P. 1
Wayang Jawa

Wayang Jawa

|Views: 117|Likes:
Dipublikasikan oleh Unixc0m

More info:

Published by: Unixc0m on Oct 21, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2015

pdf

text

original

ARJUNA Arjuna (Sangskreta Arjuna) iku sawijining paraga sajroning wiracarita Mahabharata.

Miturut crita padhalangan, Arjuna iku putra Prabu Pandhudéwanata, ratu Astina, klawan Dèwi Kunthi sing angka telu. Mula saka kuwi, Arjuna banjur sinebut satriya "Panengah Pandhawa". Sedhuluré nunggal rama lan ibu ana loro, yaiku Puntadéwa (Yudhistira) lan Werkudara (Bima). Déné, sedulur nunggal rama séjé ibu ana loro, yakuwi Nakula (Pinten) lan Sadewa (TangsenA). Kabèh putrané Pandhu iku disebut Pandhawa, saka linggané tembung Pandhu lan Hawa kang tegesé anak. Dadi cethané tembung Pandhawa iku tegesé anak Pandhu. Déné yèn miturut layang Mahabharata, Arjuna iku saluguné putrané Bathara Indra kang miyos saka Dèwi Kunthi srana Dèwi Kunthi mateg aji panggendhaming déwa aran Adityahredaya (miturut Mahabharata) utawa aji Punta wekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa lawanan (miturut pedhalangan) paringané Resi Druwasa. Mula Arjuna uga sesilih Indratanaya kang tegesé putrané Bathara Indra. Kasatriyané Arjuna ana ing Madukara, patihé asma Surata (patih Rata). Dasanamané Arjuna,

Begawan Ciptaning gagrag Yogyakarta
• • • • • •

Janaka Kiritin/Walikithi Parta Pritaputra Permadi/Pamade Dananjaya

peputra Abimanyu Dèwi Larasati/Rarasati. wonten tokoh wayang ingkang nggadhahi sipat ingkang ala lan becik. Lelanang ing Jagad Garwané Arjuna pirang-pirang. Arjuna ugi nggadehi sipat satriya lan nepati janji. Ananging. kadosta Arjuna. lan sapituruté. lan ingkang ala inggih menika golongan Kurawa. Ana anak ratu. anak pandhita. piyambakipun ugi nggadhahi sipat ingkang boten becik. awit saking sipat satriyanipun Arjuna dipunsebat Lelananging Jagad. . anak déwa. Arjuna. mancalaputra mancala putri sekti tanpa aji-aji. anak taksaka (ula).• • • • • • • • • • • Kumbalyali (ing padhalangan asring disebut Kumbang Ali-Ali) Ciptaning Mintaraga (ing lakon Begawan Ciptaning) Pandusiwi/Pandhuputra Indratanaya Jahnawi Palguna Danasmara Margana Gudhakesa Wibatsuh Kandhi Wrahatnala (nalika nylamur laku dadi banci) Sifat Arjuna Wayang saged dados sarana nggambaraken watak lan karakter manungsa. kabèh putri éndahing warna (ayu-ayu). Upaminipun inggih menika nalika Arjuna iri kaliyan Ekalaya ingkang langkung pinter anggenipun manah. Bima. Ingkang becik inggih menika golongan Pandhawa. Lajeng Arjuna lan sederekipun merguru kaliyan Drona. Arjuna ugi asring ngagungaken dhiri. lairipun Arjuna menika kanthi mantra Adityahreda. Arjuna menika putranipun Prabu Pandhu kaliyan Dewi Kunthi. Nakula lan Sahadéwa. nglurug tanpa bala. peputra Sumitra lan Brantalaras. Putrané uga pirang-pirang turta bagus-bagus. mula Arjuna nate ngukum diri ngantos 10 taun wonten ing alas. Tokoh Pandhawa menika Yudhistira. Kasilipun merguru kaliyan Drona menika Arjuna dados kesatria ingkang pinter manah lan nggadhahi sipat ingkang tansah asih. Ing cariyos Mahabharata. remen tetulung. Nanging Pandhawa ugi nggadahi sipat ingkang kir ang becik. umpamané : • • Dèwi Sumbadra.

peputra Wisanggeni. Satemené bojo (garwa) lan anak akèh iku minangka gegambaran yèn Arjuna dhemen gawé lelabuhan becik (sing dipralambangaké kadidéné putri sulistya). Dèwi Wilutama. Mula undhuh-undhuhané uga kabecikan sing akèh (dipralambangaké anaké pirang-pirang bagus-bagus lan ayu-ayu). Arjuna uga tau dadi ratu ing kahyangan Tinjomaya (ngratoni para widodara-widodari) suwéné 7 dina. peputra Bambang Prabakusuma. ratu buta saka negara Manik Ima-Imantaka. Asmaragama/kamasutra = ngèlmu saresmi.• • • Dèwi Srikandhi. Arjuna wis naté bangunaké tapa lan madheg pendhita ing Gua Mintaraga kang dumunung ing puncaké gunung Indrakila. Pengasihan/sempaliputri = disenengi wong akèh. Yèn sing ditindakaké iku pakarti ala. • • • • • Ana salah sijining wanita kang ditresnani Arjuna nanging malah dadi garwané wayang liya. peputra Bambang Wilugangga. putriné Bathara Indra. Anggoné jumeneng nata ing Tenjomaya amarga Arjuna wis gawé lelabuhan becik marang para déwa kanthi nyirnakaké kraman kang ngrabasa ing kahyangan yaiku Prabu Niwatakawaca. kanthi jejaluk Prabu Karitin/Kariti iya Wilikithi. kanthi peparab Begawan Ciptaning iya Mintaraga. Nanging sawisé rampung Bharatayudha. Bathari Supraba. Dèwi Ratri (atmajané Prabu Yudhistira ing negara Mertani).putrané Bathara Brama. yaiku: • • • • • • Palimunan/panglimunan = bisa ngilang. . yaiku Banowati. peputra Bambang Wijanarka. Mlayabumi = bisa ngalahké mungsuh. anaké Begawan Wilwuk. Banowati bisa dadi siji karo Arjuna.\/Wilawuk ing pertapan Pringcendhani peputra Kumaladéwa lan Kumalasekti. Aji-aji Arjuna iku ndarbèni enem aji-aji. Dèwi Manuhara. Sepiangin = bisa mlaku tanpa napak lemah banteré pindha angin. Irawan Dèwi Jimambang. ora kétung mung sewengi. asilé mesthi uga ala. Dèwi Ulupi/Palupi. anaké Begawan Sidanggana ing Andhongsekhar peputra Pregiwa lan Pregiwati Dèwi Dresanala. Tunggengmaya = bisa gawé banyu.

Nanging rasa mangu-mangu iki bisa diilangaké déning Prabu Bathara Kresna. Arjuna perang tandhing mungsuh Adipati Karna. Arjuna pindhah dadi raja ing Buwanakeling. Wusanané Adipati Karna gugur ana sajroning paprangan. Parikesit. Sawisé perang. Arjuna banjur maju ing palagan tandhing lawan seduluré sing diajeni. Abot rasané ati. Uripé Arjuna rampung bareng karo Pandhawa liyané munggah menyang kahyangan laku liwat Himalaya.Gaman • • • • • • • • • • • • • Pecut Kyai Pamuk Panah Pasopati Panah Harya Sangkali Panah Ardhadehali/Hrudhadhedali Ali-ali Mustika Ampal Trompet Dewadata Keris Pulanggeni Brahmasira/Agniyastra Panah Merdaging Panah Mercujiwa Sarotama Keris Kyai Kalanadhah Busur Kyai Gendhewa Pungkasan Crita Ing Bharatayudha. kabèh bojoné dipatèni déning Aswatama. Nanging putuné. Ing bubaran perang uga. dadi raja ing Astina. kang mauné dadi kratoné Jayadrata. merga dhèwèké adu arep karo sedulur tuwa nunggal ibu séjé bapa. Ing perang bharatayuda uga. . Arjuna kèlangan kabèh putra-putrané.

Kaya jenenge. Pinten iku sejatine jeneng tanduran kang godhonge bisa kanggo obat. Werkudara. Sedulur kembare aran Raden Sadewa iya Sahadewa. senadyan seje ibu. api-api nyuwun dipateni wae. nalika isih enom Nakula nganggo jeneng Pinten. Mung . Nalika dumadine perang baratayuda. Prabu salya melu Kurawa. Prabu Puntadewa. Beda karo Yudhistira. nanging botohe Pandhawa sing sugih pratikel. para Pandhawa padha bingung. Nakula lantip ing obat-obatan amarga tinitisan Batara Aswi . Werkudara lan Arjuna. Nakula lan sadewa lantip ing babagan obat-obatan amraga satriya sakloron kuwi titise dewa kembar. Pinten iku sejatine jeneng tandhuran kanmg godhonge bisa kanggo obat. Nganthi Prabu Salya piyambak sabanjure nyarirani pribadi dadi senopati agung. nalika isih padha cilik-cilik. lan Arjuna mijil saka ibu Dewi Kunthi. Lan satriya lima kasebut kawentar kanthi aran Pandhawa. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’.Nakula Nakula iku sawijining paraga Mahabharata. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. yakuwi Pinten lan tangsen iku. lan Janaka. Malah banjur atine rumangsa kerantaranta merga kelingan amarng adhine (Dewi Madrimm) kang wis sedha bela pati marang Pandhu lan ninggali bayi kembar kang isih abang. Satriya sakembaran iku klebu sedulur nunggal rama seje ibu yen karo Prabu Puntadewa. Nakula lan Sadewa iki lair seka Dewi Madrim. Siji mbaka siji senopati Kurawa padha gugur. Sekarone putrane nata ing Astina. Nakula kuwi arane Pinten. Ing pedhalangan. Kekarone setya lan bekti banget marang para kadhang sepuhe. lan kembarane Sadewa aran Tangsen. Nalika mireng yen kang madeg senopati agung Prabu salya. Satriya iki salah sijine Pandhawa lan nduwe kembaran kang jenenge Sadewa. dewane tabib. Ing pedhalangan. lan mijil saka garwa Dewi Madrim. Prabu Pandhudewanata. Dewi Madrim bela pati lan kembar iki lair seka wetenge kang suwek dening keris. nata Astina.Ing Mahabharata. Prabu Kresna banjur dhawuh marang Nakula lan Sadewa supaya marak ing ngarsane Prabu salya. Bathara Aswan lan Aswin. kadang enome Raden narasoma iya Prabu Salya nata ing Mandaraka. Mesthi wae Prabu Salya ora mentala mateni perunane kuwi. Raden Nakula kuwi satriya kembar kemanikan. dewane tabib. Werkudara. Nalika Pandhu palastra. Jalaran Prabu salya iku iya isih marasepuhe Prabu Duryudana. Kaya jenenge.

Kasatriyane Nakula kuwi ing Sawojajar. Lan saliyane trenyuh bareng ndeleng Nakula-Sadewa. kekarone putrine Resi Tambrapetha saka pratapan Prangalas. lan meling supaya sing methuake yudane. Sang Begawan nalika sedane ninggal suwara yen babak nagih janji lumantar ratu kang kasinungan ludira seta. Aji-ajine aran Chandabirawa ora kuwan nyedhaki Prabu Puntadewa lan banjur ilang musna. dicritakake yen akhire sawise klakon ngruwat Bathari Durga. . Prabu Puntadewa. Yen pinuju pisowanan ing Amarta lungguhe Nakula Sadewa ngapit ingkang raka Prabu Puntadewa lan kekarone padha ngapurancang. sing ora liya Prabu Puntadewa. Jroning bathine. Garwane nakula kekasih Dewi Srengginiwati kang banjur peputra Dewi Sri Tanjung. Dewi Srengganawati lan Srenggini iku putrane Sang Hyang Badawanganala. Dene Sadewa nggarwa Dewi Srenggini kang sateruse peputra Bambang Widapeksa (Suwidapaksa). Prabu Salya akhire sedha disawat pusaka Jamus Kalimasada. dewane bulus. dene Sadewa ing Paweratalun. Nakula-Sadewa palakrama anthuk Endhang Suka lan Pradapa. Pramusinta lan Pramuwati. bareng tempuking yuda. Temenan. Prabu Salya uga banjur kelingan marang marasepuhe. bayi kembar kuwi nadyan dudu putrane dhewe tetep digula wentah kanthi kebak rasa tresna asih tanprabedha karo anake dhewe. Begawan Bagaspati sing sedane merga saka pakartine Sang Prabu Salya duk isih enome. satemene Prabu salya luwih tresna lan abot marang para Pandhawa kuwi ketimbang marang mantune. Ing lakon Sudamala utawa Durga Ruwat. Kekarone banjur peputra Raden Saluwita.merga saka beciking pakartine Dewi Kunthi. Prabu Salya nglilakae patine nalika adu arep karo Prabu Puntadewa. Mula Salya banjur paring dhawuh marang nakula-Sedewa supaya bali. ing Narmada Wailu.

Ing lakon “Babad Alas Mretani” Sadéwa entuk aji Purnamajadi seka Ditya Sapulebu. Wiwit isih bayi. Sahadéva kang bisa ngalahaké lan matèni Shakuni (ing Jawa dadi Sangkuni). Ing gagrag India. Satriya iki tinitisan Bathara Aswin. Sadéwa lantip ing sasmita. Nakula lan Sadewa wis dadi bocah lola. Ing sawetara crita wayang. Dhèwèké salah sawijining Pandhawa. Sadéwa kang sulih golèk upaya. Tangsen iki jenengé wit-witan kang godhongé bisa digawé obat. Kaya déné sedulur kembaré. Sangkuni dipatèni déning Bima. Satriya kang manggon ing Bumiretawu iki kondhang amarga lantip ing prekara obat-obatan. Nakula. Sudamala. Ing crita pedhalangan. Aji iki bisa gawé wong sing nduwé éling apa waé kang wis kalakon lan ngerti apa kang kedadèn . Sadéwa kang bisa mbabar sayembara wadon. Bareng karo Nakula.” Jejodhoan iki nurunké putra Widapaksa utawa Sidapaksa. Sahadéva iku pinter pedhang. Umpama Kresna ora ana. Nalika cilik jenengé Tangsen. tanpa rama lan ibu. déwané tabib kang kembar karo Bathara Aswi. Nalika ngenani mboyong “sejatining Dèwi lanang. Sadéwa kang bisa ngruwat Bathari Uma bali manèh dadi ayu.Sadéwa Sadéwa utawa Sahadéwa (Sangskreta Sahadeva) iku sawijining paraga wiracarita Mahabharata. Sadéwa tansah ngiring Yudhistira ing kraton Amarta. Ing lakon liyané. Ing Bharatayudha. Srengginiwati sejatining seka Gisiksamodra.

Dhèwèké banjur urip ing kesatriyan Jodhipati/Unggulpawenang.Bima (paraga Mahabharata) Bima (basa Sangskerta: भीम. Bima (Bhima) dilairaké wujud bayi lumrah. Sedhuluré kabèh cacahé ana lima kang banjur sinebut Pandhawa. Mula Bima iya banjur sinebut satriya Panenggak Pandhawa. Dumadakan ana macan saka suwaliking grumbul. Bima (Werkudara) dilairaké kawujud bungkus. Lair saka guwa garbané Dèwi Kunthi. Ramané bebisik Bathara Bayu. yaiku : . Lairé Bima Miturut Kitab Mahabharata. Dasanama • • • • • • • • • • • • • • • Bayusuta : putrané Bathara Bayu Ballawa : gedhé dhuwur Bratasena : keturunan Barata kang prakosa Bhima : ngéndab-édabi (Mahabharata) Birawa : gedhé lan medèni Dandunwacana: teguh Nagata : nyata Kowara : kondhang Sena : prakosa Werkodara/Werkudara Wijasena Pandhusiwi. nanging sakwisé ditundhung déning Kurawa. macan sing mauné arep mbadhog (mangsa) bayi Bhima malah gila. tiba ing sadhuwuré watu gilang sing gedhéné sasirah gajah. Bhima) utawa kang luwih kaloka kanthi jeneng Werkudara iku putrané Prabu Pandhu Déwanata (ratu Ngastina) lan Dèwi Kunthi Talibrata kang nomer loro. nanging malah watuné sing ajur mumur. Awit saking kageté. Jaman isih cilik urip ing Ngastina. Kusumayuda Kusumadilaga Gandhawastratmaja Anak Bojo Bojone telu (gagrag Jogjakarta). Bima mrucut saka gendhongan. Kacarita. sawijining ésuk Dèwi Kunthi ngenggar-enggar penggalih laro nggendhong Bhima sing isih bayi. déwaning angin. Miturut crita pedhalangan. Bima lan sedulur-seduluré dibuak lang pungkasané bisa babat Alas Mertani. Krungu tangisé Bhima iki. Anèhé dudu sirahé Bima sing pecah. satemah mlayu sipat kuping. Bima gereng-gereng nangis nggolèki ibuné.

kang njaga dharatan. Gunung Maenaka. kang njaga laut. Garudha Mahambira. Bima muksa bareng karo Pandhawa liyané nuju swargaloka. Blabag Pangantol-antol lan Wungkal bener. nduwé anak jenengé Antasena. Dèwi Arimbi. Gatotkaca bisa mabur. Sarpa Nagakuwara. Bima ora gelem basa karo sapa waé. kejaba nalika ing lakon Bima Suci/Nawaruci. yakuwi Bathara bayu dhéwé. Antareja bisa ambles bumi.• • • Dèwi Nagagini. kang njaga awang-awang. Déwa iki metu seka kupingé lan ngandhani Bima perkara filsafat urip. mula banjur sinebut Bayuputra iya bayu Tanaya kang tegesé anak Bayu (déwaning angin). Aji-ajiné aran aji bandhungbadawasa. Dèwi Urangayu. Liman Situbandha. Anoman. Antasena bisa ambles bumi lan urip ing banyu. nduwé anak jenengé Gathotkaca. Wujudé Déwa Ruci kaya déné Bima. Gegamané kang kondhang yaiku Gada Rujakpolo lan kuku Pancanaka. nduwé anak jenengé Antareja. Ing pungkasan crita wayang. Kasektèn Bima uga klebu dadi salah sijiné warga Bayu kang cacahé ana wolu. Anak-anaké Bima iki asring dadi pralambang prajurit. Bima utawa Werkudara uga klebu dadi putrané Bathara Bayu. Ing lakon iki Bima ketemu karo Déwa Ruci. lan Ditya Jajawreka. .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->