Adat Istiadat Dina Ngalamar

ADAT ISTIADAT DINA NGALAMAR

Prah di mana-mana, atawa biasa kapanggih. Kaasup di luar nagri. Samèmèh lalaki jeung awèwè resmi dikawinkeun, sok dimimitian heula ku acara ngalamar. Ngan carana anu teu sarua atawa bèda-bèda tèh. Cara ngalamar urang Amèrika, pasti bèda jeung urang Indonèsia. Nya kitu deui antara urang Jawa Tengah atawa jawa Timur jeung urang Sunda. Urang Sunda ogè gumantung kana waktu jeung tempatna. Cara ngalamar jaman baheula jeung ayeuna, pasti henteu sarua. Nya kitu deui cara ngalamar urang Cianjur jeung urang Banten, èta ogè moal sarua deuih. Ngalamar jaman ayeuna leuwih gampang jeung sederhana. Bèda jeung jaman baheula, loba pisan cara jeung aturanana. Jaman baheula mah antara si lalaki nu rèk ngalamar, jeung si awèwè nu rèk dilamar tèh, tacan tangtu wawuh. Ari ayeuna mah apan, umumna lain baè geus wawuh, tapi geus jadi bèbènè (kabogoh). Jadi nu disebut ngalamar tèh, ukur formalitas atawa nanya resmi, siap henteuna si awèwè diajak kawin. Atuh jawabanana ogè, moal aya basa nolak. Langsung satuju, malah sakalian nangtukeun waktuna. Ari sababna lian ti geus pada wawuh, biasana sarua bogohna. Tah, ngalamar jaman baheula mah can tangtu kitu. Teu unggal ngalamar pasti ditarima. Bisa waè si awèwèna nolak, boh lantaran teu bogoh, boh lantaran geus kapiheulaan ku nu sèjen. Ngan dina nolakna tara togmol nyebut embung. Upamana langsung ngajawab, “punten pun anakna henteu bogoheun” Atawa, “Punten parantos aya nu gaduh” Tapi ngusahakeun sangkan dina nolakna, henteu matak nyerieun hatè pihak anu ditolak. Contona, “Nya èta pun anak tèh, teu acan aya niat rarabi. Ma’lum masih kènèh bau jaringao.” Padahal nempo ukurna, geus meujeuhna dikawinkeun. Ngan ku sabab awèwèna teu bogoh atawa kolotna teu satuju, lamaranana kapaksa ditolak. Lamun hayang leuwih jèntè awèwèna teu bogoheun, carana nolak bisa ku cara mapandèkeun kana manuk. Biasana manuk titiran. “ Nya èta gaduh manuk tèh titiran emas, sakurungna kedah sareng titiran emas deui.” Maksudna anak kuring tèh teu bogoheun. Bisa jadi lantaran anu ngalamarna kurang kasèp. Baeula mah sual jodo tek kacida apikna. Mèmèh ngalamar jeung narima lamaran, kudu puguh heula, anak saha, beunghar atawa henteu. Boga pangkat atawa ukur jelema biasa. Tegesna, ditaliti heula kaayaan kulawargana, bisi henteu sarua atawa henteu saimbang. Ari sababna harita mah, anak mènak kudu jeung anak mènak deui. Nu beunghar kudu jeung nu beunghar deui. Utamana lamun tacan wawuh.

Di Cianjur baheula. kanyahoan wèh. . Nya kitu deui upama pribumi ukur nyebutkeun. Engkè samèmèh ki Sèmah ngasaan susuguh pribumi. Upama kira-kira sarua satuju. Lain ngan ukur tuturunan. aya ogè kurung biasa. boh lalakina.” maksadna. Utamana pisin jeung cangkirna. boh pihak lalaki. Kaleresan gaduh hiji. boh awèwèna. Tapi. Duanana kakara satuju. isuk pagèto bakal datang deui. kakara ngalamar tahapan kahiji. Naon sababna disebut neundeun omong? Sabab pihak lalaki tacan mèrè nanaon. Dijawab deui ku ki semah. sarua turunan mènak. si pribumi sok buru-buru nanya: “ geuning aya pikersaeun naon. Mun barangbeuli tèa mah. naghaja nyèmah ka kulawarga awèwè. di rormpok ogè gaduh. acan katalian ku jangji nanaon. “Nya èta gaduh manuk. Tahapan nepi ka dinya disebutna neundeun omong. Sanggeus disuguhan. “Kaleresan. boh pihak awèwè.” Tina obrolan di luhur. hartina turunan jelema bisa. aya kabiasaan kieu: titahan si lalaki. wadah susuguhna sok ngagunakeun bahan poslèn. atawa boga gelar radèn pamèrè. sok nanya kieu: “Euleuh ieu cacangkir aya ku saè. yèn manèhna kulawarga mènak. bener malah mènak bolongkotan. heug mani sami pisan.” maksudna. Bèda deui upama si sèmah nyebutkeun manuk piit atawa ukur cangkurileung. moal lepat deui bahanna tina poslèn. Upama pribumi hayang nèmbongkeun. Anu dicaritakeun di luhur. sarua manèhna ogè kulawarga mènak asli. hèg terus acan aya manukan. pèdah aki-buyutna kungsi digawè di karaton. acan mèrè tanda pangjadi.”maksudna nanyakeun naha enya pribumi tèh kulawarga mènak? “Leres poslèn asli wedalan Cina. asa rareuwas teuing?” cèk pribumi. mung teu acan gaduh kurungna. resmi ngalamar. Cara sèjènna dina nyuguhan. Ku kituna meunang masing rèk ngabatalkeun ogè.” “kagungan manuk naon kitu?” “Titiran emas” “Euleuh atuh kurungna gè kedah kurung saè.

NGALAMAR Sanggeus pihak lalaki jeung pihak awèwè satuju. RUPA-RUPA ADAT ISTIADAT SUNDA Adat istiadat tèh nya èta tata-cara atawa kabiasaan sapopoè hiji masarakat. ari duit jang pameulina ku talawèngkar (sesemplèkan kentèng atawa gagarabah). Lian ti eta sok nyieun rurujakan. Kudu dawegan konèng. lamun rujakna lada. B. bapana orok nu dikandung ngagambaran dawegan kalapa konèng. wakil pihak lalaki tèh datangna henteu nyorangan. Dina ngalamar resmi mah. Kabèh babawaan anu ngkèna bakal dipasrahkeun ka pihak awèwè minangka tanda jadi. disebutna panyangcang. sarta henteu lèngoh. Cenah. supaya lembur reujeung pangeusina dijaga tina rupa-rupa misibat. Babarit Nya èta hajat nyalametkeun (salametan) lebur. Keur nambah-nambah kanyao hidep. make peso mèncos atawa paku. supaya ulah babari katerap panyakit. supaya kulit anakna engke koneng. ngariung di hiji tempat. Berès dimandian tuluy dijampean. Ngaliwon Orok Waktuna unggal jumaah kaliwon. Rujakna tuluy dijual. Upama semu amis. ieu di handap aya sababaraha rupa adat-istiadat Sunda jaman baheula: 1. Loba seutikna babawaan. 3. Sanggeus kokolot lembur ngeungeut menyan. awewè. terus mènta-mènta ka karuhun. Tapi dibarengan ku rombongan. resmi ngalamar. Orok umur bubulnan atawa mimingguan tèh. Diantarana nyieun tumpeng jeung rupa-rupa bubur ketan. Cara saterusna daar balakecrakan 2. Engkèna duduitan lading rujak ku nu kakandungan dipiceun ka parapatan jalan. Maksudna. . diinuman peresan konèng meunang marud. Tujuh Bulanan Nya èta salametan nu kakandungan tujuh bulan. atawa ngajajar sisi jalan dèa. nandakeun harkat anu ngalamar jeung nu dilamar. anakna pasti lalaki. Lian ngarujak bebek. Biasana nu keur kakandungan dimandian cai tujuh rupa. Biasana gambar wayang Arjuna atawa Subadra. Dipingpin ku kokolot lembur. Upama urang Sunda. Tuluy dimandian cai kembang tujuh rupa. rujak bebek. tina neundeun omong naèk kana tahapan kadua..A. isukisuk dibawa ku paraji atawa dukun. Carana. kabiasaan sapopoè masarakat Sunda. Biasana sakalian dicekok. salembur nyangu kawas rèk lebaran. biasana lalaki jeung awèwè.

nya èta Nyi Roro Kidul. biasana mangsana gegedèna ombak. unggal tempat waktuna bèda-bèda. yèl laut tèh aya nu ngarajaan. Cenah. 4. 6. Bareng jeung hajat laut. rèk hayam jago. bisa wangunan anyar. Upama beulahna sarua. Lanceuk jeung adina awèwè. saban taun. . nagara. Sing saha nu wani balik. upama awèwè kembaran subadra. pasti anakna kasèp atawa geulis. ku jalan dipalidkeun ka tengah laut. domba jalu. Ku kituna hasil-henteuna maranèhna ngala lauk. Anu dihajatkeunana. disebutna ngawayang ngaruat. lian ti tumpeng salengkepna. budak lalaki kapiheuleutan (panengah). imah. dipeuncit bareng jeung nyunatan budak. Tapi. atawa munding jalu. mènta kasalametan ka karuhun jeung nu ngageugeuh lembur. bakal jadi mangsa Batara Kala. atawa nagara. sok ditambahan ku hulu munding. Meuncit Sato Bèla Naon baè satona mah. umumna percaya. kabeukina daging jeung getih jelema. 5. lantaran rasa nyerina dipindahkeun ka sato nu dipakè bèla tèa. Cara nyanggakeunana ka Nyi Ratu. Budak sempring disunatan. kumaha ceuk Nyi Roro Kidul. Salila pagelaran wayang can tamat. sok diayakeun hajat laut. Batara Kala tèh hiji buta (raksasa). Upama budak. Lalakonna teu meunang nu sèjèn kudu lalakon “Batara Kala”. Hajat laut Urang basisir kidul. pabrik. nu lalajo teu meunang balik. dayeuh. kantor. Sato nu dipakè. biasana mah mun lain hayam. Ngaruat Tujuanana sarua jeung babarit. biasana sok nanggap wayang atawa ronggèng. Diruat ku cara nanggap wayang. sok aya raramèan.Dawegan dibeulah dua ku bapana orok nu dikandung. sato nu dipakè bèla gèrèsèl dipeuncit. Bèdana tèh nu diruatna bisa lembur. Munlalaki kembaran Arjuna. Biasana ngondang dalang kolot ahlina. Supaya Nyi Ratu bageur. paling domba atawa embè. Tujuana sangkan budak nu disunatan henteu ngarasa nyeri. bisa ogè jelema (budak).

Adat-Istiadat Dina Ngalamar Disusun ku: M. . Gusviandy V.

Reni Yuniarti Putri Tasya M. Fajari Wadi Agniawan Khoirun Nissa A. XI-A.Dedi M.6 SMAN 1 MARGAHAYU 2012 KABUPATEN BANDUNG .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful