Anda di halaman 1dari 14

Ilmu pengetahuan dalam Islam

Islam dan Ilmu Pengetahuan


Dr. Arif Budi R, M.Si

Slide 2

Konsep dasar
Ilmu: tahu (etimologis), penjelasan Kadang dbedakan antara Ilmu dg Pengetahuan Perlu dbedakan jg antara sains (barat) dg sains Islam. Islamisasi ilmu, apa latarbelakangnya? Orientalisme dan oksidentalisme apa?

Slide 3
Menurut Shihab (1996:445) Mans bpotensi keilmuan sejak dciptakan (baqarah 38)

Karena berilmu mans, dmuliakan dr makhluk lain Dlm AQ orang yg brilmu yg dimuliakan Mujadilah

Slide 4
tidaklah beragama bagi yg tdk berilmu Akal: mengikat, paham, mengetahui Dlm AQ sbg kata kerja, objeknya QALBUN

Akal: daya unt mengabstraksi hal2 yg tertangkap idera (Harun Nasution, 1986:12) Wahyu(wahy): bisikan,isyarat, tulisan

Slide 5

3 elemen kebenaran

wahyu

akal

intuisi

Slide 6

Hosein Nasr (dlm Harun Nasution,1986:23): al-Quran baik jiwa atupun kata2nya , isi maupun bentuknya adalah suci dan dwahyukan. Klasifikasi ilmu: cara untuk mengetahui tradisi keilmuan/intelektualisme dalam Islam.

Akhlaq

AKHLAQ
Misi utama risalah Islam

Dr. Arif BR/materi_ajar/PAI

Pengertian
Akhlaq jamak dr Khulqun Sebagai bentuk dari IHSAN (kebaikan) - Nahl 90:

- Rahman 60:

Dr. Arif BR/materi_ajar/PAI

Pengertian
3 pengertian: - Ilmu yg .. - Tabiat/watak/kepribadian/prilaku .. - Tatanilai Islam yg mjd standar

Dr. Arif BR/materi_ajar/PAI

Perbuatan disebut akhlaq jika: - Dilakukan berulang-ulang - Timbul scr otomatis (tidak dipikirkan/terpaksa) .

Dr. Arif BR/materi_ajar/PAI

bedakan
Etika (ethos: lebiasaan: Yunani). Tata perilaku Norma : acuan nilai yang telah menjadi adat/kebiasaan dalam suatu lingkup komunitas atau bidang tertentu (ex: norma hukum, norma agama, norma masy Nudis) Moral (mores:adat kbiasaan Latin): acuan nilai sosial yang akan menunjukkan kualitas kepribadian individu Akhlak (islami): sama dg moral tetapi mengacu dr nilai-nilai keTuhanan dan keRasulan
Dr. Arif BR/materi_ajar/PAI 5

Akhlaq Islam
Scr sistemik (I3: Iman, Islam, Ihsan aqidah, syariah, akhlaq) menjadi hal pokok sbg mana aqidah - Mjd misi utama risalah: innama buistu liutammima makarima al akhlaq - Mjd status utama kualitas individu: Akmalul mukminiyna imanan akhsanuhum khuluqa Bandingkan: Aku tdk menciptk manusia n jin kecuali untu mengabdi kpdKu
Dr. Arif BR/materi_ajar/PAI 6

Objek Akhlaq
Secara dikotomik ada 2: akhl thd khaliq/Allah & akhl thd makhluq
Makhluk

sesama

lingkung

Rasul n nabi

OT

orla

fauna

flora

usia

agama

Ilmu kdudukan
7

Dr. Arif BR/materi_ajar/PAI

Akhlaq thd Allah


Tidak menduakan cinta kpd Nya Taat/patuh Mengangharap/brusaha mendpt ridlaNya Mensyukuri nikmat/anugrahNya Menerima dg ikhlas kada n kadarnya Memohon ampunan Bertaubat bertawakal
Dr. Arif BR/materi_ajar/PAI 8

Akhlaq thd Sesama


Rasulullah: bershalawat; meneladani/mngidolakan; mematuhi perintah dan larangannya OT: menaati; menghormati; menyayangi; membantu; memelihara; mendoakan >TUA, menghormati; >MUDA , menyayangi >beragama: mnghormati, mncontoh, menaati nasehatnya >ilmu/kedudukan: mnghormati, mencontoh, mengikitu petunjuk/anjurannya
Dr. Arif BR/materi_ajar/PAI 9

QUESTION ?
Bolehkan mengucapkan selamat hari natal ? Bgm hubungan akhlaq dg aqidah ?

