Anda di halaman 1dari 7

046 Miraj ke 7 Suridah Musrifah Miraj Juz Yang Ketujuh

./ / /
Kemudian di datangkan dengan / Miraj yaitu tangga yang bertijak / atasnya segala ruh anak adam maka / tiada pernah melihat segala makhluk / yang terlebih bagus daripadanya/.

/ // / / /
Adalah baginya beberapa / anak tangga satu daripada perak / dan satu tangga daripada emas / dan yaitu dikeluarkan dari pada syurga / dari pada Firdaus di tatahkan
1

dengan /

beberapa permata yang indah indah dan pada / kanannya beberapa malaikat dan pada / kirinya beberapa malaikat dan tiap-tiap / satu tangga kepada satu itu / lima ratus tahun seperti antara / langit dan bumi dan satu langit / kepada satu langit yang diatas lima // ratus tahun juga dan tebal / tiap-tiap langit itu lima ratus / tahun juga /.

Ditatahkan maksudnya disusun

/ / / :
Maka naiklah dia serta Jibril / hingga kepada satu pintu dari pintu-pintu / langit dunia yang dinamakan Babul Khifdah /

// / ./ / /
Dan adalah / padanya satu malaikat yang dinamakan / Ismail dan ialah yang menanggung / langit dunia yang pertama berdiam di hawa2 / tiada ia naik ke atas langit sekali-kali / dan tiada ia turun kebawah bumi / sekali-kali melainkan hari wafat / Nabi SAW jua3 //

/ / / :
Dan adalah dihadapannya / tujuh puluh ribu malaikat serta / tiap-tiap malaikat terikut hadir / dari pada malaikat tujuh puluh ribu / malaikat (kata ulama Al Hikmah) bahwasannya / adalah langit dunia itu dijadikan / daripada ombak yang terteguh adalah / dan ia terlebih putih dari pada susu / dan nyata hijau itu daripada hijau / bukit Kof karena ia dijadikan // daripada Zamrud yang hijau dan / langit yang kedua dari pada batu yang / yang putih dan langit yang ketiga / dijadikan daripada besi dan langit / yang keempat daripada tambak dan langit / yang
2 3

Hawa maksudnya udara Jua maksudnya juga

kelima dijadikan daripada perak / dan langit yang keenam dijadikan daripada / emas dan langit yang ketujuh / dijadikan Yakut yang merah / dan kursi itu maka dijadikan daripada / Yakut yang putih dan ares / dijadikan daripada Yakut yang hijau / (kata Kaab Al Akhbar) telah menjadikan / Allah taala akan ares daripada Jauhar 4 / yang hijau baginya sepuluh ribu dan / enam ratus ribu kepala dan tiap tiap / satu kepala seribu ribu dan enam // ratus ribu mukanya dan tiap-tiap / satu muka itu seribu ribu / dan enam ratus ribu lidah dan / tiap tiap satu lidah seribu ribu / dan enam ratus ribu lughah
5

dan / satu lughah itu mengucap

tasbih / akan Allah taala dengan berlain lain / bahasanya / .

/ / / /
Maka menuntut buka Jibril pintu langit // itu maka berkata yang menunggu pintu / langit dunia itu siapa itu maka / sahutnya aku Jibril dan dikatanya / pula siapa serta kamu katanya Muhammad / Allahumma soli wasalim wabarik alaihi /

/ / / / /
Dikatanya telah dibangkitkan padanya dan // pada lain riwayat sudah di bangkitkan // padanya berkata Jibril bahagianya telah / engkau dapat keluasan dan engkaulah / ahlinya telah memanjangkan Allah umur dari pada / saudara dan dari pada khalifah Allah / maka sebaik-baik saudara dan sebaik-baik / khalifah dan sebaik-baik yang datang itu / datangnya

4 5

Jauhar maksudnya mutiara Lughah maksudnya bahasa

/ / / // / / /
Maka dibukakan bagi keduanya / maka sesudahya masuk keduanya maka tiba-tiba / dapat padanya Nabi Adam AS / ialah bapak sekalian manusia seperti / kelakuan hari yang dijadikan Allah / taala pada rupanya itu dilintangkan atasya / segala ruh nabi-nabi. Beserta anak turunannya / yang mukmin maka berkata ialah ruh / yang baik nasib yang baik dijadikan / ditempat yang tinggi di surga //

/ / .
Kemudian dilintangkan atasnya segala ruh/ anak turunannya yang kafir maka katanya / inilah ruh yang jahat dijadikannya / pada tempat yang dibawah di neraka dan nafas yang jahat .

/ / // : /
Dan melihat pula akan di / pada kanannya beberapa manusia dan satu/ pintu yang keluar daripadanya bau yang/ harum dan pada pihak kirinya beberapa / manusia dan satu pintu yang keluar / daripadanya yang bau yang busuk sangat / busuknya.

// / /
Maka apabila melihat pihak kanannya tertawa-tawa // dan suka ia dan apabila melihat / pihak kirinya dia susah dan / menangis ia /

/ / : /
Maka memberi salam Nabi / SAW maka menjawab / salamnya kemudian berkata ia telah / dapat keluasan dengan anak yang / shaleh dan Nabi yang shaleh//

/ / / /

TUGAS INDIVIDU

Naskah Klasik
Mata Kuliah Dosen : Metode Penelitian 1 : Erwin, S.Ag

Disusun o l e h

Nama Nim Kelas Semester Jurusan Prodi

: TANTI PRASETYANINGSIH :1101210493 :B : IV ( Empat ) : TARBIYAH : PBA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK ( STAIN PONTIANAK ) 2012

TUGAS INDIVIDU

Naskah Klasik
Mata Kuliah Dosen : Metode Penelitian 1 : Erwin, S.Ag

Disusun o l e h

Nama Nim Kelas Semester Jurusan Prodi

: Mutia Hardianti :1101210483 :B : IV ( Empat ) : TARBIYAH : PBA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK ( STAIN PONTIANAK ) 2012