ADAT ISTIADAT DINA NGALAMAR

Prah di mana-mana, atawa biasa kapanggih. Kaasup di luar nagri. Samèmèh lalaki jeung awèwè resmi dikawinkeun, sok dimimitian heula ku acara ngalamar. Ngan carana anu teu sarua atawa bèda-bèda tèh. Cara ngalamar urang Amèrika, pasti bèda jeung urang Indonèsia. Nya kitu deui antara urang Jawa Tengah atawa jawa Timur jeung urang Sunda. Urang Sunda ogè gumantung kana waktu jeung tempatna. Cara ngalamar jaman baheula jeung ayeuna, pasti henteu sarua. Nya kitu deui cara ngalamar urang Cianjur jeung urang Banten, èta ogè moal sarua deuih. Ngalamar jaman ayeuna leuwih gampang jeung sederhana. Bèda jeung jaman baheula, loba pisan cara jeung aturanana. Jaman baheula mah antara si lalaki nu rèk ngalamar, jeung si awèwè nu rèk dilamar tèh, tacan tangtu wawuh. Ari ayeuna mah apan, umumna lain baè geus wawuh, tapi geus jadi bèbènè (kabogoh). Jadi nu disebut ngalamar tèh, ukur formalitas atawa nanya resmi, siap henteuna si awèwè diajak kawin. Atuh jawabanana ogè, moal aya basa nolak. Langsung satuju, malah sakalian nangtukeun waktuna. Ari sababna lian ti geus pada wawuh, biasana sarua bogohna. Tah, ngalamar jaman baheula mah can tangtu kitu. Teu unggal ngalamar pasti ditarima. Bisa waè si awèwèna nolak, boh lantaran teu bogoh, boh lantaran geus kapiheulaan ku nu sèjen. Ngan dina nolakna tara togmol nyebut embung. Upamana langsung ngajawab, “punten pun anakna henteu bogoheun” Atawa, “Punten parantos aya nu gaduh” Tapi ngusahakeun sangkan dina nolakna, henteu matak nyerieun hatè pihak anu ditolak. Contona, “Nya èta pun anak tèh, teu acan aya niat rarabi. Ma’lum masih kènèh bau jaringao.” Padahal nempo ukurna, geus meujeuhna dikawinkeun. Ngan ku sabab awèwèna teu bogoh atawa kolotna teu satuju, lamaranana kapaksa ditolak. Lamun hayang leuwih jèntè awèwèna teu bogoheun, carana nolak bisa ku cara mapandèkeun kana manuk. Biasana manuk titiran. “ Nya èta gaduh manuk tèh titiran emas, sakurungna kedah sareng titiran emas deui.” Maksudna anak kuring tèh teu bogoheun. Bisa jadi lantaran anu ngalamarna kurang kasèp. Baeula mah sual jodo tek kacida apikna. Mèmèh ngalamar jeung narima lamaran, kudu puguh heula, anak saha, beunghar atawa henteu. Boga pangkat atawa ukur jelema biasa. Tegesna, ditaliti heula kaayaan kulawargana, bisi henteu sarua atawa henteu saimbang. Ari sababna harita mah, anak mènak kudu jeung anak mènak deui. Nu beunghar kudu jeung nu beunghar deui. Utamana lamun tacan wawuh.

resmi ngalamar. “Nya èta gaduh manuk. hèg terus acan aya manukan. acan katalian ku jangji nanaon. . Dijawab deui ku ki semah. pèdah aki-buyutna kungsi digawè di karaton. Nya kitu deui upama pribumi ukur nyebutkeun. isuk pagèto bakal datang deui.”maksudna nanyakeun naha enya pribumi tèh kulawarga mènak? “Leres poslèn asli wedalan Cina.” Tina obrolan di luhur. boh lalakina.” maksudna. acan mèrè tanda pangjadi. di rormpok ogè gaduh. sok nanya kieu: “Euleuh ieu cacangkir aya ku saè. aya kabiasaan kieu: titahan si lalaki. “Kaleresan.” “kagungan manuk naon kitu?” “Titiran emas” “Euleuh atuh kurungna gè kedah kurung saè. Naon sababna disebut neundeun omong? Sabab pihak lalaki tacan mèrè nanaon. Duanana kakara satuju. Tapi. Ku kituna meunang masing rèk ngabatalkeun ogè. moal lepat deui bahanna tina poslèn.” maksadna. Utamana pisin jeung cangkirna. Cara sèjènna dina nyuguhan. bener malah mènak bolongkotan. asa rareuwas teuing?” cèk pribumi. Bèda deui upama si sèmah nyebutkeun manuk piit atawa ukur cangkurileung. yèn manèhna kulawarga mènak. boh pihak lalaki. Upama pribumi hayang nèmbongkeun. naghaja nyèmah ka kulawarga awèwè. wadah susuguhna sok ngagunakeun bahan poslèn. mung teu acan gaduh kurungna. heug mani sami pisan. Sanggeus disuguhan. Engkè samèmèh ki Sèmah ngasaan susuguh pribumi. aya ogè kurung biasa. hartina turunan jelema bisa. Kaleresan gaduh hiji. Anu dicaritakeun di luhur. boh awèwèna. kakara ngalamar tahapan kahiji. sarua manèhna ogè kulawarga mènak asli. Mun barangbeuli tèa mah. Upama kira-kira sarua satuju. Tahapan nepi ka dinya disebutna neundeun omong. sarua turunan mènak.Di Cianjur baheula. Lain ngan ukur tuturunan. kanyahoan wèh. si pribumi sok buru-buru nanya: “ geuning aya pikersaeun naon. atawa boga gelar radèn pamèrè. boh pihak awèwè.

Dipingpin ku kokolot lembur. awewè. Dina ngalamar resmi mah. . Babarit Nya èta hajat nyalametkeun (salametan) lebur. resmi ngalamar. ngariung di hiji tempat. Biasana sakalian dicekok. isukisuk dibawa ku paraji atawa dukun. Cara saterusna daar balakecrakan 2. make peso mèncos atawa paku. Maksudna. Loba seutikna babawaan. Orok umur bubulnan atawa mimingguan tèh.A. salembur nyangu kawas rèk lebaran. nandakeun harkat anu ngalamar jeung nu dilamar. lamun rujakna lada. Kabèh babawaan anu ngkèna bakal dipasrahkeun ka pihak awèwè minangka tanda jadi. kabiasaan sapopoè masarakat Sunda. disebutna panyangcang. Kudu dawegan konèng. biasana lalaki jeung awèwè. Cenah. Rujakna tuluy dijual. diinuman peresan konèng meunang marud. Keur nambah-nambah kanyao hidep. Lian ngarujak bebek. 3. rujak bebek. wakil pihak lalaki tèh datangna henteu nyorangan. ari duit jang pameulina ku talawèngkar (sesemplèkan kentèng atawa gagarabah). Tapi dibarengan ku rombongan. anakna pasti lalaki. tina neundeun omong naèk kana tahapan kadua. bapana orok nu dikandung ngagambaran dawegan kalapa konèng. Carana. NGALAMAR Sanggeus pihak lalaki jeung pihak awèwè satuju. terus mènta-mènta ka karuhun. Berès dimandian tuluy dijampean. Diantarana nyieun tumpeng jeung rupa-rupa bubur ketan. B. Biasana nu keur kakandungan dimandian cai tujuh rupa. Upama semu amis. supaya kulit anakna engke koneng. Lian ti eta sok nyieun rurujakan. Sanggeus kokolot lembur ngeungeut menyan. Upama urang Sunda. supaya ulah babari katerap panyakit. RUPA-RUPA ADAT ISTIADAT SUNDA Adat istiadat tèh nya èta tata-cara atawa kabiasaan sapopoè hiji masarakat. atawa ngajajar sisi jalan dèa. Engkèna duduitan lading rujak ku nu kakandungan dipiceun ka parapatan jalan. supaya lembur reujeung pangeusina dijaga tina rupa-rupa misibat.. ieu di handap aya sababaraha rupa adat-istiadat Sunda jaman baheula: 1. Ngaliwon Orok Waktuna unggal jumaah kaliwon. Biasana gambar wayang Arjuna atawa Subadra. Tujuh Bulanan Nya èta salametan nu kakandungan tujuh bulan. Tuluy dimandian cai kembang tujuh rupa. sarta henteu lèngoh.

dayeuh. biasana mah mun lain hayam. paling domba atawa embè. nagara. Budak sempring disunatan. sok aya raramèan. . Lalakonna teu meunang nu sèjèn kudu lalakon “Batara Kala”. unggal tempat waktuna bèda-bèda. domba jalu. Sato nu dipakè. Hajat laut Urang basisir kidul. Cara nyanggakeunana ka Nyi Ratu. Sing saha nu wani balik. dipeuncit bareng jeung nyunatan budak. nya èta Nyi Roro Kidul. 6.Dawegan dibeulah dua ku bapana orok nu dikandung. kabeukina daging jeung getih jelema. pabrik. bakal jadi mangsa Batara Kala. lantaran rasa nyerina dipindahkeun ka sato nu dipakè bèla tèa. sok diayakeun hajat laut. Tapi. Upama budak. bisa wangunan anyar. pasti anakna kasèp atawa geulis. bisa ogè jelema (budak). kantor. mènta kasalametan ka karuhun jeung nu ngageugeuh lembur. 4. umumna percaya. saban taun. rèk hayam jago. budak lalaki kapiheuleutan (panengah). Salila pagelaran wayang can tamat. Meuncit Sato Bèla Naon baè satona mah. Cenah. Biasana ngondang dalang kolot ahlina. Munlalaki kembaran Arjuna. Tujuana sangkan budak nu disunatan henteu ngarasa nyeri. Bèdana tèh nu diruatna bisa lembur. lian ti tumpeng salengkepna. Ngaruat Tujuanana sarua jeung babarit. ku jalan dipalidkeun ka tengah laut. disebutna ngawayang ngaruat. Upama beulahna sarua. sok ditambahan ku hulu munding. nu lalajo teu meunang balik. Lanceuk jeung adina awèwè. biasana sok nanggap wayang atawa ronggèng. yèl laut tèh aya nu ngarajaan. Batara Kala tèh hiji buta (raksasa). kumaha ceuk Nyi Roro Kidul. atawa nagara. Anu dihajatkeunana. atawa munding jalu. sato nu dipakè bèla gèrèsèl dipeuncit. 5. Ku kituna hasil-henteuna maranèhna ngala lauk. Diruat ku cara nanggap wayang. biasana mangsana gegedèna ombak. imah. Supaya Nyi Ratu bageur. upama awèwè kembaran subadra. Bareng jeung hajat laut.

Adat-Istiadat Dina Ngalamar Disusun ku: M. . Gusviandy V.

Reni Yuniarti Putri Tasya M.Dedi M.6 SMAN 1 MARGAHAYU 2012 KABUPATEN BANDUNG . XI-A. Fajari Wadi Agniawan Khoirun Nissa A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful