Anda di halaman 1dari 20

MEDIA PEMBELAJARAN MAOS AKSARA JAWA

Sumangga .......

Daftar Isi
1. Bab Pangertosan Aksara Jawa 2. Wujud Aksara Jawa Aksara Pasangan Sandangan Aksara Murda, Rekan lan Swara Angka Jawa 3. Evaluasi 4. Kunci Jawaban

Bab Pangertosan Aksara Jawa

Aksara Jawa bakunipun wonten 20 aksara,wujudipun nglgna. Miturut kapitadosan aksara Jawa menika wonten gandheng cenenge kaliyan dongeng Dora Sambada nalika jaman Ajisaka.

Daftar isi

Wujud Aksara Jawa


Aksara Pasangan Sandangan Aksara Murda, Rekan lan Swara Angka Jawa

Daftar isi

Aksara Jawa
a ha f
da

n na t
ta

c ca s
sa

r ra w
wa

k ka 7
la

p
pa Daftar isi

d
dha

j
ja

y
ya

v
nya

m
ma

g
ga

b
ba

q
tha

z
nga

Wujud Aksara

Pasangan Aksara Jawa


... H ha ...N na ...C ca ...R ra ...W wa ...Y ...K ka

... F
da P

...T
ta ...D dha

S
sa ...J

...L
la ... V

pa ...M
ma Daftar isi

ja
...B ba

ya
... Q tha

...G
ga

nya ... <


nga Wujud Aksara

Sandhangan Aksara Jawa

Daftar isi

Aksara Murda, Aksara Rekan, Aksara Swara,


Aksara Murda Aksara Rekan Aksara Swara

Daftar isi

Wujud Aksara

Aksara Murda
!
Na

@
Ka

#
Ta

$
Sa

%
Pa

^
Nya

&
Ga

*
Ba

Daftar isi

Aksara Rekan

Daftar isi

Aksara Swara
Daftar isi

Wujud Aksara

Angka Jawa
Daftar isi
1
1

Wujud Aksara

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6 7

8
8

9
9 0

GLADHEN
Kangge Gladhen waosen komik lajeng dipunserat latinipun!!!

Daftar isi

Daftar isi

SAMPUN LERES MENAPA DERENG ANGGENIPUN PARA SISWA MAOS ? SUMANGGA KAJUMBUHAKEN KALIYAN KUNCI JAWABAN ING SLIDE SALAJENGIPUN

KUNCI JAWABAN

Daftar isi

1. Irah-irahan : Petruk Mendem 2. Narator 1 : Sawijining wengi Petruk bali saka nonton dhangdhut , mlakune sempoyongan. 3. Petruk : Mabok maning, gliyengan enak rasane 4. Narator 2 : Ing jero omah, Gareng lagi nonton tipi dhewean sinambi mangan gedhang. Kulite mung diguwang sembarangan. 5. Narator 3 : Ora ngira kulit gedhang sing diguwang Gareng dipidak karo Petruk. 6. Petruk : Aduh biyung 7. Gareng : Swara apa kae 8. Narator 4 : Petruk tiba kelaranen, ngerti yen dhewekke tiba amarga Gareng, Petruk dadi nesu. 9. Petruk : aduh lara, iki mesthi polahe Gareng 10. Petruk : awas rasakna jurus tendhangan ki Petruk

KUNCI JAWABAN
11. Gareng 12. Narator 5 13. Semar 14. Petruk 15. Gareng 16. Narator 6

Daftar isi

17. Semar 18. Gareng 19. Semar

: adhuh ampun, tulung : Ora suwe Semar metu saka jero kamar, amarga krungu swara rame-rame. : ana apa iki, mandheg aja padha gelut : tulung : Petruk mendem miras : Semar kang wicaksana misah putrane sing nembe gelut, lan paring pitutur babagan alane wong mendem miras. : wis padha sing akur : gara-gara Petruk Mendem : elinga pituturku Ngger, aja padha seneng ngombe miras, iku penggawe cilaka, nistha lan tanpa guna, mung mendem patagiyan, sajege nora kedunungan patut,lan nora tepung ing sapadha.

Wangsul slide wiwitan