Anda di halaman 1dari 14

EDU 3108

BAHAGIAN A (20 markah) Jawab semua soalan. 1. Sesuatu profesion seperti profesion perguruan harus mempunyai empat atribut mengikut Ornstein dan Levine (1993) kecuali (A) (B) (C) menguasai ilmu pengetahuan mempunyai kod etika profesion menjadi ahli pertubuhan profesion mempunyai kecekapan dan kepakaran dalam bidang

(D) 2.

Model Slavin (1989) menyarankan beberapa unsur yang mempengaruhi pengajaran yang berkesan. Yang manakah antara unsur berikut dicadangkan oleh Model Slavin ? I. II. III. IV. V. (A) (B) (C) (D) Kualiti pengajaran Kesesuaian aras pengajaran Insentif Gaya pembelajaran murid Kepemimpinan guru

I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja I, II, IV dan V sahaja II, III, IV dan V sahaja

3.
Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya. Pernyataan di atas adalah dipetik dari Kod Etika Perguruan Malaysia dan merujuk kepada tanggungjawab guru terhadap (A) (B) (C) (D) 4. pelajar ibu bapa masyarakat dan negara rakan sejawat dan profesion keguruan

Akauntabiliti guru terhadap profesionnya dapat dikekalkan dengan langkahlangkah berikut kecuali (A) (B) (C) (D) menjalin hubungan yang baik dengan rakan sejawat melaksanakan tanggungjawab dengan sepenuh hati mematuhi semua peraturan yang dikuatkuasakan meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan profesion

5.

Kebaikan seorang guru menguruskan masa dengan berkesan di sekolah adalah seperti berikut, kecuali (A) (B) (C) (D) murid lebih menghormati guru mempunyai masa untuk membuat kerja sambilan produktiviti kerja di sekolah akan meningkat dengan cepat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih lancar

6.

Guru yang memiliki kelayakan ikhtisas. Lebih memberikan fokus kepada pembelajaran murid Memahami prinsip dan konsep pembelajaran dalam pelbagai situasi yang khusus Memiliki pelbagai strategi pengajaran dan mampu menyesuaikannya mengikut keperluan pelajar yang berbeza Rajah 1

Pernyataan di Rajah 1 merujuk kepada ciri-ciri perkembangan guru berdasarkan Trotter (1986) dari aspek (A) (B) (C) (D) 7. novis cekap novis lanjutan mahir dan pakar Peryataan yang paling tepat mengenai peranan guru sebagai agen perubahan dalam bilik darjah ialah (A) (B) (C) (D) 8. merancang dan menentukan objektif pengajarnnya mengenai pasti murid yang bermasalah dan bertindak untuk mengatasinya sentiasa mementingkan perkembangan diri murid mengikut situasi semasa sentiasa bergerak aktif dan proaktif apabila mengendalikan aktivitiaktiviti dalam bilik darjah

Pemikiran reflektif dapat membantu guru meningkatkan tahap profesionalismenya. Manakah antara berikut menunjukkan pemikiran reflektif guru ? (A) (B) (C) (D) Pelajar merumuskan apa yang telah dipelajari Mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Menyediakan bahan-bahan pengajaran yang menarik dan sesuai Berbincang tentang kekuatan dan kelemahan serta strategi untuk meningkatkan pengajarannya.

9. Penyumbang ilmu dan kemahiran Pembentuk sahsiah sosial yang positif Pembentuk budaya penyayang Teladan sosial Penghubung antara institusi sekolah dengan masyarakat am Rajah 2 Huraian di Rajah 2 menunjukkan guru bertindak sebagai seorang (A) (B) (C) (D) penyelidik pembimbing agen sosialisasi pembentuk tingkah laku

10.

Kepemimpinan merupakan unsur penting dalam sesebuah organisasi formal. Kim dan Maubourgne (1992) mendefinasikan kepemimpinan sebagai (A) (B) (C) (D) keupayaan untuk memimpin dan memberi bimbingan keupayaan untuk mempengaruhi sistem kep[ercayaan, tindakan dan pegangan nilai kebolehan seseorang untuk menginspirasikan keyakinan dan sokongan dalam sekumpulan manusia keupayaan menjana rasa hala tuju dan keyakinan dalam kalangan pengikutnya serta mempengaruhi pengikutnya ke arah mencapai matlamatnya

11.

Gaya kepemimpinan yang paling sesuai untuk organisasi sekolah dan institusi pendidikan ialah kepemimpinan (A) teragih (B) birokratik (C) berkarisma

(D) semula jadi 12. Pemimpin yang memberikan pertimbangan secara individu, beroperasi berasaskan nilai, penggerak utama kepada kejelekitan pengikut dan sama-sama berusaha mencapai matlamat bersama adalah jenis pemimpin (A) (B) (C) (D) 13. transaksi kontinjensi transformasi teori X dan teori Y

Bermula tahun 2009, Pengurusan Tertinggi Kementerian Pelajaran Malaysia mengalami penstrukturan semula dan bahagian-bahagian di bawah Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) ialah Bahagian I II III IV V (A) (B) (C) (D) Pengurusan Sumber Manusia Pembangunan dan Penilaian Kompetensi Psikologi dan Kaunseling Pembangunan Kurikulum Buku Teks

I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja I, II, IV dan V sahaja II, III, IV dan V sahaja

14.

Peranan dan tanggungjawab guru sebagai educare ialah I II III IV V (A) (B) (C) (D) mengembangkan potensi murid menguasai kemahiran-kemahiran mengajar memberi panduan kepada murid tentang peperiksaan sebagai fasilitator dan pembimbing kepada murid menyebarkan nilai-nilai positif kepada murid

I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja II, III, IV dan V sahaja I, II, IV dan V sahaja

15.

Pembinaan Negara Bangsa (PNB) bergantung kuat pada rakyatnya yang bersatu padu, hidup dalam harmoni, setia kepada negara dan mematuhi perlembagaan Negara. Aktiviti berikut merupakan suatu aktiviti dalam PNB.

(A)
(B) (C) (D)

Menyanyikan lagu-lagu sentimental Mendorong murid menulis rumusan dan karangan Mengadakan aktiviti bahasa, sastera dan kebudayaan melalui persatuan Mengadakan khemah kerja yang mendorong kearah semangat kerjasama dan perpaduan pemupukan

16.

Setiap guru perlu mempunyai semangat dan cita-cita yang kuat untuk meneruskan kehidupan dengan menambahkan ilmu pengetahuan melalui Pembelajaran Sepanjang Hayat yang bermaksud

(A)
(B) (C)

menjalankan penyelidikan sepanjang hayat dalam bidang pendidikan. menghadiri seminar, bengkel, kursus dan terlibat dalam konsultansi dengan pihak luar membina hubungan mesra dengan murid, pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat motivasi kendiri kearah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional

(D)

17.

Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru merupakan salah satu usaha untuk mempertingkatkan profesionalisme keguruan. Antara yang berikut, manakah boleh dikategorikan sebagai KDP ? (A) (B) (C) (D) Guru sandaran mengikuti program Ijazah di Universiti Temapatan Guru terlatih menghadiri mesyuarat menulis modul di Bahagian Perkembangan Kurikulum Guru terlatih menghadiri program Kursus Memperkuhkan Bahasa Inggeris (MBI) selama 3 minggu Guru sandaran menjalani kursus Latihan Berasaskan Sekolah di Institut Pendidikan Guru

18.

Antara pernyataan yang berikut, yang manakah memperlihatkan tindakan seorang yang berfikir secara reflektif ? (A) (B) (C) (D) Menghubungkan ilmu dan amalan Memikirkan satu penyelesaiaan sahaja Membaca lebih banyak buku agar luas pengetahuan Memperbaiki penyampaian dan kaedah proses pengajaran dan pembelajaran

19.

Manakah antara berikut pernyataan paling tepat menunjukkan faedah penyelidikan tindakan kepada seorang guru ? (A) (B) (C) (D) Memberi gambaran jelas tentang persekitaran tempat kerja dimana dia bertugas Membantu guru bertindak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru lain Dapat bertindak secara peribadi untuk membaiki masalah sosial di kalangan murid dan guru Membolehkan guru mengkaji tindakan dan amalan kendiri supaya ada penambahbaikan kualiti perkhidmatan kendiri

20.

Dalam usaha untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran, guru perlu sentiasa prihatin terhadap pembaharuan dan inovasi dalam pendidikan seperti mengakses maklumat dari internet, E-pembelajaran dan E-Perpustakaan. Apakah implikasi pernyataan di atas kepada seorang pendidik? (A) (B) (C) (D) Guru perlu mengikuti kursus di Institut Pendidikan Guru Guru perlu peka dan bersifat dinamik dalam menangani cabaran baru Guru perlu mewujudkan rangkaian dengan pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan Guru perlu memastikan murid dapat keputusan yang baik dalam semua peperiksaan awam

BAHAGIAN B ( 40 markah ) Jawab semua soalan 1. Jelaskan lima isu etika guru yang dianggap bercanggah dengan prinsip-prinsip etika yang diamalkan sebagai seorang penjawat awam. a) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ b) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ c) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ d) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ e) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 10 markah ) 2. Lima peringkat perkembangan guru ialah peringkat novis, novis lanjutan, cekap, mahir dan pakar. Kenalpasti dua perbezaan antara guru novis dan novis lanjutan. Novis a) a) Novis Lanjutan

b)

b)

( 10 markah )

10

3. Prestasi guru dapat ditingkatkan melalui amalan reflektif. Nyatakan empat manfaat yang boleh diperolehi melalui amalan reflektif tersebut. a) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ b) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ c) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ d) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 10 markah ) 4. Nyatakan dua anggapan oleh pemimpin terhadap stafnya mengikut gaya kepimpinan dalam Teori X dan Teori Y oleh Douglas McGregor (1960). a) Teori X ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ b) Teori Y ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 10 markah )

11

BAHAGIAN C ( 40 markah ) Jawab dua soalan sahaja 1. Berdasarkan pengalaman anda semasa menjalani praktikum, imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. Huraikan lima ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. ( 20 markah ) 2. Sebagai bakal guru, anda seharusnya mengetahui dan memahami ciri-ciri sekolah dan struktur pentadbiran din sekolah. Berdasarkan pengamatan anda semasa menjalani PBS (Pengalaman Berasaskan Sekolah), hasilkan satu carta organisasi sekolah yang lengkap. ( 20 markah ) 3. Lingkaran pengajaran reflektif melibatkan beberapa langkah dan langkah-langkah tersebut ada kalanya bertindihan. Berdasarkan Proses Refleksi (Bruce & Rose 1995) yang telah anda pelajari, lakarkan dan huraikan lingkaran pengajaran refleksi tersebut dengan contoh yang sesuai. ( 20 markah )

12