P. 1
PBS SEJARAH BAB1-11

PBS SEJARAH BAB1-11

|Views: 3,225|Likes:
Dipublikasikan oleh ZUL ZAINUHAL SUHAIMI

More info:

Published by: ZUL ZAINUHAL SUHAIMI on Oct 20, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

NAMA: ……………………………………………….

TING: …………………… PBS
SEJARAH TINGKATAN 1
BAB 1: SEJARAH DAN KITA
B1D1E1 Menyatakan pengertian sejarah.
PENERTIAN SEJARAH
B!D!E1 Menje"askan #iri$#iri sejarah.
CIRI-CIRI SEJARAH
a. _______________________________________________________________
b. _______________________________________________________________
c. ________________________________________________________________
B!D1E! Menje"askan s%&'er$s%&'er sejarah.
SUMBER-SUMBER SEJARAH
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
De(inisi
Sejarah
Penceriaan enan!
in"a#an $an%&ia "an
&ebab-&ebab $ere#a
$e'a#%#ann(a
Se)ara* $er%+a#an
caaan aa%+%n re#,"
$en!enai &e&%a%
+eri&i-a (an! ber'a#%
+a"a &%a% $a&a (an!
'a'%
Se)ara* $e$bicara#an
enan! $a&(ara#a
$an%&ia aa% +era"aban
$an%&ia. enan!
+er%ba*an-+er%ba*an
- /ai' ra&$i #era)aan
- S%ra +eriba"i
- Diari
- Man%&#ri+ (an!
be'%$
- B%#%
- 0a+,ran a*%nan
)abaan
- En&i#',+e"ia
- A#*bar
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS
SEJARAH TINGKATAN 1
B)D1E! Mengg%nakan s%&'er sejarah *a"a& &engkaji sejarah.
B+D1E1:Menge"askan s%&'er sejarah
Bahan Sumber primer Sumber kedua
Manuskrip
Artifek
Buku
Minit mesyuarat
Temu bual
Dokumen
Mikrofilem
Ensiklopedia
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
Contoh Sumber Pertama / Premier Contoh Sumber Kedua/ Sekunder
a.
b.
!.
d.
a.
b.
!.
d.
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
B!D1E) Menje"askan kae*ah pengkajian sejarah
KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH
Kae"a*__________________________________
B)D1E) Mengg%nakan kae*ah pengkajian sejarah *a"a& &engkaji sejarah .
Kae"a* Pen!#a)ian Se)ara*
B1D1E! Menyatakan isti"ah , k-nsep &asa *a"a& sejarah.
N(aa#an i&i'a* $a&a "a'a$ &e)ara*:
1. Hi)ra*
1. _________________________________
2. __________________________________
3. _________________________________
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
• Kae"a* ini 4 $a#'%$a "i+er,'e* er%& "ari+a"a re&+,n"en $e'a'%i %ca+an.
+enceriaan. +en!i&a*an "an +erb%a'an
• Ber#ai ra+a "en!an ra"i&i &a&era ra#(a &e+eri $i,&. 'a!en"a "an +%i&i
• Se)ara-an a#an $e$i'i*. $ena5&ir 6 $e$ban"in!#an 5a#a ba!i $en"a+a#an
#ebenaran &e&%a% $a#'%$a
• #e'e$a*an #ae"a* ini er"a+a %n&%r ,#,# a$ba* (an! berca$+%r "en!an
%n&%r ",n!en!. $i,& "an 'a!en"a
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
B+D1E) : Menge"askan kae*ah pengkajian sejarah *engan tepat *a"a& &engkaji
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
Persa&aa
n
Per'e.aan
Cara #a)ian
Ke'e$a*an7#e#%aan
Ba*an7Ma#'%$a
Se)ara*
Ke&i$+%'an
Kae"a* Ar#e,',!i Kae"a* 0i&an
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
B1D1E) Menyenaraikan t%j%an 'e"ajar sejarah .
KEPENTINGAN SEJARAH
B!D1E+ Menje"askan isti"ah , k-nsep &asa *a"a& sejarah
kurun
masihi
dekad
hijrah
B)D1E1 Me&'eri #-nt-h peristi/a penting *a"a& sejarah negara.
Senarai#an c,n,* +eri&i-a ber&e)ara* #e+a"a ne!ara #ia:
1. _______________________________________
1. ________________________________________
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
KEPENTINGAN
SEJARAH
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
2. _______________________________________
3. _______________________________________
B)D1E+$Mengap"ikasi k-nsep &asa *a"a& sejarah
B+D1E0 : Mengap"ikasi isti"ah , k-nsep &asa *a"a& sejarah *engan &ahir.
kurun Jangka waktu _________________
Abad ke 15 : 1400 hingga 1499
Abad ke 13 : ____________________
Abad ke 9 : ____________________
zaman Tiada had masa
dekad Jangka waktu _________________
Dekad 1950-an : 1950 1959
Dekad 19!0-an : __________________
Dekad 1990-an : __________________
hijrah
Tahun is"am #ang bermu"a dari tarikh _______________________________
_______________________________
$engikut ka"endar ________________
B)D1E0: MEMBERI 12NT2H KEJA3AAN NEARA 3AN MENJADI KEBANAAN KITA
A. Menara 'erke&'ar petr-nas
B. 44444444444444444444444444444444444444444
1. 4444444444444444444444444444444444444444444
D. 4444444444444444444444444444444444444444444
E. 4444444444444444444444444444444444444444444
B)D1E5$ MENAMA6KAN 7NS7R PATRI2TISME
0 prinsip r%k%n negara:
1. _________________________________
1. _________________________________
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
2. ____________________________________
3. _____________________________________
8. _____________________________________
B+D1E!: MEN7NAKAN S7MBER SEJARAH DENAN TEPAT DA6AM
MENKAJI SEJARAH
8R7J7K SKEMA PERMARKAHAN KAJIAN SEJARAH TEMPATAN9
ASPEK KAJIAN S7MBER$S7MBER
SEJARAH
S7MBER
PERTAM
A
S7MBER
KED7A
SA6ASI6AH KE67ARA 1.SIJI0 0AHIR
1.KAD PENGENA0AN
2.SIJI0 PERKAH9INAN
3.GAMBAR
8.:RANG SUMBER
PERKEMBANAN DIRI
DAN KE67ARA
;.SIJI0 SEK:0AH
<.SIJI0 PEPERIKSAAN
=.SIJI0 PENGHARGAAN
>.KAD PEKERJAAN
1:.GAMBAR
11.RAKAMAN ?IDE:
11.MAJA0AH
12.:RANG SUMBER
13.D:KUMEN RASMI
T2K2H$T2K2H
KE67ARA
18.SIJI0 KE0AHIRAN
1;.KAD PENGENA0AN
1<.KAD PEKERJAAN
1=.SIJI0 SEK:0AH
1>.SIJI0 PEPERIKSAAN
1@.SIJI0 PENGHARGAAN
11.SIJI0 ANUGERAH
11.PINGAT-PINGAT
12.D:KUMEN RASMI
13.GAMBAR
B+D1E5 : Se"a"% &enga&a"kan %ns%r patri-tis&e.
T%'i& e&ei &e#%ran!-#%ran!n(a 1@ +aa* +er#aaan
Sa(a &a(an!#an Ma'a(&ia #erana
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
BAB !: :AMAN PRASEJARAH
B1D2E1 Menyatakan tahap "aman Prase#arah se!ara kronolo$i %KPS&
a. AAMAN PA0E:0ITIK:_____________________________________
b. AAMAN NE:0ITIK:__________________________________________
c. AAMAN 0:GAM:_____________________________________________
B2D2E1: Men#elaskan !iri'!iri masyarakat "aman Prase#arah %KPS
B3D2E1 Meneran$kan !iri'!iri masyarakat "aman Prase#arah
AAMAN PA0E:0ITIK. AAMAN NE:0ITIK DAN AAMAN 0:GAM
B4D2E1 Membandingkan ciri-ciri masyarakat Zaman rase!arah
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
1IRI$1IRI
PENEMPATAN
AAMAN NE:0ITIK
AAMAN PA0E:0ITIK
AAMAN 0:GAM
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
BAB ): KERAJAAN A;A6 DI ASIA TENARA
B1D!E! < Menyatakan 'ent%k kerajaan a/a" *i Asia Tenggara
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
KEIATAN DAN
PERA6ATAN
AAMAN PA0E:0ITIK
AAMAN 0:GAM
KEPER1A3AAN
AAMAN NE:0ITIK
AAMAN PA0E:0ITIK
AAMAN 0:GAM
62KASI DI
MA6A3SIA
AAMAN NE:0ITIK
AAMAN PA0E:0ITIK
AAMAN 0:GAM
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
a.___________________________________________
b.___________________________________________
B!D!E! < Menje"askan kegitan ek-n-&i kerajaan agraria *an &ariti& *i Asia
Tenggara
KERAJAAN A;A6 DI ASIA TENARA
E#,n,$i E#,n,$i
0,#a&i 0,#a&i
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
b.KERAJAAN MARITIM
a. KERAJAAN AGRARIA
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
Ke$a*iran Ke$a*iran
A#iBii A#iBii
B)D!E! < Menerangkan penta*'iran kerajaan a/a" *i Asia Tenggara
KERAJAAN ARARIA
KERAJAAN ANK2R =7NAN
Pen!a&a& "an +%&a
+e$erina*an
Ke!iaan e#,n,$i
Si&e$ +e$erina*an "an
+ena"biran
Pelabuhan
A$ama
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
B+D!E! < Me&'an*ingkan #iri kerajaan &ariti& *engan agraria
KERAJAAN MARITIM
KERAJAAN 1HAMPA 1HIH T7 SRI>IJA3A KEDAH T7A MAJAPAHIT
Pen!a&a&an
Si&e$
+e$erina*a
n "an
+ena"biran
Pe'ab%*an
A!a$a
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
BAB + PENASASAN KES76TANAN ME6A37 ME6AKA
B1D!E) < Menyatakan as"$%s%" na&a Me"aka
a._________________________________
b.____________________________________
c._____________________________________
PARAMES9ARA PENGASAS KESU0TANAN ME0ACU ME0AKA
1. Men!a+a#a* Para$e&-ara $e'ari#an "iri "ari Pa'e$ban! D
1. Sia+a#a* +en!a&a& Ke&%'anan Me'a(% Me'a#a D
__________________________________________
2. 0en!#a+#an ara* %)% Para$e-ara.
3. A+a#a* +eri&i-a +enin! (an! ber'a#% "i e$+a E D
B!D!E) < Menje"askan asa"$%s%" na&a Me"aka
ASA0-USU0 NAMA ME0AKA
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
Pa'e$ban
!
E Me'a#a
A&a' U&%' Na$a Me'a#a
SEJARAH ME0ACU
ISTI0AH ARAB MIT:S HINDU
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
B!D!E+ < Menje"askan peranan Para&es/ara pa*a .a&an Kes%"tanan Me"ay%
Me"aka
KEGIGIHAN PARAMES9ARA MEMBANGUNKAN KESU0TANAN ME0ACU ME0AKA
a%Si&e$ +e$erina*an (an!
era%r
b.Ke$%"a*an +e'ab%*an
c.H%b%n!an "i+',$ai#
".Ban%an ,ran! 'a%
e.I#aan #,n&e+ "a%'a
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
BAB 0: KEEMI6ANAN ME6AKA
B1D!E+$Menyenaraikan t-k-h pa*a .a&an kes%"tanan Me"ay% &e"aka
(. Senaraikan nama ra#a atau sultan yan$ memerintah Melaka dari tahun ()** hin$$a (+(, masihi-
i.
ii.
iii.
i..
..
.i.
.ii.
Biii.
B!D!E?$ Menje"askan 'ent%k h%'%ngan "%ar Me"aka
KEMATANGAN HUBUNGAN 0UAR
1. a. N(aa#an "%a ben%# *%b%n!an #era)aan Me'a(% Me'a#aD
i…………………………………………………………… ii.
……………………………………………………………..
a. H%b%n!an Serana%
i.…………………………… ii. ……………………………. iii.
…………………………….. iB. ………………………………
b. H%b%n!an Anaraban!&a
i.…………………………….ii. ……………………………… iii. ………………………… iB.
……………………… B. …………………….
B!D!E0$Menje"askan str%kt%r penta*'iran Siste& Pe&'esar E&pat 6ipatan
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
Ra)a7S%'
an
A
B
C
D
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
PUSAT PERKEMBANGAN AGAMA IS0AM
B!D!E@$Menje"askan #ara ke*atangan aga&a is"a&
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
PUSAT PERKEMBANGAN AGAMA IS0AM
KEDATANGAN
AGAMA IS0AM KE
ME0AKA
CARA
PENCEBARAN
AGAMA IS0AM
KESAN
PENCEBARAN
AGAMA IS0AM
-
- Te$+a +ere$%an
-Peranan
+e$erina*
-Peranan i&ana
PERKEMBANGAN
AGAMA IS0AM DI
ME0AKA
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
BAB 5: KEMER2S2TAN ME6AKA
B1D!E0 < Menyatakan k%asa Barat yang &eng%asai Me"aka
Tah%n 1011:4444444444444444444444444444444444444444444444444444444
B!D!E11 < Menje"askan (akt-r ke&er-s-tan *an kejat%han Kes%"tanan Me"ay%
Me"aka
KE0EMAHAN KEPEMIMPINAN. MASA0AH PERPADUAN. KE0EMAHAN ASKAR ME0AKA DAN
KEDATANGAN P:RTUGIS

MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
101A
Ra)a P,r%!a' $en!*anar an!#aan 'a%
(an! "i+i$+in ,'e* ………………………
%n%# $en(eran! ……………..
