PUSAT PROGRAM LUAR

BML 3043 : FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU

TUGASAN
Kriteria Tugasan: i) ii) Kerja kursus Forum 45% 15%

Tempoh tugasan Tarikh akhir tugasan

- 9 minggu (mula 24/09/12 – 19/11/12) - 19/11/12

Soalan Tugasan: i) Kerja kursus (45%) : 1. Bincangkan perkara berikut dengan jelas dan sertakan contoh-contoh yang sesuai:

a. Fonetik dan fonologi bahasa Melayu. -

(15 markah)

-

Jawapan anda harus mencakupi beberapa definisi mengenai fonetik dan fonologi yang diberikan oleh tokoh-tokoh bahasa seperti Harimurti Kridalaksana, Abdul Hamid Mahmood, Abdullah Hassan, Nor Hashimah Jalaluddin, Indirawati, K. L. Pike, David Crystal dan Gleason. Anda juga harus membincangkan jenis-jenis fonetik seperti (i) fonetik artikulasi, (ii) fonetik akustik dan (iii) fonetik auditori.

bahasa Jawa dan lain-lain. Anda juga perlu membincangkan hal tentang Keselarasan Vokal dan sertakan contoh-contohnya sekali. Sila lukis gambar rajah bagaimana proses bunyi-bunyi vokal tersebut dihasilkan. Sistem ejaan Rumi bahasa Melayu - - Bagi soalan ini. (ii) vokal belakang dan (iii) vokal tengah. Jawapan anda perlu menjelaskan hal tentang ejaan bersama Malaysia-Indonesia yang telah dipersetujui bersama pada tahun 1972. Anda boleh hubungi telefon no. anda dinasihatkan merujuk dan meneliti buku berikut: 1. anda perlu sertakan contoh-contoh bunyi tersebut dalam bahasa Melayu. PERHATIAN: Bagi membantu anda yang akan menjawab tiga jenis soalan yang dicantumkan dalam kerja kursus ini. Anda juga perlu menghuraikan bunyi-bunyi konsonan bahasa Melayu. khususnya bahasa Melayu. Fonologi Melayu (2012) oleh Nik Hassan Basri Bin Nik Ab Kadir ∗ Jawapan bagi soalan (a). dan sertakan contoh cara-cara mengejanya. (15 markah) c. 013 – 4859 460 . (b) dan (c). Dengan memberikan (i) vokal depan. Sertakan contoh-contoh bunyi dalam perkataan bahasa Melayu. - - Anda perlu membincangkan maksud bunyi vokal. (15 markah) b. Bincangkan juga huruf fonem yang digunakan dalam ejaan bersama tersebut.- Jawapan anda juga harus menyentuh matlamat akhir ilmu fonetik dan fonologi. Lukiskan gambar rajah bagaimana proses bunyi konsonan tersebut dihasilkan. Bunyi vokal dan konsonan bahasa Melayu. Anda perlu memasukkan aspek bunyi-bunyi perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris.

Kerja kursus (penulisan) anda perlu mengandungi: a) Kandungan b) Pengenalan c) Aspek yang dibincangkan dengan contoh yang sesuai. Hantar salinan bercetak (hard copy) ke alamat berikut: NIK HASSAN BASRI BIN NIK AB KADIR Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu. nama. Penulisan petikan mengikut sistem APA @ Gaya Dewan dan harus konsisten 5. semester. .15. Perak. dan program 2. matrik. no. Fakulti Bahasa dan Komunikasi.Format Penulisan (kerja kursus/tugasan): 1. 35900 Tanjong Malim. santak kiri dan kanan (justify) 3. Format : a) Bil. Universiti Pendidikan Sultan Idris. gambar rajah secara grafik/ peta minda (mengikut kreativiti. keperluan dan kesesuaian) d) Kesimpulan e) Bibliografi (sekurang-kurangnya lima daripada pelbagai sumber rujukan) 4. halaman b) Jenis tulisan c) Saiz tulisan : mengikut keperluan : Arial : 11pt d) Langkau 1. Kulit hadapan : tajuk. Bentuk serahan tugasan : i) ii) Hantar dalam bentuk soft copy melalui sistem elektronik yang telah ditetapkan oleh PPL.

Pemarkahan (kerja kursus/tugasan) : a) Isi b) Bahasa c) Persembahan d) Format e) Grafik & kreativiti f) Bibliografi g) Teknik petikan Jumlah Pemberatan : : : : : : : : : 30 markah 20 markah 10 markah 10 markah 10 markah 10 markah 10 markah 100 markah 45% Rubrik Penilaian (kerja kursus) : .

kreatif dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul dan tepat sekali Format : kemas. tersusun dan tepat Isi : cukup dan sangat relevan Grafik : sangat sesuai.Peringkat Cemerlang • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kriteria Penulisan Format : sangat kemas. tersusun dan tepat Isi : cukup dan relevan Grafik : sesuai. tidak tersusun dan tidak tepat Isi : tidak cukup dan tidak relevan Grafik : tidak sesuai Penulisan bibliografi dan petikan banyak kesalahan Markah (100) 80 – 100 70 – 79 Baik 60 – 69 Memuaskan 40 – 59 Kurang memuaskan Tidak memuaskan 0 – 39 . kurang tersusun dan kurang tepat Isi : kurang cukup dan kurang relevan Grafik : kurang sesuai Penulisan bibliografi dan petikan kurang betul Format :tidak kemas. kreatif dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul dan tepat Format : betul dan tepat Isi : cukup Grafik : sesuai dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul Format : kurang kemas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful