B3D16E1

LEMBARAN KERJA Nama : …………………………… Tingkatan : ………

TAJUK: AIR DAN LARUTAN SUBTOPIK: MENGANALISIS KAEDAH PEMBERSIHAN AIR B3D16E1 : Menerangkan kepentingan pembersihan air dan kaedah pembersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah. Describe the important of water purification and various types of water purification also the strengths and weaknesses of the method. 1. Nyatakan kepentingan pembersihan air kepada hidupan. State the important of water purification for living things. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Lengkapkan jadual berkaitan kaedah pembersihan di bawah. Complete the table below related to method of water purification . Kaedah Pembersihan Air Method of water purification. Penurasan Filtration Kebaikan Strength. Keburukan. Weaknesses.

Pendidihan Boiling

Pengklorinan Chlorination

Penyulingan Distillation

Pentaksiran Tarikh Tandatangan pentaksir

I

II

III

Nama pentaksir: ______________________

Jawapan/ Answer: 1. Domestik - Untuk mencuci, memasak dan minum. 2. Perindustrian. - sebagai agen penyejuk. - Sebagai pelarut untuk mencuci dan untuk mengangkut serta menyingkir bahan buangan. 3. Pertanian. - pengairan dan perikanan atau penternakan organisma akuatik. 4. Secara terus. - stesen kuasa hidroelektrik, rekreasi dan pengangkutan. 2. Kaedah Pembersihan Air Method of water purification. Penurasan Filtration Kebaikan Strength. Air jernih dan bebas daripada zarah pepejal terampai. Water is clear and free from suspended solid particles. Air bebas daripada mikroorganisma hidup. Water is free from living microorganisms. Membunuh semua mikroorganisma dalam air. Kills all microorganisms in the water. Air bebas daripada semua zarah terampai dan bahan terlarut, juga mikroorganisma. Water is free from all suspended particles and dissolved substances, as well as microorganisms. Keburukan. Weaknesses. Air masih mengandungi mikroorganisma dan bahan terlarut. Water still contains microorganisms and dissolved substances. Air masih mengandungi zarah terampai dan bahan terlarut. Water still contains suspended particles and dissolved substances. Air masih mengandungi zarah terampai dan bahan terlarut. Water still contains suspended particles and dissolved substances. Tidak sesuai untuk diminum kerana tidak mengandungi mineral berguna. Not suitable for drinking as it does not contain beneficial minerals.

Pendidihan Boiling

Pengklorinan Chlorination

Penyulingan Distillation