PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH CONTOH LAPORAN TUGASAN JENIS TUGASAN : KERJA AMALI/ PROJEK/ KAJIAN LAPANGAN NAMA: ………………………………………………

TARIKH : ………………………… TINGKATAN : ……………………………………………………………………………… Arahan Tugasan ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Pernyataan masalah / Tujuan / Objektif : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Hipotesis: ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… Pembolehubah dimanipulasikan Pembolehubah bergerakbalas Pembolehubah dimalarkan Senarai radas dan bahan ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Kaedah : :…………………………………………………………….. :……………………………………………………………… :…………………………………………………………….. : Anda diminta melengkapkan semua kriteria perancangan awal.

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

Pemerhatian : 1 Data yang akan dikumpulkan dan direkodkan akan dipersembahkan dalam bentuk : a) Jadual b) Grafik – gambarajah

2

Cara data dikomunikasikan a) Gambarajah b) Jadual c) Graf

3

Pentafsiran data :

Kesimpulan :

Ulasan guru:

Disahkan oleh:

…………………………………….. Guru Pentaksir / Guru Mata Pelajaran

Senarai semak Laporan Amali,Laporan Projek, Kajian Lapangan

Bil 1 2 3 Tajuk / Tujuan Hipotesis

Kandungan

Ada / Tiada

Pembolehubah (a) Dimalarkan (b) Dimanipulasikan (c) Bergerakbalas Senarai radas dan bahan Kaedah / Prosedur Pemerhatian Pentafsiran data Kesimpulan

4 5 7 8 9

FOLIO Definisi Folio Folio ialah sehelai kertas yang dilipat dua yang mengandungi bahan bertulis/ bercetak seperti laporan daripada lawatan / kajian / aktiviti dan lain-lain yang bersesuaian.

Objektif Pembelajaran (a) (b) Dapat mengumpul maklumat untuk membina konsep (sebelum pengajaran dan pembelajaran). Dapat mengukuhkan konsep sesuatu topik (sebelum pengajaran dan pembelajaran). Konstruk yang ditaksir (a) (b) (c) :

Mengumpul dan merekod penyiasatan Mentafsir dan membuat kesimpulan Nilai murni dan sikap saintifik

CONTOH FOLIO KEMPEN PEMULIHARAAN DAN PEMELIHARAAN ORGANISMA HIDUP

Arahan Kepada Pelajar : Anda dikehendaki menjalankan kempen pemeliharaan dan pemuliharaan organism hidup di sekolah anda. Sediakan satu folio yang terdiri daripada sehelai kertas dilipat dua. Anda dikehendaki menulis folio itu berdasarkan format berikut : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Tajuk Latar belakang / Pengenalan Objektif Jadual / Data kajian / Maklumat dalam pelbagai bentuk Perbincangan Kesimpulan

Contoh Panduan Menghasilkan Folio Langkah 1 : Langkah 2 : Langkah 3 : Langkah 4 : Langkah 5 : Langkah 6 : Menentukan Tajuk Menulis latar belakang / pengenalan Menyatakan objektif Mengumpul maklumat dalam pelbagai bentuk Membuat perbincangan Membuat kesimpulan

Senarai Semak Folio Bil. 1 2 3 4 5 6 Tajuk Latar belakang / Pengenalan Objektif Jadual / data kajian / maklumat dalam pelbagai bentuk Perbincangan Kesimpulan Kandungan Ada/ Tiada

Contoh Panduan Membina Soal Selidik Langkah 1 Contoh konstruk Langkah 2 Contoh objektif : : : : Menentukan perkara yang ditaksir Sikap Intrinsik Menentukan objektif Untuk menilai sikap intrinsik (minat dan sifat ingin tahu, rajin dan tabah, bertanggungjawab dan bekerjasama) murid terhadap mata pelajaran sains Langkah 3 : Menentukan kaedah penyiasatan soal selidik

Contoh kaedah penyelidikan instrumen soal selidik 1 Mengenal pasti jenis item yang sesuai diguna untuk menguji setiap sikap intrinsik yang ingin diuji. Contoh item untuk menguji sikap / minat a b c 2 3 4 5 Saya suka belajar sains Saya suka membaca ruangan kesihatan dan teknologi dalam akhbar/majalah ………………….

Item-item untuk menilai semua sikap intrinsik disusun secara rawak dalam jadual. (Catatan : Elak daripada melonggok item-item yang sama dalam satu kelompok). Item dinyatakan dengan jelas dan ringkas. Item tidak memberi dorongan kepada murid untuk memilih respons tertentu. Item tidak menguji pengetahuan tertentu.

6 7 8

Bina item senarai semak. Tadbirkan instrumen soal selidik. Tafsir kan respon pelajar Jumlah kualiti respon Purata Kualiti respon = _________________ Jumlah item

9

Rumuskan respon murid Contoh Instrumen Soal Selidik Perkara yang ditaksir : Sikap saintifik – sikap intrinsik • • • Minat dan sifat ingin tahu Rajin dan tabah Bertanggungjawab dan bekerjasama

Arahan : Tandakan (√) di ruang yang disediakan untuk menyatakan minat, sifat ingin tahu, rajin dan tabah, bertanggungjawab dan bekerjasama.

5 Bil. Respon Sangat setuju

4 Setuju

3 Tidak pasti

2 Tidak setuju

1 Sangat tidak setuju

1

Saya selalu mengakses laman web yang berkaitan dengan Sains

2 3

Saya suka belajar Sains Di luar sekolah saya suka belajar Sains

4

Saya suka membaca ruangan kesihatan dalam akhbar

5

Saya sentiasa menyiapkan tugasan Sains dalam masa yang ditetapkan

6

Saya sentiasa berusaha meningkatkan keputusan ujian/peperiksaan Sains

7

Saya sedia berkongsi bahan rujukan Sains dengan rakan

Senarai Semak Soal Selidik Bil. 1 2 Objektif soal selidik jelas Jenis item yang digunakan sesuai dengan objektif soal selidik dan kaedah menganalisis respon 3 4 5 Item jelas dan ringkas Item tidak menguji pengetahuan tertentu Bentuk penulisan item sesuai (langsung / tidak langsung) 6 Memberi arahan kepada murid sebelum memberi respon 7 8 Ujian awal telah dilakukan Kaedah mentafsir respon adalah lengkap Kandungan Ada/ Tiada

BUKU SKRAP Definisi Buku Skrap Satu himpunan maklumat/foto/keratan akhbar/bahan ICT/bahan bercetak/bahan dari internet yang terbaik dan dikumpulkan dalam tempoh masa tertentu mengenai sesuatu topik dalam bentuk yang sistematik Objektif Pembelajaran : a) Dapat mengumpul maklumat untuk membina konsep (sebelum pengajaran dan pembelajaran b) Dapat mengukuhkan konsep sesuatu topik (sebelum pengajaran dan pembelajaran)

Konstruk yang ditaksir

Mengumpul dan merekod data penyiasatan Nilai murni dan sikap saintifik

CONTOH ARAHAN KEPADA MURID MENYEDIAKAN BUKU SKRAP Tajuk : Alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran

Arahan 1

: Kepada pelajar

Anda dikehendaki menyediakan satu buku skrap “Alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran” Kandungan buku skrap anda mesti mengandungi perkara-perkara berikut i) ii) iii) iv) v) Maklumat(idea pelajar sendiri) Gambar foto/foto Keratan akhbar/majalah/risalah Bahan ICT/ Laman sesawang Lain-lain bahan bercetak

2

Kandungan buku skrap mestilah disusun dan dikelaskan secara sistematik i) Pengenalan “ Alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran” ii) Definisi Alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran” iii) Contoh-contoh Alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran” iv) Nama dan fungsi bagi setiap alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran yang disenaraikan v) Membuat penilaian tentang kepentingan alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran”

3

Anda diberi masa untuk menyiapkan buku skrap dalam masa 3 minggu

Contoh Panduan Membina Buku Skrap Langkah 1 Menentukan Tajuk Alat teknologi bagi mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran Langkah 2 Menentukan Objektif Mengumpul maklumat tentang alat teknologi bagi mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran Langkah 3 Menentukan Kaedah Langkah 4 Berkomunikasi Langkah 5 Mentafsir Data Langkah 6 Membuat Kesimpulan Cermin mata , stateskop adalah contoh-contoh untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran Langkah 7 Membuat Penilaian Refleksi tentang kepentingan alat teknologi bagi mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran Menganalisis data yang dikumpul Membina jadual,carta alir , graf dan lain-lain Mengumpul bahan-bahan berkaitan dengan tajuk Contoh sumber bahan : Keratan akhbar, majalah,gambar foto

Contoh : Buku Skrap yang dihasilkan oleh pelajar

Nama Tingkatan Angka Giliran

: ……………………………………………… : ………………………………………………. :……………………………………………….

No Kad Pengenalan :………………………………………………. Tarikh MUKA DEPAN : ……………………………………………… MUKA SURAT 1

PBS SAINS

PENGENALAN

TAJUK

Idea tentang alat teknologi

ALAT TEKNOLOGI YANG SESUAI UNTUK MENGATASI MASAALAH HAD DERIA PENGLIHATAN DAN PENDENGARAN

Mengandungi maklumatmaklumat berikut

I Ii

Gambar-gambar dari majallah.internet Gambar foto

Nama alat-alat teknologi untuk mengatasi : Definisi had deria penglihatan dan pendengaran Had deria :

Menyatakan kegunaan alat-alat untuk mengatasi had deria pendengaran

Menyatakan kegunaan alat-alat untuk mengatasi had deria penglihatan

Nama Alat

Fungsi

Nama Alat

Fungsi

Penilaian tentang kepentingan alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran

Mengkonsepsikan alat teknologi

TEMU BUAL Definisi Temubual Temubual ialah wawancara/temubual antara pentaksir dengan pelajar untuk mengenalpasti tahap penguasaan suatu kemahiran saintifik.. Kaedah ini boleh dijalankan sebelum,semasa atau selepas sesuatu aktiviti dijalankan. Kemahiran saintifik yang boleh ditaksir ialah kemahiran merancang prosedur penyiasatan. Pentaksir boleh membina soalan temubual berdasarkan petunjuk prestasi dari kemahiran tertentu. Objektif Pembelajaran (a) Dapat mengumpul maklumat untuk mengetahui tahap penguasaan pelajar dalam membuat perancangan penyiasatan (b) Dapat mengukuhkan konsep sesuatu topik (sebelum pengajaran dan pembelajaran) Contoh Panduan Membina Instrumen Temu Bual

Langkah 1 Menentukan Tajuk Langkah 2 Menentukan Latar Belakang/Pengenalan Murid-murid dibawa melawat kawasan sekolah seperti tempat pembakaran sampah,kantin,tempat letak kenderaan dan sebagainya. Langkah 3 Menentukan Objektif Menjalankan aktiviti temu bual untuk mengumpul maklumat tentang pencemaran udara di kawasan sekolah dan menyenaraikan cadangan untuk mengatasi masalah pencemaran itu. Langkah 4 Menyediakan Peralatan Pencemaran Udara di Kawasan Sekolah

(a) Pita rakaman/kamera digital/kamera (b) Set soalan struktur/ jawapan pendek (c) Buku nota/catatan (d) Alat tulis Langkah 5 Menulis Kaedah (a) Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil (b) Penyediaan item berstruktur untuk dikemukakan kepada responden di kawasan berkenaan. Langkah 6 Membina jadual /data kajian maklumat dalam pelbagai bentuk. Contoh jadual: Gambar Pelajar digalakkan mengambil gambar di setiap lokasi tentang pelbagai aspek(bergantung kepada kreativiti kumpulan) Contoh : Gambar murid yang sakit mata,pedih mata dan sesak nafas Langkah 7 Mentafsir data dan perbincangan : Pelajar dikehendaki mentafsir data dari jadual kajian Contoh: Perbandingan antara lokasi yang tercemar dari segi punca,bahan dan kesan buruk Perbincangan dari segi cara mengatasi masalah pencemaran udara di setiap lokasi Langkah 8 Membuat kesimpulan Lokasi yang paling tercemar ialah kawasan………………………. diikuti oleh kawasan…………. Cadangan untuk mengurangkan pencemaran udara di kawasan sekolah ialah………………….

Contoh item Temu Bual Item berstruktur 1 Apakah udara? maksud menjejaskan Contoh Respon kesihatan manusia dan

pencemaran -Kehadiran agen pencemar yang boleh

pertumbuhan organisma 2 Apakah punca pencemaran di -Kilang berhampiran sekolah kawasan ini? -Tempat pembakaran sampah di dalam kawasan sekolah. -Asap kenderaan (catatan: Jawapan murid berdasarkan lokasi 3 Senaraikan bahan pencemar udara di kawasan ini. kajian) -Debu -Asap -Habuk -Gas ekzos (contoh kandungannya seperti plumbum,gas 4 Terangkan sekolah 5 Cadangkan yang beberapa kesan karbon monoksida dan gas karbon dioksida) pencemaran -Sakit/pedih mata -Pening kepala -Batuk - Sakit tekak langkah -Mencadangkan kepada pihak kilang

udara ke atas kesihatan warga

boleh diambil untuk menggunakan cerobong asap yang tinggi masalah -Menghentikan pembakaran dan digantikan dengan kaedah menanam sampah -Mengelas dan mengasingkan sampah dan mengikut jenis seperti kaca,plastik

mengurangkan

pencemaran udara di kawasan ini

kertas supaya dapat dikitar semula -Sampah yang terbiodegradasi dijadikan baja organik untuk kegunaan sekolah -Kempen berkongsi kenderaan bermotor ke sekolah ( catatan: Murid digalakkan mengemukakan

cadangan soalan lain yang munasabah)

Membina jadual / data kajian maklumat dalam pelbagai bentuk Lokasi Tempat letak kereta Tempat pembakaran sampah Kantin Plastik,kertas,daun kering,perabot rosak Dapur kantin Asap,habuk, debu Punca Pencemaran Asap kenderaan bermotor Bahan Pencemar monoksida, plumbum debu Debu, asap tebal Kesan Buruk kepala, gatal hidung dan dan mata Sakit dan pedih

kenderaan/ Gas

karbon Pening

mata,sesak nafas Sesak nafas,gatal hidung dan mata

Senarai Semak Instrumen Temu Bual Bil Kandungan Ada / Tiada

1 2 3 4 5 6 7 8

Tajuk Latar Belakang / Pengenalan Objektif Peralatan Kaedah Jadual / Data Kajian/ Maklumat dalam Pelbagai Bentuk Tafsir Data dan Perbincangan Kesimpulan