A+abi'a iba "i Me'a#a. A'5,n&,
$en!e$%#a#an i!a %n%an:
i.
ii.
iii.
…………………………. berin"a# berani
$en,'a# &e$%a %n%an A'5,n&,.
Tin"a#an +en,'a#an S%'an Ma*$%" S(a*
$en(ebab#an ………………. $en!a$bi'
#e+%%&an $en(eran! ……………
5.1: Se'a' Ke&er-s-tan Me"aka
=AKT2R
KEMER2S2TAN
DAN
KEJAT7HAN
ME6AKA
Ma&a'a* Per+a"%an
Ke'e$a*an Ke+e$i$+inan
Ke'e$a*an A&#ar Me'a#a
Ke"aan!an P,r%!i&
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
B+D!E@ < Mengana"isis se'a' kejat%han Me"aka pa*a k%r%n ke$1A

MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
;.1: P,r%!i& Men!%a&ai Me'a#a
10AB
……………………….ber&a$a an!#aan 'a%n(a
iba "i …………………..
Mere#a "i*anar ,'e* ra)a P,r%!a'
%n%#…………………………………………………
…………
Ke"aan!an $ere#a "i&a$b% bai#
,'e*………….………………………….
Mere#a "ibenar#an …………………."i
……………..
Den!an )a$inan #e&e'a$aan
"ari+a"a………………………………
Pe"a!an! I&'a$ "ari ……………"an
………… e'a* $en"a+a $a#'%$a
ba*a-a #e"aan!an P,r%!i& a"a'a*
%n%#:
1-…………………………………………
1-…………………………………………
Per#ara ini e'a* "i&a$+ai#an
#e+a"aDDD.........................................
.......
T%n M%a*ir $ena&i*ai &%'an &%+a(a
$enan!#a+ ,ran! P,r%!i& er$a&%#
+e!a-ai #anan r,$b,n!an
berna$a………………………………
0,+eF "e SeG%eira "an +en!i#%n(a
ber)a(a $e'ari#an "iri
#e………………………….
Ter"a+a bebera+a ,ran! P,r%!i&
e'a* "ian!#a+ "an $ai "ib%n%*
101A
Ra)a P,r%!a' $en!*anar an!#aan 'a%
(an! "i+i$+in ,'e* ………………………
%n%# $en(eran! ……………..
A+abi'a iba "i Me'a#a. A'5,n&,
$en!e$%#a#an i!a %n%an:
i.
ii.
iii.
…………………………. berin"a# berani
$en,'a# &e$%a %n%an A'5,n&,.
Tin"a#an +en,'a#an S%'an Ma*$%" S(a*
$en(ebab#an ………………. $en!a$bi'
#e+%%&an $en(eran! ……………
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
B)D!E1A < Menerangkan (akt-r ke&er-s-tan *an kejat%han Kes%"tanan Me"ay%
Me"aka
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
101A
Ra)a P,r%!a' $en!*anar an!#aan 'a%
(an! "i+i$+in ,'e* ………………………
%n%# $en(eran! ……………..
A+abi'a iba "i Me'a#a. A'5,n&,
$en!e$%#a#an i!a %n%an:
i.
ii.
iii.
…………………………. berin"a# berani
$en,'a# &e$%a %n%an A'5,n&,.
Tin"a#an +en,'a#an S%'an Ma*$%" S(a*
$en(ebab#an ………………. $en!a$bi'
#e+%%&an $en(eran! ……………
Seran!an +era$a "i'ancar#an +a"a
………………………..
Da'a$ &eran!an er&eb% P,r%!i&
ber)a(a
$en!%a&ai…………………………..
Ke)a(aan ini "i&ebab#an $a#'%$a
#e#%aan………………………… (an!
e'a* "iberi#an ,'e* …………………….
#e+a"a +i*a# …………………….
Se$an!a +er)%an!an a&#ar Me'a#a
$e$bara a+abi'a $en"en!ar #i&a*
…………………………………
Me'a#a $en(eran! ba'a& "i ba-a*
+i$+inan………………………….
P,r%!i& er+a#&a ber%n"%r.
Seran!an #e"%a P,r%!i& +a"a
…………………………
An!#aan………………… ber)a(a $en!a'a*#an
an!#aan ……………...
Pa"a …………………. ………………………. ber)a(a
$en!%a&ai Me'a#a.
……………………… "an
a(a*an"an(a……………………… ber&a$a
#e'%ar!a. +e$be&ar. "an ra#(a ber%n"%r #e
………………
Ba!in"a &e#a'i 'a!i ber%n"%r #e……………….. "an
&eer%&n(a #e………………..
S%'an Ma*$%" S(a* $en"iri#an &eb%a*
#era)aan (an! bar% &e'e+a& #e$an!#aan
ana#n(a.……………….
Bebera+a………………..e'a* "i'a#%#an ,'e*
………….......................er*a"a+ …………… "i
……………………….
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
BAB ?: J2H2R MENEAKKAN SEM76A KE;IBA;AAN KES76TANAN ME6A37
ME6AKA
B1D3E1- Menyatakan pengasasan "era!aan #$h$r
PENGUNDURAN SU0TAN MAHMUD SHAH
I&i#an cara a'iran "iba-a* (an! $en!!a$bar#an +en!%n"%ran S%'an Ma*$%" S*a* "ari
Me'a#a.
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
ME0AKA
________________
MUAR
PAHANG
HMe$bina #%b% +era*anan "an _________________I
_________________ HMen(eran! "ari &ini "an a#*irn(a e-a&I
Seran!an #e"%a P,r%!i& +a"a
…………………………
An!#aan………………… ber)a(a $en!a'a*#an
an!#aan ……………...
Pa"a …………………. ………………………. ber)a(a
$en!%a&ai Me'a#a.
……………………… "an
a(a*an"an(a……………………… ber&a$a
#e'%ar!a. +e$be&ar. "an ra#(a ber%n"%r #e
………………
Ba!in"a &e#a'i 'a!i ber%n"%r #e……………….. "an
&eer%&n(a #e………………..
S%'an Ma*$%" S(a* $en"iri#an &eb%a*
#era)aan (an! bar% &e'e+a& #e$an!#aan
ana#n(a.……………….
Bebera+a………………..e'a* "i'a#%#an ,'e*
………….......................er*a"a+ …………… "i
……………………….
=AKT2R$
=AKT2R
KEMAJ7AN
PERDAANAN
J:H:R
NAMA: ………………………………………………. TING: …………………… PBS SEJARAH
TINGKATAN 1
B2D3E1 % Men!e&askan engasasan "era!aan #$h$r
Isikan tempat kosong berikut.
B4D3E2 % Mengana&isis persaingan #$h$r' (cheh dan $rtugis.
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
KAMPAR
HBer%n"%r #e Ka$+ar "an ______________I
S%'an A'a%""in Ria(a S*a* II &eba!ai _____________ #era)aan
J,*,r.
Ba!in"a $e$+er#%#%*#an #%a&a "en!an :-
Men!%a&ai &e$%a )a)a*an a#'%# ____________.
Me$bina #,a +era*anan "i ________________.
Men!a-a' ______________ )a)a*an a#'%#.
Me'%a&#an #%a&a.
Mene$+a#an _______________ #era)aan "i )a)a*an a#'%#.
Men!%ba*-%ba* +%&a ________________.
U&a*a $en!%a&ai &e$%'a _____________.
Keban!#ian ___________.
Per&ain!an anara J,*,r "en!an _____________ "an
_________________.
P,re S%'an
A'a%""in Ria(a
S*a* II
Ma#a$ S%'an
A'a%""in Ria(a
S*a* II "i be'a#an!
M%Fi%$ K,a J,*,r
PERANG
TIGA
SEGI
J:H:R
P:RTUGIS
ACHEH
Peran! Ti!a Se!i ber'ar%an &e'a$a
_______a*%n.
Ber%)%an %n%# $en!%a&ai ______________
(an! $en)a"i 'a'%an %a$a +er"a!an!an "i
Ke+%'a%an Me'a(%.
J,*,r "an Ac*e* $en(eran! P,r%!i& "i
Me'a#a. Sebab-&ebabn(a a"a'a* :-
J,*,r *en"a# $era$+a& &e$%'a
___________ "ari+a"a P,r%!i&.
Ac*e* i"a# ber+%a& *ai P,r%!i&
$en!*a'an! ________________ Ac*e*.
Ac*e* $en(eran! J,*,r #erana Ac*e*
$en!an!!a+ +er"a!an!an J,*,r a#an
_______________ +er"a!an!an Ac*e*.
P,r%!i& $en(eran!
J,*,r #erana
$en!an!!a+ J,*,r
ber&%ba*a "en!an
Ac*e* $en(eran!
______________.
Be'an"a ber!ab%n!
"en!an J,*,r
$en(eran! P,r%!i&
#erana Be'an"a
ber$ina ___________
+er"a!an!an "i
Ke+%'a%an Me'a(%.
=AKT2R$
=AKT2R
KEMAJ7AN
PERDAANAN
J:H:R
NAMA: ………………………………………………. TING: ……………………
PBS SEJARAH TINGKATAN 1
B1D3E3 % Menyatakan kegemi&angan "era!aan #$h$r
Isikan tempat kosong berikut.
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
P,r%!i& $en(eran!
J,*,r #erana
$en!an!!a+ J,*,r
ber&%ba*a "en!an
Ac*e* $en(eran!
______________.
Be'an"a ber!ab%n!
"en!an J,*,r
$en(eran! P,r%!i&
#erana Be'an"a
ber$ina ___________
+er"a!an!an "i
Ke+%'a%an Me'a(%.
3. 8. ;.
=AKT2R$
=AKT2R
KEMAJ7AN
PERDAANAN
J:H:R
1.
1.
3.
8.
;.
<.
=.
2.
3.
NAMA: ………………………………………………. TING: ……………………
PBS SEJARAH TINGKATAN 1
Isikan tempat kosong berikut.
B2D3E2 % Men!e&askan )akt$r kegemi&angan "era!aan #$h$r
(. /sikan silan$kata berikut0
Me&intang
(. Merupakan mata 1an$ yan$ diperkenalkan semasa pemerintahan Sultan
Alaudin 2iayat Shah // %B.Teks m/s0 ((*&
3. An$katan peran$ 4ohor telah ber$abun$ den$an Perak56.. dan 4apara
%B.Teks m/s (*)&
,. Peran$ Ti$a Se$i melibatkan 4ohor5 A!heh dan 666. %B.Teks m/s0 (*7&
Menegak
). Tun Sri 8anan$ men$atur per#an#ian den$an 6666untuk mempertahankan
4ohor daripada seran$an A!heh %B.Teks m/s0 (*+&
+. Pusat kera#aan 4ohor semasa Sultan /brahim Shah %B.Teks m/s0 (*)&
9. A!heh takluk Pedir dan 66 untuk kuasai Perda$an$an lada hitam. %B.Teks
(*9&
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
A
1
8
3
1
;
2
NAMA: ………………………………………………. TING: ……………………
PBS SEJARAH TINGKATAN 1
B2D3E3 % Men!e&askan t$k$h da&am "esu&tanan #$h$r
T:K:; S<MBA=>A=
a&Tun Sri 8anan$
• Beliau terlibat dalam peran!an$an mena1an
semula pada tahun (+?9.
• Beliau menyusun pertahanan 4ohor ba$i
men$hadapi seran$an dari
dan
b& 8aksamana Tun Abdul 4amil
• Men$etuai an$katan peran$ 4ohor
men$epun$ Melaka dari
dan laut
• Menyelamatkan 4ohor daripada terus

!& Tun Abdul 4alil ///
• Dilantik men#adi sultan 4ohor selepas
keman$katan
• Memulakan Kesultanan 4ohor daripada
keturunan Bendahara.
B2D3E2 % Men!e&askan )akt$r kegemi&angan "era!aan #$h$r
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
NAMA: ………………………………………………. TING: ……………………
PBS SEJARAH TINGKATAN 1
B3D3E1 % Menerangkan )akt$r kegemi&angan #$h$r
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
Per#e$ban!an J,*,r &eba!ai +%&a +er&%raan
Me'a(%.
1;11
• T%n Sri 0anan! ber)a(a $en(%&%n
___________________.
• Ia $er%+a#an &%$ber &e)ara* #era)aan Me'a(%.
Aba" #e-1<
• Hi#a(a _____________ "i*a&i'#an.
• Hi#a(a ini $enceria#an #e+a*'a-anan ,ran!
Me'a(% $e'a'%i -aa# ____________ "an e$+a ,ran!
ra#ann(a.
• Hi#a(a ini )%!a $en!a!%n!#an na$a
___________________
________________ &eba!ai &eb%a* e$+a(ar Me'a(%
Aba" #e-1=
• _____________ $en)a"i +%&a +en!*a&i'an #ar(a
&e)ara*. ba*a&a "an b%#% a!a$a I&'a$.
• Pen!aran! (an! er#ena' a"a'a*
_______________________ "an _________________________.
Kar(a-#ar(a
(an! "i%'i&
+a"a aba"
#e-1= "an #e-
1>
• ____________________________________________
• ____________________________________________
• ____________________________________________
• ____________________________________________
• ____________________________________________
• ____________________________________________
• ____________________________________________
B4D3E3 % Mengana&isis )akt$r kemer$s$tan "era!aan #$h$r.
Isikan tempat kosong berikut.
Se'a'
Ke&er-s-tan
H%raian
Peran! J,*,r-
Ja$bi
• Ja$bi a"a'a* ______________ a#'%# J,*,r.
• Aba" #e-1<. Ja$bi ban!#i &eba!ai #%a&a ___________ "an
________ (an! bar% "i Se'a Me'a#a.
• Tin"a#an Ja$bi $en(ain!i J,*,r "a'a$ #e!iaan
________________
• Ja$bi ber%&a*a $en"a+a#an ______________ "ari+a"a J,*,r.
1;<@
• U&a*a Ja$bi "a'a$ $e$beba&#an "iri "ari+a"a J,*,r "en!an
$e$ina ban%an _______________ $en(eran! J,*,r.
1;<2
• Ja$bi $en(eran! _______________ "an _____________.
1;<<
• Tin"a#an S%'an Ab"%' Ja'i' Ria(a S*a* II (an! ber%n"%r "an
ber&e$a(a$ "i ______________.
• A#iba in"a#an i%. bebera+a )a)a*an a#'%# J,*,r ber%&a*a
$e$beba&#an "iri "ari+a"a _______________ J,*,r.
1;<>
• 0a#&a$ana __________________ "a+a $en!a'a*#an Ja$bi
"en!an ban%an a&#ar %+a*an _______________.
Ke&an Peran!
J,*,r-Ja$bi
• Per"a!an!an J,*,r _______________.
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
BAB @: KERAJAAN NEERI$NEERI ME6A37
B1D)E+$KERAJAAN ME6A37 3AN T7A
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
B1D)E0$KERAJAAN ME6A37 3AN BAR7
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
NEGERI KEDAH PERAK PAHAN
ASA0 USU0
PEMBENTUKAN
KERAJAAN
EK:N:MI
KEISTIME9AAN
DAN KEUNIKAN
NEGERI KE6ANTAN TERENAN7 SE6AN2R NEERI
SEMBI6AN
ASA0 USU0
PEMBENTUKAN
KERAJAAN
EK:N:MI
KEISTIME9AAN
DAN KEUNIKAN
B2D3E4 % Men!e&askan &atar be&akang "era!aan Me&ayu yang tua dan "era!aan Me&ayu
yang baru.
"E*(#((+
ME,(-.
+E/E*0 (S(, .S., +(M(
Kera#aan
Melayu yan$
tua
Kedah
(. :ran$ !ina ' Cheh'!ha
3. Peda$an$ /ndia ' Kataha5
atau

,. Peda$an$ Arab @ Kalah atau
Perak
(. Se#arah Perak @ sempena nama
Sun$ai .
3. Dikaitkan den$an se#enis lo$am iaitu perak.
Pahan$
(. :ran$ Cina @ sebutan Phan$
atau .
3. :ran$ Arab ' .
,. Se#arah Melayu @ Pahan$ dikenali seba$ai
.
Kera#aan
Melayu yan$
baru
Kelantan
(. Se#ara1an China @ ;o'lo'tan dan
.
Teren$$anu
(. Sultan <mar @ berasal daripada perkataan
.3. Sebutan !ina @
Ton$ Aa =on$ dan .
Selan$or
(. Sempena nama Sun$ai .
=e$eri Sembilan
(. Terdiri daripada B daerah atau .
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
B4D3E4 % Membandingkan keistime1aan kera!aan Me&ayu yang tua dan kera!aan Me&ayu
yang baru.
(SE"
E*B(+D0+/(+
"E*(#((+ ME,(-. 2.(
"E*(#((+ ME,(-.
B(*.
"ED(3 E*(" "E,(+2(+
*(#( 4 S.,2(+
Sultan MuCaffar Shah
.S(2
E+2(DB0*(+
Kota Bharu
3(S0, 2EM(2(+
T/ADA
3.B.+/(+ ,.(*
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
BAB B: ;ARISAN KES76TANAN Me"ay%
B2D3E5- Men!e&askan sistem pemerintahan dan pentadbiran di +egeri % negeri Me&ayu
SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN
1.DE/INISI
1. PERANAN RAJA
(.

3.

,.

2.KEDAU0ATAN RAJA
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
1.
1.
2.
B3D3E3- Menerangkan sistem pemerintahan dan pentadbiran di +egeri-negeri Me&ayu
3.TUGAS DAN PERANAN
i.PEMBESAR PERINGKAT NEGERI
ii-PEMBESAR JAJAHAN DAN DAERAH
iii-KETUA KAMPUNG
iB-G:0:NGAN AGAMA
B-AH0I MAGIS
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
aI
bI
cI
"I
aI
bI
cI
"I
aI
bI
cI
"I
aI
bI
cI
"I
aI "I
bI eI
cI
5I
B4D3E5 @Men!e&askan sistem pentadbiran +egeri Sembi&an
SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN - NEGERI SEMBI0AN
aI CAMTUAN BESAR
bI UNDANG
cI 0EMBAGA
DI BUAPAK
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
Peranan:
aI
Peranan:
aI
bI
Peranan:
aI
bI
Peranan:
aI
bI
B3D3E4-Menerangkan sistem perundangan kera!aan Me&ayu.
SISTEM PERUNDANGAN KERAJAAN ME0ACU
Isikan tempat kosong di bawah:
1. Si&e$ +er%n"an!an bera&a&#an %n"an!-%n"an! ______________________ "an
%n"an!-%n"an! ____________________.
1. Un"an!-%n"an! ____________ ia'a* a$a'an #ebia&aan %r%n-e$%r%n "a'a$
$a&(ara#a.
2. D%a )eni& %n"an!-%n"an!.a"a ia'a* A"a _____________"an A"a
________________.
0en!#a+#an cara Si&e$ Per%n"an!an Kera)aan Me'a(% "i ba-a* ini "en!an
$a#'%$a (an! be%'.
Si&e$ Per%n"an!an
A*at Te&engg%ng A*at Perpatih
Ber&i5a ____________________ Ber&i5a ____________________________
Si&e$ #e#e'%ar!aan $en!i#% &ebe'a* ib%
"an a(a*. __________________ "iberi
#e%a$aan
Dari &e!i )%rai #e%r%nan. #e'%ar!a &ebe'a*
_____ "i%a$a#an #erana )%rai ini
$e'a*ir#an &%#%.
Per#a*-inan $en!i#% *%#%$
_____________
Per#a*-inan &e&a$a _________ "i'aran!.
Men!%a$a#an ana# ________ "a'a$
+e$ba*a!ian *ara +%&a#a.
Pe-ari&an *ara +%&a#a "ibera#an &ebe'a*
_______.
H%#%$an (an! "iberi#an berben%#
________________ #e+a"a ,ran! 'ain.
Seia+ *%#%$an ber%)%an %n%#
______________________.
3. Un"an!-%n"an! _______________ +%'a ia'a* *i$+%nan +era%ran. 'aran!an. "an
a"a i&ia"a "a'a$ ben%# ber%'i&.
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
8. D%a %n"an!-%n"an! ber%'i& +a'in! a-a' ia'a* H%#%$ Kan%n Me'a#a "an
Un"an!-%n"an! ___________________ (an! "i!%ba' +a"a Fa$an #ea!%n!an
Ke&%'anan Me'a(% Me'a#a.
;. Un"an!-%n"an! Me'a#a ini er&ebar #e ne!eri-ne!eri 'ain (an! $en)a"i )a)a*an
a#'%# Me'a#a &e+eri J,*,r. Pera#. Pa*an!. "an Ke"a*.
B+D)E5$ Me&'an*ingkan siste& per%n*angan 'ert%"is *an ti*ak
'ert%"is
7NDAN$7NDAN BERT76IS
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
H%k%& Kan%n Me"aka
H%#%$ Kan%n Me'a#a $er%+a#an
",#%$en %n"an!-%n"an! (an!
$en!an"%n!i 33 5a&a'. Anara
#an"%n!ann(a :er$a&%#'a*:
__________________________________
____________________
__________________________________
____________________
__________________________________
__________________________________
_____________
7n*ang$%n*ang 6a%t Me"aka
Di!%ba' ba!i $enen%#an
+era%ran +e'a(aran "an
+er"a!an!an. Anara
#a"%n!ann(a ia'a*:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
7n*ang$%n*ang Pahang
Di!%ba' +a"a a*%n 18>;
&e$a&a +e$erina*an
S%'an Ab"%' a'-G*a55ar
M%*ai(%""in S*a*. Anara
#an"%n!ann(a
er$a&%#'a*:
___________________________
___________________________
_______________
___________________________
___________________________
_______________
7n*ang$%n*ang
Ke*ah
Un"an!-%n"an!
Ke"a* "a+a
"iba*a!i#an
#e+a"a bebera+a
ba*a!ian iai%:
____________________
____________________
____________________
____________________
_______________
7n*ang$%n*ang BB Perak
Bera&a' "ari+a"a Par&i "an
"i!%na#an "i Pera# +a"a
aba" #e-1=. Ter"a+a >>
#e&a'a*an "an *%#%$an
"a'a$ %n"an!-%n"an! ini.
Anara i&i #an"%n!an
%n"an!-%n"an! ini ia'a*:
_____________________________
_____________________________
____________________
_____________________________
_____________________________
____________________
_____________________________
_____________________________
____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_
B3D3E5- Menerangkan kegiatan ek$n$mi tradisi$na& di negeri-negeri Me&ayu.
KEGIATAN EK:N:MI DI NEGERI-NEGERI ME0ACU
AI Senarai#an &e$%a #e!iaan e#,n,$i (an! "i)a'an#an "i Ne!eri-ne!eri Me'a(%:
1. _________________________________
1._________________________________
2._________________________________
3._________________________________
8.__________________________________
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
BI 0en!#a+#an +en(aaan "i ba-a* ber"a&ar#an #e+a"a )eni& &i&e$ c%#ain(a.
B3D3E6 -Menerangkan s$si$budaya masyarakat Me&ayu tradisi$na&
S :SI:BUDACA
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
S%s%n 6apis Masyarakat
Me"ay% Tra*isi-na"
D
B3D3E6-Menerangkan s$si$budaya masyarakat Me&ayu tradisi$na&
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
G,',n!an Pe$erina*
G,',n!an "i+erina*
Ke"%"%#an in"iBi"%
b,'e* ber%ba* $e'a'%i 1
cara:-
Men)%n)%n! D%'i.
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………..
Dia$a'#an
"i………………………………
……
…………………………………
……
B3D3E6-Menerangkan s$si$budaya masyarakat Me&ayu tradisi$na&
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
Ga(a Hi"%+
G,',n!an
Ban!&a-an
U+acara #e$an!#aan
&%'an.
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………….
U+acara +eraba'an
&%'an.
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………..
Pa#aian "ira)a
……………………..
…………………………
…………………………
…………………………
……………………..
Men(a$b%
ea$% J %%&an
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……..
Ga(a *i"%+ !,',n!an
ban!&a-an $e'a$ban!#an
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………………
Ga(a Hi"%+
G,',n!an Ra#(a
B+D)E5$Me&'an*ingkan siste& per%n*angan 'ert%"is *an ti*ak
'ert%"is 8 KPS 9
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
T,',n!-
$en,',
n!
Aiara*-
$enFiar
a*i
Men!*,r$
ai )iran
Ni'ai 4
ni'ai
$%rni
Ke!iaan &,&i,b%"a(a Me'a(%
$e'i+%i……………………………………………
……………………………. iai%:-
………………………………………………
…………
………………………………………………
…………
………………………………………………
………..
………………………………………………
…………
Kar(a Per&%raan
Kar(a (an!
"i*a&i'#an
Bi"an! Can!
Di*a&i'#an
Kar(a Per&%raan
B3D3E6-Menerangkan s$si$budaya masyarakat Me&ayu tradisi$na&
A*at Perkah/inan
A*at &enya&'%t ke"ahiran 'ayi
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
Ke&enian Ra#(a
3.
=.
;.
1.
1.
2.
8.
<.
Meri&i#
……………………………
……………………………
……………………
Me$inan!
……………………………
……………………………
……………………
A#a" Ni#a*
……………………………
……………………………
………………………
Dia"a#an
&e'e+a&
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………..
Di'a#%#an
&eba!ai
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………..
Dia"a#an
)%!a
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…..
Dia#*iri
"en!an
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………..
2andakan 748 bagi kenyataan di ba1ah
#enis endidikan )$rma& endidikan tidak )$rma&
Pengajian Al Quran
Pertukangan
Adat Istiadat
Seni Merpertahankan diri
Mempelajari Kitab Muqaddam
Menulis Jai
Perubatan !radisi"nal
#erkebun
$ardu Ain
Menangkap Ikan
Pantang %arang
BAB 1A : Sara/ak
B1D)E?$Menyenaraikan k%&p%"an etnik Sara/ak
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
Dia"a#an
&e'e+a&
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………..
Di'a#%#an
&eba!ai
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………..
Dia"a#an
)%!a
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…..
Dia#*iri
"en!an
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………..
B!D)EB$Menje"askan "atar 'e"akang sara/ak
1. Ja-ab &,a'an "i ba-a* "en!an e+a "an rin!#a&
S,a'an Ja-a+an
a Teran!#an a&a' %&%' na$a
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
SARA;AK
KEIATAN
EK2N2MI
 Sara "iri
 Peranian
KEIATAN
S2SI2B7DA3A
 Pen"i"i#an
 Pera%ran
"an a"a
re&a$
 Keb%"a(aan
MAS3ARAKAT
SARA;AK
Kumpulan Etnik di
Sara1ak0
a.
b.
!.
d.
e.
6ATAR BE6AKAN
SEJARAH
 Pera'ian
Sara-a#
"en!an
Ke&%'anan
Br%nei "an
Sara-a#
b N(aa#an b%#i (an!
$en%n)%##an #e-%)%"an
$an%&ia "i Sara-a# #ira-#ira
3@ @@@ a*%n "a*%'%
c Ba!ai$ana#a* Ke&%'anan
Br%nei $ena"bir Sara-a#
B!D)EB$Menje"askan "atar 'e"akang &asyarakat sara/ak
0en!#a+#an )a"%a' "i ba-a* (an! ber#aian "en!an #a-a&an +ene$+aan #%$+%'an
eni# "i Sara-a#
Pene&patan K%&p%"an Etnik Ka/asan Pene&patan
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
a9 i9 2rang Me"ay%
ii9 2rang Me"ana%
'9 i9 I'an
ii9 Bi*ay%h
iii9 Kenyah
#9
i9 Ke"a'it
ii9 Penan
iii9 M%r%t
B)D)E?$Menje"askan s-si-'%*aya &asyarakat sara/ak
KEGIATAN S:SI:BUDACA
Ja-ab &,a'an "i ba-a* "en!an e+a "an rin!#a&
aI Na$a#an *%a ben%# +en"i"i#an (an! er"a+a "i Sara-a#
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
iI____________________________ iiI_________________________________________
bI Ba!ai$ana#a* +en"i"i#an er&eb% "i'a#&ana#anD
iI_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
iiI_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
cI Senarai#an tiga +eranan %ai r%$a*D
iI__________________________________________________________________________
iiI_________________________________________________________________________
iiiI_________________________________________________________________________
"I Na$a#an #a%$ (an! $en)a"i +en!*%ni r%$a* +an)an!D
iI________________________________ iiI_______________________________________
eI A+a#a* 5%n!&i a)a%D
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
5I A+a#a* #e+erca(aan %ni# ,ran! PenanD
iI__________________________________________________________________________
iiI_________________________________________________________________________
iiiI_________________________________________________________________________
B!D)E11$ cara hidup dan budaya kumpu&an etnik sara1ak
!I Ba!i $a&(ara#a Iban $ere#a +erca(a ba*a-a:
iI_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
iiI_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Kaum / Etnik Peraturan dan Adat Resam
:ran$ /ban
 Mempunyai tradisi menyimpan 5 $on$ dan
tempayan yan$ dipan$$il
:ran$ Melayu Sara1ak
 Men$amalkan peraturan dan adat resam yan$
berasaskan a#aran
 Masyarakat men$amalkan nilai
Terutama dalam akti.iti 5
dan kenduri
:ran$ Kayan5 Kelabit dan
Kenyah
 Amalan menindik 5 men$$antun$
$elan$ '$elan$ timah atau temba$a men$$ambarkan
kepada seseoran$
seandainya !upin$ telin$a men#adi lan#ut
 Melukis atau badan
den$an pelba$ai !orak mempunyai
yan$ tersendiri.
KEGIATAN EK:N:MI
B+D)E?$ "egiatan S$sis$budaya dan Ek$n$mi yang terdapat di Sara1ak
aI 0en!#a+#an )a"%a' "i ba-a* (an! ber#aian "en!an #e!iaan e#,n,$i
#%$+%'an Eni# "i Sara-a#
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
K%&p%"an Etnik Kegiatan Ek-n-&i
Me'a(% iI
iiI
Me'ana% iI
iiI
Iban. Ka(an "an
Ken(a*
iI
iiI
:ran! Bi"a(%* iI
iiI
Ke'abi iI
iiI
iiiI
B+D)E?$ Kegiatan S-sis-'%*aya *an Ek-n-&i yang ter*apat *i Sara/ak
bI Ja-ab &,a'an beri#% ber"a&ar#an +ern(aaan "i ba-a*
Pa*a .a&an kege&i"angan Kes%"tanan Me"ay% Me"akaC Sara/ak &enja"in
h%'%ngan per*agangan *engan kerajaan Me"aka
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
iI Senarai#an tiga )eni& baran! "ari Sara-a# (an! "i+er"a!an!#an "i +e'ab%*an
Me'a#a
aI___________________________ bI___________________________
cI___________________________
iiI Na$a#an sat% #a-a&an +er"a!an!an "i Sara-a#
___________________________________________________________________________
iiiI Na$a#an +e"a!an!-+e"a!an! a&in! (an! "aan! #e Sara-a#
aI_________________________________________________________________________
bI_________________________________________________________________________
cI__________________________________________________________________________
"I_________________________________________________________________________
iBISenarai#an baran!-baran! (an! "i ba-a ,'e* +e"a!an! a&in! #e Sara-a#.
aI___________________________ "I____________________________________
bI___________________________ eI____________________________________
cI___________________________
BAB 1A : SABAH
B1D3E9-Menyenaraikan kumpu&an etnik di Sabah
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
SABAH
B2D3E1:-Men!e&askan &atar be&akang se!arah Sabah
1.Ja-ab &,a'an "iba-a* "en!an e+a "an rin!#a&
Bi" S-a"an Ja/apan
1Ha
I
Teran!#an a&a' %&%' na$a
Saba*
1Hb
I
Na$a#an i!a ben%# &i&e$
+e$erina*an "i Saba* +a"a
aba" #e-1;
HiI
HiiI
HiiiI
1Hc
I
A+a#a* +er#aian anara ne!eri
Saba* "en!an Ke&%'anan
Br%nei "an S%'%D
B!D)E1!$Menje"askan #ara hi*%p *an '%*aya k%&p%"an etnik *i Sa'ah 87P9
MASCARAKAT SABAH
1HaI Bera+a#a* #%$+%'an eni# (an! er"a+a "i Saba*D
______________________________________________________________________
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
0aar Be'a#an!
Se)ara*
 Pera'ian
"en!an
Ke&%'anan
Br%nei "an
S%'%
K%$+%'an eni#
Saba*:
a.
b.
c.
".
e
Ke!iaan
S,&i,b%"a(a
 Pen"i"i#an
 Pera%ran
"an A"a
Re&a$
 A!a$a "an
Ke!iaan E#,n,$i
 E#,n,$i
Sara Diri
 Per"a!an!a
n
1HbI 0en!#a+#an )a"%a' "i ba-a* (an! ber#aian "en!an #a-a&an +ene$+aan
#%$+%'an eni# "i Saba*
Pene&patan K%&p%"an
Etnik
Ka/asan Pene&patan
Ka"aFan"%&%n
M%r%
S%'%#
Ba)a%
Me'a(% - Br%nei
B3D3E9-Menerangkan kegiatan s$si$budaya dan s$si$ek$n$mi kumpu&an etnik di Sabah
2HaI A+a#a* +er#ara-+er#ara (an! "ia)ar "a'a$ +en"i"i#an i"a# 5,r$a' "i Saba*D
i. _______________________
ii. ________________________
iii. ________________________
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
iB. ________________________
B. ________________________
Bi. ________________________
Bii. ________________________
2HbI A+a#a* %)%an "ia)ar #e$a*iran-#e$a*iran er&eb% #e+a"a #ana#-#ana# "i
Saba*D
______________________________________________________________________
2HcI N(aa#an "%a %)%an %n"an!-%n"an! a"a "ia$a'#an "i Saba*
i. ________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________
2H"I Na$a#an i!a )eni& %n"an!-%n"an! a"a (an! "i)a'an#an ,'e* #e%a-#e%a
a"a
i. __________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________
2HeI Teran!#an %n"an!-%n"an! a"a ba!i #a%$ eni# "i Saba*
7n*ang$%n*ang a*at Penerangan
A"a +eranian #a%$
Ka"aFan"%&%n
A"a +er#a*-inan #a%$ Ba)a%
A"a #e$aian #a%$ M%r%
B+D)E@$Menge"askan kegiatan s-si-'%*aya *an s-si-ek-n-&i &engik%t
k%&p%"an etnik *i Sa'ah
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
2H5I Beri#an $a#&%" #,n&e+ "iba-a*
aI Pagan :_____________________________________________________
_____________________________________________________
bI Orang Tua :_____________________________________________________
______________________________________________________
2H!I 0en!#a+#an a(a "i ba-a* ber#aian a!a$a "an #e+erca(aan #a%$
Ka"aFan"%&%n "an M%r%
Ka%& Ka*a.an*%s%n
1. Ka%$ Ka"aFan"%&%n $en!a$a'#an
#e+erca(aan__________________________
1. Ka%$ Ka"aFan"%&%n b%#an I&'a$
$e$+erca(ai___________________________ &eba!ai %*an $ere#a
2. Mere#a +erca(a &eia+ ,ran! (an! $ai r,*n(a a#an +er!i #e
G%n%n!__________
3. Se'e+a& $%&i$ $en%ai +a"i. %+acara__________________"i)a'an#an %n%#
$en!*,r$ai &e$an!a +a"i
8. _____________________________"ia"a#an &eba!ai an"a #e&(%#%ran #e+a"a
Kinorohingan (an! e'a* $e$beri#an $ere#a +a"i (an! ban(a#
;. B,$,* %n%# $e$b%an! #e+ana&an
"i+an!!i'____________________________
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
Ka%& M%r%t
1. Ka%$ M%r% $e$+erca(ai___________________. iai% &eia+ ba%. +,#,#.
"an &%n!ai $e$+%n(ai r,*
1. G%n%n!_____________________aa% "i#ena'i &eba!ai G%n%n! Han%
"ian!!a+ &eba!ai e$+a &%ci
2. Mere#a $e$+erca(ai______________________. iai% #%a&a (an! $enci+a
&e!a'a-!a'an(a
3. B,$,* (an! b,'e* ber*%b%n! "en!an #%a&a !*aib
"i+an!!i'_________________
B+D)E@$Menge"askan kegiatan s-si-'%*aya *an s-si-ek-n-&i &engik%t
k%&p%"an etnik *i Sa'ah
2H*I 0en!#a+#an )a"%a' "i ba-a* ber#aian #e&enian $a&(ara#a Saba* "en!an
)a-a+an (an! e+a
Ka%& Jenis Tarian ;akt%
*iperse&'ahkan
1iri$#iri
Tarian Ma!%nai+ Pera(aan Hari Ma!aBa%
Tarian Man!a'an!
Ka"aFan"%&%n Tarian S%$aFa%
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
2HiI A+a#a* #ei&i$e-aan in!!a' "i r%$a* +an)an!D
________________________________________________________________________
2H)I Senarai#an baran!an #ra5an!an (an! "i*a&i'#an ,'e* $a&(ara#a Saba*
________________________________________________________________________
B+D)E@$Menge"askan kegiatan s-si-'%*aya *an s-si-ek-n-&i &engik%t
k%&p%"an etnik *i Sa'ah
3HaI N(aa#an e$+a #e!iaan &ara "iri $a&(ara#a Saba*
i. __________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________
iB. __________________________________________________________________
3HbI A+a#a* (an! "i$a#&%"#an "en!an:
aI Peranian +in"a* :___________________________________________________
bI Peranian #e#a' :___________________________________________________
3HcI 0en!#a+#an )a"%a' "iba-a* "en!an )a-a+an (an! &e&%ai
Ka%& Kegiatan Ek-n-&i 1iri$#iri
Ka"aFan"%&%
n
Peranian
Ba)a%
M%r% C,n,* *a&i' *%an (an! "i#%i+ ia'a*
"a$ar. r,an. "an $a"% 'eba*
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI
3H"I 0en!#a+#an #eeran!an "iba-a* "en!an a(a (an! &e&%ai
_____________________$er%+a#an e$+a $a&(ara#a ber%#ar baran!an
"an )%a' be'i. Per"a!an!an "i)a'an#an &ecara_______________________. Anara
baran!an (an! "i%#ar#an a"a'a* &e+eri______________. ______________. ba*an
!ea*. __________. r,an. ________________._____________. "an baran!an
$a#anan. Per"a!an!an "en!an +e"a!an! Cina "i)a'an#an "en!an
$en!!%na#an_______________.
:ran!____________. ___________________. "an
_______________$e$+er"a!an!#an *a&i' 'a% "an bera&. Mana#a'a ,ran!
Ka"aFan"%&%n "an M%r% $e$+er"a!an!#an___________________________. Pa&ar
a$% )%!a a$a +enin! #erana
"a+a____________________________________anara eni# "an
$e-%)%"#an____________________________________________________.
MENGUASAI TIDAK MENGUASAI

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->