Versi 1.

1
Freeware © Hak cipta hanya milik Allah swt.

Rajab 1424
(September 2003)
Website
http://geocities.com/alquran_indo
E-mail
alquran_indo@yahoo.com

Urutan surat dalam Al Quran:
No.

Surat

Jml. ayat

1

Al Faatihah

7

2

Al Baqarah

286

3

Ali 'Imran

200

4

An Nisaa'

5

No.

Surat

Jml.
ayat

58

Al Mujaadilah

22

59

Al Hasyr

24

176

60

Al
Mumtahanah

13

Al Maa-idah

120

61

Ash Shaff

14

6

Al An'am

165

62

Al Jumu'ah

11

7

Al A'raaf

206

8

Al Anfaal

75

63

Al
Munaafiquun

11

9

At Taubah

129

64

At Taghaabun

18

10 Yunus

109

65

Ath Thalaaq

12

11 Huud

123

66

At Tahriim

12

12 Yusuf

111

67

Al Mulk

30

13 Ar Ra'd

43

68

Al Qalam

52

14 Ibrahim

52

69

Al Haaqqah

52

15 Al Hijr

99

70

Al Ma'aarij

44

16 An Nahl

128

71

Nuh

28

17 Al Israa'

111

72

Al Jin

28

18 Al Kahfi

110

73

Al Muzzammil

20

19 Maryam

98

74

Al Muddatstsir 56

20 Thaahaa

135

75

Al Qiyaamah

40

21 Al Anbiyaa'

112

76

Al Insaan

31

22 Al Hajj

78

77

Al Mursalaat

50

23 Al Mu'minuun

118

78

An Naba'

40

24 An Nuur

64

79

An Nazi'at

46

25 Al Furqaan

77

80

'Abasa

42

26 Asy Syu'araa'

227

81

At Takwiir

29

27 An Naml

93

82

Al Infithaar

19

28 Al Qashash

88

83

Al Muthaffifiin

36

29 Al 'Ankabuut

69

84

Al Insyiqaaq

25

30 Ar Ruum

60

85

Al Buruuj

22

31 Luqman

34

86

Ath Thaariq

17

32 As Sajdah

30

87

Al A'laa

19

33 Al Ahzab

73

88

Al Ghaasyiyah 26

34 Saba'

54

89

Al Fajr

30

35 Faathir

45

90

Al Balad

20

36 Yaasiin

83

91

Asy Syams

15

37 Ash Shaaffat

182

92

Al Lail

21

38 Shaad

88

93

Adh Dhuhaa

11

39 Az Zumar

75

94

Alam Nasyrah

8

40 Al Mu'min

85

95

At Tiin

8

41 Fushshilat

54

96

Al 'Alaq

19

42 Asy Syuura

53

97

Al Qadr

5

43 Az Zukhruf

89

98

Al Bayyinah

8

44 Ad Dukhaan

59

99

Al Zalzalah

8

45 Al Jaatsiyah

37

100 Al 'Aadiyaat

11

46 Al Ahqaaf

35

101 Al Qaari'ah

11

47 Muhammad

38

102 At Takaatsur

8

48 Al Fath

29

103 Al 'Ashr

3

49 Al Hujuraat

18

104 Al Humazah

9

50 Qaaf

45

105 Al Fiil

5

51 Adz Dzariyaat 60

106 Quraisy

4

52 Ath Thuur

49

107 Al Maa'uun

7

53 An Najm

62

108 Al Kautsar

3

54 Al Qamar

55

109 Al Kaafiruun

6

55 Ar Rahmaan

78

110 An Nashr

3

56 Al Waaqi'ah

96

111 Al Lahab

5

57 Al Hadiid

29

112 Al Ikhlash

4

113 Al Falaq

5

114 An Naas

6

Urutan juz dalam Al Quran:
Juz

Surat

1

Al Faatihah 1

2

Al Baqarah 142

3

Al Baqarah 253

4

Ali 'Imran 92

5

An Nisaa' 24

6

An Nisaa' 148

7

Al Maa-idah 83

8

Al An'aam 11

9

Al A'raaf 88

10

Al Anfaal 41

11

At Taubah 94

12

Huud 6

13

Yusuf 53

14

Al Hijr 2

15

Al Israa' 1

16

Al Kahfi 75

17

Al Anbiyaa' 1

18

Al Mu'minuun 1

19

Al Furqaan 21

20

An Naml 60

21

Al 'Ankabuut 45

22

Al Ahzab 31

23

Yaasiin 22

24

Az Zumar 32

25

Fushshilat 47

26

Al Ahqaaf 1

27

Adz Dzaariyaat 31

28

Al Mujaadilah 1

29

Al Mulk 1

30

An Naba' 1

Al Quran

Pemeliharaan Al Quran: 15:9, 75:17
Keutamaan Al Quran
Al Quran menerangkan segala sesuatu: 7:52, 10:37, 11:1, 12:111, 16:89, 17:89, 18:54, 26:2, 27:1, 28:2
Al Quran sebagai kalam Allah: 4:82, 11:17, 12:111, 20:99, 42:52, 45:8, 45:25, 75:19
Al Quran benar-benar dari Allah: 2:2, 2:23, 3:3, 3:7, 3:60, 3:62, 3:108, 4:82, 5:64, 6:91, 6:92, 6:106,
6:114, 6:155, 6:157, 7:2, 7:3, 7:196, 10:15, 10:37, 12:3, 13:1, 15:9, 17:88, 17:105, 17:107, 18:1, 18:27,
20:4, 25:6, 26:192, 26:193, 26:194, 26:210, 26:211, 27:6, 28:3, 28:44, 28:45, 28:53, 28:85, 28:86, 29:48,
29:51, 32:2, 35:31, 36:5, 37:37, 38:8, 38:29, 38:88, 39:1, 39:23, 39:41, 39:55, 40:2, 41:2, 41:42, 41:52,
42:17, 42:52, 45:2, 45:6, 46:2, 55:2, 56:80, 69:43, 76:23, 81:25, 86:13, 86:14
Keutamaan kalam Allah: 2:2, 3:3, 3:138, 4:59, 4:82, 5:15, 5:16, 5:47, 5:48, 5:49, 5:50, 6:66, 6:92, 6:155,
6:157, 7:52, 7:203, 8:24, 9:33, 10:1, 10:37, 10:57, 10:58, 11:1, 11:17, 12:1, 12:3, 12:104, 12:111, 13:31,
14:1, 15:1, 15:87, 16:44, 16:64, 16:89, 16:102, 17:9, 17:41, 17:78, 17:82, 17:89, 17:105, 18:1, 20:99,
21:50, 24:46, 25:1, 26:2, 26:210, 26:211, 27:1, 27:2, 27:6, 27:76, 27:77, 28:2, 28:49, 28:53, 28:86,
29:49, 29:51, 31:2, 31:3, 32:3, 34:50, 35:31, 36:2, 36:4, 36:69, 37:37, 38:1, 38:29, 38:67, 38:87, 38:88,
39:23, 39:27, 39:28, 39:33, 41:3, 41:41, 41:42, 41:44, 41:53, 42:17, 42:52, 43:2, 43:4, 43:43, 44:2, 45:6,
45:20, 46:30, 47:2, 50:1, 52:2, 56:76, 56:77, 56:78, 56:79, 59:21, 61:9, 62:2, 64:8, 65:11, 68:52, 69:40,
69:48, 69:51, 72:2, 72:13, 74:54, 76:29, 77:50, 80:11, 80:12, 81:25, 81:27, 85:21, 85:22, 86:13, 98:2,
98:3
Al Quran sebagai perkataan terbaik: 6:155, 7:204, 12:111, 17:39, 18:1, 26:2, 39:23, 39:55
Keutamaan berpegang teguh pada Al Quran: 2:2, 2:121, 6:155, 10:58, 11:17, 14:1, 16:89, 27:2, 27:77,
31:3, 39:23, 39:55, 42:52, 43:43, 45:20, 46:30, 81:28
Ketenangan hati saat membaca Al Quran: 12:111, 13:28
Gunung hancur bila Al Quran diturunkan di atasnya: 59:21
Al Quran sebagai obat yang manjur: 7:52, 7:203, 7:204, 17:82, 41:44
Berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah: 2:44, 3:32, 3:101, 3:132, 4:13, 4:59, 4:65, 4:69, 6:155, 8:1, 8:20,
8:24, 8:46, 9:71, 18:110, 24:48, 24:51, 24:52, 24:54, 24:56, 33:2, 33:36, 43:43, 47:33, 58:13, 64:12,
81:28
Al Quran sebagai jalan keluar dari fitnah: 3:103, 4:59, 5:16, 6:155, 6:157, 7:52, 7:203, 27:77
Beberapa nama dan sifat Al Quran: 2:2, 2:97, 3:4, 3:58, 4:174, 5:15, 6:92, 10:57, 12:3, 13:37, 15:1, 17:9,
17:82, 18:1, 18:2, 21:10, 21:50, 25:1, 27:1, 39:28, 39:32, 39:33, 39:41, 41:3, 41:41, 43:2, 44:2, 56:77,
56:78, 56:79, 85:21
Sikap hati-hati dalam meriwayatkan Al Quran: 22:52
Keutamaan membaca Al Quran
Anjuran untuk selalu membaca Al Quran: 29:45, 33:34, 35:29, 87:6
Keutamaan sebagian surat Al Quran
Keutamaan surat Al Fatihah: 15:87
Keutamaan surat Hud: 11:120
Keutamaan surat An-Nur: 24:1
Adab membaca Al Quran
Membaca ta'awwudz sebelum membaca Al Quran: 16:98
Orang berhadas menyentuh Al Quran: 56:79
Khusuk saat mendengar Al Quran: 7:204, 8:2, 17:107, 17:109, 25:73, 32:15, 39:23, 46:29, 57:16, 59:21,
94:7
Menghayati bacaan Al Quran: 4:82, 18:54, 23:68, 25:73, 47:24, 59:21, 73:4
Menangis saat membaca atau mendengar Al Quran: 5:83, 53:60
Memperindah suara bacaan Al Quran: 73:4
Membaca Al Quran dengan suara keras: 17:110
Selalu mengingat dan membaca Al Quran: 33:34
Membaca Al Quran di malam hari: 3:113, 52:49
Lupa hafalan Al Quran (sebagian atau seluruhnya): 87:7
Berbuat sesuai dengan Al Quran: 2:121, 3:7, 3:31, 36:11, 43:43
Perbedaan dalam Al Quran: 2:176
Ayat muhkam dan mutasyabih: 3:7, 11:1
Turunnya Al Quran

Waktu turunnya Al Quran: 2:185, 97:1
Al Quran turun dengan bahasa suku Quraisy: 12:2, 13:37, 16:103, 19:97, 20:113, 26:195, 26:198, 39:28,
41:3, 41:44, 42:7, 43:3, 44:58, 46:12
Al Quran turun secara berangsur-angsur: 17:106, 25:32
Hikmah turunnya Al Quran secara berangsur-angsur: 17:106, 25:32
Ayat yang pertama diturunkan: 96:1, 96:2, 96:3, 96:4, 96:5
Naskh (penghapusan) dalam Al Quran
Bukti adanya naskh dalam Al Quran: 2:106, 13:39, 16:101
Ayat yang menaskhkan: 2:187, 2:191, 2:234, 2:286, 5:90, 8:66, 8:75, 9:5, 22:39, 33:6, 33:51,
58:13, 66:9
Ayat yang dinaskh: 2:180, 2:184, 2:240, 2:284, 4:8, 4:15, 4:16, 4:33, 4:43, 4:90, 4:91, 5:13, 5:42,
8:65, 8:72, 33:52, 58:12
Nabi dan Jibril mengulang-ulangi bacaan Al Quran: 75:16, 75:17, 75:18, 75:19, 87:6
Ancaman bagi orang yang membantah Al Quran: 3:78, 40:56, 40:69, 42:35
Ancaman bagi orang yang mengubah isi Al Quran: 3:7, 3:78, 4:46, 5:13, 5:41
Beberapa orang yang menjadi sebab turunnya ayat Al Quran
Ayat yang berhubungan dengan Abu Bakar As Siddiq: 9:40, 24:22, 46:15, 49:2, 58:22, 92:17, 92:18,
92:19, 92:20, 92:21
Ayat yang berhubungan dengan Abu Jahal: 17:90, 17:91, 17:92, 17:93, 25:31, 25:41, 25:55, 44:49,
96:6, 96:7, 96:9, 96:10, 96:11, 96:12, 96:13, 96:14, 96:15, 96:16, 96:17, 96:18, 96:19
Ayat yang berhubungan dengan Abu Sufyan: 8:36, 17:90, 17:91, 17:92, 17:93
Ayat yang berhubungan dengan Abu Talib Bin Abdul Mutalib: 9:113, 9:114, 28:56
Ayat yang berhubungan dengan Abu Amir Ar Rahib: 9:107
Ayat yang berhubungan dengan Abu Ubaidah Bin al Jarrah: 58:22
Ayat yang berhubungan dengan Abu 'Aqil: 9:79
Ayat yang berhubungan dengan Abu Lubabah bin al Munzir: 8:27, 8:28, 9:102
Ayat yang berhubungan dengan Abu Lahab: 111:1, 111:2, 111:3
Ayat yang berhubungan dengan Ibnu Ummi Maktum: 80:1, 80:2, 80:3, 80:4, 80:5, 80:6, 80:7, 80:8,
80:9, 80:10
Ayat yang berhubungan dengan Akhnas bin Syariq al Thaqofi: 2:204, 68:10, 68:11, 68:12, 68:13,
68:14, 68:15, 68:16, 104:1, 104:2, 104:3, 104:4, 104:5, 104:6, 104:7, 104:8, 104:9
Ayat yang berhubungan dengan Saad bin Sa'yah: 4:162
Ayat yang berhubungan dengan Asad bin Abaid: 3:113, 4:162
Ayat yang berhubungan dengan Asy'ats bin Qais: 3:77
Ayat yang berhubungan dengan Umayyah bin Khalaf: 17:90, 17:91, 17:92, 17:93, 25:28, 25:29, 109:1
Ayat yang berhubungan dengan Anas bin Nadhr: 33:23
Ayat yang berhubungan dengan Aus bin Shamit: 58:1, 58:2, 58:3, 58:4
Ayat yang berhubungan dengan Bilal bin Rabah: 6:52, 18:28
Ayat yang berhubungan dengan Tsa'labah bin Sa'yah: 3:113, 4:162
Ayat yang berhubungan dengan Jabir bin Abdullah: 4:176
Ayat yang berhubungan dengan Al Jad bin Qais: 9:49
Ayat yang berhubungan dengan Hathib bin Abu Balta'ah: 60:1
Ayat yang berhubungan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib: 3:169, 3:170, 16:126, 16:127, 22:19
Ayat yang berhubungan dengan Huyai bin Akhtab: 4:51, 4:52
Ayat yang berhubungan dengan Khabab bin al Art: 6:52, 18:28
Ayat yang berhubungan dengan Al Zubair bin al 'Awwam: 4:65
Ayat yang berhubungan dengan Zaid bin Arqam: 63:7, 63:8
Ayat yang berhubungan dengan Zaid bin Haritsah: 33:4, 33:37
Ayat yang berhubungan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas: 5:90, 6:52, 8:1, 18:28, 29:8, 31:14, 31:15
Ayat yang berhubungan dengan Salman Al Farisi: 2:62, 6:52
Ayat yang berhubungan dengan Syaibah bin Rabi'ah: 17:90, 17:91, 17:92, 17:93
Ayat yang berhubungan dengan Shafwan bin Umayah: 8:36
Ayat yang berhubungan dengan Shuhaib Ar Rumi: 2:207, 6:52, 18:28
Ayat yang berhubungan dengan Dhamrah bin Jundub: 4:100
Ayat yang berhubungan dengan 'Aiz bin Amru al Mazni: 9:91
Ayat yang berhubungan dengan Ta'mah bin Ubairaq: 4:105
Ayat yang berhubungan dengan Al 'Ash bin Wail: 19:77, 19:78, 19:79, 19:80, 107:1, 107:2, 107:3,
108:3, 109:1
Ayat yang berhubungan dengan Ubadah bin Shamit: 5:51, 5:52, 5:53
Ayat yang berhubungan dengan Abbas bin Abdul Muthalib: 8:70, 9:19
Ayat yang berhubungan dengan Abdullah bin Abis Sarh: 6:93
Ayat yang berhubungan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul: 4:72, 5:51, 5:52, 5:53, 9:74, 9:80, 9:84,
24:11, 24:33, 63:1, 63:2, 63:3, 63:4, 63:5, 63:6, 63:7, 63:8
Ayat yang berhubungan dengan Abdullah bin Umayah: 17:90, 17:91, 17:92, 17:93
Ayat yang berhubungan dengan Abdullah bin Jahsy dan pasukannya: 2:217
Ayat yang berhubungan dengan Abdullah bin Hudzafah: 4:59
Ayat yang berhubungan dengan Abdullah bin Rawahah: 2:221

Ayat yang berhubungan dengan Abdullah bin Salam: 2:146, 2:208, 3:113, 4:162, 5:55, 46:10
Ayat yang berhubungan dengan Abdullah bin Mas'ud: 6:52, 18:28
Ayat yang berhubungan dengan Ubaidillah bin Abi Rabi'ah: 8:36
Ayat yang berhubungan dengan Ubaidah bin Al Harits: 22:19
Ayat yang berhubungan dengan 'Utbah bin Abi Rabi'ah: 17:90, 17:91, 17:92, 17:93, 22:19
Ayat yang berhubungan dengan Utsman bin Thalhah Al Juhami: 4:58
Ayat yang berhubungan dengan Utsman bin Affan: 39:9
Ayat yang berhubungan dengan Utsman bin Mazh'un: 5:87, 5:88
Ayat yang berhubungan dengan Uqbah bin Abi Mu'ith: 25:27, 25:28, 25:29
Ayat yang berhubungan dengan 'Aqil bin Abu Thalib: 8:70
Ayat yang berhubungan dengan 'Ikrimah bin Abu Jahal: 8:36
Ayat yang berhubungan dengan Ali bin Abu Thalib: 22:19, 32:18
Ayat yang berhubungan dengan Ammar bin Yasir: 16:106, 18:28
Ayat yang berhubungan dengan Umar bin Khattab: 45:14, 45:15, 49:2
Ayat yang berhubungan dengan Finhash: 3:181, 5:64
Ayat yang berhubungan dengan Qatadah bin Nu'man: 4:110, 4:111, 4:112
Ayat yang berhubungan dengan Qidar bin Salif: 91:12
Ayat yang berhubungan dengan Qais bin Shirmah: 2:187
Ayat yang berhubungan dengan Ka'ab bin Al Asyraf: 4:51, 4:52, 4:60
Ayat yang berhubungan dengan Ka'ab bin 'Ajrah: 2:196
Ayat yang berhubungan dengan Ka'ab bin Malik: 9:106, 9:118
Ayat yang berhubungan dengan Murarah bin Al Rabi' Al'Amry: 9:106, 9:118
Ayat yang berhubungan dengan Mistah bin Atsatsah: 24:22
Ayat yang berhubungan dengan Mus'ab bin 'Umair: 3:169, 3:170, 58:22
Ayat yang berhubungan dengan Ma'qil bin Yasar: 2:232
Ayat yang berhubungan dengan Al Miqdad bin Al Aswad: 4:94, 18:28
Ayat yang berhubungan dengan An Nadhr bin Al Harits: 8:31, 8:32, 17:90, 17:91, 17:92, 17:93, 70:1
Ayat yang berhubungan dengan Naufal bin Al Harits: 8:70
Ayat yang berhubungan dengan Hilal bin Umayyah: 9:106, 9:118, 24:6, 24:7, 24:8, 24:9
Ayat yang berhubungan dengan Al Walid bin 'Utbah: 22:19
Ayat yang berhubungan dengan Al Walid bin 'Uqbah: 32:18, 49:6, 49:7
Ayat yang berhubungan dengan Al Walid bin Al Mughirah: 17:90, 17:91, 17:92, 17:93, 53:33, 53:34,
53:35, 53:36, 74:11, 74:12, 74:13, 74:14, 74:15, 74:16, 74:17, 74:18, 74:19, 74:20, 74:21, 74:22,
74:23, 74:24, 74:25, 74:26, 74:27, 109:1
Beberapa wanita yang menjadi sebab turunnya ayat Al Quran
Ayat yang berhubungan dengan Asma' binti Abi Bakar: 60:8
Ayat yang berhubungan dengan Ummu Jamil: 111:4, 111:5
Ayat yang berhubungan dengan Ummu Syarik Ad Dausiyah: 33:50
Ayat yang berhubungan dengan Ummu Kultsum binti 'Uqbah: 60:10
Ayat yang berhubungan dengan Hafsah binti Umar: 66:1, 66:2, 66:3, 66:4, 66:5
Ayat yang berhubungan dengan Khaulah binti Tsa'labah: 58:1, 58:2, 58:3, 58:4
Ayat yang berhubungan dengan Ramlah binti Abi Sufyan: 60:7
Ayat yang berhubungan dengan Zainab binti Jahsy: 33:36, 33:37, 33:38
Ayat yang berhubungan dengan Aisyah binti al Siddiq: 24:11, 24:12, 24:13, 24:14, 24:15, 24:16,
66:1, 66:2, 66:3, 66:4, 66:5
Ayat yang berhubungan dengan Fatimah Binti Rasulullah: 33:33
Sujud tilawah
Ayat-ayat sujud tilawah: 7:206, 13:15, 16:49, 17:107, 19:58, 22:18, 22:77, 25:60, 27:25, 32:15, 38:24,
41:37, 53:62, 84:21, 96:19
Mukjizat Al Quran
Tantangan Al Quran: 2:1, 2:23, 3:1, 7:1, 10:1, 10:38, 11:1, 11:13, 12:1, 13:1, 14:1, 15:1, 17:88, 19:1,
20:1, 26:1, 28:49, 31:1, 31:11, 32:1, 36:1, 37:157, 38:1, 40:1, 41:1, 42:1, 42:2, 43:1, 44:1, 45:1, 46:1,
46:4, 52:34, 52:37, 52:38, 68:1
Mukjizat bahasa: 2:1, 2:23, 3:1, 4:82, 7:1, 10:1, 10:38, 11:1, 11:13, 12:1, 13:1, 14:1, 15:1, 16:103, 19:1,
20:1, 26:1, 27:1, 28:1, 28:7, 29:1, 30:1, 31:1, 32:1, 36:1, 38:1, 40:1, 41:1, 42:1, 42:2, 43:1, 44:1, 45:1,
46:1, 50:1, 68:1
Mukjizat ilmu pengetahuan
Ilmu janin menurut Al Quran
Tahap dalam pembentukan janin: 16:4, 22:5, 23:13, 23:14, 35:11, 36:77, 39:6, 40:67, 71:14,
75:37, 75:38, 76:2, 77:20, 80:19, 86:6, 86:7, 96:2
Pemeliharaan janin dalam rahim: 23:13, 39:6, 77:21

Penentuan kelamin bayi: 3:6, 13:8
Perkembangan indra bayi: 16:78, 23:78, 32:9, 67:23, 76:2
Masa kandungan: 46:15
Ilmu tumbuh-tumbuhan dalam Al Quran
Penyebutan tumbuh-tumbuhan: 2:61, 2:261, 6:99, 10:24, 15:19, 16:11, 18:45, 20:53, 22:5,
23:19, 23:20, 26:7, 27:60, 31:10, 36:34, 36:36, 37:146, 50:7, 50:9, 78:15, 80:27
Kebutuhan tumbuhan akan air: 2:164, 6:99, 7:57, 10:24, 13:4, 13:17, 14:32, 15:22, 16:10,
16:11, 16:65, 18:45, 20:53, 22:5, 22:63, 23:19, 25:49, 27:60, 30:24, 30:50, 31:10, 32:27,
35:9, 35:27, 39:21, 41:39, 43:11, 45:5, 50:9, 50:11, 78:15, 80:25
Pengaruh angin dalam pembuahan tumbuh-tumbuhan: 15:22
Pentingnya akar pada tumbuhan: 14:24, 14:26
Pengaruh tanah pada tumbuhan: 2:265, 7:58, 13:4, 16:65
Pengaruh gerak bumi tumbuhan: 22:5, 41:39
Zat klorofil (hijau daun) pada tumbuhan: 6:99, 12:43, 12:46, 22:63, 36:80
Aneka ragam tumbuhan: 2:22, 2:61, 6:99, 6:141, 7:57, 13:4, 15:19, 16:10, 16:11, 16:13,
16:67, 35:27, 55:11, 55:12, 78:15, 80:28, 80:29, 80:30, 80:31, 87:4
Berkembang biak dengan penyemaian: 2:261, 6:99, 31:16, 80:27
Cara terbaik menyimpan biji-bijian: 12:47
Ilmu hewan dalam Al Quran
Bahasa hewan: 6:38, 27:16, 27:18, 34:10
Penyebutan hewan dalam Al Quran: 2:65, 2:67, 2:68, 2:69, 2:71, 2:164, 2:173, 2:259, 3:14,
4:119, 4:153, 5:1, 5:3, 5:4, 5:60, 6:38, 6:136, 6:138, 6:139, 6:142, 6:143, 6:144, 6:145,
6:146, 7:40, 7:73, 7:77, 7:166, 7:176, 7:179, 8:60, 10:24, 11:64, 11:69, 12:13, 12:14, 12:17,
12:43, 12:46, 12:94, 16:5, 16:8, 16:66, 16:80, 16:115, 17:59, 18:18, 18:22, 20:18, 20:54,
21:78, 22:18, 22:28, 22:30, 22:34, 23:21, 24:45, 25:44, 25:49, 26:133, 26:155, 31:19,
34:10, 35:28, 36:71, 37:142, 38:19, 38:23, 38:24, 38:31, 39:6, 40:79, 42:11, 42:29, 43:12,
45:4, 47:12, 51:26, 54:27, 59:6, 62:5, 67:19, 74:50, 74:51, 79:33, 80:32, 105:1
Burung dalam Al Quran
Teori terbang dalam Al Quran: 67:19
Burung-burungan yang disebut dalam Al Quran: 2:57, 5:4, 5:31, 7:160, 12:41, 20:80, 27:20
Hewan melata dalam Al Quran: 7:107, 20:20, 24:45, 26:32
Binatang air dalam Al Quran: 5:96, 7:133, 7:163, 16:14, 18:61, 18:63, 35:12, 37:142, 68:48
Serangga dalam Al Quran
Sarang laba-laba: 29:41
Kerajaan lebah: 16:68, 16:69
Kerajaan semut: 27:18
Penyebutan lalat: 22:73
Penyebutan nyamuk: 2:26
Penyebutan kutu: 7:133
Penyebutan belalang: 7:133, 54:7
Kepekaan kulit: 4:56
Pohon hijau sumber energi: 24:35, 36:80, 56:72
Pembentukan air susu: 16:66, 23:21
Setiap makhluk berpasangan: 4:1, 6:143, 13:3, 16:72, 20:53, 22:5, 26:7, 26:166, 30:21, 31:10,
35:11, 36:36, 39:6, 42:11, 42:50, 43:12, 50:7, 51:49, 53:45, 55:52, 75:39, 78:8, 92:3
Keistimewaan sidik jari manusia: 75:4
Faedah kurma bagi wanita bersalin: 19:23, 19:25, 19:26
Pentingnya keseimbagan gizi: 6:141, 7:31
Energi angin: 10:22, 17:69, 21:81, 25:48, 30:46, 35:9, 42:33, 77:3
Air sebagai sumber kehidupan: 2:164, 2:265, 6:99, 10:24, 14:32, 16:10, 16:11, 16:65, 20:53, 21:30,
22:5, 22:63, 23:19, 24:45, 25:49, 25:54, 27:60, 29:63, 30:24, 30:50, 31:10, 32:27, 35:9, 35:27,
39:21, 41:39, 43:11, 45:5, 50:9, 50:11, 78:14, 80:25
Bahaya alkohol bagi manusia: 2:219
Bahaya senggama ketika haid: 2:222
Fenomena geografis dalam Al Quran
Peredaran air dalam alam: 2:74, 7:57, 10:24, 15:22, 23:18, 79:31, 86:11
Fenomena ketegangan permukaan bumi: 2:164, 10:22, 14:32, 16:14, 17:66, 22:65, 25:53, 27:61,
31:31, 35:12, 36:41, 40:80, 42:32, 43:12, 45:12, 55:19, 55:20
Fenomena gelombang jauh dan pendek: 11:42, 24:40, 31:32
Batas pemisah antara air laut dan air sungai: 25:53, 27:61, 55:19, 55:20
Awan-awan yang menggumpal: 24:43, 52:44
Antara tekanan udara dan ketinggian saling berlawanan: 6:125
Pembentukan hujan dan angin: 2:164, 7:57, 13:12, 16:10, 24:43, 25:48, 30:48, 35:9, 78:14, 86:11
Bulat bumi dan perputarannya: 3:27, 22:61, 31:29, 35:13, 39:5, 50:7, 79:30
Gaya tarik bumi (grafitasi): 6:59, 19:25
Fenomena alam dalam Al Quran
Perintah untuk berfikir dan menghayati: 2:44, 2:118, 2:219, 2:266, 3:65, 3:118, 4:82, 6:32, 6:50,

6:80, 6:151, 7:3, 7:26, 7:169, 7:176, 7:179, 7:184, 7:185, 8:57, 10:3, 10:5, 10:16, 10:101, 11:24,
11:30, 11:51, 12:2, 12:109, 13:19, 14:5, 14:52, 16:17, 16:44, 16:48, 16:69, 16:79, 16:90, 21:10,
21:30, 21:67, 23:68, 23:85, 24:43, 26:7, 27:60, 27:61, 27:62, 27:63, 27:64, 27:86, 28:60, 28:71,
28:72, 29:19, 29:20, 30:8, 30:21, 30:28, 30:42, 30:50, 31:29, 32:26, 32:27, 33:9, 34:9, 35:3,
35:27, 35:44, 36:62, 36:68, 36:73, 36:77, 37:73, 37:138, 37:155, 39:21, 39:42, 43:3, 45:4, 45:20,
45:23, 47:24, 51:21, 52:36, 54:15, 54:17, 54:22, 54:32, 54:40, 56:58, 56:62, 56:68, 59:2, 59:21,
67:3, 67:4, 67:19, 80:24, 86:5, 88:17
Merenungi ciptaan Allah: 2:164, 3:190, 3:191, 6:11, 6:75, 6:76, 6:77, 6:78, 6:99, 7:57, 10:6, 10:24,
10:67, 12:105, 13:2, 13:3, 13:4, 15:19, 15:22, 16:11, 16:12, 16:13, 16:15, 16:65, 16:66, 16:67,
16:68, 16:69, 16:78, 17:12, 20:54, 21:16, 21:31, 21:32, 21:33, 23:84, 23:86, 23:88, 24:44, 25:61,
25:62, 26:24, 26:28, 28:73, 29:44, 29:61, 30:21, 30:22, 30:23, 30:48, 35:9, 35:12, 35:28, 36:33,
36:34, 36:37, 36:41, 37:6, 37:88, 39:5, 39:42, 40:13, 40:57, 40:61, 41:10, 41:37, 41:39, 41:53,
42:29, 42:32, 45:3, 45:4, 45:5, 45:12, 45:13, 50:6, 50:7, 50:9, 50:10, 51:20, 80:25, 80:26, 80:27,
80:28, 80:29, 80:30, 80:31, 80:32, 88:18, 88:19, 88:20
Asal mula jagad raya: 21:30, 41:11
Cahaya matahari: 25:61, 71:16, 78:13
Cahaya bulan: 10:5, 25:61, 71:16
Keseimbangan jagad raya
Keseimbangan bumi: 2:22, 13:3, 15:19, 16:15, 20:53, 21:31, 27:61, 31:10, 35:41, 41:10,
43:10, 50:7, 51:48, 55:10, 71:19, 77:27, 78:6, 78:7, 79:32, 91:6
Keseimbangan benda-benda langit: 13:2, 21:33, 25:61, 31:29, 35:13, 35:41, 36:40
Rusaknya keseimbangan pada hari kiamat: 25:25, 27:88, 50:44, 52:9, 52:10, 55:37, 56:4,
56:5, 56:6, 69:14, 69:16, 70:8, 70:9, 75:9, 77:9, 77:10, 78:19, 78:20, 79:6, 79:7, 81:1, 81:2,
81:3, 81:6, 81:11, 82:1, 82:2, 82:3, 84:1, 84:3, 89:21, 99:1, 99:2, 101:5
Tahun syamsyiah dan qamariyah: 13:2, 14:33, 16:12, 17:12, 18:25
Pergantian malam dan siang: 2:164, 3:27, 3:190, 6:96, 10:6, 13:2, 13:3, 14:33, 16:12, 17:12, 21:33,
22:61, 23:80, 24:44, 25:62, 27:86, 31:29, 35:13, 36:37, 36:40, 39:5, 41:37, 45:5, 57:6, 79:29,
91:3, 91:4, 92:2, 93:2
Perputaran matahari dan bulan: 2:164, 2:189, 2:258, 3:27, 3:190, 6:96, 10:5, 13:2, 14:33, 16:12,
21:33, 22:61, 35:13, 36:38, 36:40, 39:5, 40:61, 41:37, 45:5, 55:5, 91:2, 91:3, 91:4
Pengaruh gunung pada keseimbangan bumi: 27:61, 31:10, 50:7, 77:27
Petir dan kilat dalam Al Quran: 2:19, 2:20, 13:12, 13:13
Fenomena bayangan dalam Al Quran: 13:15, 16:48, 16:81, 25:45, 25:46
Fenomena fatamorgana dalam Al Quran: 24:39
Fenomena pembiasan sinar: 2:17
Pemuaian alam: 51:47
Kehancuran jagad raya: 2:210, 14:48, 18:47, 20:105, 20:106, 20:107, 21:104, 25:25, 27:87, 39:68,
44:10, 50:44, 55:26, 55:37, 56:1, 56:3, 56:4, 56:5, 56:6, 69:14, 69:16, 70:8, 70:9, 73:14, 73:18,
75:7, 75:8, 75:9, 77:8, 77:9, 77:10, 78:19, 78:20, 81:1, 81:2, 81:3, 81:4, 81:5, 81:6, 81:7, 81:8,
81:9, 81:10, 81:11, 81:12, 82:1, 82:2, 82:3, 84:1, 84:2, 84:3, 84:5, 101:4, 101:5
Langit yang biru
Pembentukan langit dalam Al Quran: 2:29, 11:7, 13:2, 15:14, 15:17, 17:44, 21:30, 22:65,
23:17, 23:86, 25:59, 31:10, 32:4, 37:6, 40:64, 41:11, 41:12, 50:6, 50:38, 51:7, 52:5, 55:7,
57:4, 65:12, 67:3, 71:15, 78:12, 79:28, 85:1, 91:5
Bintang-gemintang dalam Al Quran: 6:76, 6:97, 10:5, 13:2, 14:33, 15:16, 16:12, 16:16, 25:61,
37:6, 41:12, 50:6, 56:75, 67:5, 71:16, 78:13, 86:1, 86:2, 86:3
Meteor dalam Al Quran: 15:18, 37:8, 37:10, 41:12, 67:5, 72:8, 72:9, 86:1, 86:2
Hikmah pemaparan ayat penciptaan jagad raya: 86:3, 10:24, 10:67, 11:7, 12:105, 13:3, 13:4, 16:11,
16:12, 16:13, 16:14, 16:15, 16:79, 25:62, 26:8, 26:24, 29:44, 30:21, 30:22, 30:23, 30:24, 30:46,
31:31, 32:4, 32:27, 35:12, 36:35, 39:21, 40:13, 42:33, 43:10, 45:3, 45:4, 45:5, 45:12, 45:13, 50:8,
51:49, 56:73, 57:25
Ilmu bumi dalam Al Quran
Penyebutan gunung: 7:74, 7:171, 11:42, 11:43, 13:31, 14:46, 15:82, 16:68, 16:81, 17:37, 18:47,
19:90, 20:105, 21:79, 22:18, 26:149, 27:88, 33:72, 34:10, 35:27, 38:18, 52:10, 56:5, 59:21, 69:14,
70:9, 72:14, 73:14, 77:10, 78:7, 78:20, 79:32, 81:3, 88:19, 101:5
Macam-macam tanah: 35:27
Macam-macam batu besar: 2:74
Barang tambang dan batu mulia: 3:14, 3:91, 7:148, 9:34, 13:17, 16:14, 17:50, 18:96, 34:10, 34:12,
35:12, 35:33, 43:33, 43:53, 55:22, 57:25, 76:19, 76:21
Isyarat sejarah dalam Al Quran
Masa kepongahan bangsa Yahudi di muka bumi: 17:4, 17:5, 17:6
Kemenagan bangsa Romawi atas bangsa Persi: 30:2, 30:3, 30:4
Hubungan orang Yahudi dan orang Nasrani: 5:14
Kisah-kisah dan perumpamaan dalam Al Quran

Kisah-kisah Al Quran
Kisah penciptaan manusia
Asal terciptanya manusia: 3:59, 6:2, 7:12, 15:26, 15:28, 15:29, 15:33, 17:61, 18:37, 20:55,
22:5, 23:12, 25:54, 30:20, 32:7, 35:11, 37:11, 38:71, 38:76, 40:67, 55:14, 71:17
Cara manusia bereproduksi: 4:1, 6:98, 7:189, 16:4, 16:72, 22:5, 32:8, 35:11, 40:67, 42:11,
71:14, 75:37, 75:39, 78:8, 86:5, 86:6, 86:7, 92:3
Permusuhan antara syetan dan manusia: 2:34, 2:36, 2:168, 2:169, 2:208, 4:118, 4:119,
4:120, 5:91, 6:142, 7:11, 7:12, 7:16, 7:17, 7:20, 7:21, 7:22, 7:24, 7:27, 12:5, 14:22, 15:33,
15:36, 15:38, 15:39, 17:53, 17:62, 17:64, 18:50, 20:116, 20:117, 20:120, 28:15, 31:21,
34:20, 35:6, 36:60, 36:62, 37:30, 37:32, 38:74, 38:75, 38:76, 38:82, 43:62
Tugas manusia di muka bumi: 2:21, 2:30, 2:138, 6:165, 7:129, 10:14, 11:7, 11:61, 21:105,
22:41, 23:115, 24:55, 27:62, 28:5, 35:39, 43:60, 67:2, 90:4
Surga latihan: 2:35, 7:19, 7:20, 7:22, 20:117, 20:118, 20:119
Manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa: 30:22, 49:13
Macam jiwa manusia
Nafs ammarah (jiwa yang selalu menyuruh pada kejahatan): 4:79, 12:53
Nafs lawwamah (jiwa yang selalu menyesali): 75:2
Nafs muthmainnah (jiwa yang tenang): 89:27
Sifat manusia
Ketergesaan manusia: 2:214, 17:11, 21:37, 26:204
Keluh-kesah manusia: 6:63, 10:12, 11:9, 14:34, 41:49, 70:19, 70:20, 89:16
Manusia tamak dan bakhil: 4:32, 4:128, 17:100, 64:16, 70:18, 70:21, 74:15, 89:19,
89:20, 100:8, 102:1
Manusia keras kepala: 6:143, 7:71, 8:6, 10:15, 11:8, 11:32, 16:4, 18:54, 18:55, 19:66,
20:51, 20:134, 21:2, 21:3, 21:5, 21:6, 21:38, 21:55, 21:93, 22:3, 22:8, 22:46, 26:203,
29:18, 29:24, 29:29, 31:20, 31:21, 32:28, 34:35, 36:48, 36:77, 40:4, 40:35, 43:58,
46:17, 46:22, 52:32, 67:25, 68:36, 68:37, 68:38, 68:39, 68:40, 68:41, 74:18, 74:21,
74:22, 74:52, 82:6, 90:5, 90:6, 90:7
Manusia diciptakan pada bentuk yang terbaik: 23:14, 40:64, 64:3, 82:7, 82:8, 87:2,
90:8, 90:9, 95:4
Kekufuran manusia akan nikmat Allah: 2:49, 2:211, 2:243, 5:20, 5:75, 5:86, 6:6, 6:21,
6:33, 6:46, 6:64, 6:66, 6:104, 6:130, 6:157, 7:10, 7:40, 7:51, 7:63, 7:69, 7:74, 7:86,
7:182, 10:12, 10:21, 10:23, 10:60, 11:9, 12:38, 14:34, 16:4, 16:54, 16:58, 16:59,
16:71, 16:72, 16:82, 16:83, 16:112, 17:67, 17:83, 18:57, 21:32, 21:42, 22:38, 22:66,
23:75, 23:78, 25:50, 26:8, 26:67, 26:136, 26:137, 27:60, 27:73, 27:82, 27:83, 28:57,
28:78, 29:49, 29:61, 29:65, 29:66, 29:67, 30:33, 30:36, 30:51, 31:20, 31:32, 32:9,
33:72, 34:13, 34:16, 34:19, 34:28, 36:35, 36:73, 39:8, 39:49, 40:61, 41:50, 41:51,
42:48, 43:15, 46:26, 53:55, 55:13, 55:16, 55:18, 55:21, 55:23, 55:25, 55:28, 55:30,
55:32, 55:34, 55:36, 55:38, 55:40, 55:42, 55:45, 55:47, 55:49, 55:51, 55:53, 55:55,
55:57, 55:59, 55:61, 55:63, 55:65, 55:67, 55:69, 55:71, 55:73, 55:75, 55:77, 56:82,
67:21, 67:23, 96:6, 96:7, 100:6, 100:7
Ilmu manusia sedikit: 2:140, 2:216, 2:232, 2:239, 2:255, 3:7, 3:66, 4:157, 5:109,
6:37, 7:187, 12:21, 12:68, 12:76, 16:38, 16:41, 16:74, 16:101, 17:85, 18:5, 20:110,
24:19, 27:61, 27:65, 27:66, 27:84, 28:13, 30:6, 30:7, 30:29, 33:72, 40:83, 43:20,
45:24, 79:43, 89:15, 89:16
Kelemahan manusia: 4:28, 5:30, 6:134, 7:143, 8:59, 9:2, 9:3, 9:25, 10:24, 10:53,
11:20, 11:33, 11:57, 13:11, 16:46, 18:41, 21:40, 24:57, 25:19, 29:22, 30:9, 30:54,
36:43, 39:51, 40:29, 40:82, 42:31, 51:45, 55:33, 55:35, 56:66, 56:67, 56:87, 60:4,
69:47, 72:21, 77:39, 90:5, 90:6, 90:7
Karunia Allah atas manusia
Para rasul diutus untuk memberi petunjuk: 2:53, 2:129, 2:151, 2:170, 2:176, 2:198,
2:209, 2:211, 2:213, 2:231, 2:253, 3:4, 3:103, 3:108, 3:164, 3:183, 3:184, 4:54, 4:79,
4:80, 4:165, 4:170, 4:174, 5:3, 5:7, 5:15, 5:16, 5:19, 5:32, 5:75, 5:104, 5:110, 6:5,
6:19, 6:42, 6:48, 6:84, 6:85, 6:86, 6:87, 6:89, 6:91, 6:104, 6:105, 6:130, 6:151,
6:153, 6:154, 7:35, 7:43, 7:53, 7:59, 7:61, 7:62, 7:63, 7:64, 7:67, 7:68, 7:69, 7:70,
7:73, 7:80, 7:85, 7:89, 7:101, 7:104, 7:145, 9:33, 9:70, 9:115, 9:128, 10:13, 10:47,
10:71, 10:74, 10:75, 10:108, 11:25, 12:38, 12:104, 13:7, 13:30, 13:38, 14:4, 14:5,
14:9, 14:36, 16:36, 16:43, 16:44, 16:63, 16:113, 19:21, 20:50, 20:123, 20:134, 21:25,
21:48, 21:107, 22:49, 22:75, 22:78, 23:73, 25:51, 26:10, 26:16, 26:107, 26:125,
26:143, 26:162, 26:178, 26:208, 27:12, 28:46, 28:47, 28:59, 29:47, 30:9, 30:47,
34:34, 35:24, 35:42, 36:3, 36:13, 36:14, 36:16, 37:72, 37:123, 37:133, 37:139,
37:147, 39:71, 40:15, 40:22, 40:23, 40:50, 40:53, 40:54, 40:78, 41:14, 43:5, 43:6,
43:7, 43:24, 43:29, 43:46, 43:63, 44:5, 44:6, 44:13, 46:9, 46:21, 48:9, 48:28, 49:17,
50:28, 51:55, 53:23, 57:9, 57:25, 57:26, 57:27, 61:6, 61:9, 62:2, 64:6, 65:10, 65:11,
67:8, 67:9, 71:1, 71:2, 73:15, 76:3, 79:17, 79:18, 92:12, 98:1, 98:4
Manusia makhluk yang dimuliakan: 2:31, 2:33, 2:34, 7:10, 7:11, 7:12, 7:19, 7:26,
16:78, 16:80, 16:81, 17:62, 17:70, 22:78, 40:64

Seluruh makhluk diciptakan untuk kepentingan manusia: 2:29, 6:6, 6:142, 7:74, 13:3,
13:4, 14:32, 15:19, 15:20, 15:22, 16:13, 16:15, 16:65, 16:67, 16:68, 16:69, 20:53,
22:37, 22:65, 26:133, 26:134, 31:20, 35:12, 36:72, 36:80, 40:79, 40:80, 45:13, 87:4
Falak diciptakan untuk kepentingan manusia: 2:164, 10:22, 14:32, 16:14, 17:66, 17:70,
22:65, 23:22, 30:46, 31:31, 35:12, 36:41, 40:80, 42:32, 43:12, 45:12, 51:3, 55:24
Rezeki manusia dijamin Allah: 2:22, 2:60, 2:168, 2:172, 4:5, 5:88, 6:99, 6:141, 6:142,
6:143, 6:144, 6:151, 7:32, 7:160, 8:26, 9:28, 10:31, 10:59, 10:93, 11:3, 11:6, 14:32,
15:20, 16:72, 16:112, 16:114, 17:70, 29:17, 29:60, 29:62, 30:37, 30:40, 34:15, 34:24,
34:36, 36:47, 39:52, 40:13, 40:64, 41:10, 42:12, 42:19, 42:27, 51:22, 51:58, 53:48,
62:10, 62:11, 65:3, 67:15, 67:21, 106:4
Bumi disiapkan untuk tempat tinggal manusia: 2:22, 2:29, 2:36, 6:99, 7:10, 7:24, 7:74,
10:5, 13:3, 13:4, 14:32, 15:19, 15:20, 15:22, 16:13, 16:15, 16:81, 17:12, 20:53,
20:54, 22:65, 23:18, 23:19, 23:20, 26:7, 27:61, 27:86, 28:73, 31:10, 36:33, 36:34,
40:61, 40:64, 43:10, 43:11, 50:9, 51:48, 55:10, 67:15, 71:19, 71:20, 77:25, 77:26,
77:27, 78:6, 78:7, 79:31, 79:32, 79:33, 88:20, 91:6
Karunia bintang gemintang: 2:189, 6:97, 15:16, 16:16, 27:63, 37:6
Manusia memanfaatkan hewan: 6:142, 6:143, 6:144, 16:5, 16:6, 16:7, 16:8, 16:66,
16:80, 23:21, 23:22, 36:42, 36:71, 36:72, 36:73, 40:79, 40:80, 43:12, 43:13
Angin sebagai berita gembira bagi manusia: 7:57, 30:46, 30:48
Besarnya karunia Allah pada manusia: 2:243, 4:70, 4:113, 4:175, 5:20, 6:46, 6:104,
6:141, 6:142, 6:143, 6:144, 7:10, 7:26, 7:32, 7:63, 7:69, 7:74, 7:143, 7:145, 7:172,
8:26, 10:31, 10:60, 13:3, 13:4, 13:11, 14:32, 14:33, 14:34, 15:19, 15:20, 15:22, 16:5,
16:6, 16:7, 16:8, 16:10, 16:11, 16:13, 16:14, 16:15, 16:16, 16:18, 16:53, 16:65,
16:66, 16:67, 16:68, 16:69, 16:71, 16:72, 16:78, 16:80, 16:81, 17:12, 17:66, 17:70,
17:87, 21:42, 25:47, 25:48, 25:49, 25:50, 25:53, 26:7, 26:132, 26:133, 26:134,
26:147, 26:148, 26:149, 27:60, 27:61, 27:62, 27:63, 27:64, 27:73, 27:86, 28:5, 28:6,
28:13, 28:57, 28:71, 28:72, 28:73, 28:76, 29:51, 29:61, 30:54, 31:20, 34:18, 35:3,
36:42, 39:6, 39:21, 45:12, 45:13, 57:25, 73:7, 74:6, 76:28, 78:9, 78:10, 78:11, 78:16,
80:20, 80:25, 80:26, 80:27, 80:28, 80:29, 80:30, 80:31, 80:32, 82:7, 96:5
Kisah bangsa Yahudi dalam Al Quran
Agama bangsa Yahudi: 2:43, 2:83, 2:84, 2:91, 2:111, 2:113, 2:183, 3:20, 9:30, 9:31, 17:2,
98:5
Kelebihan yang diberikan Allah untuk bangsa Yahudi: 2:40, 2:47, 2:49, 2:50, 2:52, 2:53, 2:56,
2:57, 2:58, 2:60, 2:61, 2:64, 2:122, 4:54, 4:153, 5:12, 5:15, 5:20, 5:71, 7:140, 7:141, 7:160,
7:161, 10:93, 14:6, 17:4, 20:80, 20:81, 26:59, 28:5, 28:6, 40:53, 44:25, 44:26, 44:27, 44:28,
44:30, 44:31, 44:32, 45:16, 45:17
Nabi-nabi Bani Israel: 2:133, 3:49, 3:93, 4:153, 5:12, 5:20, 5:46, 5:70, 5:78, 5:110, 14:5,
14:6, 14:8, 20:24, 20:29, 20:30, 20:42, 20:43, 20:44, 20:47, 20:90, 23:45, 28:34, 28:35,
40:23, 40:34, 43:46, 43:59
Bangsa Yahudi menyembunyikan kebenaran: 2:42, 2:89, 2:101, 2:109, 2:140, 2:144, 2:146,
2:159, 2:174, 2:175, 3:19, 3:70, 3:71, 3:72, 3:75, 3:78, 3:99, 3:187, 4:46, 4:51, 5:13, 5:15,
5:41, 5:43, 6:20, 6:91, 6:114, 7:162, 7:169
Mengajak bangsa Yahudi untuk jihad: 2:58, 2:246, 5:21, 5:23, 5:24, 7:161
Penyiksaan dan pengusiran bangsa Yahudi
Penghinaan dan pengusiran bangsa Yahudi: 2:61, 3:112, 7:152, 7:165, 7:166, 7:167,
7:168, 14:6, 17:5, 17:7, 26:57, 26:58
Kemurkaan Allah terhadap bangsa Yahudi: 1:7, 2:61, 2:90, 3:112, 5:60, 7:152, 20:86,
58:14, 60:13
Kesesatan bangsa Yahudi di gurun Sinai: 5:26
Penyebutan Thuur Sinaa' (bukit Thur Sina'): 2:63, 2:93, 2:154, 19:52, 20:80, 23:20,
28:29, 28:46, 52:1, 95:2
Bukit thuur diangkat ke atas bangsa Yahudi: 2:63, 2:93, 4:154, 7:171
Menghancurkan Bani Israel dengan petir: 2:55, 4:153, 7:155
Orang-orang beriman di kalangan bangsa Yahudi: 2:62, 3:113, 3:114, 3:199, 4:162, 5:44,
5:66, 5:69, 7:120, 7:121, 7:123, 7:124, 7:125, 7:126, 7:157, 7:159, 7:168, 7:170, 10:83,
10:85, 10:86, 10:87, 13:36, 13:43, 17:107, 20:70, 20:72, 20:73, 26:46, 26:47, 26:48, 26:50,
26:51, 28:52, 28:53, 28:54, 28:55, 29:47, 32:24
Kampung tempat bangsa Yahudi melanggar janji di hari Sabtu: 2:62, 3:113, 3:114, 3:199,
4:162, 5:44, 5:66, 5:69, 7:120, 7:121, 7:123, 7:124, 7:125, 7:126, 7:157, 7:159, 7:168,
7:170, 10:83, 10:85, 10:86, 10:87, 13:36, 13:43, 17:107, 20:70, 20:72, 20:73, 26:46, 26:47,
26:48, 26:50, 26:51, 28:52, 28:53, 28:54, 28:55, 29:47, 32:24
Kisah sapi (lembu): 2:65, 4:154, 7:163, 7:166
Sikap bangsa Yahudi terhadap kitab-kitab samawi: 2:67, 2:68, 2:69, 2:70, 2:71
Sikap Yahudi terhadap agama-agama samawi: 2:75, 2:78, 2:79, 2:85, 2:87, 2:89, 2:91, 2:101,
2:174, 2:176, 2:211, 3:23, 3:78, 3:98, 4:46, 5:15, 5:64, 5:68, 6:20, 6:91, 7:169, 7:170,
7:171, 11:110, 15:90, 41:45, 62:5
Kelemahan iman bangsa Yahudi: 2:44, 2:55, 2:68, 2:69, 2:70, 2:71, 2:74, 2:75, 2:76,

2:100, 2:247, 2:249, 3:75, 4:153, 4:161, 5:71, 7:129, 7:134, 7:138, 7:148, 7:150,
7:160, 7:163, 7:169, 16:118, 17:101, 20:85, 20:86, 20:87, 20:88, 20:92, 20:96, 26:61,
43:49, 43:50, 43:54, 45:17, 62:6, 62:7
Keingkaran dan sifat keras kepala bangsa Yahudi: 2:41, 2:42, 2:51, 2:54, 2:55, 2:59,
2:61, 2:65, 2:68, 2:69, 2:70, 2:71, 2:74, 2:75, 2:76, 2:80, 2:83, 2:85, 2:86, 2:87,
2:88, 2:89, 2:90, 2:91, 2:92, 2:93, 2:101, 2:102, 2:103, 2:108, 2:111, 2:137, 2:140,
2:145, 2:146, 2:174, 2:211, 2:246, 2:247, 3:19, 3:21, 3:23, 3:24, 3:52, 3:55, 3:65,
3:70, 3:93, 3:98, 3:99, 3:112, 3:181, 3:183, 3:187, 4:44, 4:46, 4:51, 4:153, 4:155,
4:156, 4:160, 5:13, 5:22, 5:24, 5:25, 5:32, 5:43, 5:59, 5:60, 5:64, 5:65, 5:66, 5:70,
5:71, 5:79, 5:80, 5:81, 5:110, 6:20, 6:91, 6:114, 6:146, 7:133, 7:135, 7:136, 7:138,
7:148, 7:150, 7:160, 7:162, 7:166, 7:169, 9:34, 10:93, 14:8, 16:118, 17:101, 20:91,
26:67, 26:197, 27:76, 44:21, 45:17, 58:8, 61:6, 98:4
Ingkar janji dan kekerasan hati bangsa Yahudi: 2:68, 2:69, 2:70, 2:71, 2:108, 4:160,
6:91, 6:146, 7:132, 7:133, 43:49, 43:50
Sikap bangsa Yahudi terhadap Nabi - nabi: 2:61, 2:87, 2:91, 2:104, 2:140, 2:247, 3:21,
3:55, 3:66, 3:112, 3:181, 3:183, 4:46, 4:153, 4:155, 4:157, 5:70, 43:49, 43:52, 43:53,
58:8, 59:4, 61:5
Sikap bangsa Yahudi terhadap Islam: 2:76, 2:89, 2:90, 2:101, 2:105, 2:109, 2:111,
2:120, 2:135, 2:137, 2:139, 2:142, 2:144, 2:145, 2:146, 3:19, 3:20, 3:23, 3:69, 3:70,
3:72, 3:73, 3:75, 3:98, 3:99, 3:100, 3:110, 3:118, 3:186, 3:187, 4:44, 4:46, 4:47,
4:51, 4:54, 4:150, 4:153, 5:13, 5:41, 5:57, 5:58, 5:59, 5:61, 5:82, 6:20, 6:91, 6:114,
9:32, 58:8, 61:6
Kebakhilan dan ketamakan bangsa Yahudi: 4:53, 5:62, 5:63, 9:34
Kebencian bangsa Yahudi terhadap orang Nasrani: 2:113, 2:145
Hubungan antara bangsa Yahudi dan orang mukmin: 2:76, 2:136, 3:28, 3:64, 5:5, 5:51, 5:57,
5:82, 9:29, 33:26, 58:14, 58:22, 59:2, 60:1, 60:13
Kisah orang-orang Nasrani dalam Al Quran
Akidah orang-orang Nasrani: 2:111, 2:113, 2:183, 3:20, 4:47, 4:171, 5:17, 5:72, 5:73, 9:30,
9:31, 19:35, 19:36, 98:5
Hubungan antara orang Islam dan Nasrani: 2:136, 3:28, 3:64, 3:118, 5:5, 5:51, 5:57, 5:82,
9:29, 58:22, 60:1
Orang-orang beriman di kalangan Nasrani: 2:62, 3:52, 3:53, 3:110, 3:113, 3:114, 3:199, 5:66,
5:69, 5:82, 5:83, 5:84, 5:85, 5:111, 5:112, 5:113, 7:157, 13:36, 13:43, 17:107, 28:52, 28:53,
28:54, 28:55, 29:47, 57:27
Sikap orang Nasrani terhadap nabi Isa as.: 3:52, 3:53, 4:171, 5:17, 19:37
Sifat-sifat orang Nasrani: 3:65, 3:66, 5:14, 5:57, 5:58, 5:68, 6:114, 9:34, 57:27, 98:4
Sikap orang Nasrani terhadap Islam: 2:105, 2:109, 2:120, 2:135, 2:137, 2:139, 2:145, 2:146,
3:19, 3:20, 3:23, 3:70, 3:71, 3:98, 3:99, 3:100, 3:118, 3:186, 3:187, 4:47, 4:150, 5:57, 5:58,
5:59, 5:82, 5:83, 6:20, 6:114, 9:32
Kemurkaan Allah terhadap orang Nasrani: 1:7, 9:30
Nabi dan orang-orang Nasrai saling membutuhkan: 3:61
Kisah Maryam dalam Al Quran
Kelahiran Maryam: 3:36
Keutamaan Maryam dari wanita-wanita lain: 3:42, 66:12
Pendidikan dan kehidupan Maryam: 3:37, 3:44, 19:16, 19:17, 19:20, 19:28, 21:91
Maryam mengandung dan melahirkan Isa as.: 19:16, 19:17, 19:18, 19:19, 19:20, 19:21,
19:22, 19:23, 19:24, 19:25, 19:26, 19:27, 19:28, 19:29, 19:30, 66:12
Kisah pemilik kebun: 68:17, 68:18, 68:19, 68:20, 68:21, 68:22, 68:23, 68:24, 68:25, 68:26, 68:27,
68:28, 68:29, 68:30, 68:31
Kisah pasukan bergajah: 68:32, 105:2, 105:3, 105:4, 105:5
Kisah pemilik dua kebun: 18:32, 18:33, 18:34, 18:35, 18:36, 18:37, 18:38, 18:39, 18:40, 18:41,
18:42, 18:43
Kisah Zulqarnain: 18:83, 18:84, 18:85, 18:86, 18:87, 18:88, 18:89, 18:90, 18:91, 18:92, 18:93,
18:94, 18:95, 18:96, 18:97, 18:98
Kisah Ashabul Kahfi: 18:9, 18:10, 18:11, 18:12, 18:13, 18:14, 18:15, 18:16, 18:17, 18:18, 18:19,
18:20, 18:21, 18:22, 18:25, 18:26
Kisah Ashabul Ukhdud: 85:4, 85:5, 85:6, 85:7, 85:8, 85:9, 85:10
Kisah Ashabul Qaryah: 36:13, 36:15, 36:16, 36:17, 36:18, 36:19, 36:20, 36:21, 36:22, 36:23, 36:24,
36:25, 36:26, 36:27, 36:28, 36:29
Kisah tamu Ibrahim as.: 15:51, 15:57, 51:24, 51:25, 51:26, 51:27
Perumpamaan-perumpamaan dalam Al Quran
Tujuan perumpamaan dalam Al Quran: 2:17, 2:19, 2:20, 2:26, 2:171, 2:261, 2:264, 2:265, 2:266,
3:117, 10:24, 13:14, 13:17, 14:18, 14:25, 14:45, 16:60, 16:92, 16:112, 18:32, 18:45, 18:54,
18:109, 24:35, 29:43, 30:28, 30:58, 39:27, 43:57, 45:23, 59:15, 59:21
Perumpamaan Al Quran tentang perkara keji: 2:26, 22:73
Perumpamaan ilmu Allah: 18:109, 31:16, 31:27
Perumpamaan kufur dan menyekutukan Allah: 2:19, 2:74, 2:171, 2:266, 5:16, 6:39, 6:71, 7:176,

7:177, 13:14, 13:16, 13:17, 22:31, 22:73, 24:40, 29:41, 41:17, 57:9, 65:11
Perumpamaan kemunafikan: 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 2:20, 2:264, 2:266, 8:21, 8:22, 9:109, 22:11,
63:4
Perumpamaan kebangkitan: 7:57, 22:5, 43:11
Perumpamaan nikmat surga: 13:35, 47:15
Perumpamaan orang kafir dan mukmin: 6:36, 6:50, 6:122, 7:58, 7:179, 8:37, 10:42, 10:43, 11:20,
11:24, 13:16, 13:19, 16:75, 16:76, 18:32, 21:45, 22:46, 25:44, 26:198, 27:80, 27:81, 30:52, 30:53,
35:19, 35:20, 35:21, 35:22, 39:22, 39:29, 40:58, 43:40, 45:23, 47:12, 62:5, 67:22
Perumpamaan hubungan perkawinan: 2:187, 30:21
Perumpamaan masyarakat Islam: 48:29
Perumpamaan mengumpat: 49:12
Perumpamaan kehidupan dunia: 10:24, 18:45, 57:20
Perumpamaan amal orang kafir: 3:117, 14:18, 24:39, 24:40
Perumpamaan nafkah dan amal kebaikan: 2:261, 2:265, 35:29, 57:11, 57:18, 73:20
Perumpamaan cahaya Allah: 24:35
Perumpamaan iman: 5:16, 9:109, 13:17, 57:9, 65:11
Perumpamaan ingkar janji: 16:92
Perumpamaan perkataan baik: 14:24, 14:25
Perumpamaan perkataan buruk: 14:26
Perumpamaan Allah: 24:35, 39:29
Perumpamaan kampung yang ingkar akan nikmat Allah: 16:112

Iman
Keutamaan dan pahala iman
Kesentosaan orang mukmin di dunia dan di akhirat: 2:38, 2:62, 2:112, 2:262, 2:274, 2:277, 3:103, 3:107,
3:170, 4:173, 5:69, 6:16, 6:48, 6:81, 6:82, 6:127, 7:35, 7:43, 7:49, 7:96, 10:62, 10:64, 10:103, 11:58,
14:27, 15:46, 16:30, 16:32, 16:97, 20:47, 20:123, 21:101, 21:103, 22:54, 24:55, 27:89, 37:40, 39:61,
41:30, 43:68, 43:69, 72:13
Orang mukmin selalu dalam lindungan Allah Ta'ala: 2:38, 2:137, 2:194, 2:249, 2:257, 3:13, 3:55, 3:111,
3:120, 3:122, 3:139, 3:175, 4:45, 4:90, 4:158, 5:11, 5:42, 5:55, 5:64, 5:67, 6:54, 7:64, 7:72, 7:83, 7:117,
7:165, 7:196, 7:200, 8:17, 8:19, 8:26, 8:30, 8:40, 8:62, 8:68, 9:40, 9:51, 9:117, 10:62, 11:41, 11:48,
11:58, 11:66, 11:81, 11:94, 12:21, 14:27, 15:40, 15:42, 15:59, 16:99, 16:100, 16:128, 17:65, 17:103,
18:16, 20:38, 20:39, 20:40, 20:46, 20:68, 20:77, 20:123, 21:9, 21:69, 21:70, 21:71, 21:74, 21:76, 21:77,
21:84, 21:88, 22:38, 23:27, 23:28, 26:15, 26:52, 26:62, 26:63, 26:118, 26:119, 26:170, 26:218, 27:50,
27:53, 27:57, 28:7, 28:9, 28:20, 28:25, 28:31, 28:35, 29:15, 29:24, 29:32, 29:33, 34:20, 34:21, 37:76,
37:98, 37:115, 37:134, 37:146, 38:83, 40:45, 40:51, 41:18, 44:20, 44:24, 44:56, 45:19, 46:13, 47:11,
48:20, 48:24, 48:27, 51:35, 52:48, 54:13, 54:14, 54:34, 54:35, 54:37, 58:22, 66:4, 68:49, 69:11
Pertolongan Allah Ta'ala kepada orang mukmin: 2:214, 2:251, 3:13, 3:68, 3:123, 3:124, 3:125, 3:126, 3:139,
3:148, 3:150, 3:152, 3:160, 4:73, 4:84, 4:139, 4:141, 5:23, 5:56, 6:34, 7:64, 7:72, 7:83, 7:117, 7:118,
7:129, 7:137, 8:10, 8:11, 8:12, 8:17, 8:18, 8:19, 8:26, 8:40, 8:43, 8:44, 8:64, 8:66, 9:14, 9:25, 9:26, 9:32,
9:40, 9:48, 10:90, 10:103, 11:30, 11:49, 11:94, 14:14, 14:47, 20:68, 20:69, 21:9, 21:105, 22:15, 22:38,
22:39, 22:40, 22:60, 22:78, 24:55, 25:31, 28:6, 30:47, 33:9, 33:10, 33:25, 33:26, 36:9, 37:116, 37:171,
37:172, 37:173, 40:51, 47:4, 47:7, 47:35, 48:1, 48:3, 48:4, 48:18, 48:20, 48:21, 48:22, 58:21, 59:2, 61:8,
61:13, 61:14, 63:8, 84:19, 110:1, 110:2
Allah memperkokoh orang mukmin: 8:11, 8:12, 9:26, 9:40, 14:27, 16:102, 47:7
Pahala iman: 2:5, 2:25, 2:82, 2:103, 2:126, 2:202, 2:212, 2:218, 2:221, 2:223, 3:57, 3:148, 3:179, 3:198,
3:199, 4:39, 4:67, 4:68, 4:122, 4:146, 4:152, 4:162, 4:170, 4:173, 4:175, 5:9, 5:66, 5:85, 6:127, 7:43,
7:44, 7:49, 7:128, 7:165, 7:170, 8:74, 9:20, 9:72, 9:88, 10:9, 10:26, 10:64, 10:98, 11:11, 12:57, 13:18,
13:29, 14:23, 14:51, 15:45, 15:46, 15:47, 15:48, 16:30, 16:31, 16:32, 16:41, 16:97, 18:2, 18:30, 18:31,
18:88, 18:107, 19:60, 19:61, 19:63, 19:96, 20:75, 20:76, 20:112, 20:132, 22:14, 22:23, 22:50, 22:54,
22:56, 22:58, 22:59, 23:1, 23:58, 23:61, 23:102, 23:111, 24:52, 25:15, 25:75, 29:9, 29:58, 30:15, 30:45,
31:8, 31:9, 32:17, 32:19, 33:35, 33:43, 33:44, 33:47, 33:71, 33:73, 34:4, 34:37, 35:7, 35:33, 35:34,
35:35, 36:11, 36:26, 36:27, 37:40, 37:41, 37:61, 37:105, 37:110, 37:121, 37:131, 37:160, 37:172, 37:181,
38:25, 38:49, 38:50, 39:10, 39:17, 39:20, 39:22, 39:33, 39:34, 39:35, 39:61, 39:74, 40:40, 40:51, 41:8,
41:18, 41:30, 41:31, 41:32, 42:22, 43:35, 43:70, 43:72, 43:73, 44:51, 44:52, 44:53, 44:54, 44:55, 44:56,
44:57, 45:30, 46:14, 46:16, 46:31, 47:2, 47:12, 47:17, 47:36, 48:5, 48:17, 48:23, 48:29, 49:3, 49:15,

50:31,
54:55,
61:12,
74:40,
77:41,
83:22,

51:15, 51:16, 52:17, 52:18, 52:19, 52:20, 52:22, 52:23, 52:24, 52:27, 54:13, 54:14, 54:35, 54:54,
55:46, 56:12, 56:24, 56:89, 56:91, 57:7, 57:10, 57:12, 57:19, 57:21, 57:28, 58:22, 61:10, 61:11,
61:13, 61:14, 64:9, 64:11, 65:11, 66:8, 67:12, 68:34, 69:21, 69:24, 70:35, 71:4, 72:13, 72:16,
76:5, 76:6, 76:11, 76:12, 76:13, 76:14, 76:15, 76:16, 76:17, 76:18, 76:19, 76:20, 76:21, 76:22,
77:42, 77:43, 77:44, 78:31, 78:34, 78:35, 78:36, 79:41, 80:38, 80:39, 82:13, 83:18, 83:19, 83:20,
83:23, 83:24, 83:25, 83:28, 83:34, 83:35
: 84:8, 84:9, 84:25, 85:11, 87:14, 88:8, 88:9, 88:10, 88:11, 88:12, 88:13, 88:14, 88:15, 88:16,
89:27, 89:28, 89:29, 89:30, 90:18, 91:9, 92:6, 92:7, 92:17, 95:6, 98:7, 98:8, 101:7, 103:3
Orang mukmin kelompok minoritas: 6:116, 7:102, 8:26, 26:8, 26:67, 26:103, 26:121, 26:139, 26:158,
26:174, 26:190

Cabang-cabang iman
Akidah
Beriman pada Allah Ta'ala
Kewajiban mengenal Allah dan mengesakanNya
Dalil-dalil adanya Allah Ta'ala: 2:164, 6:1, 6:14, 6:75, 6:76, 6:77, 6:78, 6:95, 6:97,
6:99, 7:54, 7:57, 7:185, 10:3, 10:5, 10:6, 10:31, 10:67, 10:101, 12:101, 12:105, 13:2,
13:3, 13:4, 13:12, 13:13, 13:17, 14:10, 15:16, 15:19, 15:20, 15:22, 16:3, 16:10,
16:11, 16:13, 16:14, 16:15, 16:16, 16:48, 16:66, 16:67, 16:68, 16:69, 16:78, 16:79,
16:81, 20:54, 21:30, 21:31, 21:32, 22:61, 23:80, 23:84, 24:43, 24:44, 25:45, 25:46,
25:47, 25:48, 25:49, 25:53, 25:54, 25:59, 25:61, 25:62, 26:8, 26:24, 26:28, 26:184,
27:60, 27:61, 27:63, 27:64, 28:73, 29:19, 29:44, 29:51, 29:61, 30:19, 30:20, 30:21,
30:22, 30:23, 30:24, 30:25, 30:27, 30:37, 30:46, 30:48, 31:10, 31:20, 31:25, 31:29,
31:31, 34:9, 35:3, 35:9, 35:12, 35:13, 35:27, 35:41, 36:33, 36:37, 36:38, 36:39,
36:40, 36:41, 36:71, 40:81, 42:28, 42:32, 42:33, 43:9, 50:6, 50:7, 50:9, 50:10, 50:11,
51:20, 51:21, 51:49, 52:35, 52:36, 52:37, 52:38, 55:5, 55:6, 55:7, 56:58, 56:59,
56:60, 56:61, 56:63, 56:64, 56:65, 56:68, 56:69, 56:70, 56:71, 56:72, 57:4, 57:6,
57:17, 67:2, 67:3, 67:4, 67:19, 67:30, 78:6, 78:7, 78:8, 78:10, 78:11, 78:12, 78:13,
78:14, 78:15, 79:28, 79:29, 79:31, 79:32, 88:17, 88:18, 88:19, 88:20, 91:5, 91:6
Kepatuhan segala sesuatu pada Allah Ta'ala: 2:74, 3:83, 5:17, 5:18, 5:120, 6:59, 6:73,
10:66, 22:18, 41:11, 55:6, 84:2, 84:5, 99:5
Gunung akan hancur bila Allah menampakkan diri di atasnya: 7:143
Tauhid Rububiyyah: 2:21, 2:131, 2:139, 3:51, 3:193, 5:28, 5:72, 5:117, 6:45, 6:71,
6:100, 6:102, 6:162, 6:163, 6:164, 7:54, 7:61, 7:67, 7:104, 7:121, 7:172, 9:129, 10:3,
10:10, 10:37, 11:34, 13:16, 13:30, 18:14, 18:38, 18:51, 19:36, 19:65, 21:22, 21:56,
22:66, 26:24, 26:26, 26:28, 26:47, 26:48, 26:77, 26:109, 26:127, 26:145, 26:164,
26:180, 26:192, 27:8, 27:26, 27:44, 27:91, 28:30, 29:61, 32:2, 35:13, 37:5, 37:87,
37:182, 38:66, 39:75, 40:27, 40:62, 40:64, 40:65, 40:66, 41:9, 42:15, 42:53, 43:9,
43:46, 43:64, 43:82, 44:7, 44:8, 45:36, 46:13, 51:23, 53:49, 55:17, 56:80, 59:16,
69:43, 69:52, 70:40, 78:37, 79:19, 81:29, 83:6, 106:3, 113:1, 114:1
Tauhid Uluhiyyah: 1:5, 2:21, 2:22, 2:83, 2:126, 2:131, 2:132, 2:133, 2:136, 2:139,
2:163, 2:177, 2:255, 2:256, 2:285, 3:2, 3:6, 3:18, 3:62, 3:64, 3:67, 3:79, 3:80, 3:83,
3:84, 3:110, 3:114, 4:36, 4:39, 4:87, 4:171, 5:73, 6:19, 6:71, 6:79, 6:102, 6:106,
6:151, 6:162, 6:163, 7:59, 7:65, 7:70, 7:73, 7:85, 7:140, 7:158, 9:18, 9:31, 9:129,
10:3, 10:30, 10:31, 10:32, 10:90, 10:104, 10:105, 11:2, 11:14, 11:26, 11:50, 11:61,
11:84, 12:37, 12:38, 12:39, 12:40, 12:108, 13:14, 13:15, 13:16, 13:30, 13:33, 13:36,
14:52, 16:2, 16:22, 16:36, 16:48, 16:49, 16:51, 16:52, 16:73, 17:22, 17:23, 17:39,
17:111, 18:14, 18:26, 18:38, 18:110, 19:35, 19:36, 19:65, 20:8, 20:14, 20:98, 21:22,
21:24, 21:25, 21:29, 21:108, 22:34, 22:62, 23:23, 23:32, 23:59, 23:91, 23:116,
23:117, 24:55, 25:68, 26:47, 26:48, 26:77, 27:25, 27:26, 28:70, 28:71, 28:72, 29:16,
29:46, 29:63, 34:22, 34:24, 34:33, 35:3, 36:23, 37:4, 37:35, 38:65, 39:3, 39:4, 39:6,
39:64, 39:66, 40:12, 40:14, 40:62, 40:65, 40:66, 41:6, 41:37, 43:45, 43:64, 43:84,
44:8, 47:19, 51:51, 52:43, 59:22, 59:23, 60:4, 64:13, 71:3, 72:2, 72:18, 72:20, 73:9,
98:5, 112:1, 112:4, 114:3
Arsy: 7:54, 10:3, 11:7, 20:5, 23:86, 23:116, 25:59, 32:4, 39:75, 40:15, 57:4, 69:17,
85:15
Kesucian Allah dari sekutu dan anak: 2:22, 2:116, 3:18, 3:79, 3:80, 4:171, 6:100,
6:101, 10:68, 13:30, 14:30, 16:17, 16:20, 16:21, 16:57, 17:40, 17:42, 17:43, 17:111,
18:4, 19:35, 19:89, 19:90, 19:92, 21:17, 21:22, 21:26, 23:91, 25:2, 26:98, 26:213,
27:59, 27:60, 27:61, 27:62, 27:63, 27:64, 28:68, 34:22, 34:27, 34:33, 35:40, 37:4,
37:152, 37:153, 37:158, 37:159, 37:180, 39:4, 41:9, 43:19, 43:81, 43:82, 52:39,
52:43, 53:23, 53:27, 72:3, 72:20, 112:1, 112:3, 112:4
Dalil Allah atas hambaNya: 4:165, 6:149, 6:156, 6:157, 7:73, 7:74, 7:172, 8:42, 10:34,
10:35, 20:134, 31:11
Berbaik sangka terhadap Allah: 3:154, 12:83, 22:15, 33:10

Mendustai Allah: 2:79, 2:80, 2:94, 2:111, 2:116, 2:169, 3:24, 3:75, 3:78, 3:94, 3:181,
3:183, 4:48, 4:50, 4:171, 5:18, 5:64, 5:72, 5:73, 5:103, 6:21, 6:24, 6:91, 6:93, 6:100,
6:136, 6:137, 6:138, 6:139, 6:140, 6:144, 6:148, 6:150, 7:28, 7:33, 7:37, 7:53, 7:152,
7:169, 9:30, 9:31, 10:17, 10:18, 10:38, 10:59, 10:60, 10:66, 10:68, 10:69, 11:13,
11:18, 11:21, 11:35, 11:50, 16:35, 16:56, 16:57, 16:62, 16:105, 16:116, 17:42, 17:73,
18:5, 18:15, 19:34, 19:35, 19:88, 19:91, 20:61, 20:88, 21:18, 21:21, 21:24, 21:26,
21:43, 23:91, 23:117, 28:36, 29:13, 29:68, 32:3, 34:22, 35:40, 37:86, 37:125, 37:149,
37:150, 37:151, 37:152, 37:153, 37:158, 38:27, 39:3, 39:38, 39:43, 40:35, 41:23,
43:15, 43:16, 43:17, 43:19, 43:81, 44:34, 44:35, 46:4, 46:5, 46:28, 52:39, 53:21,
53:27, 61:7, 62:6, 69:44, 72:4, 72:5, 79:24
Hukum alam: 6:131, 7:94, 13:11, 17:15, 17:16, 22:18, 26:208, 35:24, 35:43, 47:7,
48:23, 58:21
Zat dan sifat Allah
Sifat Mukhalafah (berbeda dengan makhluk): 6:91, 6:101, 6:103, 17:111, 19:65, 20:5,
20:50, 21:23, 25:59, 28:88, 30:27, 35:41, 39:67, 42:11, 55:27, 112:1, 112:2, 112:3,
112:4
Sifat Kamal (sempurna): 2:255, 5:64, 17:1, 19:64, 21:17, 23:115, 44:38, 50:38, 91:15
Menafikan sifat kantuk dan tidur: 2:255, 6:132, 7:7, 19:64, 20:52
Memohon hanya kepada Allah: 2:218, 4:104, 17:57, 18:44, 39:9
Malaikat naik kepada Allah: 2:254
Syafaat hak Allah semata: 2:255, 6:51, 6:70, 6:94, 32:4, 34:23, 39:44, 82:19
Memperoleh syafaat dengan izin Allah: 2:255, 10:3, 20:109, 21:28, 34:23, 53:26
Segala sesuatu milik Allah: 1:4, 2:107, 2:116, 2:142, 2:255, 2:284, 3:26, 3:109, 3:129,
3:154, 3:180, 3:189, 4:53, 4:126, 4:131, 4:132, 4:170, 4:171, 5:17, 5:18, 5:40, 5:120,
6:12, 6:13, 6:73, 6:101, 7:54, 7:158, 9:116, 10:55, 10:66, 10:68, 14:2, 15:21, 16:49,
16:52, 17:111, 19:40, 19:64, 19:65, 20:6, 21:19, 22:56, 22:64, 23:85, 23:87, 23:88,
23:89, 24:42, 24:64, 25:2, 25:26, 27:91, 30:26, 31:26, 34:1, 34:22, 35:13, 36:83,
37:5, 38:9, 38:10, 39:6, 39:44, 39:63, 40:16, 40:62, 42:4, 42:12, 42:49, 42:53, 43:85,
45:27, 45:36, 46:4, 48:4, 48:7, 48:14, 53:25, 53:31, 57:2, 57:5, 57:10, 63:7, 64:1,
67:1, 73:9, 78:37, 85:9, 92:13, 114:2
Kesombongan hak Allah semata: 45:37, 59:23
Berpegang teguh dengan (ajaran) Allah: 3:101, 3:103, 4:146, 4:175, 22:78
Minta tolong kepada Allah: 1:5, 7:128, 11:41, 12:18, 21:112
Santunan Allah: 17:100
Hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan marabahaya: 5:76, 6:71, 7:188, 10:18,
10:49, 10:106, 13:16, 20:89, 21:66, 22:12, 25:3, 25:55, 26:73, 48:11, 60:3
Keputusan di tangan Allah: 5:76, 6:71, 7:188, 10:18, 10:49, 10:106, 13:16, 20:89,
21:66, 22:12, 25:3, 25:55, 26:73, 48:11, 60:3, 5:76, 6:71, 7:188, 10:18, 10:49,
10:106, 13:16, 20:89, 21:66, 22:12, 25:3, 25:55, 26:73, 48:11, 60:3, 5:76, 6:71,
7:188, 10:18, 10:49, 10:106, 13:16, 20:89, 21:66, 22:12, 25:3, 25:55, 26:73, 48:11,
60:3
Siksaan Allah sangat pedih: 2:196, 2:211, 3:11, 4:115, 4:138, 4:169, 5:2, 5:36, 5:73,
5:98, 6:6, 6:165, 7:165, 7:166, 7:167, 8:13, 8:25, 8:48, 8:50, 8:52, 13:6, 39:37, 40:3,
40:22, 58:15, 59:4, 59:7, 65:8, 85:12
Allah memiliki kunci alam ghaib: 2:3, 3:5, 3:179, 5:109, 6:50, 6:59, 6:73, 7:187, 9:78,
9:94, 9:105, 11:123, 12:81, 12:102, 13:8, 13:9, 16:77, 18:26, 23:92, 25:6, 27:65,
27:74, 27:75, 31:34, 32:5, 32:6, 33:63, 34:3, 34:14, 34:48, 35:38, 39:46, 41:47,
49:18, 52:41, 59:22, 62:8, 64:18, 67:26, 68:47, 72:26, 72:27, 79:44
Para utusan Allah pun tidak mengetahui alam ghaib: 3:179, 5:116, 6:50, 7:188, 10:20,
11:31, 11:49, 19:78, 27:65, 34:14, 52:41, 53:35, 68:47, 72:26
Kesabaran Allah terhadap kejahatan hamba: 2:26, 13:5, 16:54, 16:57, 16:61, 16:62,
25:77, 27:73, 37:149, 37:150, 43:33, 43:34, 43:35
Mensucikan Allah dari segala sekutu: 6:163, 7:190, 9:31, 10:18, 12:108, 13:16, 16:1,
16:3, 17:43, 18:38, 27:63, 28:68, 30:28, 30:40, 34:22, 34:27, 39:67, 52:43, 59:23
Melihat Allah di surga: 10:26, 36:58, 75:23
Allah tidak membutuhkan makhlukNya: 3:97, 3:177, 4:131, 4:147, 6:14, 6:133, 10:68,
14:8, 17:111, 18:51, 22:37, 25:2, 29:6, 31:12, 35:15, 39:7, 47:32, 47:36, 47:38,
49:17, 51:57, 55:29, 57:24, 60:6, 64:6
Keluasan ilmu Allah: 2:29, 2:30, 2:31, 2:33, 2:72, 2:74, 2:77, 2:85, 2:115, 2:140,
2:149, 2:181, 2:197, 2:215, 2:216, 2:220, 2:231, 2:232, 2:233, 2:235, 2:255, 2:270,
2:282, 2:283, 2:284, 3:7, 3:29, 3:36, 3:66, 3:73, 3:120, 3:121, 3:154, 3:167, 4:32,
4:45, 4:63, 4:104, 4:108, 4:111, 4:126, 4:127, 4:148, 5:7, 5:8, 5:14, 5:54, 5:61, 5:71,
5:97, 5:99, 5:109, 5:116, 6:3, 6:53, 6:58, 6:59, 6:60, 6:73, 6:80, 6:101, 6:117, 6:119,
6:124, 6:132, 7:7, 7:52, 7:89, 8:61, 8:75, 9:42, 9:78, 9:94, 9:101, 9:115, 10:36,
10:61, 11:5, 11:6, 11:31, 11:46, 11:112, 11:123, 12:19, 12:37, 12:76, 12:77, 12:86,
13:8, 13:9, 13:10, 13:33, 13:42, 14:9, 14:38, 14:42, 15:24, 16:19, 16:23, 16:28,
16:70, 16:74, 16:77, 16:91, 16:101, 16:125, 17:30, 17:36, 17:54, 17:55, 17:60, 17:84,

17:85, 18:22, 18:26, 18:65, 18:91, 18:109, 19:70, 19:94, 20:7, 20:52, 20:98, 20:104,
20:110, 21:4, 21:28, 21:47, 21:81, 21:110, 22:68, 22:70, 22:76, 23:17, 23:51, 23:92,
23:96, 24:19, 24:28, 24:29, 24:35, 24:41, 24:64, 25:6, 25:58, 26:188, 26:220, 27:25,
27:65, 27:74, 27:75, 27:93, 28:37, 28:56, 28:69, 28:85, 29:3, 29:10, 29:11, 29:42,
29:45, 29:52, 29:62, 31:16, 31:23, 32:6, 33:2, 33:18, 33:51, 33:54, 34:2, 34:3, 34:11,
34:48, 35:8, 35:11, 35:38, 36:76, 39:7, 39:46, 39:70, 40:19, 41:47, 41:54, 42:12,
42:24, 42:25, 43:80, 43:85, 46:8, 46:23, 47:19, 47:26, 47:30, 48:18, 49:16, 49:18,
50:4, 50:16, 50:45, 53:30, 53:32, 57:3, 57:4, 57:6, 58:3, 58:7, 59:11, 59:22, 60:1,
60:10, 62:7, 64:4, 64:11, 64:18, 65:12, 66:3, 67:13, 67:14, 68:7, 69:18, 69:25, 72:26,
74:31, 79:44, 84:23, 85:20, 87:7, 90:7, 100:10, 100:11
Ampunan Allah yang luas: 2:173, 2:182, 2:192, 2:199, 2:218, 2:221, 2:225, 2:226,
2:235, 2:268, 2:284, 3:31, 3:133, 3:135, 3:136, 3:157, 4:23, 4:25, 4:43, 4:64, 4:96,
4:99, 4:100, 4:106, 4:110, 4:116, 4:129, 4:152, 5:3, 5:9, 5:18, 5:34, 5:39, 5:40, 5:74,
5:98, 5:101, 6:54, 6:145, 6:165, 7:153, 7:155, 7:167, 8:29, 8:33, 8:69, 8:70, 8:74,
9:5, 9:91, 9:99, 9:102, 10:107, 11:3, 11:11, 11:41, 11:90, 12:98, 14:36, 15:49, 16:18,
16:110, 16:115, 16:119, 17:25, 17:44, 18:58, 20:82, 22:50, 22:60, 24:5, 24:22, 24:26,
24:33, 24:62, 25:6, 25:70, 27:11, 27:46, 28:16, 33:5, 33:24, 33:35, 33:50, 33:59,
33:71, 33:73, 34:2, 34:4, 34:15, 35:7, 35:28, 35:34, 35:41, 36:11, 36:27, 38:25, 39:5,
39:53, 40:3, 40:42, 41:6, 41:32, 41:43, 42:5, 42:23, 46:8, 46:31, 47:15, 48:2, 48:14,
48:29, 49:3, 49:14, 53:32, 57:20, 57:21, 57:28, 58:2, 58:12, 60:7, 60:12, 61:12,
64:14, 64:17, 66:1, 67:2, 67:12, 71:4, 71:10, 73:20, 74:56, 85:14
Kasih sayang Allah yang luas: 1:1, 1:3, 3:8, 3:107, 3:152, 3:159, 4:28, 4:83, 4:96,
4:106, 4:110, 4:152, 5:34, 5:39, 6:12, 6:16, 6:147, 7:72, 7:151, 7:153, 7:156, 9:99,
11:58, 12:53, 12:64, 17:57, 17:87, 18:58, 18:79, 18:80, 18:98, 28:86, 29:51, 30:46,
30:49, 42:30, 43:13, 48:4, 76:31
Allah menepati janji: 2:40, 2:80, 3:152, 3:194, 4:47, 4:87, 4:122, 6:115, 6:134, 7:44,
9:111, 10:4, 10:55, 10:64, 11:119, 13:31, 14:22, 14:47, 15:41, 16:38, 17:108, 18:21,
18:98, 19:61, 21:9, 21:97, 21:103, 21:104, 22:47, 25:15, 25:16, 26:206, 28:13, 28:61,
30:6, 30:60, 31:9, 31:33, 33:22, 36:52, 36:63, 38:53, 39:20, 39:74, 40:8, 40:55,
40:77, 40:78, 41:30, 43:42, 43:83, 45:32, 46:16, 46:17, 46:24, 46:35, 48:20, 50:14,
50:20, 50:32, 51:5, 51:23, 52:7, 52:8, 70:42, 70:44, 73:18, 77:7
Kekuasaan Allah: 2:73, 2:106, 2:109, 2:148, 2:243, 2:259, 2:284, 3:6, 3:27, 3:29,
3:40, 3:47, 4:30, 4:84, 4:133, 4:169, 5:17, 5:19, 5:40, 5:120, 6:6, 6:17, 6:37, 6:38,
6:64, 6:65, 6:95, 6:98, 6:99, 6:101, 6:102, 6:134, 6:141, 7:4, 7:5, 7:54, 8:59, 9:39,
9:116, 10:31, 10:34, 10:49, 11:56, 11:72, 11:73, 11:82, 13:2, 13:3, 13:5, 13:12,
13:13, 14:20, 14:33, 14:39, 15:26, 15:27, 16:8, 16:16, 16:40, 16:46, 16:65, 16:66,
16:67, 16:68, 16:69, 16:70, 16:77, 16:79, 17:6, 17:12, 17:16, 17:50, 17:51, 17:60,
17:66, 17:68, 17:69, 17:86, 17:99, 17:104, 17:108, 18:8, 18:12, 18:18, 18:19, 18:40,
18:41, 18:42, 18:45, 18:47, 18:48, 19:7, 19:8, 19:9, 19:21, 19:67, 19:98, 20:20,
20:21, 20:22, 20:53, 20:69, 20:105, 20:106, 20:107, 20:128, 21:11, 21:30, 21:31,
21:32, 21:33, 21:44, 21:47, 21:104, 22:6, 22:39, 22:66, 22:70, 23:18, 23:95, 24:45,
25:2, 25:45, 25:46, 25:47, 25:48, 25:49, 25:53, 25:54, 26:4, 26:7, 28:82, 29:19,
29:20, 29:44, 29:61, 30:4, 30:11, 30:19, 30:25, 30:27, 30:50, 30:54, 31:10, 31:16,
31:28, 32:7, 33:17, 33:19, 33:27, 34:9, 35:1, 35:11, 35:12, 35:16, 35:17, 35:27,
35:41, 35:44, 36:9, 36:37, 36:81, 36:82, 39:21, 39:51, 39:67, 40:57, 40:68, 41:9,
41:15, 41:39, 42:12, 42:32, 42:33, 42:34, 43:10, 43:11, 43:12, 43:42, 44:38, 45:22,
45:26, 46:3, 46:32, 46:33, 48:11, 48:21, 50:6, 50:9, 50:15, 50:38, 50:43, 50:44,
51:30, 51:47, 51:48, 51:49, 53:43, 53:44, 53:45, 53:46, 54:50, 55:19, 55:20, 56:59,
56:60, 56:61, 56:64, 56:65, 56:69, 56:72, 56:84, 56:85, 57:22, 58:10, 59:6, 60:7,
64:1, 64:7, 65:12, 66:8, 67:1, 67:16, 67:17, 67:19, 67:30, 70:40, 70:41, 72:12, 75:4,
75:40, 77:38, 79:27, 85:13, 86:8, 88:17, 88:18, 88:19, 88:20, 92:13
Sifat Masyi'ah (berkehendak): 2:20, 2:90, 2:105, 2:142, 2:212, 2:213, 2:220, 2:247,
2:251, 2:253, 2:255, 2:261, 2:269, 2:272, 2:284, 3:6, 3:13, 3:26, 3:27, 3:37, 3:40,
3:47, 3:73, 3:74, 3:179, 4:49, 4:90, 4:116, 5:17, 5:18, 5:40, 5:48, 5:54, 5:64, 6:35,
6:39, 6:41, 6:80, 6:83, 6:88, 6:107, 6:111, 6:112, 6:125, 6:128, 6:133, 6:137, 6:148,
6:149, 7:89, 7:100, 7:128, 7:155, 7:156, 7:176, 7:188, 9:15, 9:27, 9:28, 9:106, 10:16,
10:25, 10:49, 10:99, 10:107, 11:33, 11:107, 11:108, 11:118, 12:56, 12:76, 12:99,
12:100, 12:110, 13:13, 13:27, 13:31, 13:39, 14:4, 14:11, 14:19, 14:27, 16:2, 16:9,
16:35, 16:93, 17:54, 17:86, 18:24, 18:39, 22:5, 22:18, 24:21, 24:35, 24:38, 24:43,
24:45, 24:46, 25:10, 26:4, 27:87, 28:56, 28:68, 28:82, 29:21, 29:62, 30:5, 30:37,
30:48, 30:54, 33:24, 34:36, 34:39, 35:1, 35:8, 35:16, 35:22, 36:43, 36:47, 36:66,
36:67, 39:4, 39:23, 39:52, 39:68, 40:15, 42:8, 42:12, 42:13, 42:19, 42:20, 42:27,
42:29, 42:33, 42:49, 42:50, 42:51, 42:52, 43:20, 43:60, 47:4, 47:30, 48:14, 48:25,
53:26, 56:65, 56:70, 57:21, 57:29, 59:6, 62:4, 74:31, 74:56, 76:28, 76:30, 76:31,
80:22, 81:29, 82:8, 87:7
Sifat Iradah (berkeinginan): 2:117, 2:185, 2:253, 3:47, 3:59, 3:176, 4:26, 4:27, 4:28,
5:1, 5:6, 5:49, 6:125, 8:7, 9:55, 9:85, 11:34, 11:107, 16:40, 17:5, 17:18, 19:35,

22:14, 22:16, 22:65, 35:2, 36:82, 39:4, 39:38, 40:68, 85:16
Sifat Kalam (berfirman): 2:174, 2:253, 4:164, 6:30, 7:143, 7:144, 20:11, 20:12, 20:83,
20:84, 27:8, 27:9, 27:11, 28:30, 28:31, 28:32, 28:34, 28:46, 31:27, 37:104, 79:16,
79:19
Sifat Sama'(mendengar): 2:256, 4:134, 4:148, 8:61, 14:39, 20:46, 22:61, 22:75,
24:21, 24:60, 26:15, 26:220, 31:28, 58:1
Sifat Bashar (melihat): 4:134, 20:46, 26:218, 96:14
Allah tidak dapat dilihat di dunia: 7:143, 25:21
Tentang nama-nama Allah
Meminta dengan menyebut nama Allah: 3:26, 5:114, 7:180, 17:110
Berdoa dengan Asma'ul Husna: 7:180, 17:110, 59:24
Mengingkari nama-nama Allah: 7:180
Semua nama-nama Allah baik: 20:8
Nama-nama Allah (Asma'ul Husna)
Ar Rabb (Tuhan): 1:2, 2:5, 2:21, 2:26, 2:30, 2:37, 2:46, 2:49, 2:61, 2:62, 2:68,
2:69, 2:70, 2:76, 2:105, 2:112, 2:124, 2:126, 2:127, 2:128, 2:129, 2:131,
2:136, 2:139, 2:144, 2:147, 2:149, 2:157, 2:178, 2:198, 2:200, 2:201, 2:248,
2:250, 2:258, 2:260, 2:262, 2:274, 2:275, 2:277, 2:282, 2:283, 2:285, 2:286,
3:7, 3:8, 3:9, 3:15, 3:16, 3:35, 3:36, 3:37, 3:38, 3:40, 3:41, 3:43, 3:47, 3:49,
3:50, 3:51, 3:53, 3:73, 3:84, 3:124, 3:125, 3:133, 3:136, 3:147, 3:169, 3:191,
3:192, 3:193, 3:194, 3:195, 3:198, 3:199, 4:1, 4:65, 4:75, 4:77, 4:170, 4:174,
5:2, 5:24, 5:25, 5:28, 5:64, 5:66, 5:67, 5:68, 5:72, 5:83, 5:84, 5:112, 5:114,
5:117, 6:1, 6:4, 6:15, 6:23, 6:27, 6:30, 6:37, 6:45, 6:51, 6:52, 6:54, 6:57,
6:71, 6:77, 6:78, 6:80, 6:83, 6:102, 6:104, 6:106, 6:108, 6:112, 6:114, 6:115,
6:117, 6:119, 6:126, 6:127, 6:128, 6:131, 6:133, 6:145, 6:147, 6:150, 6:151,
6:154, 6:157, 6:158, 6:161, 6:162, 6:164, 6:165, 7:3, 7:20, 7:22, 7:23, 7:29,
7:33, 7:38, 7:43, 7:44, 7:47, 7:53, 7:54, 7:55, 7:58, 7:61, 7:62, 7:63, 7:67,
7:68, 7:69, 7:71, 7:73, 7:75, 7:77, 7:79, 7:85, 7:89, 7:93, 7:104, 7:105, 7:121,
7:122, 7:125, 7:126, 7:129, 7:134, 7:137, 7:141, 7:142, 7:143, 7:149, 7:150,
7:151, 7:152, 7:153, 7:154, 7:155, 7:164, 7:167, 7:172, 7:187, 7:189, 7:203,
7:205, 7:206, 8:2, 8:4, 8:5, 8:9, 8:12, 8:54, 9:21, 9:129, 10:2, 10:3, 10:9,
10:10, 10:15, 10:19, 10:20, 10:32, 10:33, 10:37, 10:40, 10:53, 10:57, 10:61,
10:85, 10:88, 10:93, 10:94, 10:96, 10:99, 10:108, 11:3, 11:17, 11:18, 11:23,
11:28, 11:29, 11:34, 11:41, 11:45, 11:47, 11:52, 11:56, 11:57, 11:59, 11:60,
11:61, 11:63, 11:66, 11:68, 11:76, 11:81, 11:83, 11:88, 11:90
: 11:92, 11:101, 11:102, 11:107, 11:108, 11:110, 11:111, 11:117, 11:118,
11:119, 11:123, 12:6, 12:23, 12:34, 12:37, 12:42, 12:50, 12:53, 12:98, 12:100,
12:101, 13:1, 13:2, 13:5, 13:6, 13:7, 13:16, 13:18, 13:19, 13:21, 13:22, 13:27,
13:30, 14:1, 14:6, 14:7, 14:13, 14:18, 14:23, 14:25, 14:35, 14:36, 14:37,
14:38, 14:39, 14:40, 14:41, 14:44, 15:25, 15:28, 15:36, 15:39, 15:56, 15:86,
15:92, 15:98, 15:99, 16:7, 16:24, 16:30, 16:33, 16:42, 16:47, 16:50, 16:54,
16:68, 16:69, 16:86, 16:99, 16:102, 16:110, 16:119, 16:124, 16:125, 17:8,
17:12, 17:17, 17:20, 17:23, 17:24, 17:25, 17:27, 17:28, 17:30, 17:38, 17:39,
17:40, 17:46, 17:54, 17:55, 17:57, 17:60, 17:65, 17:66, 17:79, 17:80, 17:84,
17:85, 17:87, 17:93, 17:100, 17:102, 17:108, 18:10, 18:13, 18:14, 18:16,
18:19, 18:21, 18:22, 18:24, 18:27, 18:28, 18:29, 18:36, 18:38, 18:40, 18:42,
18:46, 18:48, 18:49, 18:50, 18:55, 18:57, 18:58, 18:81, 18:82, 18:87, 18:95,
18:98, 18:105, 18:109, 18:110, 19:2, 19:3, 19:4, 19:6, 19:8, 19:9, 19:10,
19:19, 19:24, 19:36, 19:47, 19:48, 19:55, 19:64, 19:65, 19:68, 19:71, 19:76,
20:12, 20:25, 20:47, 20:52, 20:70, 20:73, 20:74, 20:84, 20:86, 20:90, 20:105,
20:114, 20:121, 20:122, 20:125, 20:127, 20:133, 21:2, 21:4, 21:42, 21:46,
21:49, 21:56, 21:83, 21:89, 21:92, 21:112, 22:1, 22:19, 22:30, 22:40, 22:54,
22:67, 22:77, 23:26, 23:29, 23:39, 23:52, 23:57, 23:58, 23:59, 23:60, 23:72,
23:76, 23:86, 23:93, 23:94, 23:97, 23:98, 23:99, 23:106, 23:107, 23:109,
23:116, 23:117, 23:118, 25:16, 25:20, 25:21, 25:30, 25:31, 25:45, 25:54,
25:55, 25:57, 25:64, 25:65, 25:73, 25:74, 25:77, 26:9, 26:10, 26:12, 26:16,
26:21, 26:23, 26:24, 26:26, 26:28, 26:47, 26:48, 26:50, 26:51, 26:62, 26:68,
26:77, 26:83, 26:98, 26:104, 26:109, 26:113, 26:117, 26:122, 26:127
: 26:140, 26:145, 26:159, 26:164, 26:166, 26:169, 26:175, 26:180, 26:188,
26:191, 26:192, 27:8, 27:19, 27:26, 27:40, 27:44, 27:73, 27:74, 27:78, 27:91,
27:93, 28:16, 28:17, 28:21, 28:22, 28:24, 28:30, 28:32, 28:33, 28:37, 28:46,
28:47, 28:53, 28:59, 28:63, 28:68, 28:69, 28:85, 28:86, 28:87, 29:10, 29:26,
29:30, 29:50, 29:59, 30:8, 30:33, 31:5, 31:33, 32:2, 32:10, 32:11, 32:12,
32:15, 32:16, 32:22, 32:25, 33:2, 33:67, 33:68, 34:3, 34:6, 34:12, 34:15,
34:19, 34:21, 34:23, 34:26, 34:31, 34:36, 34:39, 34:48, 34:50, 35:13, 35:18,
35:34, 35:37, 35:39, 36:16, 36:25, 36:27, 36:46, 36:51, 36:58, 37:5, 37:31,
37:57, 37:84, 37:87, 37:99, 37:126, 37:149, 37:180, 37:182, 38:9, 38:16,

38:24, 38:32, 38:35, 38:41, 38:61, 38:66, 38:71, 38:79, 39:6, 39:7, 39:8, 39:9,
39:10, 39:13, 39:20, 39:22, 39:23, 39:31, 39:34, 39:54, 39:55, 39:69, 39:71,
39:73, 39:75, 40:6, 40:7, 40:8, 40:11, 40:26, 40:27, 40:28, 40:49, 40:55,
40:60, 40:62, 40:64, 40:65, 40:66, 41:9, 41:14, 41:23, 41:29, 41:30, 41:38,
41:43, 41:45, 41:46, 41:50, 41:53, 41:54, 42:5, 42:10, 42:14, 42:15, 42:16,
42:22, 42:36, 42:38, 42:47, 43:13, 43:14, 43:32, 43:35, 43:46, 43:49, 43:64,
43:77, 43:82, 43:88, 44:6, 44:7, 44:8, 44:12, 44:20, 44:22, 44:57, 45:11,
45:15, 45:17, 45:30, 45:36, 46:13, 46:15, 46:25, 46:34, 47:2, 47:3, 47:14,
47:15, 50:27, 50:39, 51:16, 51:23, 51:30, 51:34, 51:44, 52:7, 52:18, 52:29,
52:37, 52:48, 53:18, 53:23, 53:30, 53:32, 53:42, 53:49, 53:55, 54:10, 55:13,
55:16, 55:17, 55:18, 55:21, 55:23, 55:25, 55:27, 55:28, 55:30, 55:32, 55:34,
55:36, 55:38, 55:40, 55:42, 55:45, 55:46, 55:47, 55:49, 55:51, 55:53, 55:55,
55:57, 55:59, 55:61, 55:63, 55:65, 55:67, 55:69, 55:71, 55:73, 55:75, 55:77,
55:78, 56:74, 56:80, 56:96, 57:8
: 57:19, 57:21, 59:10, 59:16, 60:1, 60:4, 60:5, 63:10, 64:7, 65:1, 65:8, 66:5,
66:8, 66:11, 66:12, 67:6, 67:12, 68:2, 68:7, 68:19, 68:29, 68:32, 68:34, 68:48,
68:49, 68:50, 69:10, 69:17, 69:43, 69:52, 70:27, 70:28, 70:40, 71:5, 71:10,
71:21, 71:26, 71:28, 72:2, 72:3, 72:10, 72:13, 72:17, 72:20, 72:25, 72:28,
73:8, 73:9, 73:19, 73:20, 74:3, 74:7, 74:31, 75:12, 75:23, 75:30, 76:10, 76:21,
76:24, 76:25, 76:29, 78:36, 78:37, 78:39, 79:16, 79:19, 79:40, 79:44, 81:29,
83:6, 83:15, 84:2, 84:5, 84:6, 84:15, 85:12, 87:1, 87:15, 89:6, 89:13, 89:14,
89:15, 89:16, 89:22, 89:28, 91:14, 92:20, 93:3, 93:5, 93:11, 94:8, 96:1, 96:3,
96:8, 97:4, 98:8, 99:5, 100:6, 100:11, 105:1, 106:3, 108:2, 110:3, 113:1,
114:1
Al Awwal (Maha Pertama): 57:3
Al Akhir (Maha Akhir): 57:3
Al Bari' (Maha Pencipta): 59:24
Al Bathin (Maha Halus): 57:3
Al Badi'(Maha Pencipta): 2:117, 6:101
Al Barr (Maha Baik): 52:28
Al Bashir (Maha Melihat): 2:96, 2:110, 2:233, 2:237, 2:265, 3:15, 3:20, 3:156,
3:163, 4:58, 4:134, 5:71, 8:39, 8:72, 11:112, 17:1, 17:17, 17:30, 17:96, 20:35,
22:61, 22:75, 25:20, 31:28, 33:9, 34:11, 35:31, 35:45, 40:20, 40:44, 40:56,
41:40, 42:11, 42:27, 48:24, 49:18, 57:4, 58:1, 60:3, 64:2, 67:19, 84:15
At Tawwab (Maha Penerima taubat): 2:37, 2:54, 2:128, 2:160, 4:16, 4:64,
9:104, 9:118, 24:10, 49:12, 110:3
Al Jami'(Yang mengumpulkan manusia di akhirat): 3:9, 4:140
Al Jabbar (Maha Pemaksa): 59:23
Al Hasib (Maha Penghitung amal): 4:6, 4:86, 33:39
Al Hafiz (Maha Penjaga): 11:57, 34:21, 42:6
Al Haq (Maha Benar): 6:62, 10:30, 10:32, 18:44, 20:114, 22:6, 22:62, 23:116,
24:25, 31:30
Al Hakim (Maha Bijaksana): 2:32, 2:129, 2:209, 2:220, 2:228, 2:240, 2:260, 3:6,
3:18, 3:62, 3:126, 4:11, 4:17, 4:24, 4:26, 4:56, 4:92, 4:104, 4:111, 4:130,
4:158, 4:165, 4:170, 5:38, 5:118, 6:18, 6:73, 6:83, 6:128, 6:139, 8:10, 8:49,
8:63, 8:67, 8:71, 9:15, 9:28, 9:40, 9:60, 9:71, 9:97, 9:106, 9:110, 11:1, 12:6,
12:83, 12:100, 14:4, 15:25, 16:60, 22:52, 24:10, 24:18, 24:58, 24:59, 27:6,
27:9, 29:26, 29:42, 30:27, 31:9, 31:27, 33:1, 34:1, 34:27, 35:2, 39:1, 40:8,
41:42, 42:3, 42:51, 43:84, 45:2, 45:37, 46:2, 48:4, 48:7, 48:19, 49:8, 51:30,
57:1, 59:1, 59:24, 60:5, 60:10, 61:1, 62:1, 62:3, 64:18, 66:2, 76:30, 95:8
Al Halim (Maha Penyabar): 2:225, 2:235, 2:263, 3:155, 4:12, 5:101, 17:44,
22:59, 33:51, 35:41, 64:17
Al Hamid (Maha Terpuji): 2:267, 4:131, 11:73, 14:1, 14:8, 22:24, 22:64, 31:12,
31:26, 34:6, 35:15, 41:42, 42:28, 57:24, 60:6, 64:6, 85:8
Al Hayy (Maha Hidup): 2:255, 3:2, 20:111, 25:58, 40:65
Al Khaliq (Maha Pencipta): 6:101, 6:102, 7:191, 13:16, 24:45, 36:81, 39:62,
40:62, 41:21, 41:37, 56:59, 59:24
Al Khabir (Maha Waspada): 2:234, 2:271, 3:153, 3:180, 4:35, 4:94, 4:128,
4:135, 5:8, 6:18, 6:73, 6:103, 9:16, 11:1, 11:111, 17:17, 17:30, 17:96, 22:63,
24:30, 24:53, 25:58, 25:59, 27:88, 31:16, 31:29, 31:34, 33:2, 33:34, 34:1,
35:31, 42:27, 48:11, 49:13, 57:10, 58:3, 58:11, 58:13, 59:18, 63:11, 64:8,
66:3, 67:14, 100:11
Dzul Jalali Wal Ikram (Pemilik keagungan dan kemuliaan): 55:27, 55:78
Dzut Thaul (Maha Memberi): 40:3
Dzul Fadhl (Pemilik keutamaan): 2:105, 2:243, 2:251, 3:74, 3:152, 3:164, 3:170,
3:171, 3:174, 4:54, 4:70, 4:73, 4:83, 4:113, 5:2, 5:54, 8:29, 10:60, 17:70,
27:73, 40:61, 57:21, 57:29, 62:4

Zul Ma'arij (Pemilik tempat-tempat naik): 70:3
Al Ra'uf (Maha Kasih): 2:143, 2:207, 3:30, 9:117, 16:7, 16:47, 22:65, 24:20,
57:9, 59:10
Al Rahman (Maha Pengasih): 1:1, 1:3, 2:163, 13:30, 17:110, 19:18, 19:26,
19:44, 19:45, 19:58, 19:61, 19:69, 19:75, 19:78, 19:85, 19:87, 19:88, 19:91,
19:92, 19:93, 19:96, 20:5, 20:90, 20:108, 20:109, 21:26, 21:36, 21:42, 21:112,
25:26, 25:59, 25:60, 25:63, 26:5, 27:30, 36:11, 36:15, 36:23, 36:52, 41:2,
43:17, 43:19, 43:20, 43:33, 43:36, 43:45, 43:81, 50:33, 55:1, 59:22, 67:3,
67:19, 67:20, 67:29, 78:37, 78:38
Al Rahim (Maha Penyayang): 1:1, 1:3, 2:37, 2:54, 2:128, 2:143, 2:160, 2:163,
2:173, 2:182, 2:192, 2:199, 2:218, 2:226, 3:31, 3:89, 3:129, 4:16, 4:23, 4:25,
4:29, 4:64, 4:96, 4:100, 4:106, 4:110, 4:129, 4:152, 5:3, 5:34, 5:39, 5:74,
5:98, 6:54, 6:133, 6:145, 6:165, 7:153, 7:167, 8:69, 8:70, 9:5, 9:27, 9:91,
9:99, 9:102, 9:104, 9:117, 9:118, 10:107, 11:41, 11:90, 12:53, 12:98, 14:36,
15:49, 16:7, 16:18, 16:47, 16:110, 16:115, 16:119, 17:66, 21:83, 22:65, 24:5,
24:20, 24:22, 24:33, 24:62, 25:6, 25:70, 26:9, 26:68, 26:104, 26:122, 26:140,
26:159, 26:175, 26:191, 26:217, 27:11, 27:30, 28:16, 30:5, 32:6, 33:5, 33:24,
33:43, 33:50, 33:59, 33:73, 34:2, 36:5, 36:58, 39:53, 41:2, 41:32, 42:5, 44:42,
46:8, 48:14, 49:5, 49:12, 49:14, 52:28, 57:9, 57:28, 58:12, 59:10, 59:22, 60:7,
60:12, 64:14, 66:1, 73:20
Al Razzaq (Maha Pemberi rezeki): 2:212, 3:37, 5:114, 7:50, 10:31, 20:132,
24:38, 27:64, 29:60, 34:24, 35:3, 42:19, 51:58, 67:21
Al Raqib (Maha Pengawas): 4:1, 5:117, 33:52
Al Salam (Maha Penyelamat): 59:23
Al Sami'(Maha Pendengar): 2:127, 2:137, 2:181, 2:224, 2:227, 2:244, 2:256,
3:34, 3:35, 3:38, 3:121, 4:58, 4:134, 4:148, 5:76, 6:13, 6:115, 7:200, 8:17,
8:42, 8:53, 8:61, 9:98, 9:103, 10:65, 12:34, 14:39, 17:1, 21:4, 22:61, 22:75,
24:21, 24:60, 26:220, 29:5, 29:60, 31:28, 34:50, 40:20, 40:56, 41:36, 42:11,
44:6, 49:1, 58:1
Al Syakur (Maha Penerima syukur): 2:158, 4:147, 35:30, 35:34, 42:23, 64:17
Al Syahid (Maha Menyaksikan): 3:98, 4:33, 4:79, 4:166, 5:117, 6:19, 10:29,
10:46, 13:43, 17:96, 22:17, 29:52, 33:55, 34:47, 41:53, 46:8, 48:28, 58:6,
85:9
Al Shamad (Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu): 112:2
Al Dzahir (Maha Nampak): 57:3
Al 'Aziz (Maha Mulia): 2:129, 2:209, 2:220, 2:228, 2:240, 2:260, 3:4, 3:6, 3:18,
3:62, 3:126, 4:56, 4:158, 4:165, 5:38, 5:95, 5:118, 6:96, 8:10, 8:49, 8:63,
8:67, 9:40, 9:71, 10:65, 11:66, 14:1, 14:4, 14:47, 16:60, 22:40, 22:74, 26:9,
26:68, 26:104, 26:122, 26:140, 26:159, 26:175, 26:191, 26:217, 27:9, 27:78,
29:26, 29:42, 30:5, 30:27, 31:9, 31:27, 32:6, 33:25, 34:6, 34:27, 35:2, 35:28,
36:5, 36:38, 38:9, 38:66, 39:1, 39:5, 39:37, 40:2, 40:8, 40:42, 41:12, 42:3,
42:19, 43:9, 44:42, 45:2, 45:37, 46:2, 48:7, 48:19, 54:42, 57:1, 57:25, 58:21,
59:1, 59:23, 59:24, 60:5, 61:1, 62:1, 62:3, 64:18, 67:2, 85:8
Al 'Azim (Maha Agung): 2:255, 42:4, 56:74, 56:96, 69:33, 69:52
Al 'Afwu (Maha Pemaaf): 2:187, 3:152, 3:155, 4:31, 4:43, 4:99, 4:149, 5:95,
5:101, 22:60, 58:2
Allamul Ghuyub (Maha Mengetahui alam gaib): 5:109, 5:116, 9:78
Al 'Aliyy (Maha Tinggi): 2:255, 4:34, 22:62, 31:30, 34:23, 40:12, 42:4, 42:51,
87:1
Al 'Alim (Maha megetahui): 2:29, 2:32, 2:95, 2:115, 2:127, 2:137, 2:158, 2:181,
2:215, 2:224, 2:227, 2:231, 2:244, 2:246, 2:247, 2:256, 2:261, 2:268, 2:273,
2:282, 2:283, 3:34, 3:35, 3:63, 3:73, 3:92, 3:99, 3:115, 3:119, 3:120, 3:121,
3:154, 4:11, 4:12, 4:17, 4:24, 4:26, 4:32, 4:35, 4:39, 4:70, 4:92, 4:104, 4:111,
4:127, 4:147, 4:148, 4:170, 4:176, 5:7, 5:54, 5:76, 5:97, 6:13, 6:83, 6:96,
6:101, 6:115, 6:128, 6:139, 7:200, 8:17, 8:42, 8:43, 8:53, 8:61, 8:71, 8:75,
9:15, 9:28, 9:44, 9:47, 9:60, 9:97, 9:98, 9:103, 9:106, 9:110, 9:115, 10:36,
10:65, 11:5, 12:6, 12:19, 12:34, 12:83, 12:100, 15:25, 15:86, 16:70, 18:19,
21:4, 22:52, 22:59, 23:51, 24:18, 24:21, 24:28, 24:32, 24:35, 24:41, 24:58,
24:59, 24:60, 24:64, 26:220, 27:6, 27:74, 27:78, 28:85, 29:5, 29:52, 29:60,
29:62, 30:54, 31:23, 31:34, 33:1, 33:40, 33:51, 33:54, 34:26, 35:8, 35:38,
35:44, 36:38, 36:79, 36:81, 39:7, 40:2, 41:12, 41:36, 42:12, 42:24, 42:50,
43:9, 43:84, 44:6, 48:4, 48:26, 49:1, 49:8, 49:13, 49:16, 51:30, 57:3, 57:6,
58:7, 60:10, 62:7, 64:4, 64:11, 66:2, 66:3, 67:13, 76:30, 87:7
Al Ghaffar (Maha Pemgampun): 20:82, 38:66, 39:5, 40:3, 40:42, 71:10
Al Ghafur (Maha Pengampun): 2:173, 2:182, 2:192, 2:199, 2:218, 2:225, 2:226,
2:235, 3:31, 3:89, 3:129, 3:155, 4:23, 4:25, 4:43, 4:48, 4:96, 4:99, 4:100,
4:106, 4:110, 4:116, 4:129, 4:152, 5:3, 5:34, 5:39, 5:74, 5:98, 5:101, 6:54,

6:145, 6:165, 7:153, 7:167, 8:69, 8:70, 9:5, 9:27, 9:91, 9:99, 9:102, 10:107,
11:41, 12:53, 12:98, 14:36, 15:49, 16:18, 16:110, 16:115, 16:119, 17:25,
17:44, 18:58, 22:60, 24:5, 24:22, 24:33, 24:62, 25:6, 25:70, 27:11, 28:16,
33:5, 33:24, 33:50, 33:59, 33:73, 34:2, 34:15, 35:28, 35:30, 35:34, 35:41,
39:53, 41:32, 42:5, 42:23, 46:8, 48:14, 49:5, 49:14, 57:28, 58:2, 58:12, 60:7,
60:12, 64:14, 66:1, 67:2, 73:20, 85:14
Al Ghaniy (Maha Kaya): 2:263, 2:267, 3:97, 4:131, 6:133, 10:68, 14:8, 22:64,
27:40, 29:6, 31:12, 31:26, 35:15, 39:7, 47:38, 57:24, 60:6, 64:6
Al Fattah (Maha Pembuka): 7:89, 34:26
Al Qaadir (Maha Kuasa): 6:37, 6:65, 17:99, 23:18, 23:95, 36:81, 70:40, 75:4,
77:23, 86:8
Al Qahir (Maha Pemaksa): 6:61
Al Quddus (Maha Suci): 59:23, 62:1
Al Qadiir (Maha Penguasa): 2:20, 2:29, 2:106, 2:109, 2:148, 2:259, 2:284, 3:26,
3:29, 3:165, 3:189, 4:133, 4:149, 5:17, 5:19, 5:40, 5:120, 6:17, 8:41, 9:39,
11:4, 16:70, 16:77, 22:6, 22:39, 24:45, 25:54, 29:20, 30:50, 30:54, 33:27,
35:1, 35:44, 41:39, 42:9, 42:29, 42:50, 46:33, 48:21, 57:2, 59:6, 60:7, 64:1,
65:12, 66:8, 67:1
Al Qarib (Maha Dekat): 2:186, 11:61, 34:50
Al Qahhar (Maha Pemaksa): 6:18, 12:39, 13:16, 14:48, 38:65, 39:4, 40:16
Al Hakam (Maha memberi keputusan): 6:57, 6:62, 7:87, 12:40, 12:67, 28:70,
28:88, 40:12
Al Qawiy (Maka Kuat): 2:165, 8:52, 11:66, 22:40, 22:74, 33:25, 40:22, 42:19,
51:58, 57:25, 58:21
Al Qayyum (Maha Berdiri sendiri): 2:255, 3:2, 20:111
Al Kabir (Maha Besar): 4:34, 13:9, 22:62, 31:30, 34:23, 40:12
Al Karim (Maha Mulia): 4:40, 27:40, 82:6, 96:3
Al Lathif (Maha Halus): 6:103, 12:100, 22:63, 31:16, 33:34, 42:19, 67:14
Al Mu'min (Maha mengaruniakan keamanan): 59:23
Al Muta'ali (Maha Luhur): 7:190, 10:18, 13:9, 16:1, 20:114, 23:116, 27:63,
28:68, 30:40, 39:67
Al Mutakabbir (Maha Besar): 59:23
Al Matin (Maha Kuat): 51:58
Al Mujib (Maha Pengabul doa): 11:61
Al Majid (Maha Bagus): 11:73, 85:15
Al Muhshi (Maha Penghitung): 19:94
Al Muhyi - Al Mumiit (Maha Menghidupkan dan Mematikan): 2:28, 2:73, 2:257,
2:258, 2:259, 2:260, 3:27, 3:156, 6:95, 7:25, 7:158, 9:116, 10:31, 10:56,
15:23, 22:6, 22:66, 23:80, 25:49, 26:81, 30:19, 30:40, 30:50, 36:79, 40:68,
41:39, 42:9, 44:8, 45:26, 57:2, 57:17, 75:40
Al Mushawwir (Maha Pembentuk rupa): 20:50, 59:24
Al Muqtadir (Maha Kuasa): 18:45, 43:42, 54:42, 54:55
Al Muqit (Maha Penentu waktu): 4:85
Malikul Mulk (Maha Pemilik kerajaan): 1:4, 2:107, 3:26, 7:54, 7:61, 13:31
Al Mubin (Maha Penjelas): 24:25
Al Muhith (Maha Mengetahui): 2:19, 3:120, 4:108, 4:126, 8:47, 11:92, 19:94,
41:54, 85:20
Al Malik (Raja): 1:4, 20:114, 23:116, 59:23, 62:1, 114:2
Al Maliik (Raja): 54:55
Al Muntaqim (Maha Pembalas dosa): 3:4, 5:95, 32:22, 43:41, 44:16, 69:5, 69:6,
69:10, 91:14
Al Muhaimin (Maha Pengawas): 59:23
Al Maula (Maha Penolong): 2:286, 3:150, 6:62, 8:40, 9:51, 10:30, 22:78, 47:11,
66:2, 66:4
An Nur (Cahaya): 24:35
Al Hadi (Maha Pemberi petunjuk): 3:73, 17:97, 22:54, 25:31, 28:50, 28:56
Al Wahid (Maha Esa): 2:133, 2:163, 4:171, 5:73, 6:19, 9:31, 12:39, 13:16,
14:48, 14:52, 16:22, 16:51, 18:110, 21:108, 22:34, 23:91, 37:4, 38:65, 39:4,
40:16, 41:6
Al Warits (Yang mewariskan alam): 15:23, 21:89, 28:58
Al Wasi' (Maha Luas): 2:115, 2:247, 2:261, 2:268, 3:73, 4:130, 5:54, 24:32,
53:32
Al Wadud (Maha Kasih sayang): 11:90, 85:14
Al Wakil (Maha Penolong): 3:173, 4:81, 4:132, 4:171, 5:11, 6:102, 11:12, 12:66,
17:65, 28:28, 33:3, 33:48, 39:62, 73:9
Al Wali (Maha Pelindung): 2:107, 2:120, 2:257, 3:68, 3:122, 4:45, 4:75, 4:123,
4:173, 5:55, 6:14, 6:127, 7:155, 7:196, 9:116, 11:20, 11:113, 12:101, 13:37,

17:97, 18:26, 29:22, 32:4, 33:17, 34:41, 42:9, 42:28, 42:31, 45:10, 45:19
An-Nashir (Maha Penolong): 2:107, 2:120, 4:75, 4:123, 4:173, 8:40, 9:116,
11:63, 22:78, 29:22, 33:17, 42:31
Al Wahhab (Maha Pemberi): 3:8, 38:9, 38:35
Beriman kepada Malaikat
Kewajiban beriman kepada malaikat: 2:3, 2:98, 2:177, 2:285, 4:136, 37:164
Sifat-sifat malaikat: 6:61, 11:70, 13:13, 15:62, 16:49, 16:50, 21:26, 21:28, 35:1, 37:1,
37:164, 37:165, 37:166, 42:5, 51:24, 80:16, 81:19, 82:11
Doa malaikat untuk umat muslim: 11:73, 33:43, 33:56, 42:5
Pertemuan malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang: 17:78
Keikutsertaan malaikat dalam peperangan: 3:124, 3:125, 8:9, 8:10, 8:12, 9:26, 33:9
Tugas-tugas malaikat: 2:30, 2:102, 2:248, 3:18, 3:39, 3:42, 3:45, 3:124, 4:97, 4:166, 6:61,
6:93, 6:158, 7:37, 7:43, 7:206, 8:50, 9:40, 10:21, 11:69, 11:70, 11:77, 11:81, 13:11, 13:13,
13:23, 13:24, 15:8, 15:46, 15:52, 15:53, 15:54, 15:55, 15:57, 15:58, 15:61, 15:63, 15:64,
15:65, 15:73, 15:74, 16:2, 16:28, 16:32, 16:33, 16:49, 16:50, 19:17, 19:19, 19:64, 21:19,
21:20, 21:27, 21:103, 22:75, 25:25, 25:75, 29:31, 29:32, 29:33, 32:11, 33:43, 35:1, 37:1,
37:2, 37:3, 37:165, 37:166, 39:75, 40:7, 41:30, 41:31, 41:38, 42:5, 42:51, 43:19, 43:80,
44:47, 44:48, 47:27, 50:16, 50:17, 50:18, 50:21, 50:23, 50:24, 50:41, 51:4, 51:24, 51:28,
51:31, 51:32, 51:33, 54:6, 54:53, 66:4, 66:6, 69:17, 72:27, 74:30, 74:31, 77:1, 77:2, 77:3,
77:4, 77:5, 77:6, 78:38, 79:1, 79:2, 79:3, 79:4, 79:5, 80:15, 82:10, 82:11, 82:12, 83:21,
86:4, 96:18, 97:4
Jibril as.
Peranan dan tugas Jibril: 2:97, 2:253, 5:110, 16:102, 81:19
Sifat Jibril: 26:193, 53:6, 81:19, 81:20, 81:21
Permusuhan antara orang Yahudi dengan Jibril: 2:97, 2:98
Pertemuan Jibril dan Nabi
Pertemuan Jibril dan Nabi pada saat awal turun wahyu: 26:193, 73:1, 74:1,
81:23, 96:1, 96:2, 96:3, 96:4, 96:5
Pengajaran Jibril kepada Nabi tentang syariat: 20:114, 53:5
Beriman pada Kitab-kitab
Kewajiban dan keutamaan beriman pada kitab-kitab: 2:3, 2:4, 2:87, 2:136, 2:176, 2:177,
2:285, 3:7, 3:53, 3:84, 3:119, 4:136, 5:44, 5:46, 5:47, 5:59, 5:66, 5:68, 5:81, 6:154, 6:156,
17:2, 29:46, 57:27, 64:8, 87:18, 87:19
Pengakuan antara satu kitab dengan lainnya: 2:4, 2:41, 2:89, 2:91, 2:97, 2:101, 3:3, 3:50,
3:81, 4:47, 5:46, 5:48, 6:92, 7:157, 9:111, 10:37, 12:111, 21:24, 21:105, 27:76, 35:31,
37:37, 42:13, 46:10, 46:12, 46:30, 61:6, 87:18, 87:19
Adanya peubahan dalam beberapa kitab samawi: 2:75, 2:79, 2:174, 3:93, 6:91, 30:32
Al Quran terpelihara dari penyelewengan: 15:9, 18:27, 22:52, 75:19, 85:22
Hikmah penurunan kitab-kitab samawi: 2:2, 2:97, 2:129, 2:185, 2:213, 2:231, 2:242, 3:4,
3:101, 3:103, 3:108, 3:138, 3:164, 4:105, 4:174, 5:16, 5:46, 6:19, 6:51, 6:55, 6:70, 6:90,
6:154, 6:157, 7:2, 7:35, 7:52, 7:145, 7:154, 7:174, 7:203, 9:33, 10:57, 11:17, 12:2, 12:104,
12:111, 14:1, 16:44, 16:64, 16:89, 16:102, 17:2, 17:41, 18:2, 19:97, 20:2, 20:3, 20:99,
20:113, 21:10, 21:48, 21:106, 22:16, 23:49, 24:1, 24:34, 25:1, 25:33, 25:50, 26:209, 27:2,
28:2, 28:43, 28:86, 29:51, 31:3, 32:3, 32:23, 34:50, 36:6, 36:70, 38:29, 38:87, 39:28, 39:71,
40:53, 40:54, 43:3, 43:44, 44:58, 45:11, 46:12, 50:45, 54:17, 54:22, 54:32, 54:40, 65:10,
65:11, 68:52, 69:48, 73:19, 74:54, 76:29, 80:11, 80:12, 81:27
Sikap manusia terhadap kitab samawi: 2:170, 2:176, 2:213, 3:4, 3:7, 3:19, 3:23, 3:78, 3:184,
4:55, 4:56, 4:140, 5:10, 5:86, 6:7, 6:25, 6:49, 6:66, 6:70, 6:89, 6:91, 6:150, 6:157, 7:9,
7:36, 7:40, 7:146, 7:157, 7:169, 7:170, 7:177, 7:182, 8:2, 8:31, 9:9, 9:65, 9:124, 9:125,
9:127, 10:15, 10:17, 10:38, 10:39, 10:40, 10:95, 13:1, 13:19, 13:36, 15:91, 16:24, 16:30,
16:103, 16:104, 16:105, 18:56, 18:57, 19:73, 21:50, 21:93, 22:72, 23:53, 23:66, 23:70,
23:71, 23:105, 25:30, 26:5, 26:198, 26:199, 26:200, 26:201, 28:49, 28:50, 28:52, 30:10,
30:32, 31:6, 31:7, 31:21, 32:3, 34:31, 34:43, 35:25, 35:43, 37:15, 39:32, 39:59, 40:70,
41:26, 41:40, 41:41, 41:44, 41:45, 41:52, 43:24, 43:78, 44:9, 45:6, 45:8, 45:9, 45:20, 45:25,
45:31, 45:35, 46:7, 46:8, 46:10, 46:11, 47:9, 50:5, 50:12, 50:14, 51:8, 52:33, 53:59, 53:60,
53:61, 56:81, 57:16, 62:5, 64:10, 68:15, 68:44, 68:51, 69:49, 74:16, 74:18, 74:21, 74:22,
74:23, 74:24, 74:25, 74:49, 78:28, 83:13
Beriman pada Rasul-rasul
Kewajiban beriman pada para rasul: 2:3, 2:87, 2:98, 2:133, 2:136, 2:137, 2:177, 2:285, 3:53,
3:84, 3:179, 4:136, 4:150, 4:152, 4:171, 5:12, 5:111, 7:75, 23:44, 57:19, 57:21
Kewajiban patuh kepada Rasul: 3:32, 3:50, 3:132, 4:80, 5:92, 9:62, 26:163, 26:179
Tiada pengutamaan antara para nabi: 2:136, 2:285, 3:84, 4:150, 4:152
Beriman pada Hari Akhir
Kewajiban beriman pada hari akhir: 1:4, 2:3, 2:4, 2:46, 2:62, 2:126, 2:177, 3:9, 3:25, 3:114,
4:38, 4:39, 4:59, 4:136, 4:162, 6:113, 6:150, 6:154, 7:45, 7:147, 9:18, 9:19, 9:29, 9:99,
13:2, 13:5, 27:3, 31:4, 33:21, 56:2, 70:26, 92:6
Nama-nama hari kiamat: 1:4, 4:38, 4:39, 4:87, 4:136, 4:162, 5:33, 5:41, 5:69, 6:15, 6:31,

6:40, 6:113, 9:29, 10:15, 19:39, 22:1, 22:55, 25:11, 30:12, 30:14, 30:55, 30:56, 31:34,
33:63, 34:3, 37:20, 37:21, 38:16, 38:26, 38:53, 38:78, 40:15, 40:18, 40:27, 40:32, 42:7,
42:18, 43:61, 43:66, 43:85, 44:40, 45:27, 45:32, 50:20, 51:6, 51:12, 53:57, 54:46, 56:1,
56:56, 64:9, 69:1, 69:2, 69:3, 69:4, 69:15, 70:26, 74:46, 77:13, 77:14, 77:38, 78:17, 79:34,
80:33, 82:15, 82:17, 82:18, 83:11, 85:2, 88:1, 101:1, 101:2, 101:3
Mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat: 2:48, 2:110, 2:123, 2:200, 2:201, 2:202, 2:203,
2:223, 2:254, 2:281, 3:14, 3:185, 4:134, 6:32, 6:47, 6:130, 7:8, 7:185, 7:188, 11:103, 13:21,
18:7, 18:110, 21:1, 21:111, 22:1, 26:88, 26:89, 26:102, 27:3, 27:89, 28:77, 30:43, 31:33,
32:14, 38:26, 39:54, 39:55, 40:59, 42:17, 42:47, 43:61, 52:46, 53:40, 59:18, 60:6, 63:10,
66:6, 69:20, 70:27, 70:28, 70:35, 73:19, 73:20, 74:37, 75:21, 76:7, 76:27, 76:29, 78:39,
79:40, 79:45, 81:14, 83:26, 89:24, 92:14
Kiamat telah dekat: 7:185, 16:1, 16:77, 17:51, 21:1, 21:97, 22:7, 29:5, 33:63, 42:17, 53:57,
54:1, 70:7, 78:40
Mengingat kematian
Kematian pasti terjadi pada setiap makhluk hidup: 2:96, 2:243, 3:145, 3:156, 3:168,
3:185, 4:78, 15:99, 16:70, 21:34, 21:35, 23:15, 28:88, 29:57, 33:16, 39:30, 50:19,
55:26, 62:8, 71:4, 71:18, 74:47, 75:26, 75:27, 75:28, 75:29, 75:30, 80:21, 102:2
Ketakutan pada kematian: 2:94, 2:95, 4:78, 23:99, 33:16, 62:8
Mempersiapkan diri menghadapi kematian: 2:110, 2:223, 2:281, 3:185, 6:47, 7:185,
18:7, 59:18, 63:10
Membenci kematian
Keutamaan berumur panjang: 36:68
Tingkatan umur manusia
Masa cepat berlalu: 10:45, 75:30
Mencapai usia empat puluh tahun: 46:15
Saat kematian datang (ihtidhar)
Saat kematian seorang mukmin: 16:32, 41:30, 56:88, 56:90, 63:10, 75:26, 75:27,
75:28, 75:29
Saat kematian orang kafir: 23:99, 23:100, 25:22, 75:26, 75:27, 75:28, 75:29
Wasiat mayit: 5:106
Pencabutan ruh
Hakikat ruh: 17:85
Pencabutan ruh saat tidur: 6:60, 39:42
Pintu taubat terbuka hingga ruh sampai di kerongkongan: 4:18
Cara pencabutan ruh: 39:42, 56:83
Keluarnya ruh orang mukmin: 16:32, 79:2, 89:27, 89:28
Keluarnya ruh orang kafir: 6:93, 8:50, 16:28, 47:27, 56:87, 79:1
Tempat kembali ruh: 20:55
Berdoa untuk mayit: 59:10
Sholat jenazah
Jenazah yang harus disholati
Sholat jenazah orang munafik: 9:84
Pemakaman dan beberapa hukum kubur
Penimbunan tanah atas mayit: 77:25, 77:26
Kubur
Cobaan kubur: 17:49, 50:3, 50:4, 75:3, 79:11
Siksa kubur: 9:101, 40:46, 102:3
Berkabung atas orang meninggal
Perkabungan wanita dalam Islam: 2:234
Berbicara saat berkabung: 2:234, 2:235
Meminang wanita dalam 'iddah (sebab kematian) dengan sindiran: 2:235
Tanda-tanda kiamat kecil
Rasul diutus dan wafat saat kiamat telah dekat: 34:46, 47:18
Terbelahnya bulan di masa Rasul: 47:18, 54:1
Timbulnya fitnah
Macam-macam fitnah: 3:14, 8:28, 9:24, 9:55, 9:85, 18:7, 18:46, 23:55, 23:56,
28:79, 42:20, 63:9, 64:14, 64:15, 72:16, 102:1
Sikap orang mukmin terhadap fitnah: 4:59, 4:97, 5:105, 18:10, 18:16, 19:48,
19:49, 29:3, 29:56, 39:10
Perpecahan umat Islam di akhir zaman
Keutamaan umat nabi Muhammad: 2:286, 3:110, 35:32, 48:29
Perintah untuk selalu bersatu: 3:103, 3:105, 3:152, 4:115, 6:153
Akibat terpisah dari umat Islam: 4:115, 6:159, 49:9
Abad terbaik umat Islam: 3:101, 3:110, 49:7, 56:13, 56:14, 56:39, 56:40
Perlunya saling menasehati antara sesama: 2:206, 49:9, 49:10
Tanda-tanda kiamat besar
Waktu kiamat tidak diketahui: 6:31, 7:187, 16:21, 43:85, 67:26, 72:25, 78:17, 79:42,

79:43, 79:44
Beriman ketika datang hari kiamat: 6:158, 7:53, 10:97, 30:43, 32:29, 34:52, 40:84,
40:85, 44:12, 47:18
Timbulnya awan sebelum kiamat: 6:158, 44:10, 44:11
Turunnya nabi Isa sebelum kiamat: 4:159, 6:158, 43:61
Munculnya Ya'juj dan Ma'juj sebelum kiamat: 6:158, 18:98, 18:99, 21:96
Matahari terbit dari sebelah Barat: 6:158
Munculnya binatang melata sebelum kiamat: 6:158, 27:82
Neraka tempat digiringnya manusia: 6:158
Hari kiamat
Kepastian hari kiamat: 2:113, 6:134, 18:21, 22:7, 56:2, 70:1, 70:2
Peniupan sangkakala: 6:73, 18:99, 20:102, 23:101, 27:87, 36:49, 36:51, 36:53, 37:19,
38:15, 39:68, 50:20, 50:42, 69:13, 74:8, 78:18, 79:6, 79:7, 79:13
Hari tersingkapnya betis: 68:42
Hari kiamat datang tiba-tiba: 7:187, 12:107, 19:75, 20:15, 21:40, 22:55, 26:202,
33:63, 36:49, 38:15, 39:55, 43:66, 47:18, 67:27
Kedahsyatan hari kiamat: 2:210, 6:27, 6:30, 6:158, 7:59, 14:42, 14:43, 14:48, 14:49,
14:50, 18:47, 18:53, 18:99, 20:105, 20:106, 20:107, 20:108, 21:104, 22:1, 22:2,
23:101, 24:37, 25:12, 25:25, 26:91, 26:135, 26:156, 27:66, 27:87, 27:88, 28:66,
28:75, 29:55, 30:14, 31:33, 34:23, 34:51, 36:50, 39:67, 39:68, 40:18, 40:33, 42:47,
44:10, 44:11, 44:16, 50:44, 52:9, 52:10, 52:11, 54:7, 54:8, 54:46, 55:35, 55:37, 56:4,
56:5, 56:6, 57:13, 68:42, 69:14, 69:15, 69:16, 69:17, 70:8, 70:9, 73:14, 73:17, 73:18,
74:9, 74:10, 75:7, 75:8, 75:9, 75:10, 75:11, 76:7, 76:10, 76:27, 77:8, 77:9, 77:10,
77:14, 77:15, 77:19, 77:24, 77:28, 77:30, 77:31, 77:32, 77:33, 77:34, 77:37, 77:40,
77:45, 77:47, 77:49, 78:19, 78:20, 79:6, 79:7, 79:36, 79:46, 80:34, 80:35, 80:36,
80:37, 81:1, 81:2, 81:3, 81:4, 81:5, 81:6, 81:7, 81:10, 81:11, 81:12, 82:1, 82:2, 82:3,
82:17, 82:18, 83:5, 83:10, 84:1, 84:2, 84:3, 84:4, 84:5, 86:9, 86:10, 89:21, 89:22,
89:23, 99:1, 99:3, 99:4, 99:5, 101:4, 101:5
Terputusnya hubungan antara sesama pada hari kiamat: 2:48, 2:123, 2:166, 2:254,
3:10, 3:116, 4:109, 4:173, 6:94, 14:31, 16:111, 19:80, 19:95, 23:101, 28:66, 33:65,
34:31, 34:32, 35:18, 36:50, 37:25, 38:64, 39:31, 40:18, 42:46, 44:41, 58:17, 60:3,
69:35, 70:10, 80:34, 80:35, 80:36, 80:37, 82:19
Derajat para pemeluk agama: 11:105, 22:17, 36:59, 38:28, 38:62, 38:63, 39:60, 40:58,
42:7, 45:21, 56:3, 56:9, 66:8, 68:35, 79:37, 82:13, 82:14, 83:18, 84:7
Orang kafir menebus dirinya pada hari kiamat: 2:48, 3:10, 3:30, 3:91, 3:116, 5:36,
6:70, 10:54, 13:18, 39:47, 57:15, 70:11, 70:12, 70:13, 70:14, 92:11, 111:2
Hari Kebangkitan
Mengingkari hari kebangkitan: 4:38, 6:2, 6:29, 6:30, 6:31, 6:150, 7:45, 7:51, 7:147,
10:7, 10:11, 10:15, 10:45, 10:48, 10:53, 11:7, 11:19, 13:5, 14:44, 16:22, 16:38,
17:49, 17:51, 17:98, 18:35, 18:36, 18:48, 18:105, 19:66, 21:38, 22:51, 23:35, 23:36,
23:37, 23:81, 23:82, 23:83, 25:11, 25:40, 26:138, 27:4, 27:66, 27:67, 27:68, 27:71,
28:39, 29:23, 30:8, 30:16, 32:10, 32:14, 34:3, 34:7, 34:29, 34:31, 34:54, 36:48,
36:78, 37:16, 37:52, 37:53, 41:50, 41:54, 42:18, 44:35, 44:36, 45:24, 45:25, 45:32,
45:33, 46:17, 46:18, 50:3, 50:15, 51:12, 52:14, 52:15, 56:47, 56:48, 56:57, 56:86,
56:87, 57:14, 64:7, 67:25, 67:27, 70:6, 74:46, 74:53, 75:3, 75:5, 75:6, 75:21, 75:36,
77:29, 78:1, 78:2, 78:3, 78:27, 79:10, 79:11, 79:12, 82:9, 83:11, 83:12, 83:17, 84:14,
92:9, 95:7, 107:1
Beberapa ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan: 2:56, 2:73, 2:164, 2:243,
2:259, 2:260, 3:27, 6:2, 6:95, 7:29, 7:57, 10:4, 10:31, 10:34, 15:23, 16:70, 17:51,
21:104, 22:5, 22:63, 23:16, 23:100, 23:101, 27:64, 29:19, 30:19, 30:24, 30:25, 30:27,
30:40, 30:50, 30:56, 31:28, 32:11, 34:3, 35:9, 36:12, 36:33, 36:51, 36:52, 36:53,
36:79, 36:81, 37:18, 39:21, 40:11, 41:21, 41:39, 42:9, 43:11, 45:5, 45:26, 46:33,
50:11, 50:15, 53:44, 56:57, 57:17, 75:40, 78:15, 78:18, 80:22, 80:26, 85:13, 86:8,
87:5
Manusia dibangkitkan dari kubur: 2:28, 2:148, 6:36, 7:25, 10:53, 14:21, 16:38, 16:84,
17:51, 17:52, 17:80, 20:55, 22:6, 22:7, 22:66, 23:16, 23:115, 26:50, 26:87, 27:64,
27:65, 27:87, 28:70, 29:19, 29:20, 30:25, 30:50, 30:56, 31:28, 32:11, 35:9, 36:51,
36:52, 36:53, 37:18, 37:19, 38:79, 39:7, 39:44, 39:68, 40:11, 40:43, 41:39, 42:9,
43:11, 46:33, 50:11, 50:41, 50:42, 50:43, 50:44, 53:47, 54:7, 56:49, 56:50, 58:6,
58:18, 60:4, 64:7, 67:24, 70:43, 71:18, 75:3, 79:14, 80:22, 80:23, 82:4, 83:4, 85:13,
86:8, 99:2, 99:6, 100:9
Pedihnya penderitaan manusia pada hari kebangkitan: 6:27, 6:28, 6:30, 14:21, 20:108,
27:87, 54:7
Orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kebangkitan: 2:174, 3:77
Padang mahsyar (penghimpunan)
Kebenaran hari penghimpunan: 2:28, 2:46, 2:148, 2:203, 2:223, 2:245, 2:281, 3:9,
3:25, 3:28, 3:30, 3:55, 3:83, 3:109, 3:158, 3:194, 4:42, 4:87, 4:172, 5:48, 5:96,

5:105, 5:109, 6:12, 6:22, 6:36, 6:38, 6:51, 6:60, 6:72, 6:108, 6:128, 6:159, 6:164,
8:24, 9:105, 10:4, 10:23, 10:28, 10:45, 10:46, 10:55, 10:56, 10:70, 11:4, 11:34,
11:103, 11:123, 13:31, 14:21, 14:42, 14:48, 15:25, 15:85, 16:27, 16:111, 17:71,
17:97, 18:47, 18:99, 19:40, 19:68, 19:93, 19:95, 20:102, 21:35, 21:93, 22:7, 23:79,
24:42, 24:64, 27:83, 28:88, 29:5, 29:8, 29:17, 29:21, 29:57, 30:11, 30:43, 31:14,
31:15, 31:23, 34:26, 34:30, 35:5, 35:18, 36:22, 36:32, 36:83, 37:21, 39:7, 40:3,
40:16, 40:59, 40:77, 40:78, 41:19, 42:7, 42:15, 42:18, 42:29, 42:53, 43:14, 43:85,
44:40, 45:15, 45:26, 45:32, 46:6, 50:43, 50:44, 51:6, 51:23, 51:60, 53:42, 54:8,
56:49, 56:50, 56:95, 57:5, 58:9, 60:4, 62:8, 64:3, 64:9, 67:15, 67:24, 70:26, 75:12,
77:7, 77:38, 78:39, 80:22, 83:4, 84:6, 86:13, 86:14, 88:25, 96:8
Penghimpunan manusia dan keadaan mereka: 3:106, 3:107, 6:94, 8:37, 10:26, 14:21,
16:111, 17:71, 17:97, 18:47, 18:48, 19:68, 19:85, 21:103, 22:2, 23:101, 28:74, 30:14,
37:22, 39:31, 40:16, 45:28, 50:21, 50:22, 56:7, 56:8, 56:9, 56:10, 66:8, 75:10, 75:22,
78:18, 78:37, 78:38, 79:35, 80:34, 80:35, 80:36, 80:37, 80:38, 80:40, 80:41, 83:6,
84:7, 84:10, 88:8, 88:9, 89:23, 99:6, 100:11, 101:4
Para makhluk sujud kepada Allah: 20:111, 68:42
Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan: 2:123, 2:166, 2:167, 2:254, 3:106,
3:116, 3:192, 4:42, 4:123, 6:23, 6:24, 6:27, 6:28, 6:30, 6:31, 6:94, 7:53, 10:27,
10:54, 13:5, 14:21, 14:42, 14:43, 14:44, 14:49, 14:50, 15:2, 16:25, 16:27, 16:84,
16:85, 16:86, 16:87, 16:88, 17:97, 18:53, 18:100, 19:82, 19:86, 20:102, 20:103,
20:124, 20:125, 20:126, 21:97, 23:77, 24:39, 25:17, 25:26, 25:27, 25:28, 25:29,
26:100, 26:101, 26:102, 27:5, 27:83, 27:85, 28:41, 28:42, 28:74, 28:75, 30:12, 30:57,
32:12, 34:23, 34:31, 34:32, 34:33, 34:40, 37:18, 37:20, 37:26, 37:27, 37:28, 37:29,
37:30, 37:31, 37:33, 39:56, 39:57, 39:58, 39:60, 40:18, 40:33, 41:19, 41:48, 42:22,
42:44, 42:45, 43:38, 43:39, 44:12, 46:20, 50:27, 50:28, 52:46, 54:8, 54:48, 55:41,
57:13, 66:7, 67:27, 68:42, 68:43, 69:25, 69:26, 69:27, 69:28, 69:29, 70:44, 72:24,
74:10, 75:24, 75:25, 77:35, 77:36, 77:39, 78:40, 79:8, 79:9, 79:46, 80:40, 80:41,
80:42, 83:15, 84:10, 84:11, 84:12, 87:12, 87:13, 88:2, 88:3, 89:24, 92:11, 104:4
Terputusnya hubungan antara orang musyrik dengan tuhan mereka: 2:166, 2:167,
3:192, 4:123, 4:173, 6:22, 6:94, 7:37, 7:53, 10:28, 10:29, 10:30, 14:21, 16:86, 17:56,
18:52, 19:82, 26:93, 26:100, 26:101, 28:62, 28:63, 28:64, 28:74, 28:75, 29:25, 30:13,
33:65, 34:42, 35:14, 37:25, 37:30, 40:18, 40:43, 40:73, 40:74, 41:29, 41:48, 42:8,
42:44, 42:46, 43:67, 45:10, 46:6, 59:16
Setiap umat mengikuti apa yang telah mereka sembah: 11:98, 37:22
Setiap umat mengikuti nabi-nabi mereka: 4:41
Hari penghitungan (amal)
Setiap makhluk ditanya pada hari penghimpunan: 3:30, 4:42, 5:109, 6:22, 6:30, 6:128,
6:130, 7:6, 15:92, 15:93, 16:27, 16:56, 16:93, 17:36, 25:17, 26:92, 27:84, 28:62,
28:63, 28:65, 28:74, 28:75, 29:13, 34:40, 34:41, 37:24, 41:47, 43:19, 43:44, 46:34,
51:6, 55:39, 67:8, 81:8, 81:9, 84:8, 88:26
Lembaran catatan amal perbuatan: 3:30, 7:7, 10:61, 17:13, 17:14, 17:71, 18:49,
21:47, 22:70, 23:62, 36:12, 39:69, 45:28, 45:29, 54:52, 54:53, 69:19, 69:25, 74:52,
78:29, 80:13, 80:14, 81:10, 81:14, 82:5, 84:7, 84:10
Penimbangan amal perbuatan: 7:8, 7:9, 23:102, 23:103, 99:7, 99:8, 101:6, 101:8
Manusia bersaksi atas dirinya: 6:130, 24:24, 36:65, 41:20, 41:21, 41:22, 50:21, 75:14,
75:15
Sifat hari penghitungan: 4:41, 11:103, 11:105, 13:18, 13:41, 14:48, 14:51, 16:84,
16:85, 16:124, 18:48, 18:49, 18:99, 18:100, 19:75, 22:69, 26:90, 26:91, 27:84, 27:85,
28:66, 28:75, 29:13, 29:25, 30:57, 32:12, 32:25, 36:59, 36:65, 37:25, 37:27, 37:28,
37:29, 37:30, 37:31, 39:31, 39:47, 39:48, 39:69, 39:70, 40:17, 41:20, 41:47, 42:7,
43:67, 44:41, 44:42, 45:17, 45:34, 50:21, 50:22, 50:23, 50:24, 50:26, 50:29, 50:30,
50:31, 50:41, 50:42, 50:44, 50:45, 52:46, 54:6, 69:13, 69:14, 69:15, 69:16, 69:17,
69:18, 69:19, 69:20, 69:25, 69:26, 69:27, 69:28, 69:29, 70:8, 70:9, 70:10, 70:11,
70:12, 70:13, 70:14, 75:13, 75:14, 75:15, 77:11, 77:12, 77:35, 77:36, 78:37, 78:38,
78:40, 79:4, 79:6, 79:7, 79:13, 79:36, 81:8, 81:9, 81:10, 81:11, 81:13, 81:14, 82:4,
82:5, 82:19, 83:5, 83:6, 84:1, 84:2, 84:3, 84:4, 84:5, 86:9, 86:10, 89:21, 89:22,
89:23, 99:1, 99:2, 99:3, 99:4, 99:5, 99:6, 101:4, 101:5
Keadilan Allah dalam menghakimi: 2:48, 2:123, 2:134, 2:141, 2:272, 2:279, 2:281,
2:286, 3:25, 3:55, 3:57, 3:108, 3:115, 3:117, 3:128, 3:161, 3:171, 3:182, 3:185, 4:40,
4:49, 4:77, 4:123, 4:124, 6:30, 6:49, 6:70, 6:131, 6:160, 6:164, 7:6, 7:8, 7:9, 7:39,
7:96, 7:100, 7:136, 7:147, 7:162, 7:163, 7:165, 7:170, 7:176, 7:180, 8:42, 8:51, 8:52,
8:53, 8:54, 8:60, 10:4, 10:27, 10:30, 10:44, 10:47, 10:52, 10:54, 10:109, 11:24,
11:101, 11:109, 14:51, 16:33, 16:111, 16:118, 16:124, 17:14, 17:15, 17:71, 18:30,
18:49, 19:60, 20:112, 21:47, 21:94, 22:10, 24:25, 27:78, 27:90, 28:59, 28:84, 29:14,
29:31, 29:34, 29:40, 29:55, 30:9, 32:18, 32:25, 34:25, 34:26, 34:33, 35:18, 36:54,
38:28, 39:7, 39:9, 39:29, 39:69, 39:70, 39:75, 40:17, 40:20, 40:48, 41:46, 43:76,
45:21, 45:22, 45:28, 45:33, 46:19, 49:14, 50:29, 52:16, 52:21, 53:31, 53:41, 66:7,

68:35, 78:26, 95:8, 99:7, 99:8
Jembatan
Menyeberangi jembatan: 19:71
Keadaan orang mukmin saat menyeberang: 19:72, 57:12
Keadaan orang kafir saat menyeberang: 37:23
Syafaat
Yang memiliki syafaat pada hari kiamat
Syafaat hanya milik Allah semata: 2:255, 20:109, 39:44, 53:26, 82:19
Syafaat para nabi dan malaikat: 21:28, 53:26
Mereka yang memperoleh syafaat: 19:87, 20:109, 43:86
Surga
Nama-nama surga: 4:95, 6:127, 9:72, 10:9, 10:25, 13:18, 13:23, 13:29, 16:30, 16:31,
16:62, 18:31, 18:88, 18:107, 19:61, 20:76, 21:101, 22:56, 23:11, 25:15, 25:75, 26:85,
31:8, 35:33, 35:35, 37:43, 38:50, 40:8, 40:39, 41:50, 56:12, 56:89, 57:10, 61:12,
68:34, 69:22, 70:38, 88:10, 92:6, 92:9, 98:8
Keabadian surga: 2:25, 2:82, 3:15, 3:107, 3:136, 3:198, 4:13, 4:57, 4:122, 5:85,
5:119, 7:42, 9:21, 9:22, 9:72, 9:89, 9:100, 10:26, 11:23, 11:108, 13:35, 14:23, 15:48,
18:3, 18:108, 19:61, 20:76, 21:102, 23:11, 25:15, 25:16, 25:76, 29:58, 31:9, 37:58,
37:59, 38:54, 39:73, 40:8, 40:39, 42:36, 43:71, 44:56, 46:14, 48:5, 50:34, 57:12,
58:22, 64:9, 65:11, 98:8
Sifat surga dan kenikmatannya: 2:25, 3:15, 3:133, 3:136, 3:195, 3:198, 4:13, 4:57,
4:122, 5:12, 5:85, 5:119, 7:43, 9:21, 9:22, 9:72, 9:89, 9:100, 10:9, 11:108, 13:23,
13:29, 13:35, 14:23, 15:45, 15:47, 15:48, 16:30, 16:31, 18:31, 19:62, 20:76, 20:118,
20:119, 21:102, 22:14, 22:23, 25:10, 25:16, 25:24, 25:76, 26:85, 28:60, 29:58, 30:15,
32:17, 34:37, 35:35, 36:57, 37:42, 37:43, 37:44, 37:45, 37:46, 37:47, 37:48, 37:49,
38:51, 38:52, 39:20, 40:40, 41:31, 42:22, 43:71, 43:73, 44:52, 44:53, 44:54, 44:55,
44:56, 47:12, 47:15, 48:5, 48:17, 50:35, 51:15, 52:17, 52:18, 52:20, 52:22, 52:23,
52:24, 54:55, 55:48, 55:50, 55:52, 55:54, 55:56, 55:58, 55:64, 55:66, 55:68, 55:70,
55:72, 55:74, 55:76, 56:12, 56:15, 56:16, 56:17, 56:18, 56:19, 56:20, 56:21, 56:22,
56:23, 56:25, 56:26, 56:28, 56:29, 56:30, 56:31, 56:32, 56:33, 56:34, 56:35, 56:36,
56:37, 56:89, 57:12, 57:21, 58:22, 61:12, 64:9, 65:11, 66:8, 68:34, 69:22, 69:23,
70:35, 76:5, 76:6, 76:11, 76:12, 76:13, 76:14, 76:15, 76:16, 76:17, 76:18, 76:19,
76:20, 76:21, 77:41, 77:42, 78:32, 78:33, 78:34, 78:35, 81:13, 83:22, 83:23, 83:25,
83:26, 83:27, 83:28, 83:35, 85:11, 88:10, 88:11, 88:12, 88:13, 88:14, 88:15, 88:16,
98:8, 108:1
Pintu-pintu surga: 38:50, 39:73
Memasuki surga: 4:31, 4:124, 4:175, 7:49, 15:46, 16:31, 16:32, 25:75, 35:35, 39:73,
44:57, 50:34, 52:21, 57:21
Sifat ahli surga: 4:57, 7:43, 7:50, 10:26, 13:23, 13:24, 14:23, 15:46, 15:47, 15:48,
16:31, 18:31, 18:108, 19:62, 20:118, 20:119, 22:23, 22:24, 25:24, 25:76, 35:33,
36:55, 36:56, 38:51, 38:52, 55:54, 55:76, 56:8, 56:10, 56:11, 56:12, 56:15, 56:16,
56:17, 56:18, 56:19, 56:25, 56:27, 56:28, 56:29, 56:38, 56:90, 59:20, 74:39, 75:22,
76:11, 76:19, 80:38, 80:39, 82:13, 83:22, 83:23, 83:24, 83:25, 83:35, 84:7, 84:8,
84:9
Sifat wanita penghuni surga: 2:25, 3:15, 4:57, 37:48, 37:49, 38:52, 44:54, 52:20,
55:56, 55:58, 55:70, 55:72, 55:74, 56:22, 56:23, 56:35, 56:36, 56:37, 78:33
Berangan-angan di dalam surga: 41:31
Derajat para nabi-shiddiqin-syuhada': 4:69
Perbedaan derajat di surga: 4:96, 8:4, 17:21, 18:107, 20:75, 23:11, 25:76, 26:85,
29:58, 55:62, 56:11, 82:13, 83:18, 83:22, 83:23, 85:11
Percakapan para ahli surga: 7:50, 10:10, 19:62, 37:50, 37:51, 37:52, 37:53, 37:54,
37:56, 37:57, 37:58, 37:59, 37:60, 39:74, 52:25, 52:26, 52:27, 52:28, 74:40, 74:42
Percakapan Allah dengan ahli surga: 33:44, 36:58
Batas antara surga dan neraka: 7:46, 57:13
Golongan Al A'raf: 7:46, 7:47, 7:48, 7:49
Makanan dan minuman ahli surga: 2:25, 13:35, 37:41, 37:42, 52:19, 52:22, 55:52,
55:68, 56:18, 56:20, 56:21, 76:17, 76:21, 77:42, 78:32, 83:25, 83:27
Perbuatan baik adalah penyebab masuk surga: 2:25, 2:82, 2:154, 3:15, 3:133, 3:195,
4:13, 4:57, 4:69, 4:114, 4:122, 4:124, 5:65, 5:85, 5:119, 6:155, 7:42, 7:43, 9:21,
9:72, 9:89, 9:100, 9:111, 10:9, 10:26, 11:23, 13:22, 15:45, 17:9, 18:107, 19:60,
20:75, 20:76, 23:10, 23:11, 24:38, 25:75, 26:90, 28:83, 29:58, 30:15, 31:8, 32:17,
32:19, 33:21, 33:31, 33:35, 34:37, 35:7, 38:50, 39:20, 40:40, 42:22, 43:70, 44:51,
45:30, 46:16, 47:12, 47:15, 48:5, 48:17, 50:31, 50:32, 50:33, 51:15, 52:17, 54:54,
55:46, 56:12, 57:12, 64:9, 65:11, 70:35, 76:7, 76:8, 79:41, 82:13, 90:18
Pakaian ahli surga: 18:31, 22:23, 35:33, 44:53, 76:21
Neraka
Nama-nama neraka: 2:119, 2:206, 3:12, 3:162, 3:197, 4:55, 4:93, 4:97, 4:115, 4:121,

4:140, 4:169, 5:10, 5:86, 7:18, 7:41, 7:179, 8:16, 8:36, 8:37, 9:35, 9:49, 9:63, 9:68,
9:73, 9:81, 9:95, 9:109, 9:113, 11:82, 11:119, 13:18, 14:16, 14:29, 15:43, 16:29,
17:8, 17:18, 17:39, 17:63, 17:98, 18:100, 18:102, 18:106, 19:68, 19:86, 20:74, 21:29,
21:98, 22:51, 23:103, 25:34, 25:65, 26:91, 29:54, 29:68, 30:10, 32:13, 35:36, 36:63,
37:23, 37:63, 37:163, 38:56, 38:85, 39:32, 39:60, 39:71, 39:72, 40:7, 40:49, 40:60,
40:76, 43:62, 43:74, 44:47, 44:56, 45:10, 48:6, 50:24, 50:30, 52:13, 52:18, 52:27,
54:48, 56:93, 56:94, 57:19, 58:8, 66:9, 67:5, 67:6, 67:10, 67:11, 69:31, 72:15, 72:23,
74:26, 74:27, 74:42, 78:21, 79:10, 79:14, 79:36, 79:39, 81:12, 82:14, 83:16, 85:10,
89:23, 98:6, 101:9, 102:6, 104:4, 104:5
Keabadian neraka: 2:39, 2:81, 2:162, 2:167, 2:217, 2:257, 2:275, 4:14, 4:169, 5:37,
5:80, 6:128, 7:36, 9:17, 9:63, 9:68, 10:27, 10:52, 11:107, 13:5, 14:17, 16:29, 20:74,
20:101, 21:99, 23:103, 25:66, 25:69, 32:14, 33:65, 39:40, 39:72, 40:11, 40:39, 40:76,
41:28, 42:45, 43:74, 43:77, 45:35, 47:15, 58:17, 59:17, 64:10, 78:23, 98:6
Memasuki neraka: 2:24, 3:192, 19:86, 25:13, 25:14, 26:94, 26:95, 27:90, 37:68,
39:71, 40:60, 40:71, 40:72, 40:76, 44:47, 52:13, 52:16, 54:48, 55:41, 67:7, 67:8,
69:30, 69:31, 78:21
Penjaga neraka: 39:71, 40:49, 43:77, 66:6, 67:8, 74:30, 74:31, 96:18
Sifat neraka: 2:24, 7:38, 7:41, 9:81, 11:106, 13:18, 14:16, 14:17, 14:29, 15:44, 16:29,
17:8, 17:97, 18:29, 18:53, 21:100, 22:19, 22:20, 22:21, 22:22, 23:104, 24:57, 25:12,
25:13, 25:34, 25:65, 25:66, 25:77, 29:55, 37:62, 37:63, 37:64, 37:65, 37:66, 37:67,
38:57, 38:58, 39:16, 40:49, 40:52, 43:75, 44:43, 44:44, 44:45, 44:46, 44:48, 47:15,
50:30, 54:48, 55:44, 56:42, 56:43, 56:44, 56:93, 56:94, 58:8, 66:6, 67:7, 67:8, 69:31,
69:32, 70:15, 70:16, 73:12, 74:28, 74:29, 74:35, 76:4, 77:30, 77:31, 77:32, 77:33,
78:21, 88:4, 88:5, 90:11, 90:12, 90:20, 92:14, 101:10, 101:11, 104:4, 104:5, 104:6,
104:7, 104:8, 104:9, 111:3, 111:5
Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka: 2:24, 2:39, 2:81, 2:126, 2:161, 2:162, 2:175,
2:206, 2:217, 2:257, 2:275, 3:11, 3:12, 3:151, 3:162, 4:14, 4:37, 4:55, 4:56, 4:93,
4:97, 4:115, 4:121, 4:140, 4:145, 4:151, 4:161, 4:169, 5:10, 5:29, 5:72, 5:80, 5:86,
6:128, 6:129, 6:157, 7:18, 7:36, 7:38, 7:39, 7:41, 7:47, 7:50, 7:179, 8:14, 8:16, 8:36,
8:37, 8:50, 9:17, 9:49, 9:63, 9:68, 9:73, 9:81, 9:95, 9:109, 9:113, 10:4, 10:27, 10:52,
11:16, 11:17, 11:106, 11:119, 13:5, 13:18, 13:25, 14:17, 14:29, 14:30, 15:43, 16:29,
16:62, 17:8, 17:10, 17:18, 17:39, 17:63, 17:97, 18:29, 18:102, 18:105, 18:106, 19:68,
19:70, 19:72, 20:74, 20:100, 21:100, 22:51, 22:57, 22:72, 23:103, 23:104, 25:11,
25:13, 25:34, 25:69, 25:77, 26:91, 26:94, 26:95, 26:96, 26:97, 26:98, 26:100, 26:101,
27:5, 29:25, 29:54, 29:68, 30:16, 31:6, 31:7, 32:14, 32:20, 33:64, 33:66, 34:5, 34:8,
34:42, 35:36, 35:37, 37:161, 38:27, 38:55, 38:56, 39:8, 39:16, 39:32, 39:60, 39:72,
40:6, 40:10, 40:43, 40:46, 40:52, 40:60, 40:71, 40:72, 40:76, 41:19, 41:24, 41:28,
41:40, 43:74, 43:75, 45:10, 45:33, 45:34, 45:35, 46:20, 46:34, 47:12, 48:6, 48:13,
48:17, 50:24, 50:25, 50:26, 51:13, 51:14, 52:13, 55:41, 55:43, 55:44, 56:9, 56:41,
56:45, 56:46, 56:51, 56:92, 57:13, 57:15, 57:19, 58:8, 58:17, 59:3, 59:17, 64:10,
66:9, 66:10, 67:6, 67:10, 67:11, 70:17, 70:18, 71:25, 72:15, 72:23, 74:43, 74:44,
74:45, 74:46, 75:24, 76:31, 78:22, 78:23, 78:24, 82:14, 83:11, 83:12, 84:10, 84:11,
84:12, 84:13, 85:10, 88:2, 88:3, 88:4, 89:24, 89:25, 89:26, 90:19, 92:15, 92:16, 98:6,
101:9, 104:4, 104:5, 111:3
Siksaan ahli neraka dilipatgandakan: 9:101, 25:69
Mereka yang kekal dalam neraka: 3:116, 4:56, 5:37, 5:80, 6:128, 7:36, 9:63, 9:68,
10:27, 10:52, 14:16, 14:17, 14:28, 22:22, 23:103, 23:108, 26:102, 33:65, 45:35,
58:17, 59:17, 64:10, 72:23, 87:13, 98:6
Makanan dan minuman ahli neraka: 6:70, 10:4, 14:16, 18:29, 22:20, 37:62, 37:63,
37:64, 37:65, 37:66, 44:43, 44:44, 44:45, 44:46, 56:52, 56:53, 56:54, 56:55, 69:36,
69:37, 73:13, 88:5, 88:6, 88:7
Pohon zaqquum (terkutuk): 17:60, 37:62, 37:64, 37:65, 37:66, 37:67, 44:43
Percakapan ahli neraka: 7:38, 7:39, 7:44, 7:50, 23:106, 23:107, 25:13, 25:14, 26:96,
26:97, 26:98, 33:67, 33:68, 35:37, 38:59, 38:60, 38:61, 38:62, 38:63, 39:71, 40:47,
40:48, 40:49, 40:50, 43:77, 67:9, 67:10
Beriman dengan takdir baik dan buruk
Kebenaran dan hakikat takdir: 2:102, 2:243, 3:154, 3:156, 3:166, 4:78, 7:34, 10:49, 12:67,
12:68, 13:11, 13:39, 17:58, 39:19, 40:6, 41:25, 54:49, 58:10, 64:11, 65:3, 81:29
Penentuan takdir sebelum penciptaan: 3:6, 6:38, 6:59, 17:58, 27:75, 50:4, 57:22, 58:21, 83:9,
83:20, 87:3
Allah menggerakkan hati manusia: 2:213, 2:272, 3:8, 4:88, 5:41, 5:67, 5:108, 6:25, 6:28,
6:35, 6:39, 6:53, 6:88, 6:107, 6:110, 6:111, 6:113, 6:125, 6:144, 6:149, 6:161, 7:30, 7:43,
7:89, 7:100, 7:101, 7:146, 7:155, 7:178, 7:186, 8:23, 8:24, 8:63, 9:19, 9:24, 9:37, 9:80,
9:87, 9:93, 9:109, 9:115, 9:117, 9:127, 10:25, 10:35, 10:42, 10:43, 10:74, 10:96, 10:99,
10:100, 11:34, 13:27, 13:31, 14:4, 14:27, 15:12, 16:9, 16:36, 16:37, 16:93, 16:104, 16:107,
16:108, 17:45, 17:46, 17:97, 18:17, 18:28, 18:57, 22:16, 24:35, 24:46, 26:4, 28:50, 30:29,
30:52, 30:53, 30:59, 32:13, 33:4, 35:8, 35:22, 36:7, 36:10, 36:66, 39:3, 39:18, 39:22, 39:23,

39:36, 39:37, 40:33, 40:34, 40:35, 42:8, 42:13, 42:44, 42:46, 42:52, 45:23, 50:45, 59:19,
61:5, 61:7, 62:5, 63:3, 63:6, 64:2, 68:7, 74:31, 74:56, 76:30, 83:14, 87:3, 91:8, 92:7, 92:10
Usia dan rezeki sesuai dengan takdir: 3:27, 3:37, 3:145, 3:154, 3:156, 3:168, 6:2, 6:60, 6:61,
6:128, 7:34, 7:131, 10:49, 10:98, 10:104, 11:3, 11:6, 13:26, 14:10, 15:4, 15:5, 15:21, 16:61,
16:70, 16:71, 17:30, 17:31, 17:99, 20:129, 22:5, 23:43, 28:82, 29:53, 29:60, 29:62, 30:37,
30:40, 31:34, 33:16, 34:36, 34:39, 35:11, 35:45, 36:44, 39:42, 39:52, 42:12, 42:19, 42:27,
42:50, 51:58, 53:48, 57:29, 63:11, 71:4
Segala sesuatu ada takdirnya: 2:102, 2:253, 4:78, 6:2, 8:42, 9:51, 10:49, 10:96, 10:100,
10:107, 11:6, 11:8, 11:33, 11:104, 13:2, 13:8, 13:26, 13:38, 15:21, 18:23, 20:129, 23:18,
23:43, 30:4, 30:8, 31:29, 32:5, 33:38, 34:30, 36:7, 37:148, 40:68, 42:27, 43:11, 43:32, 44:5,
46:3, 54:49, 55:5, 57:22, 57:23, 64:11, 65:3, 77:22, 77:23, 78:17, 87:3
Kebaikan pada pilihan Allah: 2:216, 4:19, 4:79, 8:5, 8:6, 9:51, 33:36, 57:23, 66:5
Manusia antara memilih dan dipaksa: 6:104, 6:117, 6:148, 18:29, 74:37, 74:55, 76:3, 76:29,
81:28, 90:10, 91:8, 91:9, 91:10
Ketentuan Allah tak dapat dihindari: 3:47, 3:59, 3:128, 4:78, 6:73, 7:178, 7:186, 8:44, 13:11,
13:33, 18:17, 18:27, 19:21, 19:71, 39:23, 45:23
Beriman pada Jin
Iblis (bagian dari Jin): 18:50
Sifat iblis dan pembantunya: 2:36, 2:102, 2:168, 2:169, 2:257, 2:268, 3:155, 3:175, 4:38,
4:60, 4:76, 4:117, 4:119, 4:120, 5:90, 5:91, 6:43, 6:68, 6:71, 6:112, 6:121, 6:142, 7:16,
7:17, 7:20, 7:21, 7:22, 7:27, 7:30, 7:200, 7:201, 7:202, 8:11, 8:48, 12:5, 12:42, 12:100,
14:22, 15:27, 15:31, 15:32, 15:33, 15:39, 15:40, 16:63, 16:99, 16:100, 17:27, 17:53, 17:64,
18:50, 18:63, 19:44, 19:45, 19:83, 20:96, 20:117, 20:120, 22:3, 22:4, 22:52, 22:53, 24:21,
25:29, 26:99, 26:221, 26:222, 26:223, 26:224, 27:24, 28:15, 29:38, 31:21, 34:20, 35:6,
36:62, 41:25, 43:36, 43:37, 43:62, 47:25, 50:27, 57:14, 58:10, 58:19, 59:16, 72:4, 72:5,
72:6, 72:11, 72:14, 114:4, 114:5, 114:6
Pahala jin dan balasannya: 6:128, 6:130, 7:38, 7:179, 11:119, 15:18, 34:12, 37:9, 37:10,
41:25, 41:29, 55:31, 55:39, 59:17, 67:5, 72:9, 72:15, 72:17
Keimanan jin kepada para nabi: 6:130, 72:2, 72:13
Jin ditundukkan untuk taat kepada nabi Sulaiman as.: 2:102, 21:82, 27:17, 27:39, 34:12,
34:13, 34:14, 38:37, 38:38
Usaha jin untuk mencuri informasi: 15:17, 15:18, 26:212, 26:223, 37:8, 37:9, 37:10, 41:12,
72:8, 72:9
Jin mendengarkan Al Quran: 46:29, 46:30, 72:1, 72:13, 72:19
Islamnya sebagian jin: 46:29, 46:30, 46:31, 46:32, 72:1, 72:2, 72:3, 72:4, 72:5, 72:6, 72:7,
72:8, 72:9, 72:10, 72:11, 72:13, 72:14, 72:19
Jin yang berteman dengan manusia: 37:51, 41:25, 43:36, 43:38, 50:27
Usaha jin untuk melalaikan manusia dalam beribadah: 2:102, 5:91, 6:43, 6:128, 20:120, 22:52,
25:29, 34:41, 36:62, 37:32, 43:36, 58:19
Usaha syetan untuk membuat manusia lupa dalam berdoa: 12:42, 18:63, 36:62
Usaha jin untuk menyakiti manusia: 2:275
Syetan menyesatkan dan menghinakan manusia: 4:38, 4:60, 4:120, 7:20, 7:21, 7:22, 7:175,
8:48, 26:99, 27:24, 36:62, 37:32, 43:37, 58:19, 59:16
Menjaga diri dari syetan: 2:168, 2:208, 3:36, 3:175, 4:119, 5:90, 5:91, 6:142, 7:22, 7:27,
7:200, 7:201, 15:40, 15:42, 16:98, 16:99, 17:53, 17:65, 23:97, 23:98, 26:99, 34:21, 35:6,
36:60, 37:7, 38:83, 41:36, 114:4
Wali Allah dan wali syetan: 2:257, 3:68, 3:175, 4:76, 4:119, 6:121, 6:128, 7:27, 7:30, 7:196,
7:202, 10:62, 16:63, 19:45, 29:41, 39:3, 42:6, 42:9, 45:10, 45:19, 58:19, 58:22
Islam
Timbulnya Islam
Islamnya ahli kitab: 5:69, 7:157, 7:159
Keistimewaan Islam: 2:256, 2:286, 4:28, 4:101, 5:3, 5:93, 6:160, 24:33, 28:84, 64:16
Tidak berkumpul dua agama di semenanjung Arab: 9:3, 9:4, 9:5, 9:6, 9:7, 9:28, 59:2
Keutamaan Islam
Islam agama yang diterima di sisi Allah: 2:132, 3:19, 3:83, 3:85, 3:102, 5:3, 22:78, 39:12,
39:22
Islam agama yang paling sempurna: 5:3
Islam agama para nabi: 2:130, 2:131, 2:132, 2:133, 2:135, 2:136, 2:137, 2:213, 3:52, 3:64,
3:67, 3:68, 3:80, 3:83, 3:84, 3:85, 3:193, 4:125, 6:161, 6:163, 7:59, 7:65, 7:70, 7:73, 7:85,
9:31, 10:19, 10:72, 10:90, 10:104, 10:105, 11:2, 11:14, 11:26, 11:50, 11:61, 12:38, 12:40,
12:101, 16:120, 16:123, 19:35, 19:36, 20:14, 20:90, 20:98, 21:24, 21:25, 21:56, 21:66,
21:67, 21:73, 21:92, 21:108, 22:26, 22:78, 23:23, 23:32, 23:52, 27:26, 27:31, 27:44, 27:91,
28:88, 29:46, 30:30, 37:86, 37:125, 37:126, 38:5, 38:65, 39:11, 39:12, 39:14, 39:64, 40:28,
40:66, 41:14, 42:13, 43:27, 43:45, 43:64, 46:21, 51:51, 60:4, 98:5, 109:4
Islam agama fitrah: 2:138, 3:83, 3:84, 3:95, 6:161, 7:157, 7:172, 11:17, 29:46, 30:30, 91:7,
98:5
Ajakan masuk Islam: 2:286, 5:93, 6:147, 6:160, 8:38, 8:70, 22:78, 23:62, 28:84, 29:7, 31:22,

33:35, 40:40, 72:13, 72:14
Toleransi Islam: 2:173, 2:184, 2:185, 2:187, 2:203, 2:220, 2:225, 2:233, 2:235, 2:239, 2:275,
2:286, 4:28, 4:43, 4:66, 4:98, 4:99, 4:101, 4:102, 5:3, 5:6, 5:89, 5:95, 6:119, 6:145, 6:160,
7:42, 7:157, 8:66, 9:91, 9:92, 22:78, 23:62, 24:61, 28:84, 29:7, 29:46, 40:40, 58:3, 58:4,
58:12, 64:14, 64:16, 65:7
Islam menghapus dosa masa lalu: 2:275, 5:95, 8:38, 8:70, 9:11, 11:3, 20:73, 33:71, 47:2
Orang Islam sebagai saksi Allah terhadap manusia: 2:143, 22:78
Kekuatan umat Islam di dunia: 7:128, 7:137, 12:21, 12:56, 13:42, 14:14, 18:84, 21:105,
22:41, 24:55, 33:27, 37:77, 48:29
Rukun Islam
Dua kalimat syahadat rukun Islam
Islamnya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat: 4:94, 49:14
Dua kalimat syahadat-bukti lahiriah keimanan seseorang: 4:94, 49:14, 60:10
Shalat rukun Islam: 2:277, 6:92, 6:162, 7:29, 9:5, 9:11, 9:112, 73:20, 98:5
Puasa rukun Islam: 2:183, 9:112
Zakat rukun Islam: 2:277, 6:141, 9:5, 9:11, 41:7, 70:24, 70:25, 73:20, 98:5
Haji rukun Islam: 2:196, 2:197
Pengharaman harta dan darah
Beriman berarti menjaga harta dan darah: 4:94, 18:88
Mengakui kewajiban shalat dan zakat berarti menjaga jiwa: 9:5, 9:11
Kepatuhan dan kebebasan dalam Islam
Kewajiban saling setia antar sesama muslim: 3:28, 4:144, 8:72, 8:73, 8:75
Bebas dari kekafiran dan orang-orang kafir: 3:28, 4:144, 5:51, 5:57, 11:54, 18:50
Hal-hal yang merusak iman
Kufur
Orang kafir menjadi penolong sesamanya: 8:73
Bersikap keras terhadap orang kafir: 2:193, 4:89, 5:33, 8:57, 9:5, 9:29, 9:73, 9:123, 47:4, 58:22,
60:1, 66:9
Azab orang kafir: 2:7, 2:24, 2:27, 2:39, 2:61, 2:81, 2:86, 2:90, 2:96, 2:104, 2:108, 2:114, 2:119,
2:121, 2:123, 2:126, 2:161, 2:162, 2:165, 2:167, 2:191, 2:211, 2:217, 2:254, 2:257, 2:264, 2:276,
3:4, 3:10, 3:12, 3:19, 3:21, 3:22, 3:25, 3:32, 3:56, 3:82, 3:85, 3:86, 3:87, 3:88, 3:90, 3:91, 3:97,
3:106, 3:112, 3:116, 3:128, 3:131, 3:137, 3:141, 3:151, 3:162, 3:176, 3:177, 3:178, 3:197, 4:18,
4:37, 4:42, 4:55, 4:56, 4:88, 4:102, 4:115, 4:136, 4:137, 4:140, 4:151, 4:155, 4:161, 4:167, 4:168,
4:169, 4:172, 4:173, 5:5, 5:10, 5:36, 5:37, 5:41, 5:60, 5:78, 5:80, 5:86, 6:11, 6:26, 6:30, 6:31,
6:45, 6:47, 6:49, 6:70, 6:93, 6:124, 6:128, 6:148, 6:157, 7:4, 7:5, 7:13, 7:36, 7:38, 7:39, 7:40,
7:44, 7:47, 7:48, 7:50, 7:51, 7:64, 7:72, 7:78, 7:83, 7:84, 7:91, 7:92, 7:93, 7:95, 7:96, 7:99, 7:101,
7:103, 7:146, 7:147, 7:175, 7:177, 7:178, 7:179, 7:182, 7:186, 8:7, 8:13, 8:14, 8:18, 8:34, 8:35,
8:36, 8:37, 8:50, 8:52, 8:54, 9:2, 9:3, 9:14, 9:17, 9:26, 9:49, 9:63, 9:69, 9:73, 9:90, 10:4, 10:8,
10:13, 10:27, 10:33, 10:45, 10:52, 10:69, 10:70, 10:73, 10:74, 10:95, 11:8, 11:17, 11:21, 11:22,
11:37, 11:43, 11:44, 11:60, 11:67, 11:68, 11:81, 11:82, 11:83, 11:94, 11:98, 11:99, 11:101,
11:102, 11:106, 11:107, 12:110, 13:5, 13:11, 13:14, 13:18, 13:32, 13:34, 13:35, 14:2, 14:3, 14:15,
14:16, 14:17, 14:18, 14:22, 14:28, 14:29, 14:30, 14:45, 14:49, 14:50, 14:51, 15:4, 15:43, 15:44,
15:58, 15:60, 15:66, 15:73, 15:74, 15:79, 15:83, 15:84, 16:25, 16:26, 16:27, 16:29, 16:34, 16:36,
16:39, 16:45, 16:46, 16:47, 16:62, 16:63, 16:84, 16:85, 16:88, 16:104, 16:106, 16:107, 16:108,
16:109, 16:112, 16:113, 16:117, 17:10, 17:16, 17:17, 17:22, 17:68
: 17:69, 17:72, 17:97, 17:98, 18:29, 18:59, 18:100, 18:102, 18:103, 18:105, 18:106, 19:37,
19:38, 19:39, 19:59, 19:68, 19:69, 19:70, 19:74, 19:75, 19:79, 19:86, 19:98, 20:48, 20:61,
20:97, 20:101, 20:124, 20:125, 20:126, 20:127, 21:9, 21:11, 21:12, 21:13, 21:14, 21:15,
21:29, 21:39, 21:40, 21:41, 21:46, 21:70, 21:77, 21:95, 21:98, 22:4, 22:9, 22:19, 22:20,
22:21, 22:22, 22:44, 22:45, 22:47, 22:55, 22:57, 23:27, 23:41, 23:44, 23:48, 23:63, 23:64,
23:65, 23:74, 23:103, 23:104, 23:108, 23:117, 24:57, 25:11, 25:13, 25:14, 25:19, 25:22,
25:23, 25:26, 25:34, 25:36, 25:37, 25:42, 25:77, 26:57, 26:91, 26:94, 26:95, 26:100,
26:120, 26:139, 26:158, 26:171, 26:172, 26:173, 26:189, 26:201, 26:202, 26:207, 26:213,
27:5, 27:14, 27:50, 27:51, 27:52, 27:58, 27:69, 27:90, 28:37, 28:40, 28:41, 28:42, 28:58,
28:64, 28:78, 28:81, 29:14, 29:23, 29:31, 29:32, 29:33, 29:34, 29:37, 29:38, 29:40, 29:52,
29:54, 29:55, 29:68, 30:10, 30:16, 30:45, 30:47, 30:55, 31:7, 31:24, 32:14, 32:20, 32:22,
32:26, 33:8, 33:57, 33:62, 33:64, 33:66, 34:5, 34:8, 34:16, 34:17, 34:19, 34:33, 34:38,
34:42, 34:45, 34:54, 35:7, 35:26, 35:36, 35:37, 35:39, 35:43, 36:8, 36:24, 36:28, 36:29,
36:31, 36:63, 36:64, 37:23, 37:31, 37:33, 37:34, 37:38, 37:55, 37:63, 37:73, 37:82, 37:127,
37:135, 37:136, 37:177, 38:2, 38:3, 38:11, 38:14, 38:15, 38:27, 38:55, 38:56, 38:57, 38:58,
38:59, 38:60, 38:61, 38:85, 39:8, 39:13, 39:22, 39:24, 39:25, 39:26, 39:32, 39:40, 39:47,
39:48, 39:51, 39:54, 39:60, 39:63, 39:71, 39:72, 40:5, 40:6, 40:10, 40:21, 40:22, 40:31,
40:45, 40:46, 40:48, 40:60, 40:76, 40:78, 40:83, 40:85, 41:16, 41:17, 41:23, 41:24, 41:25,
41:27, 41:28, 41:29, 41:40, 41:43, 41:50, 42:16, 42:21, 42:26, 42:35, 42:44, 42:45, 43:8,

43:25, 43:39, 43:41, 43:42
: 43:48, 43:55, 43:56, 43:65, 43:74, 43:75, 44:29, 44:37, 44:49, 45:8, 45:9, 45:10, 45:11,
45:27, 45:33, 45:34, 45:35, 46:18, 46:24, 46:25, 46:26, 46:27, 46:32, 46:34, 46:35, 47:1,
47:8, 47:10, 47:12, 47:13, 47:27, 47:28, 47:32, 47:34, 47:38, 48:13, 50:14, 50:24, 50:36,
51:10, 51:13, 51:14, 51:33, 51:40, 51:41, 51:42, 51:44, 51:45, 51:46, 51:59, 52:7, 52:8,
52:11, 52:13, 52:16, 53:50, 53:51, 53:52, 54:11, 54:12, 54:14, 54:16, 54:19, 54:20, 54:21,
54:30, 54:31, 54:38, 54:39, 54:42, 54:45, 54:46, 54:47, 54:48, 54:51, 55:41, 55:43, 55:44,
56:56, 56:93, 56:94, 57:14, 57:15, 57:19, 58:5, 58:20, 59:2, 59:3, 59:4, 59:5, 59:15, 59:19,
64:5, 64:10, 65:9, 66:9, 66:10, 67:6, 67:10, 67:11, 67:18, 67:28, 68:33, 68:43, 69:5, 69:6,
69:7, 69:8, 69:10, 69:30, 69:31, 69:32, 69:36, 69:37, 69:50, 71:25, 72:15, 72:17, 72:23,
72:24, 73:12, 73:13, 73:16, 74:26, 74:27, 74:41, 74:48, 76:4, 76:31, 77:16, 77:17, 77:18,
77:29, 77:30, 78:4, 78:5, 78:22, 78:23, 78:24, 78:25, 78:26, 78:30, 79:8, 79:9, 79:25, 79:37,
79:39, 79:46, 80:40, 80:41, 80:42, 82:14, 82:15, 82:16, 83:7, 83:8, 83:9, 83:10, 83:14,
83:15, 83:16, 83:34, 83:36, 84:11, 84:12, 84:24, 85:10, 85:18, 87:11, 87:12, 87:13, 88:2,
88:3, 88:4, 88:5, 88:6, 88:7, 88:24, 89:6, 89:13, 89:14, 89:25, 89:26, 90:11, 90:12, 90:19,
90:20, 91:10, 91:14, 91:15, 92:15, 95:5, 96:15, 96:16, 96:18, 98:6, 101:9, 101:11, 102:3,
102:4, 102:6, 102:7, 103:2, 104:4, 104:5, 104:6, 104:7, 104:8, 104:9, 105:1, 105:2, 105:3,
105:4, 105:5, 111:1, 111:3, 111:5
Perbuatan orang kafir sia-sia: 2:217, 2:266, 3:22, 3:117, 5:5, 6:88, 7:139, 7:147, 8:36, 9:17, 9:53,
9:54, 9:69, 11:16, 13:14, 14:18, 18:103, 18:104, 18:105, 24:39, 25:23, 33:19, 39:65, 47:1, 47:8,
47:9, 47:28, 47:32
Perbuatan yang mengakibatkan kekufuran
Meramal nasib mengakibatkan kekufuran: 5:3, 5:90
Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir: 2:6, 2:7, 2:28, 2:74, 2:90, 2:99, 2:118, 2:139, 2:145,
2:146, 2:170, 2:171, 2:213, 2:258, 3:19, 3:20, 3:64, 3:65, 3:183, 4:66, 4:80, 5:20, 5:68, 5:86,
5:102, 5:104, 6:4, 6:5, 6:6, 6:7, 6:11, 6:28, 6:29, 6:33, 6:43, 6:46, 6:57, 6:64, 6:81, 6:95, 6:104,
6:109, 6:122, 6:124, 6:130, 6:148, 6:157, 7:40, 7:51, 7:60, 7:64, 7:66, 7:70, 7:71, 7:72, 7:75, 7:76,
7:79, 7:82, 7:86, 7:88, 7:90, 7:93, 7:102, 7:109, 7:110, 7:111, 7:123, 7:146, 7:175, 7:182, 8:23,
8:31, 8:32, 8:52, 8:54, 8:55, 8:71, 9:9, 9:32, 9:70, 9:76, 9:125, 9:126, 10:2, 10:13, 10:15, 10:31,
10:39, 10:42, 10:74, 10:75, 10:77, 10:78, 10:97, 11:19, 11:27, 11:28, 11:29, 11:36, 11:43, 11:53,
11:59, 11:60, 11:62, 11:79, 11:87, 11:91, 11:97, 12:103, 12:105, 12:106, 13:1, 13:30, 13:31,
13:33, 14:9, 14:10, 14:13, 14:28, 15:11, 15:14, 15:15, 15:80, 15:81, 16:24, 16:34, 16:54, 16:55,
16:62, 16:71, 16:72, 16:82, 16:83, 16:103, 16:112, 16:113, 17:41, 17:45, 17:46, 17:47, 17:48,
17:51, 17:60, 17:67, 17:89, 17:90, 17:91, 17:92, 17:93, 17:94, 17:95, 17:98, 17:99, 17:102, 18:35,
18:36, 18:37, 18:50, 18:55, 18:56, 18:57, 18:101, 18:102, 18:105, 18:106, 19:73, 19:77, 20:16,
20:49, 20:56, 20:57, 20:58, 20:60, 20:133, 20:134, 21:2, 21:3, 21:5, 21:6, 21:24, 21:30, 21:32,
21:36, 21:38, 21:42, 21:53, 21:55, 21:64, 21:65, 21:68, 22:3, 22:9, 22:38, 22:46, 22:47, 22:55,
22:68, 22:72, 23:24, 23:33, 23:35, 23:38, 23:44, 23:46, 23:47, 23:48, 23:66, 23:68, 23:69, 23:70,
23:71, 23:75, 23:76, 23:82, 23:83, 23:90, 23:105, 25:4, 25:5, 25:7, 25:8, 25:9, 25:11, 25:18,
25:21, 25:32, 25:33, 25:36, 25:37, 25:39, 25:40, 25:50, 25:55, 25:60, 25:77, 26:5, 26:6, 26:8,
26:12, 26:23, 26:27, 26:29, 26:31, 26:34
: 26:35, 26:49, 26:103, 26:105, 26:117, 26:121, 26:123, 26:130, 26:136, 26:137, 26:139,
26:141, 26:154, 26:157, 26:166, 26:174, 26:176, 26:185, 26:186, 26:187, 26:190, 26:201,
26:203, 27:13, 27:14, 27:24, 27:47, 27:56, 27:66, 27:67, 27:68, 27:71, 27:80, 27:81, 27:82,
27:83, 27:84, 28:38, 28:47, 28:48, 28:50, 28:57, 28:73, 28:76, 28:78, 29:18, 29:23, 29:24,
29:29, 29:37, 29:39, 29:47, 29:49, 29:52, 29:53, 29:61, 29:63, 29:65, 29:66, 29:67, 30:9,
30:10, 30:33, 30:35, 30:51, 30:58, 30:59, 31:11, 31:21, 31:25, 32:10, 32:22, 32:28, 34:5,
34:17, 34:19, 34:24, 34:31, 34:32, 34:33, 34:34, 34:35, 34:38, 34:43, 34:45, 34:53, 35:3,
35:25, 35:42, 35:43, 36:7, 36:10, 36:14, 36:15, 36:19, 36:45, 36:46, 36:47, 36:48, 37:12,
37:13, 37:14, 37:16, 37:17, 37:21, 37:35, 37:36, 37:71, 37:90, 37:94, 37:138, 37:149,
37:150, 37:151, 37:152, 37:153, 37:156, 37:157, 37:167, 37:168, 37:169, 37:170, 37:176,
38:4, 38:5, 38:6, 38:7, 38:8, 38:10, 38:12, 38:13, 38:14, 38:16, 38:68, 39:8, 39:25, 39:26,
39:38, 39:42, 39:45, 39:49, 39:50, 39:59, 40:4, 40:10, 40:12, 40:22, 40:34, 40:35, 40:36,
40:37, 40:41, 40:50, 40:56, 40:59, 40:61, 40:63, 40:69, 40:81, 40:83, 41:5, 41:14, 41:15,
41:28, 41:40, 41:44, 41:50, 41:51, 41:52, 42:13, 42:14, 42:18, 42:21, 42:48, 43:7, 43:9,
43:15, 43:21, 43:22, 43:23, 43:24, 43:30, 43:31, 43:47, 43:48, 43:57, 43:58, 43:78, 43:87,
44:13, 44:15, 44:21, 44:36, 44:50, 45:6, 45:8, 45:9, 45:17, 45:25, 45:31, 45:32, 45:35, 46:3,
46:4, 46:5, 46:7, 46:10, 46:11, 46:17, 46:22, 46:23, 46:26, 47:3, 47:16, 49:16, 50:2, 50:5,
50:27, 51:9, 51:11, 51:12, 51:53, 52:14, 52:15, 52:32, 52:34, 52:44, 53:21, 53:22, 53:23,
53:28, 53:33, 53:35, 53:36, 53:59, 53:60, 53:61, 54:2, 54:3, 54:36, 54:42, 54:44, 56:46,
56:47, 56:48
: 56:57, 56:81, 56:87, 57:8, 57:14, 58:5, 64:6, 64:10, 67:9, 67:10, 67:18, 67:20, 67:21,
68:9, 68:15, 68:37, 68:38, 68:39, 68:40, 68:41, 68:43, 68:46, 68:47, 69:4, 69:9, 69:10,
69:33, 69:41, 70:36, 70:37, 71:6, 71:7, 71:21, 71:22, 71:23, 71:24, 74:15, 74:16, 74:18,
74:20, 74:23, 74:24, 74:25, 74:31, 74:49, 74:50, 74:51, 74:52, 75:5, 75:6, 75:31, 75:32,
75:33, 77:48, 77:50, 78:28, 79:21, 79:22, 80:17, 81:26, 82:9, 83:13, 84:20, 84:21, 84:22,
85:19, 86:15, 88:23, 91:11, 91:14, 92:9, 92:16, 95:7, 96:6, 96:7, 96:13, 96:14, 96:15

Penangguhan (siksa) orang kafir di dunia: 2:15, 3:178, 3:181, 3:196, 3:197, 5:71, 6:8, 6:9, 6:44,
6:57, 6:58, 6:91, 6:108, 6:110, 6:112, 6:133, 6:137, 6:158, 6:159, 7:13, 7:14, 7:15, 7:95, 7:155,
7:183, 8:33, 9:55, 9:64, 9:69, 9:85, 10:11, 10:19, 10:23, 10:50, 10:70, 11:8, 11:48, 11:93, 11:110,
11:122, 13:6, 13:32, 14:10, 14:30, 14:42, 15:3, 16:33, 16:45, 16:55, 16:61, 16:117, 17:18, 17:20,
17:104, 18:58, 19:75, 19:84, 20:129, 20:131, 20:135, 21:37, 21:44, 21:109, 21:111, 22:44, 22:47,
22:48, 22:55, 23:40, 23:54, 23:55, 23:56, 26:205, 27:4, 28:59, 28:61, 28:76, 29:53, 29:66, 30:34,
31:24, 32:21, 32:29, 32:30, 33:16, 35:45, 37:174, 37:175, 37:178, 37:179, 39:8, 39:39, 40:4,
40:75, 41:40, 41:45, 42:14, 42:20, 42:21, 43:29, 43:33, 43:34, 43:35, 43:83, 44:59, 46:26, 46:35,
47:12, 51:43, 51:59, 52:12, 52:45, 54:26, 54:46, 55:31, 59:3, 68:44, 70:42, 72:16, 73:11, 77:46,
86:17
Kembali kufur: 3:86, 3:90, 5:12, 5:54, 16:106, 47:25, 47:32, 47:33
Penghinaan orang kafir terhadap Allah: 2:7, 4:56, 4:151, 11:57, 25:77, 28:41
Permohonan orang kafir pada hari kiamat untuk kembali ke dunia: 6:27, 7:53, 26:102
Kebodohan orang kafir: 2:6, 6:137, 6:140, 7:139, 7:193, 7:195, 7:197, 7:198, 8:21, 8:22, 8:23, 8:32,
8:55, 8:65, 9:19, 21:59, 21:62, 21:63, 21:65, 23:63, 25:42, 25:43, 25:44, 25:55, 26:71, 26:72,
26:73, 26:74, 26:75, 26:76, 26:97, 26:98, 26:136, 26:137, 26:151, 26:152, 26:166, 26:186, 27:4,
27:13, 27:24, 27:47, 28:50, 29:4, 29:17, 29:25, 29:52, 29:61, 29:63, 29:67, 37:154, 53:35, 59:13,
63:7, 70:38
Keabadian siksaan orang kafir: 4:56, 20:74, 87:13
Permusuhan orang kafir terhadap orang Islam: 4:101, 5:82, 8:60, 60:1, 60:2, 63:4
Cacian Allah terhadap orang kafir: 10:91, 17:107, 27:59, 27:64, 28:71, 28:72, 34:24, 34:27, 67:16,
67:22, 67:28, 67:30
Istidraj (memperdaya): 6:44, 7:95, 7:182, 7:183, 8:48, 27:4, 29:38
Syirik
Hukum syirik
Syirik adalah kezaliman: 2:51, 2:54, 2:57, 2:59, 2:92, 2:165, 6:45, 6:82, 7:5, 31:13
Syirik adalah dosa terbesar: 4:36, 4:48, 4:116, 4:117, 5:17, 5:72, 5:73, 6:19, 6:136, 6:137,
6:138, 6:139, 6:140, 6:150, 6:151, 7:33, 7:37, 10:106, 12:38, 12:40, 15:96, 25:68, 26:71,
26:74
Mengabulkan permohonan orang musyrik jika minta perlindungan: 9:6
Membuat perjanjian dengan orang musyrik: 9:1, 9:4, 9:7, 9:12
Allah bebas dari orang musyrik: 9:1, 9:3
Rasul bebas dari kemusyrikan dan orang musyrik: 6:19, 9:1, 9:3, 10:41, 11:35, 11:54, 26:216
Memohon bantuan orang musyrik
Hukum memohon bantuan orang musyrik: 9:23, 33:1, 60:1, 60:4, 60:9, 60:13
Kelemahan tuhan selain Allah: 5:76, 6:40, 6:41, 6:46, 6:51, 6:63, 6:70, 6:80, 6:81, 6:94, 7:37, 7:48,
7:53, 7:148, 7:191, 7:192, 7:193, 7:194, 7:195, 7:197, 7:198, 10:18, 10:30, 10:34, 10:35, 10:36,
10:66, 10:106, 11:21, 11:101, 13:14, 13:16, 13:33, 13:34, 14:22, 16:17, 16:20, 16:21, 16:53,
16:73, 16:87, 17:56, 19:42, 20:89, 20:97, 21:21, 21:42, 21:43, 21:58, 21:59, 21:63, 21:65, 21:66,
21:98, 21:99, 22:12, 22:13, 22:62, 22:73, 25:3, 25:17, 25:19, 25:55, 26:72, 26:73, 26:93, 26:98,
29:17, 29:41, 29:42, 30:40, 31:11, 31:30, 34:22, 34:42, 35:3, 35:13, 35:14, 35:40, 36:23, 36:75,
37:91, 37:92, 37:93, 37:95, 37:162, 39:38, 39:43, 40:20, 40:21, 40:43, 40:73, 40:74, 40:84, 42:9,
42:46, 43:86, 45:19, 46:4, 46:5, 46:28, 53:58, 67:20, 67:28, 67:30, 68:40, 71:25, 86:10
Trinitas: 4:171, 5:73
Siksa orang kafir: 2:27, 2:123, 2:165, 2:167, 3:151, 4:48, 4:116, 4:119, 4:121, 5:72, 5:73, 6:22,
6:157, 7:30, 7:37, 7:38, 7:78, 7:146, 7:152, 7:186, 9:113, 10:17, 10:28, 13:14, 13:33, 14:29,
14:30, 14:49, 14:50, 16:86, 16:88, 16:104, 16:106, 17:22, 17:39, 17:97, 17:98, 18:102, 21:29,
23:117, 25:19, 26:94, 26:95, 26:100, 26:213, 29:25, 30:13, 30:29, 30:42, 33:67, 33:73, 37:158,
39:15, 39:47, 39:48, 39:65, 40:43, 40:52, 48:6, 50:26, 59:17
Perintah tidak mengikuti orang musyrik: 2:120, 2:135, 2:145, 3:28, 3:149, 3:156, 5:51, 6:106, 6:121,
6:150, 7:3, 8:47, 10:89, 11:121, 13:37, 28:86, 28:87, 30:31, 33:1, 33:48, 40:14, 42:15, 45:18,
68:8, 68:10, 76:24, 109:2, 109:4, 109:6
Menjadikan makhluk sebagai tuhan: 19:81
Nifak (kemunafikan)
Sifat orang munafik: 2:8, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:204, 2:205, 2:206, 2:264, 3:118,
3:119, 3:120, 3:154, 3:161, 3:167, 3:168, 4:60, 4:61, 4:62, 4:65, 4:72, 4:73, 4:78, 4:81, 4:83, 4:89,
4:91, 4:107, 4:108, 4:137, 4:139, 4:140, 4:141, 4:142, 4:143, 5:41, 5:52, 5:61, 8:21, 8:49, 9:8,
9:42, 9:45, 9:46, 9:47, 9:49, 9:50, 9:54, 9:56, 9:57, 9:58, 9:59, 9:62, 9:64, 9:65, 9:67, 9:69, 9:75,
9:77, 9:79, 9:81, 9:83, 9:86, 9:87, 9:90, 9:93, 9:94, 9:95, 9:96, 9:107, 9:125, 9:126, 9:127, 22:11,
22:53, 24:47, 24:48, 24:49, 24:50, 24:53, 24:54, 24:63, 29:10, 33:12, 33:13, 33:14, 33:15, 33:18,
33:19, 33:20, 47:16, 47:20, 47:26, 47:30, 48:11, 48:12, 58:14, 58:16, 58:18, 58:19, 59:11, 59:12,
59:13, 63:1, 63:2, 63:3, 63:4, 63:5, 63:7, 74:31, 107:4, 107:5, 107:6, 107:7
Siksa orang munafik: 2:10, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 2:20, 2:206, 2:264, 3:106, 4:62, 4:109,
4:137, 4:138, 4:140, 4:143, 4:145, 5:53, 9:49, 9:52, 9:55, 9:63, 9:64, 9:66, 9:67, 9:68, 9:69, 9:73,
9:74, 9:79, 9:81, 9:82, 9:84, 9:85, 9:87, 9:94, 9:95, 9:96, 9:101, 9:109, 22:11, 24:11, 24:50, 29:11,
33:19, 33:24, 33:60, 33:61, 33:62, 33:73, 35:10, 48:6, 57:13, 57:14, 57:15, 58:14, 58:15, 58:16,
58:17, 58:18, 58:19, 63:3, 63:6, 66:9, 107:4, 107:5, 107:6, 107:7

Beberapa hukum tentang orang munafik: 3:118, 4:72, 4:89, 4:91, 9:73, 9:83, 9:84, 66:9
Riyaa' dalam berbuat baik: 2:8, 2:9, 2:264, 4:38, 4:81, 4:142, 9:56, 11:15, 11:16, 12:106, 30:39,
47:26, 47:30, 48:11, 57:14, 63:1, 63:2, 107:6
Kapan boleh membunuh orang munafik: 4:89, 4:90, 4:91
Orang munafik dan siksa kubur: 9:101
Sikap orang munafik terhadap Islam: 2:8, 2:9, 2:13, 2:14, 2:204, 3:118, 3:119, 3:120, 3:154, 3:167,
3:168, 3:173, 4:60, 4:61, 4:72, 4:73, 4:78, 4:81, 4:89, 4:91, 4:139, 4:141, 5:41, 5:52, 5:61, 8:22,
9:47, 9:48, 9:50, 9:52, 9:61, 9:65, 9:107, 9:125, 9:127, 24:11, 24:47, 24:48, 29:10, 33:12, 33:13,
33:14, 33:18, 33:19, 33:20, 47:16, 47:26, 47:29, 57:14, 58:14, 59:11, 59:12, 63:2, 63:5, 63:7,
63:8, 74:31
Bid'ah: 16:116, 57:27
Sihir
Hakikat sihir: 2:102, 7:116
Hukum sihir: 2:102, 4:51
sihir sebagai profesi: 2:102, 113:4
Meminta upah dari sihir: 7:113, 26:41
Meramal nasib: 7:131, 27:47, 36:18, 36:19
Iman bertambah dan berkurang
Bertambah dan berkurangnya iman: 8:2, 9:124, 18:13, 19:76, 47:17, 48:4
Iman adalah ucapan dan perbuatan: 2:3, 2:25, 2:62, 2:82, 2:143, 2:177, 2:217, 2:277, 2:278, 3:57, 3:114,
4:36, 4:122, 4:124, 4:173, 5:9, 5:55, 5:69, 5:93, 6:48, 8:72, 8:74, 8:75, 9:20, 10:4, 10:9, 10:63, 11:11,
11:23, 13:29, 14:23, 14:31, 17:9, 18:30, 18:88, 18:107, 19:60, 19:96, 20:75, 20:82, 21:94, 22:14, 22:23,
22:50, 22:56, 22:77, 22:78, 23:2, 23:4, 23:5, 23:8, 23:9, 24:62, 25:63, 26:227, 28:67, 28:80, 29:7, 29:9,
29:58, 30:15, 30:44, 30:45, 31:8, 32:19, 33:31, 34:4, 34:11, 34:37, 35:7, 38:24, 38:28, 41:8, 41:33,
42:22, 42:23, 42:26, 45:30, 47:2, 47:12, 47:36, 48:29, 64:9, 65:11, 84:25, 90:17, 95:6, 98:7, 103:3
Perbedaan tingkat amal kebaikan
Perbedaan derajat manusia sesuai dengan amalnya: 3:163, 6:53, 6:132, 6:165, 9:19, 9:20, 11:105,
13:18, 16:75, 16:76, 32:18, 35:32, 38:28, 39:9, 39:24, 41:34, 41:35, 45:22, 47:14, 49:11, 49:15,
56:7, 56:8, 56:9, 56:10, 56:11, 56:27, 57:10, 57:13, 59:8, 59:20, 67:2, 68:35, 92:4, 92:5, 92:6,
49:13
Manusia terbaik
Ketaatan dan kemaksiatan
Taat dan amal shaleh
Kewajiban hamba pada Allah: 2:138, 2:172, 3:32, 3:102, 6:102, 6:162, 10:3, 11:61, 13:15,
15:99, 19:65, 22:31, 22:78, 23:52, 24:55, 27:40, 28:77, 29:16, 29:17, 29:36, 29:56, 30:31,
31:12, 33:70, 34:11, 36:22, 36:61, 39:2, 39:10, 39:11, 39:16, 39:66, 40:14, 48:9, 51:56,
53:62, 69:33
Pelipatgandaan pahala bagi orang mukmin: 2:245, 2:261, 2:265, 4:40, 6:160, 10:26, 24:38,
27:89, 28:84, 30:39, 33:31, 34:37, 35:30, 39:35, 42:20, 42:23, 42:26, 57:11, 57:18, 64:17,
73:20
Keutamaan iman: 2:186, 2:218, 2:221, 3:110, 3:139, 3:195, 4:39, 4:57, 4:67, 4:68, 4:69,
4:122, 4:146, 4:162, 4:173, 4:175, 5:56, 5:69, 5:84, 5:85, 5:119, 6:48, 6:81, 6:82, 6:127,
7:42, 7:96, 7:156, 7:157, 7:203, 8:4, 8:72, 8:74, 8:75, 9:19, 9:20, 9:72, 9:88, 10:62, 10:64,
10:98, 10:101, 10:103, 11:11, 11:23, 17:19, 18:88, 20:123, 21:9, 21:88, 21:103, 22:17,
22:23, 22:38, 22:50, 22:56, 23:1, 23:58, 24:52, 27:53, 27:57, 29:7, 29:9, 29:58, 29:69,
30:15, 30:30, 30:45, 31:8, 32:17, 32:18, 32:19, 33:35, 33:47, 33:73, 34:4, 34:37, 35:7,
35:33, 37:160, 38:49, 39:17, 39:20, 39:61, 40:40, 40:51, 41:8, 41:18, 42:26, 43:68, 43:69,
43:70, 43:72, 44:51, 44:56, 45:30, 46:14, 47:3, 47:12, 48:5, 48:29, 51:15, 51:16, 51:55,
52:17, 52:19, 52:20, 52:22, 52:23, 52:24, 54:35, 56:12, 56:13, 56:14, 56:24, 57:7, 57:12,
57:19, 57:21, 57:28, 58:22, 61:10, 61:11, 61:12, 61:13, 64:9, 65:11, 66:8, 70:35, 72:13,
76:5, 76:6, 76:11, 76:13, 76:14, 76:15, 76:16, 76:17, 76:18, 76:19, 76:20, 76:21, 76:22,
77:41, 77:42, 77:43, 78:31, 78:36, 79:41, 80:38, 80:39, 82:13, 83:18, 83:22, 83:23, 83:24,
83:25, 83:34, 83:35, 84:8, 84:9, 84:25, 85:11, 87:14, 88:8, 88:9, 92:17, 98:7, 98:8
Perbuatan dan niat: 2:112, 2:143, 2:173, 2:225, 2:261, 2:262, 2:264, 2:265, 2:272, 3:145,
4:6, 4:38, 4:100, 4:114, 4:146, 5:27, 5:89, 5:93, 5:95, 6:145, 9:98, 9:99, 11:15, 11:16,
16:41, 16:106, 16:115, 17:84, 22:37, 24:33, 33:5, 42:20, 57:11, 57:18, 57:25, 76:9
Melihat sebab akibat: 3:121, 4:71, 4:102, 5:23, 8:60, 12:67, 12:87
Kebaikan yang ada di alam akhirat: 3:14, 3:15, 3:148, 3:195, 4:77, 6:32, 12:57, 12:109,
16:30, 16:41, 16:95, 16:96, 16:107, 17:19, 17:21, 18:31, 18:44, 18:46, 19:76, 28:60, 28:61,
28:80, 29:64, 40:39, 42:36, 43:35, 62:11, 73:20, 87:17
Berjual beli dengan Allah: 9:9, 9:111, 35:29, 57:11, 57:18, 61:10, 64:17
Kewajiban suami mengajak keluarganya untuk taat: 19:55, 20:132
Bersegera dalam melakukan kebaikan: 2:148, 3:114, 3:133, 5:35, 5:48, 21:90, 39:54, 57:21,
83:26

