Anda di halaman 1dari 5

ABSTRAK

Dalam kebanyakan penulisan kitab agama di Nusantara, kesahihan sesebuah hadith sering diambil mudah. Asalkan ia dikatakan hadith, maka terus diambil sebagai dalil tanpa menyelidiki terlebih dahulu statusnya. Sedangkan hadith terdedah kepada yang tidak sahih jika tidak diteliti dengan betul. Justeru, penulis menggunakan kitab Akidah Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah sebagai bahan utama kajian untuk mengetahui sejauh manakah permasalahan di atas benar-benar berlaku. Kitab ini dipilih kerana ia membicarakan soal akidah, dan dipersetujui oleh semua ulama bahawa dalam hal akidah, hanya hadith sahih sahaja boleh dijadikan hujah. Oleh itu, penulis akan mentakhrij 65 buah hadith yang terdapat di dalam kitab berkenaan satu persatu. Ia bertujuan untuk memastikan status hadith, mengetengahkan konsep ilmu takhrij, juga kaedah-kaedah yang diterima pakai dalam bidang hadith, di samping menyampaikan maklumat terperinci tentang ketokohan pengarang serta kitabnya Akidah Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah. Setelah mengkaji selama setahun, penulis dapati di dalam kitab ini 55 hadith Sahh, 2 hadith Hasan, 5 hadith daf, 2 bukan hadith dan 1 tidak dapat dikesan sanadnya. Hasil dapatan ini memberi justifikasi bahawa kitab-kitab agama yang terkenal dan meluas penggunaannya di Malaysia perlu disemak semula fakta-fakta di dalamnya khusus berkaitan hadith untuk mengelak beramal atau beritiqad dengan cara yang salah. Harapan penulis agar kajian ini dapat memberi nilai tambah dan pengukuhan kepada kitab Akidah Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah.

ISI KANDUNGAN

Kandungan Penghargaan Kandungan Senarai Singkatan Jadual Transliterasi Abstrak Abstract BAB 1: PENGENALAN 1.0 Pendahuluan 1.1 Permasalahan Kajian 1.2 Kajian Terdahulu 1.3 Skop Kajian 1.4 Kepentingan Kajian 1.5 Objektif Kajian 1.6 Metodologi Kajian BAB 2: TAKHRIJ HADITH 2.0 Pendahuluan 2.1 Konsep dan Definisi Takhrij 2.2 Sejarah Takhrij Hadith 2.3 Tokoh-tokoh Takhrij Hadith 2.4 Jenis-jenis Takhrij 2.4.1 Takhrij Ringkas 2.4.2 Takhrij Sederhana 2.4.3 Takhrij Panjang 2.5 Kepentingan Ilmu Takhrij 2.6 Faedah Memahami Ilmu Takhrij 2.7 Kaedah-kaedah Mentakhrij Hadith 2.7.1 Melalui nama sahabat 2.7.2 Berdasarkan awal matan Hadith 2.7.3 Memilih perkataan tertentu daripada matan hadith 2.7.4 Berdasarkan kepada tajuk-tajuk hadith 2.7.5 Berdasarkan kepada jenis-jenis hadith 2.7.6 Menggunakan komputer 2.8 Perkara Asas Dalam Takhrij 2.9 Syarat-syarat Pentakhrij 2.10 Beberapa Kesilapan Dalam Menyatakan Takhrij 2.11 Kehujahan Hadith Ahad Dalam Masalah Akidah 2.12 Kitab-kitab Rujukan Utama Dalam Mengesan Hadith

Halaman ii iv x xi xiii xiv

1 3 4 7 8 8 9

11 11 13 15 19 19 19 20 22 27 29 29 30 31 31 32 34 36 37 39

2.13 Penutup BAB 3: HAJI SAID BIN HAJI IBRAHIM (BEKAS MUFTI NEGERI SABAH) DAN KITAB AKIDAH AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH 3.0 Pendahuluan 3.1 Haji Said bin Haji Ibrahim 3.1.1 Latar Diri dan Keluarga 3.1.2 Pendidikan 3.1.3 Sumbangan dan Hasil Karya 3.1.4 Kematian 3.2 Aqidah Ahli Sunnah Wa al-Jamaah 3.3 Kitab Akidah ahli Sunnah wa al-Jamaah karangan Hj Said Ibrahim 3.3.1 Pengenalan Tentang Kitab 3.3.2 Kandungan Kitab 3.3.3 Metodologi Penyusunan Kitab 3.4 Penutup BAB 4: TAKHRIJ HADITH-HADITH YANG TERDAPAT DALAM KITAB AKIDAH AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH KARANGAN HAJI SAID BIN HAJI IBRAHIM 4.0 Pendahuluan 4.1 Takhrij Hadith 4.1.1 Hadith 1 4.1.2 Hadith 2 4.1.3 Hadith 3 4.1.4 Hadith 4 4.1.5 Hadith 5 4.1.6 Hadith 6 4.1.7 Hadith 7 4.1.8 Hadith 8 4.1.9 Hadith 9 4.1.10 Hadith 10 4.1.11 Hadith 11 4.1.12 Hadith 12 4.1.13 Hadith 13 4.1.14 Hadith 14 4.1.15 Hadith 15 4.1.16 Hadith 16 4.1.17 Hadith 17 4.1.18 Hadith 18 4.1.19 Hadith 19 4.1.20 Hadith 20

44

46 46 47 48 53 54

58 59 65 67

68 68 71 73 75 77 79 81 82 82 83 83 84 86 88 90 92 94 96 98 99

4.1.21 Hadith 21 4.1.22 Hadith 22 4.1.23 Hadith 23 4.1.24 Hadith 24 4.1.25 Hadith 25 4.1.26 Hadith 26 4.1.27 Hadith 27 4.1.28 Hadith 28 4.1.29 Hadith 29 4.1.30 Hadith 30 4.1.31 Hadith 31 4.1.32 Hadith 32 4.1.33 Hadith 33 4.1.34 Hadith 34 4.1.35 Hadith 35 4.1.36 Hadith 36 4.1.37 Hadith 37 4.1.38 Hadith 38 4.1.39 Hadith 39 4.1.40 Hadith 40 4.1.41 Hadith 41 4.1.42 Hadith 42 4.1.43 Hadith 43 4.1.44 Hadith 44 4.1.45 Hadith 45 4.1.46 Hadith 46 4.1.47 Hadith 47 4.1.48 Hadith 48 4.1.49 Hadith 49 4.1.50 Hadith 50 4.1.51 Hadith 51 4.1.52 Hadith 52 4.1.53 Hadith 53 4.1.54 Hadith 54 4.1.55 Hadith 55 4.1.56 Hadith 56 4.1.57 Hadith 57 4.1.58 Hadith 58 4.1.59 Hadith 59 4.1.60 Hadith 60 4.1.61 Hadith 61 4.1.62 Hadith 62 4.1.63 Hadith 63 4.1.64 Hadith 64 4.1.65 Hadith 65 4.2 Penutup

101 103 106 109 111 114 115 116 117 119 121 123 124 126 127 129 131 132 133 135 136 138 140 143 144 145 146 148 150 152 154 157 159 160 162 164 165 166 168 170 173 174 174 175 176 176

BAB 5: HASIL KAJIAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan 5.1 Hasil Kajian 5.2 Cadangan 5.3 Penutup BIBLIOGRAFI 178 178 187 188 190-198