Dr. Arif BR/materi_ajar/PAI

10

Taqwa

Sikap Mental & Kualitas Kepribadian Muslim

TAQWA

Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI

TAQWA
Adalah sikap mental seseorang yg selalu ingat dan waspada thd sesuatu dalam rangka memelihara diri dari noda dan dosa, slelau brusaha melakukan perbuatan baik dan benar, pantang berbuat salah dan kejahatan thd orang lain, diri dan lingkungan (H, Agus Salim dlm Gazalba, 1976:46)
Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI 2

Terdapat 256 kata taqwa dlm alquran

Etimologis: Takut, mjaga diri, mmelihara, tj, mmenuhi kwajiban


Sbg pangkal sgla pekerjaan (rasul kpd abu dzar alghifari) albaqarah 177 Sbg kualtias/derajat ukuran kepribadian (Hujurat 13)

Dasar egalitarianis Islam (persamaan hak)


Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI 3

albaqarah 177

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang memintaminta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa
Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI 4

Hujurat 13

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI

4 jalur realisasi Taqwa


Unt memasyarakatkan Taqwa mnr Hasan Langulung dng 3 tahap: sosialisasi, anak diajak melaksanakan nilai2 dlm ktaqwaan Identifikasi, anak mngerjakan nilai yg mrk senangi/kagumi melalui modeling

Penghayatan, tdk lagi kagum pd tokoh tapi merasa nikmat mengerjakan nilai2 taqwa
Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI 6

4 jalur realisasi Taqwa

Dg hati nurani
Dgs a nya es ma

Dg lingkungan alam
Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI 7

Dg Allah
Singkatnya melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya Minimal dalam 5 respon: 1. Beriman sesuai ajaran wahyu (ex. mahaesa, asmaul khusna, tdk dzatNya dll) 2. Beribadah sesuai cara yg ditetapkan Nya 3. Mensyukuri nikmat, dg menerima, menjaga.mlihara dan memanfaatkan 4. Bersabar, menerima cobaan dan dalam beribadah 5. Memohon ampun
Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI 8

Syariah

SYARIAH
Jalan menuju mata air

Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI

TUGAS DISKUSI
1. 2. 3. 4. 5. 6. Apa perbedaan dan hubungan antara aqidah, akhlak dan syariah? Apa perbedaan dan hubungan antara fiqh dengan syariah? Apa perbedaan dan hubungan antara rukun Islam dengan syariah? Apa perbedaan dan hubungan antara syariah dengan ibadah? Apakah syariah Islam khusus diperuntukkan bagi umat Islam? bagaimanakah kewajiban individu terhadap syariah islam? Apakah sistem pemerintahan harus menerapkan syariah Islam?

Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI

Pengertian
Jalan setapak menuju mata air (bhs. Arab) Aqidah (pegangan Hidup), Akhlak (sikap hidup), Syariah (jalan/cara hidup) :peraturan2 yg bsumber dr wahyu & kesimpulan2 dr wahyu mngenai tingkahl mans (I. SyafiI dlm al-risalah) Jadi dibedakan antara: syariah & fiqh (il.pengt yang mengurai norma2 dasar hukum/syariah)
Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI 3

Ushul Fiqh
Adalah ilmu yang mengkaji kaidah-kaidah dasar yand djadikan sbg acuan dalam mengambil/menyimpulkan (istimbat) hukum Islam

contoh kaidah: Al ashlu fi ibadati haraamun (pada dasarnya dlm hal ibdadah blaku hukum haram) Ma la yatimmu sayu illa bihi, wa huwa wajibun (jika sesuatu hal tidak dapat dikatakan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yg lain, maka adanya sst yg lain tsebut menjadi wajib) Al ashlu fi al-amri li al-wujub. Al ashlu fi al-nahyi li al-tahrim
Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI 4