Amal shaleh sebagai pintu kebaikan: 2:5, 2:25, 2:62, 2:82, 4:85, 4:114, 4:175, 5:9, 5:93,
5:119, 7:156, 7:157, 7:158, 7:196, 9:121, 17:9, 17:19, 18:2, 18:46, 18:103, 18:107, 18:110,
19:60, 19:63, 19:72, 19:76, 19:87, 19:96, 20:75, 20:112, 21:101, 21:102, 22:14, 22:30,
22:50, 22:77, 23:10, 23:11, 23:72, 23:102, 23:111, 26:89, 26:90, 27:89, 28:80, 28:83, 29:7,
29:9, 29:58, 30:15, 30:38, 31:5, 31:8, 32:17, 33:35, 33:71, 34:37, 35:10, 35:30, 37:61,
37:74, 37:128, 37:160, 40:40, 43:72, 46:16, 51:16, 55:60, 57:7, 57:10, 57:11, 57:18, 64:9,
69:21, 69:24, 71:4, 73:20, 77:43, 77:44, 79:41, 83:26, 84:25, 87:14, 95:6, 98:7, 99:7, 103:3
Amal shaleh sebagai pelebur dosa-dosa kecil: 2:271, 11:114, 28:54
Tidak ingin terus menerus berbuat maksiat: 3:135
Hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah): 3:186, 31:17, 42:43
Pentingnya berbuat dengan teliti: 17:19, 22:32, 22:37, 23:2, 94:7
Perbuatan dilihat dari akhirnya: 2:217, 2:266, 23:60
Perbedaan tingkat amal saleh: 2:263, 9:19, 9:20, 17:21, 35:32, 40:40, 41:34, 41:46, 47:14,
49:11, 49:13, 49:15, 56:7, 56:8, 56:9, 56:10, 56:11, 56:27, 57:10, 57:13, 68:35, 92:4
Kebutuhan muslim terhadap amal saleh: 2:62, 2:82, 2:272, 3:30, 3:92, 4:57, 4:122, 4:124,
4:173, 5:9, 5:39, 5:69, 5:93, 5:119, 6:48, 6:54, 6:158, 9:112, 11:11, 14:23, 16:97, 18:2,
18:103, 19:60, 19:63, 19:76, 19:96, 20:75, 20:112, 21:94, 21:101, 22:14, 22:37, 22:50,
22:77, 23:102, 26:89, 27:89, 27:92, 28:67, 29:6, 30:44, 35:10, 35:18, 37:61, 39:41, 39:55,
40:40, 42:20, 46:14, 51:16, 53:39, 64:9, 65:11, 84:6, 84:25, 87:14, 95:6, 98:7, 99:7, 103:3
Balasan dan pahala dari Allah: 2:62, 2:112, 2:127, 2:162, 2:174, 2:177, 3:136, 3:171, 3:172,
3:179, 3:199, 4:40, 4:66, 4:67, 4:74, 4:95, 4:114, 4:134, 4:146, 4:152, 4:162, 5:9, 8:4, 8:28,
9:22, 9:120, 9:121, 10:72, 11:11, 11:29, 11:51, 11:115, 12:56, 12:57, 12:90, 16:41, 16:96,
16:97, 18:2, 18:3, 26:109, 26:127, 26:145, 26:164, 26:180, 29:27, 29:58, 33:29, 33:31,
33:35, 33:44, 34:47, 35:7, 36:11, 36:21, 38:86, 48:10, 48:16, 48:29, 49:3, 57:7, 57:11,
57:18, 64:15, 65:5, 67:12, 68:3, 68:46, 73:20, 84:25, 95:6
Hidayah (petunjuk) dari Allah: 2:5, 2:26, 2:38, 2:120, 2:142, 2:143, 2:185, 2:198, 2:213,
2:258, 2:264, 2:272, 3:8, 3:73, 3:86, 4:26, 4:68, 4:88, 4:137, 4:168, 4:175, 5:16, 5:51, 5:67,
5:108, 6:35, 6:71, 6:77, 6:80, 6:84, 6:87, 6:88, 6:90, 6:125, 6:144, 6:149, 6:161, 7:43, 7:55,
7:155, 7:178, 7:186, 7:203, 9:19, 9:24, 9:33, 9:37, 9:80, 9:109, 9:115, 10:9, 10:25, 10:35,
12:52, 13:27, 13:31, 14:4, 14:12, 14:21, 16:9, 16:36, 16:37, 16:93, 16:104, 16:107, 16:121,
17:97, 18:13, 18:17, 18:24, 19:58, 19:76, 20:50, 20:122, 20:123, 22:16, 22:37, 22:54,
24:35, 24:36, 25:31, 26:62, 26:78, 27:63, 28:22, 28:50, 28:56, 29:69, 30:29, 31:5, 32:13,
33:4, 34:6, 34:50, 35:8, 37:99, 38:22, 39:3, 39:18, 39:23, 39:36, 39:37, 39:57, 40:28, 40:33,
41:17, 42:13, 42:52, 43:27, 45:23, 46:10, 47:5, 47:17, 48:4, 48:20, 48:28, 53:23, 61:5, 61:7,
61:9, 62:5, 63:6, 64:11, 74:31, 87:3, 90:10, 92:12, 93:7
Taufiq dari Allah: 4:35, 11:88
Melenyapkan kesusahan orang muslim: 2:173, 2:239, 5:6, 5:93, 5:101, 6:152, 7:42, 8:66,
9:91, 20:2, 22:78, 23:62, 24:10, 49:7, 58:13, 64:16, 65:7, 73:20
Hemat dalam bekerja: 2:286, 6:141, 7:42, 25:67, 73:20
Menggunakan hak rukhshah (dispensasi): 23:62
Perbuatan yang menghalangi api neraka: 2:25, 3:103, 3:198, 5:65, 9:111, 11:23, 64:9, 90:13,
90:14, 90:15, 90:16, 92:18
Mengerahkan seluruh kemampuan untuk taat kepada Allah: 2:63, 2:93, 2:207, 2:208, 3:102,
7:144, 7:164, 7:170, 7:171, 19:12, 20:84
Kontinuitas dalam bekerja: 3:200
Mengharap wasilah (kedudukan): 5:35, 17:57
Larangan menghina perbuatan baik: 2:219, 99:7
Amal shaleh menjadi syafaat bagi pelakunya: 2:134, 2:141, 19:87, 41:46
Menghitung amal kebaikan: 2:48, 2:85, 2:123, 2:134, 2:140, 2:141, 2:144, 2:149, 2:197,
2:215, 2:233, 2:235, 2:237, 2:270, 2:271, 2:272, 2:273, 2:281, 2:284, 3:25, 3:29, 3:30, 3:92,
3:99, 3:195, 4:1, 4:127, 4:135, 6:3, 6:60, 6:108, 6:132, 6:159, 6:164, 7:7, 7:8, 8:47, 9:94,
9:105, 9:120, 9:121, 10:21, 10:23, 10:61, 11:92, 11:111, 13:42, 17:13, 17:14, 17:71, 18:30,
18:49, 19:79, 20:15, 20:52, 21:47, 21:94, 22:70, 23:62, 24:24, 24:53, 24:64, 26:188, 27:93,
29:8, 31:15, 31:23, 34:3, 35:10, 36:12, 39:7, 39:70, 42:6, 42:25, 43:19, 43:80, 45:28, 45:29,
47:35, 49:14, 50:16, 50:17, 50:18, 50:23, 53:40, 54:52, 54:53, 57:4, 58:6, 58:7, 58:11,
59:18, 62:8, 64:7, 69:18, 72:28, 73:20, 75:13, 78:29, 78:40, 79:35, 82:10, 82:11, 82:12,
84:23, 90:7, 99:6, 99:7, 99:8
Ikhlas dalam berbuat: 1:5, 2:112, 2:139, 3:35, 3:145, 4:114, 4:146, 6:52, 6:162, 7:29,
10:105, 11:29, 11:51, 14:31, 18:28, 18:110, 22:31, 25:57, 26:109, 26:127, 26:145, 26:164,
26:180, 30:39, 31:22, 34:47, 36:21, 37:74, 37:128, 37:160, 38:83, 38:86, 39:2, 39:11,
39:14, 40:14, 40:65, 41:6, 41:30, 41:33, 42:23, 60:1, 76:9, 92:19, 92:20, 94:7, 94:8, 98:5
Peringatan Allah terhadap hambaNya: 2:235, 3:28, 3:30, 5:92, 8:68, 17:57, 24:63
Cinta Allah pada hamba yang shaleh: 3:76, 4:69, 5:54, 5:93
Maksiat dan dosa
Dosa-dosa besar: 2:275, 4:10, 4:16, 4:29, 4:30, 4:93, 5:29, 5:32, 5:33, 5:90, 5:91, 6:136,
6:137, 6:138, 6:139, 6:140, 6:144, 6:151, 6:157, 7:9, 7:28, 7:33, 7:40, 8:16, 9:39, 16:106,
19:59, 24:2, 24:4, 24:15, 24:23, 25:68, 31:13, 49:12

Pelebur dosa besar: 3:89, 4:16, 4:92, 5:34, 5:39, 5:74, 7:153, 9:102, 24:5
Dosa batin: 6:120, 6:151, 7:33
Dosa terbesar: 2:165, 4:116, 4:117, 5:72, 5:73, 6:19, 6:136, 6:144, 6:151, 7:33, 7:37, 7:40,
9:80, 10:106, 12:38, 13:14, 18:57, 19:90
Pelebur dosa kecil: 2:271, 4:31, 4:48, 7:153, 28:54
Keinginan untuk berbuat maksiat: 45:8, 56:46, 71:7
Menyiksa pelaku maksiat: 2:48, 2:59, 2:61, 2:65, 2:85, 2:86, 2:96, 2:123, 2:165, 2:178,
2:275, 2:284, 3:11, 3:77, 3:112, 3:127, 3:152, 3:165, 3:182, 4:14, 4:62, 4:88, 4:93, 4:97,
4:115, 4:160, 5:18, 5:26, 5:49, 5:94, 6:6, 6:42, 6:44, 6:45, 6:49, 6:65, 6:125, 6:146, 6:157,
7:38, 7:72, 7:78, 7:92, 7:93, 7:95, 7:130, 7:136, 7:137, 7:146, 7:162, 7:163, 7:164, 7:165,
7:166, 7:167, 7:182, 8:13, 9:66, 9:74, 9:77, 11:76, 11:113, 11:116, 11:117, 13:31, 13:33,
14:14, 14:27, 15:4, 15:42, 15:58, 15:66, 15:73, 15:74, 15:79, 15:83, 15:84, 16:25, 16:26,
16:47, 17:10, 17:16, 17:17, 17:38, 17:58, 17:68, 17:69, 17:97, 17:98, 18:40, 18:41, 18:42,
18:87, 19:59, 20:97, 20:124, 20:125, 20:126, 20:127, 22:47, 24:11, 24:63, 25:34, 25:36,
25:37, 25:68, 25:69, 26:189, 26:202, 27:14, 27:50, 27:51, 27:58, 27:69, 27:90, 28:40,
28:41, 28:58, 28:59, 28:82, 29:21, 29:31, 29:33, 29:52, 30:41, 32:26, 33:30, 33:62, 34:16,
34:17, 39:8, 39:13, 39:40, 39:51, 39:54, 40:5, 40:21, 40:31, 40:45, 40:46, 40:48, 40:77,
40:78, 40:84, 41:16, 41:17, 41:23, 41:25, 41:27, 41:43, 41:50, 42:16, 42:21, 42:30, 42:34,
42:45, 43:8, 43:25, 43:39, 43:42, 43:48, 43:55, 43:56, 43:65, 43:74, 45:10, 46:18, 46:24,
46:25, 46:32, 47:10, 47:23, 50:14, 50:36, 51:32, 51:33, 51:34, 51:37, 51:40, 51:41, 51:42,
51:44, 51:45, 51:46, 51:59, 52:7, 52:8, 52:11, 52:44, 52:47, 53:50, 53:51, 53:52, 53:53,
53:54, 54:11, 54:12, 54:14, 54:16, 54:19, 54:20, 54:21, 54:30, 54:31, 54:38, 54:39, 54:42,
54:51, 55:43, 55:44, 56:66, 56:67, 60:1, 65:8, 68:19, 68:20, 68:33, 69:10, 69:30, 69:31,
69:32, 69:45, 69:46, 70:17, 70:18, 71:25, 73:16, 92:10, 95:5, 105:1, 105:2, 105:3, 105:4,
105:5
Penghapus pahala kebaikan: 2:217, 2:264, 3:22, 3:85, 3:90, 3:91, 3:117, 4:22, 5:5, 5:36,
5:53, 6:88, 7:147, 9:17, 9:53, 9:54, 9:69, 11:16, 18:105, 33:19, 39:65, 47:9, 47:28, 47:32,
47:33, 49:2
Ampunan Allah terhadap pelaku maksiat: 2:52, 2:58, 2:64, 2:284, 2:286, 3:155, 3:193, 3:195,
4:31, 4:48, 4:64, 4:110, 4:116, 4:129, 4:146, 4:149, 4:153, 5:12, 5:34, 5:65, 6:54, 7:153,
7:161, 8:29, 8:70, 9:66, 16:119, 23:75, 29:21, 33:24, 39:35, 42:30, 42:34, 46:16, 46:31,
47:2, 48:5, 57:20, 64:9, 65:5, 66:8
Memohon ampun: 2:285, 2:286, 3:16, 3:135, 3:147, 3:193, 7:23, 7:151, 7:155, 11:47, 59:10,
60:5, 66:8
Menanggung dosa orang lain: 2:123, 2:134, 2:139, 2:141, 4:85, 4:111, 4:112, 6:31, 6:164,
10:23, 10:41, 10:108, 11:35, 14:51, 16:25, 16:34, 17:7, 17:15, 20:15, 20:101, 22:10, 24:54,
27:92, 29:12, 29:13, 30:44, 31:12, 34:25, 34:33, 34:50, 35:18, 35:39, 36:54, 37:39, 39:7,
39:41, 40:17, 40:28, 41:46, 42:15, 45:14, 45:15, 45:22, 45:28, 46:19, 46:20, 50:29, 52:16,
52:21, 53:38, 53:39, 74:38
Balasan dari perbuatannya: 2:7, 2:10, 2:15, 2:18, 2:152, 2:194, 3:180, 4:10, 4:30, 4:57, 4:85,
4:111, 4:112, 4:113, 4:115, 4:123, 4:155, 4:160, 5:13, 5:38, 5:95, 6:30, 6:120, 6:124, 6:125,
6:127, 6:129, 6:146, 6:160, 7:39, 7:51, 7:146, 8:30, 8:53, 9:35, 9:67, 9:79, 9:82, 9:95,
9:127, 10:8, 10:26, 10:27, 13:11, 16:104, 16:112, 17:7, 17:8, 17:72, 18:87, 20:124, 20:125,
20:126, 23:102, 23:103, 23:111, 24:38, 25:19, 27:50, 27:51, 27:52, 27:89, 27:90, 28:54,
28:67, 28:84, 29:7, 29:55, 29:58, 30:44, 32:14, 37:39, 40:34, 40:40, 40:75, 42:40, 43:36,
43:79, 45:15, 45:34, 47:7, 47:9, 48:10, 52:16, 52:42, 53:31, 55:60, 56:24, 58:11, 59:19,
61:5, 69:5, 69:6, 69:22, 69:24, 78:36, 83:36, 85:10, 86:16, 111:5
Ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat: 2:7, 2:15, 2:16, 2:27, 2:66, 2:79, 2:81, 2:85,
2:90, 2:98, 2:104, 2:126, 2:140, 2:144, 2:149, 2:165, 2:174, 2:175, 2:176, 2:178, 2:206,
2:210, 2:211, 2:212, 2:223, 2:229, 2:231, 2:235, 2:270, 2:279, 3:4, 3:10, 3:11, 3:12, 3:19,
3:20, 3:21, 3:22, 3:25, 3:28, 3:30, 3:56, 3:61, 3:77, 3:82, 3:85, 3:87, 3:88, 3:90, 3:91, 3:94,
3:97, 3:105, 3:106, 3:112, 3:119, 3:127, 3:128, 3:151, 3:162, 3:176, 3:177, 3:178, 3:181,
3:188, 4:10, 4:14, 4:18, 4:30, 4:37, 4:38, 4:42, 4:47, 4:52, 4:55, 4:56, 4:81, 4:84, 4:87,
4:102, 4:108, 4:115, 4:119, 4:121, 4:123, 4:133, 4:135, 4:137, 4:140, 4:151, 4:161, 4:173,
5:2, 5:5, 5:12, 5:14, 5:33, 5:36, 5:41, 5:52, 5:60, 5:73, 5:80, 5:92, 5:94, 5:95, 5:98, 5:115,
6:5, 6:8, 6:10, 6:12, 6:26, 6:44, 6:47, 6:57, 6:58, 6:65, 6:67, 6:108, 6:113, 6:120, 6:123,
6:124, 6:132, 6:133, 6:134, 6:135, 6:138, 6:139, 6:147, 6:157, 6:158, 6:159, 6:165, 7:6,
7:18, 7:40, 7:41, 7:71, 7:73, 7:87, 7:97, 7:98, 7:99, 7:100, 7:103, 7:145, 7:167, 7:177,
7:180, 7:182, 7:183, 8:13, 8:19, 8:25, 8:34, 8:35, 8:38, 8:55, 8:59, 8:71, 9:2, 9:3, 9:23,
9:24, 9:52, 9:61, 9:63, 9:73, 9:78, 9:79, 9:90, 9:95, 9:105, 10:4, 10:13, 10:20, 10:21, 10:33,
10:39, 10:46, 10:50, 10:70, 10:95, 10:102, 11:3, 11:8, 11:20, 11:26, 11:38, 11:39, 11:48,
11:57, 11:65, 11:89, 11:92, 11:93, 11:102, 11:109, 11:121, 11:122, 12:107, 13:6, 13:13,
13:18, 13:25, 13:31, 13:40, 13:41, 13:42, 14:2, 14:7, 14:13, 14:19, 15:3, 15:5, 15:8, 15:13,
15:43, 15:50, 15:92, 15:93, 15:96, 16:23, 16:26, 16:33, 16:37, 16:39, 16:45, 16:46, 16:47,
16:55, 16:94, 16:116, 16:117, 17:68, 17:69, 17:76, 17:97, 18:2, 18:4, 18:29, 18:87, 19:37
: 19:38, 19:39, 19:59, 19:70, 19:71, 19:84, 20:48, 20:61, 20:74, 20:81, 20:86,
20:100, 20:102, 20:124, 20:127, 20:135, 21:18, 21:29, 21:37, 21:39, 22:10, 22:48,

22:72, 23:54, 24:11, 24:14, 24:19, 24:23, 24:25, 24:55, 24:57, 24:63, 25:34, 25:68,
25:69, 25:77, 26:6, 26:206, 26:227, 27:5, 27:72, 28:37, 28:47, 29:4, 29:22, 29:23,
29:53, 29:54, 29:55, 29:66, 29:68, 30:9, 30:34, 31:6, 31:7, 31:24, 32:13, 32:22,
32:29, 32:30, 33:8, 33:36, 33:57, 33:58, 33:60, 33:61, 33:64, 34:5, 34:30, 34:38,
35:4, 35:16, 35:39, 36:67, 37:170, 38:8, 38:26, 38:27, 38:84, 38:85, 39:8, 39:15,
39:16, 39:22, 39:26, 39:32, 39:39, 39:51, 39:63, 40:70, 40:77, 41:6, 41:13, 41:27,
41:40, 41:50, 41:54, 42:16, 42:35, 43:5, 43:8, 43:19, 43:41, 43:65, 43:66, 43:79,
43:83, 43:89, 45:7, 45:10, 46:25, 46:26, 46:32, 47:11, 47:13, 47:20, 47:38, 51:60,
52:11, 52:12, 52:31, 52:45, 52:47, 53:33, 54:3, 54:21, 54:26, 54:30, 54:37, 54:43,
54:46, 54:47, 54:51, 55:31, 57:20, 58:4, 58:5, 58:8, 59:4, 59:7, 61:3, 65:1, 65:8,
65:9, 67:16, 67:17, 67:28, 67:29, 68:5, 68:6, 68:16, 68:44, 68:45, 70:2, 70:42, 71:1,
73:11, 73:17, 74:11, 74:17, 74:19, 74:20, 75:34, 75:35, 76:4, 77:15, 77:19, 77:24,
77:28, 77:34, 77:37, 77:40, 77:45, 77:46, 77:47, 77:49, 78:4, 78:5, 78:21, 78:22,
78:23, 78:30, 79:26, 82:6, 83:1, 83:4, 84:15, 84:24, 85:12, 85:20, 86:16, 88:24,
89:14, 92:14, 96:8, 96:13, 96:15, 96:16, 96:17, 96:18, 102:3, 102:4, 102:5, 102:6,
102:7, 102:8, 104:1, 104:4, 107:4, 107:5, 107:6, 107:7, 111:1, 111:3, 111:5
Siksaan sesuai dengan tingkat perbuatannya: 17:75, 33:30
Hal-hal yang mengakibatkan kemurkaan Allah: 3:4, 4:22, 4:93, 4:97, 4:151, 6:30, 7:71, 8:16,
20:81, 24:9, 42:16, 48:6
Cara manusia melihat dosa-dosa mereka
Ampunan Allah dan rahmatNya: 3:89, 3:129, 3:135, 3:136, 3:195, 4:106, 4:110, 4:129, 4:152,
5:9, 5:34, 5:39, 5:65, 5:74, 5:98, 6:54, 7:151, 7:155, 7:156, 7:161, 8:4, 8:29, 8:69, 8:70,
9:27, 9:71, 12:92, 13:6, 17:8, 17:25, 20:82, 23:75, 23:109, 23:118, 27:46, 29:7, 29:21,
33:24, 33:71, 36:27, 38:25, 39:35, 39:53, 40:3, 40:7, 42:25, 44:42, 46:31, 48:14, 49:3,
53:32, 57:20, 57:28, 61:12, 64:9, 64:17, 65:5, 66:8, 71:4, 73:20, 74:56
Lemah iman: 3:135, 3:167, 7:201
Sifat-sifat orang mukmin: 7:201, 8:74, 9:18, 9:20, 13:20, 13:21, 13:22, 13:28, 14:31, 15:42, 16:42, 25:63,
25:64, 25:65, 25:67, 25:68, 25:72, 25:73, 25:74, 27:3, 29:59, 58:22

Ilmu

Kedudukan ilmu
Keutamaan ilmu: 2:247, 2:269, 3:7, 4:162, 12:68, 17:107, 22:54, 27:15, 27:40, 27:52, 28:14, 28:80, 29:41,
29:43, 29:49, 29:64, 30:56, 34:6, 39:9, 55:4, 58:11, 96:4
Kedudukan orang alim: 2:247, 3:18, 4:83, 5:63, 6:105, 7:164, 17:107, 21:7, 22:54, 27:40, 27:52, 28:14,
28:80, 29:41, 29:43, 29:49, 29:64, 35:28, 39:9, 58:11
Menuntut ilmu dan mengamalkannya: 2:151, 3:137, 5:63, 7:175, 7:176, 9:122, 17:12, 18:66, 20:114, 62:5
Kebodohan dan akibat orang bodoh: 6:119, 6:144
Majlis ilmu atau tempat pendidikan
Duduk dalam majlis ilmu: 58:11
Memutus pembicaraan guru: 18:70, 18:75, 18:78
Menyampaikan ilmu
Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir: 9:122, 46:29, 46:30, 46:31
Hukum menuntut ilmu fardhu kifayah: 9:122
Menyembunyikan ilmu: 2:144, 2:146, 2:159, 2:174, 3:70, 3:71, 3:75, 3:187, 4:37, 4:46, 4:51, 5:13, 5:15,
5:44, 5:63, 5:67, 6:114, 7:162, 7:169
Etika ilmu
Etika orang alim

Memperhatikan kondisi pendengar: 18:67, 18:68, 18:73, 18:82, 87:9
Kelapangan dada orang alim: 7:199, 18:72, 18:73, 18:75, 18:78
Semua ilmu kembali kepada Allah: 2:32, 3:5, 3:7, 3:66, 4:25, 4:45, 7:62, 7:187, 10:40, 12:76, 12:77,
12:96, 16:70, 16:91, 16:101, 16:125, 17:54, 17:55, 17:60, 17:84, 17:85, 21:80
Pengamalan orang yang berilmu: 2:44, 3:188, 7:159, 7:181, 41:33, 61:2, 61:3, 62:5
Kewajiban orang alim: 7:159, 7:164, 7:181
Etika seorang murid
Menghormati guru: 18:70, 18:73, 18:75, 18:76, 18:78
Memperhatikan keterangan orang alim: 18:70, 18:72, 18:73, 18:75, 18:76, 18:78, 20:114
Sabar dalam mendapatkan ilmu: 18:69
Etika dalam majlis ilmu
Meluaskan ruang belajar: 58:11
Etika berbisik-bisik: 58:8, 58:12, 58:13
Menegur guru bila terbukti salah: 18:71, 18:74, 18:77
Mengajar dengan cara bertanya: 2:215, 6:46, 6:47, 6:63, 6:81, 7:97, 7:98, 7:99, 7:100, 18:103,
23:84, 23:86, 23:88, 23:112, 26:72, 26:73, 26:221, 27:60, 27:61, 27:62, 27:63, 27:64, 61:2, 61:10,
83:8, 83:19
Ilmu Hadis
Kedudukan sunnah Rasul: 4:59, 4:65, 4:69, 7:158, 8:1, 8:20, 8:24, 8:46, 9:71, 16:44, 24:56, 33:21, 33:36,
47:33, 58:13, 59:7, 64:12
Berpegang pada hadits: 3:32, 3:132, 4:65, 4:69, 7:158, 8:1, 8:20, 8:24, 8:46, 9:71, 24:56, 33:21, 47:33,
58:13, 59:7, 64:12
Meneliti kesahihan hadis: 4:83, 49:6
Kemakruhan berbeda pendapat dalam hadits: 4:88
Fatwa
Fatwa halal dan haram
Pengharaman secara bertahap: 2:219, 4:43
Kejelasan halal dan haram: 2:173, 4:13, 4:26, 24:1
Mematuhi perintah Allah dan RasulNya: 2:63, 2:67, 2:68, 2:70, 2:71, 2:143, 2:187, 2:208, 2:229,
2:285, 3:32, 3:132, 3:152, 3:172, 4:13, 4:59, 4:64, 4:66, 4:69, 4:80, 5:7, 5:55, 5:56, 5:92, 5:108,
6:151, 6:152, 6:153, 6:155, 7:3, 7:22, 7:158, 7:203, 8:1, 8:20, 8:24, 8:46, 9:29, 9:62, 9:71, 9:112,
18:23, 22:30, 22:32, 22:78, 23:7, 24:2, 24:48, 24:51, 24:52, 24:54, 24:56, 31:22, 33:2, 33:21,
33:33, 33:35, 33:36, 33:37, 33:41, 33:42, 33:71, 35:29, 37:102, 37:103, 42:38, 43:61, 47:21,
47:33, 48:16, 48:17, 49:14, 57:19, 57:28, 58:4, 58:9, 58:13, 59:7, 59:18, 60:9, 60:11, 64:8, 64:12,
64:16, 65:1, 65:5, 65:10, 70:31, 72:23, 87:14
Menjauhi syubhat: 5:100, 7:199
Menyiasati perkara haram: 7:163
Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram: 3:93, 4:2, 5:87, 5:103, 6:138, 6:139,
6:140, 6:143, 6:144, 6:150, 7:32, 7:81, 9:37, 10:59, 16:35, 16:116, 66:1, 68:12
Etika berfatwa
Tidak tergesa-gesa dalam berfatwa: 4:83, 17:36
Berfatwa tanpa dasar pengetahuan: 17:36, 18:22, 22:3, 22:8, 31:20, 40:35, 40:56
Perbuatan pemberi fatwa sesuai dengan fatwanya: 2:44, 7:159, 7:181, 41:33, 61:2, 61:3, 62:5
Etika bertanya
Bertanya pada ahlinya: 2:215, 4:83, 4:127, 4:176, 12:43, 12:46, 16:43, 21:7
Berlebihan dalam bertanya: 5:101, 5:102, 7:187, 10:48, 49:7, 79:42
Etika menjawab
Mengarahkan penanya pada hal yang berfaedah: 2:15, 2:17, 2:19, 2:20, 2:22, 2:189, 2:215, 2:219,
2:220, 2:222, 5:4, 7:187, 8:1, 17:85, 18:83, 20:105
Menjawab dengan dalil perbuatan: 5:31
Mimpi
Jenis mimpi
Mimpi datangnya dari Allah
Mimpi Yusuf as.: 12:4, 12:5, 12:100
Ta'bir mimpi
Mimpi menjadi nyata setelah ditafsirkan: 12:41
Pengobatan atau meditasi

Penyakit
Berdoa disaat sakit: 21:83
Berobat
Kesembuhan
Kesembuhan hanya dari Allah: 26:80
Berobat dengan barang haram
Obat-obat yang diharamkan
Thirah dan Hamah (meramal nasib): 7:131, 27:47
Jenis obat
Obat dengki: 113:5
Berobat dengan madu: 16:69
Berobat kepada dukun
Kebohongan dukun: 26:223
Sihir dan pengobatan
Berobat dengan menggunakan sihir: 113:4
Menyingkap perbuatan sihir dan menghilangkannya: 113:4
Epilepsy: 2:275
Perhitungan tahun
Satu tahun ada 12 bulan: 9:36, 2:194, 5:97, 9:36, 9:37
Bulan-bulan haram
Cara mengetahui hari dan tahun: 6:96, 10:5, 17:12, 32:5, 70:4

Ibadah

Bersuci
Keutamaan bersuci: 2:222
Membersihkan bejana (tempat) air
Bejana yang suci
Tempat air dari kulit: 16:80
Kebersihan pakaian
Membersihkan pakaian: 74:4
Kebersihan badan
Hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid
Hukum menyentuh dan membaca Al Quran bagi wanita haid: 56:79
Najis
Najis darah: 2:173, 6:145, 16:115
Najis daging babi: 6:145, 16:115
Najis bangkai: 2:173
Wudhu
Disyariatkannya wudhu
Dalil wudhu dalam Al Quran: 5:6
Hukum wudhu
Kewajiban wudhu
Wudhu untuk shalat: 5:6
Rukun wudhu
Membasuh muka: 5:6
Membasuh kedua tangan hingga siku: 5:6
Tertib: 5:6
Menyapu sebagian kepala: 5:6
Membasuh kedua kaki: 5:6
Yang membatalkan wudhu

Keluarnya sesuatu dari dua jalan
Buang air kecil dan besar: 4:43, 5:6
Mandi besar
Hukum mandi
Kewajiban mandi
Mandi karena junub (bersetubuh atau keluar air mani): 4:43, 5:6
Yang diharamkan dan diperbolehkan bagi orang yang junub
Hukum menyentuh dan membawa Al Quran: 56:79
Shalat orang yang junub: 5:6
Tayammum
Disyariatkannya tayammum
Dalil dari Al Quran: 4:43
Rukun tayammum
Mengusap muka dan dua tangan: 4:43, 5:6
Cara-cara tayammum: 4:43
Yang diperbolehkan bagi orang yang bertayammum
Tayammum bagi orang yang luka: 4:43
Tayammum bagi orang yang berhadas kecil: 4:43, 5:6
Tayammum bagi orang yang berhadas besar (junub): 4:43, 5:6
Tayammum dalam perjalanan: 4:43, 5:6
Tayammum di tempat tinggal: 4:43, 5:6
Tayammum bagi orang yang sakit: 4:43, 5:6
Shalat
Keutamaan Shalat
Pahala Shalat: 4:162, 5:12, 7:170, 9:18, 9:71, 11:114, 13:22, 23:2, 24:56, 31:5, 33:33, 35:29
Shalat salah satu rukun Islam: 2:43, 2:83, 2:110, 2:177, 2:277, 4:77, 4:103, 4:162, 5:12, 5:55, 6:72,
7:170, 8:3, 9:5, 9:11, 9:18, 9:71, 22:41, 23:9, 24:56, 27:3, 29:45, 31:4, 35:18, 35:29, 58:13, 70:34,
73:20, 98:5
Pahala menjaga shalat: 6:92, 7:170, 22:35, 23:10, 23:11, 24:37, 24:38, 24:56, 70:23, 70:34, 70:35,
87:15
Shalat dan surga: 23:10, 23:11, 42:38, 70:35
Buruknya balasan orang yang menyia-nyiakan shalat: 19:59, 74:43, 75:31
Shalat batas antara muslim dan kafir: 2:143, 9:5, 9:11, 31:4, 77:48
Shalat sebagai pendekatan diri kepada Allah: 2:45, 15:98, 19:31, 20:14, 21:73, 26:218, 26:219
Shalat membentuk akhlak manusia: 29:45, 70:22
Hukum shalat
Kewajiban shalat: 2:110, 2:177, 2:277, 4:103, 4:162, 5:12, 6:72, 6:92, 7:29, 8:3, 9:11, 9:18, 9:71,
13:22, 14:31, 14:37, 14:40, 20:132, 22:78, 24:56, 30:31, 33:33, 58:13
Syarat-syarat shalat
Menghadap kiblat waktu shalat
Pemindahan kiblat: 2:142, 2:143, 2:144
Kewajiban menghadap kiblat dan keutamaannya: 2:142, 2:143, 2:144, 2:149, 2:150
Shalat yang tidak wajib menghadap kiblat
Shalat di tengah berkecamuknya perang: 2:239, 4:102
Suci waktu shalat
Suci syarat shalat: 5:6
Kesucian tubuh orang yang shalat: 4:43
Menutup aurat waktu shalat: 7:31
Rukun-rukun shalat
Membaca Al Quran waktu shalat
Bacaan shalat: 73:20
Membaca dengan keras waktu shalat: 17:110
Rukuk: 2:125, 5:55, 9:112, 22:26, 22:77, 48:29, 77:48
Sujud
Sujud salah satu rukun shalat: 22:77, 39:9
Keutamaan tempat sujud: 48:29
Hal yang disunnahkan dalam shalat
Khusyuk dalam shalat: 2:45, 23:2

Tempat-tempat shalat
Tempat yang disunnahkan shalat di atasnya
Shalat di dalam mesjid: 7:29, 24:36
Keutamaan mesjid Quba': 9:108
Masjid-masjid
Keutamaan masjid
Allah suka kepada masjid: 7:29, 24:36
Keutamaan dan pahala membangun masjid: 24:36
Mesjid sebagai rumah Allah di bumi: 2:114, 2:187, 9:17, 9:18, 22:40, 72:18
Membuat mesjid di atas kuburan: 18:21
Etika dalam masjid
Bersetubuh saat beri'tikaf dalam masjid: 2:187
Membersihkan masjid dan membuatnya harum: 2:125, 22:26, 24:36
Sikap masuk masjid: 7:31
Yang berhak masuk masjid
Hukum orang yang junub masuk dan lewat dalam masjid: 4:43
Hukum orang musyrik masuk ke dalam masjid: 9:17, 9:28
Waktu-waktu shalat
Penentuan waktu shalat: 17:78
Keutamaan shalat pada waktunya: 2:238, 7:170, 20:14
Waktu Ashar
Keutamaan shalat Ashar: 2:238, 20:130, 50:39
Waktu Subuh
Keutamaaan shalat Subuh: 17:78, 20:130, 50:39, 89:1
Azan
Disyariatkannya azan: 5:58
Waktu azan
Adzan Jum'at: 62:9
Mengqadha shalat
Meninggalkan shalat karena lupa: 38:32, 38:33, 107:4, 107:5
Menqashar shalat saat bepergian
Disyariatkannya shalat qashar: 4:101
Shalat Jum'at
Keutamaan hari Jum'at
Keutamaan shalat Jum'at: 62:9, 85:3
Hukum shalat Jum'at
Kewajiban shalat Jum'at: 62:9
Orang yang tidak diwajibkan shalat Jum'at
Terlambat shalat Jum'at
Meninggalkan shalat Jum'at karena sakit: 48:17
Khutbah Jum'at
Mendengarkan khutbah Jum'at: 62:11
Etika hari Jum'at
Jual beli pada hari Jum'at: 62:9, 62:10, 62:11
Shalat sunnah
Disyari'atkannya shalat sunnah dan keutamaannya
Shalat malam (tahajjud)
Hukum shalat malam: 11:114, 25:64, 26:219
Keutamaan shalat malam: 11:114, 17:79, 50:40, 73:2, 73:20, 76:26
Waktu shalat malam: 3:113, 17:79, 25:64, 26:218, 32:16, 39:9, 50:40, 51:17, 73:6
Ukuran bacaan pada shalat malam: 20:130, 73:3
Etika shalat malam: 73:20
Meninggalkan kesulitan dalam shalat malam: 2:286, 73:20
Shalat Khauf (waktu perang)
Sifat shalat khauf: 4:102
Disyari'atkannya shalat khauf: 2:239, 4:102
Menqashar shalat khauf: 4:102
Shalat ketika berkecamuknya perang: 2:239
Shalat 'Ied (hari raya)
Sunnat-sunnat shalat 'Ied
Menyembelih kurban setelah shalat 'Ied: 108:2
Sujud tilawah
Ayat-ayat sujud tilawah: 13:15, 16:49, 17:107, 19:58, 22:18, 22:77, 25:60, 27:25, 32:15, 38:24,
41:37, 53:62, 84:21, 96:19
Zakat

Harta
Fitnah harta: 3:14, 8:28, 9:24, 9:55, 9:85, 17:64, 18:46, 23:55, 23:56, 26:88, 28:76, 28:77, 28:79,
63:9, 64:15, 89:20, 100:8, 102:1, 104:2, 104:3
Menjaga harta: 28:76, 28:79, 53:34, 53:35
Menyimpan harta: 4:5, 25:67
Kewajiban atas harta: 28:77, 30:38, 51:19, 57:7, 70:24, 70:25, 92:5
Menginfaqkan harta: 2:215, 2:254, 2:261, 4:37, 25:67, 28:54, 92:5
Meminta harta: 4:32
Mengambil harta dengan cara yang tidak benar: 2:188, 2:279, 4:2, 4:6, 4:20, 4:21, 4:29, 4:30, 4:161,
5:62, 9:34, 26:181, 26:183, 89:19
Harta sebagai penopang kehidupan: 4:5
Hukum zakat
Kewajiban zakat: 2:110, 2:177, 3:180, 4:37, 5:12, 5:55, 6:141, 9:5, 9:11, 9:18, 9:34, 9:71, 22:78,
33:33, 41:7, 58:13, 70:24, 70:25
Menunaikan zakat salah satu rukun Islam: 2:43, 2:83, 2:110, 2:177, 2:277, 4:77, 4:162, 5:12, 5:55,
9:5, 9:11, 9:18, 9:71, 22:41, 31:4, 58:13, 73:20, 98:5
Zakat ajaran setiap Rasul: 19:31, 19:55, 21:73, 98:5
Pahala zakat dan keutamaannya: 2:277, 7:156, 9:5, 9:11, 9:18, 9:71, 23:4, 23:10, 23:11, 24:37,
24:38, 24:56, 30:38, 30:39, 31:5, 33:35, 34:39, 35:29, 42:38, 47:37, 51:19, 57:18, 73:20, 92:5,
92:18
Balasan orang yang tidak menunaikan zakat
Besarnya balasan orang yang tidak menunaikan zakat: 9:77, 92:8
Maksud harta simpanan: 9:34
Harta simpanan akan menjadi bahan bakar di hari kiamat: 9:35
Harta diumpamakan seperti ular: 3:180
Pembahagian zakat
Bagian orang fakir: 9:60, 30:38, 70:25
Bagian orang miskin: 9:60, 30:38, 70:25
Bagian amil (petugas zakat): 9:60
Pembaagian zakat waktu perang: 9:60
Bagian orang yang baru memeluk Islam: 9:60
Bagian hamba: 9:60
Bagian orang yang berjuang di jalan Allah: 9:60
Bagian orang yang musafir: 9:60, 30:38
Zakat tanaman dan buah-buahan: 6:141
Puasa
Keutamaan puasa dan pahalanya
Menghapus dosa dengan puasa: 33:35
Orang yang berpuasa terhindar dari perbuatan maksiat: 2:183
Rukun-rukun puasa
Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa
Masa imsak (menahan diri): 2:187
Yang pertama diwajibkan dalam puasa adalah menahan diri: 2:187
Yang membatalkan puasa
Makan dan minum saat berpuasa: 2:187
Bersetubuh saat berpuasa: 2:187
Bulan Ramadhan
Keutamaan bulan Ramadhan
Al Quran diturunkan di bulan Ramadhan: 2:185, 97:1
Hukum puasa Ramadhan
Kebebasan puasa di bulan Ramadhan pada awal Islam: 2:184
Kewajiban puasa Ramadhan: 2:183, 2:185
Puasa Ramadhan-salah satu rukun Islam: 2:183
Penetapan bulan Ramadhan
Dengan melihat hilal (bulan sabit): 2:189
Hal yang disunnahkan dalam puasa
Shalat malam Ramadhan
Malam Lailatul Qadar
Kelebihan malam Lailatul Qadar: 44:3, 44:4, 97:1, 97:2, 97:3, 97:4, 97:5
I'tikaf
Tempat I'tikaf: 2:187
Pekerjaan orang yang beri'tikaf
Bersetubuhnya orang yang beri'tikaf: 2:187
Puasanya orang yang beri'tikaf: 2:187

Berbuka puasa di bulan Ramadhan
Berbuka karena uzur
Berbukanya orang yang sudah lanjut usia: 2:184
Berbukanya orang yang sakit: 2:184, 2:185
Berbuka karena perjalanan jauh
Berbuka dalam perjalanan: 2:184, 2:185
Mengqadha puasa
Waktu qadha: 2:184, 2:185
Fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa: 2:184
Haji dan Umrah
Haji
Hukum haji
Kewajiban haji: 3:97, 22:27
Haji salah satu rukun Islam: 2:196
Hajinya orang-orang musyrik: 9:2, 9:3, 9:17, 9:28
Syarat-syarat haji: 3:97
Haji dengan berjalan atau bekendaraan: 22:27
Ihram
Miqat (batas) ihram
Batas-batas waktu ihram: 2:189, 2:197
Jenis ihram
Haji Tamattu': 2:196
Larangan-larangan saat berihram
Berbuat fasik waktu haji: 2:197
Bertengkar waktu haji: 2:197
Berburu hewan waktu haji: 5:1, 5:2, 5:94, 5:95, 5:96
Bersetubuh waktu haji: 2:197
Perbuatan yang diperbolehkan saat berihram
Berjual beli: 2:198, 22:28
Tahallul dari ihram: 5:2, 22:29
Masuk tanah haram
Ka'bah
Pembangunan Ka'bah: 2:127, 22:26
Pembersihan berhala dari Ka'bah: 2:125, 22:26
Mewangikan Ka'bah: 2:125, 22:26
Keutamaan tanah suci Mekah
Keamanan di tanah suci Mekah: 14:35, 22:25, 28:57, 29:67, 95:3, 105:2, 105:3, 105:4, 105:5
Masjidil-Haram sebagai masjid pertama: 2:125, 3:96, 22:33
Penyebutan Baitul Haram: 2:125, 2:127, 2:144, 2:149, 2:150, 2:158, 2:191, 2:194, 2:196,
2:217, 3:96, 3:97, 5:2, 5:97, 8:34, 8:35, 9:5, 9:7, 9:19, 9:28, 14:37, 17:1, 17:7, 22:25,
22:26, 22:29, 22:33, 28:57, 29:67, 48:25, 48:27, 52:4, 106:3
Kemuliaan Mekah
Kemuliaan Masjidil-Haram: 2:125, 2:126, 2:191, 3:97, 14:37, 22:25, 27:91, 28:57, 29:67,
105:1
Kekafiran di tanah Haram: 22:25
Peperangan di tanah Haram: 2:191, 3:97, 5:2
Peperangan di bulan-bulan Haram: 2:194, 2:217, 9:5
Membunuh hewan tanah Haram: 5:1, 5:2, 5:95, 5:96
Berlindungnya pelaku maksiat di tanah Haram: 3:97
Kota Mekah dihalalkan untuk Nabi saw.: 90:2
Masuknya orang musyrik ke Mekah: 9:2, 9:3, 9:6, 9:7, 9:17, 9:28
Thawaf
Jenis-jenis thawaf
Tawaf Ifadhah: 22:29
Sunat-sunat thawaf
Shalat setelah tawaf: 2:125
Minum air Zamzam
Memberi minum orang-orang yang haji: 9:19
Sa'i antara Safa dan Marwah
Hukum sa'i: 2:158
Yang pertama kali dilakukan saat sa'i: 2:158
Wukuf di padang Arafah
Keutamaan hari Arafah: 85:3, 89:2
Keluar dari Arafah

Berbondong-bondong keluar dari Arafah: 2:198, 2:199
Muzdalifah
Berhenti di Muzdalifah pada masa Jahiliah: 2:199
Hari raya kurban
Keutamaan hari raya kurban: 89:2
Hadyu (binatang kurban) dan kurban
Hewan yang memenuhi syarat hadyu atau kurban: 22:36
Menyembelih binatang kurban
Cara menyembelih unta atau sapi: 22:36
Bersedekah dan makan daging hewan kurban: 22:28, 22:36
Hadyu
Hukum hadyu: 5:2, 5:97
Tempat jual beli hadyu: 22:33
Waktu penyembelihan: 2:196, 22:28
Tempat penyembelihan: 2:196, 22:33
Hadyu dari haji tamattu': 2:196
Membawa hadyu ke Mekah: 22:33
Anak hewan kurban: 22:33
Kurban
Waktu penyembelihan: 22:28, 108:2
Bercukur
Dalil pelaksanaan bercukur: 48:27
Bercukur pada waktu haji dan umrah: 2:196, 22:29
Bercukur sebelum menyembelih: 2:196
Bercukur dan memendekkan rambut setelah umrah: 48:27
Kembali dari haji dan umrah
Cara masuk ke rumah: 2:189
Ihshar (pengepungan)
Makna ihshar dalam haji: 48:25
Ihshar orang yang haji: 2:196
Ihshar orang yang umrah: 2:196, 48:25
Kafarat ihshar: 2:196
Kafarat haji
Kafarat mencukur kepala: 2:196
Apa yang wajib pada kafarat haji: 2:196
Sumpah dan nazar
Sumpah
Pembagian sumpah
Sumpah sungguh-sungguh: 2:225, 5:89
Sumpah main-main: 2:225, 5:89
Sumpah palsu: 3:77, 6:109, 9:42, 9:107, 58:14
Yang dijadikan sumpah
Yang dijadikan sumpah oleh Allah: 15:72, 15:92, 16:56, 16:63, 36:2, 37:1, 37:2, 37:3, 38:84,
43:2, 44:2, 50:1, 51:1, 51:2, 51:3, 51:4, 51:7, 51:23, 52:1, 52:2, 52:3, 52:4, 52:5, 52:6,
53:1, 56:75, 68:1, 69:38, 69:39, 70:40, 74:32, 74:33, 74:34, 75:1, 75:2, 77:1, 77:2, 77:3,
77:4, 77:5, 79:1, 79:2, 79:3, 79:4, 79:5, 81:15, 81:16, 81:17, 81:18, 84:16, 84:17, 84:18,
85:1, 85:2, 85:3, 86:1, 86:11, 86:12, 89:1, 89:2, 89:3, 89:4, 89:5, 90:1, 90:3, 91:1, 91:2,
91:3, 91:4, 91:5, 91:6, 91:7, 92:1, 92:2, 92:3, 93:1, 93:2, 95:1, 95:2, 95:3, 100:1, 100:2,
100:3, 103:1
Sumpah dengan menyebut nama Allah: 4:62, 5:106, 5:107, 6:109, 9:62, 9:74, 9:95, 12:73,
12:85, 12:91, 12:95, 16:56, 16:63, 21:57, 24:6, 24:8, 26:97
Melanggar sumpah
Perintah melaksanakan sumpah: 5:89, 16:95
Yang dianggap melanggar sumpah: 2:225
Mengubah sumpah karena hal lain yang lebih perlu: 2:224, 24:22
Kafarat melanggar sumpah
Disyariatkannya kafarat pelanggaran sumpah: 5:89, 66:2
Yang berlaku pada kafarat sumpah: 5:89
Memilih kafarat sumpah: 5:89
Menjatuhi hukuman dengan dasar sumpah
Sumpah-sumpah Li'an: 24:6, 24:7, 24:8, 24:9
Beberapa hukum yang berkaitan dengan orang yang sumpah
Bersumpah untuk memutuskan tali silaturahmi: 24:22
Nazar

Melaksanakan nazar
Hukum melaksanakan nazar: 22:29, 38:44, 76:7
Hal yang memenuhi pelaksanaan nazar: 2:270
Beberapa contoh nazar dalam Al Quran: 3:35, 19:26
Zikir
Keutamaan majelis-majelis zikir
Keutamaan zikir: 2:152, 2:156, 2:185, 2:198, 2:203, 8:45, 9:112, 13:28, 18:24, 20:34, 24:37, 29:45,
33:21, 33:35, 62:10, 63:9, 87:15
Banyak-banyak berzikir kepada Allah: 2:200, 3:41, 4:103, 8:45, 20:33, 20:34, 20:130, 22:40, 26:227,
33:21, 33:35, 33:41, 62:10
Zikir yang paling baik: 13:28, 18:46, 19:76
Etika zikir kepada Allah
Zikir setiap saat: 3:191, 4:103
Takut dan menangis saat berzikir: 7:205, 8:2, 17:109, 19:58, 22:35
Menangis ketika membaca Al Quran: 5:83, 19:58
Merendahkan suara ketika berzikir: 7:205
Klasifikasi zikir
Istighfar (mohon ampun)
Keutamaan istighfar: 2:199, 3:17, 4:64, 4:106, 4:110, 5:74, 7:153, 7:161, 8:33, 11:3, 11:52,
11:90, 12:29, 18:55, 24:5, 24:62, 26:51, 26:82, 27:46, 28:16, 38:25, 40:3, 51:15, 51:16,
60:12, 71:10, 71:11, 71:12, 73:20, 110:3
Tempat-tempat istighfar: 2:199
Perintah beristighfar: 2:199, 11:52, 11:61, 11:90, 73:20
Istighfar Nabi saw.: 3:159, 4:64, 4:106, 9:80, 23:118, 24:62, 40:55, 47:19, 60:12, 110:3
Istighfar para Nabi as.: 3:159, 7:23, 7:143, 7:155, 11:47, 12:92, 12:97, 12:98, 14:41, 19:47,
23:118, 24:62, 26:82, 26:86, 28:16, 38:24, 38:35, 40:55, 47:19, 60:4, 60:12, 63:5, 63:6,
71:28, 110:3
Istighfar orang-orang beriman: 2:199, 2:285, 2:286, 3:16, 3:17, 3:193, 23:109, 51:18, 59:10,
66:8
Istighfar untuk kedua orang tua: 9:113, 9:114, 14:41, 17:24, 19:47, 26:86, 60:4, 71:28
Istighfar untuk saudara: 7:151
Istighfar untuk orang-orang musyrik: 9:80, 9:113, 9:114
Istighfar malaikat untuk orang-orang mukmin: 40:7, 40:8, 40:9, 42:5
Kapan disunnatkan istighfar: 3:17, 3:135
Isti'azah (mohon perlindungan)
Jenis-jenis isti'azah
Mohon perlindungan dari sifat hasad: 113:5
Mohon perlindungan dari hal-hal yang dibenci: 19:18, 40:56
Mohon perlindungan dari bahaya cuaca: 113:2
Mohon perlindungan dari kawan yang jahat: 113:2
Mohon perlindungan dari bahaya malam: 113:3
Mohon perlindungan dari syetan jin dan manusia: 3:36, 7:200, 16:98, 23:97, 23:98,
40:27, 41:36, 113:2, 114:4, 114:5, 114:6
Allah melindungi orang yang mohon perlindungan kepadaNya: 113:1, 114:1
Mohon perlindungan dari api neraka: 2:201, 3:16, 3:191, 25:65
Basmalah (Bismillahirrahmanirrahiim)
Membaca basmalah ketika menyembelih: 6:118, 6:119, 6:121
Membaca basmalah ketika berburu: 6:118, 6:119, 6:121
Membaca basmalah pada setiap keadaan: 1:1, 11:41, 27:30
Takbir (Allahu Akbar)
Takbir pada hari-hari Tasyrik: 2:203
Takbir antara Arafah dan Muzdalifah: 2:198
Takbir untuk mengagungkan Allah: 17:111, 22:37, 74:3
Zikir saat shalat
Zikir setelah shalat: 4:103, 50:40, 76:26
Tasbih
Tasbihnya makhluk-makhluk dengan memuji Allah: 1:2, 7:206, 13:13, 16:48, 16:49, 17:44,
21:20, 21:79, 22:18, 24:41, 25:58, 35:34, 37:166, 38:18, 39:75, 40:7, 41:38, 42:5, 50:39,
50:40, 55:6, 57:1, 59:1, 59:24, 61:1, 62:1, 64:1
Tasbih sebagai tanda kesucian Allah: 2:116, 3:191, 4:171, 5:116, 6:100, 7:143, 9:31, 10:18,
10:68, 12:108, 15:98, 16:1, 16:57, 17:1, 17:43, 17:44, 17:93, 17:108, 19:35, 21:22, 23:91,
25:18, 27:8, 30:40, 34:41, 36:36, 36:83, 37:159, 37:180, 39:4, 39:67, 43:13, 43:82, 52:43,
52:49, 56:74, 56:96, 59:23, 68:29, 69:52, 87:1
Tasbih ketika mensyukuri nikmat: 3:41, 10:10, 19:11, 43:13, 110:3

Tasbih ketika takjub: 17:93, 24:16
Tasbih ketika mendengar petir: 13:13
Keutamaan tasbih-tahmid-tahlil: 9:112, 21:87, 24:36, 37:143, 40:55, 48:9, 52:48, 52:49,
68:28
Tahmid (memuji Allah)
Hanya Allah yang berhak dipuji: 1:2, 6:1, 6:45, 10:10, 14:39, 16:75, 16:114, 17:111, 18:1,
23:28, 27:15, 27:59, 27:93, 28:70, 29:63, 30:18, 31:25, 34:1, 35:34, 37:182, 39:29, 39:74,
39:75, 40:7, 45:36, 64:1
Memuji Allah atas nikmat-nikmatNya: 1:2, 5:20, 5:89, 6:1, 6:45, 7:43, 14:39, 16:78, 16:114,
16:121, 23:28, 25:58, 27:15, 27:16, 27:19, 27:59, 30:18, 34:1, 35:34, 37:182, 93:11
Tempat-tempat zikir
Zikir di Masy'aril Haram: 2:198
Zikir di Mina: 2:203
Zikir di hari-hari tasyrik: 2:203
Waktu-waktu zikir
Zikir setelah ibadat: 2:185, 2:200, 4:103, 22:28
Zikir Ketika ditimpa bala: 2:156, 3:173, 20:25, 20:26, 20:33, 20:34
Zikir ketika lupa: 18:24
Zikir di setiap waktu: 3:41, 7:205, 30:17, 30:18, 33:41, 33:42, 38:18, 40:55, 48:9, 52:48, 52:49,
73:8, 76:25
Bacaan zikir pada waktu pagi dan sore: 7:205
Ancaman bagi yang melupakan zikir kepada Allah: 4:142, 5:91, 7:205, 10:92, 20:124, 21:1, 24:37,
25:18, 63:9
Zikir ketika menghadapi musuh: 8:45
Sebab-sebab zikir: 5:4, 6:118, 6:119, 6:121, 22:28, 22:34, 22:36
Do'a
Keutamaan doa: 2:186, 2:201, 3:38, 3:39, 19:7, 20:36, 20:37, 21:76, 21:84, 21:88, 21:90, 23:41, 26:119,
26:170, 27:62, 28:16, 28:21, 35:10, 37:101, 38:36, 38:43, 40:60
Perintah berdoa: 7:29, 7:55, 7:56, 9:103
Etika berdoa
Ikhlas dalam berdoa: 7:29, 10:22, 29:65, 31:32, 40:14, 40:65
Berdoa antara suara pelan dan keras: 7:55, 7:205, 17:110
Mengulang-ulang doa: 11:45, 19:4
Waktu-waktu berdoa dan sebab-sebabnya
Doa hendak berperang: 2:250, 3:147
Doa mohon kejelekan: 10:11, 17:11
Doa mohon petunjuk (hidayah): 1:6, 2:70, 7:89, 18:24, 28:22
Doa mohon kebaikan hidup: 1:6, 3:8, 3:16, 3:191, 3:193, 3:194, 7:126, 7:156, 12:101, 26:83, 26:84,
26:85, 26:87, 27:19, 52:28, 66:11
Doa mohon ampunan dosa: 2:58, 2:285, 3:16, 3:135, 3:147, 3:193, 7:23, 7:151, 7:155, 11:47,
14:41, 23:109, 23:118, 26:51, 26:82, 26:86, 28:16, 59:10, 60:5, 66:8, 71:28
Doa mohon dikaruniai anak: 3:38, 7:189, 21:89
Doa saat selesai haji: 22:28
Doa untuk keburukan lawan: 2:286, 3:147, 10:88, 21:112, 29:30, 54:10, 71:24, 71:26, 71:28, 111:1
Doa ketika takut: 3:173, 6:63, 28:21, 28:33
Doa ketika sakit: 21:83, 38:41
Doa ketika naik kendaraan: 43:13, 43:14
Doa ketika terjadi musibah: 6:40, 6:41, 6:63, 7:94, 7:126, 10:12, 10:22, 10:86, 17:67, 18:10, 21:87,
23:26, 23:39, 26:117, 26:118, 26:119, 26:169, 27:62, 28:16, 28:21, 28:24, 28:47, 29:65, 30:33,
31:32, 39:8, 39:49, 41:51, 44:22
Doa untuk kebaikan muslimin: 59:10, 71:28
Doa para nabi: 2:124, 2:126, 2:127, 2:128, 2:129, 2:260, 3:38, 3:41, 5:114, 7:23, 7:89, 7:134, 7:135,
7:143, 7:151, 7:155, 9:129, 10:88, 10:89, 11:45, 12:33, 12:34, 12:83, 12:92, 12:101, 14:15, 14:35, 14:36,
14:37, 14:38, 14:39, 14:40, 14:41, 17:80, 19:4, 19:5, 19:6, 19:7, 19:10, 20:25, 20:26, 20:27, 20:28,
20:29, 20:30, 20:31, 20:32, 20:33, 20:34, 20:35, 21:76, 21:83, 21:84, 21:87, 21:89, 21:90, 23:26, 23:29,
23:39, 23:93, 23:94, 23:97, 23:98, 23:118, 26:13, 26:78, 26:79, 26:80, 26:81, 26:82, 26:83, 26:84, 26:85,
26:86, 26:87, 26:88, 26:89, 26:117, 26:118, 26:169, 27:19, 28:34, 29:30, 37:75, 37:100, 38:35, 40:27,
44:20, 44:22, 54:10, 60:4, 68:48, 71:26, 71:27, 71:28
Doa orang-orang beriman: 1:5, 1:6, 3:35, 3:36, 3:53, 3:191, 3:192, 3:193, 3:194, 4:75, 5:83, 10:85, 10:86,
17:24, 17:80, 17:110, 17:111, 18:24, 23:109, 25:65, 25:74, 40:44, 46:15, 52:28, 60:4, 60:5, 66:11, 113:1,
113:2, 113:3, 113:4, 113:5, 114:1, 114:2, 114:3, 114:4, 114:5, 114:6
Doa malaikat untuk orang-orang beriman: 11:73, 40:7, 40:8, 40:9
Terkabulnya doa
Doa para nabi dikabulkan: 2:260, 3:39, 3:41, 5:115, 10:89, 12:34, 19:7, 19:10, 20:36, 21:76, 21:77,

21:84, 21:88, 21:90, 26:119, 26:120, 26:170, 26:171, 26:172, 26:173, 28:35, 29:31, 29:32, 29:33,
29:34, 37:75, 37:101, 38:25, 38:36, 38:39, 44:23, 44:24, 54:11, 54:12, 54:13, 68:50
Doa orang-orang beriman dikabulkan: 2:186, 3:37, 3:195, 8:9, 40:45, 40:46, 40:60, 42:26
Berdoa bukan kepada Allah: 6:71, 7:194, 7:195, 7:197, 10:106, 11:101, 13:14, 17:56, 17:67, 18:52, 22:12,
22:62, 22:73, 26:213, 28:64, 31:30, 34:32, 35:13, 35:14, 35:40, 39:38, 40:20, 41:48, 43:86, 46:5

Akhlaq dan Adab

Akhlaq
Akhlaq mulia
Ihsan: 2:83, 2:112, 2:177, 2:195, 2:229, 3:134, 3:148, 3:172, 4:125, 4:128, 5:85, 5:93, 7:56, 7:161,
9:91, 9:100, 9:120, 10:26, 11:115, 12:22, 12:78, 12:90, 16:30, 16:90, 16:128, 17:7, 22:37, 28:14,
28:77, 29:69, 31:3, 31:22, 37:80, 37:105, 37:110, 37:121, 37:131, 39:10, 39:34, 46:12, 51:16,
53:31, 55:60, 77:44
Menyampaikan amanat: 2:283, 3:75, 4:2, 4:58, 8:27, 23:8, 70:32
Etika terhadap Allah: 2:32, 7:143, 11:45, 11:47, 18:24, 20:12, 20:84, 26:51, 27:19
Etika terhadap Nabi
Memanggil Nabi dengan namanya: 24:63, 49:4, 49:5
Meninggikan suara melebihi suara Nabi: 49:1, 49:2, 49:3
Etika berbicara dengan Nabi: 2:104, 49:3, 49:4, 49:5
Memohon diri kepada Nabi saat meninggalkan majlisnya: 24:62
Pembicaraan khusus dengan Nabi: 58:12, 58:13
Istiqamah (teguh pendirian): 10:89, 11:112, 41:6, 42:15, 45:18, 46:13
Mendamaikan perselisihan antar manusia
Keutamaan mendamaikan perselisihan antar manusia: 2:182, 2:224, 4:35, 4:85, 4:114, 7:142,
8:1, 49:9, 49:10
Mendamaikan antara suami dan isteri: 2:232, 4:35, 4:128
Inabah (taubat): 11:75, 11:88, 13:27, 30:31, 30:33, 31:15, 34:9, 38:24, 38:34, 39:8, 39:17, 39:54,
40:13, 42:10, 42:13, 50:8, 50:33, 60:4
Infaq
Anjuran untuk berinfaq: 2:254, 2:261, 3:17, 3:92, 3:180, 14:31, 17:29, 25:67, 26:88, 32:16,
35:29, 36:47, 42:38, 51:19, 57:7, 57:10, 57:11, 57:18, 63:10, 64:16, 64:17, 73:20, 107:3
Infaq-pelindung dari api neraka: 2:177, 3:17, 3:134, 4:39, 8:60, 34:39, 51:19, 90:14, 90:15,
90:16, 92:18, 107:3
Ancaman bagi yang tidak meninfaqkan hartanya: 2:254, 3:180, 4:37, 9:34, 9:35, 50:25, 92:8
Melindungi janda-janda dan orang miskin: 2:177, 2:215, 4:8, 4:36, 18:79, 24:22, 69:34, 74:44,
76:8, 89:18, 90:16, 107:3
Mendahulukan kepentingan orang lain: 2:177, 59:9
Menyempurnakan takaran dan timbangan: 6:152, 7:85, 11:84, 11:85, 12:59, 12:88, 17:35, 26:181,
26:182, 26:183, 55:8, 55:9
Berbuat baik
Hakikat kebaikan: 2:177, 2:189
Keutamaan perbuatan baik
Keutamaan silaturahmi: 4:1, 8:75, 13:21, 13:25, 30:38, 33:6, 60:8
Berbuat baik merupakan sebaik-baik amalan: 2:224, 3:92, 3:134
Berbakti kepada kedua orang tua
Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar: 6:151, 17:23, 46:17
Yang patut dijadikan teman: 12:99, 12:100
Hubungan orang kafir dengan orang tuanya yang muslim: 29:8, 31:15, 58:22, 60:1,
60:8, 60:13
Silaturahmi
Dosa orang yang memutuskan hubungan silaturahmi: 2:27, 13:25, 47:23, 50:25
Sedekah kepada keluarga: 2:215, 50:25
Hubungan dengan saudara yang musyrik: 9:23, 29:8, 31:15, 58:22, 60:1, 60:2, 60:8,
60:9
Larangan membunuh anak karena takut miskin: 6:137, 6:140, 6:151, 17:31

Rendah diri dan khusyuk: 2:238, 3:17, 3:43, 3:199, 5:83, 7:55, 11:23, 14:37, 14:38, 14:40, 14:41,
17:109, 19:3, 19:4, 21:83, 21:87, 21:90, 23:2, 23:76, 25:64, 25:65, 30:26, 32:16, 33:35, 38:41,
39:9, 46:15, 57:16, 60:5, 79:45
Tolong menolong: 5:2, 48:29
Berserah diri: 20:72, 26:50, 39:38, 40:44
Takwa
Keutamaan takwa: 2:103, 2:189, 2:197, 2:203, 2:224, 3:15, 3:76, 3:120, 3:123, 3:133, 3:172,
3:179, 3:186, 3:198, 3:200, 4:77, 4:128, 4:129, 5:35, 5:65, 5:93, 5:100, 6:155, 7:26, 7:35,
7:96, 7:156, 7:169, 7:201, 8:29, 9:4, 9:7, 9:36, 9:108, 12:57, 12:90, 12:109, 16:31, 16:128,
19:63, 24:52, 27:53, 36:45, 39:61, 39:73, 43:67, 49:13, 65:2, 65:3, 65:4, 65:5, 92:5
Sifat-sifat orang yang bertakwa: 2:3, 2:4, 3:115, 7:201, 8:34, 22:32, 23:57, 23:61, 49:3,
53:32
Menyeru pada ketakwaan: 2:41, 2:48, 2:194, 2:196, 2:197, 2:203, 2:223, 2:231, 2:233,
2:241, 2:278, 2:281, 2:282, 2:283, 3:50, 3:102, 3:123, 3:125, 3:130, 3:200, 4:1, 4:9, 4:128,
4:129, 4:131, 5:2, 5:4, 5:7, 5:8, 5:11, 5:35, 5:57, 5:88, 5:93, 5:96, 5:100, 5:108, 5:112,
6:51, 6:69, 6:72, 6:153, 6:155, 7:128, 8:1, 8:69, 9:119, 22:1, 30:31, 33:55, 33:70, 36:45,
37:124, 39:10, 39:16, 49:1, 49:12, 57:28, 58:9, 59:7, 59:18, 60:11, 64:16, 65:1, 65:10, 71:3
Jalan takwa: 2:21, 2:63, 2:177, 2:179, 2:183, 2:187, 7:171
Pahala takwa: 2:212, 3:15, 3:120, 3:133, 3:172, 3:179, 3:198, 4:77, 5:65, 5:100, 6:32, 8:29,
9:4, 9:7, 9:36, 9:109, 9:123, 10:62, 10:63, 12:57, 12:109, 15:45, 16:30, 19:63, 19:85, 24:52,
25:15, 27:53, 39:20, 39:73, 64:16, 65:2, 68:34, 77:41, 78:31
Mengagungkan syi'ar Allah tanda ketakwaan hati: 5:2, 22:30, 22:32, 22:36, 22:37
Tawadhu (rendah diri): 7:199, 15:88, 17:37, 22:34, 25:63, 26:215, 31:18, 31:19
Taubat
Keutamaan taubat: 2:160, 2:222, 4:26, 4:27, 4:64, 5:34, 5:39, 7:153, 8:38, 9:3, 9:11, 9:74,
9:112, 11:3, 11:52, 11:90, 13:27, 17:25, 19:60, 20:82, 24:31, 25:70, 25:71, 28:67, 38:24,
38:25, 39:54, 40:7, 66:4, 66:8
Perintah bertaubat: 5:74, 7:153, 7:161, 9:104, 11:52, 11:61, 24:31, 39:54, 66:4, 66:8, 110:3
Waktu diterimanya taubat: 3:90, 4:17, 4:18, 6:158, 10:90, 10:91
Cara bertaubat: 2:37, 2:54, 2:160, 3:135, 4:64, 4:92, 4:110, 4:146, 5:74, 6:54, 7:23, 11:3,
12:97, 16:119, 24:5, 25:70, 25:71, 66:8
Tidak putus asa untuk mendapatkan ampunan: 3:135, 4:116, 4:146, 5:34, 5:39, 9:102, 9:118,
15:59, 16:119, 20:82, 25:70, 25:71, 27:11, 39:53, 71:10
Penyesalan adalah taubat: 3:135, 28:15, 68:32
Penyesalan yang tiada berarti: 5:31, 5:52, 6:27, 6:31, 7:5, 9:82, 10:51, 10:54, 18:42, 19:39,
21:14, 21:46, 21:97, 23:100, 23:106, 23:107, 25:27, 25:28, 26:100, 26:101, 26:102, 26:157,
28:47, 28:64, 33:66, 34:33, 37:20, 37:27, 37:28, 39:56, 39:57, 39:58, 40:52, 41:29, 43:38,
63:10, 66:7, 67:10, 68:31, 69:28, 69:50, 89:24
Orang yang diterima dan yang tidak diterima taubatnya
Taubat orang yang berzina: 4:16
Taubat pencuri: 5:39
Taubat pembunuh: 4:92
Taubat orang yang menuduh zina: 24:5
Taubat orang kafir: 3:89
Taubat orang murtad: 3:89
Taubat orang munafik: 4:146
Tawakkal: 3:122, 3:159, 3:160, 3:173, 4:81, 5:11, 5:23, 7:89, 8:2, 8:49, 8:61, 9:51, 9:59, 9:129,
10:71, 10:84, 10:85, 11:56, 11:88, 11:123, 12:67, 13:30, 14:11, 14:12, 16:42, 16:99, 25:58,
26:217, 27:79, 29:59, 33:3, 33:48, 39:38, 42:10, 42:36, 58:10, 60:4, 64:13, 65:3, 67:29, 73:9
Berpendirian: 2:249, 2:250, 3:8, 3:144, 3:146, 3:147, 3:153, 4:104, 8:45, 26:50, 33:22, 47:35
Cinta karena Allah
Kewajiban mencintai Allah dan RasulNya: 2:165, 3:31, 9:24
Tanda cinta karena Allah: 3:31, 5:54, 59:9
Suka berbuat baik kepada orang bagian dari iman: 59:10
Keutamaan bersaudara karena Allah
Cinta Ilahi bagi orang yang bersaudara karena Allah: 8:63
Hubungan timbal balik dengan saudara: 8:72, 8:74, 24:61, 49:10, 90:17, 103:3
Menjaga rahasia: 66:3
Hikmah: 2:129, 2:151, 2:231, 2:251, 2:269, 3:48, 3:79, 3:81, 3:164, 4:54, 4:113, 5:110, 6:89,
12:22, 16:125, 17:1, 17:39, 21:74, 21:79, 26:21, 26:83, 28:14, 31:12, 33:34, 38:20, 43:63, 45:16,
54:5, 62:2
Sabar: 3:134, 23:96
Malu
Malu bagian dari kebenaran: 33:53
Takut kepada Allah: 2:40, 2:150, 2:197, 2:279, 2:283, 3:28, 3:30, 4:9, 4:77, 5:3, 5:28, 5:44, 5:94,
6:15, 7:56, 7:149, 7:205, 8:2, 8:48, 9:13, 9:18, 13:10, 13:12, 13:13, 13:21, 14:14, 16:50, 16:51,
17:57, 20:3, 21:49, 21:90, 22:35, 23:57, 23:60, 24:52, 27:10, 31:33, 32:16, 33:37, 33:39, 35:18,

36:11, 39:13, 39:16, 39:23, 49:10, 50:33, 52:26, 55:46, 59:13, 67:12, 70:27, 70:28, 71:13, 74:36,
76:10, 79:40, 87:10, 98:8
Berharap (raja'): 4:104, 5:84, 12:87, 13:12, 15:56, 17:57, 18:110, 39:9
Kasih sayang (rahmat)
Keutamaan dan perintah berkasih sayang: 17:24, 24:22, 90:17
Rahmat Allah mendahului kemurkaanNya: 2:64, 3:89, 3:155, 4:29, 4:64, 4:66, 4:147, 6:133,
7:56, 14:10, 23:75, 23:109, 24:14, 24:20, 24:21, 27:11, 33:24, 36:43, 36:44, 40:7, 40:9
Putus asa dari rahmat Allah: 12:87, 15:55, 15:56, 17:83, 30:36, 39:53
Rahmat di antara orang-orang beriman: 7:199, 48:29
Ridha: 9:51, 9:59, 88:9, 93:5, 98:8
Lemah lembut: 7:199, 17:28, 25:63, 48:29
Zuhud
Tentang dunia
Dunia penjara orang mukmin dan surga orang kafir: 2:214, 3:14, 7:51, 20:131, 28:61,
42:36
Kerendahan dunia: 3:14, 3:157, 3:185, 3:197, 4:74, 4:77, 4:94, 6:32, 6:130, 7:51,
7:169, 7:176, 8:67, 10:58, 11:15, 11:95, 13:26, 16:96, 16:107, 16:117, 18:8, 18:45,
20:72, 22:47, 26:88, 26:205, 26:207, 28:60, 28:61, 29:64, 30:55, 40:39, 42:36, 43:32,
43:35, 46:35, 47:36, 57:20, 87:17, 93:4
Singkatnya umur dunia: 7:24, 9:38, 10:24, 10:45, 11:68, 11:95, 17:52, 20:103,
20:104, 23:112, 23:113, 23:114, 28:61, 30:55, 40:39, 46:35, 77:46, 78:40, 79:46,
87:17
Dunia merupakan tempat ujian: 2:155, 2:212, 2:214, 3:140, 3:141, 3:142, 3:152,
3:166, 3:179, 3:186, 5:48, 6:42, 6:53, 6:70, 6:130, 6:165, 7:51, 7:94, 7:129, 7:163,
7:168, 8:17, 8:28, 9:16, 9:126, 11:118, 16:112, 18:7, 20:72, 21:35, 23:30, 25:20,
27:40, 29:2, 29:3, 29:10, 30:41, 31:33, 32:21, 33:11, 33:28, 33:29, 33:72, 34:21,
35:37, 39:49, 46:20, 47:4, 47:31, 52:47, 67:2, 68:17, 72:17, 75:36, 76:2, 89:15,
89:16
Cela dunia: 6:70, 6:130, 7:51, 7:169, 7:176, 8:67, 9:38, 10:23, 13:26, 14:3, 28:60,
28:61, 29:64, 42:36, 79:38, 87:17, 93:4
Hakikat zuhud di dunia: 3:157, 4:74, 13:26
Keutamaan zuhud dan pendek harapan: 3:157, 20:131, 28:80, 42:20
Perhatian terhadap dunia: 2:96, 2:200, 2:204, 2:212, 3:14, 3:145, 3:152, 4:134, 7:51, 7:169,
7:176, 9:38, 9:55, 9:85, 10:7, 11:15, 13:26, 14:3, 16:107, 28:83, 29:64, 30:7, 31:33, 35:5,
42:20, 45:35, 46:20, 53:29, 56:45, 57:14, 62:11, 63:9, 64:15, 75:20, 76:27, 79:38, 87:16,
102:1, 102:2, 104:2, 104:3
Ketenangan: 13:28, 39:23, 48:18, 48:26
Lapang dada: 3:134, 7:199, 24:12, 37:84, 59:9, 59:10
Mengadu kepada Allah: 26:117
Bersyukur
Bersyukur atas nikmat Allah: 2:152, 2:172, 2:239, 3:43, 3:123, 3:144, 3:145, 5:6, 5:89, 7:58,
7:144, 7:189, 14:7, 16:121, 27:40, 28:17, 28:73, 29:17, 31:12, 34:13, 39:66
Sabar
Kesabaran Allah atas kejahatan orang kafir: 3:181, 4:50, 6:108, 16:54, 17:40, 17:42
Para nabi adalah orang yang paling berat menerima ujian: 2:87, 2:91, 2:217, 3:21, 3:161,
3:183, 3:184, 4:113, 5:49, 5:70, 5:110, 6:10, 6:25, 6:34, 6:112, 7:60, 7:61, 7:66, 7:67, 7:77,
7:82, 7:88, 7:90, 7:109, 7:127, 7:131, 8:30, 9:40, 9:61, 10:65, 10:71, 10:76, 10:78, 11:12,
11:27, 11:32, 11:53, 11:54, 11:55, 11:62, 17:47, 17:103, 18:106, 19:46, 20:40, 20:63, 21:3,
21:5, 21:36, 21:41, 21:68, 21:74, 21:76, 21:87, 22:42, 22:43, 22:44, 23:33, 23:38, 23:70,
25:4, 25:5, 25:7, 25:8, 25:9, 25:20, 25:31, 25:41, 26:14, 26:27, 26:29, 26:34, 26:35, 26:111,
26:112, 26:116, 26:117, 26:123, 26:141, 26:153, 26:154, 26:160, 26:167, 26:169, 26:176,
26:185, 26:186, 26:187, 27:13, 27:47, 27:49, 27:56, 27:70, 28:24, 28:36, 28:48, 29:24,
29:29, 34:43, 34:45, 35:4, 35:25, 36:14, 36:15, 36:18, 36:30, 36:69, 37:36, 37:97, 37:106,
38:4, 38:6, 38:7, 38:14, 38:41, 40:5, 40:24, 40:25, 40:26, 40:28, 40:37, 43:7, 43:30, 43:52,
43:53, 44:14, 46:8, 46:22, 50:12, 50:13, 50:14, 51:39, 51:52, 52:30, 52:33, 54:9, 54:18,
54:23, 54:24, 54:25, 54:33, 60:1, 61:5, 66:10, 68:2, 68:51, 69:41, 69:42, 72:19, 81:22,
96:10, 108:3, 111:4
Perintah bersabar: 2:45, 2:153, 3:120, 3:146, 3:186, 3:200, 7:128, 8:46, 10:109, 11:49,
11:115, 16:127, 18:28, 19:65, 20:132, 25:20, 30:60, 31:17, 38:17, 40:55, 40:77, 46:35,
50:39, 52:48, 54:27, 68:48, 68:49, 70:5, 73:10, 74:7, 90:17
Ganjaran sabar: 2:153, 2:155, 2:157, 2:177, 2:249, 3:142, 3:200, 7:137, 8:46, 8:66, 11:11,
11:115, 12:90, 13:24, 16:96, 16:110, 16:126, 22:35, 23:111, 25:75, 28:54, 28:80, 29:59,
32:24, 33:35, 38:44, 39:10, 41:35, 42:43, 49:5, 76:12, 90:18, 103:3
Kapan kita harus bersabar
Sabar menghadapi penyakit: 2:214
Sabar dalam menghadapi sesuatu yang kita benci: 2:155, 2:156, 2:157, 2:177, 2:214,
2:217, 3:186, 7:125, 7:126, 16:42, 18:69, 28:24, 37:102, 94:5, 94:6

Sabar saat berperang: 2:177, 2:250, 3:125, 3:142, 3:146, 3:153, 3:200, 8:15, 8:16,
8:45, 8:46, 8:65, 8:66, 33:22
Jujur
Keutamaan berhati-hati dalam berbuat jujur: 2:177, 3:17, 5:119, 9:119, 33:8, 33:23, 33:24,
33:35, 39:33, 47:21, 49:15
Mematuhi pemimpin
Kewajiban mematuhi pemimpin: 4:59, 24:48, 24:51
Mendengar dan patuh pada selain maksiat: 4:59, 26:151, 26:152, 29:8, 31:15, 34:31, 34:32,
34:33, 60:12
Mengikuti pemimpin dalam jihad: 3:146, 3:152, 3:153, 3:172, 4:59
Adil: 3:18, 4:3, 4:58, 5:8, 5:42, 6:152, 7:29, 16:76, 16:90, 16:118, 49:9, 57:25
Menjaga kehormatan diri: 2:273, 4:6, 4:25, 5:5, 23:5, 24:30, 24:31, 24:33, 24:60, 33:35, 66:12,
70:29, 70:30
Memaafkan orang yang bersalah: 2:109, 3:134, 4:31, 4:149, 5:13, 7:199, 15:85, 23:96, 24:22,
41:34, 42:37, 42:40, 42:43, 43:89, 45:14, 64:14
Kepuasan: 9:59, 20:131
Memuliakan dan menerima tamu: 11:69, 18:77, 28:25, 51:26, 51:27
Bersandar kepada Allah: 2:250, 3:122, 4:45, 5:23, 6:17, 6:40, 6:41, 6:43, 7:55, 7:125, 7:149, 7:155,
7:156, 7:200, 8:49, 9:51, 9:59, 9:118, 9:129, 10:22, 11:56, 11:80, 11:123, 12:67, 12:86, 13:30,
16:53, 18:27, 19:48, 21:112, 23:26, 23:29, 25:30, 25:65, 26:12, 26:62, 26:117, 27:62, 28:21,
28:22, 28:24, 28:33, 29:30, 30:33, 33:3, 39:8, 40:56, 40:84, 44:20, 51:50, 54:10, 55:29, 58:1,
58:10, 60:4, 64:13, 67:29, 71:25, 72:22, 75:10, 75:11, 113:1
Pujian
Pujian Allah terhadap diriNya: 6:1, 7:54, 7:190, 8:40, 13:9, 13:12, 25:1, 25:61, 28:68, 28:70,
30:18, 31:11, 31:30, 32:7, 35:14, 67:1
Pujian manusia terhadap dirinya: 4:49, 53:32
Siaga: 2:177, 3:200
Waspada: 2:284, 3:29, 13:10
Cinta: 7:199, 30:21, 48:29
Nasihat: 4:63, 5:79, 7:159, 11:34, 24:17, 28:20, 28:76, 36:20, 90:17, 103:3
Keyakinan: 2:249, 26:24, 26:50, 26:62, 27:3, 33:22, 37:102
Akhlaq-Akhlaq buruk
Menuruti hawa nafsu: 2:120, 2:145, 4:135, 5:48, 5:49, 5:77, 6:56, 6:119, 6:150, 7:176, 18:28,
19:59, 20:16, 22:71, 25:43, 28:50, 30:29, 38:26, 42:15, 45:18, 45:23, 47:14, 47:16, 53:23, 54:3
Mengikuti prasangka: 3:154, 4:157, 6:116, 6:148, 10:36, 10:66, 53:23, 53:28
Berbaur dengan orang-orang bodoh: 4:140, 6:68, 7:199
Orang yang paling jelek di sisi Allah: 8:22, 8:55
Beretika buruk terhadap Allah: 2:26, 2:55, 2:68, 2:69, 2:70, 2:118, 5:24, 8:31, 25:21, 25:26
Sombong dan berbangga-bangga
Celaan berbangga-bangga: 4:36, 11:10, 17:37, 28:83, 31:18, 57:20, 57:23
Celaan kesombongan: 4:36, 17:37, 28:83, 31:18, 40:75, 57:23
Balasan orang yang sombong: 9:25, 28:81, 31:18, 75:34, 75:35
Bangga dengan banyak anak: 18:34, 57:20, 102:1
Bangga dengan banyak harta: 18:34, 57:20, 102:1
Takabbur: 2:34, 2:206, 2:247, 4:36, 4:172, 4:173, 6:93, 6:157, 7:36, 7:40, 7:48, 7:75, 7:76, 7:133,
7:146, 7:206, 10:75, 15:31, 15:33, 16:23, 16:29, 17:37, 22:9, 23:46, 23:67, 25:21, 25:60, 26:5,
27:14, 28:39, 29:39, 31:7, 31:18, 32:15, 34:31, 34:43, 35:43, 37:13, 37:35, 38:74, 38:75, 39:59,
39:60, 39:72, 40:35, 40:60, 40:76, 41:15, 45:8, 45:31, 46:10, 46:20, 54:2, 57:23, 63:5, 71:7,
74:23, 74:49
Menipu: 4:120, 17:64, 18:34, 26:44, 67:20, 74:6
Berlebih-lebihan: 3:147, 4:6, 6:141, 7:31, 7:81, 10:83, 17:26, 17:27, 17:29, 25:67
Menyebarkan Kejelekan: 4:27, 24:11, 24:15, 24:19
Permusuhan: 2:178, 2:190, 2:194, 2:231, 5:2, 5:87, 6:119, 7:55, 9:10, 26:166, 48:25, 68:12
Makan riba: 2:275, 2:279, 3:130, 4:161, 30:39
Istinkaf (sombong): 4:172, 4:173
Membuat kerusakan: 2:11, 2:27, 2:60, 2:205, 2:251, 3:63, 4:27, 5:32, 5:33, 5:64, 7:56, 7:74, 7:85,
7:86, 7:103, 8:73, 9:107, 11:85, 12:73, 13:25, 16:88, 17:16, 18:94, 26:130, 26:152, 26:183, 27:14,
27:34, 27:48, 28:4, 28:19, 28:77, 28:83, 29:30, 29:36, 30:41, 38:28, 47:22, 89:12
Kikir dan bakhil: 2:268, 3:180, 4:37, 9:67, 9:76, 17:29, 17:100, 25:67, 36:47, 47:37, 47:38, 53:34,
57:24, 59:9, 64:16, 68:24, 70:21, 89:17, 89:18, 92:8, 107:3, 107:7
Mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti orang lain: 2:262, 2:264, 74:6
Bathr (Tidak menerima kebenaran dan mensyukuri nikmat): 8:47, 11:10, 28:58
Benci: 5:91, 102:3
Zalim dan melampaui batas: 16:90, 42:42, 49:9
Buhtan (bohong atau pura-pura): 4:20, 4:112, 4:156, 24:16, 33:58, 60:12
Tabzir (foya-foya): 6:141, 7:31, 17:26, 17:27
Memata-matai: 49:12

Berangan-angan: 4:32, 15:88, 28:79, 53:24
Memanggil dengan nama (julukan) yang jelek: 49:11
Pasrah (tanpa usaha): 5:24
Pengecut: 2:246, 4:77, 5:22, 5:24, 8:15, 33:13, 33:19, 47:20
Dengki
Ain (dengki) suatu realita: 113:5
Menjauhi dengki dan kezaliman: 4:32
Mengucapkan Masyaa' Allah Laa Quwata Illa Billah: 18:39
Kotoran atau kejahatan: 3:179, 5:100, 6:136, 7:58, 24:26
Berkhianat: 3:75, 4:107, 5:13, 8:27, 8:58, 8:71, 12:52, 22:38, 66:10
Bermuka dua: 2:14, 2:76, 3:119, 4:81, 9:8
Riya: 2:264, 4:38, 4:142, 8:47, 107:6
Mencaci
Larangan mengutuk dan mencaci: 4:148, 49:11
Mengutuk orang kafir dan mencacinya: 2:88, 2:89, 2:159, 2:161, 3:87, 4:46, 4:47, 4:52, 5:13,
5:60, 5:64, 5:78, 7:44, 9:30, 9:68, 11:18, 11:60, 11:68, 11:95, 11:99, 13:25, 33:57, 33:64,
33:68, 48:6, 51:10, 63:4, 74:19, 74:20, 80:17
Mengejek atau mengolok-olok: 2:14, 2:15, 2:67, 2:202, 4:140, 5:57, 5:58, 6:5, 6:10, 9:64, 9:65,
9:79, 11:8, 11:38, 15:11, 15:95, 16:34, 18:56, 18:106, 21:36, 21:41, 23:110, 25:41, 26:6, 26:25,
27:56, 31:6, 36:30, 37:12, 37:14, 39:48, 39:56, 40:83, 43:7, 43:32, 45:9, 45:33, 45:35, 49:11
Buruk sangka: 3:154, 6:116, 10:36, 10:60, 10:66, 38:27, 41:50, 45:32, 48:6, 48:12, 49:12, 53:23
Ragu-ragu: 2:10, 9:45, 9:110, 22:11, 50:25
Menghalang-halangi kebenaran: 2:217, 3:70, 3:71, 3:72, 3:99, 4:61, 4:160, 4:167, 5:43, 5:75, 7:45,
7:86, 8:34, 8:36, 8:47, 9:9, 9:34, 11:19, 14:3, 14:30, 16:88, 16:94, 17:73, 22:25, 31:6, 47:1, 47:32,
47:34, 58:16, 63:2
Kezaliman
Balasan kezaliman: 2:59, 2:114, 2:124, 3:117, 4:20, 4:30, 4:153, 4:168, 5:29, 5:31, 6:21,
6:129, 6:135, 6:144, 7:5, 7:9, 7:41, 7:44, 7:47, 7:162, 7:165, 7:166, 8:54, 11:18, 11:113,
20:111, 25:27, 25:37, 28:37, 28:59, 29:40, 42:42, 53:52
Kemenangan atas orang zalim: 4:148, 42:39, 42:41
Maafnya orang yang teraniaya: 4:149, 23:96, 42:40
Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat: 20:111, 42:42
Balasan terhadap kezaliman: 42:41
Ghadar (khianat): 2:27, 8:56, 8:58, 8:71
Curang: 6:152, 83:1, 83:2, 83:3
Marah
Marah karena Allah: 7:71, 7:150, 7:154, 20:86, 21:87
Mengumpat dan membicarakan orang lain
Menjauhkan diri dari mengumpat: 49:12, 68:11
Balasan orang-orang yang mengumpat: 49:12
Mengumpat orang yang zalim: 4:148
Membunuh: 4:29, 4:30, 4:92, 4:93, 5:29, 5:30, 5:32, 6:137, 6:140, 6:151, 17:33, 25:68, 28:15,
60:12
Menuduh berbuat zina: 24:4, 24:11, 24:23, 33:58
Dusta
Dusta itu tercela: 4:50, 5:41, 6:93, 7:37, 16:105, 29:68
Balasan dusta: 4:50, 6:93, 6:150, 7:36, 7:37, 7:38, 9:77, 16:62, 29:68
Perintah menjauhi prasangka buruk: 49:6, 49:12
Kufur nikmat: 6:64, 10:12, 22:38, 22:66, 27:40, 29:65, 29:66, 29:67, 30:33, 31:12, 31:32, 39:8,
39:49, 41:51, 42:48, 80:17
Pembicaraan yang tidak berarti: 23:3, 31:6, 88:11
Homosexual: 7:80, 7:81, 11:78, 26:165, 27:55, 29:29
Makar (khianat): 3:54, 6:123, 6:124, 7:99, 7:123, 8:30, 10:21, 12:16, 12:31, 12:102, 13:33, 13:42,
14:46, 16:26, 16:45, 27:50, 27:51, 34:33, 35:10, 35:43, 40:45, 71:22, 86:15
Bisik-bisik yang tercela: 4:114, 21:3, 58:7, 58:8, 58:9, 58:10
Melanggar janji: 2:27, 3:77, 3:82, 4:21, 4:155, 5:13, 7:102, 7:135, 7:169, 8:56, 9:12, 9:13, 9:77,
13:25, 16:91, 16:92, 16:94, 16:95, 43:50, 48:10
Mengadu domba: 9:47, 68:11
Hamz dan lamz (berbisik atau mencibir sambil menghina): 9:58, 9:79, 49:11, 68:11, 83:30, 104:1
Etika dan hak-hak umum
Etika berbicara
Berbicaralah yang baik atau diam: 17:53
Keutamaan perkataan baik: 22:24, 35:10
Perkataan baik dan perkataan buruk: 14:24, 14:25, 14:26, 24:26, 28:55, 39:18

Berkata benar: 33:32, 33:70
Sebaik-baik perkataan: 39:18
Larangan berbuat keji: 4:148, 6:151, 7:33, 16:90, 23:3, 24:15, 24:16, 24:19, 24:21, 25:72, 26:165,
27:54, 27:55, 29:28
Merendahkan suara saat berbicara: 31:19, 49:3
Menundukkan kepala bagi wanita saat berbicara: 33:32
Gubahan syair
Syair yang dibolehkan: 26:227
Syair yang dilarang: 26:224, 26:225, 26:226
Etika berkumpul
Yang didapat dari perkumpulan baik dan perkumpulan jelek: 4:140, 6:68, 23:67
Memilih kawan berkumpul: 4:144, 6:52, 6:68, 74:45
Menghormati dan meluaskan tempat kepada orang saat berkumpul: 58:11
Berbisik-bisik dalam tempat perkumpulan: 58:8, 58:9
Etika keluar dari tempat perkumpulan: 24:62
Etika berjalan
Angkuh ketika berjalan: 4:36, 17:37, 31:18
Rendah diri ketika berjalan: 25:63, 31:19
Memberi salam
Cara memberi salam
Lafaz salam dan penghormatan: 15:52, 16:32, 19:15, 51:25
Ucapan salam ahli kitab: 58:8
Ucapan salam malaikat: 13:24, 15:46, 15:52, 16:32, 25:75, 51:25
Menjawab salam
Cara menjawab salam: 4:86, 51:25
Meminta izin
Etika meminta izin: 24:27, 24:28, 24:58, 24:59, 33:53
Lafaz dan cara meminta izin: 24:61
Meminta izin untuk menghindari pandangan (yang dilarang): 24:58
Meminta izin di hotel dan tempat-tempat umum: 24:29
Meminta izin ketika akan keluar: 24:62
Hak tamu
Menghormati dan melayani tamu: 18:77, 51:26, 51:27
Membuat makanan dan berkerja keras untuk melayani tamu: 11:69, 24:61, 33:53, 51:26, 51:27
Hak jalanan
Menundukkan pandangan: 24:30, 24:31
Hak tetangga
Menghormati tetangga: 4:36
Hak-hak tetangga terdekat: 4:36, 107:7
Memperlakukan binatang
Perumpamaan dengan binatang: 7:179
Kalung binatang: 5:2, 5:97
Hubungan dengan hamba sahaya
Makan dan minum hamba sahaya: 4:36
Pakaian hamba sahaya: 4:36
Memerintah hamba sahaya sesuai kemampuannya: 4:36
Memperlakukan hamba dengan baik: 4:36

Hukum Privat

Anak-anak
Mengandung
Pembentukan janin: 3:6, 7:189, 22:5, 23:12, 23:13, 23:14, 32:8, 32:9, 35:11, 36:77, 39:6, 53:46,
70:39, 71:14, 75:37, 75:38, 76:2, 77:20, 77:21
Waktu yang paling singkat untuk mengandung: 31:14, 46:15
Kelahiran

Memohon anak: 3:38, 18:46, 19:3, 19:4, 19:5, 19:6, 37:100
Pemberian nama: 3:36
Membunuh anak: 6:137, 6:140, 6:151, 16:58, 16:59, 25:68, 60:12, 81:8, 81:9
Anak mengikuti agama ayahnya: 71:27
Nasab (keturunan)
Mengikuti nasab ayah: 33:5
Menasabkan anak kepada selain ayahnya: 33:4, 33:5
Anak angkat: 33:4, 33:5, 33:37
Memasukkan anak orang lain kepada suami: 60:12
Menetapkan keibuan: 58:2
Penyusuan
Waktu menyusui yang menyebabkan muhrim: 2:233, 46:15
Mengambil upah dengan cara menyusui: 2:233, 65:6
Merawat anak
Orang yang berhak merawat anak: 3:37, 3:44
Kasih sayang ibu: 28:10, 28:13
Ibu lebih berhak merawat anak: 2:233
Nafkah untuk keluarga
Perintah memberi nafkah keluarga: 2:177, 2:215, 17:26
Orang yang paling berhak diberi nafkah: 2:177, 2:215, 2:233, 2:273, 4:8, 4:36, 17:26, 24:22
Sederhana dalam memberi nafkah: 2:233, 17:29, 25:67, 65:6, 65:7
Pendidikan anak
Cinta orang tua kepada anak: 12:13, 12:64, 12:66, 12:67, 12:84, 12:85
Anak sebagai fitnah (cobaan): 3:14, 8:28, 9:85, 18:46, 63:9, 64:15
Mendoakan anak dengan keberkahan: 19:6, 25:74, 46:15
Bebaikan orang tua bermanfaat untuk anaknya: 18:82
Berlaku adil di antara anak-anak: 12:8
Nasehat orang tua untuk anaknya: 2:132, 2:133, 11:42, 11:43, 12:5, 12:67, 12:87, 31:13, 31:16,
31:17, 31:18, 31:19
Memerintahkan anak untuk selalu berbuat baik: 31:13, 31:17, 31:18, 31:19
Pengajaran anak
Mengajarkan anak berdikari: 21:78, 21:79
Mengajarkan anak beribadat: 2:132, 2:133, 31:17, 66:6
Anak yatim
Keutamaan memelihara anak yatim: 4:36, 89:17, 93:9
Makan harta anak yatim
Hukum memakan harta anak yatim dan sanksinya: 4:2, 4:6, 4:10, 107:2
Wali memakan harta anak yatim dengan cara yang benar: 4:6, 6:152, 17:34
Memelihara anak yatim
Makan bersama-sama anak yatim: 2:220
Mengembalikan harta anak yatim: 4:6, 6:152
Bersedekah kepada anak yatim: 2:83, 2:177, 2:215, 4:8, 76:8, 90:15
Berakhirnya masa keyatiman: 4:6, 6:152
Kewajiban anak-anak terhadap orang tua
Taat kepada orang tua: 9:23, 17:23, 17:24, 29:8, 31:15, 37:102
Berbakti kepada orang tua: 2:83, 4:36, 6:151, 12:99, 12:100, 17:23, 17:24, 19:14, 19:32, 29:8,
31:14, 46:15
Memberi nafkah kedua orang tua: 2:215, 30:38
Nasihat anak kepada orang tua: 19:42, 19:43, 19:44, 19:45
Doa untuk orang tua: 14:41, 17:23, 17:24, 19:47, 26:86, 31:14, 71:28
Memelihara orang tua: 17:23, 17:24, 29:8, 31:14, 31:15, 46:15
Perkawinan
Perintah nikah: 4:3, 24:32, 30:21
Perkawinan merupakan sunnahnya para rasul: 13:38
Wanita-wanita yang diharamkan menikahinya
Haram menikahi isteri-isteri Nabi: 33:6, 33:53
Wanita-wanita yang diharamkan mengawininya karena nasab
Yang diharamkan atas wanita karena nasab: 4:23
Menghimpun dua saudara (kakak-beradik): 4:23
Wanita yang diharamkan kawin karena satu susuan: 4:23
Wanita yang diharamkan kawin karena akad nikah
Yang diharamkan atas wanita sebab pernikahan: 4:23
Haram menikahi anak tiri: 4:23
Haram menikahi ibu tiri: 4:22

Kawin lebih dari empat
Nabi kawin lebih dari empat: 33:50
Menikahi selain wanita muslimah
Kawin dengan perempuan ahli kitab: 5:5
Kawin dengan perempuan musyrik: 2:221, 60:10
Kawin dengan perempuan kafir yang memeluk Islam: 2:221
Muhrim
Muhrim perempuan: 24:31, 33:55
Muhrim melihat perhiasan wanita: 33:55
Kawin dengan wanita yang sedang dalam masa 'iddah: 2:235
Kawin dengan wanita yang bersuami: 4:24, 4:25
Pertunangan
Disyariatkannya pertunangan: 2:235
Apa yang dibolehkan bagi pihak laki-laki
Memilih wanita
Kebebasan memilih wanita: 2:240
Cara terbaik memilih wanita: 4:25, 24:3, 25:74
Hukum menikahi perawan: 66:5
Hukum menikahi janda: 66:5
Hukum menikahi penzina: 24:3
Memilih wanita yang shaleh: 4:34, 24:26, 25:74, 66:5
Hukum menikahi hamba wanita: 4:25, 24:32
Melihat wanita: 24:30
Hukum wanita melihat laki-laki: 24:31
Memperlihatkan wanita kepada peminang: 28:27
Hukum nikah: 24:32
Hukum nikah muhallil: 2:230
Akad nikah
Syarat-syarat akad nikah
Perwalian dalam akad nikah
Syarat adanya wali dalam akad nikah: 2:232
Wali kafir atas wanita muslimah: 60:10
Menolaknya wali: 2:232, 4:127
Syarat adanya mahar (mas kawin) dalam nikah
Mahar merupakan hak isteri
Perkawinan tanpa mahar: 4:4, 4:20, 4:21, 4:24, 4:25, 5:5, 60:10
Batas mahar: 2:236, 4:4
Sederhana dalam menetapkan mahar: 4:20
Pembebasan suami dari mahar: 4:25
Menahan mahar dari isteri: 2:237, 4:4
Yang boleh dijadikan mahar: 2:229, 4:4, 4:20, 4:21
Menjadikan manfaat sebagai mahar: 28:27
Sebab wajibnya mahar: 4:21, 4:24
Kewajiban suami isteri
Kewajiban isteri terhadap suami
Ketaatan isteri kepada suami: 4:34
Kedurhakaan isteri
Cara bergaul dengan isteri yang durhaka: 4:34
Memperbaiki hubungan antara suami dan isteri yang durhaka: 4:35
Menjaga kehormatan suami dan rumahnya
Isteri menjaga rumah suaminya: 4:34
Menjaga harta suami: 4:34
Kewajiban suami terhadap isteri
Berlemah-lembut dengan isteri: 4:19, 4:34, 65:6
Memberi nafkah isteri
Ukuran nafkah keluarga: 2:233, 65:6, 65:7
Pergaulan
Pergaulan baik: 2:228, 2:229, 2:231, 4:19, 65:2
Lebih condong kepada salah satu sebagian isteri-isteri: 4:129
Etika bersetubuh: 2:222, 2:223
Tabiat wanita dan akhlaknya: 12:28, 12:30, 12:50, 43:18, 51:29
Menyetubuhi wanita yang sedang haid: 2:222
Bersetubuh dengan hamba: 4:3, 4:24, 23:6, 33:50, 33:52, 70:30
Kewajiban bersama (suami-isteri)
Kesetiaaan: 4:129, 7:199
Poligami
Etika berpoligami

Kewajiban mengatur giliran di antara isteri-isteri: 4:128, 4:129, 33:51
Berlaku sama terhadap semua isteri: 4:3, 4:129
Keakuran di antara isteri-isteri: 66:4
Wanita sebagai fitnah (cobaan): 3:14
Perceraian
Talak
Mendamaikan di antara suami isteri
Kebencian suami kepada isterinya: 4:128
Menasihati isteri: 4:34
Menjauhi isteri: 4:34
Memukul isteri: 4:34
Dua orang hakim pada satu pertengkaran: 4:35
Hukum talak
Disyariatkannya talak: 2:227, 2:229, 2:230, 2:232, 2:236, 4:130, 33:49
Bagian-bagian talak
Talak sunnah (yang sesuai dengan sunnah): 65:1
Talak bid'ah (yang tidak sesuai dengan sunnah): 65:1
Talak tiga: 2:229
Lafaz-lafaz talak
Kebebasan memilih isteri: 33:28, 33:29
Rujuk (kembali)
Talak yang boleh kembali: 2:228, 2:229, 2:231, 65:2
Talak bain (yang tidak boleh kembali)
Talak bain bainunah kubra: 2:230
Talak sebelum dukhul (digauli): 2:236, 2:237, 33:49
Khulu' (tebusan talak)
Menzalimi isteri: 2:229, 2:231, 4:19, 65:6, 2:229
Hukum khulu'
Li'an (menuduh isteri berbuat zina)
Hukum li'an: 24:6
Cara-cara li'an: 24:6, 24:7, 24:8, 24:9
Islamnya salah seorang dari suami isteri: 60:10, 60:11
Ilaa (sumpah suami untuk tidak menggauli isterinya): 2:226
Akibat-akibat perceraian
Iddah (masa setelah cerai)
Ayat-ayat 'iddah: 2:228, 65:4
Iddah wanita yang tidak haid: 65:4
Iddah wanita hamil: 65:4
Iddah anak-anak: 65:4
Iddah cerai mati
Masa 'iddah cerai mati: 2:234
Tempat 'iddah cerai mati: 2:240
Iddah wanita yang sudah digauli: 2:228
Iddah wanita yang belum digauli: 33:49
Tempat 'iddah: 65:1, 65:6
Berhias setelah 'iddah: 2:234
Merujuk isteri setelah 'iddah: 2:230
Nafkah selama masa 'iddah
Nafkah wanita yang sedang menjalani masa 'iddah: 2:233, 65:6, 65:7
Tempat tinggal wanita yang sedang menjalani masa 'iddah: 2:240, 65:1, 65:6
Mut'ah (biaya) untuk isteri yang dicerai: 2:236, 2:237, 2:241, 33:49
Zhihar (menyerupakan isteri dengan ibunya)
Sebab turunnya ayat zhihar: 58:1
Hukum zhihar: 33:4, 58:2
Kafarat zhihar: 58:3, 58:4
Warisan
Warisan di awal Islam: 2:180, 4:7, 8:72
Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan warisan: 4:11, 4:12

Sebab-sebab terjadinya pewarisan
Pewarisan karena hubungan kerabat: 4:11, 4:176, 8:75
Pewarisan karena hubungan perkawinan: 4:12
Pewarisan karena hubungan wala': 4:33
Bagian-bagian warisan
Warisan karena sumpah setia: 4:33
Ashobah (sisa)
Ashobah dari jalur anak: 4:11
Ashobah dari jalur saudara: 4:176
Faraidh (bagian tetap)
Warisan anak: 4:11
Bagian ayah: 4:11
Bagian ibu: 4:11
Bagian anak wanita: 4:11
Bagian suami: 4:12
Bagian isteri: 4:12
Bagian saudara wanita: 4:176
Waris kalalah (mayit tidak meninggalkan anak atau orang tua): 4:12, 4:176
Memberi sebagian warisan kepada selain ahli waris: 4:8

Makanan Dan Minuman
Minuman
Minuman yang diharamkan
Hukum minum arak
Diharamkannya arak dan tahap-tahap pengharamannya: 2:219, 4:43, 5:90, 5:91, 16:67
Makanan
Macam-macam makanan
Makanan yang halal
Semua yang baik asalnya halal: 2:57, 2:168, 2:172, 5:1, 5:4, 5:5, 5:88, 6:141, 6:142, 6:143,
6:144, 6:145, 7:157, 7:160, 16:72, 16:114, 17:70, 22:30, 23:51
Pengharaman yang dihalalkan Allah: 3:93, 5:87, 5:103, 6:138, 6:139, 6:140, 6:143, 6:144,
7:32, 10:59, 16:35, 16:116, 66:1
Hukum makan kuda: 16:8
Hukum makan bangkai binatang laut: 5:96, 16:14, 35:12
Hukum makan ikan: 5:96, 16:14, 35:12
Hukum makan makanan Ahli Kitab: 5:5
Makanan yang diharamkan
Pengharaman memakan darah: 2:173, 5:3, 6:145, 7:133, 16:115
Pengharaman segala yang kotor: 2:173, 2:219, 7:157
Hukum bangkai
Hukum makan bangkai: 2:173, 5:3, 6:145, 16:115
Hukum makan daging babi: 2:173, 5:3, 6:145, 16:115
Rukhshah (dispensasi) makan barang haram karena terpaksa: 2:173, 5:3, 6:119, 6:145, 16:115
Etika pada makanan
Larangan berlebih-lebihan: 6:141, 7:31, 90:6
Undangan makan
Berkumpul untuk makan: 24:61
Hak orang lain pada makanan
Hak orang lapar pada makanan: 68:24, 90:14
Hak orang miskin pada makanan: 74:44, 76:8, 89:18, 90:16
Mengutamakan sebagian makanan dari makanan lain: 13:4, 18:19
Berjalan setelah makan: 33:53
Bercakap-cakap dengan tamu: 33:53

Penyembelihan
Cara-cara menyembelih
Membaca bismillah sebelum menyembelih: 16:115, 22:34, 22:36
Cara meletakkan binatang ketika disembelih: 22:36
Cara menyembelih binatang yang jatuh dan yang lari: 5:3
Syarat makan binatang sembelihan
Menyebut nama Allah ketika menyembelih: 5:3, 6:118, 6:119, 6:121, 22:34, 22:36
Menyembelih dan menyebut nama selain Allah: 2:173, 5:3, 6:121, 6:138, 6:145, 16:115
Pengharaman sembelihan karena selain Allah: 2:173, 5:3, 6:145, 16:115
Berburu
Disyariatkannya berburu: 5:4, 5:96
Perlengkapan berburu
Berburu dengan cara melempar: 5:3
Berburu dengan panah: 5:94
Berburu dengan anjing
Hukum hewan buruan yang dimakan anjing: 5:3
Anjing pemburu: 5:4
Hukum yang bersangkutan dengan berburu
Yang dimakan binatang buas haram kecuali setelah disembelih: 5:3
Membaca bismillah ketika berburu: 5:4
Hukum berburu pada saat ihram: 5:1, 5:2, 5:94, 5:95, 5:96
Kafarat berburu pada saat ihram: 5:95

Pakaian dan Perhiasan
Pakaian
Etika berpakaian
Menutup aurat dengan pakaian: 7:26
Pakaian wanita
Wanita memanjangkan bajunya: 24:31, 33:59
Tabarruj (menampakkan kecantikan dan perhiasan)
Wanita yang keluar rumah dengan perhiasannya: 24:60
Menampakkan perhiasan di depan muhrim: 24:31, 33:55
Hijab: 24:31, 24:60, 33:53, 33:55, 33:59
Menutup muka wanita: 24:31
Keringanan hijab terhadap orang tua: 24:60
Perhiasan pada pakaian wanita: 24:31
Perhiasan
Perhiasan yang dilarang
Tato dan orang yang membuat tato: 4:119
Menyambung rambut: 4:119
Meperbaiki gigi agar tampak lebih cantik: 4:119
Permainan dan hiburan
Bermain judi
Hukum Berjudi: 2:219, 5:90, 5:91
Kerusakan akibat berjudi: 5:91
Hiburan dengan nyanyian: 17:64, 53:61

Muamalat
Tukar-menukar: 2:275
Jual beli
Disyariatkannya jual beli dan keutamaannya
Perintah mencari nafkah: 2:282, 17:12
Perdagangan di darat: 106:2
Perdagangan di laut: 2:164, 16:14, 17:66, 30:46, 35:12
Etika jual beli
Menjauhkan yang haram dalam jual beli: 6:152, 26:181, 26:182, 26:183, 55:8, 55:9
Syarat-syarat jual beli
Ridha: 4:29
Riba
Hukum riba: 2:275, 2:276, 2:278, 3:130, 30:39
Sanksi riba: 2:276, 2:279
Sewa-menyewa
Barang sewaan
Menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datang: 28:27
Masa sewa
Pembatasan masa sewa: 28:27
Dibolehkannya sewa menyewa: 18:94, 28:27
Hutang-pinjaman
Memberi tempo untuk orang yang susah: 2:280
Penghapusan hutang: 2:280
Hilangnya orang yang belum mebayar hutang: 42:41
Hutang si mayit: 4:11, 4:12
Berhutang untuk jangka waktu terbatas: 2:282
Pencatatan hutang: 2:282, 2:283
Akuntansi: 24:33
Sumbangan
Wasiat
Disyariatkannya wasiat: 2:180, 4:11, 4:12, 5:106
Menarik kembali wasiatnya: 2:182, 5:107
Kesaksian terhadaap wasiat: 2:181, 5:106
Sedekah
Perintah bersedekah: 2:195, 2:254, 2:261, 2:267, 4:39, 8:3, 9:104, 12:88, 13:22, 16:75, 16:90,
35:29, 57:7, 57:10, 63:10, 93:10
Keutamaan sedekah
Pahala sedekah: 2:245, 2:261, 2:262, 2:268, 2:274, 13:22
Menyuburkan harta dengan sedekah: 2:268, 2:276, 9:103, 34:39
Sedekah untuk berjuang di jalan Allah: 2:195, 2:261, 2:262, 8:60, 9:20, 61:11
Minta sedekah
Memaksa dalam minta sedekah: 2:273
Menahan diri dari minta sedekah: 2:273
Memberi kepada peminta
Ramah terhadap yang minta: 2:263, 17:28
Bersedekah dengan cara jahat dan kasar: 2:263, 2:264
Syarat-syarat sedekah
Niat dalam sedekah: 2:261, 2:262, 2:264, 2:265, 2:272, 4:114, 9:98, 9:99, 76:9, 92:20
Harta yang baik dalam sedekah: 2:267
Orang yang lebih baik untuk diberi sedekah
Sedekah kepada kerabat: 2:215, 4:8, 16:90, 17:26
Sedekah kepada orang susah: 2:280
Menyembunyikan sedekah: 2:271, 2:274, 14:31, 35:29
Pembebasan
Mewasiatkan-wasiat
Wasiat untuk memelihara anak yatim: 2:220, 4:3, 4:6, 4:127

Yang diberi wasiat makan harta anak yatim: 4:6, 4:10, 4:127, 6:152, 17:34
Pembatasan
Hajru (mengawasi dan mengatur urusan jual beli)
Hukum menyia-nyiakan harta: 4:5
Orang yang diawasi
Mengawasi anak kecil
Melepas pengawasan terhadap anak kecil: 4:6, 17:34
Mengawasi orang bodoh/boros: 2:282, 4:5
Pengukuhan
Gadai-boreh
Disyariatkannya boreh: 2:283
Kafalah (menanggung)
Disyariatkannya kafalah: 12:72
Ganti-rugi
Ghashab (mengambil tanpa izin)
Sanksi ghashab: 4:30

Peradilan dan Hakim

Kekuasaan yang sah
Kekuasaan umum
Kekuasaan pemerintah
Sifat-sifat pemimpin: 2:247, 4:139, 4:141, 4:144, 8:73
Pemerintahan selain Islam
Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan: 5:77, 9:12, 9:34, 11:59, 11:97, 11:98, 14:28, 29:12,
29:13, 34:31, 34:32, 34:33, 40:29, 40:47, 43:54, 45:19, 71:24
Orang-orang yang terdekat dengan pemerintah: 3:118, 9:16, 9:23, 9:24, 11:113, 33:1, 58:14,
60:1, 60:4, 60:9, 60:13
Cara memegang tampuk pimpinan
Melantik pemerintah: 7:142, 7:150
Kewajiban pemimpin
Tanggung jawab pemimpin: 5:42, 26:215, 27:20, 33:6, 38:26, 49:7
Mengawasi pegawai: 7:150, 20:92, 20:93, 27:21, 27:27
Gaji pemimpin diambil dari kas negara: 12:72
Hak-hak pemimpin
Taat dan patuh pada pimpinan: 24:48
Dasar-dasar sistem pemerintahan Islam
Permusyawaratan dalam Islam: 3:159, 27:32, 27:33, 42:38
Keadilan dalam memerintah: 4:58, 4:135, 5:8, 38:26, 42:15, 49:9
Kekuasaan khusus
Penggunaan pegawai dan penguasa: 7:142, 7:150, 20:29, 20:30, 20:31, 20:32, 28:34
Peradilan
Keutamaan keadilan dalam hukum: 4:58, 4:135, 5:42
Etika peradilan
Berlaku adil dalam menjatuhi hukuman: 4:58, 4:135, 6:152, 38:22, 42:15

Menjauhi suap dan hadiah: 2:188, 27:36
Keburukan tergesa-gesa dalam menjatuhi hukuman: 7:150, 49:6
Keputusan hukum bersandar pada apa yang nampak: 12:79, 20:93
Kewajiban menggunakan hukum agama: 2:213, 3:23, 4:60, 4:105, 5:43, 5:44, 5:45, 5:47, 5:48, 5:49,
5:50, 5:68, 7:142, 45:18
Mahkamah-pengadilan
Hakim mendengarkan semua tuduhan dan pembelaan: 7:150, 12:52, 27:22, 27:23
Cara hakim mengambil keputusan
Keputusan hukum dengan berdasarkan pada sumpah
Ancaman keras untuk pelaku sumpah palsu: 24:7, 24:9
Pemberatan sumpah: 24:7, 24:9
Cara pengambilan sumpah: 5:107
Keputusan hukum dengan bersandar pada pengakuan: 12:52
Pertentangan
Zhafr (berdamai): 42:41
Saksi dan bukti
Syarat-syarat saksi
Keadilan saksi
Seorang saksi disyaratkan adil: 4:135, 5:106, 65:2
Kesaksian palsu: 4:135, 5:8
Saksi terbebas dari tuduhan: 4:135, 6:152
Kesaksian wanita: 2:282
Orang yang diberi kesaksian
Kesaksian atas kelaliman: 25:72
Kesaksian atas perbuatan zina: 4:15
Kesaksian atas talak dan rujuk: 65:2
Kesaksian atas hutang dan harta: 2:282, 4:6, 5:106
Keputusan hukum dengan bersandar pada kesaksian
Perintah untuk memberikan kesaksian: 2:282
Memilih saksi: 2:282
Sebaik-baik saksi: 70:33
Jumlah saksi: 2:282, 4:15, 5:106, 24:4, 24:13, 65:2
Mencari bukti: 2:282, 21:61, 49:6
Menyembunyikan kesaksian: 2:140, 2:282, 2:283, 4:135, 5:106, 70:33
Mengubah kesaksian: 4:135, 5:8, 5:108
Perselisihan antara saksi: 5:107, 5:108
Bersegera dalam memberikan kesaksian: 2:282
Pengundian pada saat yang sulit: 3:44, 37:141

Hukum Pidana (Jinayah)

Sanksi-sanksi
Macam-macam hukuman
Hudud (hukuman yang telah ditentukan): 2:178, 5:45
Kejahatan murtad (keluar agama)
Yang dianggap murtad
Mencaci Nabi: 9:12
Memaksa untuk murtad: 16:106
Sanksi murtad
Hukuman murtad di akhirat: 2:217

Kejahatan membunuh
Hukum membunuh
Kekejian membunuh: 17:33
Membunuh adalah dosa besar: 2:84, 4:29, 4:30, 4:92, 4:93, 5:32
Ancaman terhadap pembunuhan: 2:85, 4:92, 4:93, 5:32
Membunuh diharamkan
Membunuh anak: 6:137, 6:140, 6:151, 16:58, 16:59, 25:68, 60:12, 81:8, 81:9
Orang yang pertama membunuh: 5:27, 5:28, 5:29, 5:30
Jenis-jenis pembunuhan
Pembunuhan dengan sengaja: 2:178, 4:93
Pembunuhan tidak sengaja: 4:92
Sanksi membunuh
Kisas (hukuman balasan)
Diwajibkannya kisas: 2:178, 2:179, 5:45, 6:151, 17:33
Hikmah pelaksanaan kisas: 2:179
Kisas di kalangan Bani Israel: 5:45
Memaafkan kisas: 2:178, 5:45
Pilihan dalam kisas: 2:178
Kisas antara laki-laki dan wanita: 2:178
Membunuh hamba dibalas dengan hamba: 2:178
Wali si mayit yang menentukan kisas: 5:45, 17:33
Menuntut kisas dengan cara yang tidak benar: 6:151, 17:33, 25:68
Diat (denda) pembunuhan
Diwajibakannya diat: 2:178, 4:92
Membunuh setelah menerima diat: 2:178
Kafarat membunuh: 4:92
Penyesalan si pembunuh dan taubatnya: 4:92
Kejahatan selain membunuh
Sanksi melukai orang lain
Kisas bagi yang melukai orang lain: 5:45
Gugurnya hukuman melukai orang lain: 5:45
Kejahatan berzina
Hukum berzina
Kekejian berzina: 4:24, 4:25, 5:5, 17:32, 19:28, 23:7, 70:31
Keutamaan meninggalkan hal-hal yang keji: 4:31, 17:32, 23:5, 23:10, 23:11, 42:37, 53:32, 70:29,
70:30, 70:31
Dipaksa berbuat zina: 24:33
Zina anggota badan: 24:30, 24:31
Penetapan berzina
Kesaksian atas zina: 4:15, 24:4, 24:13
Sanksi berzina
Mendera pelaku zina
Jumlah dera bagi pelaku zina: 24:2
Mendera perawan pelaku zina: 24:2
Mendera hamba wanita pelaku zina: 24:25
Cara-cara mendera pelaku zina: 24:2
Kejahatan menuduh orang lain berbuat zina
Hukum menuduh orang lain berbuat zina
Menuduh berzina adalah dosa besar: 24:4, 24:23
Sanksi menuduh orang lain berbuat zina
Mendera orang yang menuduh berzina: 24:4
Kesaksian penuduh zina tidak diterima: 24:4
Penuduh zina yang menyesal dan menarik kembali tuduhannya: 24:5
Kejahatan mencuri

Sanksi mencuri
Pemotongan tangan pencuri
Hukum memotong tangan pencuri: 5:38
Kejahatan begal-rampok
Hukum begal dan perampokan
Taubatnya perampok dan pembegal: 5:34
Sanksi perampok dan pembegal: 5:33
Kejahatan menentang penguasa
Sanksi penentang
Memerangi penentang: 49:9

Bangsa-bangsa Terdahulu

Awal kejadian makhluk
Penciptaan selain manusia
Penciptaan Arsy: 7:54, 13:2, 25:59
Kursi Allah (Kekuasaan Dan Ilmunya): 2:255
Penciptaan Lauhhil Mahfuzh: 13:39, 17:58, 20:52, 85:22
Penciptaan langit dan bumi: 2:22, 2:29, 2:164, 6:1, 6:14, 6:73, 6:79, 6:101, 7:54, 10:3, 11:7, 13:2,
14:10, 14:19, 15:19, 15:85, 16:3, 17:99, 18:51, 20:4, 21:16, 25:59, 27:60, 29:44, 29:61, 40:57,
41:9, 41:11, 44:38, 44:39, 45:22, 46:33, 50:6, 50:7, 50:38, 51:7, 51:47, 51:48, 52:36, 55:7, 55:10,
57:4, 71:15, 78:6, 78:12, 79:27, 79:28, 88:18, 88:20, 91:5, 91:6
Penciptaan gunung: 13:3, 16:15, 77:27, 78:7, 79:32, 88:19
Penciptaan laut dan sungai: 13:3, 16:14, 16:15, 25:53, 27:61, 45:12, 55:22
Penciptaan hewan: 2:164, 2:259, 3:14, 16:5, 22:18, 24:45, 35:28, 40:79, 42:11, 42:29, 43:12, 47:12
Penciptaan serangga: 16:68, 22:73, 34:14
Penciptaan makhluk yang hidup di air: 16:14, 18:61, 18:63
Penciptaan hewan melata: 20:20, 24:45
Penciptaan tumbuh-tumbuhan: 2:261, 6:99, 6:141, 13:4, 16:11, 16:67, 17:91, 18:32, 34:16, 50:10,
55:11, 55:12, 86:12, 95:1
Penciptaan negeri-negeri
Keutamaan kota Mekah dan Masjidilharam: 3:96, 3:97, 14:35, 27:91, 28:57, 29:67, 90:1, 95:3
Keutamaan Baitul Maqdis dan tanah Syam: 17:1, 21:71, 21:81
Keutamaan Mesir: 10:87, 12:21, 12:99, 43:51
Ayat-ayat tentang bintang: 6:97, 7:54, 16:12, 16:16, 81:15, 81:16, 86:1, 86:2, 86:3
Ayat-ayat tentang angin: 2:164, 34:12, 45:5, 51:1, 51:41, 51:42, 77:1, 77:2
Penciptaan matahari dan bulan: 7:54, 16:12, 21:33, 36:39, 91:1, 91:2
Sifat matahari dan bulan: 6:96, 10:5, 13:2, 14:33, 16:12, 78:13
Ayat-ayat tentang awan dan hujan: 2:19, 2:20, 2:164, 7:57, 13:12, 24:43, 43:11, 51:2, 78:14
Penciptaan malam dan siang: 2:164, 3:27, 6:1, 6:96, 7:54, 13:3, 16:12, 17:12, 21:33, 24:44, 27:86,
28:71, 28:72, 28:73, 36:37, 78:10, 79:29, 81:17, 81:18, 89:4, 91:3, 91:4
Penciptaan jin
Jin diciptakan dari jilatan api: 7:12, 15:27, 38:76, 55:15
Pengusiran iblis dari rahmat Allah
Perintah sujudnya malaikat kepada Adam as.: 2:34, 7:11, 7:12, 15:29, 17:61, 38:72
Keangkuhan iblis dan perlawanannya: 2:34, 7:11, 7:12, 7:13, 7:14, 15:31, 15:32, 15:33, 15:39,
17:61, 17:62, 18:50, 20:116, 38:74, 38:75, 38:76
Pnegusiran iblis dan laknatnya hingga hari kiamat: 2:38, 4:118, 7:13, 7:14, 7:15, 7:18, 15:34, 15:35,
15:36, 15:37, 15:38, 17:63, 38:77, 38:78, 38:79, 38:80, 38:81
Ancaman syetan terhadap manusia: 4:118, 4:119, 7:16, 7:17, 15:39, 17:62, 17:64, 20:117, 38:82

Nabi-nabi
Pemilihan para nabi: 2:124, 3:33, 3:39, 3:45, 3:159, 3:161, 3:179, 6:83, 6:84, 6:85, 6:86, 6:87, 6:89,
6:124, 7:61, 7:63, 7:67, 7:68, 7:69, 7:73, 7:85, 7:103, 7:105, 7:144, 12:6, 12:23, 12:24, 12:109, 14:11,
16:2, 16:121, 19:58, 20:41, 21:85, 21:86, 22:75, 26:13, 26:114, 28:14, 28:26, 38:47, 38:48, 40:15, 42:13,
62:2, 68:50, 81:24, 93:7
Allah menjadi saksi atas kebenaran para nabi: 4:79, 4:166, 13:43, 17:96, 48:28
Para nabi menjadi saksi atas kaumnya: 4:41, 4:159, 16:84, 16:89
Kekhususan para nabi
Allah selalu mengikuti Nabi: 6:52, 8:67, 8:68, 9:43, 9:113, 33:37, 66:1, 80:1
Setiap nabi memiliki pendukung dan pengikut: 3:52, 5:111, 20:29, 20:30, 20:31, 20:32, 57:27, 61:14
Pengikut terdekat para nabi: 20:29, 20:30, 20:31, 20:32
Sifat-sifat kenabian
Kesabaran para nabi: 3:21, 3:184, 5:41, 5:49, 5:70, 12:18, 12:32, 12:33, 12:42, 12:50, 12:83,
12:110, 13:32, 14:12, 17:47, 17:48, 17:74, 18:69, 20:56, 20:130, 21:84, 21:85, 25:20,
28:24, 68:49
Setiap nabi diutus dengan memakai bahasa kaumnya: 14:4, 20:28
Para pengikut nabi-nabi: 3:52, 3:53, 3:68, 3:146, 6:52, 10:83, 10:85, 35:18, 57:27, 60:4
Mimpi nabi adalah wahyu: 17:60, 37:102, 37:105, 48:27
Garis keturunan para rasul: 3:33, 3:34, 4:54, 6:84, 6:85, 6:86, 6:87, 12:6, 12:38, 19:58, 29:27,
38:30, 38:45, 57:26
Setiap nabi menerima ujian: 2:87, 2:91, 3:54, 5:49, 5:110, 6:10, 6:25, 6:33, 6:34, 6:112, 7:60, 7:61,
7:66, 7:67, 7:77, 7:82, 7:88, 7:90, 7:109, 7:127, 7:131, 8:30, 9:40, 9:61, 10:65, 10:71, 10:76,
10:78, 11:12, 11:27, 11:32, 11:53, 11:54, 11:55, 11:88, 12:23, 12:25, 12:26, 12:27, 12:28, 12:32,
12:33, 12:35, 12:42, 12:77, 12:110, 13:32, 14:9, 14:12, 14:13, 15:6, 15:11, 15:68, 15:71, 15:80,
15:90, 15:95, 15:97, 16:101, 16:126, 16:127, 17:47, 17:48, 17:59, 17:73, 17:76, 17:96, 17:101,
17:103, 18:106, 19:46, 20:45, 20:57, 20:58, 20:63, 20:64, 20:67, 20:130, 21:3, 21:5, 21:36, 21:41,
21:55, 21:61, 21:68, 21:74, 21:76, 21:87, 22:40, 22:42, 22:43, 22:44, 22:68, 23:24, 23:25, 23:33,
23:34, 23:38, 23:70, 25:4, 25:5, 25:7, 25:8, 25:9, 25:20, 25:31, 25:37, 25:41, 25:42, 25:52, 26:14,
26:27, 26:29, 26:34, 26:35, 26:111, 26:112, 26:116, 26:117, 26:141, 26:153, 26:154, 26:160,
26:167, 26:169, 26:176, 26:185, 26:186, 26:187, 27:13, 27:47, 27:49, 27:56, 27:70, 28:24, 28:36,
28:48, 29:24, 29:29, 29:30, 33:69, 34:34, 34:43, 35:4, 35:25, 36:14, 36:15, 36:18, 36:30, 36:69,
37:36, 37:97, 37:106, 38:4, 38:6, 38:7, 38:8, 38:14, 40:5, 40:24, 40:25, 40:26, 40:28, 40:37, 43:7,
43:30, 43:52, 43:53, 44:14, 46:8, 46:22, 50:12, 50:13, 50:14, 51:39, 51:52, 52:30, 52:33, 54:2,
54:9, 54:18, 54:23, 54:24, 54:25, 54:33, 60:1, 61:5, 68:2, 68:51, 69:41, 69:42, 72:19, 81:22,
91:14, 96:9, 96:10, 96:11, 108:3, 111:4
Beberapa nabi dituduh tukang sihir atau gila: 5:110, 7:109, 11:54, 17:101, 23:25, 26:27, 26:34,
26:35, 26:49, 26:153, 26:185, 28:36, 28:48, 54:9, 61:6
Penjagaan Allah kepada para nabi: 7:105, 9:43, 12:23, 12:24, 17:74, 22:52, 38:86, 39:65, 53:2,
53:3, 53:4, 69:44, 80:1
Para nabi memiliki sifat-sifat manusia lainnya: 3:79, 3:144, 3:164, 4:171, 5:75, 6:50, 7:63, 7:69,
7:150, 7:154, 7:188, 9:43, 9:128, 10:2, 11:31, 11:50, 12:109, 13:38, 14:10, 14:11, 16:43, 17:93,
17:94, 17:95, 18:110, 20:67, 21:7, 21:8, 21:34, 23:24, 23:25, 23:33, 23:34, 23:47, 23:51, 25:7,
25:20, 26:154, 26:186, 27:10, 28:18, 28:33, 29:33, 36:15, 39:30, 41:6, 42:51, 43:59, 50:2, 54:24,
62:2, 64:6
Para nabi bekerja dan berdagang: 2:282, 25:47
Mukjizat para nabi
Pengukuhan kenabian dengan mukjizat: 2:60, 2:87, 2:92, 2:99, 3:49, 3:50, 3:55, 3:183, 3:184,
5:110, 5:115, 7:73, 7:85, 7:101, 7:103, 7:105, 7:106, 7:107, 7:108, 7:117, 7:160, 7:171, 9:70,
10:13, 10:74, 10:75, 11:64, 11:96, 12:93, 12:96, 14:5, 14:11, 15:81, 16:44, 17:59, 17:101, 20:17,
20:18, 20:19, 20:20, 20:21, 20:22, 20:47, 20:69, 20:77, 23:45, 26:15, 26:30, 26:32, 26:33, 26:45,
26:63, 26:155, 26:156, 27:10, 27:12, 27:36, 27:37, 28:32, 35:25, 40:22, 40:23, 40:28, 40:34,
40:50, 40:78, 40:83, 43:46, 43:48, 44:19, 44:33, 51:38, 54:27, 54:28, 57:25, 58:5, 61:6, 64:6,
72:27, 79:20, 91:13
Hikmah mukjizat: 2:118, 2:248, 3:49, 3:50, 14:5, 17:59, 26:67, 28:32, 44:19, 44:33, 54:5
Sikap kaumnya terhadap mukjizat: 2:87, 2:92, 2:99, 3:86, 3:184, 4:153, 5:110, 6:4, 6:5, 6:21, 6:25,
7:77, 7:103, 7:109, 7:111, 7:112, 7:123, 7:132, 7:136, 7:146, 9:70, 10:13, 10:38, 10:39, 10:74,
10:75, 10:76, 10:77, 13:27, 15:15, 15:81, 30:58, 43:47, 43:48, 58:5, 64:6, 78:28, 79:21, 79:22
Pertolongan Allah kepada para nabi: 6:84, 11:63, 19:49, 19:50, 19:53, 21:72, 21:90, 29:27, 38:30,
38:43
Allah memperkokoh para nabi: 11:36, 17:74, 26:15, 26:52, 26:62, 26:63, 28:35
Perbedaan tingkat keutamaan antara para nabi: 2:253, 3:33, 17:55
Perjanjian Allah atas para nabi: 2:253, 3:33, 17:55
Cara turun wahyu: 42:51, 53:4, 53:9
Perbedaan syariat diantara para nabi: 3:35, 3:50, 3:183, 6:146, 7:157, 19:26, 22:34, 22:67, 57:27
Ulul-'azmi: 33:7, 46:35

Kisah-kisah para rasul
Nabi Adam as.
Bapak umat manusia: 2:30, 4:1, 6:98, 7:189, 15:29
Penciptaan Adam as. dan keturunannya: 2:28, 2:30, 4:1, 6:2, 6:98, 7:11, 7:12, 7:189, 15:26,
15:28, 15:29, 15:33, 19:67, 32:7, 39:6, 49:13, 55:3, 55:14, 67:23, 76:1, 80:18, 80:19, 80:20,
91:8, 92:3, 96:2
Adam as. berasal dari tanah: 3:59, 6:2, 11:61, 15:26, 15:28, 15:29, 15:33, 71:17
Mengajarkan Adam as. semua nama: 2:31, 2:33
Malaikat sujud kepada Adam as.: 2:34, 7:11, 15:30, 18:50, 20:116, 38:72, 38:73
Pohon yang buahnya dimakan oleh Adam as.: 2:35, 2:36, 7:19, 7:20, 7:22, 20:120, 20:121
Turunnya Adam as. ke bumi: 2:36, 2:38, 7:24, 7:25, 7:27, 20:123
Adam as. nabi pertama: 3:33, 20:122
Perjanjian antara Adam as. dan anak-anaknya: 2:27, 2:84, 7:172, 20:115, 33:72, 36:60
Tabiat-tabiat manusia: 2:30, 2:36, 4:28, 4:32, 4:128, 17:11, 20:115, 89:15, 89:16
Nabi Idris as.
Nabi Idris as. dalam Al Quran: 19:56, 19:57
Keutamaan nabi Idris as. dan sifatnya: 19:56, 19:57
Nabi Nuh as.
Rasul pertama yang diutus ke bumi: 4:163, 6:84, 11:25, 26:107, 29:14, 37:75, 57:26, 71:1,
71:2, 71:5
Dakwah nabi Nuh as.: 4:163, 7:59, 7:61, 7:62, 7:63, 7:64, 10:71, 10:72, 11:25, 11:26, 11:28,
11:29, 11:30, 11:31, 11:42, 23:23, 26:105, 26:106, 26:108, 26:110, 71:1, 71:2, 71:3, 71:8,
71:9, 71:10, 71:11, 71:12, 71:13, 71:14, 71:15, 71:16, 71:17, 71:18, 71:19, 71:20
Nabi Nuh menghadapi cobaan: 7:60, 7:61, 10:71, 11:27, 11:32, 14:9, 23:24, 23:25, 23:26,
25:37, 26:105, 26:111, 26:112, 26:113, 26:116, 26:117, 26:118, 38:12, 40:5, 50:12, 53:52,
54:9, 54:10, 66:10, 71:6, 71:7, 71:21, 71:22, 71:23, 71:24, 71:26, 71:27
Gelar Abdussyakur (hamba yang bersyukur): 17:3
Terkabulnya doa nabi Nuh as.: 21:76, 21:77, 26:119, 37:75, 54:11, 54:12
Allah menghancurkan kaum Nuh as.: 7:64, 9:70, 10:73, 11:37, 11:43, 11:44, 11:89, 23:27,
25:37, 26:120, 29:14, 37:82, 40:31, 51:46, 53:52, 54:11, 54:12, 71:25
Keselamatan Nuh as. di atas kapal: 7:64, 10:73, 11:37, 11:38, 11:40, 11:41, 11:42, 11:43,
11:44, 11:48, 23:27, 23:28, 23:29, 26:119, 29:15, 37:76, 54:13, 54:14, 54:15, 69:11
Pujian atas nabi Nuh as.: 17:3, 37:78, 37:79, 37:80, 37:81, 66:10
Nabi Hud as.
Bangsa 'Aad membangun negeri mereka: 7:69, 26:128, 26:129, 26:133, 26:134, 41:15, 89:7,
89:8
Dakwah nabi Hud as.: 7:65, 7:66, 7:67, 7:68, 7:69, 7:70, 7:71, 7:72, 11:50, 11:51, 11:52,
11:53, 11:54, 11:55, 11:56, 11:57, 23:32, 26:124, 26:125, 26:126, 26:127, 26:131, 26:132,
26:135, 46:21, 46:23
Nabi Hud as. menghadapi cobaan: 7:66, 7:67, 11:53, 11:54, 11:55, 14:9, 26:123, 26:136,
26:137, 38:12, 46:22, 50:13, 54:18
Kehancuran bangsa 'Aad: 7:72, 9:70, 11:58, 11:89, 23:41, 25:38, 26:139, 29:38, 29:40,
40:31, 41:13, 41:16, 46:24, 46:25, 51:41, 51:42, 53:50, 54:19, 54:20, 69:6, 69:7, 69:8, 89:6
Nabi Soleh as.
Pemberian nikmat kepada kaum Tsamud: 7:74, 15:82, 26:146, 26:147, 26:148, 26:149, 51:43,
89:9
Dakwah nabi Shaleh as.: 7:73, 7:74, 7:75, 7:76, 7:77, 7:78, 7:79, 11:61, 11:62, 11:63,
26:141, 26:142, 26:143, 26:144, 26:145, 26:146, 26:147, 26:148, 26:149, 26:150, 26:151,
26:152, 27:45, 27:46, 27:47
Unta nabi Shaleh as.: 7:73, 11:64, 11:65, 26:155, 26:156, 54:27, 54:28, 91:13
Penyembelihan unta nabi Shaleh as.: 7:77, 11:65, 17:59, 26:157, 54:29, 91:12, 91:14
Nabi Shaleh as. menghadapi cobaan: 7:75, 7:76, 7:77, 11:62, 14:9, 15:80, 15:81, 15:90,
26:141, 26:153, 27:45, 27:47, 27:48, 27:49, 38:13, 50:12, 54:23, 54:24, 54:25, 91:11, 91:14
Turunnya azab atas kaum Tsamud: 7:78, 9:70, 11:66, 11:67, 11:68, 11:89, 15:83, 15:84,
25:38, 26:158, 27:51, 27:52, 29:38, 40:31, 41:13, 41:17, 51:44, 51:45, 53:51, 54:31, 69:5,
85:17, 85:18, 91:14
Nabi Ibrahim as.
Sifat nabi Ibrahim as.: 2:124, 11:75, 16:120, 16:121, 16:123
Keutamaan nabi Ibrahim as.: 2:130, 2:131, 4:125, 6:83, 6:84, 6:161, 9:114, 11:73, 12:6,
16:120, 16:121, 16:122, 16:123, 19:41, 19:47, 21:51, 26:83, 26:84, 26:85, 29:27, 37:84,
37:88, 37:104, 37:105, 37:108, 37:109, 37:110, 37:111, 37:113, 38:45, 38:46, 38:47, 43:28,
53:37, 57:26, 60:4
Allah menguji nabi Ibrahim as.: 2:124, 37:102
Dakwah nabi Ibrahim as.: 2:130, 2:131, 2:135, 2:136, 2:140, 3:67, 3:68, 3:84, 3:95, 4:125,
4:163, 6:74, 6:76, 6:77, 6:78, 6:79, 6:80, 6:81, 6:83, 6:161, 14:35, 14:36, 14:37, 14:40,
21:52, 21:54, 21:56, 21:57, 21:67, 22:26, 22:78, 26:69, 26:70, 26:71, 26:72, 26:73, 26:75,
26:78, 26:79, 26:80, 26:87, 29:16, 29:17, 29:25, 37:83, 37:85, 37:86, 37:87, 37:89, 37:91,

37:92, 37:93, 37:94, 37:95, 37:96, 43:26, 43:27, 43:28, 60:4
Pembangunan Ka'bah: 2:127
Nabi Ibrahim as. menunaikan ibadah haji: 2:128, 22:27
Nabi Ibrahim as. kekasih Allah: 4:125
Turunnya azab kepada kaum nabi Ibrahim as.: 9:70
Hijrah ke Syam: 21:71, 29:26
Nabi Ibrahim-Siti Hajar-Ismail as.: 14:37, 37:101
Mimpi menghidupkan orang mati: 2:260
Berdebat dengan raja Namrud: 2:258
Nabi Ibrahim as. dan ayahnya
Dakwah nabi Ibrahim as. kepada ayahnya: 6:74, 19:42, 19:43, 19:44, 19:45, 21:52,
26:70, 37:85, 43:26
Kekufuran ayah nabi Ibrahim as.: 6:74, 19:46, 26:71
Permohonan ampun Ibrahim as. untuk ayahnya: 9:114, 19:47, 60:4
Berdebat dengan kaumnya: 21:62, 21:63, 21:65, 21:66
Nabi Ibrahim as. memisahkan diri dari kaumnya: 19:48, 19:49, 29:26, 37:99, 43:26,
60:4
Ancaman nabi Ibrahim as. kepada berhala-berhala kaumnya: 21:57, 21:58, 21:60, 37:93
Dilempar ke dalam api: 21:68, 29:24, 37:97
Selamat dari Api: 21:69, 21:70, 29:24, 37:98
Nabi Ibrahim as. meminta syafaat untuk ayahnya: 14:41
Berita gembira tentang Ishak dan Ya'kub as.: 6:84, 11:69, 11:71, 11:72, 11:74, 14:39, 15:53,
15:54, 15:55, 21:72, 29:27, 37:112, 51:28, 51:29, 51:30
Mimpi menyembelih anaknya (Ismail): 37:102, 37:103
Nabi Luth as.
Keburukan kaum Luth: 7:80, 7:81, 11:78, 11:79, 15:67, 15:68, 15:69, 15:70, 15:72, 21:74,
26:165, 26:166, 26:168, 27:54, 27:55, 29:28, 29:29, 54:37, 69:9
Keutamaan dan kemuliaan nabi Luth as.: 6:86, 21:74, 21:75, 26:162, 29:26, 37:133
Dakwah nabi Luth as. kepada kaumnya: 7:80, 7:81, 7:82, 26:160, 26:161, 26:162, 26:163,
26:164, 26:168, 27:54, 27:55, 29:28, 29:29, 54:36
Menghadapi cobaan: 7:82, 11:78, 26:160, 26:167, 26:169, 27:56, 29:30, 38:13, 50:13, 54:33,
54:37, 66:10
Mengungsi ke tempat terpencil: 11:80
Keselamatan nabi Luth as. dan keluarganya: 7:83, 11:81, 15:59, 15:65, 26:170, 27:57, 29:32,
29:33, 37:134, 51:35, 51:36, 54:34
Turunnya azab atas kaum Luth: 7:84, 9:70, 11:70, 11:74, 11:76, 11:77, 11:81, 11:82, 11:83,
11:89, 15:63, 15:64, 15:66, 15:73, 15:74, 25:40, 26:171, 26:172, 26:173, 27:58, 29:31,
29:34, 37:135, 37:136, 51:32, 51:33, 51:34, 51:36, 51:37, 53:53, 53:54, 54:34, 54:38, 69:10
Nabi Ismail as.
Sifat nabi Ismail as. dalam Al Quran: 19:54, 37:101, 37:102
Nabi Ismail as. yang disembelih: 37:102, 37:103, 37:107
Pengorbanan nabi Ismail as.: 37:107
Membangun Ka'bah bersama Ibrahim as.: 2:127
Dakwah nabi Ismail as. dan keutamaannya: 2:136, 2:140, 3:84, 4:163, 6:86, 19:55, 38:48
Nabi Ishak as.
Keutamaan nabi Ishak as.: 6:84, 12:6, 19:50, 21:72, 21:73, 37:113, 38:45, 38:46, 38:47
Kenabian Ishak as.: 2:133, 2:136, 2:140, 3:84, 4:163, 6:84, 12:6, 19:49, 21:73, 37:112
Nabi Ya'kub as.
Keutamaan nabi Ya'kub as.: 6:84, 19:50, 21:72, 21:73, 38:45, 38:46, 38:47
Kenabian Ya'kub as.: 4:163, 6:84, 12:6, 19:49, 21:73
Dakwah nabi Ya'kub as.: 2:132, 2:133, 2:136, 2:140, 3:84, 21:73
Gelar Israel untuk Ya'kub as.: 3:93
Menolak sebagian jenis makanan: 3:93
Cintanya pada nabi Yusuf as.: 12:8, 12:13, 12:84, 12:85, 12:87, 12:94, 12:95
Sifat-sifat nabi Ya'kub as.: 12:86, 12:96, 38:45
Keturunan nabi Ya'kub as.: 2:136, 2:140, 3:84, 4:163, 7:160
Nabi Yusuf as.
Mimpi nabi Yusuf as.: 12:4, 12:5, 12:100
Nabi Yusuf as. dan saudara-saudaranya: 12:7, 12:8, 12:9, 12:10, 12:11, 12:12, 12:13, 12:14,
12:15, 12:16, 12:17, 12:18, 12:58, 12:59, 12:60, 12:61, 12:65, 12:69, 12:70, 12:71, 12:77,
12:80, 12:89, 12:90, 12:91, 12:92, 12:93, 12:97
Dibuang ke dalam sumur: 12:15
Allah menyelamatkan Yusuf: 12:19
Yusuf dijual dengan harga murah: 12:20
Perjalanannya ke Mesir: 12:21
Fitnah isteri pembesar Mesir (Zulaikha): 12:23, 12:24, 12:25, 12:26, 12:27, 12:28, 12:29,
12:30, 12:32

Nabi

Nabi

Nabi
Nabi

Masuk penjara: 12:32, 12:33, 12:35, 12:36
Kenabian Yusuf as.: 6:84, 12:6, 12:22, 40:34
Menafsirkan mimpi: 12:6, 12:21, 12:36, 12:37, 12:41, 12:46, 12:47, 12:48, 12:49, 12:101
Dakwah nabi Yusuf as.: 12:37, 12:38, 12:39, 12:40
Raja Mesir dan nabi Yusuf as.
Mimpi raja Mesir: 12:43, 12:44, 12:45, 12:46
Posisi nabi Yusuf as. di sisi raja Mesir: 12:50, 12:54
Yusuf as. terbukti tidak bersalah: 12:28, 12:51, 12:52, 12:100
Mengurus baitul mal: 12:55, 12:56, 12:59, 12:60, 12:62, 12:88, 12:90, 12:101
Nabi Yusuf as. dan adiknya (Bunyamin)
Tuntutan menghadirkan adiknya: 12:59, 12:60, 12:61
Membujuk nabi Ya'kub as. agar rela mengutus Bunyamin: 12:63, 12:64, 12:65, 12:66
Siasat nabi Yusuf as.: 12:62, 12:63, 12:65, 12:69, 12:70, 12:72, 12:74, 12:75, 12:76,
12:77, 12:79, 12:80, 12:81, 12:82
Pertemuan anak-anak Israel (Ya'kub): 12:93, 12:99, 12:100
Yusuf as. manusia termulia: 12:59, 12:62, 12:65
Sifat nabi Yusuf as.: 12:22, 12:24, 12:27, 12:31, 12:36, 12:51, 12:54, 12:55, 12:59, 12:78
Syu'aib as.
Keburukan kaum Syu'aib as.: 7:85, 7:86, 11:84, 11:85, 11:87, 11:91, 11:92, 26:181, 26:182,
26:183
Diutus ke Ashabul-Aikah: 15:78, 26:178
Dakwah nabi Syu'aib as. kepada kaumnya: 7:85, 7:86, 7:87, 7:88, 7:89, 7:90, 7:93, 11:84,
11:86, 11:87, 11:89, 11:90, 11:92, 11:93, 26:176, 26:177, 26:178, 26:179, 26:180, 26:181,
26:182, 26:183, 26:184, 29:36
Cobaan nabi Syu'aib as.: 7:87, 7:88, 7:89, 7:90, 11:87, 11:88, 11:91, 26:176, 26:185, 26:186,
26:187, 26:188, 38:13, 50:14
Azab atas kaum Syu'aib as.: 7:91, 7:92, 9:70, 11:94, 11:95, 15:79, 26:189, 29:37
Ayub as.
Kenabian Ayub as.: 4:163, 6:84
Mandi nabi Ayub as.: 38:42
Cobaan dan kesabarannya: 21:83, 21:84, 38:41, 38:42, 38:44
Zulkifli as.: 38:48
Musa as.
Keutamaan nabi Musa as.: 2:136, 4:164, 6:84, 6:154, 7:134, 7:142, 19:51, 19:52, 20:9,
20:13, 20:36, 20:37, 20:41, 25:35, 26:10, 26:21, 27:8, 27:9, 28:7, 28:14, 33:69, 37:114,
37:118, 37:119, 37:120, 37:122, 44:17
Sifat nabi Musa as.: 7:150, 20:94, 28:15, 28:19, 28:26
Awal kenabian Musa as.: 7:144, 20:10, 20:11, 20:12, 20:13, 20:14, 20:15, 20:16, 20:17,
20:18, 20:19, 20:20, 20:21, 20:22, 20:23, 20:24, 26:10, 26:21, 27:7, 27:8, 27:9, 27:10,
27:12, 28:29, 28:30, 28:31, 28:32, 28:34, 28:35, 28:46, 79:15, 79:16, 79:17, 79:18, 79:19
Nabi yang diajak berbicara oleh Allah: 2:253, 4:164, 7:143, 7:144, 19:52, 20:11, 20:12, 20:13,
20:14, 20:15, 20:16, 20:17, 20:18, 20:19, 20:21, 20:22, 20:23, 20:24, 20:83, 20:84, 26:10,
26:11, 26:12, 26:13, 26:14, 26:16, 27:8, 27:9, 27:11, 28:30, 28:31, 28:32, 28:34, 28:35,
28:46, 79:16, 79:17, 79:18, 79:19
Penyebutan Taurat: 3:3, 3:48, 3:50, 3:65, 3:93, 5:43, 5:44, 5:46, 5:66, 5:68, 5:110, 7:157,
9:111, 48:29, 61:6, 62:5
Lembah tempat Musa dipanggil: 20:12, 20:20, 28:30, 79:16
Turunnya Taurat untuk nabi Musa as.: 2:41, 2:44, 2:53, 2:87, 3:3, 6:91, 6:154, 6:157, 7:145,
7:154, 11:110, 17:2, 21:48, 23:49, 25:35, 28:43, 32:23, 37:117, 40:53, 41:45, 46:12, 53:36,
87:19
Mukjizat nabi Musa as.: 2:56, 2:60, 2:92, 2:211, 7:107, 7:108, 7:117, 7:120, 7:160, 11:96,
17:101, 20:17, 20:18, 20:19, 20:20, 20:21, 20:22, 20:69, 20:77, 26:30, 26:32, 26:33, 26:45,
26:63, 27:10, 27:12, 28:31, 28:32, 40:23, 40:28, 43:46, 44:19, 44:33, 51:38, 79:20
Nabi Musa as. dan Fir'aun
Pertumbuhan Musa as. dalam lingkungan Fir'aun: 20:38, 20:39, 26:18, 28:8, 28:9,
28:10, 28:11, 28:12
Kembali kepada ibunya: 20:40, 28:12, 28:13
Ilham Allah kepada Ibunya: 20:38, 20:39, 28:7, 28:10
Dakwah nabi Musa as.: 7:103, 7:104, 7:105, 7:106, 7:107, 7:108, 7:109, 7:110, 7:111,
7:112, 7:113, 7:117, 7:123, 7:128, 7:129, 10:84, 20:24, 20:42, 20:43, 20:44, 20:45,
20:46, 20:47, 20:49, 20:50, 20:51, 23:45, 26:10, 26:12, 26:16, 26:17, 26:22, 28:3,
43:46, 44:18, 51:38, 73:15, 79:17
Pertemuan Musa as. dan Fir'aun
Saat perjumpaan nabi Musa as. dengan Fir'aun: 20:58, 20:59, 20:64, 20:65,
20:66, 26:38, 26:39, 26:40, 26:43, 26:44
Fir'aun mendatangkan para ahli sihir: 7:111, 7:112, 7:113, 7:115, 7:116, 10:79,
10:80, 20:60, 20:63, 20:64, 26:37, 26:38, 26:40, 26:41, 26:42, 26:43, 26:44

Musa as. dan tukang sihir: 7:115, 7:116, 7:117, 7:118, 7:119, 7:120, 7:121,
7:122, 10:80, 10:81, 20:61, 20:62, 20:63, 20:64, 20:65, 20:66, 20:67, 20:68,
20:69, 20:70, 26:43, 26:44, 26:45, 26:46, 26:47, 26:48
Perselisihan di antara tukang-tukang sihir: 20:62
Peringatan Musa as. kepada para tukang sihir: 10:81, 20:61
Nabi Musa dan nabi Harun as. dituduh tukang sihir: 7:109, 7:132, 10:76, 10:77,
17:101, 20:63, 40:24, 43:49
Kebingungan dan keimanan para tukang sihir: 7:119, 7:120, 7:121, 7:123,
7:125, 7:126, 20:70, 20:72, 20:73, 26:46, 26:47, 26:50
Keutamaan dan keimanan Asiah: 66:11
Cobaan untuk keluarga Fir'aun: 7:130, 7:131, 7:133, 7:134, 7:135
Ketidak-berdayaan dan keingkaran Fir'aun: 7:103, 7:106, 7:110, 7:113, 7:114, 7:123,
7:126, 10:75, 11:97, 11:98, 17:102, 20:51, 20:56, 20:57, 20:58, 20:71, 23:46, 23:47,
25:36, 26:11, 26:23, 26:25, 26:27, 26:29, 26:31, 26:34, 26:35, 26:36, 26:49, 28:36,
28:38, 28:39, 29:39, 38:12, 40:24, 40:26, 40:29, 40:36, 40:37, 43:51, 43:52, 43:53,
43:54, 44:17, 44:20, 44:22, 50:13, 51:39, 54:41, 54:42, 69:9, 73:16, 79:21, 79:22,
79:23, 79:24
Pelarian Musa as. dan para pengikutnya: 20:77, 26:52, 26:53, 26:54, 26:55, 26:56,
26:60, 26:61, 26:62, 26:63, 44:23, 44:24
Nabi Musa as. dan para pengikutnya selamat: 2:50, 7:138, 10:90, 17:103, 20:78, 20:80,
26:65, 37:115, 37:116, 44:30, 44:31
Keimanan Fir'aun: 10:90, 10:91
Kehancuran Fir'aun dan pasukannya: 2:50, 3:11, 7:136, 7:137, 8:52, 8:54, 10:88,
10:90, 10:92, 17:103, 20:78, 20:79, 23:48, 25:36, 26:64, 26:66, 28:40, 29:40, 40:45,
43:55, 43:56, 44:24, 44:25, 44:26, 44:27, 44:28, 44:29, 51:40, 54:42, 69:10, 73:16,
79:25, 85:17, 85:18, 89:13
Orang beriman dari keluarga Fir'aun: 40:28, 40:29, 40:30, 40:31, 40:32, 40:38, 40:39,
40:41, 40:42, 40:43, 40:44, 40:45
Fir'aun menyiksa Bani Israel: 2:49, 7:124, 7:127, 7:129, 7:137, 7:141, 10:83, 14:6,
20:71, 26:22, 26:49, 28:4, 40:25
Kehinaan Fir'aun dan Haman: 10:83, 11:97, 28:4, 28:6, 28:8, 28:32, 28:42, 29:39,
40:36, 44:31
Musa membunuh seorang Mesir: 20:40, 26:19, 26:20, 26:21, 28:15, 28:16, 28:18, 28:19,
28:33
Perjalanann Musa as. ke Madyan
Nabi Musa dan nabi Syu'aib as. (sahib al madyan): 28:25, 28:26, 28:27, 28:28
Kisah nabi Musa as. dengan dua anak perempuan nabi Syu'aib as.: 28:23, 28:24, 28:25,
28:26, 28:27
Yahudi menuduh nabi Musa as. sebagai orang gila: 33:69
Nabi Musa as. keluar menuju Baitul Maqdis
Bani Israel memasuki Baitul Maqdis: 2:58, 5:21, 5:22, 5:23
Nabi Musa as. berdialog dengan Allah: 2:51, 7:142, 7:143, 7:155, 20:83, 20:84
Bani Israel menyembah anak sapi: 2:51, 2:54, 2:92, 2:93, 4:153, 7:148, 7:150, 7:152,
20:85, 20:87, 20:88, 20:89, 20:91, 20:92
Pertemuan segolongan Bani Israel dengan Allah: 7:155
Nabi Musa as. dan Samiri: 20:95, 20:96, 20:97
Musa as. melihat Allah: 7:143
Ketakutan Bani Israel: 2:246, 2:249, 3:111, 5:22, 5:24, 59:14
Perayaan Yahudi: 2:65, 7:163, 16:124
Watak-watak Yahudi: 2:41, 2:42, 2:44, 2:55, 2:59, 2:61, 2:65, 2:67, 2:68, 2:69, 2:70, 2:71,
2:74, 2:76, 2:83, 2:85, 2:86, 2:87, 2:89, 2:90, 2:93, 2:94, 2:95, 2:96, 2:100, 2:101, 2:104,
2:108, 2:140, 2:142, 2:246, 2:247, 2:248, 2:249, 3:24, 3:71, 3:75, 3:112, 3:181, 3:183, 4:44,
4:46, 4:47, 4:49, 4:51, 4:53, 4:54, 4:153, 4:155, 4:156, 4:161, 5:13, 5:20, 5:24, 5:42, 5:43,
5:57, 5:58, 5:62, 5:63, 5:64, 5:70, 5:79, 5:80, 5:81, 5:82, 7:134, 7:138, 7:139, 7:149, 7:160,
7:162, 7:163, 7:169, 9:30, 9:31, 9:34, 16:118, 17:4, 17:101, 20:85, 20:86, 20:87, 20:92,
58:8, 59:14
Nabi Musa as. dan nabi Khidir as.
Ikan sebagai tanda (tempat pertemuan) Musa as.: 18:61, 18:63
Kisah nabi Musa as. dan nabi Khidir as. dalam Al Quran: 18:60, 18:61, 18:62, 18:63,
18:64, 18:65, 18:66, 18:67, 18:68, 18:69, 18:70, 18:71, 18:72, 18:73, 18:74, 18:75,
18:76, 18:77, 18:78, 18:79, 18:80, 18:81, 18:82
Nabi Khidir as. merusak perahu: 18:71, 18:79
Nabi Khidir as. membunuh anak kecil: 18:74, 18:80
Nabi Khidir as. memperbaiki dinding rumah: 18:77, 18:82
Sebab kepergian Musa as. menemui nabi Khidir as.: 18:66
Ketinggian ilmu nabi Khidir as.: 18:66
Qarun

Nabi

Nabi

Nabi

Nabi

Nabi
Nabi

Nabi

Nabi

Nabi

Kehinaan Qarun: 28:76, 28:78, 29:39
Harta kekayaaan Qarun: 28:76, 28:78, 28:79
Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi: 28:81, 28:82, 29:40
Bani Israel beubah bentuk: 2:65, 5:60, 7:166
Anjuran untuk tidak mengikuti Yahudi: 1:7, 2:104, 2:108, 2:120, 2:145, 3:105, 5:51, 57:16,
58:9
Memerangi Yahudi hingga hari Kiamat: 17:5
Orang-orang kafir melaknat Bani Israel: 2:88, 4:46, 4:47, 4:52, 5:13, 5:60, 5:64, 5:78, 9:30
Permusuhan antara Yahudi dan Kristen: 2:113, 2:145, 5:14
Harun as.
Kenabian nabi Harun as. dalam Al Quran: 4:163, 6:84, 10:75, 10:87, 19:53, 21:48, 23:45,
25:35, 26:13, 28:34, 28:35, 37:114, 37:118, 37:119, 37:120, 37:122
Hikmah nabi Harun as.: 7:150, 20:94
Daud as.
Keutamaan nabi Daud as.: 21:79, 27:15, 34:10, 38:17, 38:18, 38:19, 38:20, 38:21, 38:24,
38:25, 38:26
Kenabian nabi Daud as.: 2:251, 6:84
Nabi Daud as. mengasuh anaknya dengan baik: 21:78, 21:79
Penyebutan kitab Zabur: 3:184, 4:163, 16:44, 17:55, 21:105
Kitab Zabur diturunkan kepada nabi Daud as.: 4:163, 17:55
Nabi Daud as. sebagai panutan orang bertaqwa: 38:17
Sengketa nabi Daud as. dalam Al Quran: 38:21, 38:22, 38:23, 38:24
Nabi Daud as. diuji: 38:24
Kekuatan perang nabi Daud as.: 2:251
Nabi Daud as. makan dari hasil keringat sendiri: 21:80, 34:13
Hikmah nabi Daud as.: 2:251, 38:20
Kerajaan nabi Daud as.: 2:251, 21:79, 34:10, 38:26
Sulaiman as.
Keutamaan nabi Sulaiman as.: 6:84, 27:15, 27:16, 27:17, 27:18, 27:19, 27:21, 27:36, 38:30,
38:39, 38:40
Kerajaan nabi Sulaiman as. yang besar: 21:81, 21:82, 27:16, 27:17, 27:18, 27:20, 27:21,
27:22, 27:23, 27:36, 27:37, 27:38, 27:39, 27:44, 34:12, 34:13, 38:31, 38:35, 38:36, 38:37,
38:38
Nabi Sulaiman as. berdakwah: 4:163, 27:25, 27:31, 27:44
Nabi Sulaiman as. menghakimi: 21:78, 21:79
Fitnah nabi Sulaiman as.: 38:32, 38:33, 38:34
Kisah nabi Sulaiman as. dengan Ratu Balqis: 27:28, 27:29, 27:30, 27:31, 27:34, 27:35, 27:36,
27:37, 27:38, 27:39, 27:40, 27:41, 27:42, 27:43, 27:44
Keterangan tentang kerajaan Saba': 27:23, 34:15, 34:18
Nabi Sulaiman as. wafat: 34:14
Ilyas as.
Keutamaan nabi Ilyas as.: 6:85, 37:129, 37:130, 37:131, 37:132
Kenabian nabi Ilyas as.: 6:85, 37:123
Dakwah nabi Ilyas as.: 37:124, 37:125, 37:126
Pendustaan kaum nabi Ilyas as.: 37:127
Ilyasa' as.: 6:86, 38:48
Yunus as.
Keutamaan nabi Yunus as.: 6:86, 21:88, 37:139, 37:143, 37:146, 68:49, 68:50
Dakwah nabi Yunus as.: 4:163, 37:147, 37:148
Yunus as. dan ikan besar: 21:87, 37:140, 37:141, 37:142, 37:144, 37:145, 68:48, 68:49
Keimanan kaum nabi Yunus as.: 10:98, 37:148
Zakaria as.
Keutamaan Nabi Zakaria as.: 6:85, 19:7, 21:90
Rahmat Allah atas Zakaria as.: 19:2, 19:7, 19:8
Nabi Zakaria as. memelihara Maryam (ibu nabi Isa as.): 3:37
Kisah nabi Zakaria as. dalam Al Quran
Nabi Zakaria as. memohon keturunan: 3:38, 19:3, 19:4, 19:5, 19:6, 21:89
Permohonan nabi Zakaria as. dikabulkan: 3:39, 19:7, 19:8, 19:9, 21:90
Nabi Zakaria as. menghindari percakapan: 3:41, 19:10, 19:11
Yahya as.
Keutamaan nabi Yahya as.: 6:85, 19:7, 19:12, 19:13, 19:14, 19:15
Kenabian nabi Yahya as.: 3:39, 6:85, 19:12
Beberapa keistimewaan nabi Yahya as.: 3:39, 19:13, 19:14
Isa as.
Keutamaan Maryam binti Imran: 3:37, 3:42, 3:43, 3:45, 5:75, 23:50, 66:12
Kesucian dan kehormatan Maryam: 3:47, 4:156, 19:20, 21:91, 66:12
keutamaan nabi Isa as.: 2:136, 3:45, 3:48, 4:163, 4:172, 6:85, 19:19, 19:21, 19:30, 19:31,

19:32, 19:33, 19:34, 23:50, 43:59, 43:63, 57:27
Kisah kandungan dan kelahiran nabi Isa as.: 3:45, 3:47, 3:59, 21:91, 66:12
Nabi Isa as. Kalimat Allah dan RahmatNya: 3:45, 4:171, 21:91
Nabi Isa as. berbicara ketika masih bayi: 3:46, 5:110, 19:29, 19:30, 19:31, 19:32, 19:33
Nabi Isa as. dibantu oleh Ruh al quds: 2:87, 2:253, 5:110
Kemunculan nabi Isa as. dan mukjizatnya: 3:46, 3:48, 3:49, 5:110
Sifat dan tabi'at nabi Isa as.: 3:45, 3:46
Nabi Isa as. diutus kepada Bani Israel: 3:49, 3:50, 5:46, 5:78, 5:110, 43:63, 43:64, 61:6,
61:14
Pengikut-pengikut nabi Isa as. meminta hidangan: 5:112, 5:113
Rencana pembunuhan Isa as. oleh Yahudi: 4:157
Nabi Isa as. diangkat ke langit: 3:55, 4:158
Nabi Isa as. akan turun di akhir zaman: 4:159
Nabi Isa as. dianggap tuhan oleh kaumnya: 5:17, 5:72, 5:77, 5:116, 9:31, 43:58, 43:65
Nabi Isa as. suci dari perbuatan kaumnya: 5:72, 5:75, 5:116, 5:117, 43:59
Anjuran tidak mengikuti orang-orang Kristen: 1:7, 2:120, 2:145, 3:105, 5:51, 57:16, 58:9
Kebencian orang Nasrani terhadap Yahudi: 2:113, 2:145, 5:14
Kitab Injil diturunkan kepada nabi Isa as.: 2:87, 2:253, 3:3, 5:46
Peyebutan kitab Injil: 3:3, 3:48, 3:65, 5:47, 5:66, 5:68, 5:110, 7:157, 9:111, 48:29, 57:27
Orang-orang shaleh yang diragukan kenabiaannya
Luqman
Keutamaan Luqman: 31:12
Nasihat Luqman kepada anaknya: 31:13, 31:16, 31:17, 31:18, 31:19
Zulqarnain: 18:83, 18:84, 18:85, 18:86, 18:87, 18:88, 18:89, 18:90, 18:91, 18:92, 18:93,
18:94, 18:95, 18:96, 18:97, 18:98
Khidir: 18:65, 18:66, 18:67, 18:68, 18:69, 18:70, 18:71, 18:72, 18:73, 18:74, 18:75, 18:76,
18:77, 18:78, 18:79, 18:80, 18:81, 18:82
Beberapa kejadian pada umat-umat terdahulu
Ashabul-Ukhdud: 85:4, 85:5, 85:6, 85:7, 85:8, 85:9
Ashabul-Kahfi: 18:9, 18:10, 18:11, 18:12, 18:13, 18:14, 18:15, 18:16, 18:17, 18:18, 18:19,
18:20, 18:21, 18:22, 18:25, 18:26
Tiga orang yang berbicara pada masa bayi: 3:46, 5:110
Kisah 'Uzair: 2:259
Hikmah dari kisah umat-umat terdahulu: 2:66, 2:252, 2:258, 3:11, 3:112, 3:137, 3:140, 3:146, 5:27,
5:102, 6:6, 6:10, 6:11, 6:34, 6:42, 6:148, 7:4, 7:5, 7:64, 7:72, 7:78, 7:79, 7:84, 7:86, 7:92, 7:93,
7:94, 7:95, 7:100, 7:101, 7:103, 7:175, 7:176, 7:177, 8:52, 8:54, 9:69, 9:70, 10:13, 10:39, 10:73,
10:92, 10:102, 11:49, 11:89, 11:100, 11:101, 11:102, 11:103, 11:120, 12:7, 12:109, 12:111, 13:6,
13:30, 14:5, 14:9, 14:45, 15:4, 15:13, 15:75, 15:76, 15:77, 15:79, 15:90, 16:26, 16:33, 16:36,
16:63, 17:17, 17:77, 18:55, 18:59, 19:74, 19:98, 20:99, 20:128, 21:11, 21:44, 22:45, 22:46, 22:48,
23:30, 23:31, 23:42, 23:44, 24:34, 25:36, 25:37, 25:38, 25:39, 25:40, 26:69, 26:103, 26:105,
26:121, 26:123, 26:139, 26:158, 26:160, 26:171, 26:172, 26:173, 26:174, 26:176, 26:189, 26:190,
26:209, 27:14, 27:45, 27:51, 27:52, 27:58, 27:69, 28:3, 28:40, 28:43, 28:51, 28:58, 28:78, 28:81,
29:14, 29:15, 29:18, 29:20, 29:24, 29:28, 29:34, 29:35, 29:36, 29:37, 29:38, 29:40, 30:9, 30:42,
30:47, 32:26, 33:69, 34:19, 34:45, 35:26, 35:43, 35:44, 36:13, 36:31, 37:73, 37:137, 37:138, 38:3,
38:12, 38:13, 38:49, 39:25, 39:26, 39:50, 40:5, 40:21, 40:30, 40:31, 40:82, 41:13, 43:8, 43:25,
43:56, 44:37, 46:27, 47:10, 47:13, 50:12, 50:13, 50:14, 50:36, 50:37, 51:37, 53:50, 53:51, 53:52,
53:53, 53:54, 54:4, 54:5, 54:15, 54:32, 54:43, 54:51, 57:16, 58:5, 59:15, 60:4, 60:6, 61:14, 64:5,
65:8, 65:9, 65:10, 67:18, 69:12, 77:16, 77:17, 77:18, 79:26, 89:6, 89:7, 89:8, 89:9, 89:10, 89:11,
89:12
Tugas para Nabi
Menyeru kepada jalan Allah
Seruan para nabi untuk mengesakan Allah: 2:83, 2:91, 2:131, 2:132, 2:133, 2:135, 2:136, 2:137,
2:213, 3:51, 3:52, 3:64, 3:67, 3:68, 3:79, 3:80, 3:85, 3:95, 3:193, 4:125, 5:72, 5:117, 6:14, 6:56,
6:74, 6:79, 6:161, 7:59, 7:65, 7:70, 7:73, 7:85, 7:138, 7:140, 9:31, 10:104, 11:2, 11:26, 11:50,
11:61, 11:84, 12:37, 12:38, 12:39, 12:40, 12:108, 13:36, 14:35, 16:2, 16:36, 16:120, 16:123, 17:2,
19:35, 19:36, 20:14, 20:50, 20:90, 20:98, 21:24, 21:25, 21:52, 21:56, 21:66, 21:67, 21:92, 21:108,
22:26, 22:67, 23:23, 23:32, 23:52, 26:24, 26:26, 26:28, 26:77, 26:108, 26:110, 26:125, 26:126,
26:144, 26:150, 26:161, 26:162, 26:163, 26:177, 26:179, 26:184, 27:25, 27:26, 27:31, 27:44,
27:45, 27:91, 28:87, 28:88, 29:16, 29:36, 33:46, 37:86, 37:96, 37:125, 37:126, 38:5, 38:65, 39:11,
39:12, 39:14, 39:64, 40:28, 40:66, 41:14, 42:13, 43:27, 43:45, 43:64, 46:21, 51:51, 57:8, 60:4,
71:3, 74:5, 79:19, 98:5, 109:2
Cara berdakwah kepada Allah: 2:256, 2:258, 3:104, 3:110, 3:159, 4:63, 6:52, 6:69, 6:74, 6:90, 6:91,
6:108, 6:143, 6:144, 6:148, 6:149, 7:29, 7:59, 7:61, 7:65, 7:73, 7:74, 7:80, 7:81, 7:85, 7:104,
7:128, 7:199, 9:6, 9:122, 10:77, 10:84, 11:28, 11:29, 11:30, 11:31, 11:34, 11:50, 11:52, 11:88,

11:89, 12:108, 14:5, 14:6, 14:10, 15:94, 16:125, 18:2, 18:22, 18:28, 18:37, 18:38, 18:39, 18:40,
18:41, 19:42, 19:43, 19:44, 19:45, 20:27, 20:28, 20:29, 20:31, 20:32, 20:42, 20:44, 20:47, 20:53,
21:63, 21:66, 23:96, 25:56, 26:16, 26:24, 26:26, 26:28, 26:30, 26:70, 26:72, 26:73, 26:75, 26:76,
26:78, 26:79, 26:80, 26:106, 26:107, 26:108, 26:109, 26:110, 26:112, 26:113, 26:114, 26:124,
26:126, 26:131, 26:132, 26:133, 26:134, 26:135, 26:142, 26:143, 26:144, 26:145, 26:146, 26:147,
26:148, 26:149, 26:150, 26:161, 26:162, 26:163, 26:164, 26:165, 26:166, 26:168, 26:177, 26:178,
26:179, 26:180, 26:181, 26:182, 26:183, 26:184, 26:214, 26:215, 27:28, 27:46, 27:54, 27:55,
28:34, 28:37, 29:28, 29:29, 29:46, 33:48, 34:24, 34:25, 34:26, 34:46, 37:88, 40:29, 40:30, 40:31,
40:32, 40:33, 40:38, 41:33, 41:34, 42:7, 42:15, 43:89, 44:18, 45:18, 46:16, 53:29, 71:5, 71:8,
71:9, 71:10, 71:11, 71:12, 71:13, 71:14, 71:15, 71:16, 71:17, 71:18, 71:19, 71:20, 73:10, 79:17,
79:18, 79:19, 80:1, 80:3, 80:4, 80:8, 87:9, 88:21
Amar ma'ruf dan nahi munkar: 2:206, 3:21, 3:104, 3:110, 3:114, 4:114, 5:63, 5:79, 7:80, 7:81, 7:85,
7:86, 7:157, 7:164, 7:165, 7:199, 9:71, 9:112, 11:116, 15:69, 15:71, 16:90, 22:41, 31:17
Cobaan pada saat berdakwah: 2:87, 2:91, 2:212, 2:214, 2:217, 3:21, 3:54, 3:111, 3:120, 3:161,
3:166, 3:183, 3:184, 3:186, 3:195, 4:75, 4:100, 4:157, 5:41, 5:49, 5:57, 5:70, 5:110, 6:10, 6:25,
6:33, 6:34, 6:112, 7:60, 7:61, 7:66, 7:67, 7:77, 7:82, 7:88, 7:90, 7:109, 7:124, 7:127, 7:131, 8:30,
9:40, 9:61, 10:65, 10:76, 10:83, 11:12, 11:27, 11:32, 11:53, 11:54, 11:55, 11:62, 11:78, 11:88,
12:32, 12:33, 12:35, 12:42, 14:9, 14:13, 15:6, 15:11, 15:68, 15:80, 15:90, 15:95, 15:97, 16:101,
16:126, 16:127, 17:60, 17:73, 20:40, 20:45, 20:68, 20:72, 21:3, 21:5, 22:40, 22:42, 22:43, 22:44,
22:68, 23:24, 23:25, 23:33, 23:34, 23:38, 23:70, 23:110, 25:4, 25:5, 25:7, 25:8, 25:9, 25:20,
25:31, 25:41, 25:42, 25:52, 26:14, 26:27, 26:29, 26:34, 26:35, 26:105, 26:111, 26:112, 26:116,
26:117, 26:136, 26:141, 26:153, 26:154, 26:160, 26:167, 26:169, 26:176, 26:185, 26:186, 26:187,
27:13, 27:47, 27:49, 27:56, 27:70, 28:36, 28:48, 29:24, 29:29, 34:43, 34:45, 35:4, 35:25, 36:14,
36:15, 36:18, 36:30, 36:69, 37:36, 37:97, 38:4, 38:6, 38:7, 38:14, 40:5, 40:24, 40:25, 40:26,
40:28, 40:37, 43:7, 43:30, 43:52, 43:53, 44:14, 46:8, 46:22, 50:12, 50:13, 50:14, 51:39, 51:52,
52:30, 52:33, 54:2, 54:9, 54:18, 54:23, 54:24, 54:25, 54:33, 59:8, 60:1, 61:5, 68:2, 68:51, 69:41,
69:42, 72:19, 81:22, 83:29, 83:30, 83:31, 83:32, 83:33, 85:8, 91:14, 96:10, 96:11, 96:12, 108:3,
111:4
Pergulatan antara kebenaran dan kebatilan: 2:36, 2:250, 2:251, 2:253, 3:13, 3:55, 3:69, 3:100,
3:140, 3:146, 4:76, 4:84, 4:89, 4:101, 4:104, 4:141, 5:56, 5:82, 6:34, 6:112, 6:113, 6:116, 6:121,
6:123, 6:135, 6:150, 7:88, 7:89, 7:90, 7:118, 8:6, 8:7, 8:8, 8:36, 9:5, 9:32, 9:109, 10:82, 11:38,
11:39, 11:54, 11:55, 11:118, 13:17, 17:6, 17:81, 18:20, 20:123, 21:18, 22:19, 25:52, 27:37, 27:45,
34:49, 48:22, 48:23, 60:2, 60:4, 61:8, 85:8
Tugas rasul hanya menyampaikan: 2:119, 2:272, 3:20, 4:80, 5:67, 5:92, 5:99, 6:52, 6:66, 6:69,
6:90, 6:104, 6:107, 7:62, 7:63, 7:68, 7:79, 10:42, 10:43, 10:99, 10:108, 11:12, 11:57, 11:86, 13:7,
13:40, 15:94, 16:35, 16:82, 17:54, 18:6, 18:29, 21:109, 22:67, 24:54, 25:43, 25:56, 26:3, 26:115,
26:208, 26:214, 26:216, 27:92, 28:56, 29:18, 30:52, 30:53, 33:39, 35:23, 36:17, 39:41, 42:6,
42:48, 43:40, 46:23, 50:45, 51:54, 51:55, 52:29, 64:12, 67:26, 72:23, 72:28, 80:7, 88:21, 88:22
Para nabi menyampaikan kabar gembira dan peringatan: 2:6, 2:25, 2:119, 2:213, 3:50, 3:164, 3:194, 4:165,
5:19, 5:67, 6:19, 6:48, 6:51, 6:90, 6:92, 6:130, 6:147, 7:2, 7:62, 7:63, 7:69, 7:73, 7:79, 7:86, 7:93, 7:184,
7:188, 10:2, 10:87, 11:2, 11:12, 11:25, 11:26, 12:110, 13:7, 13:30, 14:44, 14:52, 15:49, 15:50, 15:89,
16:2, 16:63, 16:89, 17:15, 17:105, 18:2, 18:4, 18:56, 19:97, 21:45, 22:49, 25:56, 26:115, 26:135, 26:194,
26:208, 26:214, 27:92, 28:46, 29:50, 32:3, 33:39, 33:45, 33:47, 34:28, 34:34, 34:46, 35:18, 35:23, 35:24,
35:37, 36:6, 36:10, 36:11, 37:72, 38:4, 38:65, 38:70, 39:17, 39:71, 40:15, 40:18, 41:4, 41:13, 42:7,
43:23, 44:3, 46:9, 46:21, 48:8, 50:2, 51:50, 51:51, 53:56, 54:16, 54:18, 54:21, 54:23, 54:30, 54:36,
54:41, 61:13, 67:8, 67:9, 67:26, 71:1, 71:2, 74:2, 79:45, 92:14
Bimbingan para nabi terhadap kaumnya: 2:213, 6:90, 6:143, 6:144, 6:145, 6:148, 6:149, 6:164, 7:29, 7:69,
7:128

Sejarah

Zaman jahiliah
Adat-istiadat jahiliah: 2:170, 2:189, 3:103, 3:130, 4:4, 4:7, 4:19, 4:22, 4:23, 4:119, 4:127, 5:3, 5:103,
5:104, 6:136, 6:137, 6:138, 6:139, 6:140, 6:143, 6:144, 6:150, 6:151, 6:152, 7:28, 7:31, 7:32, 7:173,
8:35, 9:37, 10:59, 10:78, 11:62, 11:87, 11:109, 16:35, 16:56, 16:58, 16:59, 16:62, 17:31, 21:53, 23:24,
24:31, 33:33, 33:37, 36:74, 37:69, 37:70, 43:17, 43:22, 43:23, 47:22, 48:26, 49:11, 53:23, 57:20, 58:2,

60:12, 81:8, 81:9, 83:1, 83:2, 83:3, 89:19, 106:1, 106:2
Penyembahan berhala: 7:71, 22:71, 26:71, 26:72, 26:73, 26:74, 26:75, 26:76, 29:17, 29:25, 36:74, 37:95,
37:125, 39:3, 53:19, 53:20, 53:23, 71:23
Kebanggaan jahiliah: 9:19
Masyarakat buta huruf: 3:20
Abrahah dan burung Ababil: 105:3, 105:5
Beberapa kabar gembira tentang kedatangan nabi Muhammad saw.
Para nabi terdahulu membawa kabar gembira kedatangan nabi Muhammad saw.: 2:129, 6:20, 7:157, 26:196,
26:197, 46:10, 61:6
Sifat nabi Muhammad saw. dalam kitab Taurat: 48:29
Selang waktu antara nabi Isa as. dan nabi Muhammad saw.: 5:19
Sejarah sebelum kedatangan nabi Muhammad saw.
Kelahiran nabi Muhammad saw.: 93:6
Pengasuhan nabi Muhammad saw.: 93:6
Kenabian nabi Muhammad saw.
Tanda-tanda kenabian Rasul saw.: 3:44, 7:157, 7:158, 10:15, 10:16, 11:100, 12:3, 12:102, 16:103, 28:44,
28:45, 28:46, 29:48, 38:69, 62:2
Awal turun wahyu
Nabi Muhammad saw. melihat Jibril: 53:7, 53:8, 53:9, 53:10, 53:11, 53:12, 53:13, 53:14, 53:15, 53:16,
53:17, 53:18, 81:23
Nabi Muhammad saw. buta huruf: 7:157, 7:158, 62:2
Terputusnya wahyu: 93:3
Beratnya saat nabi Muhammad saw. menerima wahyu: 73:5
Sejarah di Mekah
Berdakwah secara terang-terangan
Perintah berdakwah secara terang-terangan: 15:94
Kekhawatiran Nabi saw. terhadap kaumnya: 3:176, 5:41, 5:68, 6:33, 6:35, 9:80, 9:128, 10:99, 15:88,
16:37, 16:127, 18:6, 26:3, 26:214, 27:70, 34:46, 36:10, 39:19, 42:23, 43:40, 50:45, 80:6
Dakwah Nabi saw. kepada kaum kerabatnya: 6:92, 26:214
Masyarakat Mekah berpaling dari Nabi saw.: 2:170, 3:63, 3:176, 3:184, 5:104, 6:50, 6:147, 9:129,
11:5, 11:14, 17:45, 17:46, 17:47, 18:6, 18:57, 21:2, 21:6, 21:36, 22:15, 22:68, 23:69, 25:4, 25:5,
25:9, 25:30, 25:60, 26:5, 26:216, 27:80, 27:81, 28:50, 35:42, 38:68, 39:64, 41:4, 41:5, 41:26,
42:13, 43:31, 52:40, 54:2, 54:3, 54:44, 68:9, 70:36, 70:37
Allah memantapkan (hati) RasulNya: 2:147, 2:252, 2:258, 3:12, 3:58, 3:120, 3:126, 3:139, 3:146,
3:174, 3:176, 3:184, 3:186, 3:196, 4:45, 4:63, 4:81, 4:84, 4:113, 4:166, 5:41, 5:42, 5:60, 5:67,
5:105, 6:10, 6:33, 6:34, 6:35, 6:42, 6:57, 6:58, 6:70, 6:106, 6:112, 6:114, 6:116, 6:123, 6:135,
6:147, 6:150, 7:2, 7:101, 7:184, 7:196, 7:203, 8:62, 8:64, 9:55, 9:85, 9:129, 10:20, 10:41, 10:46,
10:65, 10:71, 10:94, 10:98, 10:99, 10:109, 11:12, 11:14, 11:17, 11:49, 11:109, 11:112, 11:120,
12:102, 12:103, 12:110, 13:32, 13:38, 13:41, 13:42, 13:43, 14:9, 15:10, 15:11, 15:85, 15:88,
15:91, 15:94, 16:26, 16:43, 16:63, 16:127, 17:48, 17:107, 19:65, 20:9, 20:99, 20:130, 20:131,
21:41, 22:42, 22:43, 22:44, 22:52, 22:67, 22:69, 23:24, 23:72, 24:55, 25:20, 25:31, 25:32, 25:33,
25:36, 25:37, 25:38, 25:39, 25:43, 25:52, 26:69, 26:105, 26:123, 26:139, 26:158, 26:160, 26:174,
26:176, 26:190, 26:194, 27:6, 27:14, 27:45, 27:70, 27:79, 28:50, 28:87, 29:14, 29:36, 29:38,
30:47, 30:60, 31:23, 32:30, 33:48, 34:34, 35:4, 35:8, 35:25, 36:76, 37:174, 37:175, 37:178,
37:179, 38:17, 38:41, 38:45, 38:46, 38:47, 38:48, 39:36, 40:5, 40:55, 40:77, 40:78, 41:43, 43:6,
43:7, 43:8, 43:23, 43:43, 44:17, 46:21, 46:35, 47:13, 48:26, 50:12, 50:13, 50:14, 50:39, 51:52,
51:54, 52:45, 52:48, 68:48, 70:5, 73:10, 76:24, 79:15, 85:17, 85:18, 87:8, 93:4, 93:5, 93:6, 93:7,
93:8, 96:19
Penbuktian kerasulan Nabi saw.: 2:119, 3:61, 3:62, 3:81, 3:164, 4:79, 4:166, 4:170, 5:15, 5:19,
7:158, 9:33, 10:108, 36:3, 43:43, 47:2, 48:28
Penghinaan kaum Quraisy
Pendustaan Quraisy terhadap Nabi saw.: 3:61, 6:25, 6:26, 6:33, 6:35, 6:57, 6:66, 6:135, 6:148,
6:150, 6:156, 6:157, 9:9, 10:15, 10:39, 10:41, 10:53, 13:27, 13:31, 13:43, 15:7, 16:103, 16:113,
17:90, 17:91, 17:92, 17:93, 21:2, 21:3, 21:5, 21:6, 25:4, 26:216, 27:70, 27:80, 27:81, 28:48,
28:49, 32:3, 34:7, 34:8, 34:29, 34:43, 34:53, 35:4, 35:42, 36:69, 36:76, 37:12, 37:36, 37:170,

38:4, 38:5, 38:6, 38:7, 38:8, 38:68, 39:64, 41:4, 41:5, 42:13, 42:24, 43:24, 43:30, 43:31, 43:57,
43:58, 43:88, 44:14, 46:7, 46:8, 46:10, 50:2, 52:29, 52:30, 52:40, 52:42, 54:2, 54:3, 54:44, 68:9,
69:41, 70:36, 70:37, 74:52, 75:31, 75:32, 80:5, 80:6, 109:3, 109:5
Cobaan kaum muslimin dari kaum Quraisy: 2:217, 3:140, 3:186, 3:195, 5:57, 5:58, 9:13, 9:40,
16:126, 16:127, 17:47, 17:76, 21:5, 21:6, 21:36, 22:40, 25:4, 27:70, 29:12, 34:53, 47:13, 52:30,
52:42, 60:1, 60:2, 60:9, 72:19, 83:29, 83:30, 83:31, 83:32, 83:33
Orang musyrik mengejekan kaum muslimin: 2:212, 34:7, 38:63, 83:29, 83:30, 83:31, 83:32
Kaum Quraisy meminta mukjizat: 2:118, 6:8, 6:37, 6:109, 6:111, 7:203, 10:20, 11:12, 13:7, 13:27,
13:38, 15:7, 17:90, 17:91, 17:93, 20:133, 21:5, 25:7, 25:8, 29:50, 98:1
Kaum Quraisy bersekutu untuk kufur: 8:30, 38:6, 38:7, 41:26, 51:53, 109:3, 109:5, 109:6
Abu Jahal menyakiti Nabi saw.
Permusuhan Abu Jahal: 96:9, 96:10, 96:11, 96:12
Permusuhan Abu Lahab: 111:1, 111:2, 111:3
Penyiksaan terhadap orang mukmin yang lemah: 4:75, 16:41, 16:110, 59:8, 60:1, 60:9
Orang-orang musyrik mendustai Al Quran: 4:140, 6:25, 6:68, 8:31, 10:15, 10:37, 10:38, 11:13,
11:35, 15:91, 16:24, 21:5, 25:4, 32:3, 34:8, 34:43, 36:69, 37:15, 42:24, 46:7, 46:11, 52:33, 68:44,
81:25, 83:13
Orang-orang musyrik menuduh Nabi saw. menutup-nutupi wahyu: 81:24
Orng-orang musyrik menuduh Nabi saw. mengetahui hal ghaib: 7:188
Kaum Quraisy menuduh kaum Yahudi mengajari Nabi saw.: 6:105
Nabi saw. dituduh sebagai penyihir: 6:7, 10:2, 11:7, 17:47, 21:3, 25:8, 34:43, 37:15, 38:4, 43:30,
46:7, 52:29, 69:42, 74:24
Nabi saw. dituduh sebagai orang gila: 7:184, 15:6, 23:70, 34:8, 34:46, 37:36, 44:14, 52:29, 68:2,
68:51, 81:22
Nabi saw. dituduh sebagai pembohong: 17:48
Nabi saw. dituduh sebagai penyair: 21:5, 36:69, 37:36, 52:30, 69:41
Peristiwa Isra' dan Mi'raj
Malaikat naik ke langit bersama Nabi saw.: 17:1
Dada Nabi saw. dibelah dan dikeluarkan hatinya: 94:1
Nabi saw. melihat Jibril as. dalam bentuk aslinya: 53:14, 53:15, 53:16, 53:17, 53:18
Nabi saw. melihat surga: 53:15, 53:16, 53:17, 53:18
Kaum Quraisy mendustai peristiwa isra' dan mi'raj: 17:60, 53:10, 53:12
Perjanjian Aqabah kedua
Janji setia untuk beriman dan meninggalkan syirik: 5:7, 57:8, 60:12
Janji setia kaum wanita pada malam 'Aqabah: 60:12
Hijrah
Persiapan untuk hijrah
Nabi saw. mengizinkan para sahabat untuk berhijrah: 4:97
Izin Allah kepada Nabi saw. untuk berhijrah: 29:56
Alasan tidak berhijrah: 4:98, 4:99
Berhijrah di jalan Allah: 2:218, 3:195, 4:89, 4:97, 4:100, 8:72, 8:74, 9:20, 16:41, 22:58, 24:22, 29:8,
59:8
Gua Tsur: 9:40
Nabi saw. memasuki kota Madinah: 17:80
Sejarah di Madinah
Cobaan kaum muslimin di Madinah
Kaum Munafiq menyakiti Rasulullah saw.: 4:61, 4:78, 4:81, 4:113, 5:41, 9:48, 9:50, 9:58, 9:61, 9:65,
9:74, 24:11, 63:5, 63:8
Penderitaan para utusan yang ingin memeluk Islam: 6:26, 42:16
Orang Yahudi menyakiti kaum muslimin: 2:142, 3:69, 3:72, 3:100, 3:111, 3:118, 3:186, 4:44, 4:46,
4:51, 5:41, 5:57, 5:58, 5:64, 58:8
Sikap orang-orang arab badui terhadap Islam: 9:97, 9:98, 9:99, 9:101, 48:11, 48:12, 48:15, 48:16,
49:14, 49:17
Beberapa peristiwa di tahun kedua Hijrah
Perpindahan arah kiblat ke Ka'bah: 2:142, 2:143, 2:144, 2:150
Perang Badar Al Kubra: 8:8, 8:9
Perang Bani Qainuqaa': 59:14
Beberapa peristiwa di tahun ketiga Hijrah
Perang Hamra Al Asad: 3:172, 3:173, 3:174
Beberapa peristiwa di tahun kelima Hijrah
Tuduhan terhadap Aisyah ra.: 24:11, 24:12, 24:13, 24:14, 24:15, 24:16

Peperangan
Perang Badar
Mimpi Nabi saw. mengenai perang Badar: 8:43
Seruan untuk perang Badar: 8:5, 8:7
Rasul saw. memohon bantuan Allah dalam perang Badar: 8:9
Perang adu ketangkasan pertama dalam Islam: 22:19
Suasana perang Badar: 8:11, 8:41, 8:42, 8:43, 8:44, 8:48, 8:49
Kesaksian malaikat dalam perang Badar: 3:124, 3:125, 8:9, 8:10, 8:12
Hasil perang Badar: 3:13, 3:123, 3:165, 8:8, 8:17, 54:45
Kaum musyrikin menebus tawanan perang Badar: 8:67, 8:68, 8:70
Harta rampasan perang Badar: 8:1, 8:41
Perang Uhud
Perang Uhud dan pengaturan pasukan: 3:121
Beberapa hal pasukan dan perang Uhud: 3:144
Cobaan besar dalam perang Uhud: 3:143, 3:153
Perbuatan syetan dalam perang Uhud: 3:155
Orang munafik kembali dalam perang Uhud: 3:167, 3:168, 4:88
Nabi saw. cidera: 3:144
Kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud: 3:140, 3:152, 3:153, 3:154, 3:155, 3:165,
3:166, 3:172
Perang Hunain
Kekalahan muslimin pada awal perang: 9:25
Hasil perang Hunain: 9:26
Janji setia tawanan Hunain untuk memeluk Islam: 9:27
Perang Khandaq
Kesulitan pada perang Khandak: 33:11, 33:22
Munculnya orang munafiq: 33:12, 33:13, 33:15, 33:18
Kegagalan pasukan Ahzab (sekutu): 33:20
Perjanjian Hudaibiah
Kaum musyrikin menghalangi pelaksanakan umrah: 2:114, 2:194, 2:196, 2:217, 5:2, 22:25,
48:24, 48:25, 48:26
Bai'at Ridwan: 48:10, 48:18
Keutamaan mereka yang berbai'at Ridwan: 48:10, 48:18, 48:19, 48:20
Tertundanya pelaksanaan umrah: 48:11, 48:12, 48:15, 48:16
Syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah: 60:10
Harta rampasan Khaibar untuk mereka yang menghadiri Hudaibiah: 48:15
Perang Bani Nadhir
Persekongkolan orang munafik dengan Bani Nadhir: 59:11, 59:12, 59:13
Pengusiran Bani Nadhir: 59:2, 59:3, 59:5
Harta yang diperoleh dari Bani Nadhir: 59:6
Perang Tabuk
Penderitaan para sahabat dalam perang Tabuk: 9:117
Perang Tabuk dalam kondisi paceklik: 9:117
Beberapa orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk: 9:38, 9:39, 9:45, 9:102, 9:106, 9:118
Sikap orang munafik dalam perang Tabuk: 9:42, 9:44, 9:45, 9:46, 9:47, 9:49, 9:81, 9:83,
9:86, 9:87, 9:90, 9:93, 9:94, 9:95, 9:96
Kisah Masjid Dhirar: 9:107, 9:108, 9:110
Penaklukan Kota Mekkah
Berita gembira tentang penaklukan kota Mekah: 28:85, 48:21
Mimpi Nabi saw. tentang pembukaan kota Mekah: 48:27
Kisah Hathib bin Abu Balta'ah: 60:1
Nabi dan para sahabat memasuki kota Mekah: 48:1, 48:27, 110:1
Penaklukan Khaibar
Berita gembira penaklukan Khaibar: 48:21
Beberapa surat dan perjanjian kenegaraan (hubungan diplomasi)
Memenuhi sumpah dan janji: 2:100, 2:177, 3:76, 3:81, 4:90, 5:1, 6:152, 8:56, 9:4, 9:7, 12:66,
13:20, 16:91, 16:92, 16:94, 16:95, 17:34, 23:8, 33:15, 33:23, 48:10, 61:2, 61:3, 70:32
Sifat-sifat nabi Muhammad saw.
Sifat dan tingkah laku Nabi yang mulia
Nama-nama Nabi saw.: 3:144, 33:40, 47:2, 48:29, 61:6
Akhlak Nabi saw.
Kemuliaan akhlak Nabi saw.: 9:128, 68:4
Kerendah-hatian Nabi saw.
Rendah diri adalah akhlak para nabi: 6:50, 11:31

Hanya seorang manusia biasa: 17:93
Kezuhudan Nabi saw.: 20:131
Kasih-sayang Nabi saw.: 3:159, 9:61, 9:128
Ketaqwaan Nabi saw.: 6:15, 10:15
Lembutnya perlakuan Nabi saw.: 3:159, 15:88, 23:96, 26:215
Keramahan Nabi saw.: 9:128
Ibadah sunnah Nabi saw.
Shalat Nabi saw.: 20:130, 73:20
Bacaan Al Quran Nabi saw.: 17:110, 46:29, 75:16
Mukjizat Nabi saw.
Turunnya Al Quran kepada Nabi saw.: 2:23, 2:99, 2:185, 3:3, 3:7, 3:84, 4:105, 4:113, 4:136, 5:67,
6:156, 6:157, 7:203, 17:86, 17:105, 17:106, 18:1, 18:27, 20:133, 21:10, 21:50, 26:192, 26:193,
26:194, 27:6, 29:51, 32:2, 38:8, 38:29, 39:2, 39:41, 42:3, 42:7, 42:17, 42:52, 44:3, 56:80, 69:40,
69:43, 76:23, 98:2
Keutamaan Nabi saw.
Keridhaan Allah kepada Nabi saw.: 68:3, 93:5, 93:7, 94:1, 94:4
Nabi saw. sebagai saksi; pembawa kabar gembira dan peringatan: 2:119, 2:143, 4:41, 5:19, 6:19,
6:92, 7:2, 7:184, 7:188, 10:2, 11:2, 11:12, 13:7, 14:44, 14:52, 15:89, 16:89, 17:105, 18:4, 18:56,
21:45, 22:49, 22:78, 25:56, 26:194, 26:214, 27:92, 28:46, 29:50, 32:3, 33:45, 34:28, 34:44, 34:46,
35:18, 35:23, 35:24, 35:42, 36:6, 36:10, 36:11, 38:4, 38:65, 38:70, 39:17, 40:18, 41:4, 41:13,
42:7, 44:3, 46:9, 48:8, 50:2, 51:50, 51:51, 53:56, 61:13, 67:26, 73:15, 74:2, 79:45
Kesaksian Nabi saw. atas umatnya: 2:143, 4:41, 16:89, 22:78, 33:45, 48:8, 73:15
Nabi saw. lebih berhak atas diri kaum muslimin: 33:6
Keberadaan Nabi saw. adalah jaminan keamanan bagi umatnya: 8:33, 67:28
Keutamaan shalawat atas Nabi saw.: 33:56
Rasulullah saw. yang membagi dan Allah yang memberi: 8:41
Keistimewaan Nabi Muhammad saw.
Nabi saw. diutus untuk seluruh umat manusia: 3:64, 3:199, 4:47, 4:79, 4:162, 4:170, 4:171, 4:174,
5:15, 5:19, 5:66, 5:68, 5:81, 5:83, 6:19, 6:20, 6:90, 6:114, 7:158, 10:104, 10:108, 13:36, 16:64,
21:107, 22:49, 25:1, 25:51, 34:28, 39:41, 61:6, 61:9, 62:3, 68:52, 81:27, 98:1, 98:4, 98:6
Harta rampasan perang halal bagi Rasul saw.: 8:1, 8:41, 8:69
Telaga Kautsar untuk Nabi saw.: 108:1
Pengampunan dosa beliau: 9:43, 48:2, 94:2, 94:3
Kemenangan Nabi Muhammad saw. dengan ketakutan musuh: 3:151, 8:12, 33:26, 59:2
Kemenangan Nabi Muhammad saw. dengan bantuan angin: 33:9
Nabi Muhammad saw. mengawini lebih dari empat wanita: 33:50
Nabi Muhammad saw. mengawini wanita yang dihibahkan: 33:50
Nabi terakhir: 3:144, 9:33, 33:40, 72:7
Kota Mekah halal khusus bagi Nabi Muhammad saw.: 90:2
Kewajiban tahajjud bagi Nabi saw.: 17:79, 20:130, 73:2, 73:20, 76:26
Isteri-isteri nabi Muhammad saw.
Ayat kebebasan memilih: 33:28, 33:29
Pembagian antara isteri-isteri Nabi saw.: 33:51
Hijab isteri-isteri Nabi saw.: 33:53, 33:59
Kisah pernikahan beliau dengan para isterinya: 33:37, 33:38
Beberapa budi pekerti Nabi saw.
Budi pekerti kaum Muhajirin
Keutamaan kaum Muhajirin: 2:218, 3:195, 7:157, 8:72, 8:74, 8:75, 9:20, 9:21, 9:100, 9:117, 16:41,
16:42, 16:110, 22:40, 22:41, 22:58, 59:10
Kemiskinan dan kesulitan di awal Islam: 2:214, 8:26, 57:10, 93:8
Keutamaan orang-orang fakir muhajirin: 57:10, 59:8
Budi pekerti kaum anshar
Keutamaan kaum anshar: 7:157, 9:100, 9:117, 59:9, 59:10
Bantuan kaum anshar untuk Islam: 7:157, 8:72, 8:74, 59:9
Sifat kaum Anshar yang mengutamakan orang lain: 59:9
Saling mewarisi antara kaum muhajirin dan anshar: 8:72
Budi pekerti Al Khulafa Al Rasyidin
Budi pekerti Abu Bakar Al Siddiq ra.
Abu Bakar ra. akan masuk surga: 92:21
Perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar: 49:2
Hijrah Abu Bakar bersama Nabi saw.: 9:40
Sifat-sifat Abu Bakar ra.
Kedermawanan Abu Bakar ra.: 92:21
Budi pekerti Umar Bin Khatab ra.

Beberapa kecocokan pendapat Umar dengan Al Quran: 2:125, 8:67, 8:68, 9:84, 33:59, 33:33
Budi pekerti keluarga Nabi Muhammad saw.
Budi pekerti isteri-isteri Nabi saw.
Keutamaan isteri-isteri Nabi saw.: 33:6, 33:29, 33:30, 33:31, 33:32, 33:33, 33:34, 33:52, 33:53
Budi pekerti Aisyah binti Al-siddiq ra.
Peristiwa penuduhan Aisyah
Ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan: 24:11, 24:13, 24:16
Budi pekerti Zainab binti Jahsy ra.
Perintah menikahi Zainab binti Jahsy: 33:37, 33:38
Budi pekerti para sahabat
Keutamaan sahabat: 9:108, 39:33, 59:10
Budi pekerti Zaid bin Haritsah ra.
Pengaduan Zaid mengenai isterinya kepada Rasul saw.: 33:37
Rasulullah saw. mengangkat Zaid sebagai anak: 33:37, 33:40
Budi pekerti orang Arab
Budi pekerti orang Quraisy: 106:4

Jihad

Keutamaan jihad dan mujahidin (pejuang)
Keutamaan jihad
Perintah berjuang: 2:218, 3:145, 3:157, 3:200, 4:74, 4:76, 4:77, 4:84, 4:95, 4:104, 5:35, 8:60, 8:65,
9:111, 9:120, 49:15, 61:4, 61:11, 66:9
Jihad yang paling mulia: 2:258, 40:28, 40:29, 40:30, 40:31, 40:32, 40:33, 40:34, 40:35, 40:38,
40:39, 40:40, 40:41, 40:42, 40:43, 40:44
Keutamaan mujahidin (pejuang)
Besarnya keutamaan pejuang: 2:154, 3:142, 3:195, 9:20, 9:88, 9:111, 9:120
Orang yang berjuang lebih utama dari yang tidak berjuang: 3:142, 4:95
Kaki-kaki yang berdebu di jalan Allah: 9:120
Bekerja di jalan Allah: 2:218, 2:261, 2:262, 4:74, 4:94, 4:95, 4:100, 5:54, 8:60, 8:72, 8:74, 9:20,
9:41, 9:60, 22:58, 49:15, 57:10
Derajat pejuang: 4:95, 4:96, 57:10
Keutamaan memberi nafkah di jalan Allah: 2:195, 2:261, 4:95, 8:60, 9:111, 9:121, 61:11
Hukum berjihad
Kewajiban berjihad
Perintah bersabar pada permulaan dakwah: 2:109, 4:77, 6:106, 15:85, 45:14, 50:39, 73:10, 76:24
Permulaan perintah berperang: 2:190, 4:77, 22:39
Diwajibkannya berjihad: 2:190, 2:216, 2:244, 5:54, 8:6, 8:8, 8:39, 8:57, 9:5, 9:12, 9:14, 9:29, 9:36,
9:73, 9:123, 47:4, 47:22
Hikmah diwajibkannya berjihad: 2:193, 2:251, 8:39, 9:13, 9:14, 9:15, 9:16, 47:4
Larangan meninggalkan jihad: 8:15, 8:16, 9:24, 9:81
Jihad akan terus berkelanjutan: 2:193, 8:39, 9:5, 9:12, 9:29, 9:36, 9:123
Enggan berjihad: 2:216, 4:77, 8:5, 8:6
Kewajiban berjihad
Asal-usul diwajibkannya berjihad: 47:20, 47:21
Perang dan tipu muslihat: 30:3
Tidak ikut berperang
Tidak ikut berperang tanpa halangan
Pelarangan tidak ikut berperang: 4:72, 9:38, 9:39, 9:120
Halangan tidak ikut berperang
Dibolehkan tidak ikut berperang karena halangan: 9:91, 9:92, 48:17

Orang sakit dan orang lemah tidak ikut berperang: 4:95, 9:91
Tidak ikut berperang karena ketiadaan nafkah: 9:91, 9:92
Sifat-sifat mujahidin
Niat mujahid
Berjuang untuk meninggikan kalimat Allah: 2:190, 2:193, 2:218, 2:244, 3:13, 4:75, 4:76, 4:95, 8:72,
8:74, 9:20, 9:38, 9:41, 47:4, 61:4, 61:11
Sifat-sifat mujahid
Niat ikhlas untuk berjuang: 2:190, 47:4
Taat dan patuh pada pemimpin: 4:59, 24:48
Kesabaran pejuang saat bertemu musuh: 2:249, 2:250, 8:45, 33:22
Berani berperang dan tidak pengecut: 4:77, 4:104, 8:15, 8:45, 9:38
Sifat-sifat komandan / pemimpin
Kewajiban komandan perang: 27:21
Mengajak berjuang: 2:249, 4:76, 4:84, 8:60, 8:65
Musyawarat komandan dengan orang yang berpengalaman: 27:32, 27:33
Persiapan berperang
Peralatan tempur
Kendaraan tempur
Perang dengan menggunakan kuda: 100:1, 100:2, 100:3, 100:4, 100:5
Melatih mujahidin
Persiapan rohani dan jasmani mujahidin: 2:249, 4:84, 8:60, 8:65
Latihan penggunaan senjata: 8:60
Mempersiapkan pasukan
Kesiap-siagaan dalam berbagai situasi: 4:102
Biaya perang diambil dari kas negara: 9:92
Keutamaan menyiapkan tentara: 2:195, 4:95
Keutamaan infak di jalan Allah: 4:95, 5:12, 8:60, 8:72, 9:20, 9:41, 9:88, 9:111, 9:121, 49:15, 61:11,
64:17
Meminta bantuan orang musyrik dalam perang: 9:83, 60:1
Teknik-teknik bertempur
Pengerahan seluruh pasukan: 4:71, 9:122
Berhati-hati terhadap orang yang akan berkhianat: 4:71, 4:101, 4:102, 8:58, 63:4, 64:14
Menyimpang demi perang: 8:16
Mengintimidasi musuh: 8:57, 8:60
Mengatur pasukan
Menyusun kompi dan pasukan: 61:4
Fase-fase pertempuran
Permulaan perang
Pemberitahuan dibatalkannya perjanjian: 8:58, 9:2, 9:3
Etika berperang
Mohon doa orang yang lemah dan orang shaleh: 2:249
Hukum membunuh wanita dan anak-anak atau orang tua: 2:190
Larangan menyiksa mayat: 2:190
Membalas dengan yang serupa: 16:126, 22:60, 42:40
Larangan membakar musuh: 2:190
Penyiksaan dengan api: 2:190
Menyerang musuh: 8:57, 47:4, 66:9
Mati syahid
Ganjaran mati syahid dan keutamaannya: 2:154, 3:157, 3:169, 3:170, 3:171, 3:195, 4:69, 4:74,
9:111, 47:4, 47:5
Keutamaan orang yang mati syahid
Besarnya pahala orang yang mati syahid: 3:169, 3:170, 4:74, 22:58, 47:4, 47:5, 47:6
Surga di bawah kilatan pedang: 47:6
Cara-cara menghentikan perang
Musuh memeluk Islam
Tidak memerangi musuh yang memeluk Islam: 2:193
Hasil-hasil perang
Sebab dan syarat kemenangan: 2:249, 2:250, 3:122, 3:125, 3:147, 3:200, 5:23, 8:45, 8:46, 8:65,

8:66, 22:40, 47:7
Jizyah (upeti)
Dari siapa jizyah diambil: 9:29
Tawanan perang
Memperbudak tawanan: 2:85, 47:4
Pembebasan tawanan: 47:4
Perlakuan terhadap tawanan: 8:67
Harta rampasan perang dan fai'
Hukum harta rampasan perang: 8:1, 48:19, 48:20
Pembagian harta rampasan perang
Harta rampasan perang dibagi lima: 8:41
Harta rampasan perang halal bagi tentara: 8:69, 48:19, 48:20
Bagian orang yang tidak ikut berperang: 48:15
Fai' (harta rampasan yang diambil tanpa melalui perang)
Mencuri harta rampasan: 3:161
Pembagian fai': 59:7
Perjanjian
Perdamaian
Perjanjian damai dengan musyrikin: 9:8
Memenuhi perjanjian dengan orang kafir: 9:4
Melanggar perjanjian
Pelanggaran oleh orang Islam: 8:58
Pengkhianatan orang musyrikin: 9:8, 9:10, 9:12, 9:13
Gencatan senjata
Hukum gencatan senjata: 8:61, 9:4
Gencatan senjata antara Nabi dan orang-orang musyrik: 8:61, 9:4