Anda di halaman 1dari 4
explain safety policy n legal necessity which is provided under the occupational safety n health act 1994.. - purposes for the introduction of the above act - employer's general duty. - employee's general duty. explain the responsibilities of the department /section.. - the role of the manager n supervisor.. - dissemination of safety information - implementation of safety works. - observing a safe work procedure menerangkan dasar keselamatan n keperluan undang-undang yang diperuntukkan di bawah akta keselamatan n kesihatan pekerjaan 1994 .. Tujuan bagi pengenalan akta di atas - Tugas am majikan. - Kewajipan am pekerja. menjelaskan tanggungjawab jabatan / seksyen .. - Peranan pengurus n penyelia .. - Penyebaran maklumat keselamatan - Pelaksanaan kerja-kerja keselamatan. - Mematuhi prosedur kerja selamat TUJUAN AKTA UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994 Untuk memastikan keselamatan , kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja (selain daripada orang -orang yang sedang bekerja). Untuk mengalakkan suatu persekitaran pekerjaan yang bersesuaian dengan fisiologi dan psikologi orang-orang yang sedang bekerja. Untuk mengadakan suatu sistem perundangan yang berasas kepada peraturan-peraturan dan tata amalan industri disamping peruntukan Akta. FALSAFAH & KONSEP AKTA -Tangungjawab memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak di atas mereka yang bekerja dengan bahaya tersebut (pekerja) dan mereka yang mengujudkan bahay a tersebut (majikan) - Konsep setakat yang PRAKTIK atau MUNASABAH SKOP AKTA • merangkumi dan melindungi semua orang yang bekerja dalam semua aktiviti ekonomi termasuk perkhidmatan awam, badan berkanun dan sektor swasta kecuali :-Angkatan Tentera -Mereka yang bekerja di atas kapal Perdagangan SKOP AKTA - Pengilangan - Perlombongan dan Kuari - Pembinaan - Pertanian, Perhutanan dan Perikanan - Kemudahan Elektrik, Gas, Air dan Perkhidmatan -kebersihan -Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi - Perdagangan Borong dan Runcit - Hotel dan Restoran - Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan -perniagaan -Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI Seksyen 15 ( 1 ) UNAKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PE “Memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya”. KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI Bah. IV Seksyen 15 ( 1 ) “SETAKAT YANG PRAKTIK” UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994 -Teruknya bahaya atau risiko terlibat - Pengetahuan mengenai hazad, risiko dan cara mengawalnya. - Kewujudan dan Kesesuaian kaedah pengawalan - Kos yang terlibat bagi mengawal bahaya atau risiko tersebut