Anda di halaman 1dari 6

Katangian ng Pagbasa -Malakas na Pagbasa - Tahimik na Pagbasa Mga dapat isaalang alang sa malakas pagbabasa - Tindig - Lakas ng tinig

- Paraan ng pag bigkas - Paghawak sa aklat o anumang babasahin Mga dapat isaalang alang sa tahimik pagbabasa - Pook - Tamang posisyon - Igalawa ang mga mata at di ang bibig sa pagbabasa nang tahimik - Huwag ituturo o susundan ng daliri ang linyang binabasa. - Bumasa nang mabilis at may ganap na pag-unawa sa binabasa. Mga katangian ng Pagbasa Naiuugnay sa pakikinig, pag-unawa at pagsulat Lumilinang ng ibat ibang kakayahan.

Mga kasanayang nalilinang sa pagbasa Kasanayan sa pagkuha ng panghunahing detalye at mga kaugnay na detalye Kasanayan sa pagbuo ng hinuha o palagay Kasanayan sa pagdama o pagkilala sa estilo o paraan ng pagsulat ng manunulat Kasanayan sa pagkilala ng pamaksang pangungusap Kasanayan sa pagbubuo o pagbibigay ng kongklusyon

Mga uri ng pagsusulat Pampahayagang Pagsusulat/Journal Writing Malikhaing Pagsusulat/Creative Writing Pang-akademikong Pagsusulat/ Academic Writing

Estratehiyang dapat sundin sa akademikong pagsulat Makinig nang mabuti sa mga lektura o talakayan at itala ang mga di pamilyar na bokabularyo Magbasa ng ibat ibang sulatin hinggil sa isang tiyak na larangan at pag-aralan ang mga istilo o huwarang ginamit sa pagkakasuilat nito.

Alamin ang mga isyung napapanahon hinggil sa isang tiyak na larangan at kung paano magkakainteres ang mga mamababasa ukol dito. Sumangguni muna sa mga tiyak na huwarang teksto bago magsimulang sumulat sa isang tiyak na larangan Komunsulta sa mga taong bihasa sa pagsulat sa larangang nais pasukin gayundin kung ano ang inaasahan ng madla rito.

Mga dapat isaalang-alang sa lohika Maling paglalahat Pagtalon sa Konklusyon nang walang kaukulang batayan Maling pagpapakahulugan Kaswal na pagkakamali Pag-atake sa Personalidad Paulit ulit na pangagatwiran

Rekositos/Kahingian sa pagkatuto ng pagsulat Magbasa Turuan ang sarili Magsanay Rebisyon Balik-puna

Katangian ng Pagsulat May kalinawan para sa tiyak na grupo ng mga mambabasa May kawastusan para sa pinaniniwalaang tama May limitadong sentral na ideya Pagka ugnay-ugnay ng ideya at presentasyon Masusing pagpili sa kongkreto at ispisipikong detalye at mahusay na pagkakadebelop nito May lohikalat epektibong kaayusan ng mga materyales na ginamit. Concise o naipahahayag ang gusting sabihin Mahusay, matino at isolarling pangu-ngusap na nagpapatingkad sa talino ng mga manunulat Tamang pagpili ng mga salita

Proseso ng Pagsulat Pagtatanong at Pag-uusisa Pala-palagay Inisyal na pagtatangka

Pagsulat ng unang burador Pagpapakinis ng papel Pinal na papel

Proseso ng Pagsulat Ayon kay Raines (1976) Ituon ang atensyon sa isang tiyak na ideya at hindi sa isang paksa lamang Pagpasyahan ang tiyak na layunin ng pagsulat Mangalap ng mga impormasyong makatotohanan Planuhin ang papel at pumili ng mga materyales mula sa mga nakalap na impormasyon Gumawa ng burador o rough draft Baguhin o irebisa ang burador

Konsiderasyon sa pangangalap ng mga datos Pagkilala sa pinagkunan ng datos at mga taong pinagmulan ng konsepto o ideya Pagtiyak na mabuti kung ang mga datos, impormasyon, ideya o opinion ay lohikal na nakayos at may batayan ang mga ito. Masusing pag-aaral sa mga pahayag May sapat na katibayan ang anumang interpretasyong naisagawa Siniyasat ang ibat ibang mga panig sa isyu

Mga antas ng wika Pormal Impormal Kolokyal Balbal Kahulugang Konotatibo at Denotatibo Mga tayutay

Epektibong pagsulat Layunin Mambabasa Pangunahing Ideya Organisasyon Debelopment Haba ng bawat talata Transisyon sa pagitan ng mga pangungusap at talata

Ibat IBang kasanayan sa pag-unawa Pagkuha ng pangunahin at tiyak na detalye Paghihinuha Pagkilatis Pagtukoy sa layunin ng teksto Pagsusuri sa mga pamamaraang ginamit ng awtor sa pagsulat Paglalahat Pagwawakas

Uri ng Pakikinig Magbigay simpatya Magsuri Reciprocal Listening Pagaaliw Paglalapat-lunas

Mga patnubay sa pakikinig Maging handa sa pakikinig Magkaroon ng adhikain Alamin at unawaian ang mahahalagang impormasyon I-debelop ang interes na makinig Iwasan ang pagpuna sa sinasabi ng nagsasalita Hanggang di pa tapos ang nagsasalia, iwasan ang pagbibigay puna sa mga tinalakay nito Huwag mag-interap Maging sensitibo sa mga ekstra berbal na komunikasyon Magtanong at tumahimik pagkatapos Isaalang-alang ang pagkakaiba o agwat ng pagsasalita at pakikinig

Layunin sa Pakikinig Magsuri sa pakikinig Maaliw sa pakikinig Makalikom ng mga kaalaman sa pakikinig

Mga salik na nakakaimpluwensya sa Pakikinig Tsanel Oras Pook Gulang

Edukasyon Klagayang Panlipunan

Mga batayan ng kalinawan Paksan tatalakayin Paraan ng pagbuo Pagpili ng tamang mga salita Paraan ng pagsasalita Edukasyon Klagayang Panlipunan

Bago makipanayam Pumili ng taong kakapanayamin Alamin kung saan ito matatagpuan Gumawa ng mga tanong na nais maging kasankapan sa pagkuha ng Impormasyong nais makuha

Habang makipanayam Dumating sa takdang oras Maging magiliw at magalang sa pakikitungo Makinig mabuti Sikaping maging masaya ang panayam Igalang mo ang oras ng kinakapanyam Tiyakin na lahat ng sikreto ay sa inyo lamang dalawa

Pormal na talakayan Panel discussion Simposyum Lektyur porum Talakayan ng lupon

Katangian ng makabuluhang talakayan Nauukol sa isang kapaki-pakinabang na paksa May kaayusan ang isang talakayan Ang bawat kalahok ay gumagamit masusing pag-iisip Lahat ng kalahok ay dapat na gumamit ng wikam tinig at kilos Masiglang makilahok sa talakayan ang bawat isa

Elemento ng mabisang pagbigkas Lakas ng pagbigkas Bilis ng pagbigkas Linaw ng pagbigkas Hinto Kumpas at Kilos