Anda di halaman 1dari 161

UNIT 1 PENGENALAN TRANSFORMASI KURIKULUM

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran ini pelajar dapat: 1. Mengulas definisi kurikulum dan peranan kurikulum dalam sistem pendidikan di Malaysia. 2. Menghubungkait kurikulum futuristik dengan konsep transformasi sistem pendidikan di Malaysia. 3. Melakar peta konsep tentang transformasi kurikulum sekolah rendah dari aspek tujuan, ciri, kandungan, elemen kemahiran dan penilaian. 4. Membincangkan cabaran dan cadangan menangani perkara dalam pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

PENGENALAN
Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha untuk memantapkan sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan semasa dan masa depan pembangunan pendidikan negara. Justeru itu, Kementerian Pelajaran telah membuat penambahbaikan terhadap kurikulum yang sedia ada dengan melaksanakan transformasi kurikulum di peringkat sekolah. Transformasi tersebut adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu suatu usaha penambahbaikan yang berterusan bagi menghasilkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan.

KURIKULUM PENDIDIKAN
Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, teks berikut adalah petikan Peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997. Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua aspek pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang pelajar dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (PPK, 2001). Kurikulum Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Matlamatnya adalah untuk a) melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu, b) melahirkan insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera, c) menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan negara, dan d) memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. Manakala misi kurikulum tersebut adalah

untuk membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. Penyataan falsafah dan kurikulum adalah sebagai pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Falsafah dan kurikulum menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kandungan, bahan-bahan pelajaran, strategi pengajaran dan pembelajaran serta penilaian dapat diselaraskan dengan kurikulum mata pelajaran ke arah meningkatkan kualiti sistem pendidikan. Bagi meningkatkan kualiti sistem pendidikan, kurikulum pendidikan perlu dirancang dan diurus dengan teliti selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21 yang bersifat futuristik, dinamik dan bertaraf pengantarabangsaan. Demi mencapai pendidikan berkualiti, Kementerian Pelajaran perlu menambahbaikkan sistem pendidikan, kurikulum, profesion pendidikan, kemudahan fizikal dan kelengkapan serta keefisienan pengurusan (Mohd. Najib, 1996).

Berikan definisi kurikulum dan ulaskan peranan kurikulum dalam sistem pendidikan di Malaysia. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Kurikulum adalah rancangan pembelajaran yang berlandaskan falsafah, visi dan misi pendidikan untuk melahirkan insan yang seimbang dan bersepadu. Rancangan pembelajaran mengandungi ciri-ciri dan struktur yang diterjemahkan ke dalam pengalaman belajar untuk pelajar dan pengalaman mengajar untuk guru bagi mentakrifkan kurikulum abad ke21.

Ciri-Ciri Kurikulum
Fungsi kurikulum ialah sebagai alat atau media untuk mencapai matlamat dan tujuan pendidikan. Fungsi tersebut seharusnya mengandungi ciri-ciri yang dapat menyempurnakan perkembangan dan pelaksanaan kurikulum secara berkesan. Ciri-ciri kurikulum pendidikan abad ke 21 adalah seperti berikut: Bersifat futuristik, fleksibel, dinamik, responsif, holistik, dan bersepadu. Berkonsepkan the personhood dan fokus kepada pendekatan humanistik. Relevan dan koheran dengan keadaan semasa mengikut aliran pembangunan dan kemajuan teknologi. Mengandungi elemen kemahiran berfikir kreatif, kritis dan innovatif serta berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.

Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan berkualiti yang dapat menangani cabaran arus globalisasi, ledakan ilmu dan maklumat komunikasi tanpa sepadan. Insan yang berupaya merancang masa depan, mampu membuat pilihan yang bijak dan tepat, sesuai dengan budaya dan nilai sosial semasa. Justeru itu, suatu struktur perlu dibentuk bagi menyempurnakan perkembangan dan pelaksanaan ciri-ciri kurikulum pendidikan.

Struktur Kurikulum
Struktur kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponen a) tujuan, b) kandungan, c) kaedah, d) sumber dan maklumat, dan e) penilaian. a) Tujuan: Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Tujuan kurikulum terbahagi kepada tiga aras iaitu; i).Tujuan Jangka Panjang - menggambarkan tujuan kehidupan yang diharapkan berdasarkan pada nilai yang diambil dari falsafah. Tujuan ini tiada kaitan secara langsung dengan tujuan mata pelajaran tetapi sebagai hala tuju setelah pelajar menyelesaikan alam persekolahannya. ii). Tujuan Jangka Sederhana yang merujuk kepada hasrat visi dan matlamat sekolah terhadap pencapaian dan kemajuan pelajar semasa berada di alam persekolahannya. iii). Tujuan Jangka Pendek - dikhususkan bagi mencapai pembelajaran dalam kelas. Tujuan kurikulum yang meliputi aspek pengetahuan (kognitif), kemahiran (psikomotor), sikap (afektif) dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh pelajar bagi setiap mata pelajaran. b) Kandungan: Kandungan kurikulum pendidikan menengah digubal berdasarkan mata pelajaran teras dan elektif. Mata pelajaran teras melibatkan bidang seperti a) komunikasi, b) matematik, sains dan teknologi, c) kerohanian, nilai dan sikap, dan d) perkembangan diri. Mata pelajaran elektif melibatkan pelbagai bidang ke arah pengkhususan atau alam pekerjaan. c) Kaedah: Aspek penting terhadap pelaksanaan kurikulum dalam proses pembelajaran. Pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang oleh guru bagi membina dan mengukuhkan minat pelajar terhadap pembelajaran. Pelajar dibimbing supaya bersedia menerima pengajaran dan berupaya untuk meneruskan pembelajaran secara akses kendiri. d) Sumber dan maklumat: Sumber pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti, bahan, dan bimbingan. Melibatkan sumber yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Kemudahan seperti komputer, multi media, cekera padat dan lebuh raya maklumat seperti 'internet' perlu disediakan untuk digunakan semua pelajar di samping kemudahan dan peralatan pengajaran dan pembelajaran. e) Penilaian: Kurikulum yang telah dibentuk dan dilaksana perlu dinilai bagi memastikan ianya sentiasa kemaskini bagi memenuhi keperluan semasa dan akan datang. Penilaian kurikulum boleh dilakukan secara berterusan melalui penilaian formatif dan pada peringkat akhir atau selesai sesuatu program melalui penilaian sumatif. Oleh kerana penilaian formatif dilakukan secara berterusan, perubahan-perubahan dan usaha penambahbaikan kepada kurikulum boleh dilakukan apabila perlu. Penilaian sumatif pula dilakukan pada peringkat akhir atau setelah selesai pelaksanaan sesuatu program untuk membolehkan keputusan dibuat untuk penambahbaikan seterusnya.

Struktur kurikulum pendidikan kebangsaan telah diterjemahkan dalam bentuk kerangka konseptual seperti di Rajah 1.1.

Peringkat Awal

Peringkat Sekolah

Peringkat Selepas Sekolah

PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT Rajah 1.1: Kerangka Konseptual Kurikulum Pendidikan Kebangsaan

Kurikulum perlu bersifat futuristik di mana keperluan masa kini dan masa hadapan dapat dipenuhi oleh sistem pendidikan. Sila jelaskan maksud kurikulum futuristik dan bagaimanakah kurikulum tersebut ditransformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia?

Pengembangan Kurikulum
Pengembangan kurikulum ialah suatu proses yang dinilai, diterjemah dan disusun ke dalam aktiviti pengalaman pembelajaran. Proses yang dirancangan untuk pembelajaran dan semua rancangan mengandungi visi dan misi yang mentakrifkan nilai sosial, intelek, rohani dan jasmani. Proses ini digunakan di semua peringkat pendidikan dalam pengembangan kurikulum untuk meningkatkan kualiti program persekolahan. Pengembangan kurikulum dalam penambahbaikan sistem pendidikan di Malaysia telah bermula pada tahun 1983 di peringkat sekolah rendah yang menggunakan sistem Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Sepuluh tahun kemudian pada 1993, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan. KBSR disemak semula pada tahun 2003 kerana berlaku perubahan dasar berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). KBSR (semakan 2003) kini mengalami semakan transformasi kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Dasar teras kedua PIPP adalah untuk membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Matlamat PIPP adalah untuk memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat, menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai murni. Sehubungan itu, Gagasan ke-3 ucapan dasar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 telah menuntut supaya sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada teras kedua PIPP. KSSR dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada ketika itu Tan Sri Alimuddin Mohd Dom (2009), KSSR tidak menggantikan kurikulum lama tetapi seiringan dengan KBSR. KSSR merupakan satu transformasi pendidikan, iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.

TRANSFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN


Kurikulum pendidikan telah dikaji semula dan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia telah berusaha membangunkan satu bentuk kurikulum baharu yang lebih berpusatkan pelajar, memberikan peluang kepada pelajar untuk meneroka bidang ilmu akademik dengan lebih mendalam, dan kurikulum yang menyeronokkan. Bahagian tersebut telah membangunkan blueprint Transformasi Kurikulum Kebangsaan yang membawa cadangan perubahan kepada konsep, bentuk, struktur dan operasi kurikulum persekolahan kebangsaan. Konsep kurikulum transformasi prasekolah dan sekolah rendah telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 1/2008 pada 4 Ogos 2008. Transformasi kurikulum adalah proses melakukan suatu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Menerusi transformasi ini, elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan serta teknologi maklumat dan komunikasi diajar secara eksplisit kepada pelajar. Kurikulum ini adalah bertujuan untuk membentuk modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa sebagai warganegara Malaysia. 5

Sejak tahun 2009, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewar-warkan berita akan melaksanakan transformasi sistem pendidikan bagi meningkatkan kualiti akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah pelajar. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada ketika itu Datuk Alimuddin Mohd. Dom berkata, transformasi tersebut akan melibatkan beberapa perubahan dari segi kandungan kurikulum dan sistem peperiksaan sekolah supaya menjadi lebih menarik dan seronok serta tidak membebankan pelajar. Beliau berkata; ''Kita nak wujudkan konsep 'pelajar berlari ke sekolah dan berjalan pulang ke rumah' sebagai menunjukkan betapa mereka seronok dan teruja untuk menimba ilmu di sekolah.'' Sehubungan itu, beliau menjelaskan bahawa kurikulum transformasi ini juga akan melibatkan perubahan kepada sistem penilaian supaya tidak hanya berasaskan peperiksaan. Menurutnya, melalui sistem penilaian baharu itu, prestasi para pelajar akan dinilai sejak mereka berada di tahun satu lagi. Kini, Kementerian Pelajaran Malaysia memperkenalkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kurikulum Berasaskan Standard memberi penekanan kepada penguasaan literasi 4M (membaca, menulis, mengira dan menakul), kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat ICT (Information Communication Technology), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai bagi pelajar Tahap 1. Kurikulum bagi Tahap II, menekankan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran 4M serta menguasai kemahiran yang lebih kompleks dalam ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai. Pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum tersebut adalah berasaskan bidang ilmu seperti yang terangkum dalam enam tunjang kurikulum. Enam tunjang kurikulum ialah; a) komunikasi, b) literasi sains dan teknologi, c) kemanusiaan, d) kerohanian, sikap dan nilai, e) fizikal dan estetika, dan f) keterampilan diri. Bagi aspek pentaksiran, Lembaga Peperiksaan Malaysia memperkenalkan Penilaian Berasaskan Sekolah berupa pentaksiran psikometrik, aktiviti jasmani dan kokurikulum. Pihak sekolah perlu merancang, membina, mentadbir, memeriksa dan menyediakan laporan mengenai pentaksiran dalam bentuk formatif dan sumatif. Lembaga Peperiksaan Malaysia masih mengendalikan sebahagian dari peperiksaan secara pusat bagi peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah, Penilaian Menengah Rendah, Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Tinggi Agama Malaysia dan Sijil Vokasional Malaysia.

Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah


Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspekaspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Bagi mencapai matlamat pendidikan, pihak sekolah perlu memahami konsep kurikulum transformasi pendidikan sekolah rendah. Konsep Kurikulum Transformasi a) Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan berasaskan prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pendekatan kurikulum bersepadu yang melibatkan perkembangan individu secara menyeluruh, memberi peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua pelajar ke arah pencapaian pendidikan seumur hidup. b) Memenuhi hasrat pendidikan yang selaras dengan cabaran Abad Ke-21, Model Baru Ekonomi dan Wawasan 2020.

c) Pemupukan pelajar seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi melalui ilmu pengetahuan, berketrampilan, kepercayaan kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkeyakinan dan sebagai independent learner. d) Rangka rancangan jangka panjang yang melibatkan 4 Pillars of Education-UNESCO (Task Force on Education for the Twenty-first Century) berkaitan pendidikan iaitu; i) belajar mengetahui (proses pemikiran-penakulan), ii) belajar membuat sesuatu (kemahiran teknikal dan vokasional), iii) belajar penghidupan bersama (sosiolisasikomunikasi), iv) belajar tentang kendiri (kebertanggungjawaban). e) Memupuk pelajar sebagai global player dalam aspek berdaya saing, daya tahan, kemahiran berkomunikasi, dan jati diri. f) Mewujudkan konsep pekerja berilmu yang berusaha ke arah inovatif, kreatif dan dahagakan ilmu. g) Menguasai kemahiran teknologi maklumat & komunikasi sebagai pencipta teknologi dan belajar sepanjang hayat. h) Warga negara bertanggungjawab seperti berbudi, bersatu padu, patriotik, adil, penyayang dan berbakti. Ciri Modal Insan Pada akhir peringkat pendidikan rendah, murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut: Penguasaan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Kemahiran menaakul, kreatif dan inovatif. Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental). Percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan nilai murni. Jati diri dan semangat patriotisme. Memahami dan menghayati budaya nasional.

Bentuk Kurikulum Transformasi Kurikulum transformasi yang menekankan kreativiti, inovasi dan keusahawanan merentasi semua mata pelajaran dengan melibatkan aspek: Komunikasi - Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Sains dan teknologi - Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik. Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik. Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi. Perkembangan fizikal dan estetika - Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi. Kerohanian, sikap dan nilai - Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Kemanusiaan - Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global. Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Keterampilan Diri - Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Kemahiran Nilai Tambah/Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan inovasi Keusahawanan Teknologi maklumat dan komunikasi 7

Transformasi kurikulum adalah proses melakukan suatu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan. Sila lakarkan (sama ada dalam bentuk peta minda, peta konsep atau peta aliran) tentang transformasi kurikulum sekolah rendah dari aspek tujuan, ciri, kandungan, elemen kemahiran dan penilaian.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


Segala maklumat berkaitan Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang dibincangkan dalam penulisan ini adalah petikan asal dokumen dari Surat Pekeliling Ikhtisas bilangan 11 tahun 2010: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 2011. Dokumen Kurikulum Standard PraSekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang disediakan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Merujuk kepada surat pekeliling ikhtisas bilangan 11 bertarikh 14 Oktober 2010, tujuan surat pekeliling tersebut adalah untuk memaklumkan tentang pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di semua sekolah rendah. Antara kandungan surat adalah seperti berikut: 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) telah melalui proses transformasi. Kurikulum yang telah diperkukuh dan ditambah baik ini dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Mulai tahun 2011, KSSR akan dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan Tahun 1. 2. Sehubungan itu, sekolah hendaklah menggunakan Dokumen Standard bagi setiap kurikulum di bawah KSSR yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 3. Jumlah masa yang diperuntukkan untuk pelaksanaan KSSR ialah 1380 minit seminggu (satu waktu pengajaran dan pembelajaran ialah 30 minit). Pihak sekolah perlu menyediakan jadual waktu persekolahan sepertimana peruntukan masa yang ditetapkan. 4. Pihak sekolah perlu memilih untuk melaksanakan sekurang-kurangnya satu bahasa dalam Modul Elektif mengikut kesediaan sekolah dalam aspek penyediaan guru, permintaan daripada murid serta prasarana sekolah.

Kurikulum Berasaskan Standard


Kurikulum transformasi sekolah rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang pelajar patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Kurikulum berasaskan standard bertujuan untuk: Memastikan semua pelajar melepasi standard yang ditetapkan. Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). Mengatasi masalah pelajar keciciran dalam pembelajaran. Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah.

Bahan Kurikulum 1. Dokumen yang mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. 2. Buku teks pendekatan modular. 3. Bahan sokongan seperti buku teks, bahan multimedia, buku panduan guru

dan buku aktiviti bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dijalankan seperti yang dihasratkan.
Pedagogi Pedagogi yang bersesuaian dengan pelbagai jenis pendekatan dan kaedah seperti berikut: Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Akses Kendiri Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komuinikasi Pembelajaran Masteri Pembelanjaran Secara Konteksual Pengajaran Berasaskan Masa Depan

Organisasi KSSR Tahap I dan Peruntukan Masa


KSSR mengandungi tiga modul iaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Modul Asas Teras merangkumi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Matematik, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Modul Asas Tema, terdiri daripada Dunia Sains dan Teknologi, Malaysia Negaraku serta Seni Visual dan Muzik. Modul Asas Elektif berupa pilihan bahasa iaitu; Bahasa Tamil, Bahasa Cina atau Bahasa Arab. Kurikulum berbentuk modular memberi peluang kepada semua pelajar melalui proses pembelajaran mengikut kemampuan sendiri. Modul tersebut bertujuan memupuk sikap bertanggungjawab terhadap pembelajaran kendiri menerusi aktiviti eksplorasi yang boleh menyerlahkan potensi pelajar. Jadual 1 adalah kerangka organisasi dan peruntukan masa KSSR Tahap I.

Jadual 1.1: Kerangka Organisasi dan Peruntukan Masa KSSR Tahap 1 Bil Modul Masa Dalam Seminggu (Minit) SK Modul Teras Asas 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil 4 Pendidikan Islam Pendidikan Moral 5 6 7 Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik 60 30 180 60 30 180 60 30 180 180 120 360 300 300 150 360 360 120 300 150 SJKC SJKT

Modul Teras Tema 8 Dunia Seni Visual Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi Modul Elektif 9 BCSK/BTSK/B. Arab/B. Iban/B. Kadazandusun 90 30 1380 30 1380 30 1380 60 30 60 60 30 60 60 30 60

Perhimpunan Jumlah

Nota: SK ialah Sekolah Kebangsaan, SJKC ialah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, SJKT ialah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, BCS ialah Bahasa Cina Sekolah Kebngsaan, BTSK ialah Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan, B. Arab ialah Bahasa Arab,B. Iban ialah Bahasa Iban dan B. Kadazandusun ialah Bahasa Kadazandusun. Sumber: Surat Pekeliling Ikhtisas bilangan 11 tahun 2010: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 2011.

Pentaksiran Pengajaran Dan Pembelajaran


Pentaksiran pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian pelajar dalam pembelajaran dengan menggunakan kaedah pentaksiran yang pelbagai, bersifat autentik dan holistik.

10

CABARAN TERHADAP TRANSFORMASI PENDIDIKAN


Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan transformasi pendidikan dengan menyusun dan merancang untuk memperbaiki, memperkukuh, dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan pembangunan negara abad ke 21. Perubahan corak sistem pendidikan masa kini amat mencabar dari aspek peranan pendidikan serta persekitaran yang perlu dihadapi oleh organisasi pendidikan di Malaysia. Berikut adalah baberapa cabaran dalam pelaksanaan transformasi pendidikan di Malaysia.

Pentadbir Pendidikan
Kejayaan pelaksanaan tranformasi kurikulum banyak bergantung kepada bagaimana pentadbir pendidikan melibatkan seluruh organisasi dalam membuat keputusan, merancang, menilai dan melaksanakan program-program kurikulum baharu. Tranformasi dalam kurikulum merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh pentadbir pendidikan. Walau bagaimanapun, pentadbir pendidikan adakalanya terpaksa berhadapan dengan beberapa cabaran yang berhubungkait dengan proses transformasi pendidikan. Antaranya sistem pendidikan Malaysia yang bersifat berpusat menyebabkan kebanyakan dasar dan perancangan digubal pada peringkat kementerian dan diturunkan ke sekolah. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, kebanyakan pentadbir dan guru tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa akur dengan dasar pendidikan yang ditetapkan. Tugas besar yang menanti pentadbir pendidikan (Guru Besar) adalah untuk menjayakan transformasi dan pembaharuan pendidikan bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Senario ini menuntut para pentadbir pendidikan untuk memahami dasar dan wawasan pendidikan, memiliki kompeten dan menjiwai profesyen kepengetuaan. Cabarannya adalah untuk menterjemahkan gagasan transformasi kedalam tindakan melaksnakannya di sekolah. Usaha ini amat perlu bagi memastikan kelestarian kepimpinan dan kualiti serta kecemerlangan pendidikan terlaksana. Guru Besar dan sekolah perlu bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab menterjemahkan segala aktiviti transformasi. Masyarakat sekolah perlu melakukan anjakan paradigma terhadap struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah.

Paradigma Guru Dalam Menghadapi Transformasi


Transformasi dalam kurikulum melibatkan sikap dan pemikiran guru. Persoalannya, sejauh manakah guru mempunyai pemikiran dan sikap yang positif terhadap sebarang usaha inovasi yang dirancang dan sejauh manakah dasar-dasar yang digubal dapat dihayati dan dilaksanakan dalam bilik darjah? Paradigma guru perlu diubah daripada menerima kepada mencipta atau mencari, ketaatan kepada komitmen, individu kepada perkongsian, rutin kepada inovatif dan kreatif, reaktif kepada proaktif dan dari pasif kepada progresif. Persepsi umum guru bahawa setiap perubahan bermakna penambahan beban tugas dan tanggungjawab dalam pengajaran. Cabaran guru ialah menghayati dan menguasai struktur kurikulum dan pendekatan mengajar yang melibatkan pelajar menakul selain dari membaca, menulis dan mengira. Konsep pedagogi bestari mengutarakan pelbagai kaedah pengajaran berpusatkan pelajar seperti pembelajaran konstruktivisme, kontekstual dan pembelajaran masteri. 11

Amalan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi aspek penentu keberkesanan kurikulum. Tenaga pengajar mestilah mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang terancang, menggunakan pelbagai teknik yang berpusatkan pelajar dan penilaian dijalankan berterusan ke atas amalan pengajaran dan pembelajaran. Globalisasi yang berasaskan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), pembangunan pendidikan mementingkan budaya dan penguasaan ICT di kalangan pelajar. Perubahan harus berlaku dalam sistem mengajar dan belajar di bilik-bilik darjah yang mana pendekatan konstruktivisme adalah digalakkan kerana ia dapat memupuk minat serta menggalakkan pelajar lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran di samping menerapkan amalan pembelajaran sepanjang hayat. Transformasi kurikulum menuntut guru multispecialist. Guru perlu mantap dalam penguasaan pengetahuan kandungan pedagogi. Guru perlu kreatif dan inovatif dalam merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Justeru, guru perlu diberi latihan yang selaras dengan hasrat dan keperluan kurikulum Transformasi kurikulum kebangsaan akan mengubah persekitaran dan norma pendidikan berlaku di dalam dan luar bilik darjah. Peranan guru semakin ditekankan dalam pembentukan individu yang holistik sifatnya dan mencapai aspirasi dan hasrat pendidikan negara. Transformasi kurikulum menjadikan kurikulum kurang bersifat preskriptif tetapi menuntut kreativiti dan inovasi guru dalam menentukan bentuk dan kandungan pendidikan yang ingin disampaikan.

Persekitaran Pembelajaran
Isu kekangan ruang dan masa juga boleh menyukarkan usaha transformasi ke atas program KSSR. Bahan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada keberkesanan kurikulum sekolah. Bahan pengajaran dan pembelajaran mestilah cukup, boleh digunakan, berasaskan teknologi seperti ICT dan juga bersifat mesra pengguna. Bahan ini biasanya disediakan oleh guru-guru untuk memberikan impak yang optimum dalam pengajaran mereka. Sekiranya bahan pengajaran dan pembelajaran ini berkesan ini akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah menjadi lebih baik, pembelajaran yang menyeronokkan bagi pelajar serta meningkatkan kecemerlangan akademik.

Penilaian
Peperiksaan merupakan indikator mudah untuk melihat kejayaan atau kegagalan seseorang pelajar yang diukur kebolehannya berdasarkan tahap intelek sahaja, namun dengan pelaksanaan SPPK, pelajar dinilai dari semua aspek potensi dirinya. Konsep baharu penilaian adalah mengikut keupayaan pelajar dari segi kebolehan dan kecerdasan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dalam sidang akhbar pada 2 Februari 2010 menyatakan, Kementerian Pelajaran akan melakukan perubahan dalam kurikulum sekolah bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan tidak hanya berorientasikan peperiksaan. Menurut menteri berkenaan, aspek penerokaan ilmu diberi penekanan dengan lebih banyak tumpuan kepada pelajar dan bilik darjah, bukan lagi dominasi oleh guru dan mewujudkan sistem peperiksaan yang berkualiti. Sistem peperiksaan yang dibentuk bukan sahaja perlu menguji kebolehan akademik semata-mata tetapi keseluruhan aspek perkembangan dan kualiti serta potensi individu sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Aspek kognitif yang dinilai hendaklah menguji kebolehan pelajar dari segi pemikiran kritis, rasionaliti, logik, pertimbangan dan nilai, ketepatan fakta, penyelesaian masalah, aplikasi dan penilaian kendiri. Konsep penilaian 12

berterusan dalam kontekssekolah perlu diambil kira sebagai criteria keseluruhan dalam mengukur perkembangan seseorang pelajar.

PENUTUP
Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara. Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai selaras dengan pembangunan negara. Di samping itu, penggubalan kurikulum di lakukan bagi menyeragamkan kurikulum yang di gunakan dalam sistem pendidikan. Hal ini berlaku apabila masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sistem pendidikan masyarakat dan negara. Kurikulum digubal agar bersesuaian dengan tahap perkembangan indidvidu supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif, meningkatkan kecerdasan dan kesihatan ke arah penyuburan optimum. Kurikulum di Malaysia berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Kurikulum standard kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar, menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu, bertema, belajar melalui bermain, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan pelajar yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Dunia tanpa sempadan memaksa industri pendidikan di Malaysia melalui era transformasi yang sangat dirasai gelombangnya. Selain itu, perkembangan pendidikan di Malaysia yang semakin pesat ini adalah hasil daripada minat ibu bapa yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan dan persekolahan anak-anak mereka baik di peringkat pra sekolah, pendidikan rendah, menengah dan juga di institusi pengajian tinggi. Kesedaran tersebut adalah implikasi daripada kesedaran mengenai kepentingan pendidikan bagi memajukan diri dalam menghadapi cabaran kehidupan yang semakin sengit. Oleh itu, peranan-peranan daripada pentadbir pendidik, guru, dan pelajar itu sendiri amatlah penting bagi menghadapi transformasi dunia tanpa sempadan ini. Pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif. Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuklah pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan. Hal ini kerana, kurikulum baharu ini tidak akan memberi impak yang positif jika pihak-pihak tersebut tidak bekerjasama. Kementerian Pelajaran Malaysia secara berterusan menyemak kurikulum bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menghadapi cabaran semasa dan masa depan. Struktur kurikulum disusun mengikut ciri-ciri kurikulum pendidikan abad ke 21 dan mengandungi komponen tujuan, kandungan, kaedah, sumber dan maklumat, dan penilaian yang tersusun dan rapi. Justeru itu, kurikulum mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan perlu dihayati dan perlu mematuhi pekelilingpekeliling yang dikeluarkan Kementerian Pelajaran Malaysia supaya mata pelajaran tersebut tidak diabaikan

13

Dengan harapan yang tinggi, melalui mekanisme transformasi itu, lebih ramai pelajar yang bermutu, berilmu pengetahuan dan berdisiplin dapat dilahirkan menjelang tahun 2020. Produktiviti pelajar-pelajar ini memang amat diperlukan oleh negara menjelang 2020 untuk kemajuan negara yang lebih mantap.

KATA KUNCI
Transformasi Kurikulum Kurikulum Kebangsaan Fungsi Kurikulum Kurikulum Futuristik Standard Kandungan Standard Pembelajaran Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kualiti Sistem Pendidikan Arus Globalisasi Kurikulum Abad Ke21 Kurikulum Standard Sekolah Rendah Surat Pekeliling Ikhtisas

PENILAIAN KENDIRI
1. Huraikan pengertian kurikulum berasaskan standard. 2. Jelaskan perkaitan di antara Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan kurikulum pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. 3. Bincangkan bagaimana Kurikulum Standard Sekolah Rendah dapat membantu pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. 4. Bagaimanakah kurikulum pendidikan abad ke 21 dapat dijelmakan dalam kurikulum pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan? 5. Berikan contoh kurikulum yang bersifat futuristik.

RUJUKAN
Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2010). Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahun Satu Pendidikan Jasmani. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Reka Bentuk Kurikulum. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Laporan Jawatankuasa Kabinet. (1979). Mengkaji Pelaksanaan Dasar, Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Mohd Najib Abdul Razak. (1996). Seminar Keguruan Abad 21. Persidangan Pendidikan Nasional Ke-4, di Institut Aminuddin Baki Institut Perguruan Darulaman yang diadakan di Dewan Ibnu Khaldun, Institut Perguruan Darulaman pada 16 November, 1996 Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Petikan Peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

14

UNIT 2 ISU-ISU DAN TREND DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran ini nanti pelajar dapat: 1. Menjelaskan definisi pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. 2. Membanding bezakan antara gaya hidup sedentari, gaya hidup aktif dan gaya hidup sangat aktif. 3. Meramal kesan yang diperolehi oleh individu mengikut peringkat umur hasil daripada pendidikan jasmani dan kesihatan. 4. Merancang program yang bertujuan memupuk minda masyarakat untuk menghargai kepentingan pendidikan jasmani dan kesihatan.

PENGENALAN
Apakah dia pendidikan jasmani dan kesihatan? Apakah perbezaan antara pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan dan sukan? Mengapakan jasmani dan kesihatan perlu dididik dan apakah kaitannya dengan sukan dan aktiviti manusia seharian? Apakah yang dimaksudkan dengan kualiti hidup dan kaitannya dengan gaya hidup? Apakah kepentingan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan terhadap peningkatan kualiti hidup manusia? Semua persoalan ini akan digarap dalam perbincangan Unit 1 ini.

Senario Masyarakat
Kanak-kanak suka bermain, remaja gemarkan akiviti mencabar seperti sukan ekstrem dan orang dewasa cenderung melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi bagi mendapatkan keseronokan dan kepuasan diri. Dewasa ini masyarakat mula melibatkan diri dalam aktiviti fizikal seperti bersenam, bersukan, menari, dan bereakreasi kerana mereka menghargai nilai sosial, mental dan fizikal yang terkandung dalam aktiviti yang diikuti. Situasi ini menggambarkan gaya hidup masyarakat yang sihat dan aktif. Namun terdapat juga masyarakat yang tidak mementingkan kecergasan fizikal dan kesihatan yang baik dalam gaya hidupnya kerana faktor kekangan masa dan kuranya kecelikan minda terhadap kepentingan aktiviti fizikal. Oleh yang demikian, menjadi tanggungjawab dan cabaran pendidik dalam bidang pendidikan jasmani dan kesihatan untuk membuka minda masyarakat tentang kepentingan pendidikan jasmani dan kesihatan dalam membentuk gaya hidup sihat dan aktif.

15

Definisi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan


Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan adalah disiplin ilmu yang saling berkaitan antara satu sama lain. Secara umumnya, pendidikan jasmani merujuk kepada proses yang dilaksanakan oleh individu untuk mencapai tahap kemahiran dan kecergasan fizikal, mental dan Aktiviti yang melibatkan sosial secara optimum melalui aktiviti fizikal yang ketahanan fizikal: dijalankan; meningkatkan kualiti kesihatan dan perkembangan tubuh badan yang harmoni dan Eco-challenge seimbang; memperbaiki ciri-ciri fizikal dan maraton kemahiran kendiri; dan membina kesempurnaan merentas desa kemahiran motor bagi tujuan perlaksanaan rutin pengembaraan kerja harian. Kaedah utama dalam pendidikan jasmani adalah melalui latihan aktiviti fizikal yang merangkumi aktiviti pergerakan semulajadi dan siri pergerakan asas, aktiviti sukan dan aktiviti ketahanan fizikal. Pendidikan kesihatan pula adalah satu proses yang dipelajari oleh individu mengenai kesihatan dan cara untuk meningkatkan kesihatan diri. Ia wujud dalam bentuk program pendidikan bagi menyalurkan maklumat mengenai literasi kesihatan bagi meningkatkan tahap kesihatan di kalangan individu dan masyarakat. Selain daripada penyampaian maklumat, pendidikan kesihatan juga berfokus ke arah memberi motivasi dan peningkatan tahap keyakinan diri di kalangan masyarakat untuk memperbaiki status kesihatan. Pada masa kini, pendidikan kesihatan lebih terserlah dalam konsep memperomosikan kesihatan melalui kaedah pendidikan. Aktiviti yang melibatkan pergerakan semula jadi dan siri pergerakan asas: gimnastik olahraga tarian

Sebagai pendidik dalam bidang pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, bolehkan anda membezakan maksud konsep berikut? Apakah perkaitan antara antara konsep yang dinyatakan dengan pendidikan jasmani dan kesihatan? Huraikan idea anda melalui lakaran peta minda di bawah.

16

Tip:
Huraian definisi permainan, main, sukan, aktiviti senggang dan rekreasi, dan aktiviti atletik yang berikut ini mungkin boleh membantu anda untuk menjawab persoalan di atas.

Latihan

Pergerakan fizikal yang boleh meningkatkan kadar tenaga yang digunakan oleh badan Satu bentuk hiburan yang dilakukan secara bebas, spontan bagi mendapatkan keseronokan. Ia tidak semestinya melibatkan aktiviti fizikal. Tidak mempunyai kepentingan material dan tiada sebarang keuntungan diperoleh daripadanya. Kesudahan aktiviti tersebut tidak penting dan tidak diukur. Adakalanya melalui aktiviti main individu dapat menonjolkan hubungan sosial. Aktiviti main yang lebih terurus, mengandungi undang-undang yang eksplisit, mengandungi elemen perlawanan atau pertandingan antara dua pihak, mempunyai sekatan masa, ruang dan siri tingkah laku yang ditunjukkan oleh pemain. Kebebasan masa dari tugas seharian yang boleh digunakan untuk aktiviti bersifat atau tidak bersifat fizikal. Aktiviti yang dilalui oleh individu yang berkemahiran tinggi dalam aktiviti fizikal, aktiviti yang dijalankan adalah terurus. Menekankan tentang kemahiran fizikal, keberanian, dan penggunaan tenaga, mempunya latar yang formal, aktiviti pertandingan yang mempunyai institusi dan organisasi, mempunyai ganjaran berbentuk intrinsik dan ekstrinsik, mempunyai proses sosialisasi, undang-undang aktiviti yang telah diselaraskan dan dikuatkuasa oleh oleh agensi kawalan rasmi. Aspek organisasi aktiviti dan teknikal amat penting dalam sukan. Pembelajaran kemahiran asas perlu dipelajari

Main

Permainan

Aktiviti Senggang dan rekreasi Atletik

Sukan

Secara amnya, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan sering digunakan dalam konteks pendidikan di sekolah atau universiti. Namun pendidikan jasmani dan kesihatan juga wujud dalam dunia sukan dan atletik seperti pusat senaman aerobik, pusat kecergasan fizikal dan kelab sukan yang mementingkan tentang pembinaan kemahiran, peningkatan kecergasan dan semangat rekreasi.

17

Apakah yang dimaksudkan dengan sukan dan sains sukan?


Selain daripada pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, sukan adalah satu disiplin yang paling banyak menerima implikasinya daripada perlaksanaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Secara umumnya, sukan adalah aktiviti fizikal yang diurus melalui sistem peraturan sama ada secara formal atau tidak formal, melibatkan pertandingan, persaingan antara dua pihak atau dalaman diri individu bagi mendapatkan keseronokan, nilai rekreasi dan ganjaran (Lumpkin, 2005). Sukan melibatkan penggunaan aktiviti dan kecergasan fizikal oleh individu yang terlibat. Kajian saintifik mengenai sukan sangat menitikberatkan elemen kecergasan fizikal, kemahiran, fisiologi, kesihatan hingga mewujudkan dimensi baru dalam dunia aktiviti fizikal iaitu sains sukan atau sains latihan.

Apakah yang dimaksudkan dengan sains sukan? Sains sukan atau sains latihan bermaksud analisis saintifik mengenai pergerakan tubuh badan manusia, yang merangkumi aspek fisiologi latihan, biomekanik, kinesiology, anatomi, fisiologi, tingkah laku motor dan aspek perubatan sukan. Melalui sains sukan atau sains latihan, aktiviti fizikal dalam pendidikan jasmani dan kesihatan dapat ditingkatkan kualitinya bagi menjamin kualiti gaya hidup yang sihat. Pada abad yang ke 19, sukan menjadi kaedah pendidikan jasmani yang paling utama. Ciri-ciri pertandingan dalam sukan adalah aspek pendidikan yang sangat penting, manakala latihan fizikal yang sistematik adalah faktor utama yang menyumbang kepada pencaopaian sukan.

Masyarakat masa kini mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kepentingan pendidikan jasmani dan kesihatan bagi membentuk gaya hidup yang sihat. Individu yang cergas dan sihat dikatakan mampu melakukan aktiviti fizikal dengan tahap keupayaan yang optimum. Cuba anda senaraikan ciri-ciri individu yang bersikap positif terhadap pendidikan jasmani dan kesihatan dan bandingkannya dengan ciriciri individu yang bersikap negatif. Individu yang bersikap positif terhadap pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan
1

Individu yang bersikap negatif terhadap pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan
1

18

Tip:
Menurut Lumpkin (2005), berikut adalah ciri-ciri individu yang telah dididik fizikal dan kesihatannya sebagaimana yang didefinisikan oleh National Standards for Physical Education (NASPE) iaitu: 1) 2) 3) 4) 5) Individu yang telah mempelajari kemahiran yang bersesuaian untuk melakukan pelbagai bentuk aktiviti fizikal. Individu yang fizikalnya cergas. Individu yang sering melibatkan diri dalam aktiviti fizikal. Individu yang mengetahui kebaikan dalam penglibatan aktiviti fizikal, serta keburukan jika tidak melakukan aktiviti fizikal. Menilai aktiviti fizikal sebagai sesuatu yang bermakna dalam meningkatkan gaya hidup sihat

Pada tahun 2004 juga, NASPE telah menggariskan 6 standard national untuk pendidikan jasmani yang diguna pakai hingga ke hari ini aitu: Menunjukkan kompetensi dalam kemahiran motor dan corak pergerakan yang diperlukan dalam pelnagai jenis aktiviti fizikal. Menunjukkan kefahaman tentang konsep, prinsip, strategi dan taktik dalam pergerakan untuk diaplikasikan dalam pembelajaran dan penghasilan aktiviti fizikal. Melibatkan diri secara kerap dalam aktiviti fizikal. Mencapai dan mengekalkan tahap pencapaian kecergasan fizikal. Mempamerkan rasa tanggungjawab individu dan tingkah laku sosial melalui penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain dalam konteks aktiviti fizikal. Memberi nilai yang bermakna kepada aktiviti fizikal untuk tujuan cabaran yang positif, ekspresi kendiri dan interaksi sosial.

KUALITI HIDUP (QUALITY OF LIFE QOL)


Matlamat individu yang sihat adalah untuk meningkatkan kualiti hidup dan jangka hayat. definisi kualiti hidup mungkin tidak sama antara seseorang individu dengan individu yang lain. Sejauhmana kualiti hidup seseorang adalah bergantung kepada kebolehannya untuk menikmati kehidupannya dengan penuh sempurna. Keupayaan untuk berjalan, melihat, merasa, berlari semuanya itu menyumbang terhadap kualiti hidup. Bagaimana aktiviti fizikal mampu mengubah kualiti hidup manusia? Melalui aktiviti fizikal, risiko kematian akibat penyakit jantung dapat dikurangkan begitu juga dengan masalah stroke, kanser perut, diabetes dan tekanan darah tinggi. Di samping itu, aktiviti fizikal juga mampu mengurangkan masalah obesiti yang secara tidak langsung menyumbang ke arah pertumbuhan tulang, sendi dan otot yang sihat, serta mengelakkan penyakit tulang, mengurangkan masalah kebimbangan dan kemurungan.

19

Konsep health-related quality of life (HRQL) turut diguna pakai dalam konteks klinikal yang menjurus kepada penilaian HRQL dari aspek fungsi fizikal dan sosial, kesejahteraan individu, aktiviti peranan dan persepsi individu terhadap tahap kesihatan (Rajeski & Mihalko, 2001; Shumaker, Anderson & Czaikowski, 1990). Kajian menunjukkan: Latihan fizikal mempunyai kesan yang baik terhadap HRQL pesakit yang mengalami penyakit kemurungan (Singh, Clements &Fiatarone, 1997), koronari jantung (Lavie & Milani, 1997), dan kegagalan fungsi pelbagai organ (Wehler et al., 2003). Aktiviti fizikal dalam bentuk latihan daya tahan atau rintangan mempunyai hubungkait yang positif dengan HQRL tanpa dipengaruhi oleh faktor usia, kesihatan dan jenis aktiviti (Rajeski & Mihalko, 2001). Data daripada Behavioral Risk Factor Surveillance System (2001) menunjukkan bahawa individu yang mengikuti aktiviti fizikal yang telah disarankan mempunyai tahap HQRL yang tinggi berbanding mereka yang kurang melibatkan diri (Brown, et al., 2003).

Pernahkah anda berfikir tentang perasaan anda pada hari ini? Apakah perasaan yang sedang anda alami? Adakah anda rasa gembira? Adakah anda berasa sihat dan segar? Adakah anda berasa sangat bermotivasi? Atau adakah anda merasakan bahawa hari ini adalah hari paling malang dalam hidup anda? Jawapan kepada persoalan ini adalah status kualiti hidup anda. Pernahkah anda memikirkan status kualiti hidup anda pada masa sekarang? Berdasarkan skala 1 hingga 10 mengenai tahap kualiti hidup, cuba anda menilai diri anda sendiri, dan nyatakan pada skala berapa nilai kualiti hidup anda pada hari ini.

0 Sangat Teruk

5 Sederhana

10 Sangat Bagus

Selain daripada itu anda boleh menilai sejauh mana kualiti hidup anda dengan cuba menjawab soal selidik berkaitan kualiti hidup yang boleh diperoleh daripada laman web berikut: http://www.associationfornetworkcare.com/pdf/newlongitudinal.pdf http://www.promotingexcellence.org/downloads/measures/mcgill_qol.pdf

Cuba senaraikan 4 faktor yang mempengaruhi kualiti hidup anda:

20

Tip:
Terdapat beberapa faktor yang berlaku dalam kehidupan kontemporari manusia menyebabkan masyarakat mula menitikberatkan pendidikan jasmani dan kepentingan aktiviti fizikal iaitu: 1) Ancaman terhadap penyakit kardiovaskular menyumbang terhadap keperluan melakukan aktiviti yang boleh meningkatkan kekuatan otot jantung. Tabiat pemakanan yang tidak sihat. Kesedaran untuk hidup lama dengan cara yang sihat. Faktor perkembangan teknologi secara tidak langsung telah mengurangkan tahap pergerakan fizikal manusia, dan sekaligus meningkatkan kadar masa rehat dan senggang. Peningkatan tahap stres kehidupan akibat tuntutan kerjaya dan perkembangan semasa.

2) 3) 4)

5)

Dalam sebuah peta minda, cadangkan bagaimana pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan dan sukan boleh menyumbang kepada peningkatan status kualiti hidup yang positif di kalangan masyarakat Sumbangan tersebut boleh dikenalpasti menerusi aktiviti-aktiviti khusus yang boleh dijalankan di dalam konteks pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan dan sukan. Anda boleh mula mencambahkan idea anda di dalam peta minda yang disediakan di bawah ini.

Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Kesihatan

Sukan

21

Tip:
Apakah jenis aktiviti fizikal yang biasa anda dilakukan?

Aktiviti Aerobik

Aktiviti yang melibatkan pergerakan otot besar seperti lengan, kaki dan peha secara berulangan. Semasa aktiviti ini dijalankan, kadar pernafasan dan denyutan jantung akan bertambah. Sekiranya nafas dan kadar denyutan jantung anda meningkat pada tahap yang sederhana semasa melakukan aktiviti, ini menunjukkan aktiviti aerobik yang anda lakukan mempunyai intensiti yang sederhana seperti berjalan pantas. Contoh latihan ialah berjogging dan berbasikal) Latihan yang tidak memerlukan pengambilan oksigen yang mencukupi bagi mengekalkan aktiviti latihan yang berterusan, cukup sekadar atlit menggunakan pernafasan yang ada bagi menggantikan tenaga simpanan (latihan yang pendek seperti berlari untuk lompat tinggi) Latihan yang dijalankan secara ringkas dan pendek (30 minit). Latihan jangka panjang (12 bulan). Aktiviti yang meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot sama ada dengan menggunakan alat khas atau menggunakan kaedah semulajadi seperti latihan angkat berat

Latihan Anaerobik

Latihan akut

Latihan kronik Aktiviti resistence

Selain daripada aktiviti latihan yang dinyatakan di atas, di bawah ini disenaraikan jenis-jenis aktiviti fizikal yang bersifat sederhana dan lasak yang boleh anda amalkan dalam kehidupan seharian: Aktiviti Sederhana Berjalan laju, menari rentak perlahan atau sederhana, berbasikal, berkayak Sukan golf, sofbol, badminton, pingpong Aktiviti Lasak Berjogging, berlari, basikal lasak, lompat bertali, dan berenang

Aktiviti masa senggang

Aktiviti sukan

Sukan tenis, bola tampar, bola keranjang, bola jarring, bola sepak. Membersihkan halaman rumah, membuat kerja rumah dengan intensity yang

Aktiviti di rumah

Berkebun, memotong rumput, membasuh kain yang sedikit, mencuci 22

kereta, bermain dengan anak, mengemas rumah Aktiviti pekerjaan Khidmat pembantu rumah, mengemas restoran, berdiri dan berjalan semasa melakukan kerja

tinggi.

Mengajar tarian, pekerjaan bertani, melakukan pergerakan yang berintensiti tinggi semasa berkerja.

KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


Kepentingan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dapat dilihat menerusi sumbangannya ke arah membina individu yang sihat dari aspek minda dan tubuh badan. Banyak kajian menunjukkan bahawa kekerapan melakukan latihan fizikal boleh meningkatkan kesan psikologi manusia seperti mengurangkan kesan negatif seperti kemurungan, kebimbangan dan tekanan, meningkatkan kesan positif seperti keyakinan diri, semangat dan kesejahteraan hidup, dan menjadi salah satu cara latihan psikoterapi dan penghalang kebergantungan terhadap pengambilan dadah dalam rawatan penyakit kecelaruan emosi. Sebagai contoh, kajian mendapati bahawa latihan yang menggunakan kedua-dua acute aerobic exercise dan resistance exercise efektif dalam mengurangkan kebimbangan (Hale, Koch & Raglin, 2000). Mungkin dalam sesetengah kes, kebimbangan tidak terus berkurang tetapi mengambil masa 30 hingga 90 min selepas latihan yang dikenali sebagai delayed anxiolytic effect iaitu kelewatan pengurangan kebimbangan disebabkan faktor intensiti latihan atau komponen kebangkitan dalam kebimbangan itu sendiri (Cox, et al, 2000). Perbincangan tentang kepentingan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan merangkumi tiga aspek penting kehidupan manusia iaitu kepentingan fizikal, kognitif dan afektif. Selain itu, perbincangan ini turut menjelaskan sumbangan dari dua konteks yang berbeza iaitu pendidikan jasmani dan kesihatan secara am yang meliputi keperluan dalam kehidupan individu seharian dan juga pendidikan jasmani dan kesihatan secara khusus, iaitu kepentingannya terhadap perkembangan individu mengikut peringkat usia..

Kepentingan Fizikal
Gaya Hidup Sedentari: Kehidupan yang tidak aktif, kurang melakukan senaman dan aktiviti fizikal. Berlaku di kalangan masyarakat di negara membangun dan sedang membangun. Aktiviti duduk, membaca, menonton televisyen, aktiviti komputer seperti menaip dan bermain permainan video sepanjang hari tanpa melakukan aktiviti fizikal. Pendidikan jasmani dan kesihatan memberi peluang kepada individu dan masyarakat untuk meningkatkan tahap kecergasan dan kefahaman tentang kepentingan melakukan aktiviti fizikal. Kesedaran tentang kepentingan pendidikan jasmani dan kesihatan ke atas fizikal ini membantu dalam usaha pencegahan penyakit merbahaya, kawalan keselamatan diri dan mengelak dari mengalami kecederaan, di samping dapat mengurangkan kadar kehidupan yang tidak sihat dan kematian serta meningkatkan tahap kesihatan mental. Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan mendidik individu supaya melakukan senaman dengan kerap bagi mengawal diri dari terdedah dengan gejala penyakit 23

merbahaya. Dewasa ini, kebanyakan doktor bersetuju bahawa faktor obesiti merupakan punca kepada banyak gejala penyakit. Tanpa pengurusan diet yang betul dan pengambilan makanan yang berlebihan, serta ditambah lagi dengan gaya hidup sedentari, masyarakat akan lebih terdedah dengan risiko penyakit merbahaya seperti penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis. Kepentingan terhadap fizikal individu dan masayarakat yang lain: Peringkat Rendah Kepentingan Pendidikan jasmani pada peringkat rendah lebih berfokus terhadap didikan dalam aspek pergerakan motor asas seperti kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor, kemahiran manipulatif, kemahiran motor kasar dan halus. Pendidikan kesihatan pula lebih berfokus terhadap didikan awal dalam menjaga kebersihan diri seperti membasuh tangan, memberus gigi, dan berpakaian bersih. Remaja mengaplikasikan pergerakan asas dalam sukan yang diceburi. Dengan kekuatan serta kemahiran fizikal yang dimiliki membolehkan mereka mengikut pelbagai jenis sukan, aktiviti lasak dan mencabar serta aktiviti senggang dan rekreasi. Remaja mula mengenali potensi diri berdasarkan kekuatan dan kemahiran fizikal, sekaligus berupaya menetapkan pilihan aktiviti fizikal yang bersesuaian dengan potensi diri masingmasing. Individu atau masyarakat dewasa yang terdidik dari aspek jasmani dan kesihatan akan mencapai tahap kematangan fizikal yang sihat dan positif dalam mengharungi kehidupan yang lebih kompleks. Pendidikan jasmani dan kesihatan memberi peluang untuk mereka memilih gaya kehidupan yang cergas dan sihat, dan berupaya melakukan aktiviti fizikal yang bersesuaian sebagai usaha untuk mengekalkan kualiti hidup yang sempurna.

Pertengahan

Tinggi

Kepentingan Kognitif
Pendidikan jasmani dan kesihatan dapat diterapkan ke dalam minda masyarakat melalui medium visual, auditori, dan taktil. Pembentukan skema mental melalui interaksi antara fizikal dan alam sekitar melalui kaedah aktiviti fizikal dilihat berupaya menyelesaikan banyak masalah kehidupan. Kepentingan pendidikan jasmani dan kesihatan itu sendiri dapat dilihat Visual berdasarkan kuapayaannya membentuk Menggunakan kaedah melihat perkembangan minda yang sihat serta membantu melalui poster, paparan slide, individu untuk berfikir secara lebih rasional terhadap gambar rajah, peta minda kepentingan memiliki gaya hidup yang sihat dan tayangan video dan cergas. sebagainya.

24

Auditori Menggunakan kaedah mendengar melalui syarahan, rakaman suara, dan perbincangan.

Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan juga meningkatkan keupayaan kognitif individu kerana banyak pengetahuan tentang sukan, aktiviti fizikal serta keperluan gaya hidup sihat dapat difahami dan di analisis dengan jelas bagi tujuan meningkatkan kesedaran minda terhadap kepentingannya. Program yang diaturkan untuk pendidikan jasmani dan kesihatan berupaya menyalurkan maklumat mengenai kepentingan kesihatan, pemakanan, garis panduan kesihatan dan latihan fizikal serta kepentingan menjaga kebersihan dalaman dan luaran. Selain itu, pengetahuan yang mendalam tentang pendidikan jasmani dan kesihatan juga menjadi asas kepada pembentukan personaliti sukan di kalangan individu. Kepentingan terhadap kognitif individu dan masyarakat yang lain: Peringkat Rendah Kepentingan Kajian menunjukkan kanak-kanak aktif belajar melalui pengalaman dan interaksi terhadap persekitaran. Pengalaman ini dapat dilalui melalui kaedah aktiviti fizikal apabila kanakkanak memanipulasi fizikalnya untuk meneroka persiktaran bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Remaja mempunyai sifat ingin tahu yang sangat mendalam, lebih aktif dalam pembelajaran serta cenderung untuk berinteraksi dengan rakan sebaya melalui kaedah aktiviti fizikal seperti bermain, bersenam, dan berlatih sama ada bagi tujuan untuk memenuhi keperluan fizikal, emosi atau sosial. Kemahiran fizikal yang dimiliki digunakan sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahn hidup seharian. Individu dewasa mempunyai kelebihan dalam aspek kematangan fikiran. Mereka lebih memahami tujuan aktiviti fizikal dan kesihatan dalam pencegahan penyakit dan kecederaan, serta berupaya membanding beza antara kebaikan dan keburukan sesuatu bentuk gaya hidup untuk kebaikan kehidupan sepanjang hayat. Individu yang matang dari aspek didikan jasmani dan kesihatan dapat memahami dengan baik fungsi mekanikal fizikal manusia, sistem fisiologi, peranan aktiviti fizikal dalam pengembangan sosial dan psikologi.

Taktil Menggunakan fizikal badan untuk melakukan pergerakan seperti menyentuh, memegang atau memanipulasi alat.

Memang tidak dinafikan bahawa pendidikan jasmani dan kesihatan bertujuan untuk mendidik kesihatan fizikal individu. Fizikal yang sihat membolehkan individu berfungsi secara lebih berkualiti di dalam kehidupannya. Sebagai contoh, apabila tubuh badan sihat dan cergas, sistem jantung berupaya berfungsi dengan baik untuk mengalirkan darah dan kandungan oksigen yang berkualiti. Oleh itu lebih banyak nutrien yang dapat beredar di keseluruhan tubuh termasuk otak. Peredaran darah, oksigen serta nutrien yang stabil membantu dalam proses konsentrasi dan pengukuhan stamina individu untuk berfikir.

Pertengahan

Tinggi

25

Kepentingan Afektif
Penghargaan kendiri merujuk kepada penilaian individu atau pandangan peribadinya terhadap keupayaan diri sendiri. Keyakinan diri Keyakinan diri merujuk kepada konsep psikososial yang berkaitan keyakinan individu terhadap penilaian peribadinya, kebolehan, keupayaan serta kuasa yang dimilikinya. Keupayaan fizikal secara tidak langsung memberi kesan terhadap status penghargaan kendiri individu. Penghargaan kendiri yang positif dapat meningkatkan tahap kebolehan dan keyakinan diri dalam melakukan aktiviti fizikal sama ada dengan tujuan untuk bersukan, beriadah atau berekreasi, atau pun untuk menyelesaikan rutin tugas seharian. Sehubungan itu, sikap, tabiat dan persepsi adalah elemen utama yang perlu dipupuk supaya individu dan masyarakat dapat mengharagi nilai pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dengan sebaik mungkin.

Sikap Gambaran mental dan penilaian individu terhadap ciriciri persekitaran Tabiat Tingkah laku yang berterusan dan sering kali melakukan sesuatu perkara yang sama ianya menjadi rutin harian seseorang individu itu. Persepsi: Tanggapan awal individu mengenai persekitarannya.

Banyak juga nilai yang boleh dipelajari dari pendidikan jasmani dan kesihatan selain yang disebutkan di atas seperti nilai kerjasama, semangat berpasukan, semangat kesukanan, mengajar diri menerima kekalahan dan kekecewaan, dan merasa kegembiraan dan kepuasan.

Kepentingan terhadap afektif individu dan masayarakat yang lain:

Peringkat Rendah

Kepentingan Penghargaan kendiri dari aspek fizikal amat penting bagi kanak-kanak kerana melaluinya mereka mendapat pengiktirafan daripada rakan sebaya dan dapt membina hubungan yang positif. Selain itu penglibatan yang positif dalam aktiviti fizikal juga dapat menyumbang kepada perasaan gembira dan berpuas hati di kalangan kanak-kanak. Berdasarkan teori psikososial, kanak-kanak mempunyai pelbagai inisiatif dalam kebanyakan aktivitinya. Jika didik dengan kaedah perlaksanaan inisiatif yang bagus, maka aktiviti yang dihasilkan menjadi lebih realistik dan bermakna, serts dapat mengelakkan rasa bersalah sekiranya aktiviti yang dihasilkan tidak menjadi (Schultz & Schultz, 2005). 26

Pertengahan

Pada peringkat pertengahan, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dapat memperkembangkan ciri-ciri kepimpinan, nilai sosialisasi dan kemahiran penetapan matlamat di kalangan individu. Penglibatan dalam aktiviti fizikal dapat membantu dalam mengawal emosi dan mood, serta menjadi penentu dalam inseks kesejahteraan psikologi secara keseluruhannya. Selain itu, keaktifan diri juga menjadi pemangkin kepada darjah motivasi seseorang. Aktiviti fizikal juga menggalakkan semangat perpasukan, nilai kerjasama dan semangat kesukanan di kalangan individu. Individu dewasa melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan memperuntukkan nilai penghargaan ke atas status kesihatannya kerana untuk memenuhi keperluan peribadinya. dalam konteks ini, faktor sikap, tabiat dan persepsi memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan pendekatan gaya hidup sihat di kalangan individu.

Tinggi

Sebagai pendidik dalam bidang pendidikan jasmani dan kesihatan, apakah sumbangan yang boleh anda berikan dalam memupuk aspek fizikal, kognitif dan afektif di kalangan individu masyarakat melalui program pendidikan jasmani dan kesihatan yang anda jalankan? Senaraikan sumbangan tersebut. Fizikal 1. 1. Kognitif 1. Afektif

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

27

APAKAH KONSEP PENTING YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN?
Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan mempunyai komponen yang penting ke arah Gaya Hidup Aktif pelaksanaannya dan tujuannya untuk mendidik Gaya hidup yang menyumbang masyarakat supaya menghargai kecergasan fizikal ke arah kesejahteraan fizikal, dan kesejahteraan diri. Komponen tersebut ialah mental dan sosial dengan aktiviti fizikal, kecergasan fizikal, kecergasan melibatkan diri dalam aktiviti berlandaskan kesihatan, kecergasan berlandaskan fizikal dan senaman secara kemahiran, kesihatan dan kesejahteraan hidup. kerap sekurang-kurangnya 3 Untuk membentuk sikap, tabiat dan persepsi positif, hingga 5 kali seminggu. maka tujuan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan haruslah berfokus ke arah mengoptimumkan kualiti hidup masyarakat melalui komitmen yang berpanjangan untuk melakukan aktiviti fizikal dan pengalaman sukan.

Aktiviti Fizikal

Merangkumi semua pergerakan fizikal yang menyumbang ke arah peningkatan tahap kesihatan.

boleh

Kecergasan Fizikal

Dibentuk melalui latihan daya tahan dan bebanan yang mencukupi kadar kekerapan, kekuatan, dan jangka masa untuk meningkatkan keupayaan jantung dan fungsi tubuh badan. Tahap kecergasan yang diukur berdasarkan daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, kelembutan, dan komposisi lemak badan. Tahap kecergasan yang diukur berdasarkan keupayaan melakukan pergerakan fizikal dari aspek ketangkasan, kekuatan, kuasa, koordinasi, imbangan dan masa reaksi. Kesejahteraan tubuh badan dan minda yang berdasarkan ketiadaan kesakitan dan penyakit. diukur

Kecergasan berlandaskan kesihatan Kecergasan berlandaskan kemahiran Kesihatan

Kesejahteraan hidup

Faktor kognitif, emosi, rohani dan fizikal yang mempengaruhi tingkah laku yang sihat.

28

Pernahkah anda menilai tahap kesihatan diri anda? Cuba anda lakukan penilaian kendiri ini dan kenal pasti tahap kesihatan anda sendiri.

1 Ketahui risiko berat badan anda.


Dapatkan Indeks Jisim Tubuh anda dengan berpandukan formula di bawah, kemudian kenalpasti status BMI anda berdasarkan skala yang disediakan. Formula: Indeks Jisim Tubuh (BMI) = Berat badan (kg) [Ketinggian (m) x Ketinggian (m)]2 Skala BMI: Panduan Mengira BMI Kurang dari < 20 Kurang berat badan 20 hingga 25 Berat badan unggul 25 hingga 30 Berlebihan berat badan Lebih dari > 30 Obesiti

Adakah anda mengamalkan gaya hidup yang aktif? Diri anda berada dalam kategori gaya hidup: Sedentari Aktif Sangat aktif : Melakukan sedikit aktiviti fizikal atau senaman, atau langsung tidak melakukan aktiviti fizikal atau senaman Kerap melakukan aktiviti fizikal atau senaman sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kali seminggu. Selalu melakukan aktiviti fizikal atau senaman, dan melibatkan diri dalam aktiviti lasak.

3 Sejauh manakah tahap kesihatan mental anda?


Anda boleh mengenalpasti status kesihatan mental anda dengan cuba menjawab soal selidik berikut:
DASS21 Nama: Tarikh: Sila baca setiap kenyataan di bawah dan bulatkan pada nombor 0,1,2 atau 3 bagi menggambarkan keadaan anda sepanjang minggu yang lalu. Tiada jawapan yang betul atau salah. Jangan mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab mana-mana kenyataan. Skala pemarkahan adalah seperti berikut: 0 Tidak langsung menggambarkan keadaan saya 1 Sedikit atau jarang-jarang menggambarkan keadaan saya. 2 Banyak atau kerapkali menggambarkan keadaan saya. 3 Sangat banyak atau sangat kerap menggambarkan keadaan saya

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Saya dapati diri saya sukar ditenteramkan Saya sedar mulut saya terasa kering Saya tidak dapat mengalami perasaan positif sama sekali Saya mengalami kesukaran bernafas (contohnya pernafasan yang laju, tercungap-cungap walaupun tidak melakukan senaman fizikal) Saya sukar untuk mendapatkan semangat bagi melakukan sesuatu perkara Saya cenderung untuk bertindak keterlaluan dalam sesuatu keadaan Saya rasa menggeletar (contohnya pada tangan) Saya rasa saya menggunakan banyak tenaga dalam keadaan cemas Saya bimbang keadaan di mana saya mungkin menjadi panik dan melakukan perkara yang membodohkan diri sendiri Saya rasa saya tidak mempunyai apa-apa untuk diharapkan Saya dapati diri saya semakin gelisah Saya rasa sukar untuk relaks Saya rasa sedih dan murung Saya tidak dapat menahan sabar dengan perkara yang menghalang saya meneruskan apa yang saya lakukan Saya rasa hampir-hampir menjadi panik/cemas Saya tidak bersemangat dengan apa jua yang saya lakukan. Saya tidak begitu berharga sebagai seorang individu Saya rasa yang saya mudah tersentuh Saya sedar tindakbalas jantung saya walaupun tidak melakukan aktiviti fizikal (contohnya kadar denyutan jantung bertambah, atau denyutan jantung berkurangan) Saya berasa takut tanpa sebab yang munasabah Saya rasa hidup ini tidak bermakna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 21

0 0

1 1

2 2

3 3

Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia (2010)

30

RUMUSAN
Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan bertujuan untuk mendidik individu dan masyarakat tentang kepentingan meningkat kualiti hidup dan kesejahteraan fizikal. Individu aktif mengamalkan gaya hidup aktif dengan melakukan aktiviti fizikal dan senaman, serta melibatkan diri dalam aktiviti yang lasak dan mencabar, berbanding individu yang mengamalkan gaya hidup sedentari, mereka sedikit sahaja atau langsung tidak melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan senaman. Individu yang terdidik jasmani dan kesihatannya mempunyai sikap, tabiat dan persepsi yang positif terhadap usaha menjaga kesihatan diri. Mereka lebih matang dalam menilai gaya hidup yang sihat bagi mengekalkan status kualiti hidup yang sempurna. Kesedaran tentang kepentingan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan harus diterapkan ke dalam diri individu dan masyarakat kerana dewasa ini banyak faktor yang menyumbang ke arah masalah kesihatan seperti faktor gaya pemakanan yang tidak sihat, gaya hidup moden yang penuh santai, faktor kesibukan kerja, dan peningkatan tahap stres akibat tekanan hidup seharian,

KATA KUNCI
Pendidikan jasmani Pendidikan kesihatan Sukan Latihan Main Permainan Aktiviti fizikal Kecergasan fizikal Aktiviti senggang Aktiviti rekreasi Kualiti hidup Gaya hidup sedentari Gaya hidup aktif

PENILAIAN KENDIRI
6. Huraikan definisi pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. 7. Jelaskan kepentingan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan terhadap individu berdasarkan peringkat kehidupan. 8. Bezakan antara gaya hidup sedentari, gaya hidup aktif dan gaya hidup sangat aktif, dan berikan contoh. 9. Bincangkan bagaimana pendidikan jasmani dan kesihatan boleh menyumbang ke arah peningkatan kualiti hidup. 10. Fikirkan satu program yang boleh dilaksanakan bertujuan untuk mendidik minda masyarakat supaya lebih menghargai pendidikan jasmani dan kesihatan. Nyatakan aktiviti yang boleh dijalankan, serta objektifnya.

RUJUKAN
Brown, D. W., Balluz, L. S., Heath, G. W., Moriarty, D. G., Ford, E.S., Giles, W. H., & Mokdad, A. H. (2003). Associations between recommended levels of physical activity and health-related quality of life: Findings from the 2001 Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) survey. Prev Med. 37, 520-528. Lumpkin, A. (2005). Introduction to physical education, exercise science, and sport studies. New York: Mc GrawHill. 31

Rejeski, W. J, & Mihalko, S. L. (2001). Physical activity and quality of life in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001, 56:23-35. Shumaker, S. A, Anderson, R. T, & Czajkowski, S. M. (1990). Psychological tests and scales. In Quality of life assessment in clinical trials. Edited by Spilker B. New York: Raven Press. 95-113. Singh, N. A, Clements, K. M, & Fiatarone, M. A. (1997). A randomized controlled trial of progressive resistance training in depressed elders. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2, 27-35. Lavie, C. J, Milani, R. V. (1997). Effects of cardiac rehabilitation, exercise training, and weight reduction on exercise capacity, coronary risk factors, behavioral characteristics, and quality of life in obese coronary patients. Am J Cardiol, 79, 397-401. Wehler, M., Geise, A., Hadzionerovic, D., Aljukic, E., Reulbach, U., Hahn, E. G., & Strauss, R. (2003). Health-related quality of life of patients with multiple organ dysfunctions: individual changes and comparison with normative population. Crit Care Med, 31, 1094-1101.

32

UNIT 3 KONSEP PEMIKIRAN ARUS PERDANA ANTARA KURIKULUM LAMA DENGAN BAHARU
HASIL PEMBELAJARAN
1. Pelajar dapat senaraikan kronologi sejarah pembentukan kurikulum dalam pendidikan negara bermula dari zaman kolonial sehingga kini. 2. Pelajar dapat menjelaskan konsep pemikiran arus perdana dalam konteks pembentukan kurikulum berasaskan standard. 3. Pelajar dapat membandingkan konsep kurikulum lama dengan baharu dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. 4. Pelajar dapat melakar peta konsep tentang perkembangan kurikulum sekolah rendah dari Kurikulum Baru Sekolah Rendah sehingga Kurikulum Standard Sekolah Rendah.

PENGENALAN
Tahun 1986 hingga awal tahun 1991 merupakan sejarah dalam pendidikan negara di mana Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah berusaha menangani cabaran perkembangan semasa untuk meningkatkan kualiti pendidikan agar setaraf dengan negaranegara maju. Pada tahun tersebut, perlaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan KPM hasil dari Laporan Jawatankuasa Kabinet mengenai perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. Berikutan itu, KPM telah mengambil langkah dengan melaksanakan perakuan yang terkandung dalam laporan tersebut. Oleh yang demikian, kurikulum di peringkat rendah dan menengah telah dikaji dan digubal semula dengan tujuan untuk meningkatkan lagi mutu pendidikan negara. Kini, sekali lagi KPM melaksanakan transformasi sistem pendidikan bagi meningkatkan kualiti akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah pelajar. Transformasi tersebut melibatkan beberapa perubahan dari segi kurikulum dan sistem peperiksaan sekolah. Perubahan dari segi kandungan kurikulum yang lebih menarik dan seronok serta tidak membebankan pelajar dan sistem penilaian yang tidak hanya berasaskan peperiksaan. Melalui mekanisme transformasi itu, KPM mengharapkan lebih ramai pelajar yang bermutu, berilmu pengetahuan dan berdisiplin dapat dilahirkan menjelang tahun 2020. Produktiviti pelajar-pelajar ini memang amat diperlukan oleh negara menjelang tahun 2020 untuk kemajuan negara yang lebih mantap.

Sejarah Kurikulum Baru Sekolah Rendah


Penggubalan semula Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dahulunya hanya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan, menyebabkan berlakunya keperluan untuk mengkaji semula keseluruhan sistem dalam pendidikan kebangsaan. Kesinambungan daripada perubahan ini, maka terhasilnya Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang telah dilancarkan 33

sepenuhnya pada tahun 1983. Kurikulum ini digubal bagi memastikan setiap pelajar diberi peluang untuk mendapatkan kemahiran, pengetahuan, nilai, sikap dan amalan kehidupan yang diperlukan. Falsafah KBSR ialah memberi pendidikan yang bercorak pendidikan asas dengan penegasan terhadap kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. KBSR turut memberi penekanan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh dan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial serta pemupukan dan perkembangan bakat seseorang individu itu. Objektif pembentukan KBSR yang perlu dicapai ialah (a) pelajar dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan, (b) pelajar dapat menguasai kemahiran asas bahasa iaitu kemahiran bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah rendah iaitu Bahasa Melayu, (c) pembinaan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilainilai kemanusiaan dan kerohanian yang berlandaskan Rukun Negara yang dapat dipupuk dikalangan pelajar, (d) pelajar dapat bergaul, menghargai hak dan kebolehan orang lain serta mempunyai semangat kerjasama dan toleransi, dan (e) pelajar dapat menambahkan ilmu pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi, bidang kemanusiaan dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri individu. Bidang komunikasi pada asasnya terdiri daripada komponen Kemahiran Asas yang mengandungi mata pelajaran Bahasa iaitu Bahasa Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris serta mata pelajaran Matematik. Bidang Kemanusiaan dan Alam Sekitar pula terbahagi kepada dua komponen iaitu Kerohanian, Nilai dan Sikap serta Komponen Kemanusiaan dengan Alam. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang perkembangan diri individu terdiri daripada komponen Kesenian dan Reakreasi yang mengandungi mata pelajaran Muzik, Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas, maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan pelajar secara menyeluruh dari aspek intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, akhlak, nilainilai estetika dan sosial selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan bersistematik.

Senaraikan kronologi sejarah pembentukan kurikulum dalam pendidikan Negara bermula dari zaman kolonial sehingga kini. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Matlamat dan Tujuan


Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk membolehkan pelajar;

i.

menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara;
34

ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii.

menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah; menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian; menguasai kemahiran belajar; menguasai kemahiran berfikir; bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua; memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya; membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri; mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar; menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal; memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional; menjaga kesihatan dan kecergasan diri; menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti; menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran bagi pelajar Islam; menyakini asas-asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan akhlak mulia; membina semangat patriotisme; mengembangkan bakat dan kreativiti; dan mengamalkan sikap dan perlakuan berpandukan nilai-nilai murni yang menjadikannya asas bagi amalan hidup.

Prinsip
KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu:

a) Pendekatan bersepadu; b) Perkembangan individu secara menyeluruh; c) Pendidikan yang sama untuk semua pelajar; dan d) Pendidikan seumur hidup.
Justeru itu, aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat perkembangan dan pertumbuhan pelajar berdasarkan perkara berikut:

a) Suasana kondusif sekolah adalah untuk memberi peluang dan galakkan interaksi sosial, bertukar pendapat dan kerjasama dalam kalangan pelajar. b) Aktiviti di bilik darjah harus membolehkan pelajar mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas. c) Aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel. d) Penekanan kepada nilai (merentas kurikulum). e) Penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira).
35

f) Penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. g) Penekanan kepada Fokus Tahap I dan Fokus Tahap II.
Fokus Tahap I:

Penguasaan kemahiran asas berbahasa (mendengar, bertutur, membaca dan menulis); Penguasaan nombor dan operasi asas mengira; Mengenal huruf serta membaca, menghafaz dan menghayati ayat-ayat AlQuran; Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat.
Fokus Tahap II:

Pengukuhan kemahiran asas berbahasa; Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah; Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain; Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif; Membaca, menghafaz, memahami dan menghayati pengajaran Al-Quran; Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni.

Struktur
Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:

1) Bidang Komunikasi Bahasa Melayu; Bahasa Inggeris; Bahasa Cina; Bahasa Tamil; dan Matematik. 2) Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya Pendidikan Islam; Pendidikan Moral; Sains; dan Kajian Tempatan. 3) Bidang Perkembangan Diri Individu Kemahiran Hidup; Pendidikan Muzik; Pendidikan Seni; Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

36

Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras kepada struktur KBSR. Komponen-komponen tersebut ialah:

i. ii. iii. iv. v. vi.

Kemahiran Asas; Manusia dengan Persekitaran; Kesenian dan Kesihatan; Kerohanian, Nilai dan Sikap; Kemahiran Hidup; dan Kokurikulum.

Bidang Pelajaran Mata Pelajaran Bidang Komunikasi Komponen Kemahiran Asas Fasa 1 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Fasa 2 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Manusia dan Persekitaran Perkembang an Diri Individu

Sikap , Nilai dan Spiritual

Kemahiran Hidup Seni dan Riadah Kokurikulum

Peruntukan Masa Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina/Tamil Sains Matematik 10 Pend. Islam/Moral Pendidikan Seni Pendidikan Muzik Kemahiran Hidup 80 0 0 10 80 0 0 10 80 0 0 10 80 0 0 0 10 80 0 0 0 37 10 80 0 0 0 10 50 0 0 10 50 0 0 10 50 0 0 10 50 0 0 0 10 50 0 0 0 10 50 0 0 0 Sekolah Kebangsaan Tahap 1 Tahap 2 50 40 50 40 50 40 00 10 50 00 10 50 00 10 50 70 50 Sekolah Jenis Kebangsaan Tahap 1 Tahap 2 70 50 70 0 50 50 0 00 50 50 0 00 50 50 0 00 50

Kajian Tempatan Pend. Jas. & Kes. Perhimpunan Pilihan Guru Besar JUMLAH

0 0 0 350

0 0 0 350

0 0 0 350

20 0 0 440

20 0 0 440

20 0 0 440

0 0 0 350

0 0 0 350

0 0 0 350

20 0 0 440

20 0 0 440

20 0 0 440

KONSEP PEMIKIRAN ARUS PERDANA KURIKULUM LAMA DENGAN BAHARU

DI

ANTARA

Transformasi kurikulum persekolahan merupakan usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan pelajar dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Dalam proses transformasi kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membuat penanda aras dengan kurikulum negara maju bagi memastikan kurikulum persekolahan kebangsaan setanding dengan pendidikan global. Melalui trasformasi kurikulum, Kurikululum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkukuh serta ditambah baik dan dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). KBSR telah disemak semula bagi memastikan pelajar dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa.

Perbandingan Kurikulum Lama dan Baharu


Pelaksanaan transformasi pendidikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia adalah bertujuan meningkatkan kualiti akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah pelajar. Pelaksanaan transfomasi pendidikan ini melahirkan kandungan kurikulum baharu bagi sekolah rendah iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). KSSR dilaksanakan pada tahun 2011 dan sebagai permulaan pelajar tahun satu sebagai pelajar pertama yang menerima kandungan kurikulum baharu ini. Jika kurikulum lama iaitu KBSR hanya menekankan 3M, (membaca, menulis dan mengira) tetapi KSSR telah menambah 1M iaitu menaakul. Kemahiran berfikir menaakul adalah sebagai pelincir dalam membantu pelajar membuat pertimbangan secara logik dan rasional kepada semua kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Kemahiran menaakul digunakan untuk meningkatkan keberkesanan terhadap:

a. Membuat interprestasi, analisis, sintesis, penilaian, pengitlakan dan kesimpulan. b. Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
Kemahiran berfikir menaakul terbahagi kepada dua iaitu:

a. Penaakulan secara deduktif. Membuat pertimbangan dari satu situasi umum ke beberapa contoh atau situasi yang spesifik. b. Penaakulan secara induktif. Membuat pertimbangan dari beberapa contoh atau situasi spesifik untuk membuat satu kesimpulan atau pengitlakan.
38

Jadual 3.1: Perbandingan antara kurikulum lama (KBSR) dengan kurikulum baharu (KSSR). KBSR Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang: KSSR Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang:

Komunikasi Manusia dan alam sekeliling Perkembangan diri individu

Komunikasi Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan Perkembangan fizikal dan estetika Sains dan teknologi Keterampilan diri

Bahan kurikulum:

Bahan kurikulum:

Sukatan Pelajaran
Reka bentuk kurikulum:

Dokumen Standard Kurikulum


Reka bentuk kurikulum:

Linear
Organisasi kurikulum:

Modular
Organisasi kuriikulum:

Tahap I (Tahun 1, 2 dan 3) Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)

Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)

Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan

Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif Mata pelajaran Teras dan Elektif Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (lCT) secara eksplisit. Fokus: 4M (Membaca, menulis, mengira dan menaakul)

Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan

Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif

Fokus: 3M (Membaca, menulis, mengira)

Mengapa Standard?
Terdapat beberapa sebab dan tujuan standard diwujudkan dalam KSSR ini. Antaranya ialah memastikan semua pelajar melepasi standard yang ditetapkan. Standard kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang pelajar patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi kemahiran, pengetahuan dan nilai. Standard pembelajaran merupakan penetapan kriteria atau indikator pencapaian setiap standard kandungan. Melalui adanya standard kandungan dan standard pembelajaran, guru dapat mengikuti garis panduan tersebut supaya pelajar dapat mencapai pembelajaran dengan lebih berkesan. Hal ini, secara tidak langsung dapat mengatasi keciciran dalam pembelajaran pelajar di sekolah. 39

Selain itu penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur oleh guru terhadap pelajar adalah jelas. Perkara ini dapat dilakukan melalui pentaksiran yang akan dibuat kepada pelajar. Perlaksanaan yang dibuat adalah berasaskan sekolah. Strategi penambahbaikan pentaksiran pembelajaran juga dapat dikenal pasti antara tujuan standard ini dibuat. Oleh yang demikian, guru dan pelajar akan meningkatkan diri masing-masing untuk mencapai lebih daripada yang telah ditetapkan.

Bandingkan konsep kurikulum lama dengan baharu dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah


Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan pada 2011 dengan mata pelajaran yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. Pelaksanaan KSSR adalah usaha untuk mentranformasikan pendidikan sekolah dengan menyatupadukan pelbagai disiplin ilmu bagi menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, menyeronokkan dan bermakna. Kurikulum tersebut bakal menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut memperkenalkan satu subjek baharu yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik.

Kandungan Kurikulum Pelajar dalam Tahap Satu iaitu Tahun satu hingga Tahun 3 akan diajar pendidikan seks menerusi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan. Pendidikan seks mencakupi perkembangan manusia, perhubungan, perkahwinan dan kekeluargaan, kemahiran kendiri, kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. Guru yang terbabit dengan pengajaran mata pelajaran berkenaan telah diberi kursus manakala bahan pengajaran turut disediakan. Mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi pula memberi pendedahan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) secara praktikal atau hands-on. Pelajar Tahun Satu mempelajari asas sains hayat, sains fizikal dan sains bahan yang diberi penilaian berasaskan sekolah melalui kaedah pemerhatian secara berterusan serta pelbagai pendekatan meliputi secara bertulis dan projek yang ditentukan guru. Pelajar turut mempelajari Microsoft Word, diikuti Microsoft Power Point dan Painting. Penguasaan kemahiran ICT ini tidak akan dinilai sebagai mata pelajaran peperiksaan, sebaliknya didedahkan kepada pelajar Tahun Satu sebagai menyuntik nilai tambah dari segi kreativiti dan inovasi. Mata pelajaran Sains Hayat akan mendedahkan pelajar Tahun Satu kepada pembelajaran objek hidup seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, manakala sains fizikal berkaitan semua jenis deria, dan sains bahan pula membabitkan teknologi serta kehidupan lestari yang merangkumi cipta bahan dan reka bentuk. Pengajaran mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi untuk pelajar Tahun Satu ini membabitkan dua waktu seminggu di mana mereka banyak terdedah kepada proses pembelajaran yang menyeronokkan menerusi kaedah inkuiri, iaitu secara dapatan dan penemuan menarik.

40

Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah terdiri daripada Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Modul Teras Asas terdiri daripada mata pelajaran asas seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil (SJKC dan SJKT), Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan dan Matematik. Modul Teras Tema pula terdiri daripada mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi, Dunia Seni Visual dan Dunia Muzik. Modul Elektif pula terdiri daripada bahasa pilihan seperti Bahasa Arab, Bahasa Cina Sekolah Rendah, Bahasa Tamil Sekolah Rendah, Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun. Bagi Tahap Dua, KSSR akan dilaksanakan pada tahun 2014. Antara mata pelajaran yang bakal diperkenalkan ialah Reka Bentuk dan Teknologi Maklumat dan Sejarah. Manakala mata pelajaran sedia ada termasuklah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil (SJKC dan SJKT), Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Jasmani, Matematik, Sains, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Peruntukan Masa Pembahagian masa juga bertambah daripada 1350 minit dalam KBSR kepada 1380 minit dalam KSSR. Peruntukan masa pengajaran bagi modul elektif adalah sebanyak 90 minit (3 waktu) yang dimasukkan dalam jadual persekolahan. Sekolah perlu melaksanakan sekurang-kurangnya satu bahasa dalam Modul Elektif mengukit kesediaan sekolah dalam aspek penyediaan guru, permintaan daripada pelajar serta prasarana sekolah. Sekiranya sekolah tidak dapat menjalankan Modul Elektif kerana kekurangan prasarana, mereka boleh membuat pilihan untuk melaksanakan satu atau kombinasi mata pelajaran daripada Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik serta Dunia Sains dan Teknologi. Contoh kombinasi mata pelajaran ialah dengan menjalankan pengajaran Bahasa Melayu selama 60 minit dan Bahasa Inggeris selama 30 minit. Pemilihan mata pelajaran atau kombinasi mata pelajaran bergantung kepada kesediaan dan keupayaan sekolah. Bahan Kurikulum Bahan kurikulum yang digunakan dalam melaksanakan KSSR adalah dokumen standard dan bahan sokongan iaitu modular pengajaran dan pembelajaran yang dinamakan examplar untuk guru. Dokumen standard ialah bahan kurikulum utama yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru menggunakan dokumen standard ini untuk merancang rancangan pengajaran mereka. Standard kandungan dan standard pembelajaran adalah elemen utama yang terdapat dalam dokumen standard. Standard kandungan adalah kenyataan umum tentang domain kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap dan nilai) yang boleh dicapai oleh pelajar. Standard pembelajaran pula ialah kenyataan khusus kepda pelajar agar mereka tahu dan boleh melakukan dari segi konsep dan pengetahuan. Keupayaan melakukan sesuatu membolehkan pelajar mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam bentuk yang boleh diukur. Sebagai contoh dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, guru membimbing pelajar dalam melakukan pelbagai pergerakan yang merupakan standard kandungan bagi tajuk konsep pergerakan. Manakala standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar ialah melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan. KSSR diorganisasikan dalam bentuk modular di mana kandungan pembelajaran disediakan dalam bentuk unit kendiri-lengkap (self-contained) yang dinamakan sebagai modul. Setiap unit adalah tersendiri dan mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah 41

dikenal pasti untuk dikuasai pelajar. Bagi tahap satu, kandung kurikulum diorganisasikan dalam modul teras asas, modul teras tema dan modul elektif. Modular atau examplar pengajaran adalah dokumen yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran manakala modul pembelajaran pula dugunakan oleh pelajar untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap sesuatu isi pembelajaran. Pentaksiran Pentaksiran KSSR memberi penegasan kepada perlaksanaan kaedah pentaksiran berasaskan sekolah bagi menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan tidak terlalu berorientasikan kepada peperiksaan. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik. Pentaksiran berasaskan sekolah bersifat formatif dan dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Pentaksiran berasaskan sekolah ialah proses mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap oleh guru secara formatif dan sumatif. Pentaksiran secara formatif adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran (assessment for learning) manakala pentaksiran secara sumatif adalah untuk menilai tentang sejauh mana pelajar telah menguasai apa yang dipelajari (assessment of learning). Proses pentaksiran berasaskan sekolah melibatkan aktiviti-aktiviti seperti mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap (dependable) tentang prestasi pelajar secara berterusan (ongoing) berdasarkan pernyataan kriteria yang jelas dipanggil standard prestasi (performance standard) serta penggunaan pelbagai kaedah, alat, teknik dan konteks. Guru membuat penilaian dan melaporkan secara verbal atau bertulis tentang prestasi, potensi, pencapaian dan keperluan pelajar. Pentaksiran adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran dan bukan tugas tambahan. Pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dilihat atau diguna secara berasingan atau bersendirian. Tujuan utama pentaksiran bukan hanya untuk membuat keputusan, tetapi memberi sokongan dan mekanisma yang positif bagi membantu pelajar untuk membaiki atau meningkatkan pembelajaran; bagi guru membaiki pengajaran dan secara keseluruhan, menyumbang kepada keberkesanan program. Kaedah Mengajar Pendekatan pengajaran dan pembelajaran dalam KSSR banyak menggunakan modul bagi menggantikan buku teks. Kaedah ini diharap dapat meningkatkan penguasaan pelajar sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan interaktif yang melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam mata pelajaran Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.

Jelaskan konsep pemikiran arus perdana dalam konteks pembentukan kurikulum berasaskan standard. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 42

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


Segala maklumat berkaitan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan yang dibincangkan dalam penulisan ini adalah petikan asal dokumen dari Surat Pekeliling Ikhtisas bilangan 11 tahun 2010: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 2011. Dokumen Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan yang disediakan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2010). Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu pelajar kuasai dan capai. Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani juga digubal dengan mengekalkan prinsip-prinsip Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Pendidikan Jasmani dan menggunakan Standard Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Sukan Untuk Pelajar Sekolah oleh International Council for Health, Physical Education, Recreational-Sports and Dance (ICHPER-SD) sebagai panduan. Kandungan kurikulum ini juga masih mengekalkan tiga domain pendidikan, iaitu psikomotor, kognitif dan afektif. Penggubalan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani adalah bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Kurikulum ini menyediakan pelajar ke arah pembinaan modal insan yang sihat dan cergas. Manakala Kurikulum Standard Pendidikan Kesihatan digubal dengan tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Ekuiti bermaksud semua pelajar diberi peluang pendidikan yang sama, manakala kualiti bermaksud semua pelajar perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Justeru, kurikulum berasaskan standard memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua pelajar. Matlamat KSSR Pendidikan Jasmani bertujuan membina pelajar menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran, berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup. Manakala objektif KSSR Pendidikan Jasmani mengkehendaki pelajar yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran berkebolehan untuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul mengikut konsep pergerakan; mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor; mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan; mengenal pasti aktiviti meningkatkan tahap kecergasan; mengetahui kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala; mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal; melaksanakan aktiviti fizikal dalam suasana yang seronok dan persekitaran yang selamat; 8. mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal; dan 9. mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

43

Matlamat Pendidikan Kesihatan adalah membolehkan individu mengawal kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan persekitaran menerusi pengetahuan, kemahiran, amalan gaya hidup sihat dan bersikap positif untuk mencapai kesejahteraan hidup serta jangka hayat panjang yang berkualiti. Objektifnya ialah supaya pelajar boleh: 1. mempertingkatkan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan diri, keluarga, masyarakat serta persekitaran; 2. mempamerkan kemahiran mencegah masalah kesihatan dan penyakit; dan

3. menguasai keupayaan bagi menghadapi dan menangani masalah serta isu berkaitan dengan kesihatan.
Berdasarkan matlamat dan objektif tersebut di atas, mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan perlu dilaksanakan dalam konteks pendidikan yang berkesan. Guru seharusnya menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan berlandaskan sukatan pelajaran. Sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan adalah dokumen rasmi yang diterbitkan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membantu guru merancang, melaksana dan menilai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dokumen Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun Satu merupakan dokumen pembelajaran untuk satu tahun persekolahan yang diorganisasi secara modular mengikut Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Dalam kurikulum modular, kandungan dikelompokkan kepada bahagian-bahagian yang dinamakan sebagai modul. Modul merangkumi kandungan pembelajaran dalam bentuk unit kendiri-lengkap (self-contained) yang terdiri daripada pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai dan dicapai. Kandungan Kurikulum Pendidikan Jasmani Tahun Satu dibina berasaskan lima aspek iaitu: Aspek 1: Kemahiran Pergerakan Melalui Aspek 1, pelajar menguasai pelbagai corak pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai aktiviti fizikal melalui: 1. konsep pergerakan, 2. pergerakan asas yang melibatkan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, manipulasi alatan dan pergerakan berirama, 3. gimnastik asas, 4. akuatik asas, dan 5. rekreasi dan kesenggangan Aspek 2: Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan Melalui Aspek 2, pelajar dapat mengaplikasi pengetahuan mengenai konsep, prinsip dan strategi pergerakan dalam pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motor dalam melaksanakan aktiviti fizikal yang melibatkan: 1. konsep pergerakan, 2. pergerakan asas yang melibatkan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, manipulasi alatan dan pergerakan berirama, 3. gimnastik asas, 4. akuatik asas, dan 5. rekreasi dan kesenggangan. Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Melalui Aspek 3, pelajar berkeupayaan meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal yang melibatkan: 44

1. konsep kecergasan, dan 2. komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan dan daya tahan otot, dan komposisi badan. Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kecergasan Melalui Aspek 4, pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenai konsep, prinsip dan strategi meningkatkan kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal yang melibatkan: 1. konsep kecergasan, dan 2. komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan dan daya tahan otot, dan komposisi badan.

Aspek 5: Kesukanan
Melalui Aspek 5 pelajar berkeupayaan mengukuhkan amalan Pendidikan Jasmani menerusi elemen keselamatan, konsep sosiologi dan psikologi, prinsip dan strategi untuk melakukan aktiviti fizikal dengan berkesan yang melibatkan: 1. keselamatan dan pengurusan, 2. tanggungjawab kendiri, 3. interaksi sosial, dan 4. kumpulan dinamik. Kandungan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Tahun Satu adalah setara dengan pencapaian objektif psikomotor, kognitif dan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Bagi tujuan pengajaran kemahiran, guru menggunakan Modul Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1, Aspek 2 dan Aspek 5 secara serentak. Manakala untuk pengajaran kecergasan, guru menggunakan Modul Kecergasan yang terdiri darpada Aspek 3, Aspek 4 dan Aspek 5 secara serentak. Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar kemahiran atau kecergasan terlebih dahulu tanpa mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan. Kandungan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Kesihatan memberi penekanan terhadap gaya hidup sihat bersesuaian dengan ciri dan keperluan pelajar serta disusun mengikut tiga modul utama iaitu: Modul 1: Kesihatan Fizikal Modul ini menekankan aspek perkembangan fizikal serta penjagaan kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Fokus diberi kepada kesihatan diri dan reproduktif, pemakanan dan penyalahgunaan bahan. Modul 2: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Modul ini menekankan aspek perkembangan mental, emosi dan sosial serta mengurus risiko, konflik dan perubahan dalam kehidupan. Fokus diberi kepada pengurusan mental dan emosi, kekeluargaan serta perhubungan. Modul 3: Kesihatan Persekitaran Modul ini menekankan aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran. Fokus diberi kepada pencegahan penyakit, keselamatan dan pertolongan cemas. Cadangan Agihan Waktu Pendidikan Jasmani Modul Kemahiran Standard Kandungan Aspek 1 dan 2 Konsep pergerakan Pergerakan asas 45 Bilangan Waktu 6 22

Kecergasan

Pergerakan berirama Gimnastik asas Akuatik atau Rekreasi dan kesenggangan Aspek 3 dan 4 Konsep kecergasan Kapasiti aerobik Kelenturan Kekuatan dan daya tahan otot Komposisi badan

4 8 4 4 4 2 4 2 60

Jumlah

Nota: Guru boleh memilih antara akuatik dengan rekreasi dan kesenggangan dalam pengajaran PJ. Bagi yang memilih akuatik, persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan dan guru yang berkelayakan. Aspek 5 dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan

Cadangan Agihan Waktu Pendidikan Kesihatan Modul Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Pemakanan Pertolongan Cemas Jumlah Peratusan 75% 15% 10% Waktu 26 waktu = 780 minit 5 waktu = 150 minit 4 waktu = 120 minit 35 waktu = 1050 minit

Lakar peta konsep tentang perkembangan kurikulum sekolah rendah dari Kurikulum Baru Sekolah Rendah sehingga Kurikulum Standard Sekolah Rendah. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

RUMUSAN
Kurikulum kebangsaan telah dikaji semula untuk memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus utama teras kedua Pelan Integrasi Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. Gagasan ketiga Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara selaras dengan konsep pemikiran arus perdana yang memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan. Penghasilan pelajar celik minda. Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab.

Justeru itu, Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa memantau dan membuat penambahbaikan dari masa kesemasa untuk memantapkan kurikulum Sekolah Rendah. Berikut adalah kronologi penambahbaikan Kurikulum Sekolah Rendah. 1983 Kurikulum Baru Sekolah Rendah. 1993 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). 2003 KBSR (Semakan). 46

2010/2011 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip KBSR. KSSR merupakan suatu pendekatan yang bersepadu, membina perkembangan individu secara menyeluruh, memberi peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua pelajar dan merupakan pendidikan sepanjang hayat. KSSR dijuruskan ke arah membentuk dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat, dasardasar negara, matlamat dan objektifnya serta penegasan terhadap kesedaran kebangsaan dan pemupukan integrasi nasional secara menyeluruh dan bersepadu. Paradigma pendidikan guru juga perlu dianjak daripada menerima kepada mencipta atau mencari, daripada ketaatan kepada komitmen, daripada individu kepada perkongsian, daripada rutin kepada inovatif dan kretif, daripada reaktif kepada proaktif dan daripada pasif kepada progresif. Strategi pengajaran dan pembelajaran guru seharusnya membantu pelajar dalam kemahiran berfikir serta dapat meningkatkan pelbagai kecerdasan dengan menggalakkan pembelajaran secara akses kendiri. Aktiviti pembelajaran perlu mengandungi maklumat yang dapat mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian pelajar. Pelajar dididik supaya sentiasa bersedia dalam menyesuaikan diri dengan cabaran perubahan persekitaran dan sosial dalam abad ke 21. Struktur kurikulum disusun mengikut ciri-ciri kurikulum pendidikan abad ke 21 dan mengandungi komponen tujuan, kandungan, kaedah, sumber dan maklumat, dan penilaian yang tersusun dan rapi. Justeru itu, kurikulum mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan perlu dihayati dan perlu mematuhi pekeliling-pekeliling serta dokumen standard yang dikeluarkan Kementerian Pelajaran Malaysia supaya mata pelajaran tersebut tidak diabaikan.

KATA KUNCI
Pemikiran Arus Perdana Kurikulum Baru Sekolah Rendah Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Surat Pekeliling Ikhtisas Modul Pentaksiran Matlamat Pendidikan Tujuan Pendidikan Kandungan Kurikulum Agihan Waktu

PENILAIAN KENDIRI
11. Huraikan pengertian Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan. 12. Jelaskan perkaitan di antara kurikulum lama dengan kurikulum baharu Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan. 13. Bincangkan bagaimana kurikulum abad ke 21 dapat membantu pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan. 14. Berikan contoh pendekatan mengajar Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan. 15. Berikan contoh penilaian Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.

47

RUJUKAN
Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2010). Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahun Satu Pendidikan Jasmani. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2010). Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahun Satu Pendidikan Kesihatan. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Reka Bentuk Kurikulum. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Laporan Jawatankuasa Kabinet. (1979). Mengkaji Pelaksanaan Dasar, Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

48

UNIT 4 MODEL KONTEMPORARI KURIKULUM STANDARD DALAM PENDIDIKAN JASMANI


HASIL PEMBELAJARAN
1. Pelajar dapat menjelaskan definisi, tujuan, matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani; 2. Pelajar dapat menyatakan apakah tujuan Guru Pendidikan Jasmani; 3. Pelajar dapat menjelaskan matlamat, objektif dan fokus Pendidikan Jasmani berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR); 4. Pelajar dapat membuat intepretasi tentang perubahan kurikulum Pendidikan Jasmani; 5. Pelajar dapat mengenal pasti pelaksanaan kurikulum yang mengintegrasikan kandungan dan kemahiran dari pelbagai disiplin bagi mencapai matlamat Pendidikan Jasmani; dan 6. Pelajar dapat mengenal pasti reka bentuk kurikulum transformasi bagi Pendidikan Jasmani. Pendidikan Jasmani adalah lebih daripada sekadar melatih. Biar sebanyak mana sekalipun kebaikan yang datang darinya, ia adalah sebahagian daripada proses pendidikan. Pendidikan Jasmani mementingkan tingkah laku psikomotor (kemahiran), tingkah laku kognitif (teori) dan tingkah laku afektif (nilai dan perasaan). Pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang terancang dapat membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran dan berpengetahuan dalam melakukan aktitiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan diri. Oleh itu, dalam bab ini akan memperincikan tentang Pendidikan Jasmani dan perubahan kurikulum Pendidikan Jasmani berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

PENGENALAN
Pendidikan jasmani secara umumnya bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Pendidikan jasmani juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan proses pendidikan. Hasil, objektif dan program pendidikan jasmani adalah selaras dengan hasil, objektif dan program pendidikan umum dan merupakan sebahagian daripada putaran pendidikan. Pendidikan jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. Pembelajaran holistik membolehkan murid dididik supaya mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat serta sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek psikomotor (jasmani), kognitif (intelek) dan afektif (emosi & rohani) dan akhirnya dapat dimanifestasikan melalui perkembangan, pertumbuhan, pencapaian dan penerapan nilai murni sehingga melahirkan insan yg seimbang, menyeluruh, dinamis & progresif sebagaimana yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Bersesuaian dengan keperluan, perkembangan semasa serta aspirasi negara menuju ke arah negara maju, Pendidikan Jasmani berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran motor, pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optima, memperolehi input dan pengetahuan serta membangunkan sikap positif terhadap aktiviti fizikal di samping untuk memenuhi kehendak individu dan masyarakat, maka Pendidikan Jasmani perlu melalui suatu Transformasi Kurikulum. Justeru, Kurikulum Standard Sekolah 49

Rendah (KSSR) menjadi rujukan utama Kandungan Modul Teras Asas Pendidikan Jasmani ini agar dapat dijadikan panduan bagi membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan skop serta kandungan mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

DEFINISI PENDIDIKAN JASMANI


Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor; pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik; memperoleh pengetahuan, dan pembangunan sikap-sikap positif terhadap aktiviti fizikal. Jenny (1961) dan Williams (1964) berpendapat bahawa pendidikan jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial. Barrow (1971, 1983) menyatakan pendidikan jasmani dalam konteks pengalaman pendidikan menyeluruh dan berkait dengan hal seumur hidup setriap individu. Corbin (1974), Pendidikan Jasmani didefinisikan sebagai pendidikan melalui jasmani di mana banyak daripada objektif pendidikan dicapai menerusi aktiviti-aktiviti jasmani yang melibatkan otot-otot. Ia merupakan program kegiatan fizikal yang berpusatkan sekolah di mana kemahiran dalam sukan, tarian dan latihan lazimnya diajar dan dilatih. Ada pula definisi yang mengatakan pendidikan jasmani meliputi aktiviti-aktiviti jasmani yang tidak melibatkan sekolah, misalnya yang diadakan oleh pusat komuniti, persatuan belia dan sebagainya. Komponen utamanya adalah aktiviti-aktiviti tertentu yang direka untuk pembelajaran. Baley & Field (1976), bersetuju bahawa pendidikan jasmani ialah suatu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik, neuromuskular, intelektual, sosial, budaya, emosional, dan estatika hasil melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak. Freeman (1977, 1992) menegaskan bahawa pendidikan jasmani meliputi pembangunan fizikal dan mental serta menumpu kepada tiga domain pendidikan iaitu psikomotor, kognitif dan afektif. Lumpkin (1990) pula berpendapat pendidikan jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal, mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi. Pendapat ini turut disokong oleh Dauer (1995) yang menambah bahawa pendidikan jasmani ialah sebahagian daripada program yang menyeluruh, yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengalamanpengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanakkanak. Berbagai pendapat dan pandangan berkaitan Pendidikan Jasmani. Antaranya Jenny (1961) Lumpkin (1964) William (1990) bersetuju bahawa walaupun Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal, ia sebenarnya terlibat dengan hasil-hasil pendidikan yang juga tidak bercorak fizikal iaitu perkembangan mental dan sosial. (Barrow, 1971), Pendidikan Jasmani juga adalah pengalaman pendidikan seluruhan (the total education experience) dan pengalaman PENDIDIKAN JASMANI berkait rapat dengan proses pendidikan seluruhan dan hal seumur hidup setiap individu. Baley & Field (1976) menyatakan bahawa Pendidikan Jasmani adalah satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran tentang organik, neuromaskular, intelektual, sosial, budaya, emosional dan estetika. Begitu juga dengan Model Thomas, Lee & Thomas (1988), Model Siedentop (1994) Gallahue (1996) yang menegaskan bahawa Pendidikan Jasmani meluangkan sebahagian daripada hari persekolahan untuk aktiviti-aktiviti otot besar yang mendorong dan membangun belajar untuk bergerak dan belajar melalui pergerakan.

50

Menurut Freeman (1997), Pendidikan Jasmani merupakan aktiviti fizikal yg bermatlamatkan pendidikan. Ia menumpukan kepada pembangunan keseluruhan individu dan memberi perhatian kepada kualiti fizikal, mental dan emosi. Pendidikan Jasmani menyediakan kanakkanak yang mantap secara keseluruhan (Whole child). Mengamalkan hidup aktif dan sihat dengan menyediakan skop pengalaman yang rapi dan berurutan. Pettifor (1999) pula menyatakan bahawa pengalaman seharusnya meningkatkan pembangunan kemahiran motor, kecergasan dan pengetahuan berasaskan kesihatan, yakin dalam menjadi aktif dan dapat mengapresiasikan faedah aktiviti fizikal. Pendapat ini disokong oleh Capel (2000) yang mendefinisikan Pendidikan Jasmani adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangunkan pengetahuan tertentu, kemahiran dan kefahaman serta untuk menggalakkan kecekapan fizikal.

MATLAMAT PENDIDIKAN JASMANI


Pendidikan Jasmani merupakan satu-satunya mata pelajaran yang dapat menghasilkan pendidikan yang menyeluruh meliputi domain psikomotor, kognitif, afektif, sosial dan emosi (Bucher 1979). Pendidikan Jasmani bertujuan membantu pelajar menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Pembentukan individu yang seimbang dari aspek jasmani,emosi, rohani, sosial dan intelek.

KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI


Umum mengetahui bahawa subjek peperiksaan awam merupakan subjek yang penting kepada murid-murid dalam menentukan hala tuju kerjaya mereka selepas tamat persekolahan nanti. Setiap kali pengumuman keputusan peperiksaan awam di media cetak dan media elektronik dibuat, prestasi setiap mata pelajaran dianalisis turun naiknya. Wajah kegembiraan murid-murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran dipaparkan di media-media tersebut. Namun begitu, kedudukan subjek Pendidikan Jasmani sebagai mata pelajaran wajib (KPM, 1979; 1998) dan bukan merupakan subjek peperiksaan awam sering dikesampingkan oleh masyarakat walhal subjek inilah satu-satunya subjek yang amat jelas mengandungi kesemua domain psokomotor, kognitif dan afektif. Penguasaan kesemua domain secara tuntas amat penting dalam melahirkan modal insan yang holistik sebagaimana kehendak FPK.

Tujuan Pendidikan Jasmani


Pada umumnya, Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Namun terdapat tujuan yang lebih spesefik yang perlu diketahui, antaranya: menyediakan murid untuk mengembang & mengekal tahap kecergasan fizikal; menyediakan program yang distruktur supaya setiap murid berkebolehan mengurus diri dan mendapat kemahiran fizikal yang bermakna; Persekitaran Pendidikan Jasmani perlu menyediakan murid ke arah mencapai standard sosial dan konsep etika; Murid dapat menguasai amalan keselamatan dan mengembangkan kesedaran berkaitan keselamatan bagi dirinya dan orang lain; melalui Pendidikan Jasmani murid patut dapat dirangsang untuk mengambil bahagian dengan gembira pada masa lapangnya;

51

setiap murid perlu mendapat imej kendiri yang realistik dan mengembangkan konsep kendiri melalui pengalaman Pendidikan Jasmani yang releven; Setiap murid perlu menguasai nilai peribadi dari Pendidikan Jasmani yang membolehkannya menjalani kehidupan secara positif dan produktif.

Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (1999), Pendidikan Jasmani adalah bertujuan untuk bantu kanak-kanak menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Selepas melalui tempoh persekolahan di sekolah rendah dan menengah, murid-murid diharapkan dapat mencapai objektif berikut: meningkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor, menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian mengaplikasi pengetahuan kesihatan & keselamatan semasa sertai kegiatan fizikal membentuk sahsiah dan disiplin diri membuat keputusan bijak dalam kehidupan. meningkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor membentuk sahsiah dan disiplin diri OBJEKTIF PENDIDIKAN JASMANI

menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri

membuat keputusan bijak dalam kehidupan

melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian

mengaplikasi pengetahuan kesihatan & keselamatan semasa sertai kegiatan fizikal 52

Thomes, Lee & Thomes (1988) menegaskan bahawa secara tradisional, pendidikan jasmani mempunyai empat objektif utama, iaitu; Pembangunan fizikal atau organik Melibatkan aktiviti-aktiviti pembangunan kuasa fizikal di dalam individu dengan membangunkan pelbagai sistem organ di dalam tubuh badan individu. Pembangunan neuro otot atau motor Melibatkan pembangunan kesedaran tubuh badan, pelakuan pergerakan fizikal dengan sedikit tenaga dan bergerak dengan sekata dan indah. Pergerakan yang berkesan bergantung kepada kerjasama sistem otot dan saraf yang terlibat di dalam aktiviti seperti berlari, melompat, bergayut, menyepak, membongkok, mengilas dan melontar. Di dalam aktiviti pendidikan jasmani, kemahiran neuro otot membekalkan seseorang individu dengan kebolehan melakukan sesuatu dengan kadar kecekapan yang tinggi. Membangunkan seberapa banyak kemahiran yang mungkin ada pada setiap individu supaya minat individu bertambah luas dan pelbagai. Disamping itu,kemahiran membolehkan seseorang itu melakukan sesuatu aktiviti dengan lebih berkesan,membina keyakinan diri dan mendapat pengiktirafan diri. Pembangunan Kognitif Melibatkan pengumpulan pengetahuan dan keupayaan berfikir serta menginterpretasikan pengetahuan. Mengimplikasikan pembangunan pengetahuan spesifik yang berkaitan dengan peraturan, undang-undang dan strategi yang terlibat dengan pelbagai pengalaman dalam pendidikan jasmani Pembangunan Sosial, Emosi Dan Afektif Objektif pembangunan sosial diharapkan akan dapat menolong seseorang individu menyesuaikan diri dalam keadaan tertentu dan memainkan peranan sebagai ahli masyarakat dan membangunkan konsep kendiri. Objektif pembangunan emosi pula melatih individu mengawal emosi dalam keadaan tertentu dan melatih memahami emosi orang lain manakala objektif pembangunan afektif melibatkan sikap,apresiasi dan nilai Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah dan Rendah (1999) pula menetapkan bahawa murid-murid yang mengikut mata pelajaran ini boleh; mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor; menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri; melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian; mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal; membentuk sahsiah dan disiplin diri; dan membuat keputusan bijak dalam kehidupan.

53

Pembangunan Sosial, Emosi Dan Afektif

Pembangunan fizikal atau organik

Objektif Pendidikan Jasmani

Pembangunan Kognitif

Pembangunan neuro otot atau motor

Tujuan-tujuan Seorang Pendidik Jasmani (Physical Educator)


Untuk menyumbang ke arah pembangunan fizikal kanak-kanak; Untuk membangkitkan pembelajaran secara inkuari dan penemuan melalui aktiviti fizikal yang kreatif dan imaginatif; Untuk membangunkan koordinasi fizikal dan mental,kawalan diri dan keyakinan diri; Untuk memberi peluang kepada kanak-kanak mengalami pengalaman yang luas mungkin melalui pelbagai pergerakan dan aktiviti, dengan atau tanpa alatan dan menggunakan alatan dalam pelbagai cara; Untuk meningkatkan keupayaan fizikal kanak-kanak dengan membangun sifat mudah menyesuaikan diri dalam situasi berbeza; dan Untuk membolehkan setiap kanak-kanak mengalami perasaan kejayaan melalui aktiviti fizikal.

MODEL KONTEMPORARI KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN JASMANI

STANDARD

Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu murid kuasai dan capai. Standard kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi kemahiran, pengetahuan dan nilai. Standard pembelajaran merupakan penetapan kriteria atau indikator pencapaian setiap standard kandungan. Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah juga digubal dengan mengekalkan prinsip-prinsip Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Pendidikan Jasmani dan menggunakan Standard Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Murid Sekolah oleh International Council for Health, Physical Education, Recreational-Sports And Dance (ICHPER-SD) sebagai panduan. Kandungan kurikulum ini juga masih mengekalkan tiga domain pendidikan, iaitu psikomotor, kognitif dan afektif.

54

Tujuan Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah


Bagi memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani, Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah menyediakan murid ke arah pembinaan modal insan yang sihat dan cergas. Kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, menunjukkan 60.1% rakyat Malaysia tidak melakukan aktiviti yang aktif dan menghadapi pelbagai risiko penyakit kronik dan penyakit tidak berjangkit seperti sakit jantung, kencing manis dan tekanan darah tinggi (Noncommunicable Disease Section - Disease Control Divison, 2006). Justeru, tahap kecergasan murid ditingkatkan melalui amalan dan pengetahuan Pendidikan Jasmani sejak awal lagi. Guru yang mengajar menggunakan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Satu dan Dua perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas dalam pergerakan dan kecergasan berdasarkan disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. Antaranya melibatkan disiplin pembelajaran motor, perkembangan motor, biomekanik, suaian fizikal, fisiologi senam, psikologi sukan, sosiologi sukan, estetika dan nilai. Pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani seharusnya dilaksanakan dalam suasana yang menyeronokkan atau learning through fun dengan menekankan aspek keselamatan.

Matlamat
Kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran, berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup.

Objektif
Kurikulum Pendidikan Jasmani sekolah rendah bertujuan membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut :melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul berdasarkan konsep pergerakan; mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor; mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan; mengenal pasti aktiviti meningkatkan tahap kecergasan; memerihal kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala; mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal; melaksanakan aktiviti fizikal dalam suasana yang seronok dan persekitaran yang selamat; mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal; dan mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

Fokus Mata Pelajaran


Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani untuk murid Tahun Satu dan Dua iaitu: membina kemahiran asas pergerakan dan kemahiran motor; memperkenalkan

55

konsep kecergasan berdasarkan kesihatan; dan memupuk elemen keselamatan, tanggungjawab kendiri, dan interaksi sosial semasa melakukan aktiviti fizikal.
Asas Pergerakan dan Kemahiran Motor

Tanggungjawab kendiri

Fokus KSSR Pendidikan Jasmani

Mengenali konsep kecergasan berdasarkan kesihatan

Interaksi Sosial

Keselamatan

Dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani


Merupakan dokumen pembelajaran untuk satu tahun persekolahan yang diorganisasi secara modular mengikut Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Berdasarkan kurikulum modular, kandungan dikelompokkan kepada bahagian-bahagian yang dinamakan sebagai modul. Modul merangkumi kandungan pembelajaran dalam bentuk unit kendiri-lengkap (self-contained) yang terdiri daripada pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai dan dicapai. Kurikulum Pendidikan Jasmani Tahun Satu dan Dua dibina berasaskan lima aspek iaitu:Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Melalui Aspek 1, murid menguasai pelbagai corak pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai aktiviti fizikal melalui: konsep pergerakan, pergerakan asas yang melibatkan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, manipulasi alatan dan pergerakan berirama, gimnastik asas, akuatik asas, dan rekreasi dan kesenggangan. Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan Melalui Aspek 2, murid dapat mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip dan strategi pergerakan dalam pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motor dalam melaksanakan aktiviti fizikal yang melibatkan: konsep pergerakan, pergerakan asas yang melibatkan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, manipulasi alatan dan pergerakan berirama, gimnastik asas, akuatik asas, dan rekreasi dan kesenggangan.

