Anda di halaman 1dari 4

ABSTRAK Disertasi ini dihasilkan bagi mengkaji kitab 'Aq'id Al-Islmiyyah karangan Sheikh AlSayyid Sbiq.

Kitab ini merupakan kitab yang membincangkan perkara yang berkaitan aqidah Islam yang dimuatkan di dalamnya hadth-hadth Nabi s.a.w. sebagai dalil kedua selepas dari dalil al-Qurn. Pengkaji tertarik mengkaji kitab ini bagi mengetahui kaedah-kaedah penulisan serta mentakhrj hadth-hadth di dalamnya bermula dari tajuk Muqadimah sehingga tajuk al-Jin.Pengkaji juga memperkenalkan Sheikh Al-Sayyid Sbiq melalui latar belakang kehidupan, pendidikan, serta sumbangan beliau. Disertasi ini juga menjelaskan metodologi penyusunan kitab 'Aq'id Al-Islmiyyah. Pengkaji menyenaraikan hadth-hadth yang terdapat di dalam kitab al-'Aq'id Al-Islmiyyah bermula dari tajuk Muqadimah sehingga tajuk al-Jin dan kemudiannya, setiap daripada hadth tersebut ditakhrjkan dan dinyatakan martabat hadth tersebut. Di akhir disertasi ini pengkaji menutup kajian dengan membuat kesimpulan hasil kajian serta cadangan dan saranan dari kajian yang dijalankan.

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN PENGHARGAAN ABSTRAK SENARAI KEPENDEKAN DAN SINGKATAN JADUAL TRANSLITERASI BAB SATU: PENGENALAN 1.1 Pendahuluan 1.2 Permasalahan kajian 1.3 Kajian terdahulu 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Objektif Kajian 1.7 Metodologi Kajian

HALAMAN i iii v vi

1 3 6 8 9 10 11

BAB DUA: TAKHRJ HADTH, FAEDAH, SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KAEDAH-KAEDAHNYA 2.1 Pendahuluan 2.2 Pengertian Takhrj Hadth 2.2.1 Takhrj dari segi bahasa 2.2.2 Takhrj dari segi Istilah 2.3 Faedah Ilmu Takhrj 2.3.1 Faedah yang berkaitan dengan sanad 2.3.2 Faedah yang berkaitan dengan matan 2.3.3 Faedah yang berkaitan dengan sanad dan matan 2.4 Sejarah Perkembangan Ilmu Takhrj 2.5 Kaedah Mentakhrj Hadth 2.5.1 Takhrj melalui perkataan hadth yang jarang ditemui (kalimah gharibah) 2.5.2 Takhrj melalui tajuk hadth 2.5.3 Takhrj melalui nama sahabat Rasulullah s.a.w. 2.5.4 Takhrj melalui perkataan hadth yang pertama 2.5.5 Takhrj melalui sifat sanad atau matan hadth 2.6 Kaedah takhrj menggunakan teknologi maklumat 2.7 Contoh kitab takhrj hadth Nasb al-Ryah li Ahdth al-Hidyah oleh al-Zaylaiy 14 15 15 16 20 20 24 24 25 30 30 32 33 35 36 38 40

BAB TIGA: BIODATA SHEIKH AL-SAYYID SBIQ DAN METODOLOGI PENULISAN KITAB AL-AQID AL-ISLAMIYYAH 3.1 Biodata Sheikh al-Sayyid Sbiq 45

3.1.1 Riwayat hidup Sheikh al-Sayyid Sbiq 3.1.2 Pendidikan 3.1.3 Guru dan muridnya 3.1.4 Karya-karya Penulisan 3.1.5 Sumbangan al-Sayyid Sbiq 3.2 Metodologi Penulisan Kitab al-Aqid al-Islamiyyah 3.2.1 Pendahuluan 3.2.2 Metod Pengumpulan dan Penyusunan Tajuk 3.2.3 Metod Penulisan Ayat al-Qurn 3.2.4 Metod Penulisan Hadth 3.2.5 Metod Huraian

45 46 48 48 49 53 53 54 59 59 63

BAB EMPAT: SENARAI TAKHRJ HADTH DI DALAM KITAB AL-AQID ALISLAMIYYAH 4.1 TAKHRJ HADTH 1 HINGGA HADTH 4.1.1 MUQADIMAH Hadth 1 4.1.2 MARIFATULLH Hadth 2 Hadth 3 Hadth 4 Hadth 5 Hadth 6 Hadth 7 Hadth 8 4.1.3 SIFATULLH Hadth 9 Hadth 10 Hadth 11 Hadth 12 Hadth 13 4.1.4 HAQQATUL MN Hadth 14 Hadth 15 Hadth 16 Hadth 17 Hadth 18 4.1.5 AL-QADAR Hadth 19 Hadth 20 54 64

69 73 76 81 85 92 95

98 101 105 107 109

110 114 119 121 123

127 129

Hadth 21 Hadth 22 Hadth 23 4.1.6 AL-MALIKAH Hadth 24 Hadth 25 Hadth 26 Hadth 27 Hadth 28 Hadth 29 Hadth 30 Hadth 31 Hadth 32 Hadth 33 Hadth 34 Hadth 35 Hadth 36 Hadth 37 Hadth 38 Hadth 39 Hadth 40 Hadth 41 Hadth 42 Hadth 43 Hadth 44 4.1.7 AL-JN Hadth 45 Hadth 46 Hadth 47 Hadth 48 Hadth 49 Hadth 50 Hadth 51 Hadth 52 Hadth 53 Hadth 54 BAB 5: PENUTUP 5.1 Hasil Kajian 5.2 Cadangan dan Saranan BIBLIOGRAFI

132 136 141

145 147 149 152 154 158 160 166 172 175 180 183 186 189 191 195 198 202 207 208 211

212 215 218 219 221 225 226 229 230 232

235 237