FIQH
Etimologi= paham ilmu yg mengurai norma dasar dlm al-Quran dan hadits Misal kitab fiqh: al um (syafii); Fiqh Islam (sulaiman Rasyid sejak 1954) Syariah (Islamic law); fiqh (islamic jurisprudence) Tdk akan pernah beda mazhab beda dalam pengHARAMAN. (hal qothi X dhonny) Qothi ayat muhkamat/yg tdk perlu penafasiran (dhonny ayat mutasyabihat) Hal2 pokok (ushuliyah) X furuiyah (cabang2)
Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI 5

Kata syariah dlm al-Quran (Jatsiah:18):

Kata Fiqh dlm al-Quran (Taubah 122):

Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI

PERBEDAAN
SYARIAH FIQH

Al-Quran & Sunnah


Fundamental; cakupan luas

Kitab Fiqh
Instrumental, cakupan terbatas hukum perbuatan

Ketentuan Allah & rasul abadi Hanya satu


Kesatuan dlm islam

Karya manusia berubah temporer Bisa beragam aliran/mazhab


Keragaman dlm islam

Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI

Isi syariah : ibadah (mahdhoh/khosoh) dan muamalah (ghoiru mahdhoh/amah) Ahkam khamzah (hukum etika mnrt Hazairin): wajib, sunnah, jaiz/mubah, makruh, haram fiqh Subhat= sabaha=mirip/sperti sunnah Arkan al-khomsah (rukun Islam)

Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI

ibadah
Etimologis: tunduk, taat, turut, dan doa Dilihat dr pelaksanaannya dibedakan: 1. jasmaniah-ruhaniah (shalat, puasa) 2. Ruhaniah-maliah (zakat) 3. Ruhaniah-jasmaniah-maliah (haji) Sbg 7-an hidup (Zariat:51) & Bayinah: 5 7-an ibadah taqwa (bawarah:21)
Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI 9

RUKUN ISLAM
Hadits: rukun Islam ialah: mengakui tdk ada . . .; mendirikan shalat; mengeluark zakat; berpuasa sebulan ramadlan; mngerjak ibadah haji Shalat&zakat (baqarah:43); puasa (183); haji (Hajj:22)

Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI

10

TAHARAH
Thaharah ainiyah & thaharah hukmiyah Najis & hadats

Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI

11

Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI

12

Aqidah Asas Kepercayaan Esoterik Berobjek pokok Allah Akar

Syariah Metodologi Cara Formal Berobjek sosial Batang-cabang

akhlaq Validitas Ketepatan Etika/estetika Berobjek allah dan sos Buah

1. Akhlaq: sifat tertanam dalam hati diri yg melakukannya dg mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan (I. Ghazali) 2. Akhlaq yang baik/benar hanya diperoleh dari syariah yg baik dst 3. Aqidah yg baik tidak otomatis menghasilkan syariah yg baik dst 1. Syariah adalah bukti aqidah, akhlaq adalah penyempurnanya 2. Agama Islam, agama sempurna. Tidak hanya sistem keyakinan, sistem hukum tetapi juga sistem nilai.
Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI

13

SYARIAH Al-Quran & Sunnah Fundamental; cakupan luas Ketentuan Allah & rasul abadi Hanya satu Kesatuan dlm islam Islamic law Kitab Fiqh

FIQH Instrumental, cakupan terbatas hukum perbuatan Karya manusia berubah temporer Bisa beragam aliran/mazhab Keragaman dlm islam Islamic jurisprudence

1. Syariah adalah ruh dari Fiqh 2. Fiqh penjabaran dari syariah (hasil pemahaman ulama thd syariah)

Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI

14

SYARIAH
Ketentuan allah ttg cara menjalani kehidupan

Rukun Islam
Pokok-pokok ketentuan alalh tsb

1. Rukun Islam adalah ringkasan dari syariah 2. Terdiri dari iqtiqadiyah dan amaliyah; ushuliyah dan furuiyah

Dr. Arif BR/bahan ajar/PAI

15