Anda di halaman 1dari 3

1 BAB 1PENDAHULUAN1.

1 Latar Bela ang Kajian Pertumbuhan e onomi Malaysia sema in ber embang dari setahun esetahun. Pertamba han pusat membeli belah adalah salah satu petanda berla unyapertumbuhan e onomi di negara ita. Menurut Persatuan Pengurusan Komple sBerting at Tinggi dan Membe li Belah Malaysia, bilangan pusat membeli belah dinegara ini ber embang daripada 180 pada tahun 2002 epada 220 eti a ini (UtusanMalaysia, 18 Januari 2006). Ke sedaran piha peniaga terhadap se tor yangmendatang an euntungan dan pendapatan lumayan menyebab an pusat membelibelah menjadi tumpuan bagi golongan usahawan d an peniaga untu membuatpelaburan yang menguntung an.Pusat membeli belah merupa an salah satu tempat bagi pendudu dise itarnya untu mendapat an eperluan hari an mere a. Ini erana, ia biasanyamenawar an pelbagai barangan dan per hidmatan bagi pendudu se itar danpengunjung yang ingin memenuhi eperluan mere a. Pusat membeli belah yangberjaya adalah dinyata an sebagai pusat membeli belah yang dap at menari edatangan pengunjung yang ramai. Sesebuah pusat membeli belah itu he nda lah 2 mempunyai ciri-ciri fizi al yang dapat menari pengunjung untu mengunjungi disa mping penyediaan fasiliti yang leng ap dan memuas an sebagai tambahan nilaibagi sesebuah pusat membeli belah. Ciri-ciri fizi al yang dima sud an adalah ciri-cir i e al yang ada pada sesebuah pusat membeli belah dan tida boleh diubah ataume merlu an os yang tinggi untu dibuat pengubahsuaian.Pusat membeli belah juga me rupa an salah satu bangunan perdagangan yangmerupa an harta tanah omersil yang memerlu an penyediaan fasiliti yang leng apsebagai salah satu elemen penting bag i memberi an eselesaan dan per hidmatanyang bermutu epada pengunjung dan pengg una yang lain. Di antara elemen pentingyang perlu diapli asi an dalam penyediaan fasiliti adalah dengan meniti berat anpenyediaan elemen ruang, perse itaran, te nologi ma lumat, infrastru tur danper hidmatan so ongan (Alexander K. 1996). Ru ang yang disedia an mestilahberupaya untu mempromosi an egunaannya sebagai pus at perniagaan. Ia jugamestilah berupaya mema sima an persembahan barang perniaga an di sampingbarang perniagaan yang mampu memudah an pergera an urusan jual beli .Perse itaran yang bai pula ialah suasana se itar pusat membeli belah yangmempu nyai pencahayaan dan ualiti pengudaraan yang bai termasu lah ualitiperse itar an yang sihat dan selamat. Te nologi ma lumat juga membantumemberi an omuni asi yang efe tif seperti dengan adanya jaringan internet dan emudahan telefon yang disedia an. Elemen yang terpenting ialah emudahaninfrastru tur yang disedia an iaitu emudahan fasiliti yang memenuhi eperluan dan eselesaan yang pengguna ing in an. Khidmat so ongan juga penting sebagaiper hidmatan tambahan yang ber ualit i untu memberi epuasan epada penggunaseperti per hidmatan pembersihan dan es elamatan.Kepentingan fasiliti amat penting di dalam sesebuah pusat membeli belah erana selain mampu menari lebih ramai pengunjung, ia juga dapat meleta anpusa t membeli belah tersebut pada suatu tahap dan standard tersendiri. Keuntungan ju ga dapat diperolehi apabila ramai peniaga yang berani menjalan an perniagaan 3 erana ber eya inan lo asi yang dipilih adalah lo asi yang strategi dan ini sec aratida langsung dapat mewujud an permintaan yang tinggi terhadap ruang niaga d anseterusnya mening at an nilai pusat membeli belah tersebut. Apabila permintaan terhadap ruang niaga di sesebuah pusat membeli belah tinggi, ianya memberi angam baran bahawa pusat tersebut berupaya menjana euntungan yang tinggi danbiasanya pusat seperti ini a an didudu i oleh sesiapa sahaja yang sanggupmenawar an nilai sewa yang paling tinggi (Abdul Rahman Mohd Noor, 2004). 1.2 Penyataan Masalah Bagi sesebuah bangunan yang telah berusia, ewujudan pengurusan fasiliti bolehme mbantu bagi mengenalpasti masalah-masalah yang ber aitan denganpenyenggaraan seb

 

 

   

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

   

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

     

M (1991) . Universiti Te nologi Malaysi a:Ijazah Sarjana MudaHa im M.erja membai pulih itu dijalan an.Bagi pe erja-pe erja yang menghabis an masa b e erja mere a. 94 Chua. Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan DiKem Pulada. Universiti Te nologi Malays ia: Tesis Sarjana MudaFarizulrasul M. Pengurusan Fasili ti. Taiping. (2002). Pulau Pinang. The Manageability of Building. david B. Why Buldings Decay. emudahan. Namun begitu.elum ia menga ibat an erosa an pada omponen mahupunpenutupan sementara banguna n (Dilanthi. Malaysia.(2006). McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. USM. Yan Piaw (2006). Komple s KotaNgah Ibrahi m. Kaedah Penyelidi an: Kaedah dan Statisti Penyelidi an. Te nologi Penyenggaraan Bangunan. Kuala Lumpur.Idhamm                                                                                                                                . Kuala Lumpur: Gaya Dewan. (2002): Prinsip Dan Pra tis Pengu rusan PenyenggaraanBangunan. Disember). PulauPinang.A. Malaysia. Disember). 2000).erja membai pulih ini. (1994b. Ghafar Ahmad. Maimunah S. UnitedKingdom. 18(1/2): 66-75Fairuz I mal B.emudahan yang ada perlulah berada pada tahap ma simum. University of Strathclyde. Pengenalan Kepad a Bangunan danMonumen Lama Di Malaysia. Kamus Dewan Edisi e Empat.Malaysia. Masalah yang timbul daripada erosa an pada bangunan perlu ditanganidengan seber apa segera yang boleh.Pera . Dewan Bahasa dan Pusta a. Oleh itu. Taiping.emudahanyang terdapat di dalam bangunan juga sema in turun nilai fungsinya (Musa. Komple s Kota Ngah Ibrahim. Kua la Lumpur. pengurusan fasiliti yanglebih erap dan bersistema ti perlu dila sana an bagi bangunan yang lama ini. (1994c. beberapa masalah lain timbul samadasebelum ataupun semasa er ja.A. Disember). Jun). and Marjan S. CFM Wo r ing PowerSeries. Ceta anPertama. 93 RUJUKAN A. Dr.Penerbit Universiti Te nologi MalaysiaHa im A. Dewan Bahasa dan Pusta aDilanthi A. W. dan Maizan B. Ghafar Ahmad. 2004). Malaysia. (1994a.A. Ya ub (20 05). (1998. emudahan. Ghafar Ahmad. CFM93/05A Project Managem ent Dictionary of Terms (1985)Ahmad Ramly. (1993). Glasgow. Building Maintenance. Colour In Building Conservation. dalammela sana an erja. Ghafar Ahmad. BhdDewan Bahasa dan Pusta a (2005).British Institute of Fac ilities Management (BIFM)British Standard Institution: BS 3811:1984 British Stan dard Glossary of Maintenance Management Terms in Terotechnology. Pera . Pusta a Ilmi. S udai. Assessment of FacilitiesManage ment Performance what next? Facilities.A ibat usia bangunan yang sem a in mening at. Tahap Kepuasan Pengunjung Terhada p PenyediaanFasiliti di Stesen Sentral Kuala Lumpur. D (2005). Penyenggaraan merupa an salah satu tinda anterbai bagi m enangani masalah erosa an tersebut.Alexander K.Kuala Lumpur. M & Wan M.

Kajian Penyelenggaraan Bangunan : Menara Ber embarPetronas. (20 03).Mohd Azreen M. Fa ulti U ur. Building Maintenance. Head Departmental of Surveyingand Dean of School on Environmental Studies Trent Polytechnic. Univer siti Te nologi Malaysia: TesisMohd Fuad (2004). Fa ulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi. Johor.I dhammar.Mohd Najib Basiran (2002).NottinghamWood.Rahayu S. A. Optimize your preventive maintenance. (18 Mac 2009) 95 Mohd Musa Paijan (1995).http://www. Forlag (1986): Maintenance and Reliabitity. 6-91                                                   . Building Care. (2004).my/thesis/images/3PSM/2004/IJSB/Part2/MOHDFUADAA990294D 03TT3.Idcom.Mohd Najib A bdul Ghafar (1998). ( 2006). Sistem Pengurusan Peyelenggaraan BangunanBagi Kon rit Bertetulang. UniversitiTe nologi Malaysia. B.ar (2004). H (1976). Sweeden. Kuala Lumpur City Centre (KLCC).com/.doc. I. United Kingdom: Blac wellScience Limited. Universiti Te nologiMalaysia: Proje Sarjana M udaSeeley. Website:http://www. Kajian Sistem Pengurusan Penyenggaraan Bangu nanHospital Dari Aspe Perancangan dan Pela sanaan Kerja: Kajian Kes:Hospital Pa ar Southen Batu Pahat. Proje has tesis Sarjana Sains (Pengurusan Harta Tanah). S udai:Universiti Te nologi Malaysia.ef a. Jenis-jenis Penyelenggaraan Bang unan.utm. Proje has tesisSarjana Muda U ur ( Pengurusan Harta Benda).Universiti Te nologi Malays ia. Pengurusan Penyenggaraan Komple s Su an: KajianKes: Sta dium Tertutup Majlis Bandaraya Johor Bharu. 1st ed. Asas Penyelidi an Sains Sosial.