Anda di halaman 1dari 36

Pentaksiran

Definisi Pentaksiran
Suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti p & p untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya seperti merancang aktiviti p & p selanjutnya dengan cara lebih berkesan.

Pengujian

Suatu alat; wujud dalam pelbagai bentuk seperti ujian kertas dan pensel, lisan atau amali Satu kaedah, tugas atau prosedur yang di gunakan untuk memperoleh pemerhatian yang sistematik
Proses memperuntukkan nombor secara kuantitatif (contoh markah) Penentuan status; mengukur pencapaian pelajar

Pengukuran

Penilaian

Menetapkan nilai terhadap perkara yang diukur Menekankan penghakiman yang perlu dibuat terhadap seseorang atau terhadap harga atau nilai sesuatu benda

Perkaitan Pentaksiran, Penilaian, Pengukuran dan Pengujian


Penilaian Pengukuran Pengujian Pentaksiran

Hubungkait Aktiviti Penilaian dengan Aktiviti dan Objektif P & P


Penilaian

Objektif p & p

Aktiviti pengajaran

Aktiviti pembelajaran

Tujuan Penilaian
A. E. Ashworth (1982) dalam Testing for Continous Assessment: A Handbook for Teacher in School and College (London: Evans,Yorkshire) memberi tujuh tujuan pengujian/penilaian iaitu untuk dorongan, diagnosis, menilai, memilih, melapor, membanding dan meramal.

Tujuan Penilaian
Mengumpul maklumat tentang pencapaian murid selepas aktiviti p & p matematik supaya membuat pentafsiran dan mengambil tindakan yang sewajarnya Menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam pelajaran sesuatu topik matematik supaya merancang aktiviti pengayaan dan pemulihan.

Tujuan Penilaian
Menentukan kesan pengajaran guru untuk merancang strategi pengajaran yang lebih berkesan. Menentukan pencapaian objektif yang ditetapkan untuk merancang aktiviti p & p pada masa akan datang

Tujuan Penilaian
Merekod keputusan-keputusan penilaian dalam Rekod Prestasi dan Rekod Profil untuk dirujuk oleh pihak berkenaan. Menilai keberkesanan sesuatu program baharu.

Prosedur penilaian
Pengujian

Penyimpulan

Aspek

Pengukuran

Penganalisisan

Prosedur Penilaian
Peringkat
Pemeriksaan dan pengukuran

Persediaa n ujian

Pentadbiran ujian

Analisis

Interpre tasi dan Tindaka n

Kaedah pengujian ?
Dalam sistem penilaian/pengujian, pelbagai cara digunakan: melalui peperiksaan, kerja kursus, gerak kerja berkumpulan, projek dan sebagainya

Perancangan ujian
Menentukan isi kandungan ujian Menyemak item/soalan

Menentukan tujuan ujian

Menulis item soalan

Membentuk JSU

Menentukan tujuan ujian


Menentukan tujuan ujian: mengesan punca kelemahan- ujian diagnostik; menentukan kedudukan pencapaian muridujian sumatif;

Menentukan isi kandungan ujian


Memilih isi kandungan yang hendak diuji; kemahiran dalam satu atau beberapa topik yang telah dipelajari oleh murid Berdasarkan sukatan pelajaran/standards Aras kemahiran ditentukan

Membentuk JSU/JPU
Menurut Kubiszyn dan Borich (2003), JPU (Test Specification Table) adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran, sementara baris carta ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. Panduan kepada guru Sukatan pelajaran dan objektif pengajaran yang perlu diajar Merangkumi semua kandungan pengajaran dari awal hingga akhir

Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian


kertas ujian dapat digubal secara sistematik; kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin; taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang; ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran; dan aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun, walaupun item dibina oleh pembina lain.

LANGKAH PEMBINAAN JSU/JPU


Mengkaji sukatan pelajaran

Menganalisis objektif pengajaran

Menentukan jenis soalan


Menentukan bilangan soalan

Mengkaji sukatan pelajaran


skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk; pendekatan yang telah diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk; kepentingan bandingan di antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain; kompleksiti sesuatu tajuk; dan masa pengajaran yang diperuntukkan bagi sesuatu tajuk

Menganalisis objektif pengajaran


Objektif pengajaran dianalisis untuk menentukan pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji dan pada tahap kesukaran mana ia perlu diuji. Lazimnya aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom.

Menentukan jenis soalan sesuai


Domain objektif pengajaran (kognitif, psikomotor, afektif atau sosial)

Tentukan

Peringkat objektif pengajaran yang ingin diukur

Misalnya, jika kita ingin mengukur domain kognitif bagi mata pelajaran Matematik bagi tajuk Nombor pada peringkat Aplikasi, maka jenis soalan yang sesuai ialah soalan jenis Objektif yang berbentuk menghitung atau soalan jenis Subjektif yang berbentuk menyelesaikan soalan berayat.

Menentukan bilangan soalan


Jumlah soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran, domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur Penentuan jumlah soalan juga perlu mengambil kira jangka masa ujian, jenis soalan dan kesukaran soalan, yang bergantung kepada peringkat objektif pengajaran, panjang soalan, kemampuan bahasa pelajar dan lain-lain. Aras kesukaran soalan biasanya sukar ditentukan, kecuali melalui pengalaman pembina soalan atau kajian rintis yang diadakan sebelum sesuatu set soalan digunakan.

Taksonomi Bloom

Bidang Kognitif Pembelajaran Taksonomi Bloom


Peringkat 1 Pengetahuan Katakerja Lukis, Kenal,Hitung, Kumpul, Hafal , Nyata, Lukis, Kenalpasti, Menyebut fakta, konsep , rumus, hukum dan kemahiran matematik ,contoh: Apakah rumus luas segiempat tepat? Apakah min bagi data-data berikut?

2 Kefahaman

Tukar, Kelaskan, Anggar, Terjemah, Ukur, Susun, Tunjukkan, Cadangkan,Terangkan konsep matematik, contoh: Terangkan apakah maksud 3 x 5? Terangkan mengenai taburan data berdasarkan graf tersebut.

Bidang Kognitif Pembelajaran Taksonomi Bloom


Peringkat Katakerja

3 Aplikasi

Menyelesaikan masalah matematik dengan penggunaan pengetahuan dan kefahaman, contoh: Jika sebuah bas boleh memuatkan 32 orang murid, berapa kali perjalanan diperlukan untuk membawa seramai 120 murid? Hitung luas sebuah padang berbentuk segiempat sama yang bersisi 10 m. Ringkaskan, Pisahkan, Membuat perbandingan ciri-ciri sama dan beza serta mentafsir data, contoh : Nyatakan hubungkait antara segiempat tepat, segiempat sama, trapezium dan segiempat selari. Apakah kaedah yang boleh digunakan untuk membanding dan menyusun atur pecahan?

4. Analisis

Bidang Kognitif Pembelajaran Taksonomi Bloom


Peringkat Katakerja

5. Sintesis

Bina, Bentukkan, Jana, Ramal, Menggabungkan konsep matematik, contoh: Apakah yang anda boleh ramalkan dari graf ini 10 tahun akan datang? Terangkan tentang pola yang anda boleh lihat dari jadual ini?

6. Penilaian

Pilih, Membuat keputusan, Tentusahkan, Mencadangkan hipotesis dan membukti hukum matematik, contoh: Terangkan mengapa anda menggunakan kaedah tersebut?

Taksonomi Bloom (semakan)


Merekacipta Menilai

Menganalisis
Mengaplikasi Memahami
Lorin Anderson

Mengingati

Contoh JSU/JPU
Bil Topik Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Jumlah

1
2

Nombor
Operasi tambah Operasi tolak Operasi darab Operasi bahagi Jumlah

2
1

2
2 2

4
5

1
1 1 6

2
2 2 10

2
2 3 9

5
5 6 25

Taksonomi SOLO

Structure of Observed Learning Outcomes


ialah model yang menghuraikan peringkat pemeringkatan kerumitan dalam kefahaman murid dalam sesuatu pelajaran. Diperkenalkan oleh John Biggs dan K. Collis .

Peringkat respon dalam Taksonomi SOLO


Beberapa peringkat di mana boleh dikategorikan kefahaman murid dalam jawapan: Pra-struktur Uni-struktur Pelbagai struktur(multi) Hubungan(Relational) Abstrak tambahan(Extended abstract)

Pra struktur

Tugasan tidak dicuba dengan kaedah yang sesuai. Murid tersasar.

Uni-struktur
Satu aspek dari tugasan dipilih dan difahami ; dan tiada hubungan fakta

Contoh soalan ke arah respon unistruktur


Tambah 5 + 6 Bina pecahan menggunakan 2 dan 3

Pelbagai-struktur
Dua atau lebih aspek tugasan dipilih dan difahami tapi tiada hubungkait
Contoh soalan ke arah respon pelbagai struktur Selesaikan 2 + 3 x 5 Tuliskan pecahan untuk bahagian yang berlorek:

Hubungan
Beberapa aspek di integrasikan supaya secara keseluruhan membentuk struktur yang koheren dan bermakna.

Contoh soalan ke arah respon hubungan


Reza membeli 3 biji epal dengan harga RM 2.30 setiap satu. Selepas membayarnya, dia menerima baki RM 3.10. Berapakah wang yang dia bawa? Jawapan kepada 10 + [{ ( 5 + 7) x 2 } + 3 ] ialah a) 32 b) 47 c) 37 d) 67

Abstrak tambahan
Keseluruhannya digeneralisasikan ke aras abstrak yang lebih tinggi .

Tutorial
Dalam kumpulan: Bincang tentang penyediaan blue print/JSU berdasarkan curriculum specification/standards Bina blue print menggunakan peringkat kognitif pengetahuan, kefahaman dan aplikasi di dalam topik yang dipilih. Persembahkan blue print anda.