Anda di halaman 1dari 13

BAHAGIAN A ( 20 markah ) Jawab semua soalan. 1.

Ujian, pengukuran dan penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Antara kenyataan berikut, manakah yang betul? A B C D Ujian berdasarkan penggunaan set soalan sahaja. Pengukuran bukan satu proses diskripsi numerikal. Penilaian adalah bukan proses mengumpul, menganalisa dan meng interpritasi maklumat. Pengukuran ialahsatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu benda, perkara atau keadaan.

2.

Domain Kognitif Taksonomi Bloom terdiri dari enam peringkat dari rendah ketinggi. Peringkat 2 dan 4 adalah A B C D sintesis dan analisis aplikasi dan analisis aplikasi dan penilaian kefahaman dan analisis

3.

Tujuan penilaian formatif ialah A B C D mengesan pencapaian pelajar dalam kelas. membuat perbandingan pencapaian pelajar di antara kelas. menentukan pencapaian pelajar dalam beberapa unit pembelajaran. mengesan penguasaan dan kemajuan pelajar untuk memperbaiki kelemahannya dengan serta merta.

Apakah yang dimaksudkan kesahan ujian? A B C Ujian yang berdasarkan topik, proses dan analisis yang logik. Ujian yang dikendalikan secara kos dan masa yang minimum Ujian yang mengukur sesuatu hasil pembelajaran yang jelas dan betul instrumen

D Pengukuran yang konsisten dan menggunakan dengan pelbagai

5.

Sebagai guru Matematik, anda dikehendaki membina soalan ujian untuk menilai pencapaian pelajar dikelas. Apakah langkah pertama untuk merancang ujian yang berkualiti? A B C D Menyediakan jadual spesifikasi ujian Menyediakan beberapa soalan secara draf Menyediakan skema markah secara analitik dan sistematik Menyediakan analisis markah murid-murid yang gagal ujian lepas.

6.

Antara yang berikut, manakah perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan oleh guru matematik dalam merancang sesuatu ujian? I II III IV V A B C D. Sukatan yang telah dipelajari Mengenalpasti jenis ujian/penilaian Menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian Menentukan masa yang diambil untuk ujian Mengenalpasti pelajar lemah dan pelajar cemerlang

I, II, III dan IV sahaja. I, II, III dan V sahaja. I, III, IV dan V sahaja II, III, IV dan V sahaja

7. Item P Q R S Indeks Kesukaran 0.1 0.5 0.6 0.4 Jadual 1 Mengikut Jadual 1, item manakah yang paling sesuai disimpan dalam bank item? A B C D 8. P Q R S Indeks Diskriminasi 0.6 0.2 0.7 0.1

Jika Indek Kesukaran , p = 1 dan Indek Diskriminasi, d = 0 untuk satu item. Apakah langkah seterusnya yang paling sesuai untuk item ini? A. B. C. D. Ubahsuai item Struktur semula item Sesuai dan item boleh diterima Item buruk dan patut dibuang terus

9.

Sebelum membina ujian diagnostik, beberapa perkara perlu diutamakan mengikut susunan diperingkat pertama. I. II. III. IV. A. B. C. D. Kemahiran yang hendak diuji Objektif ujian Siapa yang hendak diuji-sasaran Bagaimana hendak menguji individu/kumpulan.

I, II, III dan IV II, III, I dan IV II, I, IV dan III IV, III, II dan I 2

10.

Antara ciri-ciri ujian diagnostik adalah seperti berikut kecuali A. B. C. D. murid bermasalah sahaja memperbaiki pembelajaran Bukan ujian standard tetapi ujian di bilik darjah Fokus kepada murid yang cemerlang di sekolah

11.

Ali diminta membundarkan 14489 kepada penghampiran sepuluh. Dia menjawab 1449. Antara berikut manakah pernyataan yang tepat bagi keadaan Ali A B C D Dia mengalami penyakit disleksia Dia mengalamim miskonsepsi pengertian digit sifar Dia menggunakan model nombor garisan yang salah Dia tidak dapat membezakan kedudukan nilai tempat

12.

Dibawah menunjukkan contoh bagaimana seorang pelajar menyelesaikan masalah Ali dan Ahmad mempunyai sejumlah 9 biji guli. Ali mempunyai 3 biji guli. Berapa biji guli yang dimiliki oleh Ahmad? Semasa ditemu ramah, pelajar menjawab apabila ditambah guli yang dimiliki oleh Ali dan Ahmad, kita akan dapat 9 biji guli.tetapi pelajar tersebut salah menulis ayat matematiknya ialah 3 + 9 =

Menurut Analisis Kesalahan Newman, kesilapan pelajar tersebut ialah A B C D 13. A B C D 14. enkoding kefahaman transformasi kemahiran proses masalah emosi kesukaran belajar masalah penglihatan masalah pendengaran

Antara berikut manakah bukan kod Keperluan Pendidikan Khas

Pelajar yang mempunyai ciri-ciri terlalu cepat letih dan pening kepala merupakan pelajar yang mengalami A B C D masalah penglihatan masalah pendengaran masalah pembelajaran masalah pertuturan dan bahasa 3

15.

Antara berikut, manakah alat bantu mengajar yang paling sesuai untuk aktiviti pemulihanbagi pengajaran ukuran panjang. A B C D bikar botol tali pita penimbang

16.

Antara aktiviti keberkesanan pemulihan matematik yang tidaksesuai dijalankan disekolah ialah A B C D pelajar-pelajar selalu diberi pujian setelahmembuat tugasan di sekolah. Projek menarik yang dihasilkan oleh pelajar menarik minat pembelajaran pelajar penyimpanan laporan pelatih tidak penting untuk mengukur kecemerlangan pelajar sikap guru yang berhemah akan mempengaruhi minat pelajarterhadap mata pelajaran matematik dengan lebih berkesan

17.

Pelajar yang mengalami diskalkulia mengalami masalah-masalah berikut kecuali A B C D gangguan pengiraan masalah arah dan arahan kesukaran kemahiran dekoding gangguan membaca dan menulis nombor

18.

Proses untuk mengenalpasti kekuatan pembelajaran pelajar , perancangan dan pelaksanaan beserta dengan aktiviti-aktiviti susulan di namakan A B C D penilaian pemulihan pengayaan pengukuran

19

Analisis itemadalah satu alat penting untuk meningkatkan keberkesanan ujian. Berdasarkan analisis item, guru sepatutnya A B C D tukar silibus menjalankan penyelidikan menyediakan latihan semasa mengubahsuai kaedah pengajaran

20

Antara berikut, manakah analisis item paling penting dalam pengajaran? A B C D menukarkan tahap soalan. mengenalpasti strategi pengajaran meningkatkan kemahiran pengajaran mengenalpasti item sesuai dalam ujian 4

BAHAGIAN B ( 40 markah ) Jawab semua soalan. 1. (a) Ujian, pengukuran dan penilaian adalah amalan pentaksiran dalam matematik. Berikan definisi ujian, pengukuran dan penilaian i) Ujian adalah satu instrumen atau prosedur sistematik untuk mengukur sesuatu perlakuan Ujian adalah formal, sistematik, prosedur kegunaan kertas dan pensil untuk dapat maklumat prestasi atau kelakuan pelajar. [2 markah]

(ii)

Pengukuran adalah satu proses untuk mendapatkan deskripsi numerik kedarjahan dimana individu mempunyai ciriciri tertentu [2 markah] Penilaian adalah suatu proses yang sistematik untuk mengumpul, menganalisa dan menginterpritasi maklumat untuk menentukan setakat mana pelajar-pelajar menerima arahan yang berobjektif. [2 markah]

(iii)

(b)

Ujian dan penilaian yang sistematik akan membantu guru membuat keputusan yang bijak. Terangkan dua perbezaan di antara ujian dan penilaian

Ujian 1. Kesahan 2. Kebolehpercayaan 3.Objektif 4.Pentadbiran 5.Pentaksiran

Penilaian pasti ada kesahan tinggi pasti ada kebolehpercayaan tinggi praktikal baik berguna

[4 markah]

2.

Secara umumnya diagnostik adalah mengenalpasti dan mengesan punca kekuatan dan kelemahan untuk pelajar, guru, institusi dan sebagainya. (a) Nyatakan dua tujuan ujian diagnostik dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Untuk mengenal pasti masalah, kelemahan, halangan dan punca murid dalam pembelajaran Supaya program pemulihan dapat dijalankan dengan berkesan Sebagai motivasi instrik kepada murid untuk meneruskan pembelanjaran Mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasankawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid Membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus individu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik Membolehkan guru merancang dan membina bahan bantu mengajar yang bersesuaian mengikut tahap murid [4 markah] (b) Jelaskan tiga aspek bagi penyediaan alat bantu mengajar yang berkualiti dalam pengajaran dan pembelajaran kelas pemulihan. (i) (ii) (iii) (iv) (v) Bahan yang maujud dan memberi kesan kepada pelajar Bahan yang bersesuaian dengan keperluan pendidikan khas Bahan yang dibina oleh pelajar sentiasa diberi pujian Beri peluang kepada pelajar untuk penambahbaikan ciptaan Biarkan mereka membuat bahan secara kumpulan untuk memberi keyakinan

[6 markah]

3.

(a)

Ujian spesifik diagnostik matematik untuk pelajar yang lemah dibina berdasarkan panduan diagnosis yang dicadangkan. Nyatakan duapanduan diagnosis matematik yang selalu digunakan disekolah. (i) Mengenal pasti pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran atau perlukan bantuan (ii) (iii) Dapatkan kesalahan atau kesukaran pembelajaran Penemuan penyebab-penyebab faktor pembelajaran bagi pelajar lemah (slow learner)

[4 markah] (b) Disleksia didefinisikan sebagai masalah berkaitan membaca dan menulis matematik Berikansetiap 3 ciri gangguan pendengaran dan pertuturan bagi pelajar disleksia (i) pendengaran -Keliru -Sukar kaitkan bunyi dengan simbol huruf -Payah membuat huruf m dan n (ii) pertuturan -Kesalahan eja -Susunan huruf terbalik -Salah eja perkataan tapi bunyi tetap sama -Sebutan salah @ kurang tepat *Pilih mana-mana tiga sahaja [6 markah]

4.

(a)

Pengendalian data juga merupakan masalah bagi pelajar yang mengalami diskalkulia dan disleksia. Nyatakan dua masalah besar mengenai tajuk pengendalian data yang dialami oleh pelajar diskalkulia dan disleksia. (i) Mereka tidak dapat menggunakan maklumat untuk meramalkan apa yang tercatat di data tersebut. (ii) Mereka tidak dapat memberi kemahiran logik berdasarkan data yang diberikan [4 markah]

(b)

Keputusan analisis item untuk item 4 di jadual 1 Indek kesukaran Indek diskriminasi kebolehpercayaan Jadual 1 Tafsirkan keputusan analisis item di jadual 1 0.73 0.35 0.70

(i)

Indek Kesukaran -Pentafsiran item tersebut terlalu mudah dan patut diubahsuai [2 markah]

(ii)

Indek Diskriminasi -Pentafsiran item tersebut positif yang sederhana dan patut diubahsuai

[2 markah] (iii) Kebolehpercayaan -Koefisien kebolehpercayaan inklusif dari 0 hingga 1 lagi besar koefisien lagi baik kebolehpercayaan [2 markah]

BAHAGIAN C ( 40 markah ) Jawab mana-mana dua soalan. 1. (a) Proses penilaian matematik di bilik darjah ialah ujian formatif, sumatif dan diagnostik. Bincangkan ujian formatif dengan terperinci [10 markah] UJIAN SUBJEKTIF -Ujian kertas pensil -Soalan-soalan yang perlukan jawapan pendek -Item respon bebas dan item respon tetap -Setiap item hanya menguji satu perkara yang spesifik -Calon menulis jawapan ringkas atau memilih gerak balas daripada senarai jawapan yang disediakan -Banyak bilangan item boleh ditadbirkan dan dijawab dalam masa singkat -Pemeriksaan boleh dijalankan dalam masa singkat *Pilih mana-mana lima jawapan [5 markah]

Ujian Subjektif -Ujian Esei -Ujian yang memerlukan calon memberi jawapan dalam bentuk perkataan atau karangan dengan tulisan sendiri -Ujian dalam bentuk ayat, perenggan atau karangan yang lengkap -Ujian yang memberi kebebasan calon menjawab soalan -Ujian yang calon bebas memilih, merancang dan menyusun isi jawapan mengikut pendapat dan idea sendiri -Ujian respon terhad dan jenis respon lanjutan *Pilih mana-mana lima jawapan [5 markah]

(b)

Apabila penyediaan soalan dibuat, tahap kesukaran mestilah berdasarkan pada Taksonomi Bloom. Huraikan semua tahap kesukaran tersebut [10 markah]

(i)

Pengetahuan -pemerhatian dan ingat semula maklumat -pengetahuan dari segi masa,kejadian dan tempat -pengetahuan idea besar -pakar dalam subjek yang diajar

(ii)

Kefahaman -memahami maklumat -memahami maksud -menterjemah pengetahuan pada kandungan yang baru -interprestasi fakta,banding dan bezakan -susunan kumpulan, membuat kesimpulan -meramalkan kesan

(iii)

Aplikasi -guna maklumat - guna kaedah,konsep,teori dalam situasi yang baru - menyelesaikan masalah denga cara kemahiran yang diperlukan atau

pengetahuan (iv) Analisis -lihat pola -sebahagian perubahan -mengenali maksud tersirat -pengecaman komponen (v) Sintesis -guna idea lama untuk cipta idea baru -generelisasi dari fakta yang telah diberi -kaitkan pengetahuan dari pelbagai sudut -ramal,buat kesimpulan (vi) Penilaian -banding dan bezakan diantara idea -menilai teori,pembentangan -beri peluang berdasarkan argumen yang munasabah. 10

2.

Ujian Diagnostik dugunakan untuk mengenalpasti kelemahan pelajar dan guru untuk merancang aktiviti pemulihan. (a)

membantu

Bincangkan langkah-langkah penting untuk pengajaran diagnostik di dlalam bilik darjah [10 markah]

(a) Kenal pasti pelajar yang mengalami masalah pembelajaran -dapatkan pelajar yang betul-betul menghadapi masalah -tadbir satu ujian berdasarkan topik yang telah diajar -selepas penilaian dibuat senaraikan pelajar di bawah purata, purata dan atas purata Dapatkan kesalahan atau kesukaran topik yang tidak difahami -Setelah menyenaraikan kesukaran sesuatu topik selesaikan yang terbaik mungkin

Mengenal pasti masalah faktor-faktor penyebab pelajar yang bermasalah -ada pelajar yang tidak memberi perhatian penuh semasa pengajaran -ada pelajar yang lalai disebabkan kurang membuat latihan -kedatangan yang tidak konsisten

(b)

Jelaskan lima pilihan bahan bantu mengajar yang akan digunakan untuk penambahbaikan pengajaran di kelas pemulihan. [10 markah] (i) (ii) Bahan yang sesuai patut direka berdasarkan kesukaran pelajar Penilitian penyediaan bahan yang direka patut juga bersesuaian kesukaran pelajar. (iii) Bahan yang dibina oleh pelajar hendaklah dipantau, bahan kendiri, dan pelajar sendiri yang menciptanya (iv) (v) Pelajar sendiri membuat penambahbaikan bahan yang diciptanya Bahan yang dicipta oleh pelajar menarik minat pelajar tersebut untuk mendapat markah yang terbaik mungkin

11

3.

Dalam pengajaran matematik, guru akan mengaplikasi pengetahuan, pengalaman dan kreativiti untuk menjana keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bagi kelas pemulihan umumnya. (a) Kenalpasti simptom- simptom kesukaran pelajar dispraksia.Berdasarkan kesukaran pelajar dispraksia, jelaskan strategi-strategi pengajaran untuk mengatasi masalah ini. [10 markah] (a) Simptom Dispraksia -kecemerkapan -masalah dengan pakaian tidak kemas -comot apabila makan -pelajar lemah -hanya boleh lakukan satu perkara dalam satu masa sahaja -berminat apa yang dilakukan oleh orang lain -bercelaru tangan mana yang hendak digunakan -masalah melontar atau menerima bola -daya ingatan yang singkat -selalu lupa tugasan yang telah diberikan sebelumnya -penjagaan badan tidak teratur *Pilih mana-mana lima jawapan

Empat strategi pengajaran -Pastikan pelajar duduk di tempat yang disediakan dan pastikan mereka dapat dengar apa yang diajar oleh guru -Gunakan alat bantuan belajar yang berteknologi dan direkomen oleh syarikat SENCO -Gunakan tanda visual untuk menarik perhatian pelajar seperti mengangkat tangan atau berdiri di suatu sudut -Memperkukuhkan arahan verbal dengan cara arahan bertulis bila diperlukan -Simulasi seperti letakkan cawan diatas meja (operasi matematik) supaya pelajar dapat lihat dengan jelas -Adakan permainan seperti perbualan berpasangan dan berkumpulan untuk menarik minat pelajar bermasalah *Pilih mana-mana lima 12 [10 markah]

(b)

Dalam ujian matematik, seorang pelajar telah memberi jawapan penolakan bagi nombortiga digit dan dua digit secara pengumpulan semula. 240 39 -----219

Kenalpasti miskonsepsi pelajar berkenaan dan cadangkan lima carauntuk menyemak kejayaan pelajar tersebut. (b) Miskonsepsi pelajar berkenaan disebabkan masalah sifar 5 cara untuk menyemak kejayaan pelajar tersebut -pentaksiran -perincian -analisis -kepastian -kelalaian

[10 markah]

13

Anda mungkin juga menyukai