Anda di halaman 1dari 3

Budaya dan pembelajaran Beri definisi budaya?

? kepelbagaian budaya adalah cara atau gaya hidup pelbagai masyarakat dan bangsa. Budaya ini merangkumi pelbagai aspek seperti sejarah, kesusasteraan, politik, muzik, lukisan, seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kepercayaan yang diturun temurun dari generasi ke generasi. Budaya juga boleh dikaikan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. Budaya adalah lambang kejayaan sesuatu masyarakat atau bangsa. budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) : kecergasan firikal dan akal dan Daya (Melayu) :kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Budaya merupakan kebolehan seseorang individu menggunakan kekuatan, tenaga dan akal fikiran ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Senaraikan 5 komponen budaya? Simbol, bahasa, nilai, norma, objektif, material dan teknologi. Apakah perbezaan antara budaya fungsional & tidak fungsional? Fungsional- patut diteruskan dan amalan yg proaktif. X Fungsional-X patut diteruskan dan amalan yg X proaktif. Berikan definisi sosialisasi? Proses interaksi social yg mbolehkan indi. belajar norma, cara hidup masyarakat dan peranannya. Apakah indicator kelas social? Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir & kurang mahir, pendapatan bulanan & tahunan. Jelaskan definisi kawalan social? Tindakan yg diambil utk memastikan indi. mematuhi norma masyarakat. Tujuannya adalah supaya mencorak tingkah laku indi. sesuai dengan norma masyarakat. Berikandefinisi mobility social? Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan yg berbeza dalam stratifikasi social. Pergerakan boleh berlaku secara mendatar atau menegak. Apakah yangdimaksudkan dengan adat resam? Kebiasaan masyarakat yg mempunyai nilai etika dan estetika dan diterima sebagai norma masyarakat. Jelaskan perbezaan antara bangsa dan masyarakat? Bangsa-Berkait dengan nasionaliti & semangat kebangsaan, iaitu orang-orang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan sesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulan orang yg mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama, cth : Bangsa Malaysia. Masyarakat-Sekumpulan manusia yg hidup di satu tempat. Ikut peraturan, ada norms tertentu utk tingkah laku. Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalan social. Berinteraksi antara satu dgn lain.Cara hidup, kebudayaan yg lebih kurang sama. Mempunyal komltmen terhadap kebalkan masyarakat. Apakah yang dimaksudkan dengan ethnosentrisme? Sikap @ kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri lebih baik @ lebih tinggi dr org lain. Berikan definisi bilik darjah yang mesra budaya? Bilik darjah yg selesa, kondusif, damai, & tenteram utk menjalankan p&p tanpa menafikan hak2 kesamarataan, murid yg berbeza latar belakang dr segi kaum, jantina, sse dan keperluan Sekeliling yg telah ambil kira kepelbagaian budaya Yg boleh ransang murid menjadi peka kpd budaya org lain dan saling hormat menghormati Yg di mana murid dpt bergaul mesra tanpa mengira perbezaan mereka. Apakah itu kurikulum tersirat? Pembelajaran berlaku tanpa dirancang. Mengapa hubungan etnik penting? Negara stabil Pembangunan eko dgn pelaburan asing

Pembangunan social Pelancongan Penghidupan aman Model pembentukan Negara: Integrasi-Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kump yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial clan lokasi dim sesebuah unit politik. Boleh berlaku melalui proses akomodasi, akulturasi, asimilasi atau amalgamasi. Akomodasi-Setiap kump etnik menyedari & menghormati norms dan nilai kump etnik lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. A+B+C=A+B+C. (A, B & C adalah budaya kumpulan). Cth : Malaysia, Switzerland Akulturasi- Proses penerimaan unsur kebudayaan barn dalam kalangan kelompok. Cth: penggunaan tali leher, angpau, makanan Yong Tau Foo, hiburan. Berbeza dgn proses asimilasi, akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat penerima. Asimilasi- Proses percantuman & penyatuan antara kump etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dgn kebudayaan & identiti yang sama. = A + B + C A ( A m e r u p a k a n g o l o n g a n dominan sementara B & C adalah kump minoriti). Cth: orang Melayu di Thailand, Nonya & Baba di Melaka, orang Cina di Indonesia. Amalgamasi- Satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. A + B + C = D. Cth : kumpulan baru hasil perkahwinan campur. Cara untuk memupuk hubungan etnik yang harmonis? Guru menjadi teladan& adil, X ethnosentrik. Peneguhan positive utk tingkah laku yg sokong integrasi etnik. Bahan p&p pelbagai etnik Aktiviti p&p pelbagai etnik Tingkatkan fahaman budaya pelbagai kaum. Sebab kelas bercantum ? Bilangan guru X cukup Bil murid X cukup, kurang drp 10 org Murid dr tahap yg sama Senaraikan empat ciri budaya. i. Boleh dipelajari ii. boleh dikongsi Ili. bersifat sejagat iv. boleh diwarisi v. sentiasa berubah-ubah vi. mempunyai unsur simbolik dan vii. mempunyai pandangan semesta Senaraikan tiga faktor penghijrahan. i. Ketidakstabilan politik di tempat asal ii. Kesukaran kehidupan di negara asal iii. Peluang pekerjaan di Tanah Melayu Huraikan bagaimana proses pertembungan dan penyesuaian antara budaya berlaku dalam masyarakat di negara kita? i. Wajib iaitu individu hanya mempunyai satu cara ujituk melakukannya. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada tersebut. ii. Preferred iaitu yang lebih digemari. Ini bermakna kita mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari. iii. Tipikal iaitu ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan. i. Alternatif iaitu ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari. ii. Terhad iaitu cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja. Berikan empat tujuan pantang larang masih diamalkan dalam masyarakat di negara ini. i. menjaga tingkah laku

ii. elakkan kecelakaan iii. menjaga keselamatan iv. kebaikan kesihatan v. kesinambungan tradisi vi. memupuk nilai murni Senaraikan empat faktor yang menyebabkan perubahan kepada bahasa. i. pertembungan masyarakat dan budaya ii. penjajahan, peperangan dan perpindahan iii. perubahan populasi, kelas social, etnik, umur, seks, pekedaan, penemuan baru (kaedah, benda-benda, peralatan) iv. pendidikan, penghijrahan, perdagangan, agama dan status ekonomi Berikan empat cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar dalam sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai sosiobudaya. i. Memilih kaedah pengajarap yang sesuai ii. Membentuk disiplin murid iii. Membentuk persefahaman dalam kalangan murid iv. Melaksanakan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran Huraikan empat ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini. i. Merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar di mana mereka belajar. ii. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi basilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. iii. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar - guru/pengajar). Dipelajari oleh pelajar tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek guru/pengajar; tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar. i. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum (pelajar-guru/pengajar). ii. Walaupun kadangkala kurikulum tersirat terdapat sama ada pada matlamat atau objektif satu-satu kurikulum itu tetapi Tanya tidak tertulis dalam kandunvn kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian. iii. Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza mengikut jenis institusi, tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri. Berikan empat faktor yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita. i. kemudahan mendapatkan guru ii. kemudahan bahan-bahan rujukan iii. kelas sosial masyarakat iv. lokasi sekolah dan tempat tinggal v. kemudahan ICT vi. peluang kerjaya selepas tamat belajar. Senaraikan empat usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk merapatkan jurang ketaksamaan pendidikan dalam kalangan murid. i. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) ii. Kumpulan Wang Simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) iii. Bantuan Makanan Asrama. iv. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid v. Jaket Keselamatan vi. Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya vii. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) viii. Skim Baucer Tuisyen (SBT) Bincangkan empat faktor yang menyebabkan berlakunya ketaksamaan peluang pendidikan antara murid di kawasan bandar dan kawasan luar bandar. i. kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satusatu bidang. ii. Pertumbuhan pusat urban yang lembab iii. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang. iv. Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru.

v. Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. vi. Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas. vii. Jurang sosioekonomi Program kerajaan utk pendidikan orang asli A Kia-2m Program persiangan salinatan Kurikulum kap oleh BPG RMT SPBT Usaha kerajaan utk wujudkan kesamarataan pendidikan Pendidikan percuma pd semua peringkat Mengadakan kurikulum yg sama Peluang diberi X kira latar belakang Menggunakan bahasa penghantar- sjk Mengadakan system persekolahaan yg sama Member bantuan persekolahan Memastikan tenaga pengajar dlm semua sekolah. Cara guru mengambil kira kepelbagaian sosio-budaya Guru perlu mengetahuai pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu etnik. Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam kelas Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik. Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar. Berikan tiga pendekatan yang sesuai digunakan untuk dilaksanakan dalam pengajaran di kelas bercantum. i. Pengajaran berpusatkan murid ii. Melaksanakan aktiviti kumpulan iii. Gunakan kaedah perbincangan iv. Pendekatan kolaboratif v. Pendekatan koperatif ciri2 kelas bercantum Kelas ini wujud di sekolah rendah saja Murid2 berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan Bil murid kurang drpd 10 org Guru mengajar lebih drpd satu tahun persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan kelas Strategi p & p berbeza drpd kelas biasa Nyatakan lima program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang mesra budaya. i Aktiviti Kebudayaan mengikut kaum ii. Sambutan perayaan mengikut kaum iii. Penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap aktiviti iv. Mewujudkan ruang memaparkan maklumat mengenai budaya setiap kaum v. Program RIMUP Huraikan lima kaedah pengajaran untuk murid yang terdiri daripada pelbagai budaya i Pendekatan koperatif ii. Pendekatan kolobaratif iii. Kaedah mediatif iv. Kaedah direktif v. Kajian masa depan vi. Kaedah generatif vii. Kontekstual viii.Metakognitif Berikan lima laras bahasa yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid. i. Laras Bahasa Biasa ii. Laras Bahasa Akademik Ili. Laras Bahasa Sastera / Kreatif iv. Laras Bahasa Agama v. Laras Bahasa Sukan vi. Laras Bahasa Sains

vii. Laras Bahasa Rencana viii.Laras Bahasa Iklan / Perniagaan ix. Laras Bahasa Media Massa x. Laras Bahasa Undang-Undang xi. Laras Bahasa Ekonomi Nyatakan empat cara komunikasi bukan lisan i. Renungan mata ii. Pergerakan tangan iii. Ukiran senyuman di bibir iv. Ekspresi muka perubahan air muka v. Pergerakan kecil tubuh badan Bincangkan empat implikasi guru gagal melaksanakan komunikasi dengan berkesan i. Murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas ii. Objektif pengajaran tidak tercapai iii. Murid dapat mendengar dengan jelas iv. Kawalan kelas kurang berkesan Nyatakan empat kepentingan melaksanakan pelan tindakan untuk mewujudkan persekitaran mesra budaya di sesebuah Perkara yg diambilkira utk action plan:sekolah. Objective i. Bilik darjah - 805 sekolah dan 5,138 bilik darjah Kumpulan sasaran ii. Asrama - 2,800 kapasiti penghuni Jangkah masa iii. Rumah guru - 414 projek, 841 unit Kos iv. Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah Analisis swot- strength, weakness, opportunity, threat. rendah v. Menyediakan bekalan air ke 193 sekolah Berikan lima tindakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan dalam kalangan masyarakat orang asli di negara ini. i. Yuran Persekolahan ii. Kokurikulum iii. Kertas ujian bulanan iv. Sukan tahunan sekolah v. Kegiatan pendidikan Islam dan Pendidikan Moral vi. MSSM vii. Bantuan Persekolahan viii.Buku tulis, buku kerja clan alai tulis ix. Pakaian seragam sekolah x. Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama), seperti ubat gigi, sabun mandi, sabun pencuci, kapur kasut, tuala mandi). xi. Tambang pengangkutan ke sekolah. xii. Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah). Pembinaan Persekitaran
bilik darjah yangmesra budaya

Pengurusan Persekitaran Fizikal

Pengurusan Persekitaran Sosio-emosi

Penyus unan me ja-kerus i

Mural dan Sudut bac aaan

Ruang untuk b erkerja

Alat bantu mengajar

Peranan murid

Peranan guru

Peranan pentadbir

Kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik

Hasil seni yang mewakili pelbagai budaya

penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong menolong. ( Woolfolk (2001))

Anak patung yang mewakili pelbagai budaya. Alat muzik pelbagai kaum.

Bahan bacaan sejarah dan patriotik, risalah-risalah dari sabah sarawak

Mewujudkan suasana menghormati antara kaum melalui penggunaan bahasa dan sikap yang positif

Kenali setiap murid Di Bilik Darjah Pemilihan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Tanggani masalah hubungan antara murid dengan saksama

Penggunaan bahasa yang digunakan dalam p&P mudah difahami oleh murid