Anda di halaman 1dari 2

Contoh Kata Tugas dalam Pentaksiran Kata Tugas Jelas(Clarify) Kata kerja Menjelaskan Respon Yang Diharapkan Memberi

penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami Memberi petunjuk atau makluman terhadap sesuatu perkara/ benda/ pernyataan yang dikenali atau dicam dengan jelas Memberi panggilan yang spesifik terhadap suatu benda/ istilah/ terminology/ proses Membuat sesuatu pertalian berdasarkan beberapa ciri/ faktor Memberi keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna sesuatu perkataan khusus/ istilah/ terminologi Memperihalkan/ Menceritakan sesuatu dengan panjang lebar/ terperinci secara teratur Membuat garis kasar/ lakaran/ pelan tindakan/ prototip/ model Memberi persembahan berbentuk grafik/ rajah/ gambarajah/ graf bagi menggunakan sesuatu benda atau perkara dengan menggunakan alat dan mengikut ukuran skala tertentu Mengadakan/ mengwujudkan/ menyiapakan/ melengkapkan/ menyusun sesuatu bentuk mengikut format dan prinsip yang tertentu Menandakan dan/ atau member panggilan yang spesifik terhadap sesuatu rujukan pada rajah/ graf/ carta/ illustrasi dan sebagainya Mengumpulkan/ membahagibahagikan/ melabelkan seuatu kepada sesuatu kumpulan/ kategori berdasarkan kesamaan kualiti/ criteria/ cirri/ sifat/ rupa bentuk/struktur Membuat sesuatu/ menjalankan aktiviti berdasarkan apa yang telah dirancang Mencatat huruf/ angka/simbol yang khusus atau menghasilkan maklumat/ idea berbentuk teks

Kenal pasti (Identify) Mengenal pasti

Namakan (Name) Hubungkaitkan (Relate) Takrikan (Define)

Menamakan

Menghubungkaitkan Mentakrifkan

Huraikan Menghuraikan (Elaborate/Describe) Rekabentukkan (Design) Lukiskan (Draw) Merekabentuk Melukiskan

Sediakan (Prepare)

Menyediakan

Labelkan (Label)

Melabelkan

Klasifikasikan (Classify)

Mengklafikasikan

Organisasikan (Organise) Tuliskan (Write)

Mengorganisasikan Menuliskan

Tukarkan (Convert) Ramalkan (Predict) Pilih (Choose) Ukur (Measure) Bezakan (Differentiate) Terangkan (Explain) Susunkan (Arrange) Rumuskan (Conclude) Senaraikan (List)

Menukarkan Meramalkan

Memilih Mengukur

Mengubah sesuatu kepada bentuk/ unit lain Memberi sesuatu nilai yang dijangkakan munasabah berdasarkan pola atau corak tertentu Menentukan maklumat yang terbaik Menggunakan alat pengukur untuk mendapatkan nilai ukuran beserta unitnya Menyatakan kelainan/ ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara Menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab Membuat urutan dengan menggunakan kaedah/prinsip/ keperluan/ keutamaan Membuat kesimpulan berdasarkan data/ maklumat/ petikan Memberi beberapa fakta/ ciri/ konsep/ prinsip/ teori secara spesifik/ berbentuk poin tanpa member hubungan/ perkaitan/ penerangan lanjutan bagi setiap satunya Menunjukkan persembahan terhadap sesuatu penguasaan Memberi nilai kuantitatif yang dianggap sesuai dengan konteks berdasarkan pertimbangan/cirri-ciri sesuatu pengetahuan tertentu Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan lanjutan/ huraian/ sokongan Membuat sesuatu keputusan selepas mengambilkira beberapa perkara sebagai asas pertimbangan Memperihalkan dengan contoh/ gambarajah/rajah

Membezakan Menerangkan

Menyusun

Merumuskan Menyenaraikan

Pamerkan (Exhibit) Anggarkan (Estimate)

Mempamerkan Menganggarkan

Nyatakan (State) Tentukan (Determine) Ilustrasikan (illustrate)

Menyatakan

Menentukan

Mengilustrasikan

Anda mungkin juga menyukai