Anda di halaman 1dari 1

PENDIDIKAN SIVIK DANKEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 WARISAN KEPELBAGAIAN KAUM(PERMAINAN TRADISIONAL)-GASING-CONGKAK NAMA: RAJA NOR AZIRA

BT RAJA ANUAR NO I/C : 950304-10-5952 TINGKATAN: 3 EFISIEN NAMAGURU: PN. SARINA BT ROMI TARIKH :

P n . S a r i n a B t R o m i . K a m i m e n j a l a n k a n p r o j e k i n i d a l a m k u m p u l a n tetapi laporan secara individu. PENGHARGAAN Bersyukur ke hadrat illahi kerana telah dapat menyiapkan Kerja KursusP e n d i d i k a n S i v i k d a n Kewarganegaraan Tingkatan 3(2010) iaitu WarisanKepelbagaian Kaum(Permainan Tradisional). S a ya t e l a h m e n j a l a n k a n k e r j a kursus ini selama 1 bulan dari 9 April 2010 hingga 10 Mei 2010 Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Pengetua SekolahMenengah Kebangsaan Seksyen 9,Shah Alam, Pn. Maizan Bt Mohd Noor yangt e l a h m e m b e n a r k a n k a m i m e n j a l a n k a n k a j i a n i n i s e h i n g g a s e l e s a i . U c a p a n t e r i m a k a s i h j u g a s a ya t u j u k a n k e p a d a g u r u m a t a p e l a j a r a n S i v i k s a ya iaitu

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm