU,
Kementerian.
20 20
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -
(j) cuai dalam melaksanakan
tugasnya.”
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(j)
Cuai memastikan barang- barang yang dibeli oleh
Jabatan di masukkan dalam senarai 'inventory'.
Menghilangkan harta Kerajaan dalam simpanan
pegawai
Pegawai Perubatan/Doktor tersilap memberi ubat
kepada pesakit/ semasa pembedahan
Tertinggal alat-alat pembedahan dalam anggota yang dibedah.
21 21
TATAKELAKUAN
SECARA KHUSUS
DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)
BOLEH BUAT DENGAN KEBENARAN
22 22
1. DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)
PER.
JENIS LARANGAN
4A GANGGUAN SEKSUAL
7 MENYALAHGUNA DADAH
9 MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN
11 MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA EMOLUMEN RASMI DAN
PENDAPATAN PERSENDIRIAN YANG SAH
12 MEMINJAM WANG/MENJADI PENJAMIN
13 KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS
15 MEMINJAMKAN WANG DENGAN BUNGA
16 PENGLIBATAN DALAM PASARAN HADAPAN
17 REFEL DAN LOTERI
18 PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKAT
20 PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JERNAL
21 KEGIATAN POLITIK
7 PEGAWAI KPT/KPDP
23 TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI/KEBENARAN/SEBAB YANG MUNASABAH
23 23
PERATURAN 4A. - GANGGUAN SEKSUAL
(1)DILARANG MELAKUKAN
GANGGUAN SEKSUAL IAITU:
(a) Cubaan merapati/meminta
layanan seksual
(b) melakukan perbuatan
bersifat seksual
menyebabkan seseorang yang waras
tersinggung, terhina atau terugut.
(2) BENTUK PERBUATAN BERSIFAT SEKSUAL:
(a) secara lisan, bertulis dan lain-lain
(b) tidak terhad di tempat
kerja / waktu kerja selagi mencemarkan imej
Perkhidmatan Awam
24 24
“ (2) BENTUK PERBUATAN BERSIFAT
SEKSUAL:
(a) secara lisan, bertulis dan lain-lain
(b) tidak terhad di tempat kerja / waktu kerja
selagi mencemarkan imej Perkhidmatan
Awam”
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4A.
Bercerita / jenaka / isyarat yang lucah
Menyentuh anggota sensitif badan
PERATURAN 4A. - GANGGUAN SEKSUAL
25 25
PERATURAN 7: MENYALAHGUNA DADAH
TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN / MENGAMBIL /
MENYALAHGUNAKAN / MENAGIH DADAH
BERBAHAYA
(KECUALI BAGI MAKSUD PERUBATAN)
PEGAWAI BOLEH DIAMBIL TINDAKAN
TATATERTIB DENGAN TUJUAN BUANG KERJA
PERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEH DITAMATKAN
ATAS KEPENTINGAN AWAM [PERATURAN 49]
SEKIRANYA PEGAWAI MENCAPAI UMUR
PERSARAAN PILIHAN.
TTLAKU.PPT1/MS1 4
26 26
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 7.
Menghi sap ganj a, mor f i n, her oi n
dan l ai n-l ai n
Menagi h dadah
27 27
TIDAK BOLEH MENERIMA / MEMBERI
KERAIAN SEKIRANYA:
KERAIAN ITU DAPAT DENGAN APA-APA CARA
MEMPENGARUHI TUGAS RASMI.
PERATURAN 9 - MENERI MA/ MEMBERI
KERAI AN
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 9.
BERCANGGAH DENGAN TATAKELAKUAN
PERATURAN 4.
Kont r ak t or mer ai k an Ket ua J abat an
yang menj adi ahl i Lembaga Tender
[ Ker ai an = Bel anj a mak an, hot el ,
t ambang ber c ut i dan l ai n-l ai n]
28 28
PERATURAN 11 - MENYENGGARA TARAF HI DUP
MELEBI HI EMOLUMEN/
PENDAPATAN YANG SAH
PEGAWAI TIDAK BOLEH :
i) MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/
PENDAPATAN YANG SAH.
ii) MENGUASAI/MEMILIKI SUMBER KEWANGAN ATAU
HARTA YANG TAK SEIMBANG ATAU TAK MUNASABAH
DENGAN EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH.
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 11.
Pegaw ai ber k er et a mew ah yang di k et ahui
buk an dar i pusak a dan l ai n-l ai n
29 29
PERATURAN 12 - MEMI NJ AM WANG/
MENJ ADI PENJ AMI N
TIDAK BOLEH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN
KEPADA MANA-MANA ORANG YANG :
i) TERTAKLUK KEPADA KUASA RASMINYA
ii) ADA URUSAN RASMI
iii) TINGGAL / MEMILIKI TANAH / MENJALANKAN
PERNIAGAAN DALAM KAWASAN KUASA RASMI
iv) MENJALANKAN PERNIAGAAN MEMBERI
PINJAM WANG
30 30
BOLEH PINJAM DARIPADA :
i) BANK - BERCAGAR/OVERDRAF
ii) SY. INSURAN - CAGARAN POLISI
iii) SY. KERJASAMA - (TERMASUK KERAJAAN)
iv) SY.MEMINJAM - AKTA SY. MEMINJAM 1969
v) PERJANJIAN SEWA BELI
DENGAN SYARAT -
i) INSTITUSI ITU TIDAK SECARA LANGSUNG DI BAWAH
KUASA RASMINYA.
ii) JANGAN BAWA SKANDAL AWAM /
MENGGUNAKAN KEDUDUKAN AWAM
iii) AGREGAT HUTANG TIDAK MENYEBABKAN
KETERHUTANGAN KEWANGAN WANG YANG SERIUS
31 31
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 12.
Pegaw ai di J abat an memi nj am w ang
dar i k ont r ak t or yang menj al ank an
pr oj ek J abat an
Pegaw ai Daer ah memi nj am w ang dar i
bank yang ber oper asi di k aw asan
pent adbi r annya
32 32
TANGGUNGAN HUTANGNYA MENYEBABKAN
KESULITAN KEWANGAN YANG SERIUS, IAITU
i) AGREGAT HUTANG/ TANGGUNGAN TAK
BERCAGAR LEBIH 10 KALI EMOLUMEN
BULANANNYA KECUALI PINJAMAN PENDIDIKAN.
ii) PENGHUTANG PENGHAKIMAN (JUDGEMENT
DEBTOR) DAN TIDAK DIJELASKAN DALAM TEMPOH
1 BULAN.
iii) BANKRAP ATAU PEMAKAN GAJI TAK SOLVEN
(INSOLVENT).
PERATURAN 13: KETERHUTANGAN
KEWANGAN YANG SERI US
33 33
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 13.
Penj ami n yang gagal membayar
hut ang pemi nj am dal am t empoh
sat u bul an dar i per i nt ah mahk amah
Pemi nj am di i syt i har bank r ap ol eh
mahk amah dan gaj i di pegang/ur us ol eh
Amanah Raya. Gaj i t i dak menc uk upi
unt uk mel epask an t anggungan.
34 34
PERATURAN 15 - MEMI NJ AMKAN WANG
TIDAK BOLEH MEMINJAMKAN WANG DENGAN FAEDAH
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 15.
Pegaw ai member i k an pi nj aman dengan
mengenak an f aedah at au bunga
35 35
PERATURAN 16 - TI DAK BOLEH TERLI BAT
DALAM PASARAN
HADAPAN
TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN NIAGA
HADAPAN SEBAGAI PEMBELI ATAU PENJUAL,
DALAM PASARAN TEMPATAN ATAU LUAR NEGERI
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 16.
Ter l i bat dal am pasar an k omodi t i
/ pasar an hadapan
36 36
PERATURAN 17 - REFEL DAN
LOTERI
TIDAK BOLEH MENGADAKAN REFEL
ATAU LOTERI HARTA
PERSENDIRIANNYA.
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 17.
Menggunak an har t a per sendi r i an
unt uk r ef el at au l ot er i
37 37
PERATURAN 18 - PENERBI TAN
BUKU DAN KARYA
TIDAK BOLEH MENERBITKAN ATAU MENULIS
BUKU, MAKALAH ATAU KARYA LAIN
BERDASARKAN MAKLUMAT RASMI
TERPERINGKAT.
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18.
Menul i s/mener bi t buk u menggunak an
mak l umat r asmi t er per i ngk at (r ahsi a
besar , r ahsi a dan sul i t )
38 38
TIDAK BOLEH MENJADI PENYUNTING AKHBAR/
MAJALAH/JURNAL KECUALI, PENERBITAN;
i) JABATAN
ii) PROFESIONAL
iii) PERTUBUHAN SUKARELA YANG TIDAK
BERCORAK POLITIK
iv) DILULUSKAN SECARA BERTULIS OLEH
KETUA JABATAN
PERATURAN 20 - PENYUNTI NG AKHBAR/
MAJ ALAH/J URNAL
39 39
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 20.
Menj adi penyunt i ng ak hbar har i an
Menj adi penyunt i ng ak hbar par t i pol i t i k
40 40
+ PEGAWAI KPT/KPDP DILARANG MENGAMBIL BAHAGIAN
DALAM POLITIK ATAU MEMAKAI LAMBANG PARTI POLITIK,
KHUSUSNYA TIDAK BOLEH:
i) MEMBUAT PERNYATAAN MENYEBELAHI MANA-
MANA PARTI POLITIK
ii) MENERBIT/MENGEDAR BUKU/ ARTIKEL/RISALAH
MENGENAI POLITIK
iii) MERAYU UNDI
iv) AGEN PILIHANRAYA TEMPAT MENGUNDI
v) BERTANDING APA-APA JAWATAN
vi) MEMEGANG APA-APA JAWATAN
PERATURAN 21- KEGI ATAN POLI TI K
41 41
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 21.
Ber k empen bagi pi hak par t i pol i t i k
Mengedar r i sal ah par t i pol i t i k
Memegang j aw at an dal am par t i pol i t i k
42 42
PERATURAN 23 - TI DAK HADI R
BERTUGAS
TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI ATAU TANPA
KEBENARAN ATAU TANPA SEBAB YANG
MUNASABAH BOLEH DIAMBIL TINDAKAN
TATATERTIB.
" KETIDAKHADIRAN " -
TERMASUKLAH TIDAK HADIR BAGI APA-APA JUA
TEMPOH MASA PADA MASA DAN DI TEMPAT
PEGAWAI ITU DIKEHENDAKI BERTUGAS.
TTLAKU.PPT1/MS1 14
43 43
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 23.
Pegaw ai ‘hi l ang’ sel epas k et i p k ad
per ak am w ak t u di w ak t u pagi , k emudi an
munc ul di w ak t u pet ang unt uk k et i p
sew ak t u pul ang
Ti dak pat uhi w ak t u ber per i ngk at
44 44
2. LARANGAN YANG BOLEH DI BUAT DENGAN
KEBENARAN
PER. PENGECUALIAN KUASA MEMBERI KEBENARAN
5 PEKERJAAN LUAR KETUA JABATAN
6 ETIKET BERPAKAIAN KPPA
8/9 MENERIMA HADIAH/KERAIAN KETUA JABATAN
10 ‘PEMUNYAAN HARTA’ LEMBAGA TATATERTIB
19 PERNYATAAN AWAM MENTERI
21 KEGIATAN POLITIK KPPA / KSU
i) KUMPULAN SOKONGAN
ii) CUTI SEBELUM BERSARA
22 MEMBAWA PERBICARAAN KSU
UNDANG- UNDANG/
BANTUAN GUAMAN
45 45
PERATURAN 5 - PEKERJ AAN LUAR
TIDAK BOLEH BUAT KERJA LUAR, KECUALI
i) DIBENARKAN OLEH KETUA JABATAN
DIANGGAP TUGAS RASMI
HONORARIUM DITENTUKAN OLEH
PERBENDAHARAAN (PP BIL 2/1993 DAN
BIL.5/1995)
ii) BAGI FAEDAH DIRINYA/SAUDARA- MARA/
BADAN YANG BUKAN MENCARI KEUNTUNGAN
DENGAN KEBENARAN KETUA JABATAN
46 46
SYARAT - TERTAKLUK KEPADA
TATAKELAKUAN PERATURAN 4
DAN MEMASTIKAN PEKERJAAN
LUAR ITU DILAKUKAN :
a) DI LUAR WAKTU PEJABAT/ TUGAS RASMI
b) TIDAK MENJEJASKAN KEBERGUNAANNYA
SEBAGAI PEGAWAI AWAM
c) TIDAK BERCANGGAH DENGAN KEPENTINGAN
PERKHIDMATAN AWAM
47 47
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 5.
Memandu t ek si sel epas w ak t u pej abat
t anpa k ebenar an
Menj al ank an per ni agaan pasar
mal am, j adi j aga dan pek er j aan l ai n
t anpa k ebenar an
48 48
PERATURAN 6 - PAKAI AN
O SEMASA BERTUGAS
HENDAKLAH SENTIASA
BERPAKAIAN DENGAN
SEPATUTNYA YANG
DITENTUKAN OLEH
KERAJAAN MELALUI
ARAHAN YANG
DIKELUARKAN OLEH
KETUA PENGARAH
PERKHIDMATAN AWAM
49 49
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 6.
Memak ai si ngl et at au baj u-T, t anpa k ol ar
Memak ai sar ong, sel uar pendek dan
l ai n-l ai n
50 50
PEGAWAI DILARANG MEMBERI/
MENERIMA HADIAH, JIKA -
PERATURAN 8 - HADI AH
i) ADA KENA- MENGENA
DENGAN PELAKSANAAN
TUGAS.
ii) BENTUK, AMAUN ATAU
NILAI HADIAH ITU TIDAK
SEPADAN DENGAN
MAKSUD HADIAH
51 51
i) PEGAWAI MERAGUI TENTANG BENTUK,
AMAUN ATAU NILAI HADIAH.
ii) PENERIMAAN HADIAH SUKAR DITOLAK
(KETUA JABATAN = KSU ATAU KP DI IBU
PEJABAT).
KEBENARAN KETUA JABATAN PERLU
DIPEROLEHI, JIKA -
52 52
+
+
KETUA JABATAN
KETUA JABATAN
BOLEH MEMBERI
BOLEH MEMBERI
KEBENARAN
KEBENARAN
-
-
(i)
(i)
PEGAWAINYA MENERIMA SURAT PUJIAN
PEGAWAINYA MENERIMA SURAT PUJIAN
SEMPENA PERSARAAN/ PERTUKARAN
SEMPENA PERSARAAN/ PERTUKARAN
(BEKAS JANGAN MAHAL)
(BEKAS JANGAN MAHAL)
(ii)
(ii)
PUNGUTAN SPONTAN OLEH PEGAWAI BAGI
PUNGUTAN SPONTAN OLEH PEGAWAI BAGI
MAKSUD HADIAH SEMPENA PERSARAAN /
MAKSUD HADIAH SEMPENA PERSARAAN /
PERTUKARAN, PERKAHWINAN, PERISTIWA
PERTUKARAN, PERKAHWINAN, PERISTIWA
LAIN PEGAWAINYA.
LAIN PEGAWAINYA.
53 53
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 8.
Member i hadi ah k epada pegaw ai
Mener i ma hadi ah dar i or ang yang
ada k epent i ngan
54 54
PERATURAN 10 - PEMUNYAAN
HARTA
MI NTA KEBENARAN KETUA J ABATAN
J I KA HENDAK MEMPEROLEHI
HARTA YANG TI DAK SEJ AJ AR
DENGAN TATAKELAKUAN
LAPORAN HARTA :
LAPORAN HARTA :
-
-
i)
i)
PADA TARIKH DILANTIK
PADA TARIKH DILANTIK
ii)
ii)
PADA MASA DIKEHENDAKI OLEH
PADA MASA DIKEHENDAKI OLEH
KERAJAAN
KERAJAAN
+
+
MEMPEROLEHI HARTA BARU
MEMPEROLEHI HARTA BARU
+
+
PELUPUSAN
PELUPUSAN
55 55
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 10.
TI DAK MELAPORKAN PEMBELI AN
RUMAH, KERETA DLL
TI DAK MELAPORKAN PELUPUSAN
RUMAH, KERETA DLL
56 56
PERATURAN 19 - PERNYATAAN
AWAM
+
+
TIDAK BOLEH KECUALI MENDAPAT KEBENARAN
TIDAK BOLEH KECUALI MENDAPAT KEBENARAN
MENTERI YANG BERKENAAN
MENTERI YANG BERKENAAN
57 57
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 19.
Cer amah yang membur uk k an
Pent adbi r an Ker aj aan
Membuat ul asan / penj el asan mengenai
sesuat u per i st i w a t anpa k ebenar an
Ment er i
58 58
PERATURAN 21 - KEGI ATAN POLI TI K PEGAWAI
KUMPULAN SOKONGAN
KUMPULAN SOKONGAN BOLEH DILANTIK
KUMPULAN SOKONGAN BOLEH DILANTIK
SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PARTI POLITIK
SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PARTI POLITIK
SETELAH MENDAPAT KEBENARAN SECARA
SETELAH MENDAPAT KEBENARAN SECARA
BERTULIS DARIPADA
BERTULIS DARIPADA
7
7
GUNASAMA
GUNASAMA
-
-
KPPA
KPPA
7
7
BUKAN GUNASAMA
BUKAN GUNASAMA
-
-
KSU
KSU
+
+
CUTI SEBELUM BERSARA
CUTI SEBELUM BERSARA
7
7
SEMUA KUMPULAN
SEMUA KUMPULAN
7
7
DENGAN KEBENARAN
DENGAN KEBENARAN
59 59
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 21.
Kumpul an Pengur usan dan Pr of esi onal
bol eh ber gi at ak t i f dal am ak t i vi t i pol i t i k
semasa menghabi sk an c ut i t er k umpul
sebel um ber sar a w aj i b j i k a mendapat
k el ul usan KPPA at au KSU
60 60
PERATURAN 22 - MEMBAWA PERBI CARAAN
UNDANG- UNDANG
BANTUAN GUAMAN
+
+
MESTI MENDAPAT
MESTI MENDAPAT
KEBENARAN KSU
KEBENARAN KSU
61 61
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 22.
Tanpa k ebenar an mel ant i k peguam
unt uk per bi c ar aan mahk amah
yang k es ber k ai t an dengan t ugas
r asmi
62 62
PERATURAN DALAM PEKELILING/ SURAT PEKELILING
PERATURAN DALAM PEKELILING/ SURAT PEKELILING
1. PAKAIAN PP Bil.2 / 1985
2. HARTA PP Bil.8 / 1995
3. SYARIKAT PEGANGAN KELUARGA PP Bil.2 / 1987
4. PENGGUNAAN MESIN FAKSIMILI SPA Bil. 1/1993
5. PENGLIBATAN DALAM SPA Bil 2 / 1993
PERSIDANGAN/ SEMINAR/
FORUM/BENGKEL ANJURAN
SWASTA
6. PENGLIBATAN AKTIVITI SUKAN SPA Bil.3 / 1993
ANJURAN AGENSI AWAM /
SWASTA
7. PERHUBUNGAN DENGAN RAJA-RAJA SPA Bil.4 / 1993
8. PENERIMAAN HADIAH SURAT PEKELILING KEPADA
ORGANISASI PERBENDAHARAAN
BIil. 13 TAHUN 1986
9. PERATURAN MENGUTIP DERMA OLEH SURAT PEKELILING
PERTUBUHAN DARI ORANG RAMAI AM Bil. 6 TAHUN 1987
10. SUMBANGAN KEPADA AKITIVITI- SURAT PEKELILING
AKTIVITI SUKAN
PERKHIDMATAN
Bil. 6 / 1969
63 63
11. KEBENARAN TAK HADIR PEKELILING PERKHIDMATAN
BERTUGAS ATAS SEBAB BIL.1 TAHUN 1986
KECEMASAN AM
12. PENGLIBATAN PEGAWAI PEKELILING PERKHIDMATAN
DALAM KOPERASI BIL.9 TAHUN 1995
13. KEBENARAN KELUAR NEGERI SURAT PEKELILING AM
BIL. 1 TAHUN 1994
14. PENGLIBATAN DALAM SURAT PEKELILING
AL-ARQAM AM BIL. 4 TAHUN 1994
15. MENJADI LEMBAGA PEKELILING PERKHIDMATAN
PENGARAH DALAM SYARIKAT BIL.3 TAHUN 1985
16. LARANGAN UCAP TAHNIAH PEKELILING PERKHIDMATAN
BIL. 3 TAHUN 1989
17. PENAMATAN TEMPOH PEKELILING PERKHIDMATAN
PINJAMAN JIKA ADA KES TATATERTIB BIL. 8 TAHUN 1990
64 64
LAI N-LAI N PERATURAN/ AKTA
CONTOH
CONTOH
1.
1.
SESYEN 18
SESYEN 18
-
-
AKTA ACARA
AKTA ACARA
KEWANGAN 1957
KEWANGAN 1957
2.
2.
ARAHAN PERBENDAHARAAN
ARAHAN PERBENDAHARAAN
3.
3.
AKTA RAHSIA RASMI
AKTA RAHSIA RASMI
4.
4.
DLL
DLL
65 65
PENUTUP
PENUTUP
Preventif
Pengajaran
Amaran/peringatan
PEMATUHAN DAN PENGHAYATAN
TATAKELAKUAN INI AKAN:
(i) Mewujudkan perkhidmatan awam
yang "Bersih, Cekap dan Amanah".
(ii) Menghalang penyelewengan.
(iii) Menghalang perbuatan rasuah.
Tatakelakuan pegawai awam tidak semata-mata
bersifat menghukum tetapi lebih kepada :
66 66
SISTEM PENGAWALAN DISPLIN DALAM
SISTEM PENGAWALAN DISPLIN DALAM
BENTUK PEMBETULAN DAN
BENTUK PEMBETULAN DAN
PENGHUKUMAN BERSERTA DENGAN
PENGHUKUMAN BERSERTA DENGAN
LANGKAH
LANGKAH
-
-
LANGKAH PENINGKATAN
LANGKAH PENINGKATAN
DISIPLIN MEMERLUKAN KOMITMEN DAN
DISIPLIN MEMERLUKAN KOMITMEN DAN
KESUNGGUHAN SEMUA PIHAK YANG
KESUNGGUHAN SEMUA PIHAK YANG
BERKENAAN BAGI MELAKSANAKANNYA
BERKENAAN BAGI MELAKSANAKANNYA
SUPAYA TAHAP KEBERKESANAN YANG
SUPAYA TAHAP KEBERKESANAN YANG
MAKSIMUM DAPAT DICAPAI
MAKSIMUM DAPAT DICAPAI
67 67
PENAHANAN KERJA
DAN
PENGGANTUNGAN KERJA
PENAHANAN KERJA
DAN
PENGGANTUNGAN KERJA
68 68
PENAHANAN KERJA
Satu perintah yang dibuat oleh Pihak
Berkuasa Tatatertib berkenaan
untuk menghalang seseorang
pegawai daripada menjalankan
tugas
( Peraturan 43 dan 44.)
( Peraturan 43 dan 44.)
69 69
PENGANTUNGAN KERJA
Satu Perintah Yang Dibuat Oleh Pihak
Berkuasa Tatatertib Berkenaan Untuk
Menghalang Seseorang Pegawai
Daripada Menjalankan Tugas Apabila
Pegawai Itu Disabitkan Oleh Mahkamah
Atas Kesalahan Jenayah Atau Dikenakan
Perintah Tahanan/sekatan
( Peraturan 45)
( Peraturan 45)
70 70
ADAKAH IA HUKUMAN
TATATERTIB?
IA ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA
PROSEDUR
71 71
KUASA UNTUK TAHAN
DAN GANTUNG KERJA
PIHAK BERKUASA
TATATERTIB (PBT)
YANG ADA KUASA
MEMBUANG KERJA
ATAU TURUN PANGKAT
72 72
BILA DAN BAGAIMANA
BOLEH DIBUAT
73 73
PERATURAN 43
TAHAN KERJA BAGI MAKSUD PENYIASATAN
# JIKA SEMUNASABAHNYA DISYAKI MELAKUKAN:
i. - KESALAHAN JENAYAH ; ATAU
ii.- KESALAHAN TATATERTIB YANG SERIUS
# FAKTOR DI AMBIL KIRA :
i. - BERKAITAN DENGAN TUGAS RASMI ; DAN
ii.- KEHADIRAN MENGENDALAKAN SIASATAN
74 74
TEMPOH
TAHAN
KERJA?
TIDAK MELEBIHI DUA BULAN
EMOLUMEN?
DIBAYAR 100%
75 75
BOLEHKAH PENAHANAN
KERJA DIHENTIKAN
TERHENTI DENGAN
SENDIRINYA JIKA:
i) - PROSIDING JENAYAH
DIMULAKAN
ii)- TINDAKAN TATATERTIB
DENGAN TUJUAN BUANG
KERJA/ TURUN PANGKAT
DIAMBIL
76 76
TAHAN KERJA DI BAWAH
PERATURAN 44
1. BOLEH DITAHAN KERJA JIKA:
a) PROSIDING JENAYAH TELAH DIMULAKAN
(KES DISEBUT DI MAHKAMAH); ATAU
b) PROSIDING TATATERTIB (WUJUD PRIMA
FACIE) DENGAN TUJUAN BUANG KERJA
ATAU TURUN PANGKAT TELAH
DIMULAKAN
77 77
2. FAKTOR DIAMBIL KIRA:
a) SAMA ADA JENIS KESALAHAN
SECARA LANGSUNG
BERHUBUNG DENGAN TUGAS
b) KEHADIRAN KE PEJABAT
MENGENDALAKAN
PENYIASATAN
c) KEHADIRAN KE PEJABAT
BOLEH MEMALUKAN ATAU
JEJAS IMEJ JABATAN
d) MENYEBABKAN KERAJAAN
KERUGIAN
78 78
TARIKH KUATKUASA
PENAHANAN KERJA
BOLEH
DIKUATKUASAKAN
DARI TARIKH
DITANGKAP ATAU
TARIKH SAMAN
DISAMPAIKAN
PROSIDING JENAYAH
TARIKH YANG
DITETAPKAN OLEH
PBT BERKENAAN
PROSIDING TATATERTIB
79 79
BOLEHKAH PENAHANAN
KERJA DIHENTIKAN?
i. BILA PEGAWAI DISABITKAN ATAU PROSIDING
TATATERTIB SELESAI
ii. BILA-BILA MASA -- PERTIMBANGAN PBT
→ PERINTAH TAHAN KERJA TERHENTI MULAI
PEGAWAI JALANKAN TUGAS;
→ EMOLUMEN PENUH DIBAYAR MULAI
TARIKH JALAN TUGAS;
→ BAHAGIAN EMOLUMEN YANG TIDAK
DIBAYAR SEMASA PENAHANAN KERJA
TIDAK BOLEH DIBAYAR
80 80
BAYARAN EMOLUMEN
TIDAK KURANG SETENGAH EMOLUMENNYA
50% - 100%
TEMPOH :-
• SEHINGGA SELESAI KES/ DIGANTUNG KERJA
• ATAU SEHINGGA DIBUANG KERJA
81 81
GANTUNG KERJA
PERATURAN 45
HENDAKLAH DIBUAT JIKA:
a) PEGAWAI DISABITKAN OLEH
MANA-MANA MAHKAMAH
JENAYAH; ATAU
b) SUATU PERINTAH TAHANAN
ATAU SEKATAN DI BAWAH
PERATURAN 32 DIBUAT
TERHADAP PEGAWAI
82 82
KEDUDUKAN EMOLUMEN
• TIDAK DIBENAR TERIMA APA-
APA BAHAGIAN EMOLUMEN
YANG TIDAK DIBAYAR DALAM
TEMPOH TAHAN KERJA; DAN
• TIDAK BERHAK TERIMA APA-
APA EMOLUMEN SEPANJANG
TEMPOH GANTUNG KERJA
83 83
TARIKH KUATKUASA
PENGGANTUNGAN KERJA
1. SABITAN OLEH MAHKAMAH
DARI TARIKH SABITAN
2. KES TAHANAN
DARI TARIKH
KUATKUASA
PERINTAH ITU
84 84
BOLEHKAH PENGGANTUNGAN
KERJA DIHENTIKAN?
GANTUNG KERJA
DITERUSKAN SEHINGGA
LTT BUAT KEPUTUSAN
85 85
ISU-ISU BERKAITAN
i) PERLUKAH PEGAWAI HADIR BERTUGAS?
TIDAK PERLU HADIR
ii) BAGAIMANA STATUS PEGAWAI?
KEKAL STATUS SEBAGAI
PEGAWAI AWAM
86 86
iii) ADAKAH TERTAKLUK KEPADA PERATURAN/
AKTA?
YA
TERTAKLUK KEPADA
SEMUA PERATURAN
iv) BAGAIMANA DENGAN KEMUDAHAN?
BERHAK TERIMA KEMUDAHAN, KECUALI:
+ YANG DITARIK OLEH UNDANG-UNDANG
EMOLUMEN
87 87
+ BERTENTANGAN DENGAN TAHAN
KERJA/ GANTUNG KERJA


CUTI (JIKA DISABITKAN)
CUTI (JIKA DISABITKAN)


ELAUN PERBATUAN /MAKAN
ELAUN PERBATUAN /MAKAN


KERETA RASMI (BAGI
KERETA RASMI (BAGI
KES PENGGANTUNGAN KERJA)
KES PENGGANTUNGAN KERJA)
88 88
V)
V)
PERGERAKAN GAJI
PERGERAKAN GAJI
DILIHAT 2 KEADAAN:
DILIHAT 2 KEADAAN:
a) KURANG 180 HARI
a) KURANG 180 HARI
BOLEH
BOLEH
DIPERTIMBANGK
DIPERTIMBANGK
b) LEBIH 180 HARI
b) LEBIH 180 HARI
TANGGUH
TANGGUH
KEPUTUSAN KES ?
- TIDAK BERSALAH BOLEH
DIPERTIMBANGKA
- BERSALAH TIDAK DAPAT
89 89
SEKATAN DI BAWAH PERATURAN 48
SEKATAN DI BAWAH PERATURAN 48
1) PEGAWAI YANG DI TAHAN ATAU DIGANTUNG
KERJA TIDAK BOLEH MENINGGALKAN
MALAYSIA TANPA KEBENARAN BERTULIS
DARIPADA PENGERUSI PBT BERKENAAN
2) JIKA BERKHIDMAT DI LUAR MALAYSIA, IA
HENDAKLAH DIPANGGIL BALIK SEGERA
3) JIKA TINGGALKAN MALAYSIA TANPA
KEBENARAN EMOLUMEN DIHENTIKAN
90 90
TATACARA
PEGAWAI YANG TERTAKLUK
KEPADA PROSI DI NG J ENAYAH
DAN
PERI NTAH TAHANAN ATAU
SEKATAN
91 91
PROSIDING JENAYAH
• Merujuk kepada suatu Prosiding di mana
dua pihak di dalamnya terdiri daripada
Pendakwa dan Tertuduh (defendan)
• Tertuduh telah melanggar peruntukan
undang-undang bertulis di mana undang-
undang tersebut memperuntukkan sesiapa
yang melanggar peruntukan itu boleh
dijatuhi hukuman yang bersifat penderitaan
seperti penjara, sebat dan denda
92 92
SABITAN ATAU DISABITKAN
· Suatu dapatan oleh sesuatu mahkamah
di bawah mana-mana undang-undang
bertulis bahawa pegawai itu bersalah
atas suatu kesalahan jenayah.
- Peraturan 3 P.U.(A) 395
93 93
KESALAHAN JENAYAH
Apa-apa kesalahan yang melibatkan
fraud atau ketidakjujuran atau
tingkahlaku keji.
94 94
PERATURAN 28
TATACARA JIKA PROSIDING JENAYAH DIMULAKAN
1. TANGGUNGJAWAB MEMAKLUMKAN
PROSIDING JENAYAH
i) Pegawai maklumkan Ketua Jabatannya
ii) Pendaftar, Timbalan Pendaftar atau Penolong
Kanan Pendaftar Mahkamah hantar kepada
ketua jabatan pegawai:-
a) Pertuduhan
b) Tarikh dan waktu tangkapan
c) Ikat jamin
d) Maklumat lain berkaitan
95 95
iii) Ketua Jabatan dapatkan laporan daripada
mahkamah dan kemukakan maklumat
tersebut kepada PBT berkenaan beserta
syor sama ada Pegawai patut ditahan
kerja.
2. PBT berkenaan boleh, jika difikirkan sesuai
menahan kerja pegawai itu
Faktor-faktor diambil kira di
bawah Peraturan 44(4)
3. Sebaik sahaja prosiding jenayah selesai, Ketua
Jabatan dapatkan daripada Mahkamah:
a) Keputusan ; dan
b) Maklumat rayuan jika ada
kemukakan kepada PBT
96 96
4. Jika pegawai disabitkan, PBT yang ada kuasa
buang kerja atau turun pangkat, hendaklah
menggantung pegawai itu daripada menjalankan
tugas mulai tarikh sabitan sementara menunggu
keputusan PBT [Peraturan 28 (6)].
5. Jika pegawai dibebaskan dan tiada rayuan dibuat
oleh Pendakwa Raya, pegawai dibenarkan
bertugas semula dan berhak terima emolumen
yang tertahan dan juga cuti rehat tahunan
[Peraturan 28 (7)].
6. Jika pegawai dibebaskan dan rayuan dibuat oleh
Pendakwa Raya, PBT buat keputusan sama ada
atau tidak pegawai patut ditahan kerja sehingga
rayuan diputuskan [Peraturan 28 (8)].
97 97
7. Jika pegawai disabitkan, tapi atas rayuannya, ia
dibebaskan, pegawai dibenarkan jalankan tugas
dan berhak terima emolumen yang tertahan dan
juga cuti rehat tahunan [Peraturan 28 (9)].
8. Jika pegawai dibebas tapi atas rayuan, pegawai
itu disabitkan PBT hendaklah
menggantung kerja pegawai itu mulai tarikh
sabitan [Peraturan 28 (10)].
9. Pembebasan termasuk pelepasan yang tidak
terjumlah kepada pembebasan [Peraturan 28 (11)].
98 98
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
TERHADAP PEGAWAI YANG DISABITKAN
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN JIKA PEGAWAI
DISABITKAN KERANA KESALAHAN JENAYAH
- PERATURAN 29
SABITAN
→ Pegawai tidak merayu
→ Rayuannya ditolak; atau
→ Rayuan Pendakwa Raya terhadap
pembebasannya berkeputusan
dengan pensabitannya.
1.
* Ketua Jabatan dapatkan salinan
keputusan mahkamah
99 99
2. Ketua Jabatan kemukakan kepada PBT yang ada
kuasa buang kerja atau turun pangkat
→Keputusan mahkamah ;
→Rekod perkhidmatan pegawai ; dan
→Perakuan Ketua Jabatan:-
a) Pegawai patut dibuang
kerja/ turun pangkat
b) Hukuman lain ;
c) Tamat perkhidmatan demi
kepentingan awam; atau
d) Tiada hukuman dikenakan
100 100
PERTIMBANGAN PBT
DALAM KES SABITAN
1. Setelah terima maklumat berkenaan, PBT buat
keputusan :-
a) Sama ada buang kerja atau turun pangkat ;
b) Kenakan hukuman ringan di bawah Peraturan 38 ;
atau
c) Membebaskan pegawai.
[ Peraturan 33 ]
2. Jika hukuman selain buang kerja atau tiada
hukuman dikenakan :-
PBT arahkan pegawai jalankan tugas
[ Peraturan 46 ]
101 101
PERATURAN 45A
KEDUDUKAN EMOLUMEN YANG TIDAK DIBAYAR
1) Jika Prosiding tatatertib berkeputusan dengan
pegawai dibuang kerja :
Tidak berhak kepada apa-apa
bahagian emolumen yang tidak
dibayar dalam tempoh tahan kerja
atau gantung kerja
2) Jika hukuman selain buang kerja :-
Berhak terima apa-apa bahagian
emolumen dalam tempoh tahan dan
gantung kerja
102 102
TATACARA JIKA TERDAPAT PERINTAH
TAHANAN, BUANG NEGERI DAN SEBAGAINYA
- Peraturan 32
1. Pegawai dikenakan :
a) perintah tahanan;
b) perintah pengawasan, kediaman terhad,
buang negeri atau deportasi ; atau
c) sekatan atau pengawasan sama ada dengan
bon atau selainnya.
103 103
Yang dibuat di bawah undang-undang mengenai :-
a) Keselamatan Malaysia
b) Pencegahan jenayah
c) Tahanan pencegahan
d) Kediaman terhad
e) Buang negeri
f) Imigresen
g) Perlindungan wanita
dan gadis atau kanak-
kanak
Ketua Jabatan dapatkan satu salinan perintah
daripada pihak berkuasa berkenaan
104 104
2. Ketua Jabatan kemukakan kepada PBT yang
ada kuasa buang kerja / turun pangkat :-
i) Salinan perintah ;
ii) Rekod perkhidmatan pegawai ; dan
iii) Perakuan Ketua Jabatan sama ada:-
a) Pegawai patut dibuang kerja
atau diturunkan pangkat
b) Dikenakan hukuman ringan
c) Tamat perkhidmatan demi
kepentingan awam ; atau
d) Tiada hukuman dikenakan
iv) Syor pegawai digantung kerja.
105 105
3. PBT buat keputusan sama ada :-
a) Buang kerja atau turun pangkat ;
b) Kenakan hukuman selain buang
kerja atau turun pangkat ; atau
c) Membebaskan pegawai
4. Jika hukuman selain buang kerja, PBT arahkan
pegawai bertugas semula
CATATAN:
Sebelum PBT membuat keputusan, PBT hendaklah
menggantung pegawai daripada menjalankan tugas di
bawah Peraturan 45(1)
106 106
TATACARA
SURCAJ
TATACARA
TATACARA
SURCAJ
SURCAJ
107 107
DEFINASI SURCAJ
Surcaj adalah “ …. jumlah wang yang tidak melebihi wang
yang tidak dikutip, pembayaran, kekurangan atau
kerugian atau nilai harta benda yang telah musnah ,
mengikut mana yang berkenaan, dan berhubung dengan
kegagalan untuk menyimpan akaun-akaun atau rekod
dengan teratur atau gagal membuat pembayaran atau
kelewatan membuat pembayaran….”
- (Seksyen 18 Akta Prosedur Kewangan, 1957).
Surcaj adalah “ …. jumlah wang yang tidak melebihi wang
yang tidak dikutip, pembayaran, kekurangan atau
kerugian atau nilai harta benda yang telah musnah ,
mengikut mana yang berkenaan, dan berhubung dengan
kegagalan untuk menyimpan akaun-akaun atau rekod
dengan teratur atau gagal membuat pembayaran atau
kelewatan membuat pembayaran….”
- (Seksyen 18 Akta Prosedur Kewangan, 1957).
Tindakan mengutip balik wang atau nilai wang bagi harta Kerajaan
yang hilang atau yang tidak dapat dikutip, yang dikenakan
terhadap penjawat awam yang bertanggungjawab atas perkara
itu kerana kecuaiannya, kelalaiannya, kealpaannya atau
tindakannya yang kurang berhati-hati
108 108
SURCAJ
SURCAJ
7
7
BUKAN HUKUMAN TATATERTIB DI BAWAH PERATURAN
BUKAN HUKUMAN TATATERTIB DI BAWAH PERATURAN
38, PERATURAN
38, PERATURAN
-
-
PERATURAN PEGAWAI AWAM
PERATURAN PEGAWAI AWAM
(KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 [P.U.(A) 395/93]
(KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 [P.U.(A) 395/93]
7
7
DINYATAKAN DI BAWAH PERATURAN 51, [P.U.(A) 395/93]
DINYATAKAN DI BAWAH PERATURAN 51, [P.U.(A) 395/93]
"WALAU APAPUN APA
"WALAU APAPUN APA
-
-
APA JUA YANG TERKANDUNG
APA JUA YANG TERKANDUNG
DALAM PERATURAN
DALAM PERATURAN
-
-
PERATURAN INI, PIHAK BERKUASA
PERATURAN INI, PIHAK BERKUASA
TATATERTIB BOLEH MENGENAKAN SURCAJ TERHADAP
TATATERTIB BOLEH MENGENAKAN SURCAJ TERHADAP
MANA
MANA
-
-
MANA PEGAWAI MENGIKUT AKTA PROSEDUR
MANA PEGAWAI MENGIKUT AKTA PROSEDUR
KEWANGAN 1957."
KEWANGAN 1957."
7
7
MEMPUNYAI UNSUR
MEMPUNYAI UNSUR
-
-
UNSUR TINDAKAN TATATERTIB
UNSUR TINDAKAN TATATERTIB
7
7
HENDAKLAH DIREKODKAN DALAM BUKU PERKHIDMATAN
HENDAKLAH DIREKODKAN DALAM BUKU PERKHIDMATAN
109 109
SYOR SURCAJ
TINDAKAN SURCAJ YANG DIAMBIL KE ATAS MANA
TINDAKAN SURCAJ YANG DIAMBIL KE ATAS MANA
-
-
MANA PEGAWAI ADALAH HASIL DARIPADA
MANA PEGAWAI ADALAH HASIL DARIPADA
PERAKUAN YANG DIBUAT OLEH PIHAK BERKUASA
PERAKUAN YANG DIBUAT OLEH PIHAK BERKUASA
KEWANGAN (PERBENDAHARAAN).
KEWANGAN (PERBENDAHARAAN).
*
*
SURCAJ TIDAK BOLEH DIPERAKUKAN
SURCAJ TIDAK BOLEH DIPERAKUKAN
OLEH KETUA JABATAN.
OLEH KETUA JABATAN.
110 110
PIHAK BERKUASA MENGENAKAN
TINDAKAN SURCAJ
LEMBAGA TATATERTIB (LTT) YANG
LEMBAGA TATATERTIB (LTT) YANG
MEMPUNYAI KUASA SELAIN DARIPADA
MEMPUNYAI KUASA SELAIN DARIPADA
MENGENAKAN HUKUMAN BUANG KERJA
MENGENAKAN HUKUMAN BUANG KERJA
ATAU TURUN PANGKAT.
ATAU TURUN PANGKAT.
LEMBAGA TATATERTIB YANG DIWUJUDKAN
LEMBAGA TATATERTIB YANG DIWUJUDKAN
DI
DI
BAWAH PERATURAN
BAWAH PERATURAN
-
-
PERATURAN LEMBAGA
PERATURAN LEMBAGA
TATATERTIB PERKHIDMATAN AWAM 1993, [P.U.(A)
TATATERTIB PERKHIDMATAN AWAM 1993, [P.U.(A)
396/93].
396/93].
111 111
KUMPULAN PENGURUSAN TERTI NGGI
KUMPULAN PENGURUSAN TERTI NGGI
( KPT) DAN KUMPULAN PENGURUSAN
( KPT) DAN KUMPULAN PENGURUSAN
DAN PROFESI ONAL ( KPDP) .
DAN PROFESI ONAL ( KPDP) .
LTT KUMPULAN
PENGURUSAN NO. 1
LTT KUMPULAN
PENGURUSAN NO.2
LTT BAGI KUMPULAN
KPT DAN KPDP GRED
2 DAN KE ATAS
KPDP GRED 3
KUMPULAN
SOKONGAN
SOKONGAN NO.2
112 112
PERATURAN MENGENAI SURCAJ
1.
1.
SEKSYEN 15A (4), AKTA PROSEDUR
SEKSYEN 15A (4), AKTA PROSEDUR
KEWANGAN 1957
KEWANGAN 1957
"ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB
"ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB
SESEORANG
SESEORANG
PEGAWAI PENGAWAL
PEGAWAI PENGAWAL
UNTUK
UNTUK
MELAPORKAN SECARA BERTULIS KEPADA
MELAPORKAN SECARA BERTULIS KEPADA
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN
(LEMBAGA
(LEMBAGA
TATATERTIB YANG BERKENAAN) DAN PIHAK
TATATERTIB YANG BERKENAAN) DAN PIHAK
BERKUASA KEWANGAN (PERBENDAHARAAN)
BERKUASA KEWANGAN (PERBENDAHARAAN)
MENGENAI APA
MENGENAI APA
-
-
APA
APA
KEJADIAN YANG BOLEH
KEJADIAN YANG BOLEH
DIKENAKAN SURCAJ DI BAWAH SEKSYEN 18 (a),
DIKENAKAN SURCAJ DI BAWAH SEKSYEN 18 (a),
(b), (c), (d) DAN (e)"
(b), (c), (d) DAN (e)"
.
.
113 113
SEKSYEN 18
SEKSYEN 18
SEKIRANYA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN
SEKIRANYA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN
BERKENAAN SETELAH BERUNDING DENGAN
BERKENAAN SETELAH BERUNDING DENGAN
PIHAKBERKUASA KEWANGAN PERBENDAHARAAN
PIHAKBERKUASA KEWANGAN PERBENDAHARAAN
MENDAPATI SESEORANG PEGAWAI AWAM
MENDAPATI SESEORANG PEGAWAI AWAM
PERSEKUTUAN/ NEGERI (SAMA ADA YANG SEDANG
PERSEKUTUAN/ NEGERI (SAMA ADA YANG SEDANG
BERKHIDMAT ATAU BERSARA) TELAH MELAKUKAN:
BERKHIDMAT ATAU BERSARA) TELAH MELAKUKAN:
SEKSYEN18 (a)
SEKSYEN18 (a)
"KERANA KEGAGALANNYA MEMUNGUT WANG
"KERANA KEGAGALANNYA MEMUNGUT WANG
YANG MESTI DIBAYAR KEPADA KERAJAAN
YANG MESTI DIBAYAR KEPADA KERAJAAN
PERSEKUTUAN, YANG MANA PUNGUTAN WANG
PERSEKUTUAN, YANG MANA PUNGUTAN WANG
ITU ADALAH TANGGUNGJAWAB PEGAWAI ITU
ITU ADALAH TANGGUNGJAWAB PEGAWAI ITU
SENDIRI"
SENDIRI"
114 114
SEKSYEN 18 (b)
" KERANA BERTANGGUNGJAWAB TENTANG
PEMBAYARAN WANG KERAJAAN DENGAN TIDAK
SEPATUTNYA ATAU PEMBAYARAN WANG ITU DIBUAT
DENGAN TIDAK DISOKONGI OLEH RESIT YANG BETUL"
(PEMBAYARAN LEBIH ATAU PEMBAYARAN TANPA KUASA)
SEKSYEN 18 (c)
" KERANA BERTANGGUNGJAWAB TENTANG KEKURANGAN
ATAU KEROSAKAN WANG KERAJAAN, SETEM, CAGARAN
BARANG-BARANG ATAU HARTA KERAJAAN "
115 115
SEKSYEN 18 (d)
SEKSYEN 18 (d)
" SEBAGAI PEGAWAI AKAUN, GAGAL ATAU TELAH
" SEBAGAI PEGAWAI AKAUN, GAGAL ATAU TELAH
GAGAL MENYIMPAN AKAUN ATAU REKOD YANG
GAGAL MENYIMPAN AKAUN ATAU REKOD YANG
SEMPURNA"
SEMPURNA"
SEKSYEN 18 (e)
SEKSYEN 18 (e)
"TELAH GAGAL MEMBUAT BAYARAN, ATAU
"TELAH GAGAL MEMBUAT BAYARAN, ATAU
BERTANGGUNGJAWAB DI ATAS SEBARANG KELAMBATAN
BERTANGGUNGJAWAB DI ATAS SEBARANG KELAMBATAN
PEMBAYARAN, WANG AWAM KERAJAAN PERSEKUTUAN ATAU
PEMBAYARAN, WANG AWAM KERAJAAN PERSEKUTUAN ATAU
KERAJAAN NEGERI KEPADA SESEORANG DI MANA
KERAJAAN NEGERI KEPADA SESEORANG DI MANA
PEMBAYARAN TERSEBUT WAJAR DI BAWAH UNDANG
PEMBAYARAN TERSEBUT WAJAR DI BAWAH UNDANG
-
-
UNDANG,
UNDANG,
ATAU DI BAWAH KONTRAK, PERJANJIAN ATAU PERATURAN
ATAU DI BAWAH KONTRAK, PERJANJIAN ATAU PERATURAN
YANG DIBUAT DI ANTARA SESEORANG ITU DENGAN KERAJAAN
YANG DIBUAT DI ANTARA SESEORANG ITU DENGAN KERAJAAN
PERSEKUTUAN ATAU KERAJAAN NEGERI"
PERSEKUTUAN ATAU KERAJAAN NEGERI"
116 116
2. PERATURAN 51, PERATURAN- PERATURAN
PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB)
1993
PIHAKBERKUASA TATATERTIB BOLEH
PIHAKBERKUASA TATATERTIB BOLEH
MENGENAKAN SURCAJ MENGIKUT AKTA
MENGENAKAN SURCAJ MENGIKUT AKTA
PROSEDUR KEWANGAN 1957.
PROSEDUR KEWANGAN 1957.
117 117
KRI TERI A
KRI TERI A
-
-
KRI TERI A DALAM
KRI TERI A DALAM
MENGESYORKAN SURCAJ
MENGESYORKAN SURCAJ
Ber dasar kan
Ber dasar kan
punca
punca
-
-
punca
punca
kesal ahan
kesal ahan
pengur usan
pengur usan
kewangan
kewangan
t er masuk
t er masuk
pengur usan
pengur usan
wang
wang
awam
awam
Pengurusan
Pengurusan
Kewangan
Kewangan
Secara
Secara
ringkasnya
ringkasnya
meliputi
meliputi
:
:
*
*
penyediaan
penyediaan
belanjawaan
belanjawaan
*
*
kutipan
kutipan
hasil
hasil
*
*
perbelanjaan
perbelanjaan
dan
dan
bayaran
bayaran
wang
wang
awam
awam
*
*
perolehan
perolehan
*
*
penyelenggaraan
penyelenggaraan
dan
dan
pelupusan
pelupusan
barang
barang
awam
awam
*
*
penyelenggaraan
penyelenggaraan
rekod
rekod
perakaunan
perakaunan
*
*
hapuskira
hapuskira
*
*
penyediaan
penyediaan
laporan
laporan
kewangan
kewangan
118 118
DEFINASI WANG AWAM
DEFINASI WANG AWAM
Semua hasil, pinjaman, amanah dan dan wang lain serta
semua bon, debentur dan cagaran-cagaran lain yang
dikumpulkan atau diterima oleh atau bagi Persekutuan
atau Negeri tetapi tidak melibatkan Zakat, Fitrah, Baitul-
Mal atau hasil pendapatan Muslim yang sama.
- (Seksyen 3 Akta Prosedur Kewangan, 1957)
Semua
Semua
hasil
hasil
,
,
pinjaman
pinjaman
,
,
amanah
amanah
dan dan
dan dan
wang
wang
lain
lain
serta
serta
semua
semua
bon,
bon,
debentur
debentur
dan
dan
cagaran
cagaran
-
-
cagaran
cagaran
lain yang
lain yang
dikumpulkan
dikumpulkan
atau
atau
diterima
diterima
oleh
oleh
atau
atau
bagi
bagi
Persekutuan
Persekutuan
atau
atau
Negeri
Negeri
tetapi
tetapi
tidak
tidak
melibatkan
melibatkan
Zakat
Zakat
,
,
Fitrah
Fitrah
,
,
Baitul
Baitul
-
-
Mal
Mal
atau
atau
hasil
hasil
pendapatan
pendapatan
Muslim yang sama.
Muslim yang sama.
- - ( (Seksyen Seksyen 3 3 Akta Akta Prosedur Prosedur Kewangan Kewangan, 1957) , 1957)
119 119
KESALAHAN-KESALAHAN YANG
BOLEH DIKENAKAN SURCAJ
1. Perbuatan Jenayah Pegawai Awam :-
i) Menyalahgunakan wang awam untuk kepentingan
peribadi.
ii) Menyalahguna “ barang awam” untuk kepentingan
peribadi. ( harta benda kepunyaan atau milikan
atau di bawah kawalan Persekutuan atau negeri)
+ Tindakan surcaj - maksima
120 120
2.
2.
Kecuaian/Kelalaian
Kecuaian/Kelalaian
Pegawai
Pegawai
Awam
Awam
i)
i)
Kehilangan
Kehilangan
wang
wang
kerana
kerana
menyimpan
menyimpan
di
di
tempat
tempat
yang
yang
tidak
tidak
selamat
selamat
.
.
ii)
ii)
Tidak
Tidak
memasukkan
memasukkan
wang/cek
wang/cek
ke
ke
bank
bank
dalam
dalam
tempoh
tempoh
yang
yang
ditetapkan
ditetapkan
.
.
iii)
iii)
Membelanjakan
Membelanjakan
tanpa
tanpa
kuasa
kuasa
.
.
iv)
iv)
Gagal
Gagal
menjalankan
menjalankan
tugas
tugas
penyeliaan
penyeliaan
v)
v)
Gagal
Gagal
menyediakan
menyediakan
laporan
laporan
Kewangan
Kewangan
Sekolah
Sekolah
.
.
⇒Syor surcaj adalah begantung kepada jumlah wang terlibat,
penglibatan pegawai dalam kesalahan tersebut sama ada secara
langsung atau tidak langsung, sama ada perbuatannya disengajai
atau kerana kekurangan pengetahuan
121 121
3.
3.
Bukan
Bukan
Perbuatan
Perbuatan
Jenayah/Kecuaian
Jenayah/Kecuaian
/
/
Kelalaian
Kelalaian
Pegawai
Pegawai
i) Kebakaran yang bukan berpunca dari
perbuatan khianat.
ii) Kecurian tidak melibatkan kecuaian pegawai.
iii) Tidak dapat mengutip yuran/ hasil Kerajaan
selepas usaha-usaha sepatutnya diambil.
¯ Biasanya surcaj tidak disyorkan.
i)
i)
Kebakaran
Kebakaran
yang
yang
bukan
bukan
berpunca
berpunca
dari
dari
perbuatan
perbuatan
khianat
khianat
.
.
ii)
ii)
Kecurian
Kecurian
tidak
tidak
melibatkan
melibatkan
kecuaian
kecuaian
pegawai
pegawai
.
.
iii)
iii)
Tidak
Tidak
dapat
dapat
mengutip
mengutip
yuran
yuran
/
/
hasil
hasil
Kerajaan
Kerajaan
selepas
selepas
usaha
usaha
-
-
usaha
usaha
sepatutnya
sepatutnya
diambil
diambil
.
.
¯
¯
Biasanya
Biasanya
surcaj
surcaj
tidak
tidak
disyorkan
disyorkan
.
.
122 122
TATACARA TINDAKAN SURCAJ
TATACARA TINDAKAN SURCAJ
1. TATACARA DI BAWAH AKTA PROSEDUR
KEWANGAN, 1957
2. PERATURAN 51, PERATURAN-PERATURAN
PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN
TATATERTIB) 1993
123 123
TATACARA DI BAWAH AKTA PROSEDUR
TATACARA DI BAWAH AKTA PROSEDUR
KEWANGAN, 1957
KEWANGAN, 1957
KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN 18(a)
1. KETUA JABATAN LAPOR KEPADA PEGAWAI PENGAWAL
(KSU)
2. PEGAWAI PENGAWAL LAPOR KEPADA KSU
PERBENDAHARAAN DENGAN MEMBERI ULASAN DAN SYOR
3. KSU PERBENDAHARAAN AKAN MEMBUAT KEPUTUSAN
4. JIKA DISYORKAN TINDAKAN SURCAJ, KEMUKAKAN
KEPADA PIHAK BERKUASA TATATERTIB YANG TIADA KUASA
BUANG KERJA DAN TURUN PANGKAT.
5. KETUA JABATAN LAPORKAN KEPUTUSAN TINDAKAN SURCAJ
KEPADA KSU PERBENDAHARAAN MELALUI PEGAWAI PENGAWAL
124 124
KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN 18(b)
1. DAPATKAN PEMBAYARAN BALIK SEPENUHNYA. PEMBAYARAN
BOLEH DIBUAT MELALUI:
i. Membayar sepenuhnya melalui ansuran bulanan
ii. Pohon pendahuluan dari Kumpulan Wang amanah
Pendahuluan Diri
2. JIKA TIDAK DIPEROLEHI, BUAT SIASATAN DAN HANTAR
LAPORAN KEPADA KSU PERBENDAHARAAN JIKA PEGAWAI
HENDAK DIKENAKAN SURCAJ MELALUI PEGAWAI PENGAWAL
3. KSU PERBENDAHARAAN AKAN MEMBUAT KEPUTUSAN
125 125
4. JIKA DISYORKAN TINDAKAN SURCAJ, KEMUKAKAN
KEPADA PIHAK BERKUASA TATATERTIB YANG TIADA
KUASA BUANG KERJA DAN TURUN PANGKAT.
5. KETUA JABATAN LAPORKAN KEPUTUSAN TINDAKAN
SURCAJ KEPADA KSU PERBENDAHARAAN MELALUI
PEGAWAI PENGAWAL
126 126
KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN 18(c)
1. KETUA JABATAN BUAT LAPORAN POLIS
2. POLIS SEDIAKAN LAPORAN DAN HANTAR KEPADA KETUA
JABATAN DAN SALINANNYA KEPADA KSU PERBENDAHARAAN
3. KETUA JABATAN SEDIAKAN LAPORAN PERMULAAN DAN
HANTAR KEPADA:-
i. Pegawai Pengawal
ii. KSU Perbendaharaan
SALINAN KEPADA:-
i. Akauntan Negara
ii. Juruaudit Negara
iii. Jabatan Audit Tempatan
127 127
4. PEGAWAI PENGAWAL TENTUKAN JENIS KEHILANGAN:
I. WANG TUNAI;
II. BARANG-BARANG BELUM DIUNTUKAN ATAU
ASSET SESUATU KUMPULAN WANG AMANAH.
- TINDAKAN MEMOHON PENDAHULUAN DIRI
PEGAWAI UNTUK MENGGANTI AMAUN
YANG HILANG.
5. PEGAWAI PENGAWAL MEMBENTUK JAWATANKUASA
SIASATAN.
128 128
6. JAWATANKUASA SIASATAN SEDIAKAN LAPORAN
AKHIR SERTAKAN BERSAMA LAPORAN POLIS DAN
RINGKASAN PERBICARAAN MAHKAMAH.
7. PEGAWAI PENGAWAL HANTAR LAPORAN AKHIR
KEPADA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN.
8. SALINAN KEPADA:
I. AKAUNTAN NEGARA
II. JURUAUDIT NEGARA
III. JABATAN AUDIT TEMPATAN
129 129
9. KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN TIMBANG
DAN BUAT KEPUTUSAN.
10. LEMBAGA TATATERTIB AMBIL TINDAKAN
TATATERTIB ATAU TINDAKAN SURCAJ.
11. LAPORAN KEPUTUSAN TINDAKAN TATATERTIB /
SURCAJ KEPADA KETUA SETIAUSAHA
PERBENDAHARAAN.
130 130
KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN 18(d):
TATACARA TINDAKAN
1. PEGAWAI UNIT NAZIRAN BAHAGIAN PENTADBIRAN
PERBENDAHARAAN MEMBUAT PEMERIKSAAN
MENGEJUT KE ATAS AKAUN JABATAN.
2. UNIT NAZIRAN SEDIAKAN LAPORAN KEPADA
SETIAUSAHA BAHAGIAN PENTADBIRAN,
PERBENDAHARAAN DAN SALINAN KEPADA
PEGAWAI PENGAWAL JABATAN BERKENAAN.
131 131
3. UNIT NAZIRAN MEMBUAT PERAKUAN KEPADA PEGAWAI
PENGAWAL JABATAN BERKENAAN SUPAYA PEGAWAI
YANG BERTANGGUNGJAWAB DIKENAKAN TINDAKAN
SURCAJ.
4. LEMBAGA TATATERTIB MENGAMBIL TINDAKAN SURCAJ.
5. LAPORAN KEPUTUSAN TINDAKAN SURCAJ KEPADA UNIT
NAZIRAN BAHAGIAN PENTADBIRAN, PERBENDAHARAAN
MALAYSIA.
132 132
KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN 18(e):
TATACARA TINDAKAN
1. PEGAWAI UNIT NAZIRAN BAHAGIAN PENTADBIRAN
PERBENDAHARAAN MEMBUAT PEPERIKSAAN
MENGEJUT KE ATAS DAFTAR BIL. 103(A) JABATAN.
2. UNIT NAZIRAN SEDIAKAN LAPORAN KEPADA
SETIAUSAHA BAHAGIAN PENTADBIRAN,
PERBENDAHARAAN DAN SALINAN KEPADA PEGAWAI
PENGAWAL JABATAN BERKENAAN.
133 133
3. UNIT NAZIRAN MEMBUAT PERAKUAN KEPADA
PEGAWAI PENGAWAL JABATAN SUPAYA
PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB DI ATAS
KELEWATAN MEMBUAT PEMBAYARAN
DIKENAKAN TINDAKAN SURCAJ.
4. LEMBAGA TATATERTIB MENGAMBIL TINDAKAN
SURCAJ.
5. LAPORAN KEPUTUSAN TINDAKAN SURCAJ
KEPADA UNIT NAZIRAN BAHAGIAN
PENTADBIRAN, PERBENDAHARAAN MALAYSIA.
134 134
TATACARA DI BAWAH PERATURAN
TATACARA DI BAWAH PERATURAN
-
-
PERATURAN PEGAWAI AWAM
PERATURAN PEGAWAI AWAM
(KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993
(KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993
1.
1.
KETUA JABATAN TERIMA PERAKUAN DARIPADA
KETUA JABATAN TERIMA PERAKUAN DARIPADA
PERBENDAHARAAN MALAYSIA SUPAYA
PERBENDAHARAAN MALAYSIA SUPAYA
PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB
PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB
DIKENAKAN TINDAKAN SURCAJ.
DIKENAKAN TINDAKAN SURCAJ.
2.
2.
URUS SETIA MENYEDIAKAN KERTAS
URUS SETIA MENYEDIAKAN KERTAS
PENENTUAN KES PRIMA FACIE DAN DRAF
PENENTUAN KES PRIMA FACIE DAN DRAF
SURAT PERTUDUHAN UNTUK PERTIMBANGAN
SURAT PERTUDUHAN UNTUK PERTIMBANGAN
PENGERUSI LEMBAGA TATATERTIB.
PENGERUSI LEMBAGA TATATERTIB.
135 135
PERTUDUHAN DI BAWAH SEKSYEN 18 (a),(b),(c),(d) ATAU (e)
PERTUDUHAN DI BAWAH SEKSYEN 18 (a),(b),(c),(d) ATAU (e)
AKTA PROSEDUR 1957 MENGIKUT MANA YANG BERKENAAN.
AKTA PROSEDUR 1957 MENGIKUT MANA YANG BERKENAAN.
BAGI KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN 18 (d) HENDAKLAH
BAGI KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN 18 (d) HENDAKLAH
DIMASUKKAN PERKATAAN "(REVISED 1977)" SELEPAS
DIMASUKKAN PERKATAAN "(REVISED 1977)" SELEPAS
PERKATAAN 1957. BAGI KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN
PERKATAAN 1957. BAGI KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN
18 (e) HENDAKLAH DIMASUKKAN PERKATAAN "(REVISED
18 (e) HENDAKLAH DIMASUKKAN PERKATAAN "(REVISED
1979)" SELEPAS PERKATAAN 1957.
1979)" SELEPAS PERKATAAN 1957.
3.
3.
LTT MEMUTUSKAN SAMA ADA WUJUD ATAU TIDAK
LTT MEMUTUSKAN SAMA ADA WUJUD ATAU TIDAK
KES PRIMA FACIE UNTUK TINDAKAN SURCAJ.
KES PRIMA FACIE UNTUK TINDAKAN SURCAJ.
4.
4.
SURAT PERTUDUHAN DIHANTAR KEPADA PEGAWAI
SURAT PERTUDUHAN DIHANTAR KEPADA PEGAWAI
BERKENAAN UNTUK MEMBUAT REPRESENTASI
BERKENAAN UNTUK MEMBUAT REPRESENTASI
DALAM TEMPOH 21 HARI.
DALAM TEMPOH 21 HARI.
5.
5.
PEGAWAI MENGEMUKAKAN REPRESENTASI.
PEGAWAI MENGEMUKAKAN REPRESENTASI.
136 136
6.
6.
ULASAN KETUA JABATAN
ULASAN KETUA JABATAN
7.
7.
URUSETIA MENYEDIAKAN KERTAS UNTUK
URUSETIA MENYEDIAKAN KERTAS UNTUK
PERTIMBANGAN LTT.
PERTIMBANGAN LTT.
8.
8.
LTT BERMESYUARAT UNTUK MEMBUAT
LTT BERMESYUARAT UNTUK MEMBUAT
KEPUTUSAN/MENGENAKAN SURCAJ.
KEPUTUSAN/MENGENAKAN SURCAJ.
9.
9.
KEPUTUSAN LTT DIKEMUKAKAN KEPADA
KEPUTUSAN LTT DIKEMUKAKAN KEPADA
PEGAWAI BERKENAAN. PEGAWAI DIBERI
PEGAWAI BERKENAAN. PEGAWAI DIBERI
PELUANG MERAYU KEPADA LRTT DALAM
PELUANG MERAYU KEPADA LRTT DALAM
TEMPOH 14 HARI DARI TARIKH PENERIMAAN
TEMPOH 14 HARI DARI TARIKH PENERIMAAN
SURAT KEPUTUSAN LTT.
SURAT KEPUTUSAN LTT.
10.
10.
LAPORKAN KEPUTUSAN LTT TINDAKAN
LAPORKAN KEPUTUSAN LTT TINDAKAN
SURCAJ KEPADA KSU PERBENDAHARAAN.
SURCAJ KEPADA KSU PERBENDAHARAAN.
137 137
AMAUN SURCAJ
SURCAJ DIKENAKAN DALAM BENTUK WANG IAITU:
SURCAJ DIKENAKAN DALAM BENTUK WANG IAITU:
(i)
(i)
BAGI KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN 18(a), (b)
BAGI KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN 18(a), (b)
DAN (c) AKTA ACARA KEWANGAN 1957, AMAUN
DAN (c) AKTA ACARA KEWANGAN 1957, AMAUN
SURCAJ YANG DIKENAKAN TIDAK BOLEH
SURCAJ YANG DIKENAKAN TIDAK BOLEH
MELEBIHI DARIPADA AMAUN YANG HILANG.
MELEBIHI DARIPADA AMAUN YANG HILANG.
(ii)
(ii)
BAGI KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN 18(d) DAN
BAGI KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN 18(d) DAN
(e), AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957, AMAUN
(e), AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957, AMAUN
SURCAJ ADALAH TERPULANG KEPADA BUDI
SURCAJ ADALAH TERPULANG KEPADA BUDI
BICARA LEMBAGA TATATERTIB
BICARA LEMBAGA TATATERTIB
138 138
KAEDAH TUNTUTAN SURCAJ
1.
1.
SURCAJ YANG DIKENAKAN KEPADA SESEORANG PEGAWAI
SURCAJ YANG DIKENAKAN KEPADA SESEORANG PEGAWAI
MERUPAKAN HUTANG KEPADA KERAJAAN DAN BOLEH
MERUPAKAN HUTANG KEPADA KERAJAAN DAN BOLEH
DIKUTIP SECARA TUNAI ATAU DENGAN MEMBUAT
DIKUTIP SECARA TUNAI ATAU DENGAN MEMBUAT
POTONGAN BULANAN YANG TIDAK MELEBIHI
POTONGAN BULANAN YANG TIDAK MELEBIHI
¼
¼
DARIPADA
DARIPADA
JUMLAH EMOLUMEN.
JUMLAH EMOLUMEN.
2.
2.
PEGAWAI BERPENCEN DENGAN MENDAPATKAN
PEGAWAI BERPENCEN DENGAN MENDAPATKAN
KEBENARAN BERTULIS DARIPADA Y.B. MENTERI
KEBENARAN BERTULIS DARIPADA Y.B. MENTERI
KEWANGAN
KEWANGAN
3.
3.
PEGAWAI YANG MELETAKKAN JAWATAN MELALUI
PEGAWAI YANG MELETAKKAN JAWATAN MELALUI
TINDAKAN UNDANG
TINDAKAN UNDANG
-
-
UNDANG
UNDANG
139 139
MENARIK BALIK
SURCAJ
LEMBAGA TATATERTIB BOLEH PADA BILA
LEMBAGA TATATERTIB BOLEH PADA BILA
-
-
BILA MASA
BILA MASA
MENARIK BALIK SURCAJ YANG DIKENAKAN KE ATAS
MENARIK BALIK SURCAJ YANG DIKENAKAN KE ATAS
MANA
MANA
-
-
MANA PEGAWAI APABILA LEMBAGA
MANA PEGAWAI APABILA LEMBAGA
TATATERTIB BERPUASHATI BAHAWA SURCAJ
TATATERTIB BERPUASHATI BAHAWA SURCAJ
TERSEBUT TIDAK SEPATUTNYA DIKENAKAN.
TERSEBUT TIDAK SEPATUTNYA DIKENAKAN.
PENGERUSI LEMBAGA TATATERTIB BERKENAAN
PENGERUSI LEMBAGA TATATERTIB BERKENAAN
HENDAKLAH DENGAN SERTA
HENDAKLAH DENGAN SERTA
-
-
MERTA MEMBERITAHU
MERTA MEMBERITAHU
PENARIKAN BALIK SURCAJ TERSEBUT KEPADA
PENARIKAN BALIK SURCAJ TERSEBUT KEPADA
PEGAWAI MELALUI KETUA JABATAN.
PEGAWAI MELALUI KETUA JABATAN.
140 140
AKIBAT PENARIKAN BALIK
SURCAJ
(
(
i)
i)
AMAUN SURCAJ YANG TELAH DIBAYAR OLEH
AMAUN SURCAJ YANG TELAH DIBAYAR OLEH
PEGAWAI DIKEMBALIKAN SEMULA
PEGAWAI DIKEMBALIKAN SEMULA
KEPADANYA.
KEPADANYA.
- - ( (Seksyen Seksyen 20 20 Akta Akta Prosedur Prosedur Kewangan Kewangan, 1957) , 1957)
(ii)
(ii)
REKOD SURCAJ DALAM BUKU
REKOD SURCAJ DALAM BUKU
PERKHIDMATAN KERAJAAN BERKENAAN
PERKHIDMATAN KERAJAAN BERKENAAN
HENDAKLAH DIHAPUSKAN.
HENDAKLAH DIHAPUSKAN.
141 141
RAYUAN
RAYUAN
PEGAWAI YANG DIKENAKAN SURCAJ
BOLEH MENGEMUKAKAN RAYUAN
KEPADA LEMBAGA RAYUAN TATATERTIB
(SURUHANJAYA PERKHIDMATAN YANG
BERKENAAN )
142 142
HUKUMAN DAN
RAYUAN TATATERTIB
HUKUMAN DAN
RAYUAN TATATERTIB
143 143
JENIS HUKUMAN TATATERTIB
JENIS HUKUMAN TATATERTIB
PERATURAN 38.
PERATURAN 38.
(a)
(a)
AMARAN;
AMARAN;
(b)
(b)
DENDA;
DENDA;
(c)
(c)
LUCUTHAK EMOLUMEN;
LUCUTHAK EMOLUMEN;
(d)
(d)
TANGGUH PERGERAKAN
TANGGUH PERGERAKAN
GAJI;
GAJI;
(e)
(e)
TURUN GAJI;
TURUN GAJI;
(f)
(f)
TURUN PANGKAT;
TURUN PANGKAT;
(g)
(g)
BUANG KERJA.
BUANG KERJA.
144 144
PIHAK BERKUASA TATATERTIB
PIHAK BERKUASA TATATERTIB
BOLEH MENGENAKAN MANA
BOLEH MENGENAKAN MANA
-
-
MANA
MANA
SATU
SATU
ATAU
ATAU
APA
APA
-
-
APA KOMBINASI DUA ATAU
APA KOMBINASI DUA ATAU
LEBIH HUKUMAN TATATERTIB
LEBIH HUKUMAN TATATERTIB
PER. 38
PER. 38
145 145
BIDANGKUASA LTT
LTT KUMPULAN
PENGURUSAN (NO. 1)
LTT KUMPULAN
PENGURUSAN (NO. 2)
LTT KUMPULAN SOKONGAN
(NO. 2)
SPA
LTT KUMPULAN
SOKONGAN
(NO. 1)
(a) AMARAN
(b) DENDA
(c) LUCUTHAK EMOLUMEN
(d) TANGGUH PERGERAKAN
GAJI
(e) TURUN GAJI
(a) AMARAN
(b) DENDA
(c) LUCUTHAK EMOLUMEN
(d) TANGGUH PERGERAKAN GAJI
(d) TURUN GAJI
(f) TURUN PANGKAT
(g) BUANG KERJA
Bukan Buang Kerja/T.Pangkat
Buang Kerja/T.Pangkat
146 146
ASAS PENETAPAN HUKUMAN
ASAS PENETAPAN HUKUMAN
LTT MEMPUNYAI BUDIBICARA UNTUK
LTT MEMPUNYAI BUDIBICARA UNTUK
MENIMBANGKAN HUKUMAN YANG SESUAI
MENIMBANGKAN HUKUMAN YANG SESUAI
DENGAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN.
DENGAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN.
SETIAP KES
SETIAP KES
DIPUTUSKAN ATAS
DIPUTUSKAN ATAS
"MERIT"
"MERIT"
SESUATU KES
SESUATU KES
147 147
1.
1.
SETAKAT MANA KESALAHAN YANG DILAKUKAN TELAH
SETAKAT MANA KESALAHAN YANG DILAKUKAN TELAH
MEMBURUKKAN ATAU MENCEMARKAN NAMA
MEMBURUKKAN ATAU MENCEMARKAN NAMA
PERKHIDMATAN AWAM DAN JABATAN
PERKHIDMATAN AWAM DAN JABATAN
2.
2.
AKIBAT KESALAHAN TERSEBUT KE ATAS 'MORALE'
AKIBAT KESALAHAN TERSEBUT KE ATAS 'MORALE'
KAKITANGAN LAIN
KAKITANGAN LAIN
3.
3.
REKOD PERKHIDMATAN PEGAWAI DIAMBIL KIRA
REKOD PERKHIDMATAN PEGAWAI DIAMBIL KIRA
-
-
+
+
TEMPOH BERKHIDMAT;
TEMPOH BERKHIDMAT;
+
+
TARAF JAWATAN;
TARAF JAWATAN;
+
+
MATA GAJI;
MATA GAJI;
+
+
EMOLUMEN.
EMOLUMEN.
ASAS PENETAPAN HUKUMAN
ASAS PENETAPAN HUKUMAN
4. KEKERAPAN KESALAHAN DILAKUKAN
148 148
5.
5.
KEDUDUKAN RASMI PEGAWAI SERTA TARAF
KEDUDUKAN RASMI PEGAWAI SERTA TARAF
PELAJARAN YANG DIPEROLEHI
PELAJARAN YANG DIPEROLEHI
6.
6.
KEADAAN PERSEKITARAN YANG BOLEH MERINGAN
KEADAAN PERSEKITARAN YANG BOLEH MERINGAN
DAN MEMBERATKAN HUKUMAN
DAN MEMBERATKAN HUKUMAN
7.
7.
SAMA ADA KEADAAN FIZIKAL DAN MENTAL
SAMA ADA KEADAAN FIZIKAL DAN MENTAL
SEDANG TERGANGGU DISEBABKAN FAKTOR UMUR,
SEDANG TERGANGGU DISEBABKAN FAKTOR UMUR,
PENYAKIT, KESAN UBAT DAN SEBAGAINYA
PENYAKIT, KESAN UBAT DAN SEBAGAINYA
8.
8.
LATIHAN/KURSUS YANG BERKAITAN DENGAN KES
LATIHAN/KURSUS YANG BERKAITAN DENGAN KES
YANG PERNAH DIIKUTI OLEH PEGAWAI
YANG PERNAH DIIKUTI OLEH PEGAWAI
9.
9.
PENDAPATAN BERSIH PEGAWAI TERMASUK
PENDAPATAN BERSIH PEGAWAI TERMASUK
POTONGAN
POTONGAN
-
-
POTONGAN
POTONGAN
·
·
PINJAMAN
PINJAMAN
·
·
TANGGUNGAN
TANGGUNGAN
·
·
DLL
DLL
149 149
PERINGATAN
PERINGATAN
1.
1.
HUKUMAN DIKENAKAN DI BAWAH
HUKUMAN DIKENAKAN DI BAWAH
BIDANGKUASA
BIDANGKUASA
2.
2.
HUKUMAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH
HUKUMAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH
UNDANG
UNDANG
-
-
UNDANG
UNDANG
3.
3.
SESUAI DAN BOLEH DILAKSANAKAN
SESUAI DAN BOLEH DILAKSANAKAN
4.
4.
MAKLUMAT/REKOD PEGAWAI YANG
MAKLUMAT/REKOD PEGAWAI YANG
DIKEMAS KINI DIKETAHUI
DIKEMAS KINI DIKETAHUI
5.
5.
IMPLIKASI HUKUMAN DIKETAHUI
IMPLIKASI HUKUMAN DIKETAHUI
PELAKSANAAN
HUKUMAN
TATATERTIB
151 151
AMARAN
AMARAN
HUKUMAN AMARAN MEMBAWA MAKNA
HUKUMAN AMARAN MEMBAWA MAKNA
PEGAWAI DIDAPATI BERSALAH DAN
PEGAWAI DIDAPATI BERSALAH DAN
MENGINGATKANNYA BAHAWA HUKUMAN
MENGINGATKANNYA BAHAWA HUKUMAN
YANG LEBIH BERAT AKAN DIKENAKAN JIKA
YANG LEBIH BERAT AKAN DIKENAKAN JIKA
IA MENGULANGI KESALAHAN
IA MENGULANGI KESALAHAN
7
7
TIDAK BOLEH NYATAKAN
TIDAK BOLEH NYATAKAN
+
+
AMARAN PERTAMA
AMARAN PERTAMA
+
+
AMARAN KERAS
AMARAN KERAS
+
+
AMARAN TERAKHIR
AMARAN TERAKHIR
+
+
DLL
DLL
PERATURAN 38(a)
PERATURAN 38(a)
152 152
DENDA
DENDA
HAD DENDA
HAD DENDA
PADA SESUATU MASA TIDAK
PADA SESUATU MASA TIDAK
BOLEH MELEBIHI 7 HARI EMOLUMEN
BOLEH MELEBIHI 7 HARI EMOLUMEN
PER 39(2)
PER 39(2)
JIKA DIKENAKAN LEBIH SEKALI DALAM
JIKA DIKENAKAN LEBIH SEKALI DALAM
SATU BULAN TIDAK BOLEH LEBIH 45%
SATU BULAN TIDAK BOLEH LEBIH 45%
DARIPADA EMOLUMEN BULANANNYA
DARIPADA EMOLUMEN BULANANNYA
PER 39(3)
PER 39(3)
DIPOTONG DARIPADA EMOLUMEN BULANAN &
DIPOTONG DARIPADA EMOLUMEN BULANAN &
DIMASUKKAN DALAM HASIL KERAJAAN.
DIMASUKKAN DALAM HASIL KERAJAAN.
PER 39(6)
PER 39(6)
PERATURAN 38(b)
PERATURAN 38(b)
153 153
LUCUTHAK EMOLUMEN
LUCUTHAK EMOLUMEN
i.
i.
HAD LUCUTHAK EMOLUMEN
HAD LUCUTHAK EMOLUMEN
-
-
JIKA DIKENAKAN BAGI KES TIDAK HADIR BERTUGAS:
JIKA DIKENAKAN BAGI KES TIDAK HADIR BERTUGAS:
·
·
Hendaklah
Hendaklah
dikira
dikira
tempoh
tempoh
sebenar
sebenar
pegawai
pegawai
tidak
tidak
hadir
hadir
melainkan
melainkan
diputus
diputus
selainnya
selainnya
oleh
oleh
LTT
LTT
[PER 39(4)]
[PER 39(4)]
·
·
Jika
Jika
telah
telah
dilucutkan
dilucutkan
hak
hak
emolumen
emolumen
di
di
bawah
bawah
Peraturan
Peraturan
27,
27,
Pelaksanaan
Pelaksanaan
hukuman
hukuman
lucuthak
lucuthak
emolumen
emolumen
tidak
tidak
boleh
boleh
lagi
lagi
dikenakan
dikenakan
.
.
[PER 39(5)]
[PER 39(5)]
ii. DIPOTONG DARIPADA EMOLUMEN BULANAN
PER 39(6)
PERATURAN 38(c)
154 154
TANGGUH PERGERAKAN GAJI
(1) Tempoh
Boleh dikenakan bagi tempoh
3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau
12 bulan
Per. 40(1)
(2) Kuatkuasa Pada tarikh ulang tahun pergerakan
gaji berikutnya selepas tarikh
pengenaan hukuman oleh LTT
Per. 40(2)
Pegawai tidak berhak
menerima pergerakan gaji
Per. 40(3)
(3) Dalam Tempoh
Hukuman
155 155
(4) Akibat Hukuman
(a) Tarikh Pergerakan Gaji hendaklah diubah ke
tarikh pergerakan gaji yang paling hampir selepas
habis tempoh hukuman
(b) Tarikh Pergerakan Gaji kekal pada tarikh
diubah di (a) sehingga pegawai capai tangga gaji
maksimum dalam jadual gajinya.
156 156
TURUN GAJI
TURUN GAJI
(a) Secara mendatar dalam peringkat
gaji yang sama.
1. Turun Gaji
(b) tidak melebihi 3 pergerakan gaji.
(c) Tempoh hukuman tidak boleh
kurang daripada 12 bulan tetapi
tidak boleh lebih daripada 36
bulan
PERATURAN 41(1)
157 157
i) tarikh ditetapkan oleh LTT ;
atau
ii) tarikh hukuman dijatuhkan
(2) Kuatkuasa
Hukuman
Berubah kepada tarikh
pergerakan gaji berikutnya
selepas habis tempoh hukuman
(3) Tarikh Pergerakan
Gaji
(4) Dalam Tempoh
Hukuman
Pegawai tidak berhak
menerima pergerakan gaji
158 158
TURUN PANGKAT
TURUN PANGKAT
Menurunkan pangkat seseorang
pegawai kepada gred yang lebih
rendah dalam Skim Perkhidmatan
yang sama.
(a)Turun Pangkat
(b)Penetapan Gaji
Matagaji diletakkan dalam jadual
gaji gred yang diturunkan yang
lebih rendah dan berhampiran
dengan gaji akhir yang diterima
sebelum diturunkan pangkat.
159 159
BUANG KERJA
BUANG KERJA
PEGAWAI DIBUANG DARIPADA PERKHIDMATAN AWAM
PEGAWAI DIBUANG DARIPADA PERKHIDMATAN AWAM
i. TARIKH
i. TARIKH
BUDIBICARA LTT
BUDIBICARA LTT
+
+
Tidak
Tidak
boleh
boleh
dikebelakangkan
dikebelakangkan
daripada
daripada
tarikh
tarikh
Mesyuarat
Mesyuarat
LTT.
LTT.
ii. AKIBATNYA
ii. AKIBATNYA
HILANG SEGALA HAK
HILANG SEGALA HAK
SEBAGAI PEGAWAI AWAM
SEBAGAI PEGAWAI AWAM
160 160
CONTOH PERLAKSANAAN
CONTOH PERLAKSANAAN
HUKUMAN
HUKUMAN
i .
i .
TANGGUH PERGERAKAN
TANGGUH PERGERAKAN
GAJI
GAJI
i i .
i i .
TURUN GAJI
TURUN GAJI
i i i .
i i i .
TURUN PANGKAT
TURUN PANGKAT
161 161
PERLAKSANAAN HUKUMAN
TANGGUH PERGERAKAN GAJI
162 162
CONTOH
CONTOH
PEGAWAI Y DAN Z : M3
PEGAWAI Y DAN Z : M3


TARIKH PERGERAKAN GAJI : 1 APRIL
TARIKH PERGERAKAN GAJI : 1 APRIL


GAJI PADA 1.2.2002 P1T8 = RM 2227.61
GAJI PADA 1.2.2002 P1T8 = RM 2227.61


LTT BERSIDANG PADA 1.2. 2002
LTT BERSIDANG PADA 1.2. 2002
(i)
(i)
Y
Y
=
=
TANGGUH PERGERAKAN GAJI SELAMA 3 BULAN
TANGGUH PERGERAKAN GAJI SELAMA 3 BULAN
(ii)
(ii)
Z
Z
=
=
TANGGUH PERGERAKAN GAJI SELAMA 6 BULAN
TANGGUH PERGERAKAN GAJI SELAMA 6 BULAN


HUKUMAN BERKUATKUASA MULAI 1.4. 2002
HUKUMAN BERKUATKUASA MULAI 1.4. 2002
163 163
PERLAKSANAAN
TAHUN
2002
10
7 5 6 8 9
4
3
BULAN
2307.47
.. .. .. .. ..
..
MENDATAR : 2227.61
EN. Y (3 BLN) 2227.61
.. ..
2307.47 2227.61
.. ..
..
EN. Z (6 BLN)
..
2227.61 2227.61
..
.. .. .. ..
2307.47
164 164
KESAN HUKUMAN
(i)
(i)
TARIKH PERGERAKAN GAJI BERUBAH
TARIKH PERGERAKAN GAJI BERUBAH
EN. Y = 1 APRIL
EN. Y = 1 APRIL
1 JULAI
1 JULAI
EN. Z = 1 APRIL
EN. Z = 1 APRIL
1 OKTOBER
1 OKTOBER
(ii)
(ii)
KERUGIAN
KERUGIAN
EN. Y RM 79.86 X 3 = RM 239.58
EN. Y RM 79.86 X 3 = RM 239.58
EN. Z RM 79.86 X 6 = RM 479.16
EN. Z RM 79.86 X 6 = RM 479.16
165 165
PERLAKSANAAN
HUKUMAN TURUN GAJI
14 G1/HUKUMAN.PPT/ay
166 166
CONTOH
PEGAWAI X, Y, Z ---- M3
GAJI PADA 1.2.2002 TARIKH PERGERAKAN GAJI
X = RM 1,908.17 (P1 T4) 1 JANUARI
Y= RM 1,908.17 (P1 T4) 1 JULAI
Z = RM 2,274.80 (P3 T6) 1 OKTOBER
- LTT PADA 2.3.2002
X = TURUN 2 PERGERAKAN GAJI SELAMA 1 TAHUN
BERKUATKUASA PADA 2.3.2002
Y = TURUN 2 PERGERAKAN GAJI SELAMA 1 TAHUN
BERKUATKUASA PADA 1.4.2002
Z = TURUN 3 PERGERAKAN GAJI SELAMA 3 TAHUN
BERKUATKUASA PADA 2.3.2002
167 167
PELAKSANAAN
T1 T3 T4 T5
T2 T6
T7
X P1
1748.45
1668.59
1828.31 1988.03 2067.89 1908.17 2147.75
Y
P1
1668.59
1748.45
1828.31
1908.17
1988.03 2067.89
2253.02
2100.56 2187.68 2013.44 2361.92
Z P3
2274.80
1839.20 1926.32
168 168
KESAN HUKUMAN
(i) KERUGIAN
Pegawai X
Pegawai Y
(i) Tempoh
Hukuman
(ii) Kerugian
Wang
Kerugian
Sebenar
= (2.3.02 1.3.03) + (2.3.03 1.3.03)
= 13 bulan
= (RM 1,908.17 - RM 1748.45 = RM 159.72) x 13 bulan
= RM 2076.36
= RM2076.36 + (Kenaikan gaji mulai 1.1.2003)
(i) Tempoh
Hukuman
(ii) Kerugian Wang
Kerugian
Sebenar
= (1.4.2002 31.3.2003) = 12 bulan
= (RM 1908.17 - RM 1,748.45 = RM 159.72) x 12 bulan =
RM 1916.64
= RM 1916.64 + (Kenaikan gaji mulai 1.7.2002)
169 169
Pegawai Z
(ii)
Tempoh
Hukuman
Kerugian
Wang
Kerugian
Sebenar
=
=
(2.3.02 1.3.05) + (1.3.05
31.3.05)
37 bulan
(RM 2,274.80 - RM 2,013.44 = RM 261.36) x 37 bulan
RM 9670.32
RM 9670.32+ (Kenaikan 3 kali)
Kenaikan gaji
iaitu : 1.10.2002
1.10.2003
1.10.2004
(ii)
TARIKH
PERGERAKAN
GAJI
BERUBAH
KEPADA
1 APRIL
=
=
(i) =
170 170
PERLAKSANAAN
HUKUMAN TURUN
PANGKAT
171 171
CONTOH
CONTOH
(i)
(i)
EN. X GRED M1, GAJI P2
EN. X GRED M1, GAJI P2
T2
T2
(ii)
(ii)
LTT BERSIDANG PADA
LTT BERSIDANG PADA
30.3.2002
30.3.2002
(iii)
(iii)
GAJI PADA 30.3.2002 = RM
GAJI PADA 30.3.2002 = RM
4899.29
4899.29
TURUN PANGKAT DARI
TURUN PANGKAT DARI
M1 KEPADA M2
M1 KEPADA M2
172 172
PELAKSANAAN
GRED: M1
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
P1 5482.51 5682.16 4503.62 5083.21 4683.91 4883.56 5282.86
P2
P3
5107.41 5315.53
5340.94
5557.53
GRED: M2
T1
T2 T3 T4
4691.17
4907.76
4899.29
5124.35
5523.65
5731.77 5939.89
5774.12 5990.71 6207.30
T5 T6 T7
P1
P2
P3
3784.88
3965.17 4145.46 4325.75 4506.04 4686.33 4866.62
3972.43
4159.98 4347.53 4535.08 4722.63 4910.18 5097.73
4167.24
4362.05 4556.86 4751.67
5141.29 5336.10
4946.48
173 173
KESAN HUKUMAN
KESAN HUKUMAN
(i)
(i)
TURUN GRED IAITU DARIPADA MI
TURUN GRED IAITU DARIPADA MI
KEPADA M2
KEPADA M2
(ii)
(ii)
GAJI:
GAJI:
RM 4899.29
RM 4899.29
*
*
RM 4866.62
RM 4866.62
(
(
-
-
RM 32.67)
RM 32.67)
(iii)
(iii)
HILANG KELAYAKAN KELAYAKAN
HILANG KELAYAKAN KELAYAKAN
DI BAWAH M1
DI BAWAH M1
174 174
RAYUAN TATATERTIB
RAYUAN TATATERTIB
+
+
PEGAWAI YANG TELAH DIKENAKAN HUKUMAN
PEGAWAI YANG TELAH DIKENAKAN HUKUMAN
TATATERTIB BOLEH MEMBUAT RAYUAN KEPADA
TATATERTIB BOLEH MEMBUAT RAYUAN KEPADA
LEMBAGA RAYUAN TATATERTIB (LRTT) DALAM
LEMBAGA RAYUAN TATATERTIB (LRTT) DALAM
TEMPOH 14 HARI DARIPADA TARIKH KEPUTUSAN LTT
TEMPOH 14 HARI DARIPADA TARIKH KEPUTUSAN LTT
DITERIMA OLEH PEGAWAI .
DITERIMA OLEH PEGAWAI .
+
+
LRTT YANG DIMAKSUDKAN IALAH SPA
LRTT YANG DIMAKSUDKAN IALAH SPA
I) BAGI KUMPULAN SOKONGAN (SEMUA JENIS
I) BAGI KUMPULAN SOKONGAN (SEMUA JENIS
HUKUMAN);
HUKUMAN);
II)
II)
BAGI KPT & KPDP (BAGI HUKUMAN BUKAN BUANG
BAGI KPT & KPDP (BAGI HUKUMAN BUKAN BUANG
KERJA ATAU TURUN PANGKAT).
KERJA ATAU TURUN PANGKAT).
+
+
RAYUAN DIKEMUKAKAN MELALUI KETUA JABATAN
RAYUAN DIKEMUKAKAN MELALUI KETUA JABATAN
+
+
KETUA JABATAN APABILA MENERIMA RAYUAN
KETUA JABATAN APABILA MENERIMA RAYUAN
PEGAWAI HENDAKLAH MEMBUAT ULASAN KE ATAS
PEGAWAI HENDAKLAH MEMBUAT ULASAN KE ATAS
RAYUAN PEGAWAI DAN KEMUKAKAN KEPADA LTT
RAYUAN PEGAWAI DAN KEMUKAKAN KEPADA LTT
DALAM TEMPOH 30 HARI.
DALAM TEMPOH 30 HARI.
175 175
+ PENGERUSI LTT SETELAH MENERIMA
RAYUAN DAN ULASAN KETUA JABATAN
HENDAKLAH MENYEDIAKAN ALASAN-
ALASAN BAGAIMANA LTT TELAH
MENCAPAI KEPUTUSAN. DOKUMEN-
DOKUMEN INI KEMUDIANNYA
DIKEMUKAKAN KEPADA LRTT DALAM
TEMPOH 30 HARI DARI TARIKH RAYUAN
DITERIMA.
176 176
BIDANGKUASA LEMBAGA RAYUAN
BIDANGKUASA LEMBAGA RAYUAN
TATATERTIB
TATATERTIB
1.
1.
MENGHANTAR BALIK KES KEPADA LTT UNTUK
MENGHANTAR BALIK KES KEPADA LTT UNTUK
DIDENGAR SEMULA;
DIDENGAR SEMULA;
2.
2.
MENGESAHKAN KEPUTUSAN LTT;
MENGESAHKAN KEPUTUSAN LTT;
3.
3.
MENGESAHKAN KEPUTUSAN LTT TENTANG
MENGESAHKAN KEPUTUSAN LTT TENTANG
SALAHLAKU PERAYU TETAPI MENGUBAH
SALAHLAKU PERAYU TETAPI MENGUBAH
HUKUMAN KEPADA HUKUMAN YANG LEBIH
HUKUMAN KEPADA HUKUMAN YANG LEBIH
RINGAN;
RINGAN;
4.
4.
MENGAKASKAN KEPUTUSAN LTT DAN
MENGAKASKAN KEPUTUSAN LTT DAN
MEMBEBASKAN PERAYU.
MEMBEBASKAN PERAYU.
177 177
+
+
KEPUTUSAN LRTT ADALAH
KEPUTUSAN LRTT ADALAH
MUKTAMAD
MUKTAMAD
+
+
PERLU DIREKODKAN DALAM BUKU
PERLU DIREKODKAN DALAM BUKU
PERKHIDMATAN KERAJAAN
PERKHIDMATAN KERAJAAN
PEGAWAI
PEGAWAI
178 178
DOKUMEN YANG PERLU
DOKUMEN YANG PERLU
DIKEMUKAKAN KEPADA LRTT
DIKEMUKAKAN KEPADA LRTT
1.
1.
SALINAN KENYATAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI
SALINAN KENYATAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI
YANG KEMASKINI YANG DISAHKAN;
YANG KEMASKINI YANG DISAHKAN;
2.
2.
SALINAN LAPORAN DARIPADA KETUA
SALINAN LAPORAN DARIPADA KETUA
JABATAN/MANA
JABATAN/MANA
-
-
MANA PIHAK;
MANA PIHAK;
3.
3.
SALINAN BORANG PENENTUAN OLEH PENGERUSI
SALINAN BORANG PENENTUAN OLEH PENGERUSI
LEMBAGA TATATERTIB DI BAWAH PERATURAN 35,
LEMBAGA TATATERTIB DI BAWAH PERATURAN 35,
PERATURAN
PERATURAN
-
-
PERATURAN PEGAWAI AWAM
PERATURAN PEGAWAI AWAM
(KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993;
(KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993;
179 179
4.
4.
KEPUTUSAN PENGERUSI LTT MENENTUKAN
KEPUTUSAN PENGERUSI LTT MENENTUKAN
WUJUD KES PRIMA FACIE;
WUJUD KES PRIMA FACIE;
5.
5.
SALINAN SURAT PERTUDUHAN;
SALINAN SURAT PERTUDUHAN;
6.
6.
SALAINAN AKUAN TERIMA SURAT
SALAINAN AKUAN TERIMA SURAT
PERTUDUHAN;
PERTUDUHAN;
7.
7.
SALINAN JAWAPAN DARIPADA PEGAWAI YANG
SALINAN JAWAPAN DARIPADA PEGAWAI YANG
DITUDUH;
DITUDUH;
8.
8.
SALINAN ULASAN KETUA JABATAN KE ATAS
SALINAN ULASAN KETUA JABATAN KE ATAS
JAWAPAN KEPADA PERTUDUHAN; (JIKA ADA)
JAWAPAN KEPADA PERTUDUHAN; (JIKA ADA)
9.
9.
SEMUA MINIT MESYUARAT LTT MEMBUAT
SEMUA MINIT MESYUARAT LTT MEMBUAT
KEPUTUSAN
KEPUTUSAN
180 180
10.
10.
SALINAN SURAT PEMBERITAHU KEPUTUSAN;
SALINAN SURAT PEMBERITAHU KEPUTUSAN;
11.
11.
SALINAN AKUAN TERIMA SURAT PEMBERITAHU
SALINAN AKUAN TERIMA SURAT PEMBERITAHU
KEPUTUSAN;
KEPUTUSAN;
12.
12.
SURAT RAYUAN PEGAWAI YANG BERKENAAN;
SURAT RAYUAN PEGAWAI YANG BERKENAAN;
13.
13.
ULASAN KETUA JABATAN KE ATAS RAYUAN
ULASAN KETUA JABATAN KE ATAS RAYUAN
PEGAWAI;
PEGAWAI;
14.
14.
ULASAN PENGERUSI LTT TERHADAP RAYUAN
ULASAN PENGERUSI LTT TERHADAP RAYUAN
181 181
HUKUMAN TATATERTIB DIKURANGKAN DARIPADA 9
KEPADA 7 DAN TERDAPAT PERUBAHAN SEBUTAN
PERATURAN LAMA ( G.O.‘D’)
36 (a) Amaran
(b) Celaan
(c) Denda
(d) Lucuthak gaji
(e) Hentikan kenaikan gaji
(f ) Tangguhkan kenaikan gaji
(g) Turun gaji
(h) Turun pangkat
(i) Buang kerja
HUKUMAN DIMANSUHKAN:
(a) CELAAN
(b) HENTIKAN KENAIKAN GAJI
PERATURAN BARU P.U.(A)395
38 (a) Amaran
(b) Denda
(c) Lucuthak emolumen
(d) Tangguhkan pergerakan
gaji
(e) Turun gaji
(f) Turun pangkat
(g) Buang kerja
)
(Dimansuhkan)
)
182 182
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH