TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

Dasar Pembangunan Kurikulum
KLSR/KLSM

KBSR 1983
KBSM 1988 SEMAKAN SEMULA KBSR/KBSM PPSMI/PPSMTI 2003/2006 MBM MBI

REVERT PPSMI 2012

TRANSFORMASI KURIKULUM

KSPK 2010

KSSR 2011

KSSM 2014

LATAR BELAKANG
Pelaksanaan KSSR bermula dengan murid Tahun 1 pada 2011. Maka terdapat keperluan untuk melihat semula KBSM sedia ada supaya wujud kesinambungan kurikulum sekolah rendah dan menengah. KBSM telah melalui satu kitaran lengkap dalam sistem persekolahan semenjak pelaksanaannya melalui SPI Bil.2/2000 bertarikh 14 Januari 2002: Pelaksanaan Sukatan Pelajaran yang Disemak Semula Bagi KBSR dan KBSM.

KONSEP TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

Berasaskan prinsip KBSM yang sedia ada
1. Kesinambungan pendidikan rendah dengan pendidikan menengah 2. Pendidikan umum untuk semua murid, 3. Penggunaan disiplin ilmu yang ada 4. Kesepaduan antara unsur JERI 5. Penekanan nilai-nilai murni 6. Peluasan dan peningkatan penggunaan Bahasa Malaysia 7. Pendidikan sepanjang hayat

Perubahan kepada:
1. 2. 3. 4. Reka bentuk kurikulum Organisasi kurikulum Kandungan kurikulum Penekanan kepada kemahiran abad ke-21

Kurikulum Transformasi (Kemahiran Abad ke 21)
Komunikasi Sains & Teknologi
Perkembangan Keupayaan Untuk:  Penguasaan ilmu Sains,Matematik dan Teknologi  Pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran sains, matematik dan teknologi secara bertanggungjawab dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai dalam sains, matematik dan teknologi.  Penguasaan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi dalam kehidupan seharian serta melengkapkan diri ke arah alam kerjaya

Kerohanian, Sikap & Nilai
 Penghayatan amalan agama, sikap dan nilai murni dalam kehidupan.  Peningkatan kepatuhan kepada Tuhan secara berterusan dalam kehidupan seharian  Pembentukan insan berakhlak mulia, berintegriti dan akauntabiliti

Insan seimbang Perkembangan Fizikal & Estetika
 Pengaplikasian pengetahuan, kemahiran serta amalan nilai dalam jasmani dan kesihatan bagi mencapai kesejahteraan diri  Pengaplikasian daya imaginasi, bakat, apresiasi, kreativiti dan inovasi dalam hasil karya

Kemanusiaan
 Pembinaan warganegara untuk abad ke-21  Penguasaan ilmu dan pengetahuan mengkonsepsi  Perkembangan kemahiran intelektual  Penghayatan nilai asas demokrasi  Pembinaan Kemahiran menyelesaikan masalah

Keterampilan Diri
 Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum  Penghayatan nilai positif (harga diri dan keyakinan diri)  Penonjolan potensi, kemahiran yang ada pada diri dan daya kreatif  Membina perhubungan yang bermakna dengan individu dan masyarakat

Perancangan BPK

6

KERANGKA KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

Menengah Atas

Sains

Kemanu siaan

Agama

Vokasional

Menengah Rendah

Kurikulum Sekolah Menengah Rendah

Mata Pelajaran Teras Mata Pelajaran Elektif

Sekolah Rendah Pra sekolah

KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)

7

PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT)
Konsep Baru dalam Transformasi Kurikulum Sekolah Menengah (KSSM) menggantikan Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) Tingkatan 1 hingga 3  Tiada pengkhususan di peringkat menengah rendah (semua murid melalui pendidikan umum ting. 1 – 3)  Pengkhususan hanya di peringkat menengah atas  Merupakan mata pelajaran Pra Vokasional

PVT (berbanding KHB)
       

Tiada pilihan (murid akan melalui semua pengalaman vokasional/tajuk) Penerapan unsur teknologi melalui pengalaman vokasional Menggunapakai konsep KH (memberi kemahiran kehidupan) Konsep DIY (do it yourself) Penambahan tajuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pendekatan Modular Ting 1 – 2 (kemahiran asas) Ting. 3 (aplikasi dan rekabentuk) Persediaan pengkhususan ke peringkat menengah atas (Ting. 4 – 5)

PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT)
KANDUNGAN MENGIKUT TINGKATAN

Tingkatan 1
• Pengurusan dan organisasi bengkel • Kerja kayu • Kerja asas paip • Pembiakan tanaman • Pengurusan kediaman (house keeping) • Sistem komputer • Perkongsian sumber dan Laman web

Tingkatan 2
• Asas enjin petrol • Asas elektrik domestik • Komponen dan litar asas elektronik • Asas jahitan • Tanaman hiasan • Multimedia • Sistem maklumat

Tingkatan 3
• • • • • Fertigasi Masakan Lukisan teknik Projek Rekabentuk Pengaturcaraan

Elemen Keusahawanan & Aplikasi Teknologi

Senarai Mata Pelajaran Menengah Rendah
KBSM
Bil. 1 Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Waktu 6 Bil. 1

KSSM
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Waktu 6

2
3 4 5

Bahasa Inggeris
Matematik Sains Sejarah Pend. Sivik Dan Kewarganegaraan (PSK) Pendidikan Islam Pendidikan Moral Geografi Pend. Jasmani & Pend. Kesihatan Kemahiran Hidup Bersepadu

5
5 5 3

2
3 4 5

Bahasa Inggeris
Matematik Sains Sejarah

6
5 5 3

6
7 8 9 10

2
3+1+2 3 3 2 3 9 PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT) 4 7 8 6 Pendidikan Islam Pendidikan Moral Geografi Pend. Jasmani & Pend. Kesihatan 4+2 3 3 3

11 12

Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik

2 2 10 Pendidikan Kesenian (PSV+PM) Perhimpunan Jumlah Waktu Seminggu Mata Pelajaran Elektif* Jumlah Waktu Seminggu 3 1 43 3

13

Perhimpunan Jumlah Waktu Seminggu Mata Pelajaran Tambahan*

1 43 6

11

46

KANDUNGAN PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT)
Pengurusan dan organisasi bengkel KEJURUTERAAN
• • • • • Kerja kayu Kerja asas paip Asas enjin petrol Asas elektrik domestik Komponen dan litar asas elektronik • Lukisan teknik • Projek Rekabentuk

PERTANIAN
• Pembiakan tanaman • Tanaman hiasan • Fertigasi

TMK
• Sistem komputer • Perkongsian sumber & Laman web • Multimedia • Sistem maklumat • Pengaturcaraan

EKONOMI RUMAH TANGGA
• Pengurusan kediaman (house keeping) • Asas jahitan • Masakan

Keusahawanan

MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIKAL (Ting.4-5) DI SBP, SMK, SMKA (ALIRAN SAINS, AGAMA, KEMANUSIAAN)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Lukisan Kejuruteraan Pengajian Sains Pertanian Ekonomi Rumahtangga

8.
9. 10. 11. 12.

Perdagangan Reka Cipta Teknologi Maklumat & Komunikasi Ekonomi Asas Sains Sukan

7.

Prinsip Perakaunan

** Peruntukan bagi setiap mata pelajaran elektif ini adalah 4 waktu seminggu

ALIRAN SAINS PAKEJ SAINS TULEN
6 MP TERAS + 4 MP PENGKHUSUSAN SAINS TULEN + 1 MP ELEKTIF (PILIHAN)

MP TERAS

MP PENGKHUSUSAN SAINS TULEN

MP ELEKTIF
BAHASA B. Arab B. Cina B. Tamil B. Iban B. Kadazandusun B. Perancis B. Jerman B. Jepun EST Kesusas. Melayu Kesusas. Inggeris Kesusas. Cina Kesusas. Tamil
KEMANUSIAAN
PENGAJIAN ISLAM Tasawwur Islam TEKNIKAL Peng. Kej. Mekanikal Peng. Kej. Awam Peng. Kej. Elektrik & Elektronik Lukisan Kejuruteraan Peng. Sains Pertanian Ekonomi Rumahtangga Prinsip Perakaunan Perdagangan Reka Cipta Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) Ekonomi Asas Sains Sukan

• Bahasa Malaysia • Bahasa Inggeris • Matematik • Pendidikan Islam/Moral • Sejarah • PJPK

• • • •

Biologi Fizik Kimia Matematik Tambahan

Geografi Pend. Seni Visual Pend. Muzik

ALIRAN SAINS PAKEJ SAINS TAMBAHAN
6 MP TERAS + 3 MP PENGKHUSUSAN SAINS TAMBAHAN + 2 MP ELEKTIF (PILIHAN)

MP TERAS
• Bahasa Malaysia • Bahasa Inggeris • Matematik • Pendidikan Islam/Moral • Sejarah • PJPK

MP PENGKHUSUSAN SAINS TAMBAHAN

MP ELEKTIF
BAHASA B. Arab B. Cina B. Tamil B. Iban B. Kadazandusun B. Perancis B. Jerman B. Jepun EST Kesusas. Melayu Kesusas. Inggeris Kesusas. Cina Kesusas. Tamil
KEMANUSIAAN

• Sains • Sains Tambahan • Matematik Tambahan

PENGAJIAN ISLAM Tasawwur Islam
TEKNIKAL Peng. Kej. Mekanikal Peng. Kej. Awam Peng. Kej. Elektrik & Elektronik Lukisan Kejuruteraan Peng. Sains Pertanian Ekonomi Rumahtangga Prinsip Perakaunan Perdagangan Reka Cipta Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) Ekonomi Asas Sains Sukan

Geografi Pend. Seni Visual Pend. Muzik

ALIRAN KEMANUSIAAN

6 MP TERAS + 3- 4 MP ELEKTIF
MP TERAS
• • • • • • • Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Pendidikan Islam/Moral Sejarah PJPK
BAHASA B. Arab B. Cina B. Tamil B. Iban B. Kadazandusun B. Perancis B. Jerman B. Jepun EST Kesusas. Melayu Kesusas. Inggeris Kesusas. Cina Kesusas. Tamil
KEMANUSIAAN

MP ELEKTIF
PENGAJIAN ISLAM Tasawwur Islam TEKNIKAL Peng. Kej. Mekanikal Peng. Kej. Awam Peng. Kej. Elektrik & Elektronik Lukisan Kejuruteraan Peng. Sains Pertanian Ekonomi Rumahtangga Prinsip Perakaunan Perdagangan Reka Cipta Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) Ekonomi Asas Sains Sukan MATEMATIK/SAINS Matematik Tambahan Sains Tambahan

Geografi Pend. Seni Visual Pend. Muzik

ALIRAN AGAMA

PAKEJ SAINS

PAKEJ TEKNIKAL

PAKEJ KEMANUSIAAN

ALIRAN AGAMA PAKEJ TEKNIKAL MP PENGAJIAN ISLAM + 3 – 4 MP ELEKTIF 5 MP TERAS + 3
MATA PELAJARAN TERAS
• • • • • Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sejarah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

MATA PELAJARAN PENGAJIAN ISLAM
• Pendidikan al Quran dan al Sunnah • Pendidikan Syariah Islamiah • Bahasa Arab

MATA PELAJARAN ELEKTIF
TEKNIKAL • Peng. Kej. Mekanikal • Peng. Kej. Awam • Peng. Kej. Elektrik & Elektronik • Lukisan Kejuruteraan Kejuruteraan • Peng. Sains Pertanian • Ekonomi Rumahtangga • Reka Cipta • Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) • Sains Sukan •Prinsip Perakaunan •Perdagangan •Reka Cipta •Teknologi Maklumat PENGAJIAN ISLAM • Tasawwur Islam KEMANUSIAAN • Geografi • Pend. Seni Visual • Pend. Muzik MATEMATIK/SAINS

• Matematik Tambahan • Fizik • Kimia

TRANSFORMASI KURIKULUM SMK (ALIRAN VOKASIONAL)
Kurikulum MPV di setarakan dengan Standard Pekerjaan /Industri(NOSS, CIDB, Mara, NATC dll)  Kurikulum dibangunkan berasaskan standard dan kompetensi (KBK)  Penglibatan industri, badan kelayakan dan agensi berkaitan  Peruntukan Waktu MPV ditambah kepada 13-15 waktu (mengikut standard 600 jam/tahap)  Dua pensijilan (SPM + SKM Tahap 1)  Kekalkan dengan 22 MPV

SEKOLAH MENENGAH ATAS

ALIRAN VOKASIONAL (SMK)
MATA PELAJARAN TERAS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Moral Matematik Sains Sejarah PJPK

PENGKHUSUSAN VOKASIONAL

PILIHAN SALAH SATU MATA PELAJARA N VOKASION AL

ELEKTIF MPV
1. 2. 3. Pembinaan Domestik Pembuat Perabot Kerja Paip Domestik 12. Seni Reka Tanda 13. Hiasan Dalaman Asas 14. 15. 16. 17. Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Pemprosesan Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi

4. Menservis Automobil 5. Menservis Peraltan Penyejukan dan Penyamanan Udara 6. Menservis Motosikal 7. Kimpalan Arka dan Gas

8. Grafik Berkomputer 9. Produksi Multi Media
10. Menservis Peralatan Elektrik Domestik 11. Pendawaian Domestik

18. Katering dan Penyajian 19. Rekaan Jahitan Pakaian 20. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 21. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 22. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik

SPM dan Sijil Kemahiran Tahap 1

TRANFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL