Anda di halaman 1dari 3

ABSTRAK Takhrj merupakan satu proses penting untuk menyaring sesuatu hadith dan mengembalikannya kepada sumber asal.

Dengan itu status sesuatu hadith dapat diketahui. Ini amat penting dalam memelihara khazanah ilmu Islam yang sebahagian besarnya bersumber daripada hadith Nabi selain kitab suci al-Quran yang sudah dijamin pemeliharaannya. Maka kajian ini merupakan salah satu usaha ke arah itu dengan menumpukan kepada 27 hadith-hadith Qudsi yang terdapat dalam buku al-Ahdth al-Qudsiyyat oleh al-Syarw. Selain itu, kajian ini membincangkan tentang ilmu takhrj beserta kaedah-kaedahnya, begitu juga ciri-ciri hadith Qudsi serta perbezaannya dengan al-Quran dan hadith Nabawi. Penulisan ini turut menyentuh mengenai biodata dan latar belakang al-Syarw serta pengenalan kitab al-Ahdth al-Qudsiyyat. Hasil kajian menunjukkan 19 hadith yang terdapat dalam kitab ini diambil daripada kitab Sunan Sittat manakala 8 hadith lagi daripada kitab-kitab lain. Daripada 27 hadith ini, sebanyak 20 hadith dikategorikan sebagai hadith sahh, 3 hadith daripadanya ialah hadith hasan dan terdapat 4 hadith yang merupakan hadith daf. Jelasnya, kajian takhrj ini diharap dapat mengukuhkan kitab alAhdth al-Qudsiyyat dengan hadith-hadith Qudsi yang sudah dianalisis dan jelas statusnya.

ISI KANDUNGAN Kandungan Penghargaan Kandungan Senarai Singkatan Jadual Transliterasi Abstrak Abstract BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan 1.1 Permasalahan Kajian 1.2 Kajian Terdahulu 1.3 Skop Kajian 1.4 Kepentingan Kajian 1.5 Objektif Kajian 1.6 Metodologi Kajian BAB 2 ILMU TAKHRJ HADITH DAN HADITH QUDSI 2.0 Pendahuluan 2.1 Perkembangan Ilmu Takhrj Hadith 2.1.1 Pengertian Ilmu Takhrj Hadith 2.1.2 Kitab-kitab Mengenai Takhrj Hadith 2.1.3 Kaedah Takhrj Hadith Nabi 2.2 Pengenalan Hadith Qudsi 2.2.1 Pengenalan Hadith Qudsi 2.2.2 Kitab-kitab Tentang Hadith Qudsi 2.2.3 Perbezaan Antara Hadith Qudsi Dengan Al-Quran Dan Hadith Nabawi BAB 3 AL-SYARW DAN HADITH-HADITH QUDSI DALAM AL-AHDTH AL-QUDSIYYAT 3.0 Pendahuluan 3.1 Biografi al-Syarw 3.1.1 Kelahiran, latar belakang pendidikan dan keluarga 3.1.2 Pekerjaan, ketokohan ilmu dan kewafatan 3.1.3 Karya karangan al-Syarw dan pengenalan kitab al-Ahdth al-Qudsiyyat 3.2 Kajian Takhrj Hadith-hadith Qudsi Dalam al-Ahdth al-Qudsiyyat 3.2.1 Hadith Pertama 1 2 3 5 7 9 10 Halaman ii iv vii viii x xi

13 14 16 18 21 26 27 28 30

34 35 35 37 42

45

3.2.2 Hadith Kedua 3.2.3 Hadith Ketiga 3.2.4 Hadith Keempat 3.2.5 Hadith Kelima 3.2.6 Hadith Keenam 3.2.7 Hadith Ketujuh 3.2.8 Hadith Kelapan 3.2.9 Hadith Kesembilan 3.2.10 Hadith Kesepuluh 3.2.11 Hadith Kesebelas 3.2.12 Hadith Kedua Belas 3.2.13 Hadith Ketiga Belas 3.2.14 Hadith Keempat Belas 3.2.15 Hadith Kelima Belas 3.2.16 Hadith Keenam Belas 3.2.17 Hadith Ketujuh Belas 3.2.18 Hadith Kelapan Belas 3.2.19 Hadith Kesembilan Belas 3.2.20 Hadith Kedua Puluh 3.2.21 Hadith Kedua Puluh Satu 3.2.22 Hadith Kedua Puluh Dua 3.2.23 Hadith Kedua Puluh Tiga 3.2.24 Hadith Kedua Puluh Empat 3.2.25 Hadith Kedua Puluh Lima 3.2.26 Hadith Kedua Puluh Enam 3.2.27 Hadith Kedua Puluh Tujuh BAB 4 HASIL KAJIAN DAN CADANGAN 4.0 Pendahuluan 4.1 Hasil Kajian 4.2 Cadangan BIBLIOGRAFI

48 50 51 53 54 56 61 65 67 70 71 75 77 80 82 83 86 88 89 91 94 96 97 99 102 104

106 106 109 112 120