Anda di halaman 1dari 5

ABSTRAK

Seluruh umat Islam telah mengetahui bahawa hadith Nabi s.a.w. adalah sebagai pedoman hidup dan sumber hukum yang utama selepas al-Qurn. Berpedoman kepada hadith untuk diamalkan dan menganjurkan kepada orang lain adalah merupakan suatu kewajipan. Kewajipan tersebut dapat dipenuhi dengan sempurna apabila memilih hadth sahh dan hasan untuk diamalkan, manakala hadth daf hendaklah ditinggalkan. Dengan bilangan hadth yang mencapai ratusan ribu buah, tentunya terdapat kecacatan dan kelemahan. Percampuran di antara hadth sahh, hasan dan daf telah membuka mata para ulama hadth melakukan pemisahan terhadap hadthhadth tersebut. Namun begitu, terdapat juga sebahagian hadth-hadth daf lainnya yang terlepas dari usaha pemisahan tersebut. Di kalangan ulama hadth juga berlaku perselisihan pendapat yang membawa kepada berlainan kriteria dalam memahami hadth. Di dalam kitab Sabl alMuhtadn, kemasukan hadth-hadth yang kurang jelas kedudukannya sebagai sandaran hukum dan dasar telah menimbulkan nilai-nilai negatif terhadap kitab tersebut. Kewujudan hadth-hadth yang kurang jelas kenyataannya dari pengarang kitab, telah menimbulkan polemik dalam rangka pemahaman yang lebih mendalam. Kekhuatiran akan timbul khususnya bagi mereka yang mendalami dan memahami hadth-hadth Nabi s.a.w. terhadap mereka yang berpegang kepada hadth daf. Hal tersebut dikhuatiri akan mendedahkan mereka kepada sindrom golongan anti hadth yang pernah kedengaran suatu ketika dulu. Maka dengan itu, salah satu cara untuk memurni dan memartabatkan kitab-kitab tradisi yang banyak bergantung kepada hadth-hadth Nabi s.a.w. adalah dengan mengkaji selidik semula atau lebih dikenali sebagai tahqq.

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN PENGHARGAAN DAFTAR ISI TRANSLITERASI ABSTRAK

HALAMAN i iii vii x

BAB SATU 1.1 Latar Belakang 1.2 Kajian Lepas Terhadap Kitb Sabl al-Muhtadn 1.3 Skop Kajian 1.4 Kepentingan Kajian 1.5 Objektif Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1 5 6 7 8 9

BAB DUA 2.1 AL-HADTH DAN PERKEMBANGANNYA 2.1.1 Pengertian Hadth menurut Bahasa dan Istilah 2.1.2 Perbezaan Antara Hadth, Sunnat, Khabar dan Athar 2.1.3 Perkembangan Riwayat Hadth di Zaman Nabi dan Sahabat 2.1.4 Kedudukan Hadth Sebagai Sumber Hukum Islam 14 20 11 12

2.2 PECAHAN HADTH DARI SUDUT RIWAYAT 2.2.1 Pembahagian Hadth Secara Umum 2.2.2 Hadth Sahh 2.2.3 Hadth Hassan 2.2.4 Hadth Daf 2.2.5 Pembahagian Hadth Daf 2.2.6 Kedudukan Hadth Daf Menurut Pendapat Ulama 2.3 SANAD/JALUR PERIWAYAT 2.3.1 Pengertian Sanad Menurut Bahasa dan Istilah 2.3.2 Pendapat Ulama Tentang Sanad 2.3.3 Sudut Periwayat Yang Di Teliti 2.4 AL-JARH WA AL-TADL (PENILAIAN KEPADA PARA PERIWAYAT HADTH) 2.4.1 Pengertian al-Jarh 2.4.2 Pengertian al-Tadl 2.4.3 Lafaz-lafaz al-Tadl 2.4.4 Lafaz-lafaz al-Jarh 2.4.5 Kaedah-kaedah al-Jarh wa al-Tadl 52 54 55 56 57 45 47 48 26 27 30 32 34 42

2.5 TAHAMMUL WA AL-AD (MENERIMA DAN MENYAMPAIKAN) 2.5.1 Pengertian Tahammul Wa al-Ad al-Hadth 2.6 MATN AL-HADTH 2.6.1 Pengertian Matn Menurut Bahasa dan Istilah 2.6.2 Syarat-syarat Matn 65 66 61

2.7 TAKHRJ AL-HADTH 2.7.1 Pengertian Takhrj al-Hadth 2.7.2 Kepentingan Takhrj al-Hadth 69 70

BAB TIGA 3.0 PENGARANG DAN KITB SABL AL-MUHTADN 3.1 Susana Ilmiah Zaman Pengarang 3.2 Riwayat Hidup Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjry 3.3 Aliran Mazhab Beliau 3.4 Pengaruh Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjry di Nusantara 3.5 Guru-guru Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjry 3.6 Kitb Sabl al-Muhtadn 3.7 Kandungan dan Pembahasan Kitb Sabl al-Muhtadn 3.8 Sumber Penulisan Kitb Sabl al-Muhtadn 3.9 Populariti Kitb Sabl al-Muhtadn 72 73 77 79 81 84 86 94 96

BAB EMPAT 4.0 TAKHRJ AL-HADTH 99

BAB LIMA 5.0 KESIMPULAN 5.1 Dapatan 5.2 Cadangan 300 302

HALAMAN HADTH HALAMAN AYAT AL-QURN BIBLIOGRAFI

304 315 316