Anda di halaman 1dari 10

DRAMA

Sinopsis 1. Ringkasan cerita lebih kurang 100 -150 patah perkataan. 2. Mengandungi huraian cerita mengikut urutan masa berdasarkan plot. Tema dan Persoalan 1. Tema ialah persoalan utama yang diungkapkan dalam sesuatu karya, sama ada secara langsung (eksplisit) atau tidak langsung (implisit). 2. Persoalan bermaksud perkara-perkara sampingan atau isi yang lebih kecil yang ada hubungannya dengan tema sesuatu karya.

Watak dan Perwatakan 1. Watak ialah pelaku atau tokoh dalam sesuatu karya yang menggerakkan cerita dengan cara berinteraksi sesama watak dan alam. 2. Perwatakan pula ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman. 3. Pelukisan tidak watak itu boleh dilakukan secara langsung atau secara

langsung

olen pengarang melalui aksi, tutur kata, atau watak-watak

berkenaan. 4. Dalam sesuatu cerita lazimnya terdapat istilah yang berkaitan dengan aspek watak, iaitu watak utama, watak sampingan, watak bundar, watak pipih, watak dinamik, watak statik, protagonis dan antagonis. 5. Sifat perwatakan digambarkan melalui tindak-tanduknya, cara berfikir, cara bercakap, rupa paras, fizikalnya, kepercayaannya dan ideologi, serta gambaran perasaan seseorang atau watak itu. 6. Watak pipih lazimnya tidak kompleks, tidak berkembang, dan tidak

memeranjatkan pembaca.

Walaupun begitu. untuk kajian komsas. Watak yang berperanan amat penting disebut watak utama. Watak dinamik ialah watak yang mengalami pelbagai konflik. mengubah sikapnya. Plot mengemukakan perkara yang terjadi dan sebab perkara itu terjadi. 3. 11. Plot dirangka dengan teliti dan tidak semestinya berurutan peristiwanya dari awal hingga akhir atau kronologi. Watak yang kurang penting dalam cerita disebut watak sampingan. Watak protagonis ialah watak utama dalam sesebuah cereka. 9. hanya watak utama dan watak sampingan yang diberikan tumpuan. 2. dan berperikemanusiaan. tampan. dan fizikalnya. Watak bulat amat menarik kerana watak jenis ini menuju ke pelbagai arah sama ada menambah pengalamannya. persoalan. Susunan cerita bergantung pada fantasi dan kreativiti pengarang. perkembangan. Plot Binaan plot: 1. Setiap penstiwa dari awal hingga akhir berdasarkan hukum sebab dan akibat. Dia mungkin diktator. . 12. Watak antagonis menjadi penentang atau lawan kepada watak protagonis. Watak statik atau kaku tidak mengalami apa-apa perubahan. Plot ialah sesuatu yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam sesebuah cerita. Setiap perkara berhubungan berdasarkan faktor-faktor sebab dan akibat. dan sebagainya. penjenayah.7. 10. Plot ialah penyusunan kronologi yang diubah suai mengikut kemahuan pengarang. dan permasalahan dari awal hingga akhir. dan tidak bergerak. koruptor. 8. Watak ini tidak semestinya orang yang baik.

dialog. 2. Imbas muka merupakan cara pengarang memberikan bayangan awal atau ramalan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku kesan daripada aksi-aksi watak dalam cerita berkenaan. latar. 7. iaitu perumitan (komplikasi). atau monolog dalaman (b) Imbas muka 1. Peristiwa berkembang kepada peringkat pertengahan cerita.4. 5. dan suasana. 6. Kadang-kadang puncak dijadikan pengakhiran cerita bagi sesetengah cereka. Teknik Plot: 1. Peristiwa itu boleh diimbas kembali melalui pemerian pengarang atau khayalan. Perumitan menuju kepada puncak (klimaks) apabila tercapainya konsentrasi yang maksimum. 9. Permulaan plot ialah peringkat permulaan (eksposisi). dan bijaksana menyusunnya sehingga mencapai peleraian. Imbas kembali merupakan suatu teknik pengarang mengenang semula peristiwa yang pernah dialaminya. Teknik penyusunan plot yang menarik ialah penyusunan peristiwa secara tidak kronologi. . 8. iaitu untuk memperkenalkan watak-watak. Antara teknik plot termasuklah seperti yang berikut: (a) Imbas kembali 1. Teknik plot ialah cara pengarang mengembangkan plot ceritanya supaya menarik. Perkembangan plot mengakibatkan konflik. Kemudian urutan cerita menuju kepada peleraian. Pengarang haruslah cekap. kreatif. monolog. 2.

Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau dua kekuatan dalam satu urutan plot. (f) Dialog 1. . Saspens atau ketegangan ialah peristiwa dalam cerita yang menimbulkan keadaan tertanya-tanya atau perasaan ingin tahu di kalangan pembaca tentang peristiwa yang akan berlaku selanjutnya. (d) Konflik 1. iaitu konflik dalam diri watak dan secara luaran. atau pemikiran? (e) Kejutan 1. Konflik boleh berlaku secara dalaman. (c) Saspens 1. Imbas muka dapat mewujudkan keyakinan dalam kalangan pembaca terhadap sesuatu yang akan berlaku. idea. 2. 2. 2.2. iaitu antara watak dengan watak yang lain atau antara watak dengan alam sekitar. 3. kesan yang timbul daripada kejutan tidak sama dengan yang diduga oleh pembaca. Lazimnya. Melalui dialog antara watak-watak inilah biasanya tergambar pendapat atau fikiran yang berkaitan dengan tema. Konflik dapat juga digambarkan melalui pertentangan pendapat. sikap. Dialog merupakan pertuturan antara dua watak atau lebih daripada dua watak. Kejutan ialah perubahan dalam urutan peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca.

Idea. . iaitu: (a) Latar tempat Merupakan ruang atau tempat peristiwa berlaku yang berkaitan dengan lokasi geografi. Latar penting dalam mengembangkan tema. persoalan. (b ) Latar waktu atau masa Menunjukkan masa peristiwa berlaku seperti zaman. Latar terbahagi kepada empat jenis. watak. plot. pemandangan. atau musimnya. waktu. ekonomi. (c) Latar masyarakat atau citra masyarakat Menunjukkan gambaran keadaan masyarakat dalam cerita merangkumi bangsa atau etnik. (e) Latar peralatan cerita dan watak Alatan yang digunakan oleh watak dalam sesebuah cerita. bangunan. plot.Latar Latar berperanan memberikan suasana kepada peristiwa dan manusia yang terdapat dalam cerita. Latar merangkumi pelukisan geografi. tanggungjawab watak. peralatan. sejarahnya. dan perwatakan. era. topografi. dan sebagainya yang bersesuaian dengan watak. dan watak akan lebih hidup jika berada dalam situasi pelbagai latar. status dan kehidupan sosial. dan sebagainya.

(b) Sudut pandangan orang ketiga tidak terbatas (serba tahu) Kerap digunakan oleh pengarang yang mengisahkan ceritanya melalui watak lain menggunakan kata ganti nama diri ketiga.Sudut Pandangan (Aspek pilihan sahaja) Sudut pandangan berperanan untuk mengisahkan sesuatu cerita dan menjelaskan pihak yang men-ceritakan sesuatu kisah. Maknanya pengarang terlibat secara aktif. iaitu cerita itu dibawakan seluruhnya oleh watak aku. orang pertama. Teknik sudut pandangan: (a) Sudut pandangan orang pertama Pengarang bercerita sendiri atau terlibat dalam cerita sebagai watak utama atau watak sampingan. Sudut pandangan ini disebut sebagai gaya aku. dan pergolakan jiwa watakwatak. Menurut Anwar Ridhwan (1985). Watak-watak lain diceritakan serba sedikit sahaja. Maka sudut pandangan mempunyai hubungan yang erat dengan watak. (c) Sudut pandangan orang ketiga terbatas Pengarang tidak menceritakan semua peristiwa atau watak tetapi tertentu dan penceritaannya hanya akan memilih watak-watak tertumpu kepada mereka. . Pengarang bersikap serba tahu dan bebas bercerita untuk mengemukakan emosi. fikiran. secara subjektif. iaitu dia dan mereka atau lengkap dengan nama. Teknik ini digunakan untuk menjadikan cerita lebih realistik. sudut pandangan ialah cara bagaimana pembaca dihidangkan dengan bahan cerita atau bagaimana pengarang memilih cara yang terbaik untuk menyampaikan ceritanya.

.. misalnya ayat pendek dan ayat panjang (c) Personifikasi   Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan Membawa maksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia. Maka pembaca berpeluang membuat penilaian sendiri terhadap cerita tersebut.(d) Sudut pandangan objektif Pengarang hanya menceritakan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya (melapor) dan masih menggunakan kata ganti nama diri ketiga.. sama ada dari segi perasaan. Gaya Bahasa Jenis Bahasa (a) Diksi Gaya Huraiannya  Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang daiam karyanya  Harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan persoalan. atau hal-hal yang abstrak.matahari pagi bangkit daripada selimut benaknya mendandan sejuta persoalan (d) Simile  Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung)  Contohnya: perahu duka. perwatakan. binatang. Bezanya pengarang tidak terlibat dalam cerita. ladang kesabaran . dan mesej (b) Ayat  Merujuk kepada cara pengarang membina dan menyusun ayat daiam karyanya. watak. atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati. idea.  Contohnya: gunung. latar.

dan sebagainya   Contohnya: samudera hampa. ibarat. lautan fikiran Merupakan sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya (f) Hiperbola     Contohnya: serihu lautan sanggup diharungi Bermaksud penyingkatan perkataan Contohnya: "Apa dah jadi ni?" Bermaksud bunyi akhir suku kata pada tempat yang bersetentang antara dua baris atau lebih daripada dua baris daiam puisi (g) Sinkope (h) Rima   Terdiri daripada rima awal. umpama. rima dalam. . ungkapan.Jenis Bahasa Gaya Huraiannya  (e) Metafora Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti. bak. dan rima akhir Merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam barisbaris sajak Contohnya: pengulangan vokal “u” aku penyair kupenuhi hidupku (i) Asonansi  dalam baris Kerana (j) Aliterasi  Bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris sajak  Contohnya: pengulangan konsonan m dalam baris Memacu menghimpun kekuatan (k) Pengulangan  Berlaku pada kata.pengulangan kata pada awal baris secara berurutan. baris. atau rangkap yang diulang dalam sajak  anafora .

Keberanian 9.. Berdikari 3. Kerajinan . Kejujuran 11. Hemah tinggi 4. Baik hati 2. orang berbunga dia berbunga (l) Perlambangan  merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. pagi melambangkan usia muda Nilai Antara contoh nilai ialah: 1. Kasih sayang 6. Kebersihan mental dan fizikal 10.pengulangan kata dalam baris yang sama.had sepiku  repitisi . Contohnya: ... Hormat-menghormati 5. Kebebasan 8.pengulangan kata pada akhir baris.. Contohnya. Keadilan 7. atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau maknanya lebih mendalam  contohnya: senja melambangkan usia tua. keadaan.Jenis Bahasa Gaya Huraiannya Contohnya: Tambah mengimbau sorotan kitab MUHAMMAD ! Tambah mengimbau sorotan kitab ESA !  epifora .di pundakku .

Kita tidak boleh…. Pengajaran Pengajaran ialah peringatan/pedoman/perutusan/amanat/mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam karyanya kepada pembaca/penonton. mulakan ayat jawapan anda dengan Kita hendaklah ……. Untuk mendapatkan nota yang lebih lengkap serta latihan. Rasional 16. Gunakan nilai sebagai asas untuk menjawab. Dalam karya tradisional. Jika nilai negatif. Kesyukuran 15. dapatkan buku-buku itu di pasaran. Jika nilai positif. ia disampaikan secara tersirat/tidak langsung. ia disampaikan secara tersurat/secara langsung tetapi dalam karya moden. CATATAN: Nota di atas diimbas dan disusun semula oleh Webmaster berdasarkan beberapa buah buku yang terdapat dalam sublaman Buku Rujukan. . …diikuti dengan contoh dalam teks.12. Semangat bermasyarakat dan nilai-nilai lain yang bersesuaian. Kita seharusnya……. Kesederhanaan 14.. Kerjasama 13. mulakan ayat jawapan anda dengan Kita jangan….