Anda di halaman 1dari 3

ABSTRAK

Kitab Sirt Al-Mustaqm karya Syaykh Nr Al-Dn Al-Rnir adalah sebuah kitab fiqh Syafii yang pertama seumpamanya di Nusantara, ia adalah salah satu kitab yang pernah menjadi rujukan di Nusantara pada suatu ketika dahulu dan masih menjadi rujukan di sesetengah pondok di Indonesia dan Malaysia terutama di Nanggrou Aceh Darussalam (NAD). Kitab ini mengandungi banyak hadth yang tidak dijelaskan kedudukannya sehingga penulis merasakan amat penting untuk mengkajinya, menurut pengamatan penulis, setakat ini belum ada kajian yang dibuat terhadap hadth-hadth dalam kitab ini. Kitab Sirt Al-Mustaqm mengandungi 137 buah hadth, kajian ini dikecualikan terhadap hadth-hadth yang berkenaan dengan doa-doa. Kajian ini merupakan kajian pustaka, ia bertujuan untuk menghidupkan lagi karya-karya pengarang dengan berusaha untuk menganalisis hadth-hadth dengan kaedah mentakhrj setiap hadth untuk mengesan lafaz hadth langsung kepada sumber asalnya yang muktabar. Kemudian dianalisis secara ringkas hadth tersebut dari sudut matan dan sanad, kemudian dibuat kesimpulan ke atas kualiti hadth mengikut pendapat pakar-pakar hadth. Hasil dari kajian ini dapat disimpulkan bahawa hadth dalam kitab Sirt Al-Mustaqm terdapat 56 buah hadth yang tidak dinyatakan perawinya manakala daripada 81 buah hadth yang disebut perawi terdapat 7 buah hadth salah dalam menisbahkan kepada perawi yang sebenar. Sebanyak 20 buah hadth yang lafaznya tidak sesuai dengan sumber asalnya sama ada terdapat tambahan atau pengurangan. Dari sudut kualiti hadth pula terdapat 102 buah hadth berstatus sahh (74.46%) dari keseluruhan hadth dan hadth hasan sebanyak 6 buah hadth (4.38%), hadth berstatus daf sebanyak 16 buah hadth (12.41%) manakala 4 buah hadth berstatus mawd (2.92%) dan bakinya sebanyak 9 buah hadth (6.57%) tidak diketahui kedudukannya kerana tidak dijumpai lafaznya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahawa hadth-hadth dalam kitab Sirt AlMustaqm kebanyakannya adalah boleh dijadikan hujah dan sedikit sekali yang tidak boleh dijadikan hujah.

ISI KANDUNGAN

Kandungan PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK KANDUNGAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI SINGKATAN BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Pernyataan Masalah 1.3 Objektif Kajian 1.4 Kajian Terdahulu 1.5 Skop Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.7 Kepentingan Kajian 1.8 Sumbangan Kajian BAB 2 ILMU HADTH 2.1 Fasal Pertama: Ilmu Hadth dan Periwayatannya 2.1.1 Takrif Hadth, Sunnah, Khabar dan Athar 2.1.2 Sahabat dan Hadth 2.1.3 Pembahagian Hadth dari sudut jumlah perawi 2.1.3.1 Hadth Mutawtir 2.1.3.2 Hadth hd 2.1.4 Pembahagian Hadth dari sudut diterima atau ditolak 2.1.4.1 Hadth sahh 2.1.4.2 Hadth hasan 2.1.4.3 Hadth daf 2.1.5 Hukum Meriwayatkan dan beramal dengan hadth daf 2.1.6 Kriteria Hadth sahh 2.1.7 Periwayatan Hadth (Tahammul wa al-ad) 2.1.7.1 Permulaan periwayatan dan sikap berhati-hati sahabat dalam periwayatan hadth 2.1.7.2 Bentuk-bentuk periwayatan hadth 2.2 Fasal Kedua: Takhrj al-Hadth 2.2.1 Takrif Takhrj al-Hadth 2.2.2 Sumber Takhrj al-Hadth 2.2.3 Kepentingan Ilmu Takhrj al-Hadth 2.2.4 Faedah Ilmu Takhrj al-Hadth

Muka surat ii iii v vii xi xiv

1 8 11 12 15 16 19 20

21 21 25 27 27 30 36 37 40 42 44 49 64 65 72 80 80 82 84 84

2.2.5 Bentuk-bentuk Takhrj al-Hadth 2.3 Fasal Ketiga: Ilmu Jarh wa tadl 2.3.1 Definisi Jarh wa tadl 2.3.2 Pensyariatan Ilmu Jarh wa tadl 2.3.3 Keperluan Ilmu Jarh wa al-Tadl 2.3.4 Syarat-syarat penerimaan perawi 2.3.5 Lafaz-lafaz Jarh wa al-Tadl BAB 3 PENGARANG PENULISANNYA KITAB SIRT AL-MUSTAQM DAN

87 96 96 98 100 101 105 METODOLOGI

3.1 Fasal pertama: Pengenalan Pengarang 3.1.1 Nama, Asal Usul dan Pendidikan Pengarang 3.1.2 Suasana politik waktu kehidupan pengarang 3.1.3 Peranan pengarang dalam menghapuskan fahaman wujudiyah 3.1.4 Guru, Murid, Karya dan Wafat Pengarang 3.1.5 Pengaruh beliau di Nusantara 3.1.6 Sumbangan beliau kepada pengajian ilmu hadth 3.1.7 Perkembangan ilmu hadth di Nusantara 3.2 Fasal Kedua: Pengenalan kitab Sirt al-Mustaqm 3.2.1 Metodologi penulisan kitab 3.2.2 Penyusunan kitab dan bab 3.2.3 Penyusunan hadth 3.2.4 Sistem Takhrj al-hadth dalam Kitab BAB 4 ANALISIS HADTH DALAM KITAB SIRT AL-MUSTAQM 4.1 Fasal Pertama: Takhrj hadth dalam kitab 4.1.1 Kitab Tahrat 4.1.2 Kitab Salt 4.1.3 Kitab Zakt 4.1.4 Kitab Siym 4.1.5 Kitab al-Haj 4.1.6 Kitab Sayd wa Zabih 4.1.7 Kitab Atimat 4.2 Fasal Kedua: Kesimpulan analisis hadth dalam kitab Sirt al-Mustaqm BAB 5 PENUTUP 5.1 Kesimpulan 5.2 Cadangan BIBLIOGRAFI

108 108 111 115 118 129 131 135 142 143 143 145 146

147 150 180 231 235 260 283 286 288

306 310 313