Anda di halaman 1dari 3

Salah 1 dari 10 Sahabat Rasulullah yang Dijamin Masuk Surga

ABDURRAHMAN BIN AUF Abdurrahman bin 'Auf termasuk tujuh orang yang pertama masuk Islam. Abdurrahman bin Auf masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah yaitu sejak kecil melalui Abu Bakar Siddiq. Pada masa jahiliyah memiliki nama Abu Amru. Setelah masuk Islam, kemudian Rasulullah menggantinya dengan Abdurrahman. Beliau termasuk assabiqun al awwalun, dan tergolong diantara sepuluh orang yang dijanjikan Rasulullah masuk surga. Beliau turut berhijrah dengan meninggalkan semua harta yang telah ia usahakan sekian lama. Beliau ikut dalam Perang Badar, berhasil membunuh salah satu dari musuh-musuh Allah, yaitu Umair bin Utsman bin Kaab At Taimi dan mengikuti seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah saw. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah menjadi makmum shalat padanya saat Perang Tabuk. Beliau adalah salah satu tauladan profil seorang saudagar muslim yang memulai kerajaan bisnisnya dari 0 sampai sukses besar namun tetap zuhud. Bahkan saat ia diberitakan Rasulullah bahwa dirinya dijamin masuk surga, semangat sedekahnya makin membara. Tak kurang dari 40.000 dirham perak, 40.000 dirham emas, 500 kuda perang, dan 1.500 ekor unta ia sumbangkan untuk perjuangan Islam. Diantara kedermawanannya, ialah tatkala Rasulullah ingin melaksanakan perang Tabuk. Yaitu sebuah peperangan yang membutuhkan banyak perbekalan. Maka datanglah Abdurrahman bin Auf dengan membawa dua ratus uqiyah emas dan menginfakkannya di jalan Allah. Sehingga berkata Umar bin Khattab, Sesungguhnya aku melihat, bahwa Abdurrahman adalah orang yang berdosa karena beliau tidak meninggalkan untuk keluarganya sesuatu apapun. Maka bertanyalah Rasulullah kepadanya, Wahai Abdurrahman, apa yang telah engkau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, Wahai Rasulullah, aku telah meninggalkan untuk mereka lebih banyak dan lebih baik dari yang telah aku infakkan. Apa itu? tanya Rasulullah. Abdurrahman menjawab, Apa yang dijanjikan oleh Allah dan RasulNya berupa rizki dan kebaikan serta pahala yang banyak. Suatu ketika datanglah kafilah dagang Abdurrahman di kota Madinah, terdiri dari tujuh ratus onta yang membawa kebutuhan-kebutuhan. Tatkala masuk ke kota Madinah, terdengarlah suara hiruk pikuk. Maka berkata Ummul Mukminin, Suara apakah ini? Maka dijawab, Telah datang kafilah Abdurrahman bin Auf. Ummul Mukminin berkata, Sungguh aku mendengar Rasulullah bersabda, Aku melihat Abdurrahman masuk surga dengan keadaan

Asmiani Fawziah

Salah 1 dari 10 Sahabat Rasulullah yang Dijamin Masuk Surga

merangkak. Ketika mendengarkan berita tersebut, Abdurrahman mengatakan, Aku ingin masuk surga dengan keadaan berdiri. Maka diinfakkanlah kafilah dagang tersebut. Puncak dari kebaikannya kepada orang lain, ialah ketika ia menjual tanah seharga empat puluh ribu dinar, yang kemudian dibagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dan Anshar. Ketika Aisyah mendapatkan bagiannya, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak akan memperhatikan sepeninggalku, kecuali orang-orang yang bersabar. Semoga Allah memberinya air minum dari mata air Salsabila di surga. Abdurrahman bin Auf, juga termasuk salah seorang sahabat yang mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah. Terbukti tatkala terjadi suatu masalah antara beliau dan Khalid bin Walid, maka Rasulullah bersabda, Wahai Khalid, janganlah engkau menyakiti salah seorang dari Ahli Badr (yang mengikuti perang Badr). Seandainya engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai amalannya. Disamping memiliki sifat yang pemurah dan dermawan, ia juga sahabat yang faqih dalam masalah agama. Berkata Ibnu Abbas: Suatu ketika kami dudukduduk bersama Umar bin Khattab. Maka Umar berkata, apakah engkau pernah mendengar hadits dari Rasulullah yang memerintahkan seseorang apabila lupa dalam shalatnya, dan apa yang dia perbuat? Aku menjawab, Demi Allah, tidak pernah wahai Amirul Mukminin. Apakah engkau pernah mendengarnya? Dia menjawab, Tidak pernah, demi Allah. Tatkala kami sedang demikian, datanglah Abdurrahman bin Auf dan berkata, Apa yang sedang kalian lakukan? Umar menjawab, Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kemudian ia menyebutkan pertanyaannya. Abdurrahman berkata, aku pernah mendengarkan tentang hal itu dari Rasulullah. Apa yang engkau dengar wahai Abdurrahman? Maka ia menjawab, Aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila lupa salah seorang diantara kalian di dalam shalatnya, sehingga tidak tahu apakah ia menambah atau mengurangi, apabila ragu satu rakaat atau dua rakaat, maka jadikanlah satu rakaat, dan apabila ia ragu dua rakaat atau tiga rakaat, maka jadikanlah dua rakaat, dan apabila ia ragu tiga rakaat atau empat rakaat, maka jadikanlah tiga rakaat, sehingga keraguannya di dalam menambah, kemudian sujud dua kali dan dia dalam keadaan duduk sebelum salam, kemudian salam.

Asmiani Fawziah

Salah 1 dari 10 Sahabat Rasulullah yang Dijamin Masuk Surga

Beliau wafat pada umur 72 tahun (ada yang meriwayatkan 75 tahun), dimakamkan di baqi. dan meninggalkan banyak harta untuk para ahli warisnya. Terbilang meninggalkan seribu onta, seratus kuda, tiga ribu ekor kambing Juga meninggalkan emas dan perak yang semuanya dibagikan kepada ahli warisnya. saat beliau meninggal, wasiat beliau adalah agar setiap peserta perang Badar yang masih hidup mendapat empat ratus dinar, sedang yang masih hidup saat itu sekitar seratus orang, termasuk Ali dan Utsman. Beliaupun berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada ummahatul muslimin. Sungguh berbahagia Abdurrahman bin Auf, orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Diantara sahabat yang ikut membawa jenazahnya ialah Saad bin Abi Waqqas. Juga dishalati oleh Utsman bin Affan, serta ikut mengiringinya sahabat Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah merahmati sahabat Abdurrahman bin Auf. Referensi http://suryadhie.wordpress.com/2007/09/11/islam-rasulullah-saw-shirahnabawiah/ http://hafez.wordpress.com/2007/05/20/41/ http://almimbar.org/kajian/sirah-nabawiyah/10-sahabat-yang-dijamin-masuksurga http://my.opera.com/Lantaburo/blog/show.dml/3137094 http://jilbab.or.id/archives/285-abdurrahman-bin-auf/

Asmiani Fawziah

Anda mungkin juga menyukai