Anda di halaman 1dari 31

BAB 1: DEFINISI ISTILAH UJIAN, PENGUKUHAN, PENTAKSIRAN, PENILAIAN Rujuk Nota A BAB 2 : BIDANG PENTAKSIRAN DALAM SAINS SEKOLAH

RENDAH 2.1 BIDANG PENTAKSIRAN DALAM SAINS SEKOLAH RENDAH Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran; pengetahuan, kemahiran,sikap dan nilai (KSSR Syllabus Handbook, 1993, m.s. 11- 12). 2.1.1 Pengetahuan Sebagai suatu bidang ilmu,sains menyediakan suatu kerangka untuk muridmurid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian. Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. Ini akan menggalakkan murid menjadi kreatif,berfikiran terbuka,toleransi ,mencintai dan menghargai alam sekitar. Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1, isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B . Pada Tahap II sekolah rendah, tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran. Lima bidang penyiasatan adalah: i. Alam Hidupan

iv.

Bumi Dan Alam Semesta

Bumi dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari,bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar v. Dunia Teknologi

Menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian,komunikasi,pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia. 2.1.2 Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses, kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah). Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal,kreatif dan analitik . Kemahiran proses sains : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Memerhati Mengkelasan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferen Membuat ramalan Berkomunikasi Mengenalpasti hubungan ruang dan masa 8) Mengintepretasi data 9) Mendefinasi secara operasi, 10) Mengawal dan memanipulasi pembolehubah 11) Membina hipotesis 12) Mengeksperimen. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor: 1) Mengendali,membersih dan menyimpan alat radas sains 2) Mengendali secara selamat spesimen hidup 3) Melukis secara betul spesinen dan alat.
||

Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan manusia,binatang dan tumbuhan. ii. Alam Fizikal

Alam fizikal menyentuh konsep ruang dan masa dan fenomena tenaga. iii. Alam Bahan

Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia .

2.1.3 Sikap dan nilai 1) Sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling 2) Kejujuran 3) Ketepatan dalam merekod dan mengesahkan data 4) Keluwesan dan keterbukaan minda 5) Kesabaran 6) Kerjasama 7) Bertanggungjawab terhadap diri sendiri,orang lain dan alam sekitar 8) Bersyukur kepada tuhan 9) Menghargai sumbangan sains dan teknologi 2.2 BENTUK PENTAKSIRAN Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. 2.2.1 Formatif : Lisan, Pemerhatian, Perlakuan (Performance) Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis,ujian amali,projek,portfolio, kerja lisan dan kerja kumpulan. Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran. PERKARA DEFINISI PENILAIAN FORMATIF Suatu jenis ujian formal atau tidak formal untuk mengesan tahap penguasaan & kemajuan pembelajaran murid. Mengesan tahap penguasaan & kemajuan murid untuk membaiki kelemahannnya secara semerta. Ujian formal atau tidak formal semasa waktu pengajaran pembelajaran. Semasa mengajar sesuatu unit/ topik pembelajaran. Contoh: topik - proses fotosintesis Tidak formal: pemerhatian, soal jawab, lisan, memeriksa kerja rumah pelajar Formal: ujian kertas-pensil dalam TUJUAN SASARAN LIPUTAN

masa singkat. Murid secara individu, kumpulan atau kelas. Meliputi sesuatu kemahiran (ujian tidak formal) atau beberapa kemahiran (ujian formal). Hanya ujian formal: penggunaan senarai semak atau rekod prestasi.

REKOD

2.2.2 Sumatif : Ujian Diagnostik, Ujian Kertas Pensel Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR. PERKARA DEFINISI PENILAIAN SUMATIF Suatu jenis ujian formal untuk mengesan tahap pencapaian murid dalam sesuatu peringkat persekolahan. Mengesan pencapaian berdasarkan beberapa unit pembelajaran & pemeringkatan gred murid. Ujian formal (peperiksaan)

AKTIVITI MASA

TUJUAN

AKTIVITI MASA BENTUK

Selepas mengajar beberapa unit/ topic pembelajaran. Contoh: topik untuk 1 penggal. BENTUK Formal sahaja: Ujian kertas-pensil dalam jangka masa yang sesuai. Contoh: Peperiksaan akhir tahun SASARAN Murid mengikut kelas atau tingkatan. LIPUTAN Meliputi beberapa unit pembelajaran atau suatu peringkat persekolahan. REKOD Pengunaan rekod profil murid atau pensijilan. 2.2.3 Autentik : Portfolio, Projek Definisi: Suatu bentuk penilaian yang berlainan daripada penilaian formal seperti penilaian formatif dan penilaian sumatif yang boleh digunakan oleh guru dalam bilik darjah.

||

Penekanan: Penilaian ini kurang memberi penekanan kepada penggunaan kertas dan pensil sebagaimana yang digunakan dalam penilaian tradisional. Penilaian jenis ini lebih kepada penggunaan/amali terhadap sesuatu tugasan seperti yang dilakukan di dalam keadaan sebenarnya Aplikasi Pentaksiran Autentik: Memerlukan murid melakukan sesuatu tugasan yang agak kompleks tetapi bererti, berdasarkan pengetahuan awal, pembelajaran semasa dan kemahiran yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya berlaku (real) atau dikenali sebagai authentik. Bentuk penilaian autentik Portfolio Persembahan Pemerhatian Penulisan Lisan Pameran Eksperimen

TOPIK 3: ALAT PENTAKSIRAN : PORTFOLIO Portfolio ialah satu cara mengumpul koleksi pelajar yang menunjukkan usaha pelajar, kemajuan dan prestasi dalam satu/ beberapa bidang. 3.1 Tujuan a) Memberi peluang pelajar mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan. b) Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik. c) Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi. 3.2 Kelebihan Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional, matlamat, halatuju, prosedur kerja, pengalaman dan harapan. Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara autentik. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja yang original melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja lapangan (field work). Hasil kerja didokumentasikan dalam pelbagai bentuk yang boleh menunjukkan keasliaannya. Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan, komen dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran. Memuatkan catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang sudah dibuat untuk menentukan tindakan susulan. Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama
||

Guru akan melihat aktiviti murid yang sebenar dan kemudiannya membuat penilaian terhadap kualiti aktiviti berkenaan.

dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif. 3.3 Komponen Sampel tulisan pelajar Laporan tinjauan buku Rakaman video Sampel aktiviti komputer Senarai buku rujukan Projek atau kerja kursus Markat-markat ujian

pelajar dan guru sebaliknya merupakan satu bentuk proses pengajaran dan pembelajaran yang menyeluruh dan mendalam. 3.5 Penggredan Portfolio 1) Melihat Hasil Kerja Pelajar Secara Keseluruhan Untuk Mengelaskannya Kepada Beberapa Kategori Pencapaian Seperti, Cemerlang, Memuaskan Dan Perlu Kepada Usaha Yang Lebih Baik 2) Setiap Pelajar Dalam Kategori-Kategori Tersebut Diteliti Dengan Lebih Rapi Untuk Menentukan Skor Akhir 3) Komen Tentang Kekuatan Dan Kelemahan Pelajar Diberikan BAB 4 : ALAT PENTAKSIRAN Rujuk Nota B BAB 5 :REKA BENTUK DAN PEMBINAAN UJIAN 5.1 Objektif Ujian -Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh -Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa -Mengetahui keberkesanan pengajaran -Merancang dan mengubah suai pengajaran -Menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta 5.2 Tempoh Masa Dan Jenis Ujian Ujian pencapaian - ujian yang digubal oleh guru bagi mengukur sejauh mana sesuatu kumpulan murid atau seseorang murid berkenaan telah menguasai sesuatu topik yang telah dipelajari Ujian kecerdasan disebut juga ujian mental - mengukur perbezaan di antara individu.
||

3.4 Mereka Bentuk Portfolio Untuk Pelaksanaan Perancangan: Dengan mengambil kira perkara-perkara berikut, 1) 2) 3) Pemilik - sama ada pelajar, guru atau sekolah. Jenis - sama ada berbentuk "showcase" atau "working portfolio Audiens - apakah yang perlu diketahui oleh audiens tentang pengalaman pembelajaran pelajar, Penentu isi kandungan - siapakah yang akan menentukan isi kandungan yang perlu ada dalam setiap portfolio Kekerapan melakukan semakan terhadap portfolio yang telah disediakan, Bentuk refleksi Kriteria penilaian Format penilaian yang bersesuaian Bilangan model - berapa banyakkah model-model yang harus diterapkan kepada pelajar semasa mereka belajar menggunakan portfolio

4)

5)

6) 7) 8) 9)

Dengan mengambil kira perkara-perkara berikut, sudah tentu portfolio yang akan digunakan tidak akan membebankan

Ujian prestasi - memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan. Penekanan yang diberikan kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan. Ujian diagnostik - mengenal pasti masalah yang berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran dan menentukan puncapunca yang menyebabkan masalah. Ujian kecekapan - digunakan oleh seseorang guru untuk menguji kebolehan atau kecekapan seseorang murid melaksanakan sesuatu tugas atau aktiviti. Ujian bakat - Ujian yang dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon tentang bakat atau keistimewaan yang dimiliki. Ujian personaliti - untuk mengenal pasti potensi diri, personaliti, tahap kemahiran, keupayaan , minat, nilai dan sikap seseorang murid. Ujian rujukan Norma keputusan ujian seseorang calon dibandingkan dengan dengan keputusan pelajar yang lain yang mengambil ujian yang sama sama ada dalam kelas yang sama atau berlainan. Ujian rujukan kriteria maklumat atau prestasi pelajar dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan tanpa melibatkan perbandingan antara pelajar. 5.3 Jadual Spesifikasi Ujian Ujian yang baik mesti mempunyai rancangan yang rapi dan mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian ialah dengan menyediakan blueprint atau rancangan persediaan ujian yang disebut Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). JSU ini dapat memastikan kesahan isi ujian yang akan disediakan.

JSU merupakan gambaran keseluruhan sesebuah ujian dari peringkat perancangan hingga peringkat penyediaan item ujian dan kertas soalan.

JSU dibina berasaskan 2 paksi iaitu: i) Paksi menegak (Kandungan) ii) Paksi melintang (Konstruk / taksonomi objektif Pendidikan )

Secara ringkas perkara-perkara yang boleh didapati daripada sesuatu JSU ialah seperti berikut: a) b) c) Kandungan Ujian topik-topik /sub-topik Aras kemahiran konstruk / taksonomi objektif Pendidikan Pemberat dalam peratus pada kandungan, konstruk, aras kesukaran, panjang masa dan kepentingan. Bilangan item mengikut bentuk ujian, kandugan , aras kemahiran, aras kesukaran dan konstruk

d)

BILA MEMBUAT JSU? Sebelum memulakan sesuatu kursus Semasa membuat rancangan tahunan pengajaran dan pembelajaran.

SIAPAKAH YANG BOLEH MENGGUNAKAN JSU? Di peringkat institusi yang kecil seperti didalam sesebuah sekolah Guru sesuatu mata pelajaran menggunakan JSU untuk keperluan pengajaran dan pentaksiran.. Di peringkat negeri dan pusat, ||

Lembaga Peperiksaan boleh menggunakan JSU sebagai panduan

mengarahkan individu-individu membentuk item atau sebahagian daripada kertas soalan. Secara lebih rasmi lembaga yang berkaitan dengan peperiksaan menggunakan JSU untuk membentuk item dan membandingkan keputusan ujian yang diperolehi antara satu tahun dengan tahun yang lain.

i. ii.

Matapelajaran Tajuk-tajuk yang diuji serta peringkat kebolehan pelajarpelajar yang mengambil ujian itu.

Ini bermakna guru perlu meneliti dan memahami isi kandungan tiap-tiap tajuk dalam sukatan pelajaran dan HSP Bila membina JSU, kita juga perlu tentukan bilangan item yang akan disediakan. Oleh kerana tujuan utama JSU adalah untuk meningkatkan kesesuaian sesuatu ujian, maka bilangan item/peratus markah tidak boleh diisi secara sembarangan. Bilangan item bergantung kepada: i. Pentingnya tajuk atau objektif pelajaran berbanding dengan yang lain. Penegasan yang diberi oleh guru kepada pelajarpelajarnya.

KEPENTINGAN MENGADAKAN JSU

1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan Menjamin kesahan isi/kandungan sesuatu ujian Menimbulkan rasa kepentingan topiktopik, konstruk pentaksiran dan arasaras kesukaran kepada guru yang mengajar dan menggubal ujian. Memastikan terdapat perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kesukaran item yang diuji. Menjadi panduan membentuk format ujian Menjadi panduan membentuk item Menstabilkan taraf ujian yang sama pada masa hadapan Membolehkan ujian yang sama dibina oleh kumpulan lain. Membolehkan perbandingan dengan ujian yang lain. Menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.

ii.

Jadi supaya taburan tajuk-tajuk, objektif mata pelajaran adalah seimbang kita perlu beri keutamaan yang sesuai dalam JSU. Setelah menentukan bilangan item/peratus markah bagi setiap topik, perlu ditetapkan juga bilangan item/peratus markah bagi setiap subtopik dalam setiap objektif mengikut peringkat kemahiran seperti yang dicadangkan dalam taksonomi objektif pendidikan Bloom. Taksonomi ini membahagikan aras kemahiran kepada enam peringkat seperti terlukis dalam rajah dibawah (Sila rujuk kepada lampiran untuk keterangan lanjut untuk Taksonomi Bloom). Keutamaan berasaskan kepada i. ii. iii. Pentingnya topik itu Penegasan yang diberikan Peringkat kebolehan pelajarpelajar yang menduduki ujian itu.

MEMBINA JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) Sebelum menyediakan JSU, hendaklah ditetapkan tajuk-tajuk yang hendak diuji, peringkat objektif mengikut taksonomi Bloom, atau taksonomi yang seumpamanya (konstruk), bilangan item bagi tiap-tiap satu objektif dan tajuk. Penentuan objektif pelajaran atau pun aras-aras kemahiran bergantung kepada

||

5.4 Taksonomi Solo Taksonomi SOLO singkatan dari: Structure of (Struktur) Observed (Pengamatan) Learning (Belajar) Outcomes (Hasil) Taksonomi merupakan kaedah mengklasifikasikan jawapan berdasarkan struktur hasil pembelajaran. Ia juga merupakan hierarki sebenar iaitu peningkatan perubahan secara kuantiti dan kualiti. Ia membimbing pembinaan item aras rendah dan item aras tinggi. ARAS TAKSONOMI SOLO

5.5 Taksonomi Bloom Bloom dan lain-lain (1956) telah mengemukan satu taksonomi (pengelasan) kognitif yang dipertingkatkan kepada 6 peringkat seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. Penilaian Sintesis Analisis Penggunaan Kefahaman Pengetahuan

5) Extended Abstract : Jawapan tidak hanya meliputi maklumat berkaitan tetapi merangkumi maklumat tambahan.

Pemeringkatan yang berhiraki tersebut adalah berdasarkan kepada andaian bahawa setiap peringkat adalah lanjutan daripada peringkat sebelumnya dan ia mempunyai perkaitan di antara satu sama lain. Contohnya untuk mencapai objektif dalam peringkat penggunaan,maka objektif kefahaman dan objektif pengetahuan semestinya tercapai lebih dahulu pada teorinya

4) Relational: Jawapan mengandungi hubung kait di antara maklumat yang berkaitan.

ISTILAH EKSPLISIT DALAM TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN BAGI AKTIVITI-AKTIVITI DALAM DOMIN KOGNITIF

3) Multistructural: Jawapan mengandungi beberapa maklumat yang berkaitan.

2) Unistructural: Jawapan mengandungi satu maklumat yang berkaitan.

1) Prestructural : Jawapan mengandungi maklumat yang tidak berkaitan.

Pengetahuan Pelajar mengingat kembali atau mengecam idea, keterangan ,prinsip atau fakta yang telah dipelajari.

Defines mentakrifkan/mendefinisika n Identifies mengecamkan/mengenal pasti Labels -melabelkan Lists - menyenaraikan Matches mamadankan Names -manamakan Outlines menggalurkan Reproduces-menulis semula Selects -memilih States - menyatakan

||

Kefahaman Pelajar menterjemah, memahamkan atau mentafsirkan maklumat berdasarkan pembelajaran masa lampau.

Describes - menghuraikan Converts mengubal/menukar Defends mempertahankan Distinguishes -mebezakan Estimates - menganggarkan Explains -menerangkan Extends -melanjutkan Generalizes - merumuskan Give examples memberikan contoh-contoh Infer - membuat kesimpulan/mencapah Paraphrases -menulis semula dengan perkataan lain Predicts menelah/meramalkan Rewrites -menulis semula Summarizes-meringkaskan

Penganalisaan Pelajar membezakan, mengklasifikasi kan dan menghubungk an andaian hipotesa, keterangan atau rumusan dan menyedari proses pemikiran yang digunakan.

Break down - menceraikan Diagrams- menyediakan rajah Differentiates membezakan Discriminates mengasingkan Distinguishes - membezakan Illustrates - menjelaskan dengan contoh Point out - memilih Separates -mengasingkan Subdivides membahagikan lagi

Sintesis

Penggunaan/ Aplikasi Pelajar memilih, memindahkan dan menggunakan data atau prinsip supaya sesuatu mutu tugasan dapat dibuat tanpa arahan yang menyeluruh . Ia melibatkan pemindahan kemahiran.

Changes mengubahkan Computes mengira/menghitung/mena ksirkan Demonstrates menunjukkan Discovers menemui/menjumpai Manipulates mangendalikan Modifies mengubahsuai/meminda Operates mengendalikan Prepares menyediakan Relates mempertalikan Shows - menunjukkan Solves - menyelesaikan Uses -menggunakan

Categories mengkategorikan Pelajar Combines mencipta, menggabungkan melengkapka Compiles n, mengumpulkan menggabungk Composes -menggubah an idea, Creates supaya mencipta menjadi satu Devises mereka rencana, Designs rancangan, membentuk sesuatu rangka atau cadangan Generates - menimbulkan baru bagi Organizes- mengelolakan dirinya. Plans - merancangkan Rearranges - mengatur semula Reconstructs membentuk semula Revises - mengulang kaji Summarizes - merumuskan Tells mengatakan Writes menulis

||

Penilaian Pelajar memeriksa, menilai atau mengkritik sesuatu objek berdasarkan satu norma atau kriteria.

Appraisers -menilaikan Compares membandingkan Concludes menyimpulkan Contrasts -menunjukkan perbezaan Criticizes mengulas/mengupas Discriminates mengasingkan/membezaka n Justifies - membuat justifikasi Interprets mentafsirkan/menterjemahk an Supports - menyokong

idea,fakta mengandungi asas,definisi,teori,hukum maklumat yang tidak dan peristiwa dari berkaitan. pembelajaran lepas. Istilah yang digunakan dalam soalan ialah menyatakan,menerang kan,menamakan dan melabelkan. 2)Kefahaman Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain,menyatakan idea utama dalam ayat sendiri,menterjemah,m emberi contoh kepada konsep dan menterjemah draf. Istilah yang digunakan ialah memilih,menerangkan dan menulis semula. 3)Aplikasi Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru,termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip,kaedah,hukum,t eori dan formula. Membina graf daripada data dan lain-lain. 4)Analisis Sesuatu yang kompleks akan dipecahkan kepada yang kecil,membezakan fakta daripada pendapat,kaitan kenal antara bahagian
||

2)Unistructural Jawapan mengandungi satu maklumat yang berkaitan.

PERBEZAAN TAKSONOMI BLOOM DAN TAKSONOMI SOLO TAKSONOMI BLOOM Mempunyai enam peringkat. Benjamin S. Bloom. Merupakan kaedah untuk membina soalan pelbagai aras. Soalan yang mengandungi pelbagai tahap atau peringkat. Peringkat semakin tinggi ke arah untuk membuat penilaian. TAKSONOMI SOLO Mempunyai lima peringkat. Biggs dan Collis. Merupakan kaedah mengklasifikasi jawapan. Jawapan yang mengandungi pelbagai tahap atau peringkat. Peringkat semakin tinggi ke arah untuk memberikan jawapan yang di luar jangkaan. 1)Prestructural Jawapan

3)Multistructural Jawapan yang mengandungi beberapa maklumat yang berkaitan.

4)Relational Jawapan mengandungi hubung kait di antara maklumat yang berkaitan.

1)Pengetahuan Ingat kembali,kenal

tertentu dan mengenali struktur organisasi. Istilahnya ialah membezakan,memasti kan dan memilih. 5)Sintesis Menyepadu,mencantu m idea menjadi satu,berusaha tersendiri menyelesaikan masalah,membuat ramalan dan membuat klasifikasi. Istilah dalam soalan ialah membina, menghasilkan,menyusu n dan mengembangkan. 6)Penilaian Membuat pertimbangan,termasu k memberi rasional berdasarkan alasan dalaman atau luaran,mentafsir dan mengkritik. Istilah dalam soalan ialah memilih,memberikan alasan dan kritikan serta membuktikan. 5)Extended abstract Jawapan tidak hanya meliputi maklumat berkaitan tetapi merangkumi maklumat tambahan.

BAB 6 : REKA BENTUK DAN PEMBINAAN UJIAN 6.1 Kebolehkepercayaan Item Ujian (Realibility) Maksud : Sesuatu ujian yang mempunyai ketekalan (konsisten). Contoh : Pencapaian pelajar pertama dan kedua adalah hampir sama. Kebolehpercayaan sesuatu ujian boleh dipertingkat jika prinsip-prinsip berikut diikuti: Banyakkan soalan agar tidak menggalakkan pelajar meneka (asalkan tidak terlampau banyak); Arahan serta soalan adalah terang, senang difahami dan tidak mengelirukan; Ujian sepatutnya dalam bentuk yang sanggup ditadbir oleh guru seperti ujian bertulis; Masa yang cukup perlu diberikan kepada pelajar dan guru untuk membuat persediaan; Semua pelajar yang mengambil ujian perlulah disediakan dengan keadaan yang sama dan selesa supaya mereka dapat menjawab soalan dengan sebaik-baiknya dengan tidak berlaku keadaan tidak adil; dan Semakin objektif permarkahan maka semakin tinggi kebolehpercayaan. Dari itu, jika ujian yang diberikan adalah dalam bentuk subjektif seperti ujian esei, dari itu skema permarkahan yang jelas perlulah disediakan dan diikuti dengan sepenuhnya oleh semua pemeriksa.

Faktor yang boleh membawa kepada kebolehpercayaan ujian rendah: -Kekaburan item ujian Terlalu banyak pilihan soalan Arahan dan soalan tidak jelas -Soalan terlalu sedikit

||

10

6.2 Kesahan item ujian (Validity) Maksud : Kebolehan ujian tersebut mengukur apa yang sepatutnya diukur. Jenis Kesahan Kesahan Isi Kandungan ( Content Validity) sejauh mana isi kandungan ujian tersebut dapat mewakili domain pengetahuan dan kemahiran yang hendak diukur oleh ujian itu; Satu peringkat dimana ujian dilihat mengukur apa yang sepatutnya diukur. berkaitan dengan persoalan samada terdapat atau tidak bukti yang menyokong bahawa skor ujian itu dapat mengukur sesuatu trait psikologi, ciri, kualiti atau konstruk Perbezaan antara kesahan semasa dengan kesahan ramalan bergantung kepada prosedur mentadbir ujian:Pentadbiran ujian pada jangka masa yang singkat bagi ujian piawaian (concurrent), atau setelah masa beberapa bulan (predictive

Kesahan Muka ( Face Validity)

Kesahan Konstruk/Gagasan

Kesahan Berkaitan Kriteria (Criterianrelated Validity)

a) Padankan ujian tersebut dengan objektif pembelajaran dan cara pengajaran. b) Meningkatkan contoh hasil pembelajaran dan keluasan kandungan untuk sesuatu ujian. c) Menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian : JSU, selain dapat mengawal wajaran konstruk dan aras ujian ia juga dapat membantu menyeragamkan cakupan konteks dalam kes beberapa orang guru mengajar subjek yang sama. d) Meningkatkan bilangan item ujian. e) Kawal aras kesukaran ujian dengan baik apabila membina sesuatu ujian. Adakalanya ujian menjadi terlalu senang atau terlalu susah. Ini menyebabkan skor yang diperoleh pelajar tidak tersebar meluas antara pelajar yang pandai, sederhana, dan lemah. Bermakna, sesuatu ujian itu tidak mendiskriminasikan calon dengan baik. f) Kenalpasti konstruk yang ingin diuji. Konstruk yang diuji mestilah akur dengan format pentaksiran yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. g) Arahan perlu ditulis dengan jelas, iaitu bagaimana calon perlu memberi respon kepada tugasan. h) Penggunaan perbendaharaan kata yang sesuai dengan umur dan sosio budaya seseorang pelajar. i) Kenaplasti objektif pentaksiran dalam membina sesuatu ujian. Sekiranya guru ingin menguji kemahiran menganalisis maka jangan sesekali membina item menguji kefahaman untuk pelajar. j) Pastikan cakupan konteks merangkumi apa yang telah dipelajari oleh pelajar.

Cara Meningkatkan Kesahan Sesuatu Ujian


||

11

BAB 7 : PEMBINAAN UJIAN : OBJEKTIF 7.1 FORMAT SOALAN OBJEKTIF Ujian ini memerlukan perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon. Merupakan item respon tetap (memilih satu jawapan beberapa jawapan). Di dalam ujian ini mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan jawapan bagi setiap item. Terdapat dua bentuk soalan objektif iaitu: 1. Item respon bebas Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan. 2. Item respon tetap (item objektif pilihan) Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Jenis soalan respon tetap; 1) Format salah betul 2) Padanan 3) Aneka pilihan Kelebihan 1. Mudah disemak 2. Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan masa pelaksanaan) 3. Menguji banyak topik 4. Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan pencapaian murid) 5. Mengukur proses mental yang tinggi

4. Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam pelajaran 5. Calon bijak tidak perlu belajar banyak 6. Tidak dapat mengukur keaslian 7.2 GARIS PANDUAN PEMBINAAN SOALAN OBJEKTIF YANG BERMUTU 1) Pokok soalan (stem) a) Bahasa mudah difahami b) Berbentuk soalan / ayat tidak lengkap c) Kesukaran mengikut aras kesukaran taksonomi d) Kurangkan soalan berbentuk negatif (10%-hitamkan / garis) e) Gambar, rajah, dan carta disertakan bagi soalan yg berkaitan. 2) Bahan ransangan 3) Pilihan jawapan a) Jawapan yang disediakan haruslah logik. b) Ditulis sejajar (semua huruf / semua angka) c) Elakkan menggunakan perkataan semua di atas betul atau semua di atas salah. d) Jawapan disusun mengikut urutan abjad atau nombor. e) Jawapan juga perlu disusun mengikut dari ayat pendek ke ayat paling panjang. f) Tiada perkataan yg berulang g) Pastikan satu jawapan shj yg betul 4) Distraktor (penganggu jawapan) 5) Struktur item (roman & abjad) 7.3 Skema Permakahan a. Guru memeriksa dengan menebuk kertas jawapan master dan seterusnya menanda pada skrip jawapan pelajar. b. Sekiranya jawapan dibuat pada borang OMR, adalah lebih mudah memeriksa borang jawapan melalui mesin memproses borang OMR.

Kelemahan 1. Murid tidak dapat mengeluarkan idea. 2. Potensi untuk meneka jawapan tinggi 3. Sukar untuk dibina

||

12

BAB 8 : PEMBINAAN UJIAN : SUBJEKTIF 8.1 FORMAT SOALAN SUBJEKTIF Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan. Terdapat dua jenis iaitu: Jenis respons terhad mengandungi soalan yang memerlukan pelajar menulis jawapan secara ringkas contoh: beri dua faedah mengolah alam semulajadi dengan baik

Bidang yg diuji terhad Soalan boleh diramal Mengukur pengetahuan dlm satu bidang sahaja. Proses memeriksa lama dan memerlukan tenaga yang banyak.

8.2 GARIS PANDUAN PEMBINAAN SOALAN SUBJEKTIF YANG BERMUTU Prinsip pembinaan soalan jenis struktur Item jenis struktur terbentuk daripada satu atau dua bahagian isi kandungan jawapan yang mengandungi beberapa patah perkataaan dan bahan-bahan yang disertakan pada soalan. Jenis soalan sebegini mengehadkan isi dan bentuk jawapan. Jawapan yang ditulis biasannya berbentuk pendek dan tidak panjang. Jawapan tidak memerlukan huraian lanjutan. Prinsip pembinaan soalan jenis esei Aras kesukaran soalan hendaklah setara. Bahasa yang digunakan tidak perlu berbunga-bunga. Soalan hendaklah jelas dan sesuai dengan aras kemahiran pelajar. Panduan Pembinaan Item Subjektif 1) Membentuk JSU 2) Mengubal soalan berdasarkan prinsip berikut : a) Tugas / arahan soalan jelas b) Perkataan yg digunakan setaraf dgn pencapaian bahasa calon. c) Menggunakan perkataan yg kelas (jelaskan, bandingkan, dan lainlain) d) Mengubal bilangan soalan secara berpatutun. e) Sediakan satu skema pemarkahan. 8.3 SKEMA PERMARKAHAN Guru memeriksanya dengan teliti dan pemeriksaan skrip jawapan berbentuk esei memerlukan guru pakar dalam mata pelajaran tertentu.
||

Jenis respons lanjutan mengandungi soalan yang memerlukan pelajar memberi jawapan dalam satu atau beberapa perenggan contoh: Huraikan cara-cara mengurangkan vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan merujuk kepada nilai-nilai dalam Pendidikan Moral.

Kelebihan Mudah digubal Sesuai untuk semua mata pelajaran Sesuai untuk semua aras taksonomi Membuatkan calon menganalisis, mengintegrasikan idea yg siperoleh. Mengurangkan konsep meneka. Berguna untuk mengesan punca kelemahan, salah tafsiran, konsepkonsep yang samar-samar. Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap, dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian.

Kelemahan

13

BAB 9 : PENGSKORAN PENTAKSIRAN 9.1 Pengskoran Rubrik Definisi: Satu panduan pemarkahan untuk menilai respons yang dibina oleh pelajar terhadap tugasan ujian. Ciri-ciri: Mempunyai level of performance atau peringkat prestasi yang memberi maklumat kepada guru, murid, ibubapa dan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetahui prestasi murid. Komponen Rubrik A) Kriteria Penilaian : Faktor petunjuk yang digunakan untuk menilai kualiti respons pelajar. B) Penjelasan Kualiti : Penjelasan tentang tahap kekuatan dan kelemahan respon pelajar. Kekuatan rubrik ialah: 1. Murid akan mendapat pembelajaran yang bermakna 2. Murid akan mempelajari sesuatu konstruk dengan mendalam 3. Memberi autonomi kepada murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dengan melakukan pentaksiran kendiri atau self- assessment. 4. Murid, guru dan ibubapa tahu kriteria yang diharapkan untuk meningkatkan prestasi 5. Meningkatkan kebolehpercayaan skor yang diberikan oleh pentaksir

Mudah membezakan tahap kualiti respon calon Kriteria penilaian dinyatakan secara eksplisit Proses pemarkahan lebih jelas

Contoh-contoh Rubrik Penskoran Terdapat dua jenis rubrik iaitu; 1. Rubrik analitik 2. Rubrik Holistik

9.2 Pengskoran Analitik Definisi Pemeriksaan jawapan berbentuk esei dimana markah diberi berdasarkan kriteria yang lebih terperinci. Sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. Digunakan dalam peperiksaan awam, khasnya bagi soalan yang memerlukan jawapan yang terperinci, seragam, dan berstruktur Skrip jawapan boleh diperiksa oleh pemeriksa baru yang kurang berpengalaman memeriksa dan yang tidak begitu menguasai bidang berkenaan. Skrip jawapan memadai diperiksa sekali sahaja. Skema pemarkahan yang terperinci memudahkan pemberian markah dengan tepat. Memberikan gambaran yang jelas tentang asas,

Jenis Pentaksira n

Kegunaan

Kebaikan

Apa yang menjadikan rubrik itu baik? Mudah digunakan Penjelasan kualiti bagi setiap kriteria Membantu dalam tujuan permarkahan
||

14

taburan markah, oleh sebab itu cara ini dapat menjelaskan mengapa pencapaian pelajar tinggi atau rendah. Dapat membantu guru mengenal pasti secara spesifik kekuatan dan kelemahan prestasi pelajar. Masa yang agak lama diperlukan untuk memeriksa setiap skrip jawapan. Pemeriksaan dilakukan secara fakta dan tiada penekanan pada kemahiran penulisan. Pemeriksaan boleh bersifat negatif, iaitu markah yang diuntukkan bagi sesuatu aspek ditolak apabila pelajar membuat kesilapan dalam aspek tersebut.

most errors. Proficie nt Appropriat ely writes on assigned or selfselected topics. Clear main ideas, interesting details, clear organizati on, sequencin g, varied sentence structure, and edits to reduce errors. Clear main ideas, few details. Weak elements in the beginning , middle and end. Almost appropria te word choice.

Keburukan

Basic

Appropriat ely writes on assigned or selfselected topics.

Sentence structure lacks variety and contains error

Contoh Rubrik Analitik Bahasa Inggeris Tahun 3

untuk

Penulisan

9.3 Pengskoran Holistik Catego ry Advanc e Attempt Organizati on Vocabula ry Definisi Dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan Rubrik holistik lebih sesuai digunakan oleh pentaksir untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif. Pendekatan holistik menggunakan nilai absolute iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada Cemerlang, Baik, Sederhana , Lemah atau Sangat

Appropriat ely writes on assigned, selfselected topics.

Connects Appropria opinion, te word details choice and examples. Effective organizati on and sequencin g, meaningfu l sentence structure, edits to eliminate

Jenis Pentaksiran

Ciri

||

15

lemah Kebaikan a) Memeriksa skrip jawapan tidak mengambil masa yang panjang. b) Dapat menilai jawapan secara keseluruhan dalam aspek penguasaan pengetahuan serta dapat menilai kemahiran yang lain. c) Penilaian jawapan dibuat oleh lebih daripada seorang pemeriksa. a) Tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran oleh itu ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif. b) Terdapat perselisihan memberikan markah antara pemeriksa dan sukar diselaraskan. c) Pemarkahan kurang objektif. d) Pemeriksaan hanya sesuai dijalankan oleh orang yang menguasai bidang berkenaan dan yang berpengalaman sahaja. Proficient

errors. Appropriate word choice Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Clear main ideas, interesting details, clear organization, sequencing, varied sentence structure, and edits to reduce errors. Almost appropriate word choice. Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Clear main ideas, few details. Weak elements in the beginning , middle and end. Sentence structure lacks variety and contains error

Basic

Keburukan

Contoh Rubrik Holistik untuk penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3

Category Criteria Advance Appropriately writes on assigned, self-selected topics. Connects opinion, details and examples. Effective organization and sequencing, meaningful sentence structure, edits to eliminate most
||

16

BAB 10 : PENTADBIRAN UJIAN 10.1 Keselamatan dan Kerahsiaan Ujian ( Test Secrecy) Satu sistem yang jelas hendaklah dirangka mengenai pembentukan kertas soalan dan kerahsiaannya. Pihak sekolah hendaklah dengan jelas menerangkan proses dan prosedur pembentukan kertas soalan. Maklumat mengenai pembentukan dan kerahsiaan kertas soalan hendaklah diterapkan dari aspek: i. Pihak yang bertanggungjawab membentuk kertas soalan hanya pihak yang berkaitan sahaja yang boleh kendalikan kertas ujian. Salinan kertas soalan sepatutnya tidak disimpan oleh penggubal. ii. Proses validasi/moderasi kertas soalan panel yang bertanggungjawab perlu menandatangani borang kerahsiaan. Kertas ujian diteliti dengan teeperinci daripada aspek teknikal dan kandungan. Segala draf kertas soalan harus dimusnahkan selepas tamat sesi moderasi. iii. Proses dan prosedur pengawalan dan penyimpanan kertas soalan kertas ujian perlu disimpan dibilik kebal. Sekiranya tiada bilik kebal kertas ujian boleh disimpan dalam almari yang berkunci dalam bilik guru besar. 10.2 Pelantikan Pengawas Ujian Guru penolong kanan akademik sekolah atau setiausaha ujian yang akan menyediakan jadual ujian dan sekali gus menentukan pengawas bagi sesuatu ujian yang akan dilaksanakan. Bilangan pengawas yang diperlukan bergantung kepada lokasi ujian. Sekiranya ujian itu diadakan di dewan tentunya lebih ramai pengawas yang akan dilantik, tapi sekiranya ujian

dijalankan dalam bilik-bilik yang berasingan sekurang-kurangnya seorang bagi setiap bilik perlu dilantik. Selain daripada pengawas amat penting untuk melantik ketua pengawas yang akan bertanggungjawab kepada keseluruhan pentadbiran ujian. Pengawas tidak boleh menolong mana-mana calon dalam apa cara sekalipun, misalnya menjelaskan maksud soalan kepada calon tertentu. Semasa ujian, calon seringkali bertanya pengawas apabila terdapat soalan yang kabur/tidak jelas. Pengawas perlu berhati-hati semasa cuba membantu calon, agar tidak memberi klu jawapan atau jawapan yang salah.

10.3 Persediaan tempat ujian Apabila calon-calon berada dalam keadaan selesa barulah mereka akan dapat menunjukkan keupayaan sebenar. Diantara perkara-perkara yang perlu diambil perhatian adalah; a) Lokasi dewan/bilik ujian- Murid-murid perlukan suasana yang tenang dan senyap semasa menjawab soalan ujian. Justru lokasi dimana ujian dijalankan mestilah terasing dan jauh daripada kesibukan sekolah. b) Papan tanda/notis- Diletakkan dikawasan ujian itu dijalankan supaya kawasan ini tidak diganggu oleh orang yang tidak berkenaan.

c) Kedudukan meja murid-murid dan ketua pengawas didalam dewan perlu disusun
||

17

mengikut peraturan yang dibekalkan oleh pihak pengurusan.

Jarak tempat duduk meja -Perlu dijarak sedikit berbanding jarak semasa p&p. Jarak yang perlu diambil kira termasuklah jarak antara calon di hadapan dan calon di belakang dan juga calon di kiri dan calon di kanan seseorang calon berkenaan. Tujuanya supaya : o Mengelakkan berlakunya peniruan. o Memberi ruang untuk pengawas bergerak dalam bilik/dewan ujian

Memastikan bahawa kertas soalan ujian adalah seperti yang dijadualkan. Mengetahui prosedur tertentu sekiranya terdapat calon/ramai calon yang datang lewat. Membuat persediaan bagi calon yang memohon untuk mengambil ujian di hospital, yang mungkin disebabkan mereka tidak sihat atau terlibat dalam sesuatu kemalangan.

10.5 Prosedur Pentadbiran Ujian Ketua Pengawas Memberi Arahan: Arahan tentang bagaimana calon harus menjawab soalan. Biasanya terdapat pada ketas ujian. Dibuat dengan jelas lisan selepas calon memasuki bilik/dewan ujian supaya semua calon dapat mendengar dan memahami arahan yang diberikan. Diberikan sebelum ujian bermula untuk mengelakkan sebarang kekeliruan sebelum calon mula menulis jawapan dan dapat mengelak gangguan kepada calon calon semasa mereka menjawab soalan ujian. Sebagai contoh, sekiranya terdapat kesilapan dalam soalan ujian, ketua pengawas perlu memaklumkannya terlebih dahulu tentang kesilapan tersebut sebelum calon mula menjawab soalan ujian.

d) Kemudahan asas- supaya ujian dapat ditadbir dengan sempurna. Contoh jam dinding dan kipas e) Aspek pencahayaan- Menyalakan lampu apabila bilik agak gelap. Sebaik-baik tempat ujian ialah di bilik/dewan yang telah dikhususkan sebagai bilik/dewan ujian. Di bilik/dewan ini, kebiasaannya,kemudahan telah disediakan dengan mencukupi dan keselesaan murid lebih terjamin. Malah bilik/dewan berkenaan biasanya telah dipastikan supaya memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai bilik/dewan ujian 10.4 Persediaan Kertas Ujian Ketua Pengawas: Menyemak terlebih dahulu bilangan kertas ujian yang disediakan agar mencukupi untuk semua calon yang mengambil ujian.

10.6 Prosedur : Penyemakan Dan Moderasi Skrip Ujian 1) Selepas ujian dijalankan dan kertas jawapan telah dikutip, guru memeriksa skrip jawapan. 2) Bagi jawapan berbentuk objektif: a. Guru memeriksa dengan menebuk kertas jawapan master dan seterusnya
||

18

menanda pada skrip jawapan pelajar. b. Sekiranya jawapan dibuat pada borang OMR, adalah lebih mudah memeriksa borang jawapan melalui mesin memproses borang OMR. 3) Bagi jawapan berbentuk esei: a. Guru memeriksanya dengan teliti dan pemeriksaan skrip jawapan berbentuk esei memerlukan guru pakar dalam mata pelajaran tertentu.

BAB 11 : ANALISIS SKOR UJIAN 11.1 Analisis Item Item boleh dianalisis, secara empirikal, berdasarkan jawapan yang diberi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan item. Hasil item analisis boleh digunakan untuk memperbaiki kualiti item berkenaan Sesuatu item objektif aneka pilihan boleh dianalisis untuk mendapatkan maklumat berikut: a) Indeks kesukaran (p) b) Indeks diskriminasi (D) c) Keberkesanan distraktor (penggangu)

10.7 Pertimbangan Semasa Pelaksanaan Ujian Tujuan : Supaya pemarkahan yang diberi adil bagi semua calon Langkah: i) Pemeriksa diberi beberapa sampel skrip untuk diperiksa berdasarkan skema pemarkahan Pemeriksa memeriksa skrip dan kemudian membanding markah yag diberi dengan markah yang diberi oleh pemeriksa lain dan ketua pemeriksa Pemeriksa dan ketua pemeriksa bersetuju dengan satu piawai untuk memberi markah. Pemeriksa akan memeriksa semua skrip berdasarkan skema pemarkahan yang telah dipersetujui Ketua pemeriksa akan memilih skrip-skrip yang telah diperiksa oleh pemeriksa secar rawak untuk dimoderasi.

11.2 Indeks Kesukaran Sesuatu item dianggap sukar sekiranya kebanyakan pelajar Tidak dapat menjawab item itu dengan betul. Item itu senang sekiranya kebanyakan pelajar dapat menjawab dengan betul; Indeks kesukaran ialah kadar pelajar yang dapat menjawab item dengan betul.

ii)

iii)

iv)

Prosedur utk menentukan Indeks Kesukaran (P): 1. Tentukan jumlah pelajar yang menjawab item (J) 2. Tentukan bilangan pelajar yang dapat menjawab item dengan betul (B);

v)

||

19

Indeks Kesukaran (p) = B/J

Item Q Omi t Kumpulan Atas (15 pelajar) Kumpulan Bawah (15 pelajar) Contoh: 0

Pilihan Jawapan A B C D

sebagai jawapan yg betul ditentukan dengan menyemak kertas jawapan kumpulan atas yang telah diasingkan terlebih dahulu; 2. Pelajar dalam kumpulan bawah (B) yang memilih setiap distraktor sebagai jawapan yg betul juga ditentukan.

Jadual berikut menunjukkan hasil analisis tersebut:

10

Indeks Kesukaran, p = (5+10)/30 = 0.5

Sekiranya daripada 50 pelajar yg menjawab Item X itu, 30 pelajar dapat menjawab dengan betul, maka Indeks Kesukaran Item X ialah:

Indeks Diskriminasi, D = (5/15) (10/15) = 0.33 0.66 = -.33

Jadual Analisis Distraktor untuk Item W yang dijawab oleh 40 pelajar: Item Q Omi t Kumpulan Atas (15 pelajar) Kumpulan Bawah (15 pelajar) 0 Pilihan Jawapan A B C D

Indeks kesukaran (p) = 30/50 = 0.60 o Nilai p yang paling tinggi ialah 1.0 dan yang paling rendah ialah 0 o Nilai p adalah sentiasa positif. o Nilai p yang lebih tinggi menunjukkan item lebih senang o Nilai p yang lebih rendah menunjukkan lebih sukar. 11.3 Jawapan Salah/ Distraktor Analisis distraktor dapat memberi maklumat mengenai keberkesanan distraktor-distraktor (penggangu) yang digunakan dalam sesuatu item; Untuk menganalisis distraktor bagi sesuatu Item Q:

10

10

11.4

Indeks Diskriminasi (D) Item untuk membezakan pelajar lemah dan pelajar pandai memberitahu kita setakat mana sesuatu item dijawab dengan betul oleh pelajar yang berkebolehan tinggi (iaitu, yg mendapat markah tinggi dalam ujian itu)

1. Pelajar dalam kumpulan atas (A) yg memilih setiap distraktor (penggangu)


||

20

Indeks diskriminasi menggambarkan pertalian antara skor item dengan skor ujian; Item yang mendiskriminasi secara positif menunjukkan bahawa item itu dijawab dengan betul oleh lebih ramai pelajar yang mendapat markah tinggi dalam ujian itu daripada pelajar-pelajar yang mendapat markah rendah; Item yang mendiskriminasi secara negatif menunjukkan bahawa item itu dijawab dengan betul oleh lebih ramai pelajar yang mendapat markah rendah dalam ujian itu daripada pelajar-pelajar yang mendapat markah tinggi; Item yang tidak mendiskriminasi adalah item yang tidak menunjukkan perbezaan kadar menjawab betul antara kumpulan pelajar yang mendapat markah tinggi dengan kumpulan pelajar yang mendapat markah rendah;

(Sekiranya bilangan kertas jawapan adalah nombor gangil, kertas jawapan tungggal yang terdapat di tengahtengah itu boleh ditinggalkan) 4. Hitungkan kadar pelajar (PA) dalam kumpulan atas (A) yang dapat menjawab dengan betul; 5. Hitungkan kadar pelajar (PB) dalam kumpulan bawah (B) yang dapat menjawab dengan betul; 6. Hitungkan Indek Diskriminasi (D) dgn formula berikut: D = PA - PB Contoh:

30 pelajar dalam kelas dibahagikan kepada kumpulan atas dan kumpulan bawah mengikut markah ujian, setiap kumpulan mempunyai 15 pelajar;

Untuk ujian rujukan norma o item yang baik adalah item yang dapat mendiskriminasi pelajar secara positif; o item yang tidak mendiskriminasi adalah item yang kurang baik dan perlu diubahsuai; o item yang mendiskriminasi secara negatif adalah item yang TIDAK baik dan TIDAK sesuai dimasukkan dalam mana-mana jenis ujian;

Didapati 12 orang dalam kumpulan atas menjawab Item Q dengan betul; manakala hanya 6 orang sahaja dalam kumpulan bawah yang menjawab item itu dengan betul. Indeks diskriminasi dapat dihitung seperti berikut: PA = 12/15 = 0.80; PB = 6/15 = 0.40;

D = PA - PB = .80 - .40

Prosedur utk Menentukan Indeks Diskriminasi: 1. Periksa semua kertas jawapan untuk semua pelajar; 2. Susun kertas jawapan mengikut skor ujian dari tinggi ke rendah; 3. Bahagikan kertas jawapan kepada kumpulan atas (A) dan kumpulan bawah (B), setiap kumpulan mempunyai bilangan kertas jawapan yang sama.

= 0.40 Maka indeks diskriminasi D bagi Item Q ialah 0.40.

||

21

BAB 12 : PENTAFSIRAN SKOR UJIAN


Indeks Diskriminasi 0.4 ke atas Penilaian Item Dapat mendiskriminasi dengan baik; suatu item yang baik. 0.3 0.39 Kebolehan utk mendiskriminasi adalah ederhana; kualiti item adalah sederhana. 0.2 0.29 Kualiti item boleh diterima;

12.1

Peratus Gagal/Lulus Tafsiran terhadap skor ujian adalah sangat penting- menentukan sejauh mana objektif p&p dicapai. Tafsiran perlu dilakukan dengan objektif bagi mengelakkan pertimbangan peribadi penilai. Skor ujian perlu dianalisis bagi menentukan ciri yang tepat yang ada pada set skor iaitu kecenderungan memusat dan serakan skor-skor ujian. Skor-skor ujian perlu juga dipiawaikan bagi membolehkan perbandingan dibuat antara pencapaian seseorang pelajar dengan pelajar lain. Cara yang paling mudah untuk mentafsir skor adalah dengan menentukan berapa peratus murid yang lulus dan peratus yang gagal dalam ujian tersebut.

biasanya memperlukan penambahbaikan. 0.19 ke Bawah Kualiti kurang baik; perlu diubahsuai.

Pertalian antara Kuasa Diskriminasi dgn Kesukaran

12.2 Pelan Tindakan Untuk Aktiviti Pemulihan/Pengayaan Maklumat dan rumusan yang telah didapati selepas mentafsir skor ujian patut digunakan bagi tindakan susulan - untuk mencapai tujuan p&p yang berkesan. Tindakan susulan yang boleh diambil: Mengajar P&p diubahsuai dan semula dipelbagaikan mengikut tahap tajuk kebolehan dan keupayaan murid. tersebut Membuat aktiviti aktiviti pemulihan Dilakukan bagi murid yang tidak menguasai hasil pembelajaranmendapat skor rendah. Dijalankan dikelas biasa atau pun kelas khas. Aktiviti yang dirancang sesuai dengan kemampuan dan kebolehan mental mereka akan
||

Kebolehan sesuatu item utk mendiskriminasi (membezakan pelajar) adalah bergantung kepada indeks kesukaran item itu; Item yang amat sukar atau yang amat senang tidak dapat mendiskriminasi pelajar.

22

membantu murid-murid menguasai konsep kemahiran yang diajar.

ini atau

berdikari dalam pembelajaran. Memberikan motivasi. Aktiviti pengayaan a) Pengukuhan b) Pengembangan

Sekiranya murid masih belum dapat menguasainya murid dirujuk kepada guru pemulihan khas. Contoh aktiviti pemulihan yang boleh dijalankan: a) Menggunakan bahan visual. b) Mempermudah dan mempelbagaikan latihan. c) Menjalankan lati tubi. d) Menggalakkan pembelajaran melalui rakan sebaya. e) Memotivasikan murid untuk belajar lebih bersungguhsungguh. f) Membimbing murid menyusun maklumat dalam bentuk ringkas seperti rajah, carta atau peta minda. Membuat aktiviti pengayaa n Dilakukan kepada murid telah menguasai pembelajaran yang hasil

Aktiviti yang dirancang perlu lebih mencabar minda dan juga menarik minat mereka - perlu melibatkan pemikiran aras tinggi dan kreatif. Tujuan: Memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti pembelajaran yang lebih mencabar dan menarik. Memperluas pengalaman dan memperkukuh kefahaman murid. Menambah sifat ingin tahu dan meningkatkan kemahiran berfikir. Meningkatkan semangat

AKTIVITI PENGAYAAN PENGUKUHAN PENGEMBANGA N Memantapkan TUJUAN Mempertingkatk pengetahuan an dan kemahiran pengetahuan yang telah dan kemahiran dikuasai oleh yang telah murid dalam dikuasai murid unit dalam unit pembelajaran pembelajaran yang sama yang sama. (lebih mencabarterarah kendiri) -Latihan dalam CONTOH -Membuat pelbagai AKTIVITI projek. bentuk. -Membuat -Murid tugasan. menyampaikan -Membuat maklumat kajian. dalam pelbagai bentuk grafik seperti peta minda, carta
||

23

organisasi dan rajah. -Murid membuat nota. -Menjalankan latih tubi. -Murid mengenal pasti idea utama. Murid akses maklumat dari laman web.

BAB 13 : BENTUK PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN BERPUSAT 13.1 Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR) Ujian penilaian sekolah rendah adalah ujian yang diduduki oleh semua murid diakhir tahun enam. UPSR adalah ujian berpusat, dirancang dan dikendalikan oleh Lembaga Ujian Malaysia. Tujuan: Menentukan tahap pencapaian murid setelah melengkapi pendidikan rendah. Penggredan Penempatan ke sekolah berasrama penuh.

12.3 Cara memperbaiki pengajaran Maklum balas daripada pentaksiran boleh juga digunakan untuk menambahbaik pengajaran guru. Cara: a) Mengajar semula konsep dengan menggunakan strategi alternatif yang lebih berkesan. b) Memikirkan aktiviti-aktiviti yang lebih bersesuain dengan kebolehan, tahap kecerdasan atau gaya pembelajaran murid. c) Meneroka pengetahuan sedia ada dan minat dengan lebih tepat agar dapat merancang aktiviti yang bersesuaian. d) Menggunakan idea kecerdasan pelbagai Gardner bagi merancang aktiviti pengajaran.

, Contoh muka depan kertas UPSR Sains

13.2 Struktur / Format kertas ujian Kertas ini mengandungi dua bahagian A dan B. Masa yang diperuntukan adalah satu jam dan lima belas minit.
||

24

Format Kertas UPSR Sains Jenis soala n Bhgn A 30 soala n jenis anek a piliha n 35 soala n strukt ur Aspek yang diuji Mas a Mrkh Pratu s

Penguasaa 45 n mini pengetahu t an dan kefahama n konsep sains

30 mrkh

60

UPSR secara online pada awal tahun daripada 1 Jan. hingga 1 Feb. Makluman tentang pendaftaran menduduki peperiksaan akan dibuat melalui: (a) surat siaran Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia, (b) iklan melalui akhbar-akhbar tempatan dan media massa (c) laman sesawang http://www.moe.gov.my/lpm. Proses pendaftaran boleh dibuat mengikut panduan yang diberi dalam Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan ini serta borang pendaftaran boleh dimuat turun dari laman sesawang http://www.moe.gov.my/lpm. Takwim dan jadual waktu peperiksaan boleh didapati daripada laman sesawang tersebut. Ketua pengawas, penyelas zon dan pengawas akan dilantik oleh pihak jabatan Pendidikan Negeri dengan kerjasama pihak sekolah. Tentunya ketua pengawas dan pengawas yang dilantik adalah daripada sekolah yang lain. Semua akan diberi taklimat peperiksaan bagi melicinkan pentadbiran ujian.

Bhgn B

Penguasaa 30 20 n mini mrkh kemahiran t saintifik dan aplikasi pengetahu an sains. Jumlah 50

40

100

13.3

Fokus Ujian

Kertas UPSR Sains ini berdasarkan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. Justru soalan-soalan yang ditanya merangkumi semua tema yang terdapat dalam sukatan pelajaran tersebut

Pihak sekolah akan diberi tanggungjawab untuk menyediakan dewan peperiksaan. Ketua pengawas selalunya akan melawat persediaan ini sehari sebelum peperiksaan bermula. Ketua Pengawas akan mengambil kertas peperiksaan di bilik kebal pada hari peperiksaan dan ujian ditadbir mengikut garis panduan yang telah dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Tema dalam Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah 3.4 Implementasi Setiusaha peperiksaan sekolah akan mendaftarkan semua murid-murid tahun enam di sekolahnya yang akan menduduki

||

25

BAB 14 : BENTUK PEPERIKSAAN : PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH 14.1 Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA)

UPSR PEKA adalah pentaksiran berasaskan sekolah. Ianya dilaksanakan diperingkat sekolah . Ianya adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran sains. Objektif PEKA adalah supaya murid dapat: Menguasai kemahiran saintifik o Kemahiran proses sains o Kemahiran manipulatif Memperkukuh pengetahuan dan kefahaman berasaskan konsep dan teori sains Memupuk sikap saintifik dan nilai murni

Elemen 1 and Elemen 2 mengandungi satu senarai kriteria kemahiran tersebut dan petunjuk prestasi yang perlu ditunjukkan oleh murid-murid. Kriteria ini diambil daripada Modul Kemahiran Proses Sains Pusat Perkembangan Kurikulum, 1995. Kod aktiviti yang digunakan merujuk kepada maklumat berikut: Tahun / Tema / Objektif pembelajaran / Hasil pembelajaran Contoh; 3 / 1 / 1.1 / 4 bermaksud aktiviti ini diambil daripada tahun 3, tema 1, objektif pembelajaran 1.1 dan hasil pembelajaran yang keempat. Konstruk, Skor and kriteria (Petunjuk prestasi)

Ciri-ciri UPSR PEKA adalah seperti berikut; Selaras dengan kandungan huraian sukatan pelajaran sains Berpusatkan murid Sistematik dan feasible Telus dan terbuka Pelbagai instrumen Pentaksiran formatif Sah dan boleh percaya Laporan yang bersifat positif Pemantauan yang berterusan

Terdapat dua elemen yang diukur Elemen 1 : Kemahiran Elemen 2 : proses sains (SPS) Kemahiran Manipulatif (SMS) SPS1 memerhati SMS1 guna dan SPS2 mengelas kendali peralatan SPS3 mengukur dan dan bahan sains menggunakan nombor SMS2 kendali SPS4 berkomunikasi spesimen bahan SPS5 hubungan ruang hidup dan masa SMS3 lukis SPS6 mendefinisi spesimen dan secara operasi peralatan sains SPS7 SMS4membersih mengeksperimen peralatan sains SMS5- menyimpan peralatan dan bahan sains

14.2

Format

Bidang yang ditaksir terdiri daripada dua elemen ; Elemen 1 : Kemahiran proses sains (SPS) Elemen 2 : Kemahiran manipulatif (SMS)

||

26

Contoh rubrik yang digunakan semasa mentaksir: Construct scor e 4 criteria remark

C1 atau C2 C1 atau C2 (dengan bimbingan )

SPS1 Observin g

C1 State the properties of objects and situations correctly using any of the five senses C2 State the properties of objects and situations correctly using appropriat e tools to assist senses C3 State the properties of objects and situations based on the sequences occured

Suggested activity (i) Field study (ii) Experiment (iii) Project Examples : 3 / 1 / 1.1 / 4 3 / 1 / 1.2 / 1 3 / 1 / 2.1 / 4 3 / 2 / 6.1 / 1 4 / 1 / 3.2 / 1 &2 4 / 1 / 3.4 / 1 &2 4 / 1 / 3.5 / 2 &5 5 / 1 / 1.1 / 3 6 / 1 / 1.1 / 1 6 6 / 1 / 1.2 / 1 ( Refer Curriculum Specification ) Construct scor e 4

criteria

remark

SMS1 Use and handle science apparatus and substance s

C1 Use at least 5 apparatus correctly and carefully C2 Handle apparatus and substance s correctly and carefully C3 Set up the apparatus or prepare the substance s in an orderly manner C4 Carry out the experimen

Example Use ruler, hand lens, measuring cylinder, microscope, thermomete r, bunsen burner, stop watch, test tube, stethoscope and retort stand Note SPS and SMS can be carried out together

C1 and C2

||

27

t following the correct procedure s 3 C1, C2 and C3 C1 and C2 C1 with guidance

14.3

Konsep pentaksiran yang

UPSR PEKA adalah dilaksana semasa P&P.

Guru membuat pentaksiran: Satu kumpulan murid atau keseluruhan kelas pada satu satu masa. Sikap dan nilai murni serentak dengan kemahiran proses sains. Berdasar bukti yang ditunjukkan oleh murid. Murid yang belum menguasai kemahiran tersebut akan diberi peluang untuk menguasainya melalui aktiviti pembelajaran yang lain. Murid perlu diberi ruang dan peluang menguasai kemahiran tersebut sebelum pentaksiran dijalankan. Pentaksiran ini dilaksana mulai tahun 3 hingga tahun 6.

2 1

4.4 Implementasi Proses pelaksanaan PEKA di sekolah merangkumi langkah-langkah seperti dalam carta alir berikut;

PERANCANGAN

PENTADBIRAN

PENSKORAN

PELAPORAN
Contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh juga mentaksir PEKA
||

PEMANTAUAN
28

Langkah Perancangan

Huraian Pentaksiran perlu dirancang dengan mengambil kira aspek-aspek berikut: Murid-murid yang terlibat Masa/tempoh pentaksiran Bilangan pentaksiran Pentaksir yang terlibat Jenis instrumen yang akan digunakan Pengskoran Penggredan laporan Maklumat pentaksiran yang akan dikumpul dan dinilai oleh guru yang bertanggungjawab dalam mengenaikan proses pengajaran dan pembelajaran. Perlu mengumpul bukti-bukti yang berkaitan yang dihasilkan olh murid. Skor diberi ikut skema pemarkahan yang telah ditetapkan. Jumlah markah untuk kemahiran proses sains adalah 30 markah dan 20 markah bagi kemahiran manipulatif. Skor yang diperolehi oleh murid-murid dirumuskan mengikut prinsip dan pengredan untuk mnentukan aras penguasaan murid. Mekanisma telah dirancang bagi memastikan semua murid ditaksir cara yang serupa dan diberi skor yang berkaitan. Moderasi adalah
||

prosedur yang lazim dilaksanakan bagi memantau pentaksiran berasaskan sekolah bagi mempastikan keesahan dan kebolehpercayaan skor yang diberikan leh guruguru.

Pentadbiran

Penskoran

Pelaporan

Pemantauan

29

BAB 15 : BENTUK PEPERIKSAAN : PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH 15.1 PENGENALAN Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) - Merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah - Dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). - Merupakan salah satu komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. - Dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran - Keputusan calon akan terjejas sekiranya calon tidak melaksanakan kerja kursus atau tiada markah kerja kursus. Setiap calon mestilah mempunyai semua markah / pencapaian PBS setelah tamat tempoh pelaksanaan. Cara meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran Demi menjamin kualiti pelaksanaan PBS, mekanisma penyelarasan dan pemantauan akan dilaksanakan yang dilaksanakan di sekolah. Ciri-ciri PBS Dirancang Merancang murid yang akan ditaksir, bila pentaksiran dibuat, kekerapan pentaksiran, siapa yang terlibat dalam pentaksiran, pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran, penskoran, pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak Diskor Ditadbir

sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaran berkenaan. Guru pentaksir mengumpul maklumat pentaksiran dalam pembelajaran murid dan pengurusan evidens. proses pemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkan skema penskoran. Guru pentaksir merumuskan skor bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. Perumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan oleh peraturan penggredan yang telah dibina. usaha memastikan tiap-tiap murid ditaksir berdasarkan perkara yang sama. Mekanisme penyelarasan dan pemantauan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti

Dilaporkan

Dimoderasikan

15.2 APLIKASI DALAM BILIK DARJAH -Guru memainkan peranan penting dalam menentukan perkembangan murid, kebolehan, kemajuan akademik dan pencapaiannya. -Guru menilai bagaimana hendak menentukan pencapaian hasil pembelajaran, melaksanakannya, merekod, mentafsir skor ujian tersebut, dan yang juga sama pentingnya membuat tindakan susulan.

||

30

- Melalui PBS, guru dapat menentukan pencapaian keseluruhan murid - dapat memastikan perkembangan murid tadi bukan sahaja daripada segi akademik sahaja tapi daripada segi sahsiah, emosi dan rohani murid tersebut. Pentaksiran sekolah mengandungi dua fungsi yang luas, iaitu Pentaksiran tentang pembelajaran yang bersifat summatif (pentaksiran untuk melihat prestasi murid) Pentaksiran untuk pembelajaran yang bersifat formatif (pentaksiran untuk meningkatkan pembelajaran) Pentaksiran tentang Pentaksiran untuk Pembelajaran Pembelajaran (Pentaksiran (Pentaksiran Formatif) Sumatif): Merujuk kepada Merujuk kepada semua aktiviti dan semua aktiviti dan tugasan yang tugasan yang digunakan untuk diberikan kepada menentukan prestasi murid untuk murid bagi penggal membolehkan guru persekolahan, menilai semester atau tahun perkembangan dan tertentu. masalah pembelajaran murid. Semua eviden bagi Oleh itu, maklumat pentaksiran tentang yang diperoleh pembelajaran wajib berupaya memantau dikumpulkan dalam dan membantu portfolio. Semua proses pembelajaran. portfolio mesti disimpan di sekolah Maklumat tersebut dan dibentangkan diguna sebagai untuk proses maklum balas dalam semakan dan mengubahsuai aktiviti pengesahan. pengajaran dan pembelajaran bagi Pelaporan tentang memenuhi keperluan pencapaian murid semua murid. dalam Keperluan setiap pembelajaran murid berbeza antara

dikeluarkan secara bertulis dalam bentuk markah, gred, band, profil, pernyataan deskriptif sebahagian atau kesemuanya. Pelaporan boleh dibuat dalam bentuk sijil, pernyataan keputusan, profil atau testimoni.

satu sama lain. Guru juga boleh mengetahui keperluan murid melalui pelbagai kaedah seperti pencerapan, perbincangan dalam kelas atau kerja bertulis, sama ada kerja rumah atau tugasan dalam kelas. Pentaksiran kendiri dan rakan sebaya juga boleh digunakan dengan berkesan untuk menyokong pentaksiran untuk pembelajaran. Pentaksiran untuk pembelajaran boleh menjadi alat yang sangat berkesan untuk membantu semua murid sekiranya maklumbalas disampaikan kepada murid dengan cara yang betul. Maklumbalas tidak sepatutnya mengandungi pernyataan perbandingan antara murid tentang kebolehan, kedudukan atau persaingan.

Notes : Semoga dapat membantu. Maaf jika ada salah dan silap. All the best!

||

31