Anda di halaman 1dari 6

ABSTRAK

Kepentingan solat dan kewajipan melakukannya suatu yang diketahui umum. Namun bentuk perlakuan solat yang bertepatan dengan amalan Rasulullah s.a.w. suatu yang perlu diberi perhatian. Adalah suatu yang penting untuk memperhalusi kitab yang membincangkan tentang solat Nabi s.a.w. berasaskan hadith yang sahih. Maka kajian ini yang bertajuk Metodologi AlAlbni dalam Sifat Salt Al-Nab, tertumpu pada metodologi yang digunakan oleh pengarangnya dalam menyusun kitab tersebut. Kajian adalah berasaskan bidang hadith. Dimulakan dengan latar belakang dan kaedah kajian dijalankan, seterusnya landasan teori yang membincangkan sejarah dan metodologi penulisan hadith dalam kalangan ulama terdahulu, yang merangkumi kaedah pemilihan hadith, kaedah penerimaan hadith, kaedah penyusunan dan penulisan hadith. Juga disentuh tentang latarbelakang, biodata dan sejarah hidup al-Albn yang mempengaruhi pemikiran dan karya beliau, seterusnya membuktikan ketokohan beliau dalam bidang hadith. Ulasan terhadap kitab yang dibincangkan turut dimuatkan yang mengandungi latarbelakang kitab, idea penulisan, isi kandungan serta objektif penulisan. Seterusnya perbincangan dikhususkan pada metodologi kitab tersebut. Turut dibincang tentang sumber hadith, kaedah memilih hadith, kaedah pembahagian hadith dan tajuk, kuanititi hadith setiap topik, kaedah penulisan sanad, kaedah penggunaan simbol, serta keistimewaan kitab tersebut. Manakala bab terakhir memuatkan kesimpulan dan cadangan kajian.

ISI KANDUNGAN

PERKARA HALAMAN JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI SINGKATAN SENARAI TRANSLITERASI

HALAMAN i ii iii vi vii viii xii xiv

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan 1.2 Permasalahan Kajian 1.3 Sorotan Literatur 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Objektif Kajian 1.7 Metodologi Kajian

1 1 2 7 9 10 11 12

BAB II KAEDAH PENULISAN HADITH 2.1 Sejarah Penulisan Hadith

17 17

2.1.1 Zaman Rasulullah s.a.w. 2.1.2 Zaman Sahabat 2.1.3 Zaman Tbin 2.1.4 Zaman Selepas Tbin 2.2 Kaedah al-Tahammul dan al-Ada 2.2.1 Kaedah al-Sima 2.2.2 Kaedah al-Qiraah 2.2.3 Kaedah al-Ijzah 2.2.4 Kaedah al-Munwalh 2.2.5 Kaedah al-Kitbah 2.2.6 Kaedah al-Ilm 2.2.7 Kaedah al-Wasiah 2.2.8 Kaedah al-Wijdah 2.3 Kaedah Pemilihan Hadith 2.3.1 Kaedah Pemilihan Hadith Menurut al-Bukhr 2.3.2 Kaedah Pemilihan Hadith Menurut Muslim 2.3.3 Kaedah Pemilihan Hadith Menurut Ab Dawd 2.3.4 Kaedah Pemilihan Hadith Menurut al-Tirmidh 2.4 Kaedah Penyusunan Hadith 2.4.1 Kaedah Penyusunan Hadith Menurut al-Bukhr 2.4.2 Kaedah Penyusunan Hadith Menurut Muslim 2.4.3 Kaedah Penyusunan Hadith Menurut Ab Dawd 2.4.4 Kaedah Penyusunan Hadith Menurut al-Tirmidh

17 19 21 23 23 24 25 26 27 27 28 29 29 29 30 31 32 33 34 34 36 37 37

2.5 Kaedah Penulisan Dalam Kalangan Muhaddithn 2.5.1 Kaedah Menulis Perawi Menurut al-Bukhr 2.5.2 Kaedah Menulis Perawi Menurut Muslim 2.5.3 Kaedah Menulis Perawi Menurut Ab Dawd 2.5.4 Kaedah Menulis Perawi Menurut al-Tirmidh

38 38 40 41 42

BAB III AL-ALBN DAN SIFAT SALT AL-NAB S.A.W. 3.1 Biodata Al-Albn 3.1.1 Latar Belakang Kehidupan 3.1.2 Pengaruh Keluarga 3.1.3 Ijazah Hadith 3.1.4 Kajian Beliau Yang Terawal 3.1.5 Testimonial Ketokohan Dan Sanjungan 3.1.5 (a) Abd al-Azz Ibn Bz 3.1.5 (b) Muhammad Slih al-Uthimn 3.1.5 (c) Zayd Ibn Abd al-Azz al-Fayyad 3.1.5 (d) Amn al-Misr 3.1.6 Kewafatan dan Karya-karya 3.1.6 (a) Kewafatan 3.1.6 (b) Wasiat 3.1.6 (c) Karya-karya 3.2 Kitab Sifat Salt Nab s.a.w. 3.2.1 Latar Belakang Kitab

44 44 44 49 51 51 52 52 54 54 55 56 56 56 58 62 62

3.2.1 (a) Pengesahan Nama Kitab 3.2.1 (b) Bahasa 3.2.1 (c) Tarikh Penulisan 3.2.2 Penulisan 3.2.2 (a) Idea Penulisan 3.2.2 (b) Isi Kandungan 3.2.2 (c) Objektif Penulisan Kitab

62 63 64 65 65 66 68

BAB IV ANALISA METODOLOGI SIFAT SALT AL-NAB S.A.W. 70 4.1 Metodologi Pemilihan Hadith 4.1.1 Sumber Hadith 4.1.2 Kaedah Memilih Hadith 4.2 Metodologi Penyusunan Hadith 4.2.1 Pembahagian Hadith dan Tajuk 4.2.2 Kuantiti Hadith Setiap Topik 4.3 Metodologi Penulisan Hadith 4.3.1 Penulisan Sanad 4.3.2 Penggunaan Simbol 4.3.3 Mentakhrj Hadith 4.4 Keistimewaan Sifat Salt al-Nab s.a.w. 4.4.1 Karya Pertama Mengenai Solat Nabi s.a.w. 4.4.2 Berdalilkan Sumber Asal 4.4.3 Penambahbaikan Oleh Pengarang 70 70 73 75 75 79 81 81 82 85 86 86 87 89

BAB V HASIL KAJIAN DAN CADANGAN 5.1 Hasil Kajian 5.2 Cadangan

92 92 97

BIBLIOGRAFI

99