ETAUN GANGGUAN

Elaun Gangguan layak dibayar kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan bertaraf tetap yang DITUKARKAN BALIK kewilayah asalnya. PUNCA KUASA

1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan g Tahun 1980

2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1988
3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan g Tahun 1991; dan

4. Pekleiling Perkhidmatan Bilangan
DOKUMEN _DOKUMEN SOKONGAN

10 Tahun 1991

1. 3 salinan Borang Perakuan Pembayaran Elaun Gangguan ( BORANG EG) . - borang ini ditandatangai oleh Ketua Jabatan stesen lama tempat pegawai bertugas sebelum bertukar balik ke wilayah asal.

2. Surat Pengesahan dari Pengetua/Guru Besar sekolah lama bahawa
elaun Gangguan belum Pernah dibayar atau telah dibayar separuh sebelum pegawai bertukar balik.

3. 1 Salinan surat arahan pertukaran 4. 1 salinan slip gaji terakhir 5. 1 salinan SijilGajiAkhir (LPC)
6. 5 salinan Penyata Perubahan (kew 8)
KADAR BAYARAN
Elaun Gangguan dibayar atas kadar sebulan gaji hakiki terakhir sejurus sebelum PP berkenaan bertukar semula ke wilayah asalnya.
Dokumen hendaklah disahkan oleh Penqetua/Guru Besar

Dengan ini memperakui bahawa saya* telah dibayar setengah daripada gali hakiki saya sebagai pendahuluan / belum pernah dibayar elaun gangguan seperti yang tersebut di adalam perenggan 4 Pekeliling Perkhidmatan Bil. maka saya bersetuju untuk membayar balik amaun tersebut kepada keralaan dengan wang tunai sekaligus atau dengan pemotongan daripada gaji saya.. Sila sedakan salinan dokumen-dokumen berikut sebagai dokumen sokongan pembayaran. Kad Pengenalan Tarikh Nama saksi No. 3. Kad Pengenalan Tempat Bertugas Tempat Ditukarkan (Wilayah Asal) : Sekiranya didapati bahawa saya telah membuat tuntutan elaun gangguan sepenuhnya sebanyak dua kali. 4. 1. .8) l ] Disahkah oleh Pengetua/PPB/PPD ) l * Nota: Potong yang manatidak berkenaan. 2. Nama Pegawai No. Kad Pengenalan Tarikh Nama Pengetua/PPB/PPD No. Disahkan bahawa *isteri / suami yang dinyatakan di bawah ini tidak akan menuntut elaun gangguan.BORANG EG (Diisi dalam 3 salinan) BORANG PERAKUAN PEMBAYARAN ELAUN GANGGUAN Bahawa saya No. Kad Pengenalan Alamat.. semasa pertukaran saya dari wilayah asal ke Sarawak. 4 Tahun 1988. i) Wilayah Asal Tempat bertugas sekarang Tempat Bertukar fiempat Bertugas Baru) ii) iii) Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar. Nama isteri / suami No. Salinan Salinan Salinan Borang Surat Pertukaran SliP Gaji Terakhir Sijil Gaji Akhir (LPC Kewangan 8 (Kew. Kad Pengenalan Tarikh Borang Perakuan ini hendaklah dikemukakan kepada stesen lama tempat pegawai bertugas sebelum pega*ii bertukar balik ke wilayah asalnya.

2011 RM3104.10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI J.1. BiI. 8 - Pin.P.8 ELAUN GANGGUAN (P. kerana (P1r8) 4/1988 bertukar semula ke wilayah Cop don tt Pengeiuo/Guru Besor Tarikh:.gangguan atas kadar gaji terakhir asa I 1.Pk. Silo isikon lorikh semoso Tondoiongon Ketuo Jobolon Cop Rosmi Jobolon Disediokon oleh : (Nomo Penuh Disemok oleh : (Diisi O/eh JPN ) ) zAUmizi ..Pel.CONTOH KEW.(Pe0 ll KPT: Dibayar elaun . 4/1988) (Kew...23 PP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful