Anda di halaman 1dari 4

ABSTRAK Tajuk disertasi ini ialah Metodologi Al-Albni dalam Mengkritik Riwayat al-Bti dalam Fiqh al-Srah.

Disertasi ini bertujuan mengkaji metodologi Al-Albni di dalam mengkritik riwayat al-Bti di dalam bukunya Fiqh al-Srah. Kajian ini merupakan kajian kualitatif. Dua kaedah utama yang digunakan penulis ialah pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan mengikut kajian kepustakaan. Data dianalisis menerusi kaedah induktif dan deduktif. Bab pertama merupakan pengenalan kepada disertasi ini yang membincangkan tentang pendahuluan, landasan teori dan metodologi penyelidikan. Bab kedua pula penumpuan diberikan kepada metodologi ulama hadth dalam mengkaji hadth-hadth Nabi s.a.w. dan metodologi ulama srah dalam memaparkan riwayat-riwayat srah. Di dalam bab ketiga, penulis membentangkan riwayat hidup al-Albni dan liku-liku yang ditempuhinya dalam perjuangan. Turut dibicarakan pengenalan ringkas tentang al-Bti dan kitab Fiqh Al-Srah. Sementara itu, di dalam bab keempat pula menyaksikan penulis menyenaraikan hadth-hadth dan riwayat-riwayat srah yang dikritik oleh al-Albni. Tumpuan khusus diberikan kepada kaedah kritikan al-Albni terhadap riwayat-riwayat tersebut. Kajian ini diakhiri dengan bab kelima yang mengandungi hasil kajian dan cadangan. Hasil kajian mendapati al-Albni menggunakan kaedah ilmiah selaras dengan metodologi ulama hadth. Justeru itu, penemuan daripada kajian ini merumuskan bahawa kaedah kritikan al-Albni sesuai dijadikan panduan dalam menapis dan memaparkan riwayat-riwayat srah yang sahih.

ISI KANDUNGAN

Kandungan PENGHARGAAN ABSTRAK SENARAI KEPENDEKAN DAN SINGKATAN JADUAL TRANSLITERASI

Halaman i ii iv v

BAB SATU: PENGENALAN 1.1 Pendahuluan 1.2 Permasalahan Kajian 1.3 Sorotan Literature 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Objektif Kajian 1.7 Metodologi Kajian 1 4 5 6 7 7 8

BAB DUA: METODOLOGI ULAMA HADTH DALAM MENGKAJI HADTH-HADTH NABI S.A.W. DAN METODOLOGI ULAMA SRAH DALAM MENGKAJI RIWAYATRIWAYAT SRAH 2.1 Kaedah Ulama Hadth Dalam Mengkaji Hadth-hadth Nabi s.a.w. 2.2 Kajian Sanad 2.3 Kajian Matan 2.4 Kaedah Ulama Srah dalam Mengkaji Riwayat-riwayat Srah 10 12 22

1) Memaparkan Riwayat Srah Tanpa Mengkritik Sanad dan Matan 31

BAB TIGA: RIWAYAT HIDUP AL-ALBNI DAN SEJARAH RINGKAS AL-BTI 3.1 Nama dan Nasabnya 3.2 Kelahiran 3.3 Kehidupan Awalnya Di Albani 3.4 Penghijrahannya Ke Syria 3.5 Pendidikannya 3.6 Pengiktirafan Ulama Terhadapnya 3.7 Sifat-sifat Peribadinya 3.8 Pihak-pihak Yang Mempertikaikan Keilmuan al-Albni 3.9 Al-Albni Di Penjara 3.10 Karya-karyanya 3.11 Mula Mendalami Ilmu Hadth 3.12 Berdakwah Di Jalan Allah 3.13 Di Universiti Islam Madinah 3.14 Kepercayaan Pelbagai Pihak Terhadap Keilmuannya 3.15 Kewafatannya 3.16 Sejarah Ringkas al-Bti 3.17 Kitab Fiqh al-Srah Karangan al-Bti 41 41 41 42 42 43 45 46 52 53 67 70 72 74 74 75 75

BAB EMPAT: KAEDAH KRITIKAN AL-ALBNI TERHADAP AL-BTI

4.1 Istilah-istilah Penting Yang Perlu Diberi Perhatian 4.2 Kaedah Penyusunan Kritikannya 4.3 Senarai Hadth Yang Telah Dikritik Oleh Al-Albni Di Dalam Fiqh al-Srah 4.4 Senarai Riwayat-riwayat Srah Yang Telah Dikritik Oleh Al-Albni 4.5 Kesalahan-kesalahan Lain al-Bti 4.6 Kritikan Di Dalam Cetakan Ketiga 4.7 Kaedah Kritikan al-Albni Terhadap Hadth-hadth Nabi s.a.w. Yang Terdapat Di Dalam Fiqh al-Srah 4.8 Wajarkah Kritikan al-Albni Terhadap Riwayat-riwayat Srah Di Dalam Fiqh al-Srah 4.9 Kaedah Kritikan al-Albni Terhadap Riwayat-riwayat Srah Di Dalam Fiqh al-Srah 4.9.1 Mengkritik Sanad 4.9.2 Mengkritik Matan

77 80

83

85 97 102

114

134

139 139 143

BAB LIMA: PENUTUP 5.1 Hasil Kajian 5.2 Cadangan dan Saranan 149 151

BIBLIOGRAFI

153