PUSAT PROGRAM LUAR

BML 3043 : FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU

TUGASAN
Kriteria Tugasan: i) ii) Kerja kursus Forum 45% 15%

Tempoh tugasan Tarikh akhir tugasan

- 9 minggu (mula 24/09/12 – 19/11/12) - 19/11/12

Soalan Tugasan: i) Kerja kursus (45%) : 1. Bincangkan perkara berikut dengan jelas dan sertakan contoh-contoh yang sesuai:

a. Fonetik dan fonologi bahasa Melayu. -

(15 markah)

-

Jawapan anda harus mencakupi beberapa definisi mengenai fonetik dan fonologi yang diberikan oleh tokoh-tokoh bahasa seperti Harimurti Kridalaksana, Abdul Hamid Mahmood, Abdullah Hassan, Nor Hashimah Jalaluddin, Indirawati, K. L. Pike, David Crystal dan Gleason. Anda juga harus membincangkan jenis-jenis fonetik seperti (i) fonetik artikulasi, (ii) fonetik akustik dan (iii) fonetik auditori.

Bincangkan juga huruf fonem yang digunakan dalam ejaan bersama tersebut. anda perlu sertakan contoh-contoh bunyi tersebut dalam bahasa Melayu. 013 – 4859 460 . khususnya bahasa Melayu. Anda juga perlu menghuraikan bunyi-bunyi konsonan bahasa Melayu. Anda perlu memasukkan aspek bunyi-bunyi perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris. Anda boleh hubungi telefon no. (ii) vokal belakang dan (iii) vokal tengah. bahasa Jawa dan lain-lain. Anda juga perlu membincangkan hal tentang Keselarasan Vokal dan sertakan contoh-contohnya sekali. Bunyi vokal dan konsonan bahasa Melayu. dan sertakan contoh cara-cara mengejanya. Sila lukis gambar rajah bagaimana proses bunyi-bunyi vokal tersebut dihasilkan. (15 markah) b. Fonologi Melayu (2012) oleh Nik Hassan Basri Bin Nik Ab Kadir ∗ Jawapan bagi soalan (a). Sertakan contoh-contoh bunyi dalam perkataan bahasa Melayu. PERHATIAN: Bagi membantu anda yang akan menjawab tiga jenis soalan yang dicantumkan dalam kerja kursus ini. (b) dan (c). Lukiskan gambar rajah bagaimana proses bunyi konsonan tersebut dihasilkan.- Jawapan anda juga harus menyentuh matlamat akhir ilmu fonetik dan fonologi. anda dinasihatkan merujuk dan meneliti buku berikut: 1. - - Anda perlu membincangkan maksud bunyi vokal. Sistem ejaan Rumi bahasa Melayu - - Bagi soalan ini. Dengan memberikan (i) vokal depan. (15 markah) c. Jawapan anda perlu menjelaskan hal tentang ejaan bersama Malaysia-Indonesia yang telah dipersetujui bersama pada tahun 1972.

Hantar salinan bercetak (hard copy) ke alamat berikut: NIK HASSAN BASRI BIN NIK AB KADIR Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu. no. Penulisan petikan mengikut sistem APA @ Gaya Dewan dan harus konsisten 5. Kerja kursus (penulisan) anda perlu mengandungi: a) Kandungan b) Pengenalan c) Aspek yang dibincangkan dengan contoh yang sesuai.15. semester. nama. Perak. Fakulti Bahasa dan Komunikasi. dan program 2.Format Penulisan (kerja kursus/tugasan): 1. Universiti Pendidikan Sultan Idris. santak kiri dan kanan (justify) 3. keperluan dan kesesuaian) d) Kesimpulan e) Bibliografi (sekurang-kurangnya lima daripada pelbagai sumber rujukan) 4. Format : a) Bil. halaman b) Jenis tulisan c) Saiz tulisan : mengikut keperluan : Arial : 11pt d) Langkau 1. . Bentuk serahan tugasan : i) ii) Hantar dalam bentuk soft copy melalui sistem elektronik yang telah ditetapkan oleh PPL. matrik. gambar rajah secara grafik/ peta minda (mengikut kreativiti. 35900 Tanjong Malim. Kulit hadapan : tajuk.

Pemarkahan (kerja kursus/tugasan) : a) Isi b) Bahasa c) Persembahan d) Format e) Grafik & kreativiti f) Bibliografi g) Teknik petikan Jumlah Pemberatan : : : : : : : : : 30 markah 20 markah 10 markah 10 markah 10 markah 10 markah 10 markah 100 markah 45% Rubrik Penilaian (kerja kursus) : .

tersusun dan tepat Isi : cukup dan sangat relevan Grafik : sangat sesuai. kurang tersusun dan kurang tepat Isi : kurang cukup dan kurang relevan Grafik : kurang sesuai Penulisan bibliografi dan petikan kurang betul Format :tidak kemas. tidak tersusun dan tidak tepat Isi : tidak cukup dan tidak relevan Grafik : tidak sesuai Penulisan bibliografi dan petikan banyak kesalahan Markah (100) 80 – 100 70 – 79 Baik 60 – 69 Memuaskan 40 – 59 Kurang memuaskan Tidak memuaskan 0 – 39 .Peringkat Cemerlang • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kriteria Penulisan Format : sangat kemas. tersusun dan tepat Isi : cukup dan relevan Grafik : sesuai. kreatif dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul dan tepat sekali Format : kemas. kreatif dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul dan tepat Format : betul dan tepat Isi : cukup Grafik : sesuai dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul Format : kurang kemas.