Anda di halaman 1dari 4

ABSTRAK Tajuk disertasi yang penulis laksanakan ialah Muqaddimah Mastika Hadth Rasulu'llh S.A.W.

, Kajian dan Takhrij Hadth. Disertasi ini dihasilkan adalah bagi melaksanakan kajian terhadap kitab Muqaddimah Mastika Hadth Rasulu'llh S.A.W. yang dikarang oleh Sheikh AbduLlh Basmeih, Dato Haji Mohd Nor bin Ibrahim dan Dato Haji Ismail bin Yusof yang diterbitkan pada tahun 1973. Sheikh AbduLlh pernah menyandang jawatan Pegawai Hal Ehwal Agama Islam dan banyak menterjemah buku daripada Bahasa Arab ke Bahasa Melayu. Manakala Dato Haji Mohd Nor bin Ibrahim pernah menyandang jawatan Mufti Kelantan pada tahun 1968 hingga 1987. Kemudian jawatan itu disandang pula oleh Dato Haji Ismail bin Yusof dari tahun 1987 hingga 1988. Dalam disertasi ini, penulis telah mendedahkan tentang ilmu takhrij hadth, kaedah pelaksanaannya, kepentingan dan faedahnya serta kitab-kitab tersohor karangan ulama dahulu dan semasa dalam bidang takhrij. Penulis juga membincangkan tentang kitab Mastika Hadth Rasulu'llh S.A.W., sejarah penulisannya, kajian terhadap pengarang-pengarangnya dan isu dan permasalahan dalam kitab ini khususnya Muqaddimah Mastika Hadth Rasulu'llh S.A.W. Seterusnya penulis juga menjalankan analisis dan takhrij terhadap hadth- hadth dalam kitab Muqaddimah Mastika Hadth dari sudut darjatnya sama ada berada pada darjat sahh, hasan atau daf. Penjelasan dan analisis terhadap sanad hadth- hadth tersebut turut diberikan bagi menyokong hujah yang penulis berikan. Hasil analisis dan takhrij terhadap hadth- hadth tersebut dapati bahawa terdapat sebanyak 31 hadth sahh, 4 hadth hasan dan 9 hadth daf.

ISI KANDUNGAN Kandungan PENGHARGAAN ABSTRAK SENARAI KEPENDEKAN DAN SINGKATAN JADUAL TRANSLITERASI BAB SATU: PENGENALAN 1.1 Pendahuluan 1.2 Permasalahan Kajian 1.3 Kajian Terdahulu 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Objektif Kajian 1.7 Metodologi Kajian 1 3 10 11 12 13 14 Halaman i ii iv v

BAB DUA: TAKHRJ AL-HADTH, KAEDAH DAN KEPENTINGANNYA 2.1 Pendahuluan 2.2 Takhrj al-Hadth 2.2.1 Takhrj al-Hadth, Pengertian dan Huraian 2.2.2 Kaedah Mentakhrj Hadth 1. Mentakhrj hadth dengan melihat kepada sanad 2. Mentakhrj hadth dengan melihat kepada matan 3. Mentakhrj hadth dengan membuat rujukan yang Menyeluruh terhadap kitab-kitab sunnah 4. Menggunakan komputer atau software tertentu bagi Memudahkan pencarian hadth 2.2.3 Kitab-kitab Takhrj Karangan Ulama Dahulu dan Semasa 1. Nasb al-Ryah li Ahdth al-Hidyah 2. Al-Talkhs al-Habr f Takhrj Ahdth al-Rfiiy al-Kabr 3. Silsilah al-Ahdth al-Dafah wa al-Mawdah 2.2.4 Kepentingan dan Faedah Ilmu Takhrj al-Hdth 20 21 22 29 30 35 40 41 43 45 48 51 55

BAB TIGA: KITAB MUQADDIMAH MASTIKA HADTH RASULULLH S.A.W. DAN PENGARANGNYA 3.1 Pendahuluan 3.2 Pengenalan kepada Kitab Mastika Hadth RasuluLlh S.A.W. 3.2.1 Muqaddimah Mastika Hadth RasuluLlh S.A.W. 3.2.2 Mastika Hadth RasuluLlh S.A.W. Jilid 1 3.2.3 Mastika Hadth RasuluLlh S.A.W. Jilid 2 60 60 64 69 72

3.2.4 Mastika Hadth RasuluLlh S.A.W. Jilid 3 3.3 Isu Berkaitan kitab Mastika Hadth RasuluLlh S.A.W. 3.3.1 Isu Berkaitan kitab Mastika Hadth 3.3.2 Isu Berkaitan kitab Muqaddimah Mastika Hadth 3.4 Pengarang Kitab Mastika Hadth RasuluLlh S.A.W. 3.4.1 Dato Haji Muhammad Nor bin Ibrahim 3.4.2 Sheikh AbduLlh Basmeih 3.4.3 Dato Haji Ismail bin Haji Yusof

79 85 85 87 98 99 104 111

BAB EMPAT: TAKHRJ HADTH DALAM KITAB MUQADDIMAH MASTIKA HADTH RASULULLH S.A.W Hadth 1 Hadth 2 Hadth 3 Hadth 4 Hadth 5 Hadth 6 Hadth 7 Hadth 8 Hadth 9 Hadth 10 Hadth 11 Hadth 12 Hadth 13 Hadth 14 Hadth 15 Hadth 16 Hadth 17 Hadth 18 Hadth 19 Hadth 20 Hadth 21 Hadth 22 Hadth 23 Hadth 24 Hadth 25 Hadth 26 Hadth 27 Hadth 28 Hadth 29 Hadth 30 Hadth 31 Hadth 32 Hadth 33 Hadth 34 116 119 124 127 131 136 141 143 146 151 155 158 161 165 167 169 173 177 180 185 189 192 197 200 203 206 210 212 215 218 221 224 228 232

Hadth 35 Hadth 36 Hadth 37 Hadth 38 Hadth 39 Hadth 40 Hadth 41 Hadth 42 Hadth 43 Hadth 44 BAB LIMA: PENUTUP 5.1 Hasil Kajian 5.2 Cadangan dan Saranan BIBLIOGRAFI

236 239 243 247 250 253 259 261 264 268

273 276 279