Anda di halaman 1dari 3

ABSTRAK

Disertasi ini diberi judul Manhaj Muslim Terhadap Hadith Al-Muallal Dalam Al-Jmi As
Sahih membincangkan ilmu ilal al-hadith, ketokohan dan kesarjanaan Muslim dalam bidang
hadith. Tujuan disertasi adalah untuk mengkaji metodologi dan memahami alasan Muslim
memasukkan hadith-hadith yang dikritik oleh sebahagian nuqqd dalam kitab sahihnya. Sebagai
mukadimah kepada judul ini, konsep ilmu ilal al-hadith didahulukan sebagai landasan untuk
memahami metodologi Muslim terhadap hadith al-muallal kelak. Biografi tentang Muslim juga
dinyatakan di samping memaparkan kitab sahihnya serta menjelaskan metodologi beliau secara
umum dalam Al Jmi as-Sahih. Akhir sekali dikaji dan diteliti hadith-hadith al-muallal yang
beliau masukkan ke dalam kitab sahihnya menurut sudut pandang beliau sendiri. Kesimpulan
dapatan kajian menunjukkan memang benar terdapat hadith-hadith al-muallal dalam al-Jmi asSahih. Tetapi, Muslim mempunyai manhaj tersendiri memasukkan hadith-hadith al-muallal
dalam kitab sahihnya dan jumlahnya adalah sedikit serta tidak melanggari syarat-syarat sahih
yang telah beliau tetapkan.

ISI KANDUNGAN
KANDUNGAN

MUKA SURAT

PENGAKUAN ..
PENGHARGAAN
KANDUNGAN
SENARAI TRANSLITERASI
SENARAI SINGKATAN
ABSTRAK .
ABSTRACT ..

iii
iv
viii
xii
xv
xvii
xviii

BAB I
PENDAHULUAN
1.0 Pengenalan
1.1 Permasalahan Kajian ...
1.2 Kajian Yang Lepas ...
1.3 Skop Kajian
1.4 Kepentingan Kajian
1.5 Objektif Kajian .
1.6 Metodologi Kajian ...

1
6
9
9
10
12
13

BAB 2
ILMU ILAL AL-HADTH
2.0 Mukadimah ..
2.1 Definisi Illah
2.2 Tempat-tempat Berlaku Illah
2.3 Faktor-faktor Illah ..
2.4 Jenis-jenis Illah Hadth .
2.5 Cara-cara Mengesan Hadth Al-Muallal .
2.6 Sumber-sumber Rujukan Dalam Ilmu Ilal Al-Hadth

17
18
21
29
43
58
59

BAB 3
BIOGRAFI MUSLIM DAN KITAB AL-JMI AS-SAHH
3.1 Biografi Muslim ...
3.1.1 Latar Belakang Keluarga .
3.1.2 Kelahiran Dan Perkembangan ...
3.1.3 Pengembaraan Menuntut Ilmu ...
3.1.4 Ketegangan Dengan Adh-Dhuhliy .
3.1.5 Guru-guru Dan Murid-murid
3.1.6 Kaitan Dengan Al-Bukhriy .
3.1.7 Testimonial Ulam ..

61
61
62
63
64
64
66
68

3.1.8 Hasil-hasil Karya ..


3.1.9 Sifat Dan Akhlak ...
3.1.10 Kewafatan
3.2 Kitab Al-Jmi As-Sahh Oleh Muslim .
3.2.1 Latar Belakang Sebab Penyusunan Kitab
3.2.2 Manhaj Penyusunan Kitab ..
3.2.2.1 Hadth Muanan ..
3.2.2.2 Menentukan Lafaz Hadth .
3.2.2.3 Menghimpun Jalur Sanad ..
3.2.2.4 Lafaz Tahammul Hadth
3.2.2.5 Menjelaskan Perawi Yang Mubham
3.2.2.6 Susunan Bab ...
3.2.2.7 Konsultasi Hadth
3.2.3 Status Al-Jmi As-Sahh Muslim ..
3.2.4 Jumlah Hadth ...
3.2.5 Kitab-kitab Syarah Dan Mukhtasar

69
71
72
73
73
75
76
77
78
79
80
81
82
84
87
88

BAB 4
MANHAJ MUSLIM TERHADAP HADTH AL-MUALLAL
4.0 Mukadimah ..
4.1 Manhaj Muslim Terhadap Hadth Gharb Dan Munkar
4.2 Manhaj Muslim Terhadap Persoalan Ikhtilf Dalam Hadth ..
4.2.1 Ikhtilf Yang Berlaku Pada Sanad ..
4.2.1.1 Ikhtilf Pada Me-wasal Dan Meng-irsal Hadth
4.2.1.2 Ikhtilf Pada Menghukum Hadth Sebagai Marf
Atau Mawqf ..
4.2.1.3 Ikhtilf Pada Menamakan Guru Perawi .
4.2.1.4 Ikhtilf Pada Sanad Yang Berlaku Ziydah ..
4.2.2 Ikhtilf Yang Berlaku Pada Matan ...
4.2.2.1 Riwayat Ikhtisr .
4.2.2.2 Riwayat Berdasarkan Makna ..
4.2.2.3 Al-Idrj
4.3 Manhaj Muslim Terhadap Ziydat Thiqt .

93
94
107
111
114
119
122
125
130
131
141
147
154

BAB 5
PENUTUP
5.1 Hasil Kajian ...
5.2 Cadangan dan Saranan ..

163
166

BIBLIOGRAFI ..

167