Anda di halaman 1dari 8

BENTUK BENTUK2 NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN DIDUNIA

BENTUK NEGARA

1.MONARKI 2.REPUBLIK
Monarki, berasal dari bahasa YUNANI monos yang berarti satu,dan archein yang berart Tipe Pemerintah. Monarki merupakan Suatu Negara yang menjalankan system pemerintahan dipimpin oleh seorang (Raja,Ratu,Syahataukaisar). Monarki atau system pemerintahan kerajaan adalah system tertua didunia. Pada awal kurunke 19, terdapatl ebih 900 tahta kerajaan didunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada decade ke delapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya Lima Negara mempunyai penguasa Monarki Mutlak dan selebihnya terbatas kepada system Konstitusi MONARKI Istilah yang digunakan untuk Pemimpin Negara

Monarki didunia adalah sbb: 1.RAJA/RATU = ArabSaudi, Swaziland, Thailand, BritaniaRaya, Maroko, Spanyol 2.Emi r= Kuwait, Spanyol 3.Kaisar = Jepang 4.Pangeran = Monako 5. Sultan=Brunei, Oman 6.YangdipertuanAgong = Malaysia 7.Paus=Vatikan

MONARKI 1. MONARKI 2. MONARKI 3. MONARKI 4. MONARKI ABSOLUT KONSTITUSI PARLEMENTER DEMOKRASI

1.MONARKI ABSOLUT/ MUTLAK Monarki Absolut/ Mutlak merupakan Negara yang Dipimpin oleh raja sebagai kepala Negara & Pemerintahan yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan hukum dan Undang2 yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh rakyatnya, pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif ,legislatif, dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh : Perancis, semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal LetatCestMo i(Negara adalah saya) adanya Perdana Menteri dalam pada Negara Monarki Absolut/ Mutlak hanya sebagai symbol saja, pada prinsipnya Raja memiliki wewenang Penuh terhadap Penguasaan Negara. Contoh Ngara MONARKI ABSOLUT/MUTLAK 1. 2. 3. 4. 5. ArabSaudi = Raja Abdullahi bin Adal Aziz AlSaud Brunei = Sultan Hassanal Bolkiah Muizzadin Wadaulah Swaziland = Raja Mswati III Oman = Sultan QaboosI bin Said Al Said Qatar = Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani

2. MONARKI KONSTITUSIONAL Negara yang Dipimpin oleh raja sebagai kepala Negara dimana kekuasaanya dibatasi oleh undang- undang (konstitusi). Terjadinya Proses Monarki Konstitusional pada Negara MONARKI adalah sebagai berikut: a. Adakalanya proses Monarki Konstitusional itu datang dari inisiatif raja itu sendiri karena ia takut kekuasaannya akan runtuh/dikudeta. Contoh: Negara Jepang dengan hak(HakTunggal) b.Adakalanyaprosesmonarkikonstitusionalituterjadikarenaadanyarevolusirakyatterhadapraja. Contoh:InggrisyangmelahirkanBillofRightsItahun1689,Yordania,Denmark,ArabSaudi,danBr uneiDarussalam. MONARKI1.Antigua&Barbuda2.Australia3.Bahama4.Barbados5.Belize6.BritaniaRaya7.Grenad a8.JamaikaDaftarNegaranegaradengansistemmonarkikonstitusionalRATUELIZABETHII9.Kana da10.PapuaNugini11.SaintKittsdanNevis12.SainitLucia&Grenadines13.SelandiaBaru14.Kepulau anSolomon15.Tuvulu MONARKI16.Denmark17.GrendLandRATUMARGARETHII18.RatuBeatrix=Belanda19.Raja AlbertII=Belgia20.MaharajaAkihito=Jepang21.RajaNorodomSihamoni=Kamboja22.PangeranHa

nsAdamII=Liechtenstein23.AdipatiAgungHenri=Luxemburg24.YgdipertuanAgungSultanMizan ZainalAbidin=Malaysia18.PangeranAlbert=Monako19.RajaMohammedVI=Maroko20.RajaHaral dV=Norwegia21.RajaJuanCarlosI=Spanyol22.RajaCarlXVIGustaf=Swedia23.TajaBhumibolAdu lyadej=Thailand24.PresidenKhalifabinZayedAlNahayan=UniEmiratArab25.RajaAbdullahII=Yor dania MONARKI3.MONARKIPARLEMENTERMonarkiparlementeradalahbentukpemerintahandala msuatunegarayangdikepalaiolehseorangrajadenganmenempatkanparlemen(DPR)sebagaipemegan gkekuasaantertinggi.Jatuhtegaknyapemerintahbergantungpadakepercayaanparlemenkepadaparam enteri.Dalammonarkiparlementer,kekuasaaneksekutifdipegangolehkabinet(perdanamenteri)danbe rtanggungjawabkepadaparlemen.Fungsirajahanyasebagaikepalanegara(simbolkekuasaan)yangke dudukannyatidakdapatdiganggugugat.Rajatidakmemegangpemerintahansecaranyata,tetapiparame nteriyangbertanggungjawabatasnamadewanmaupunsendiri-sendiri,sesuaitugasmasingmasing.BentukmonarkiparlementersampaisekarangmasihtetapdilaksanakandiInggris,Belanda,dan Malaysia. MONARKI1.INGGRIS2.BELANDA3.MALAYSIADaftarNegaranegaradengansistemmonarkiP arlementer MONARKI4.MONARKIDEMOKRASIMonarkiDemokrasimerupakanNegarayangDipimpinoleh rajayangdipilihsecaraDemokrasi.PemilihanKepalaNegarapadanegaraMonarkiDemokrasiditentuk anmelaluihasilpermusyawaratanbeberapaSultan.MasaJabatanKepalaNegaraakanditentukanberdas arkanKonstitusi.PerdanaMenteriakandipiliholehRakyatberdasarkansistemDemokrasi.Perdanamen terisecarakonstitusimemegangjabatansebagaiKepalaPemerintahan. MONARKIDaftarNegaradiduniadengansistemmonarkiDemokrasiKEPALANEGARA:TuankuMi zanZainalAbidinPerdanaMenteri:NajibTunRazakMALAYSIA MENGAPARATUELIZABETHIIMENGEPALAIBANYAKNEGARANEGARADIDUNIA?PE RTANYAAN? MONARKI1.Antigua&Barbuda2.Australia3.Bahama4.Barbados5.Belize6.BritaniaRaya7.Grenad a8.JamaikaDaftarNegaranegaradengansistemmonarkikonstitusionalRATUELIZABETHII9.Kana da10.PapuaNugini11.SaintKittsdanNevis12.SainitLucia&Grenadines13.SelandiaBaru14.Kepulau anSolomon15.Tuvulu LOGOMENGAPARATUELIZABETHIIMENGEPALAIBANYAKNEGARANEGARADIDUN IA?PERTANYAAN?

LOGOKARENARATUELIZABETHMERUPAKANKETUANEGARAPERSEMAKMURANA paygdimaksudNEGARAPERSEMAKMURAN? NEGARAPERSEMAKMURANmerupakansuatupersatuansecarasukarelayangmelibatkannegaranegaraberdaulatyangdidirikanataupernahdijajaholehpihakBritaniaRaya(INGGRIS)Tidaksemuaan ggotaNegaraPersemakmuranyangmengakuiRatuInggris,ElizabethII,sebagaikepalanegara.NegaranegarayangmengambilnyasebagaikepalanegaradikenalsebagaiKerajaanPersemakmuranatau"Com monwealthRealm".Bagaimanapunjuga,kebanyakananggotanyaadalahREPUBLIK,dansebagianya nglainmempunyaiMONARKItersendiri.Namundemikian,semuaanggotanyamenganggapRatuEliz abethIIsebagaiKetuaPersemakmuran. EROPA1.BritaniaRaya2.Siprus3.Malta AMERIKAUTARA4.Kanada AMERIKATENGAH5.Jamaika6.Trinidad&Tobago7.Barbados8.Bahama9.Grenada10.Dominika 11.SaintLucia12.SaintVincent&Grenadines13.Antigua&Barbuda14.Belize15.SaintKitts&Nevis DAFTARNEGARAPERSEMAKMURANAMERIKASELATAN16.GuyanaAFRIKA17.AfrikaS elatan18.Ghana19.Nigeria20.SierraLeone21.Tanzania22.Uganda23.Kenya24.Malawi25.Zambia2 6.Gambia27.Botswana28.Lesotho29.Mauritus30.Swaziland31.Seychelles32.Namibia33.Kameru n34.Mozambik35.RwandaASIA36.India37.Pakistan38.SriLanka39.Malaysia40.Singapura41.Ban gladesh42.Maladewa43.BruneiDarussalamAUSTRALIA&OSEANIA44.Australia45.SelandiaBa ru46.Samoa47.Tonga48.PapuaNugini49.KepulauanSolomon50.Vanuatu51.Tuvalu52.Kiribati53. NauruANGGOTADIBEKUKAN1.FijiBEKASANGGOTA1.RepublikIrlandia2.Newfoundland3. ZimbaweBekasNegaraJajahanBritaniaygtdkjdAnggota1.AmerikaSerikat2.Irak3.Israel4.Mesir5.P alestina6.Yordania BRITANIARAYA?KerajaanBritaniaRayamerupakanGabungandari3Kerajaanygdidirikandengan UndangundangPerserikatanpadatahun1800yangterdiridariKerajaanInggris,KerajaanIrlandia&Ker ajaanSkotlandiaBRITANIARAYAdikenaldenganbeberapanamayaitu:UnitedKingdomofGreatBritainandNorthermIreland(UK)-KerajaanSerikat-InggrisRaya-Inggris BRITANIARAYAPadaawalnyaKerajaanBritaniaRayadidirikanpada1Mei1707olehpolitikserika tkerajaanInggrisdankerajaanSkotlandia.Peristiwainiadalahhasildariperjanjianyangdikenaldengans ebutanTheTreatyofUnion(PaktaPerserikatan)yangdisetujuipada22Juli1706,danlaludiratifikasioleh ParlemenInggrisdanParlemenSkotlandialewatUUPerserikatanpada1707.Setelahhampirsetengah abadkemudian,KerajaanIrlandiaikutbersatudenganKerajaanBritaniaRayauntukmembentukKeraja anBritaniaRayadanIrlandiaSerikatlewatUUPerserikatanyangdisusunpada1800.Olehkarenaitu,m akaInggrismenjadiperserikatankerajaankerajaan,yaitu;kerajaanInggris,kerajaanIrlandiadankerajaanSkotlandia. LOGO1.MONARKI2.REPUBLIKBENTUKNEGARA

REPUBLIKPengertianDasar:IstilahREPUBLIKberasaldaribahasaLatinResPublica,atauUrusanA wamyangartinyakerajaanyangdimilikisertadikawalolehRakyatJadiREPUBLIKmerupakansistems ebuahnegarayangdipimpinolehkepalaNegarayangberasaldarirakyat,dipilihberdasarkanKonstitusi SuatuNegara. REPUBLIKKonsepRepubliktelahdigunakansejakberabadlamanyadenganRepublikyangpalingterk enalyaituRepublikROMAyangbertahandari509SMHingga44SM.DidalamRepubliktersebut,telahd ipraktekanprinsipprinsip:-Anualiti=memegangpemerintahselamasatutahunCollegiality=duaorangyangmemegangjabatanketuanegaraPadazamanmoderniniketuanegarasuatur epublikbiasanyaseorangsajayaituPresiden. EROPA1.Albania2.Azerbaijan3.Belarus4.Bulgaria5.BosniaHerzegovina6.Jeman7.Kroasia8.Repu blikCeko9.Perancis10.Italia11.Finlandia12.Kazakhstan13.Romania14.Rusia15.SanMarino16.Swi ss17.TurkmenistanAMERIKAUTARA18.AmerikaSerikat19.MeksikoDAFTARNEGARAREPU BLIKAMERIKASELATAN20.Argentina21.Brazil22.Bolivia23.Chili24.Kolombia25.PeruAFRI KA26.AfrikaSelatan27.RepublikAfrikaTengah28.Angola29.Benin30.BurkinaFaso31.Burundi32. Chad33.Mesir34.RepublikKongo35.PantaiGading36.RepublikDemokrasiKongo37.Djibouti38.Se negalASIA39.UniEmiratArab40.Bangladesh41.RepublikRakyatChina42.RepublikCina(Taiwan)4 3.India44.Indonesia45.Iran46.Irak47.Myanmar48.Nepal(tmt.28mei2008)49.Pakistan50.Singapur a51.TimorLeste REPUBLIKREPUBLIKABSOLUTREPUBLIKKONSTITUSIREPUBLIKPARLEMENTER 1)RepublikAbsolutDalamsistemrepublikabsolut,pemerintahanbersifatdiktatortanpaadapembat asankekuasaan.Penguasamengabaikankonstitusidanuntukmelegitimasikekuasaannyadigunakanla hpartaipolitik.Dalampemerintahanini,parlemenmemangada,namuntidakberfungsi.2)RepublikKo nstitusionalDalamsistemrepublikkonstitusional,presidenmemegangkekuasaankepalanegaradank epalapemerintahan.Namun,kekuasaanpresidendibatasiolehkonstitusi.Disampingitu,pengawasany angefektifdilakukanolehparlemen.3)RepublikParlementerDalamsistemrepublikparlementer,pr esidenhanyasebagaikepalanegara.Namun,presidentidakdapatdiganggugugat.Sedangkankepalapemerintahanberadaditanganperdanamenteriyangbertanggungjawabkepad aparlementer.Alamsistemini,kekuasaanlegislatiflebihtinggidaripadakekuasaaneksekutif.Next LOGOSISTEMPEMERINTAHAN SISTEMPEMERINTAHAN(CarlJ.Friedrich).Sistempemerintahandiduniaterbagiatassistempemer intahanparlementerdanpresidensial.Padaumumnya,negaranegaradiduniamenganutsalahsatudarisistempemerintahantersebut.Adanyasistempemerintahanlain dianggapsebagaivariasiataukombinasidariduasistempemerintahandiatas.Penggolongankeduasiste

mpemerintahaninididasarkanpadahubunganantarakekuasaaneksekutifdanlegislatif.Digolongkanse bagaisistempemerintahanparlementerapabilabadaneksekutifsebagaipelaksanakekuasaaneksekutif mendapatpengawasanlangsungdaribadanlegislatif.Sedangkandogolongkansebagaisistempemerint ahanpresidensialapabilabadaneksekutifberadadiluarpengawasanlangsunglegislatif. LOGOSISTEMPEMERINTAHANPARLEMENTER PEMERINTAHANPARLEMENTERSistemparlementeradalahsebuahsistempermerintahandiman aparlemenmemilikiperananpentingdalampemerintahan.Dalamhaliniparlemenmemilikiwewenang dalammengangkatperdanamenteridanparlemenpundapatmenjatuhkanpemerintahan.Berbedadenga nsistempresidensial,dimanasistemparlemendapatmemilikiseorangpresiden,yangberwenangterhad apjalannyapemerintahan.Dalamsistemparlementer,presidenhanyamenjadisimbolkepalanegarasaja .Sisteminidikembangkandiberbagainegara,antaralain,adalahdiPrancis,KerajaanInggris,Kanada,A ustralia,India,dansebagainya. CIRIPEMERINTAHANPARLEMENTERRaja/ratuataupresidenadalahsebagaikepalanegara.Ke palanegarainitakbertanggungjawabatassegalakebijaksanaanyangdiambilolehkabinet.Kepalaneg aratidaksekaligussebagaikepalapemerintahan.Kepalapemerintahanadalahperdanamenteri.Kepalan egaratakmemilikikekuasaanpemerintahan.Iahanyaberperansebagaisimbolkedaulatandankeutuhan negara.Badanlegislatifatauparlemenadalahsatusatunyabadanyanganggotanyadipilihlansungolehrakyatmelaluipemilihanumum.Parlemenmemilik ikekuasaanbesarsebagaibadanperwakilandanlembagalegislatif.Eksekutifbertanggungjawabkepa dalegislatif.Danyangdisebutsebagaieksekutifdisiniadalahkabinet.Kabinetharusmeletakkanataume ngembalikanmandatnyakepadakepalanegara,manakalaparlemenmengeluarkanmositidakpercayak epadamenteritertentuatauseluruhmenteri.Dalamsistemduapartai,yangditunjuksebagaipembentuk kabinetdansekaligussebagaiperdanamenteriadalahketuapartaipolitikyangmemenangkanpemilu.Se dangkanpartaipolitikyangkalahakanberlakusebagaipihakoposisi. CIRIPEMERINTAHANPARLEMENTERPartaipartaiyangmenjalankanpemerintahanmunculdarimajelis.MenterimenteripemerintahbiasanyadiambildarianggotalegislatifdantetapmenjadianggotalegislatifKepal apemerintahan(yangdisebutperdanmenteri,ataukanselir)dandewanmenteri(yangdisebutkabinet)da patdiberhentikandarijabatannyamelaluimositidakpercayaolehparlemen.Posperdanamenteribiasan yaterpisahdarikepalanegaraEksekutifadalahkolegiat,berbentukkabinetdimanaperdanamenterisec aratradisionaladalahorangpertamadiantarasejumlahorangyangsederajatdalamkabinetnya.Eksekuti fpluralistikiniberbedadenganfokusdalampemerintahanpresidensialyangbertumpupadaseorangkep alaeksekutif KELEBIHAN&KEKURANGAN1.KelebihanPembuatankebijakandapatditanganisecaracepatka renamudahterjadipenyesuaianpendapatantaraeksekutifdanlegislatif.Halinikarenakekuasaanlegisla tifdaneksekutifberadapadasatupartaiataukoalisipartai.Garistanggungjawabdalampembuatandan

pelaksanaankebijakanpublikjelasAdanyapengawasanyangkuatdariparlementerhadapkabinetsehi nggakabinetmenjadiberhati-hatidalammenjalankanpemerintahan. KELEBIHAN&KEKURANGAN2.KekuranganKedudukanbadaneksekutif/kabinetsangattergan tungpadamayoritasdukunganparlemensehinggasewaktuwaktukabinetdapatdijatuhkanolehparlementerKelangsungankedudukanbadaneksekutifataukabi nettakbisaditentikanberakhirsesuaidenganmasajabatannyakarenasewaktuwaktukabinetdapatbubarKabinetdapatmengendalikanparlemen.Haliniterjadibilaparaanggotakab inetadalahanggotaparlemendanberasaldaripartaimayoritas.Karenapengaruhmerekayangbesardipar lemendanpartai,anggotakabinetpundapatmenguasaiparlemenParlemenmenjaditempatkaderisasi bagijabatanjabataneksekutif.Pengalamanmerekamenjadianggotaparlemendimanfaatkandanmenjadibekalpent inguntukmenjadimenteriataujabataneksekutiflainnya. LOGOSISTEMPEMERINTAHANPRESIDENSIAL PEMERINTAHANPRESIDENSIALSisteminiataudisebutjugadengansistemkongresional,meru pakansistempemerintahannegararepublikdimanakekuasaneksekutifdipilihmelaluipemiludanterpis ahdengankekuasanlegislatif.Dalamsistemini,presidenmemilikiposisiyangrelatifkuatdantidakdapat dijatuhkankarenarendahsubjektifsepertirendahnyadukunganpolitik.Namunmasihadamekanismeu ntukmengontrolpresiden.Jikapresidenmelakukanpelanggarankonstitusi,pengkhianatanterhadapne gara,danterlibatmasalahkriminal,,posisipresidenbisadijatuhkan.Bilaiadiberhentikankarenapelangg aranpelanggarantertentu,biasanyaseorangwakilpresidenakanmenggantikanposisinya.Dalamini,kedu dukaneksekutiftaktergantungpadabadanperwakilanrakyat.Dasarhukumdarikekuasaaneksekutifdik embalikankepadapemilihanrakyat.Paramenteribertanggungjawabpadapresidendantidakbertanggu ngjawabkepadaparlemen,sertatidakdapatdiberhentikanolehparlemen.Pelaksanaankekuasaankeh akimanmenjaditanggungjawabSupremeCourt(MahkamahAgung),dankekuasaanlegislatifberadadi tanganDPRatauKongres(SenatdanParlemendiAmerika).DalamPraktiknya,sistempresidensialmen erapkanteoriTriasPolitikaMontesquieusecaramurnimelaluipemisahankekuasaan(SeparationofPow er).ContohnyaadalahAmerikadenganChekandBalance.SedangkanyangditerapkandiIndonesiaadal ahpembagiankekuasaan(DistributionofPower). CIRIPEMERINTAHANPRESIDENSIALPenyelenggaranegaraberadaditanganpresiden.Preside nadalahkepalanegaradansekaliguskepalapemerintahan.Presidentakdipiliholehparlemen,tetapidipil ihlangsungolehrakyatatausuatudewan/majelisKabinet(dewanmenteri)dibentukolehpresiden.Kab inetbertanggungjawabkepadapresidendantidakbertanggungjawabkepadaparlemen/legislatifPresi dentidakbertanggungjawabkepadaparlemenkarenaiatidakdipiliholehparlemenPresidentakdapat membubarkanparlemensepertidalamsistemparlementerParlemenmemilikikekuasaanlegislatifda

nmenjabatsebagailembagaperwakilan.AnggotanyapundipiliholehrakyatPresidentidakberadadib awahpengawasanlangsungparlemen KELEBIHAN&KEKURANGAN1.KelebihanBadaneksekutiflebihstabilkedudukannyakarenati daktergantungpadaparlemenMasajabatanbadaneksekutiflebihjelasdenganjangkawaktutertentu. Misalnya,masajabatanpresidenAmerikaSerikatadalah4tahundanpresidenIndonesiaselama5tahun PenyusunanprogramkerjakabinetmudahdisesuaikandenganjangkawaktumasajabatannyaLegislat ifbukantempatkaderisasiuntukjabatanjabataneksekutifkarenadapatdiisiolehorangluartermasukanggotaparlemensendiri2.Kekurangan Kekuasaaneksekutifdiluarpengawasanlangsunglegislatifsehinggadapatmenciptakankekuasaanmut lakSistempertanggungjawabannyakurangjelasPembuatankeputusan/kebijakanpublikumumnya hasiltawarmenawarantaraeksekutifdenganlegislatifsehinggadapatterjadikeputusantidaktegasdanmemakanw aktuyanglama. KESIMPULANBENTUKNEGARA-MONARKI-REPUBLIKSISTEMPEMERINTAHANPARLEMEN-PRESIDENSIAL LOGOTERIMAKASIH

CIRIPEMERINTAHANPARLEMENTERRaja/ratuataupresidenadalahsebagaikepalanegara.Ke palanegarainitakbertanggungjawabatassegalakebijaksanaanyangdiambilolehkabinet.Kepalaneg aratidaksekaligussebagaikepalapemerintahan.Kepalapemerintahanadalahperdanamenteri.Kepalan egaratakmemilikikekuasaanpemerintahan.Iahanyaberperansebagaisimbolkedaulatandankeutuhan negara.Badanlegislatifatauparlemenadalahsatusatunyabadanyanganggotanyadipilihlansungolehrakyatmelaluipemilihanumum.Parlemenmemilik ikekuasaanbesarsebagaibadanperwakilandanlembagalegislatif.Eksekutifbertanggungjawabkepa dalegislatif.Danyangdisebutsebagaieksekutifdisiniadalahkabinet.Kabinetharusmeletakkanataume ngembalikanmandatnyakepadakepalanegara,manakalaparlemenmengeluarkanmositidakpercayak epadamenteritertentuatauseluruhmenteri.Dalamsistemduapartai,yangditunjuksebagaipembentuk kabinetdansekaligussebagaiperdanamenteriadalahketuapartaipolitikyangmemenangkanpemilu.Se dangkanpartaipolitikyangkalahakanberlakusebagaipihakoposisi.