Anda di halaman 1dari 5

Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK

)
Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dengan berpandukan kepada pernyataan falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), adalah difahamkan bahawa pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang berdasakan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Matlamat pendidikan ialah melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berupaya mencapai kesejahteraan dan memberi sumbangan untuk keharmonian dan kemakmuran negara Berlandaskan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut, maka dapat diringkaskan seperti berikut:

Elemen pertama dalam FPK ialah “ Pendidikan suatu usaha berterusan”. Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran, serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir serta berahlak mulia. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. Maka, pendidikan secara berterusan ini adalah bermula sebagai pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika, disambungkan di sekolah rendah dan sekolah menengah dalam peringkat kanak-kanak dan remaja, sekolah di tempat-tempat seperti dan diteruskan di peringkat selepas institut pendidikan tinggi, tempat bekerja dan komuniti, atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT,secara on-line dan melalui media massa. Pendidikan sepanjang hayat

insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan. jasmani. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dalam kendiri. termasuk kemajuan negara. demi memberi sumbangan kepada kemajuan negara.kerjasama dan perpaduan serta mempunyai kemahiran menilai dan menghargai keindahan dan kesenian. Dalam perkembangan unsur rohani. seperti memperkembang kepada tahap keupayaan seperti menjaga kesihatan tubuh badan diri ataupun melakukan riadah dengan sempurna. penekanan tumpuan ialah kepada sifat kejiwaan dan kebatian. bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna. Selain itu. emosi dan rohani sejak lahirnya. memiliki perasaan kasih sayang. bakat dan potensi seperti intelek. di samping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah. pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama FPK. Dalam elemen perkembangan potensi secara menyeruluh dan bersepadu. khasnya perkembangan k-ekonomi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Di dalam hasrat FPK. berakhlak mahir. Fungsi pendidikan ialah memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap cemerlang. bertenaga mahir. iaitu mempunyai perasaan menyedari dan mengingati adanya Pencipta. Seperti yang diketahui umum. mempunyai jiwa dan fikiran yang . Elemen seterusnya ialah “Memperkembang potensi individu”. meningkat dan menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain. Perkembangan unsur emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat. aktiviti kokurikulum harus juga diberi penekanan.membolehkan kita mengbadapi dan menangani pelbagai pembangunan yang pesat. untuk membentuk insan yang berilmu pengetahuan. menguasai kemahiran untuk memperoleh. memiliki semangat kekitaran yang muhibbah. Potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkait di antara satu sama lain. unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir. menulis dan mengira). elemen seterusya yang ditekankan ialah membentuk insan yang seimbang dan harmonis. Mengikut kajian. mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. seperti menguasai kemahiran asas 3M (membaca. perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan. menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta dan dapat memupuk dan membina disiplin kendiri serta membentuk akhlak yang mulia. Menggunakan bakat dan kemahiran teknikal/manipulatif dengan cekap. iaitu memperoleh perasaan tenaga dan tingkah laku yang terkawal. Justeru itu. individu memiliki pelbagai keupayaan. Ia harus diperkembangan secara menyeruluh dan bersepadu. Dari segi perkembangan unsur jasmani pula. memanfaatkan tenaga fizikal secara berdikari dan untuk kepentingan masyarakat dan akhir sekali ialah meningkatkan daya pengeluaran. penekanan tumpuan adalah kepada kesihatan tubuh badan individu. Maka.

Elemen ini menyaran rakyat yang memiliki sikap suka membaca. insan ini juga adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri. bersepadu dan dalam tahap optimum. dan melaksanakan tangungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna. tubuh badan sihat dan cergas. mengakui manusia dan alam dijadikan oleh penciptanya. Rakyat Malaysia yang berketrampilan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti berilmu pengetahuan dan berkelayakan yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan dan mempunyai kemahiran yang sesuai dalam perlaksanaan tugasnya secara cekap dan sempuma. Seterusnya. sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan di samping memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain serta berfikiran terbuka luas dan mendalam. Individu ini akan sentiasa beriktiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. mengetahui hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta. Maka. Selain itu. insan yang seimbang dan harmonis merupakan potensinya. dan hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan. cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain.tenteram. rakyat Malaysia yang berakhlak mulia ialah rakyat yang memperoleh ciri-ciri seperti mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk atau menyerdari kesan dan akibat daripada perbuatan baik dan buruk. Secara umumnya. jasmani. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti mencintai ilmu pengetahuan iaitu gemar membaca. emosi. demi kemajuan diri. dalam elemen kepercayaan kepada Tuhan. bangsa dan negara. Hal ini disebabkan kerana rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangannya demi kemajuan negara dengan cekap dan sempuma. telah diperkembangkan secara menyeruluh. Seterusnya. keluarga. mempunyai keyakinan terhadap nilai murni dan dapat menghayati nilai . Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi secara sendiri tetapi ada Penciptanya. serta kematangan emosi dan sosial. kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan memberi tumpuan seperti mengakui wujudnya Pencipta. Membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan adalah elemen yang ditekankan dalam FPK juga. Rakyat Malaysia yang berketrampilan juga adalah elemen yang ditekankan dalam FPK. sosial dan rohani. berdisiplin dan bersepadu. iaitu intelek. Di samping itu. manusia harus patuh kepada Tuhan dengan memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam usaha mentadbir dan memakmurkan alamnya. keluarga dan negara. menyedari manusia dijadikan untuk memajukan alam atau menyedari manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan diri sendiri dan seterusnya melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan kejahatan. Oleh itu. rakyat malaysia yang berakhlak mulia menyaran rakyat perlu memiliki tingkah laku yang bersopan santun. dan mengamalkannya dalam kehidupan harian.

dan seterusnya muncul keadaan kemakmuran masyarakat dan negara. agama dan negara. keluarga. Elemen yang terakhir yang ditekankan dalam FPK ialah “rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan”. semangat kerjasama. Sebenarnya. keluarga. Rakyat Maysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rakyat boleh menggnunakan tenaganya yang mahir. dengan menggambarkan falsafah pendidikan yang berpaksikan kepada Ketuhanan. bangsa. individu ini juga dapat mengekalkan kestabilan negara dengan mematuhi. masyarakat. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab ialah rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti menyedari tugas dan tanggungjawab harus dilaksanakan dengan sempurna. berkerjasama. muhibbah. Rakyat Malysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri juga disarankan sebagai salah satu elemen dalam FPK. berfikiran waras dengan jiwa tenang dan tubuh badan yang sihat dan memperoleh kemahiran untuk mewujudkan perhubungan yang baik. negara dan agama. Suasana keharmonian yang tenteram dan stabil akan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan. Maka. rakyat akan dapat memiliki jiwa yang tenteram untuk memahami keperluannya sendiri. Selain itu. sentiasa berusaha meningkatkan daya pengeluaran dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara dan berusaha memajukan diri. mengekalkan dan mempertahankan Perlembangan sebagai menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersemangat patriotik dan cintakan negara. masyarakat dan negara ialah rakyat yang memeroleh keupayaan seperti memupuk keharmonian keluarga. Sebagai kesimpulannya. kekitaan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) boleh dicerminkan dalam Rajah 3. hormat-menghormati serta memupuk perpaduan di antara kaum. melalui latihan. produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri ialah rakyat yang memiliki keupayaan seperti daya katahanan diri yang kuat untuk menangani cabaran hidup dari semasa ke semasa. bangsa dan negara. masyarakat. rakyat Malaysia yang bertanggungjawab juga ditekankan kerana rakyat yang mempunyai tanggungjawab yang sempurna tehadap Tuhan. perpaduan. Selain itu. bersih dan amanah. peringkat keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ini boleh dicapai dengan mengamalkan sikap toleransi. Melalui perkembangan potensi individu secara menyeruluh. akan melaksanakan tugasnya dengan cekap. .kerohanian kemanusian serta kewarganegaraan serta mengamalkan perlakuan baik dan mengelakkan perbuatan buruk. tolerensi dan hormat dan menguasai kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara.1.