Anda di halaman 1dari 32

DOA KUMAIL

Diajarkan oleh Ali bin Abi Tholib kepada sahabatnya Kumail bin Ziyad
(Disebut juga Doa Khidir)


.
Y Dimal fadhli alal bariyyah. Y Bsithal yadayni bil-athiyyah. Y Shhibal mawhibis saniyyah.
Shalli al Muhammadin wa lihi khayral war sajiyyah. Waghfir lan y Dzal ul f hdzihil
asyiyyah.
Wahai Yang Selalu Memberi karunia pada makhluk-Nya
Wahai yang tangan-Nya terbuka dengan pemberian-Nya
Wahai Pemilik karunia yang mulia
sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya
manusia yang terbaik akhlaknya
ampuni kami pada malam ini wahai Yang Maha Mulia.
*****
Allhumma inn as-aluka birahmatikal lat wasiat kulla syy
Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatuwa biquwwatikal lat qaharta bih kulla syy

dan dengan kekuasaan-Mu yang dengannya Engkau taklukkan segala sesuatu


wa khadhaa lah kullu syay wa dzalla lah kullu syy
dan karenanya merunduk segala sesuatu dan karenanya merendahkan segala sesuatu
wa bijabartikal lat ghalabta bih kulla syy
dan dengan kemuliaan-Mu yang mengalahkan segala sesuatu

wa biizzatikal lat l yaqmu lah syy
dan dengan kekuatan-Mu yang tak tertahankan
oleh segala sesuatu
wa biazhamatikal lat malaat kulla syy
dan dengan kebesaran-Mu yang memenuhi segala sesuatu


wa bisulthnikal ladz al kulla syy
dan dengan kekuasaan-Mu yang mengatasi segala sesuatuwa biwajhikal bq bada fani kulli syy
dan dengan wajah-Mu yang kekal setelah punah segala sesuatu


wa biasmikal lat malaat arkna kulli syy
dan dengan asma-Mu yang memenuhi tonggak segala sesutuwa biilmikal ladz ahtha bikulli syy
dan dengan ilmu-Mu yang mencakup segala sesuatu

wa binri wajhikal ladz adha lah kullu syy
dan dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala sesuatu

Y Nru y Qudds
Wahai Nur, wahai Yang Mahasuci!


y Awwalal awwaln wa y khiral khirn
Wahai Yang Awal dari segala yang awal!
Wahai Yang Akhir segala yang akhir!Allhummaghfirliyadz dzunbal lat tahtikul isham
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang meruntuhkan penjagaan.


Allhummaghfirliyadz dzunbal lat tunzilun niqam
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mendatangkan bencana.

Allhummaghfirliyadz dzunbal lat tughayyirun niam
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merusak karuniaAllhummaghfirliyadz dzunbal lat tahbisud du
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa


Allhummaghfirliyadz dzunbal lat tunzilul bal
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merunkan balaAllhummaghfirl kulla dzanbin adznabtuh wa kulla khathatin akhthatuh
Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah kulakukan
dan segala kesalahan yang telah kukerjakan

Allhumma inn ataqarrabu ilayka bidzikrik wa astasyfiu bika il nafsik
Ya Allah, aku datang menghampiri-Mu dengan zikir-Mu,
aku memohon pertolongan-Mu dengan diri-Mu,
wa as-aluka bijdika an tudniyan min qurbik
aku bermohon pada-Mu dengan kemurahan-Mu,
dekatkan daku keharibaan-Mu,


wa an tziani syukrak wa an tulhiman dzikrak
sempatkan daku untuk bersyukur pada-Mu,
bimbinglah daku untuk selalu mengingat-Mu.Allhumma inn as-aluka sula khdhiin mutadzallilin khsyi
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan permohonan hamba yang rendah,
hina dan ketakutan,
an tusmihan wa tarhaman wa tajalan biqismika rdhiyan qni
maafkan daku, sayangi daku,
dan jadikan daku ridha dan senang pada pemberian-Mu.
wa f jamil ahwli mutawdhi

dan dalam segala keadaan tunduk kepada-Mu

Allhumma wa as-aluka sula manisytaddat fqatuh
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu
dengan permohonan orang yang berat keperluannya
wa anzala bika indasy syadidi hjatah wa azhuma fm indaka raghbatuh
yang ketika kesulitan menyampaikan hajatnya pada-Mu
yang besar kedambaannya untuk meraih apa yang ada di sisi-Mu


Allhumma azhuma sulthnuka wa al maknuk wa khafiya makruka wa zhahara amruk
Ya Allah, mahabesar kekuasaan-Mu, mahatinggi kedudukan-Mu,
selalu tersembunyi rencana-Mu, selalu tampak kuasa-Muwa ghalaba qahruka wa jarat qudratuk wa l yumkinuk firru min hukmatik
selalu tegak kekuatan-Mu, selalu berlaku kodrat-Mu
tak mungkin lari dari pemerintahan-Mu

Allhumma l ajidu lidzunb ghfir wal liqabihi stir
Ya Allah, tidak kudapatkan pengampunan bagi dosaku,
tiada penutup bagi kejelekanku,


wal lisyay-in min amaliyal qabhi bil hasani mubaddil
tiada yang dapat menggantikan
amalku yang jelek dengan kebaikan,

ghayraka lilha ill Anta, subhnaka wa bihamdik


melainkan Engkau, Tiada Tuhan kecuali Engkau
Mahasuci Engkau dengan segala puji-Mu

Zhalamtu nafs
Telah aku aniaya diriku
wa tajarratu bijahl
telah berani aku melanggar, karena kebodohan,


wa sakantu il qadmi dzikrika l wa mannika alayya
tetapi aku tenteram,karena bersandar pada sebutan-Mu dan karunia-Mu padaku


Allhumma Mawlya kam min qabhin satartah
Ya Allah, Pelindungku,
betapa banyak kejelekan telah Kau tutupi,
wa kam min fdihin minal bali aqaltah
betapa banyak malapetaka telah Kau atasi,wa kam min itsariw waqaytah
betapa banyak rintangan telah Kau singkirkan,


wa kam min makrhin dafatah
betapa banyak bencana telah Kau tolakkan,

wa kam min tsanin jamlin/l lastu ahlan/l lahu natsartah
betapa banyak pujian baik yang tak layak bagiku telah Kau sebarkan.

.
Allhumma azhuma bal wa afratha su hl
Ya Allah, besar sudah bencanaku,
berlebihan sudah kejelekan keadaanku,


wa qashurat bihi aml wa qaadatb aghll
rendah benar amal-amalku, berat benar belenggu (kemalasanku).
wa habasan an naf budu amal
Angan-angan panjang telah menahan manfaat dari diriku,


wa khadaatnid dun-y bighurrih wa nafs bijinyatih wa mithl.
dunia dengan tipuannya telah memperdayaku,
dan diriku (telah terpedaya) karena ulahnya, dan karena kelalainku.

Y Sayyid fa-as-aluka biizzatika an/l l yahjuba anka du su amal wa fil
Wahai Junjunganku,
aku bermohon pada-Mu dengan segala kekuasaan-Mu,
jangan Kau tutup doaku karena kejelekan amal dan perangaiku,wal tafdhahn bikhafiyyi maththalata
alayhi min sirr
jangan Kau ungkapkan rahasiaku yang tersembunyi,

yang telah Engkau ketahui,


wal tuajiln biluqbati al m amiltuhu
f khalawt
jangan Kau segerakan siksa padaku yang kulakukan dalam kesendirianku,


min si fil wa isat wa dawmi tafrith wa jahlat
karena perbuatan buruk dan kejelekan
karena kebiasaanku untuk melanggar batas, dan kebodohan,wa katsrati syahawt wa ghaflat
karena banyaknya nafsuku dan kelalaianku.


