Anda di halaman 1dari 4

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIKIH AKTIVNOSTI (2011) - REZIME

PRIRUNIK ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA izdava PROJURIS

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIKIH AKTIVNOSTI


"Slubeni glasnik RS", br. 43/2011 od 14.6.2011. godine

REZIME

ORGANIZACIJA ZA PRAVNU EDUKACIJU I KULTURU PRAVA


Beograd, Trg Nikole Paia 2 tel.011/2391925; 065/2391925, e-mail:projuris.org@gmail.com / web site: www.projuris.org Beograd, 1. novembar 2011. godine

Codex Projuris

www.projuris.org

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIKIH AKTIVNOSTI (2011) - REZIME

Codex Projuris

www.projuris.org

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIKIH AKTIVNOSTI (2011) - REZIME

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIKIH AKTIVNOSTI


"Slubeni glasnik RS", br. 43/2011 od 14.6.2011. godine stupio na snagu i primenjuje se od 22. juna 2011. godine Napomena;
Stupanjem na snagu ovog zakona 22. juna 2011. godine, prestao da vai Zakon o finansiranju politikih stranaka iz 2003.godine, osim lana 4.tog zakona koji vai do 1. jula 2012. godine

RAZLOZI DONOENJE. Dosadanji Zakon o finansiranju politikih stranaka donet je 2003. godine. Ovaj zakon je izmenjen 2008. godine, ali ta izmena nije bila dovoljna da se postojei zakon dosledno sprovede u praksi, imajui u vidu da je u mnogim svojim delovima nedoreen i da ne ureuje sva pitanja koja se odnose na finansiranje politikih stranaka i izbornih kampanja. Ovo je konstatovano i u izvetaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2010. godinu, u kome je navedeno da je potrebno doneti novi zakon kojim se obezbeuje transparentnije finansiranje politikih partija i bolja kontrola rashoda, kao i da postojei zakon ima znaajne nedostatke i ne obezbeuje Agenciji za borbu protiv korupcije da uspeno prati finansiranje partija, posebno tokom izbornih kampanja. Iz navedenih razloga, donet je Zakon o finansiranju politikih aktivnosti. Donoenje predloenog zakona predstavlja ispunjenje obaveze Republike Srbije u procesu evropskih integracija i sticanja statusa kandidata za lanstvo u Evropskoj uniji. Predmet ovog zakona je ureenje izvora i naina finansiranja, evidencija i kontrola finansiranja politikih aktivnosti politikih stranaka, koalicija i grupa graana. IZVORI FINANSIRANJA. Zakon propisuje dve vrste izvora iz kojih se finansiraju politiki subjekti i to javne i privatne izvore. Javne izvore finansiranja ine novana sredstva budeta Republike Srbije, budeta autonomne pokrajine i budeta jedinice lokalne samouprave, namenjena za finansiranje politike aktivnosti, kao i sredstva organa i organizacija iji su oni osnivai. Privatne izvore finansiranja politikog subjekta ine lanarina, prilog, nasledstvo, legat i prihod od imovine. Posebnu novinu predstavlja ukidanje ogranienja iz vaeeg zakona o visini sredstava iz privatnih izvora namenjenih za finansiranje politikih subjekata. lanarina se uplauje iskljuivo sa tekueg rauna lana politike stranke, osim za iznos do 1.000 dinara na godinjem nivou, kada se moe platiti u gotovini ili putem uplatnice, pri emu je ovlaeno lice politike stranke duno da izda priznanicu o primljenoj lanarini. Politiki subjekat je duan da primi uplatu novanog iznosa iskljuivo sa tekueg rauna davaoca. MAKSIMALNA VREDNOST DAVANJA. Maksimalna vrednost davanja na godinjem nivou, koje jedno fiziko lice moe dati politikim subjektima za redovan rad, iznosi najvie 20 prosenih mesenih zarada. Maksimalna vrednost davanja na godinjem nivou, koje jedno pravno lice moe dati politikim subjektima za redovan rad, iznosi najvie 200 prosenih mesenih zarada.
Codex Projuris

www.projuris.org

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIKIH AKTIVNOSTI (2011) - REZIME

IMOVINA POLITIKE STRANKE. Imovinu politike stranke ine nepokretnosti i pokretne stvari, koje slue za politiku aktivnost i druge dozvoljene aktivnosti. Politika stranka moe stei imovinu kupoprodajom, nasleivanjem i legatom, pri emu nepokretnu imovinu moe kupiti iskljuivo sredstvima prikupljenim iz privatnih izvora. ZABRANA FINANSIRANJA. zabrana finansiranja politikih stranaka od stranih drava; stranih fizikih i pravnih lica, anonimnih darodovaca; javnih ustanova, javnih preduzea, privrednih drutava i preduzetnika koji obavljaju usluge od opteg interesa; ustanova i preduzea sa ueem dravnog kapitala; drugih organizacija i pojedinaca koji vre javna ovlaenja; sindikata; udruenja i drugih nedobitnih organizacija; crkava i verskih zajednica; prireivaa igara na sreu; uvoznika, izvoznika i proizvoaa akciznih proizvoda; pravnih lica i preduzetnika koji imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda. Novinu predstavlja da se politika stranka moe finansirati putem priloga meunarodnih politikih udruenja, s tim to ovi prilozi ne mogu biti u novcu. NEDOZVOLJENO PRIKUPLJANJE SREDSTAVA. Zabranjeno je vrenje bilo kog oblika pritiska na pravna i fizika lica prilikom prikupljanja sredstava za politikog subjekta. Zabranjeno je davanje obeanja ili stavljanje u izgled bilo kakve privilegije ili line koristi davaocu priloga politikom subjektu. Zabranjeno je davanje priloga politikom subjektu preko treeg lica. Zabranjeno je prikrivanje identiteta davaoca priloga ili iznosa priloga. VRAANJE NEDOZVOLJENIH SREDSTAVA. Novana sredstva steena na nedozvoljen nain politika stranka duna je da vrati subjektu od koga je primila, u roku od 15 dana od dana prijema sredstava. U sluaju da je uplatilac sredstava prestao da postoji, politiki subjekat je duan da uplaeni iznos prenese na raun budeta Republike Srbije u roku od 15 dana od dana prijema sredstava. NAMENA SREDSTAVA. Svoja sredstva politika stranka moe da koristi za finansiranje svog redovnog politikog rada, kao i za trokove izborne kampanje. U tu svrhu politika stranka moe da ima vie rauna iskljuivo sa istim poreskim identifikacionim brojem, kao i devizni raun, preko kojih vri sav promet sredstava namenjenih za finansiranje redovnog rada. VOENJE FINANSIJSKE EVIDENCIJE. Politiki subjekti koji imaju predstavnike u predstavnikim telima i registrovane politike stranke, duni su da vode knjigovodstvo o svim prihodima i rashodima i da sastavljaju godinje finansijske izvetaje. Knjigovodstvo se vodi po poreklu, visini i strukturi prihoda i rashoda, u skladu sa propisima koji ureuju raunovodstvo i reviziju. Nadleni organi svake godine kontroliu knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda politikih stranaka.

Codex Projuris

www.projuris.org