Anda di halaman 1dari 3

01.

BINTANG BINTANG DI LANGIT


1 = C ; 2/4 Agak Cepat
||: 1 1 | 5 5 | 6 6 | 5 Bin - tang - bin - tang di - la - ngit 5 5 | 4 4 | 3 3 | 2 Sung - guh in - dah ce - mer - lang, . | 4 4 | 3 cah - ya - mu 5 ha 5 ti | 3 | 2 2 | 1 ker - lap - ker - lip.

J. W. Elliot
Fine 0 }

4 4 | 3 ka - gum dan

Da capo al Fine 3 | 2 0 :} se - nang.

02. POTONG BEBEK ANGSA


1 = F ; 2/4 Cepat
5< 5< 1 1 | 1 1 | 7< 1 2 7< | Potong bebek ang - sa ma-sak di -ku 4 6 4 | 2 So - rong ke - ki 4 6 4 | 2 So - rong ke - ki 4 ri 4 ri | | 1 a -

Lagu Timor
1 | 5< 5< 1 2 | 3 3 | 2 3 4 2 | 3 li, no- na min-ta dan - sa dan-sa em-pat ka 3 | 5 la la 3 | la 1 la. 3 li 0 | |

3 5 3 | 1 3 | 2 3 4 2 | 7< 5< 6< 7< | 1 so - rong ke ka - nan, Tra la la la la la la la la 3 5 3 | 1 3 | 2 3 4 2 | 7< 5< 6< 7< | 1 so - rong ke ka - nan, Tra la la la la la la la la

0 }

03. NAIK DELMAN


1 = F ; 2/4

Allegro

Pak Kasur
6 6 6 3 | a- yah ke ko 5 ta. 0 5< | 1 1 1 3 | Na - ik del-man is 5 5 5 3 | ti- me- wa ku

0 5< | 1 1 1 3 | 5 5 5 3 | Pa - da ha- ri ming - gu ku tu- rut 6 6 3 4 | 2 du-duk di-mu - ka.

0 5< | 2 2 2 3 | 4 4 4 2 | 5 5 3 4 | 2 0 5< | 2 2 2 3 | Ku - du-duk samping Pak Ku-sir yang se-dang be-ker - ja, me - ngen-da - li ku 0 || 1 3 5< 3 | 1 3 5< 3 | 1 3 5< 3 | Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik 1 da. 0 } 2 tuk 0 |

4 4 4 2 | 5 4 3 2 | 1 da su- pa -ya ba- ik ja- lan - nya.

2 4 5< 4 | 2 4 5< 4 | 2 5< 6< 7< | Tuk tik tak tik tuk tik tak sua - ra spa-tu ku -

1
Copyright 2008 Production All Rights Reserved. Printed in Jayapura

04. BURUNG KAKATUA


1 = F ; 3/4

Moderato
5 | 5 . 3 | 1> . 3 | 2 . Bu - rung ka - ka - tu - a, . 0 6 la 0 . | 2 0 3 | 4 . 6 | 5 . 4 | hing - gap - di jen - de 7 6 | 5 . 4 | 3 . 2 | gi- gi - nya ting - gal - du 3 . la . . | | 1

Lagu Maluku
3 0 0 0 0 5 | Ne 5 || Trek 5 | trek }

5 . 3 | 1> . 3 | nek - su - dah tu -

2 a

1 . a.

3 . 5 | 3 . 5 | 6 6 dung trek dung trek dung tra 3 . 5 | 3 . 5 | 6 6 dung trek dung trek dung tra

6 | la

4 | 2 . 4 | 2 . 4 | 5 5 5 | 5 trek dung trek dung trek dung tra la la, 1> | 7 . 5 | 6 . 7 | bu - rung ka - ka - tu 1 a. . . | 1

6 | 2> la la

05. K E B U N K U
1 = C ; 2/4

Moderato
0 5 | 5 Li - hat 5 6 a- da 7 ti . 5 4 | yang pu 3 5 | 1> ke-bun - ku 3 tih. 0 5 | Se . 5 | 3 5 4 3 | 2 pe - nuh de - ngan bu - nga, 1> ri . 5 | 3 5 ku - si- ram 0 4 | 4 a - da 4 3 | 2 se- mu - a, 2 4 | 7 yang me- rah 0 4 | 4 ma - war

Pak Kasur
. 6 | dan

5 3 5 | ti - ap ha -

2 4 | me- la -

6 | 5 5 6 7 | se - mu- a -nya in -

1> } dah.

06. P E L A N G I
1 = F ; 4/4

Moderato
0 5 | 3 3 3 3 3 Pe - la- ngi-pe- la - ngi 3 2 la- ngit 1 2 3 yang bi - ru, 0 3 | 2 1 7< 1 2 a - lang-kah in- dah - mu,

A. T. Mahmud
0 5< | 4 4 4 3 2 me - rah ku - ning hi - jau, 0 4 | di -

0 3 | 5 5 5 3 4 0 4 | 3 3 3 1 2 0 5< | 1 3 3 2 4 | pe - lu- kis-mu a- gung si - a - pa ge-ra-ngan pe - la - ngi- pe- la - ngi }

3 3 2 2 1 cip- ta - an Tu - han.

2
Copyright 2008 Production All Rights Reserved. Printed in Jayapura

07. HUJAN
1 = C ; 4/4 Sedang
5 Tik 1; run 5 bun . . 5 [ 5 tik tik . . . 4 3 2 3 4 [ 5 bu-nyi__ hu____- jan 2 2 2 3 [ 4 co-ba- lah te - ngok ] 4 3 2 di- a- tas . 3 2 da-han 3 4 [ 3 gen___ - ting, 3 4 [ 5 dan ran - ting, . .

Ibu Sud
6 6 6 7 [ a- ir- nya tu 6 1; po-hon 7 6 [ dan ke -

7 6 5 4 5 [ 3 ti- dak __ ter- ki - ra, 2 4 3 2 [ 1 ba-sah se-mu - a.

08. BUAH MATOA


1 = D ; 2/4

Moderato
5 5 5 4 | Bu- ah ma-to 3 a . | 3 3 4 3 | 2 e- nak di- ma - kan, . . | | 4 4 4 3 | 2 ma- ri- lah ka - wan 6 6 7 6 | 5 ba-nyak ter da - pat . . | |

E. D. Ngutra T
5 6 5 4 | 3 co- ba ra- sa - kan. 2 4 3 2 | di__ Pa -pu 1 a. . . || }

5 5 5 4 | 3 3 | 4 3 4 5 | 6 Di-ma-na ter - da - pat bu- ah ma-to - a,

3
Copyright 2008 Production All Rights Reserved. Printed in Jayapura