Wa kunillhumma biizzatikal f kullil ahwli raf
Ya Allah, dengan kemulian-Mu,
sayangi daku dalam segala keadaan,


wa alayya f jamil umri athf
kasihi daku dalam segala perkara.
Ilh wa Rabb mall ghayruk
Ialhi, Rabbi,
kepada siapa lagi selain Engkau,


as-aluhu kasyfa dhurr wan nazhara f amr
aku memohon dihilangkan kesengsaraanku, dan diperhatikan urusanku.


Ilh wa Mawlya ajrayta alayya hukmanittabatu fhi haw nafs
Ilahi, Pelindungku, Engkau kenakan padaku hukum, tetapi disitu aku ikuti hawa nafsuku;walam ahtaris fhi min tazni aduww fagharran bim ahw
aku tidak cukup waspada terhadap tipuan (setan) musuhku,
maka terkecohlah aku lantaran nafsuku,


wa asadahu al dzlikal qadhu
fatajwaztu bim jar alayya min dzlika badha huddik
dan berlakulah ketentuan-Mu atas diriku
ketika kulanggar sebagian batas yang Kautetapkan bagiku,
wa khlaftu badha awmirik
dan kubantah sebagian perintah-Mu


falakal hamdu alayya f jami dzlik
Namun bagi-Mu segala pujiku atas semua itu;


wal hujjatal fm jar alayya fhi qadhuk
tiada alasan bagiku (menolak) ketentuan yang Kautetapkan bagiku,wa alzaman hukmuka wa baluk
demikian pula hukum dan ujian yang menimpaku.wa qad ataytuka y Ilh bada taqshr wa isrf al nafs
Aku datang kini menghadap-Mu, ya Ilahi,
dengan segala kekuranganku,
dengan segala kedurhakaanku (pelanggaranku),mutadziran ndim, munkasiran/m mustaql
sambil menyampaikan pengakuan dan penyesalanku
dengan hati yang hancur luluh,mustaghfiran/m minb, muqirran/m mudzinan/m mutarif
memohon ampun dan berserah diri,
dengan rendah hati mengakui segala kenistaanku.


l ajidu mafarran/m mimm kna minn wal mafza
Karena segala cacatku ini,
tiada aku dapatkan tempat melarikan diri,

atawajjahu ilayhi f amrghayra qablika udzr
tiada tempat berlindung untuk menyerahkan urusanku,
selain pada kehendak-Mu untuk menerima pengakuan kesalahanku


wa idkhlika iyyya f saati rahmatik
dan memasukkan aku pada kesucian kasih-Mu.


Allhumma faqbal udzr warham syiddata dhurr

Ya Allah, terimalah pengakuanku, dan kasihanilah beratnya kepedihanku

wa fukkan min syaddi watsq
lepaskan dari kekuatan belengguku.

Y Rabbirham dhafa badan
Ya Rabbi,
kasihanilah kelemahan tubuhku,
wa riqqata jild wa diqqata azhm
kelembutan kulitku dan kerapuhan tulangku.Y Man bada-a khalq wa dzikr wa tarbiyat wa birr wa taghdiyat
Wahai Tuhan yang mula-mula menciptakanku,
menyebutku, mendidikku, memperlakukanku dengan baik,
dan memberiku kehidupan,

habn libtidi karamika wa slifi birrika b
karena permulaan karunia-Mu,
karena Engkau telah mendahuluiku dengan kebaikan,
berilah aku karunia-Mu.
Y Ilh wa Sayyid aturka muadzdzib binrika bada tawhdik
Ya Allah, Junjunganku, Pemeliharaku!
Apakah Engkau akan menyiksaku dengan api-Mu,

setelah mengesakan-Mu
wa bada manthaw alayhi qalb min marifatik
setelah hatiku tenggelam dalam makrifat-Mu
wa lahija bihi lisn min dzikrik
setelah lidahku bergetar menyebut-Mu

wataqadahu dhamr min hubbik
setelah jantung terikat dengan cinta-Muwa bada shidqitirf wa du khdhian/l lirubbiyyatik
setelah segala ketulusan pengakuanku dan permohonanku,
seraya tunduk bersimpuh pada rububiyah-Muhayhta Anta akramu min an tudhayyia man/r rabbaytah
Tidak, Engkau terlalu mulia untuk mencampakkan orang yang Kau ayomi,aw tubaida man adnaytah(u) aw tusyarrida man waytah
atau menjauhkan orang yang Engkau dekatkan, atau menyisihkan
orang yang Engkau naungi,
aw tusallima ilal bali man kafaytahu wa rahimtah
atau menjatuhkan pada bencana orang yang Enkau cukupi dan Engkau sayangiwa layta syir y Sayyid wa Ilh wa Mawlya
atusallithun nra ala wujhin kharrat liazhamatika sjidah
Aduhai diriku!
Junjunganku, Tuhanku, Pelindungku!
Apakah Engkau akan melemparkan ke neraka
wajah-wajah yang tunduk rebah karena kebesaran-Mu,wa ala alsunin nathaqat bitawhdika shdiqah
lidah-lidah yang dengan tulus mengucapkan keesaan-Mu
wa bisyukrika mdihah
dan dengan pujian mensyukuri nikmat-Mu,wa al qulbinitarafat bi-ilhiyyatika muhaqqiqah
kalbu-kalbu yang dengan sepenuh hati mengakui
uluhiyah-Mu.
wa ala dhamira hawat minal ilmi bika hatt shrat khsyiah
hati nurani yang dipenuhi ilmu tentang Engkau
sehingga bergetar ketakutan


wa al jawriha saat il awthni taabbudi thiah
tubuh-tubuh yang telah biasa tunduk untuk mengabdi-Muwa asyrat bistighfrika mudzinah
dan dengan merendah memohon ampunan-Mu


m hkadzazh zhannu bik
Tidak sedemikian itu persangkaan kami tentang-Mu


wal ukhbirn bifadhlika anka
padahal telah diberitakan kepada kami tentang
keutamaan-Mu

Y Krmu y Rabb
Wahai Pemberi karunia, wahai Pemelihara!
wa Anta talamu dhaf an qallin/m min balid dun-ya wa uqbtih
Engkau mengetahui kelemahanku
dalam menanggung sedikit dari bencana dan siksa dunia
wa m yajr fh minal makrihi al ahlih
serta kejelekan yang menimpa penghuninya;al anna dzlika balun/w wa makrhun qallum maktsuh


Padahal semua (bencana dan kejelekan) ituyasrun/m baquh, qashrun/m muddatuh
singkat masanya, sebentar lalunya, dan pendek usianya.

fakayfahtiml libalil khirah
Maka apatah mungkin aku sanggup menanggung bencana akhirat
wa jallil wuqil makrihi fh
dan kejelekan hari akhir yang besar,wa huwa balun tathlu muddatuh, wa yadmu maqmuh
bencana yang panjang masanya dan kekal menetapnya

wala yukhaffafu an ahlihi liannahu l yaknu ill an ghadhabik
wantiqmika wa sakhathik
serta tidak diringankan bagi orang yang menanggungnya; sebab semuanya tidak terjadi kecuali karena
murka-Mu, karena balasan dan amarah-Mu.


wa hdz m taqmu lahus samwatu wal ardh
Inilah, yang bumi dan langit pun tak sanggup memikulnya

Ya Sayyid fakayfa l
wa ana abdukadh dhafudz dzallul, al-haqrul misknul mustakn
Wahai Junjunganku,
bagaimana mungkin aku (menanggungnya)?
Padahal aku hamba-Mu yang lemah, rendah, hina,
malang, dan papa.
Ya Ilh wa Rabbi wa Sayyid wa Mawlya

Ya Ilahi, Tuhanku, Junjunganku, Pelindungku!

liayyil umri ilayka asyk


Urusan apa lagi kiranya yang akan aku adukan pada-Mu?


wa lim minh adhijju wa abk lialmil adzbi wa syiddatih
Mestikah aku menagis menjerit? karena kepedihan dan beratnya siksaan?am lithlil bali wa muddatih
atau karena lamanya cobaan?
falain shayyartan liluqbti maa adik
Sekiranya Engkau siksa aku beserta nusuh-musuh-Mu

wa jamata bayn wa bayna ahli balik
dan Engkau himpunkan aku bersama penerima bencana-Mu

wa farraqta bayn wa bayna ahli ahibbika wa awliyik
dan Engkau ceraikan aku dari para kekasih-Mu dan kecintaan-Mufahabn ya Ilh wa Sayyid wa Mawlya wa Rabb
Oh seandainya aku,
Ya Ilahi, Junjunganku, Pelindungku, Tuhanku!

shabartu ala a dzbik


fakayfa ashbiru al firqik

Sekiranya aku dapat bersabar menanggung siksa-Mu,


mana mungkin aku mampu bersabar berpisah dengan-Mu?

wa habn shabartu ala harri nrik
Dan sekiranya aku mampu bersabar menahan
panas api-Mu?
fakayfa ashbiru anin nazhari il karmatik
mana mungkin aku bersabar tidak melihat kemuliaan-Mu?


am kayfa askunu fin nri wa raj afwuk
Mana mungkin aku tinggal di neraka-Mu,
padahal harapanku hanya maaf-Mu!
fabiizzatika ya Sayyid wa Mawlya
Demi kemuliaan-Mu, wahai Junjunganku dan Pelindungku!
uqsimu shdiqlain taraktan nthiq
Aku bersumpah dengan tulus;
Sekiranya Engkau biarkan aku berbicara di sana

la-adhijjanna ilayka bayna ahlih dhajjal amiln


di tengah penghuninya, aku akan menangis
tangisan mereka yang menyimpan harapan
wa la-ashrukhanna ilayka shurkhal mustashrikhn

Aku akan menjerit


jeritan mereka yang memohon pertolongan

wa la-abkiyanna alayka bukal fqidn
Aku akan merintih rintihan mereka yang kekurangan


wa laundiyannaka ayna kunta y Waliyyal muminin
Sungguh, aku akan menyeru-Mu,
di mana pun Engkau berada,
Wahai Pelindung kaum mukminin,y Ghyata mlil rifn
wahai tujuan harapan kaum arifin,
ya Ghiytsal mustaghtsn
wahai lindungan kaum yang memohon perlindungan,

ya Habba qulbish shdiqn
wahai kekasih kalbu para pecinta kebenaran

wa y Ilhal lamn
wahai Tuhan seru sekalian alam


afaturka subhnaka y Ilh wa bihamdik
Mahasuci Engkau, Ilahi, dengan segala puji-Mu!tasmau fh shawta abdin/m muslimin sujina fh bimukhlafatih
Akankah Engkau dengar di sana suara hamba muslim,
yang terpenjara dengan keingkarannya,

wa dzqa thama adzbih bimashiyatih
yang merasakan siksanya karena kedurhakaannya


wa hubisa bayna athbqih bijurmihi wa jarratih
yang terperosok ke dalamnya karena dosa dan nistanya;


wa huwa yadhijju ilayka dhajja muammilin lirahmatik
ia merintih pada-Mu dengan mendambakan rahmat-Mu,


wa yundka bilisni ahli tawhdik
ia menyeru-Mu dengan lidah ahli tauhid-Mu,


wa yatawassalu ilayka birubbiyyatik
ia bertawasul pada-Mu dengan rububiyah-Mu,
Y Mawlya fakayfa yabq fil adzb
Wahai Pelindungku!
Bagaimana mungkin ia kekal dalam siksa,


wa huwa yarj ma salafa min hilmik
padahal ia berharap pada kebaikan-Mu yang terdahulu.


am kayfa tulimuhun nr wa huwa yamumulu fadhlaka wa rahmatak
Mana mungkin neraka menyiksanya
padahal ia mendambakan karunia dan kasih-Mu.am kayfa yuhriquhu lahbuh wa Anta tasma`u shawtahu watara makanah
Mana mungkin nyalanya membakarnya,
padahal Engkau dengar suaranya
dan Engkau lihat tempatnya.am kayfa yasytamilu alayhi zafruh
wa Anta talamu dhafah
Mana mungkin jilatan apinya mengurungnya,
padahal Engkau mengetahui kelemahannya.am kayfa yataqalqalu bayna athbqih
wa Anta talamu shidqah
Mana mungkin ia jatuh bangun di dalamnya,
padahal Engkau mengetahui ketulusannya.
am kayfa tazjuruhu zabniyyatuh
wa huwa yundka y Rabbah
Mana mungkin Zabaniyah menghempaskannya,
padahal ia memanggil-manggil-Mu: Ya Rabbi!am kayfa yarj fadhlaka f itqihi minh
fatatrukuhu fh
Mana mungkin ia mengharapkan karunia kebebasan daripadanya, lalu Engkau meninggalkannya di
sana.
hayhta m dzlikazh zhannu bik
Tidak, tidak demikian itu sangkaku pada-Mu.


walal marfu min fadhlik
tidaklah demikian yang makruf tentang karunia-Mu


wal musybihun lim malta bihil muwahhidn
Tidak mungkin seperti itu perlakuan-Mu
terhadap kaum beriman,
min birrika wa ihsnik
melainkan kebaikan dan karunialah yang Engkau berikan.


fabil yaqni aqthau law l m hakamta bih(i)
min tadzbi jhidk
Dengan yakin aku berani berkata, kalaulah bukan
karena keputusan-Mu untuk menyiksa
orang yang mengingkari-Mu

wa qadhayta bihi min ikhldi munidk
dan putusan-Mu untuk mengekalkan di sana

orang-orang yang melawan-Mu,
laja-altan nra kullah bardaw wa salm
tentu Engkau jadikan api seluruhnya sejuk dan damai,wa m kna liahadin fh maqarraw wal muqm
tidak akan ada lagi di situ tempat tinggal
dan menetap bagi siapa pun

lkinnaka taqaddasat asmuk
Tetapi, mahakudus nama-nama-Mu.aqsamta an tamla-ah minal kfirn
minal jinnati wan nsi ajman
Engkau telah bersumpah
untuk memenuhi neraka dengan orang-orang kafir
dari golongan jin dan manusia seluruhnyawa an tukhallida fhl munidn
Engkau akan mengekalkan di sana kaum durhakawa Anta jalla tsanuka qulta mubtadi wa tathawwalta bil-inmi mutakarrim
Engkau dengan segala kemulian puji-Mu!
Engkau telah berkata, setelah menyebutkan nikmat yang Engkau berikan
afaman kna muminan kaman kna fsiql l yastawn

Apakah orang mukmin seperti orang kafir,


sungguh tidak sama mereka itu.
Ilh wa Sayyid
fa-as-aluka bilqudratil lat qaddartah
Ilahi, Junjunganku!
Aku memohon pada-Mu
dengan kodrat yang telah Engkau tentukan,
wa bilqadhiyyatil lat hatamtah wa hakamtah
dengan qadha yang telah Engkau tetapkan dan putuskan,


wa ghalabta man alayhi ajraytah
dan yang telah Engkau tentukan berlaku
pada orang yang dikenai;

an tahabal f hdzil laylah wa f hdzihis sah
Ampunilah bagiku, di malam ini, di saat ini,


kulla jurmin ajramtuh wa kulla dzanbin adznabtuh
semua nista yang pernah aku kerjakan, semua dosa yang pernah aku lakukan,
wa kulla qabhin asrartuh wa kulla jahlin amiltuh
semua kejelekan yang pernah aku rahasiakan, semua kedunguan
yang pernah aku amalkan,
katamtuhu aw alantuh akhfaytuhu aw azhhartuh
yang aku sembunyikan atau tampakkan, yang aku tutupi atau tampakkan.
wa kulla sayyiatin amarta bi-itsbatihal kirmal ktibn
Ampuni semua keburukan, yang telah Engkau perintahkan
malaikat yang mulia mencatatnya

alladzna wakkaltahu bihifzhi m yaknu minn
Mereka yang Engkau tugaskan untuk merekan
segala yang ada padaku;wa jaaltahum syuhdan alayya maa jawrih
mereka yang Engkau jadikan saksi-saksi bersama seluruh anggota badanku;wa kunta Antar raqba alayya miw warihim
Dan Engkau sendiri mengawal di belakang mereka,

wasy syhida lim khafiya anhum
menyaksikan apa yang tersembunyi pada mereka.


wa birahmatika akhfaytah wa bifadhlika satartah
Dengan rahmat-Mu, Engkau sembunyikan kejelekan itu;
Dengan karunia-Mu, Engkau menutupinya.

wa an tuwaffira hazhzh min kulli khayrin anzaltah

Perbanyaklah bagianku pada setiap kebaikan yang Engkau turunkan


aw ihsnin fadhdhaltah aw birrin nasyartah aw rizqin basathtah
atau setiap karunia yang Engkau limpahkan
atau setiap keberuntungan yang Engkau sebarkan
atau rizki yang Engkau curahkanaw dzanbin taghfiruh aw khathain tasturuh
atau dosa yang Engkau ampunkan
atau kesalahan yang Engkau sembunyikanYa Rabbi ya Rabbi ya Rabbi
Y Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi!

Ya Ilh wa Sayyid wa Mawlya wa Mlika riqq
Ya Ilahi, Junjunganku, Pelindungku, Pemilik nyawaku!


ya Man biyadihi nshiyat
ya Alman/m bidhurr wa maskanat
Wahai Zat yang di tangan-Nya ubun-ubunku!
Wahai yang mengetahui kesengsaraan dan kemalanganku!


ya Khabran/m bifaqr
Wahai yang mengetahui kefakiran dan kepapaanku!Y Rabbi y Rabbi y Rabbi

Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi!


as-aluka bihaqqika wa qudsik
Aku memohon pada-Mu dengan kebenaran
dan kesucian-Mu


wa azhami shiftika wa asmik(a)
dengan keagungan sifat dan asma-Mu!
an tajala awqt minal layli wan nahri bidzikrika mamrah
Jadikan waktu-waktu malam dan siangku
dipenuhi dengan zikir pada-Muwa bikhidmatika mawshlah
wa aml indaka maqblah
dihubungkan dengan kenaktian pada-Mu
diterima amalku di sisi-Mu,

hatt takna aml wa awrd kulluh


wirdan whid
sehingga jadilah amal dan wiridku seluruhnya
wirid yang satu,

wa hl f khidmatika sarmad
dan kekalkanlah selalu keadaanku dalam berbakti pada-Mu

ya Sayyid ya Man alayhi muawwl
Wahai Junjunganku, wahai Zat yang kepada-Nya
aku percayakan diriku!

ya Man ilayhi syakawtu ahwl
wahai Zat yang kepada-Nya
aku adukan keadaanku!Y Rabbi y Rabbi y Rabbi
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi!


qawwi al khidmatika jawrih
Kokohkan anggota badanku untuk berbakti pada-Mu.

wasydud alal azmati jawnih
Teguhkan tulang-tulangku untuk melaksanakan niatku.

wa hab liyal jidda f khasyyatik
Karuniakan padaku kesungguhan untuk bertakwa
pada-Mu,

wad dawma fil ittishli bikhidmatika
kebiasaan untuk meneruskan bakti pada-Mu,

hatt asraha ilayka f maydnis sbiqn

sehingga aku bergegas menuju-Mu bersama para penghulu

wa usria ilayka fil brizn
dan berlari ke arah-Mu bersama orang-orang terkemuka,

wa asytqa il qurbika fil musytqn
merindukan dekat pada-Mu bersama yang merindukan-Mu.
wa adnuwa minka dunuwwal mukhlishn
Jadikan daku dekat pada-Mu dekatnya orang-orang yang ikhlas,
wa akhfaka makhfatal mqinn
dan takut pada-Mu takutnya orang-orang yang yakin.
wa ajtamia f jiwrika maal muminin
Sekarang aku berkumpul di hadirat-Mu bersama kaum mukminin.
Allhumma wa man ardan bisin fa-arid-hu
wa man kdan fakid-hu
Ya Allah!
Siapa saja yang bermaksud buruk padaku, tahanlah dia,
siapa saja yang memperdayaku, gagalkan dia.
wajaln min ahsani abdika nashban indak(a)
Jadikan aku hamba-Mu yang paling baik nasibnya
di sisi-Mu,

wa aqrabihim manzilatam minka


yang paling dekat kedudukannya dengan-Mu,wa akhashshihim zulfatan ladayk(a)
yang paling istimewa tempatnya di dekat-Mu.


fainnahu l yanlu dzlika ill bifadhlik(a)
Sungguh, semua ini tidak akan tercapai,
kecuali dengan karunia-Mu.

wa judl bijdik(a) wathif alayya bimajdik(a)
Limpahkan padaku kemurahan-Mu
Sayangi aku dengan kebaikan-Mu
wahfazhn birahmatik(a)
Jaga diriku dengan rahmat-Mu
wajal lisn bidzikrika lahij
wa qalb bihubbika mutayyam
Gerakkan lidahku untuk selalu berzikir pada-Mu
Penuhi hatiku supaya selalu mencintai-Mu

wa munna alayya bihusni ijbatik(a)
Berikan padaku yang terbaik dari ijabah-Mu
wa aqiln atsrat waghfir zallat
Hapuslah bekas kejatuhanku
Ampuni ketergelincirankufainnaka qadhayta al ibdika biibdatik(a)
Sungguh, telah Engkau wajibkan hamba-hamba-Mu beribadah pada-Mu,


wa amartahum biduik(a) wa dhaminta
lahumul ijbah
Engkau perintahkan mereka untuk berdoa pada-Mu
Engkau jaminkan pada mereka ijabah-Mu


failayka y Rabbi nashabta wajh
Karena itu, kepada-Mu, ya Rabbi,
aku hadapkan wajahku
wa ilayka y Rabbi madadtu yad
kepada-Mu, ya Rabbi, aku ulurkan tanganku


fabiizzatikastajibl du wa ballighn muny(a)
Demi kebesaran-Mu, perkenankan doaku,
sampaikan daku pada cita-citakuwal taqthamin fadhlika raj
Jangan putuskan harapanku akan karunia-Muwakfin syarral jinni wal insi min ad
Lindungi aku dari kejahatan jin dan manusia musuh-musuhku.Y Sarar ridh
Wahai Yang Mahacepat ridha-Nya!


.
ighfir liman l yamliku illad du
Ampunilah orang yang tidak memiliki apa pun kecuali doa,
fainnaka falun/l lim tasy
karena Engkau perbuat apa kehendak-Muy Manismuhu daw wa dzikruhu syif wa thatuhu ghin
Wahai Yang nama-Nya adalah obat
Yang zikir-Nya adalah penyembuhan
Yang ketaatan-Nya adalah kekayaan!


irham man rasu mlihir raj wa silhuhul buk
Kasihanilah orang yang hartanya hanya harapan
dan senjatanya hanya tangisan


y Sbighan niam(i) y Dfian niqm(i)
Wahai Penabur karunia!
Wahai Penolak bencana!y Nral musytawhisyna fizh zhulam(i)
Y Aliman la yuallam(u)
Wahai Nur yang menerangi mereka yang terhempas
dalam kegelapan!
Wahai Yang Maha tahu tanpa diberitahu!


shalli al Muhammadin wa li Muhammad


wafal b m Anta ahluh(u)
Sampaikan shalawat kepada Muhammad
dan keluarga Muhammad
Lakukan padaku apa yang layak bagi-Mu
.
wa shallallhu al raslihi wal aimmatil maymna min lihi
wa sallama taslman katsr
Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan
kepada Rasul-Nya serta para imam yang mulia dari keluarganya; sampaikan salam kepada mereka.
Dengan Rahmat-Mu Wahai Yang Maha Pengasih