56

Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Melalui Aspek 3, murid berkeupayaan meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal yang melibatkan: konsep kecergasan, dan komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan dan daya tahan otot, dan komposisi badan. Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan Melalui Aspek 4, murid dapat mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip dan strategi meningkatkan kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal yang melibatkan: konsep kecergasan, dan komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan dan daya tahan otot, dan komposisi badan. Aspek 5: Kesukanan Melalui Aspek 5, murid berkeupayaan mengukuhkan amalan Pendidikan Jasmani menerusi elemen keselamatan, konsep sosiologi dan psikologi, prinsip dan strategi untuk melakukan aktiviti fizikal dengan berkesan yang melibatkan: keselamatan dan pengurusan, tanggungjawab kendiri, interaksi sosial, dan dinamika kumpulan Susunan kandungan kurikulum Tahun Satu dan Dua ini bertujuan memudahkan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani. Setiap aspek dalam dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Satu dan Dua yang hendak dicapai dinyatakan dalam lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Lajur Standard Kandungan mengandungi kandungan yang perlu murid pelajari. Manakala lajur Standard Pembelajaran menunjukkan apa yang murid perlu kuasai dan capai. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Kandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Satu dan Dua adalah setara dengan pencapaian objektif psikomotor, kognitif dan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Bagi tujuan pengajaran kemahiran, guru menggunakan Modul Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1, Aspek 2 dan Aspek 5 secara serentak. Manakala untuk pengajaran kecergasan, guru menggunakan Modul Kecergasan yang terdiri daripada Aspek 3, Aspek 4 dan Aspek 5 secara serentak. Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar kemahiran atau kecergasan terlebih dahulu tanpa mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan. Ringkasannya adalah seperti berikut;-

Aspek 1 Modul 1: Kemahiran

Kemahiran Pergerakan

Aspek 2

Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan

Aspek 5

Kesukanan

57

Aspek 3

Kecergasan Kesihatan

Meningkatkan

Modul 2: Kecergasan Aspek 4

Aplikasi Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kecergasan

Aspek 5

Kesukanan

Cadangan Agihan Masa

STANDARD KANDUNGAN Aspek 1 dan 2 Konsep pergerakan Pergerakan asas Kemahiran Pergerakan berirama Gimnastik asas Akuatik atau Rekreasi dan kesenggangan Aspek 3 dan 4 Konsep kecergasan Kapasiti aerobik Kecergasan Kelenturan Kekuatan dan daya tahan otot Komposisi badan JUMLAH MODUL

BILANGAN WAKTU 6 22 4 8 4 4 4 2 4 2 60

Kurikulum Berasaskan Standard


Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard Kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard pembelajaran pula ialah satu ketetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan

58

Perbezaan antara Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) KBSR (1983-2010) REKA BENTUK KURIKULUM Linear berasaskan tiga bidang: Komunikasi Manusia dan alam kelilingnya Perkembangan diri individu KSSR (bermula 2011) REKA BENTUK KURIKULUM Modular berasaskan enam tunjang: Komunikasi Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan Perkembangan fizikal dan estetika Sains dan teknologi Ketrampilan diri BAHAN KURIKULUM BAHAN KURIKULUM Sukatan Pelajaran Dokumen standard kurikulum ORGANISASI KURIKULUM ORGANISASI KURIKULUM Tahap Satu (Tahun 1, 2 dan 3) dan Tahap Satu (Tahun 1, 2 dan 3) dan Mata pelajaran Teras, Wajib dan Modul Teras Asas, Modul Teras Tambahan Tema Tahap Dua (Tahun 4, 5 dan 6) dan Modul Elektif Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tahap Dua (Tahun 4, 5 dan 6) Tambahan Mata pelajaran Teras dan Elektif FOKUS FOKUS 3M (Membaca, Menulis dan Mengira) 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul) Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis Elemen Kreativiti dan Inovasi, dan Kreatif Keusahawanan dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) secara eksplisit

Standard Prestasi (Performance Standard)

Skor 6 5 4 3 2 1

Standard Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat Tahu dan Faham Tahu

59

Standard Kandungan Dan Standard Pendidikan Jasmani Tahun Satu


Aspek 1: Kemahiran Pergerakan KONSEP PERGERAKAN

Pembelajaran

KSSR

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 1. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan. 2. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras yang berbeza. 3. Melakukan pergerakan mengikut arah depan dan belakang, sisi kiri dan kanan berdasarkan isyarat. 4. Menukar arah dari hadapan ke belakang dan kiri ke kanan mengikut tempo, irama dan isyarat. 5. Melakukan pergerakan dalam laluan lurus, berlengkok dan zig- zag. 6. Melakukan pergerakan yang berbeza kelajuan berdasarkan tempo, irama dan isyarat. 7. Melakukan pergerakan yang berbeza antara perlahan dengan pantas, ringan dengan berat dan lembut dengan kuat. PERGERAKAN ASAS Pergerakan Lokomotor Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor dengan lakuan yang betul. 1. Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang (galloping), menggelongsor, melompat, melompat sebelah kaki (hopping), berskip dan melonjak (leaping). 2. Melakukan pergerakan melompat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki atau sebelah kaki dan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki dengan lutut difleksi. 3. Melakukan pergerakan lokomotor dalam pelbagai arah, aras, laluan, satah, dan kelajuan dengan rakan dan alatan. 4. Melakukan lompat tali yang diayun berulang-ulang oleh dua orang rakan. 5. Melakukan pergerakan lokomotor mengikut irama. Pergerakan Bukan Lokomotor Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor dengan lakuan yang betul. 1. Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun, dan mengimbang. 2. Melakukan pergerakan bukan lokomotor dalam pelbagai satah, aras, aliran dan daya dengan rakan dan alatan. 3. Melakukan pergerakan bukan lokomotor mengikut irama. Kemahiran Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

60

1. Melakukan balingan bawah tangan. 2. Melakukan balingan atas kepala. 3. Menangkap atau menerima alatan yang dilontar secara perlahan dengan lakuan yang betul. 4. Menangkap bola yang dilambung sendiri. 5. Menendang bola yang digolek. 6. Menendang bola dan seterusnya berlari ke hadapan. 7. Memukul belon ke atas secara berterusan dengan menggunakan tangan, lengan dan kaki. 8. Memukul belon ke atas menggunakan alatan. 9. Mengelecek bola ke hadapan menggunakan kaki. 10. Mengelecek bola berterusan menggunakan satu tangan. PERGERAKAN BERIRAMA Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran irama. 1. Meniru pergerakan pelbagai watak mengikut irama dan muzik Gimnastik Asas Hambur dan Pendaratan Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan yang betul. 1. Melakukan hambur ke hadapan menggunakan kaki. 2. Melakukan hambur pelbagai arah menggunakan kaki. Kawalan Badan dan Sokongan Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan imbangan dan sokongan badan. 1. Melakukan imbangan dan sokongan menggunakan bahagian badan secara statik. 2. Melakukan imbangan dengan tiga, dua dan satu tapak sokongan menggunakan bahagian badan. Putaran Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul. 1. Melakukan putaran menegak. 2. Melakukan guling balak berterusan. 3. Melakukan putaran telur. Akuatik Asas Keyakinan dan keselamatan dalam air. 1. Mematuhi peraturan dalam air. 61

2. Melakukan kemahiran keyakinan dalam air: masuk ke dalam air, berdiri, berjalan, bobbing, mengapung tiarap, meluncur (glide), dan berdiri dalam air dari posisi apungan

Rekreasi dan Kesenggangan Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. 1. Menggunakan kemahiran berlari, mengelak, melambung dan menyambut semasa melakukan permainan tradisional dan aktiviti kesenggangan yang melibatkan permainan seperti Datuk Harimau dan Batu Seremban. 2. Menggunakan kemahiran motor halus dalam permainan rekreasi yang melibatkan aktiviti seperti membina istana pasir, dan mereka cipta objek menggunakan plastisin atau blok mainan. ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN KONSEP PERGERAKAN Mengenal pasti dan melakukan konsep asas pergerakan. 1. Mengenal pasti kesedaran tubuh badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan. 2. Mengenal pasti ruang diri. 3. Mengenal pasti ruang am. PERGERAKAN ASAS Pergerakan Lokomotor dan Bukan Lokomotor Memahami dan membezakan pergerakan lokomotor dengan bukan lokomotor. 1. Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, hadapan, belakang, atas dan bawah. 2. Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 3. Mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 4. Membezakan tempo dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.

Kemahiran Manipulasi Alatan Mengetahui konsep dan prinsip asas kemahiran manipulasi alatan. 1. Mengenal pasti corak pergerakan yang melibatkan kemahiran balingan bawah tangan dan atas kepala. 2. Menyatakan kedudukan badan semasa melambung dan membaling alatan. 3. Menyatakan peranan tangan yang tidak membaling sebagai imbangan kepada pergerakan. 4. Menyatakan kedudukan jari dan tangan yang betul semasa menangkap atau menerima bola. 5. Mengenal pasti kedudukan kaki semasa menendang. 6. Mengenal pasti pergerakan jari tangan semasa mengelecek bola. 62

7. Mengenal pasti kedudukan kaki semasa mengelecek bola. 8. Mengenal pasti titik kontak pada alatan yang dipukul. KEMAHIRAN BERIRAMA Memahami konsep gerak edar mengikut irama. 1. Mengenal pasti pergerakan yang ditiru daripada pergerakan pelbagai watak mengikut irama. GIMNASTIK ASAS Hambur dan Pendaratan Memahami konsep hambur dan pendaratan. 1. Mengenal pasti pergerakan serta merta. 2. Mengenal pasti lakuan mendarat yang betul. Kawalan Badan dan Sokongan Mengetahui konsep kawalan badan dalam pergerakan. 1. Mengenal pasti tapak sokongan. Putaran Memahami konsep putaran dalam pergerakan. 1. Menyatakan bahagian anggota badan yang boleh digunakan untuk melakukan putaran menegak. 2. Mengenal pasti kedudukan anggota badan semasa melakukan guling balak. 3. Menyatakan kedudukan anggota badan untuk menghasilkan putaran telur. AKUATIK ASAS Mengaplikasikan konsep keyakinan dan keselamatan di air. 1. 2. 3. 4. Mengenal pasti peraturan dalam air. Mengenal pasti kemahiran bobbing yang betul. Mengenal pasti kemahiran apungan tiarap yang betul. Mengenal pasti kemahiran luncur yang betul.

KESENGGANGAN Menjana kreativiti dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. 1. Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional. 63

2. Menjana idea kreatif semasa melakukan aktiviti seperti membina istana pasir dan mereka cipta objek yang menggunakan plastisin dan blok mainan. ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN KONSEP KECERGASAN Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan. 1. Melakukan pelbagai jenis aktiviti seperti berjalan, berlari dan regangan yang boleh meningkatkan suhu badan dan otot, kadar pernafasan dan kadar nadi. KOMPONEN KECERGASAN Kapasiti Aerobik Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik. 1. Melakukan aktiviti berterusan dalam jangka masa yang ditetapkan. Kelenturan Berkebolehan melakukan aktiviti kelenturan. 1. Melakukan aktiviti regangan dinamik dan statik pada otot-otot utama. Kekuatan dan Daya Tahan Otot Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mengekalkan posisi sedia tekan tubi dalam suatu jangka masa. Mengekalkan posisi separa cangkung (half squat) dalam suatu jangka masa. Melakukan pergerakan dari duduk ke berdiri tanpa sokongan. Melakukan pergerakan dari baring ke duduk tanpa sokongan. Melakukan aktiviti bergayut dan meniti pada palang menggunakan tangan. Melakukan ringkuk tubi separa. Melakukan aktiviti untuk membina otot teras badan (core muscles).

Komposisi Badan Mengenal pasti komposisi badan. 1. Mengukur ketinggian dan menimbang berat. ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN KONSEP KECERGASAN Menguasai konsep kecergasan yang diaplikasikan semasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal. 64

1. Mengenal pasti aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan. 2. Mengenal pasti urutan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan dalam melakukan aktiviti fizikal. 3. Mengenal pasti keperluan memanaskan dan menyejukkan badan. 4. Menyatakan keperluan air sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. KOMPONEN KECERGASAN Kapasiti Aerobik Menguasai konsep asas kapasiti aerobik. 1. Menamakan jantung sebagai organ yang penting dalam badan. 2. Menyatakan hubungan antara jantung dengan paru-paru semasa melakukan aktiviti fizikal. 3. Menyatakan senaman yang boleh menguatkan jantung. Kelenturan Menguasai konsep asas kelenturan. 1. Mengenal pasti teknik regangan yang betul. 2. Mengenal pasti senaman yang betul untuk meningkatkan kelenturan pada bahagian badan. 3. Mengenali bahawa aktiviti regangan dapat meningkatkan fungsi otot. Kekuatan dan Daya Tahan Otot Menguasai konsep asas kekuatan dan daya tahan otot. 1. Menyatakan otot yang kuat mampu menghasilkan daya yang tinggi. 2. Menyatakan bahawa melakukan senaman secara berulang-ulang dapat meningkatkan daya tahan otot. 3. Mengenal pasti otot utama pada bahagian badan semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot. Komposisi Badan Mengetahui komponen badan. 1. Mengenal pasti komponen dalam badan iaitu tulang, otot, organ dan lemak. 2. Mengenali bentuk badan kurus, sederhana dan berlebihan berat. ASPEK 5 : KESUKANAN Keselamatan Dan Pengurusan Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. 1. Membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. 2. Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. 65

3. Mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. 4. Mengenali dan mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. Tanggungjawab Kendiri Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. 1. Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani. 2. Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan. Interaksi Sosial Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. 1. Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal. Dinamika Kumpulan Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. 1. Melakukan aktiviti secara berpasangan. 2. Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN DUA
ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN KONSEP PERGERAKAN. Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 1. Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah ditetapkan. 2. Meningkatkan kelajuan pergerakan semasa bergerak. PERGERAKAN ASAS Pergerakan Lokomotor Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul. 1. Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang (galloping), menggelongsor, melompat, melompat sebelah kaki (hopping), skip dan melonjak (leaping). 2. Melompat pada satu jarak, mendarat dengan dua kaki dengan lutut dan pergelangan kaki difleksi. 66

3. Melompat berterusan tali yang diayun berulang-ulang oleh dua orang rakan. Pergerakan Bukan Lokomotor Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang betul. 1. Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, membuai, meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun, dan mengimbang. 2. Menggabungkan pelbagai pergerakan bukan lokomotor dalam satu rangkaian pergerakan. 3. Menggabungkan pelbagai pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dalam satu rangkaian pergerakan. Manipulasi Alatan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul. 1. Melambung, menyambut, menggolek, menendang, menyerkap, melantun, membaling, menangkap, memukul dan mengelecek. 2. Menggolek bola pada satu jarak. 3. Membaling bola pada satu jarak. 4. Menangkap bola dengan serapan daya. 5. Menendang perlahan bola yang digolekkan dengan perlahan. 6. Menyerkap bola yang bergerak. 7. Memukul belon ke atas dan ke hadapan dengan menggunakan pemukul yang mempunyai permukaan luas seperti raket. 8. Memukul bola yang diletakkan di atas tee dengan menggunakan pemukul berbentuk silinder seperti bat sofbol. 9. Mengelecek bola menggunakan tangan. 10. Mengelecek bola menggunakan kaki. Pergerakan Berirama Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak. 1. Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo. 2. Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan alatan mengikut tempo.

GIMNASTIK ASAS Hambur (spring) dan Pendaratan Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan yang betul. 1. Melakukan hambur dengan kedua-dua belah tangan dalam pelbagai arah. 2. Melakukan hambur di atas peti lombol dan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki dengan lutut difleksi. Kawalan Badan dan Sokongan Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan imbangan dan sokongan badan. 67

1. Melakukan imbangan di atas garisan dan peralatan. 2. Melakukan imbangan dengan tiga, dua dan satu tapak sokongan menggunakan bahagian badan secara berpasangan. 3. Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan imbangan statik mengikut iringan muzik. Putaran Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul. 1. Melakukan guling sisi. 2. Melakukan guling depan. AKUATIK ASAS Keyakinan dan Keselamatan dalam Air Menguasai kemahiran keyakinan dan keselamatan di air. 1. Mematuhi peraturan sekitar kolam dan di dalam kolam. 2. Melakukan kemahiran apungan lentang.Berdiri dalam air dari posisi apungan lentang. Renang Asas Menguasai kemahiran asas renang dengan lakuan yang betul. 1. Melakukan tendangan keribas (flutter kick). Rekreasi dan Kesenggangan Melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan 1. Menggunakan konsep jam sebagai pandu arah semasa melakukan aktiviti menjejak dan mencari harta karun. 2. Melakukan pelbagai kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor yang sesuai semasa melakukan aktiviti rekreasi. 3. Menggunakan kemahiran mencongklang, memukul, membaling dan menangkap semasa melakukan permainan tradisional dan rekreasi. . ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN

KONSEP PERGERAKAN. Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 1. Membezakan pergerakan mengikut ruang. 2. Membezakan pergerakan mengikut tempo. 3. Mengenal pasti perlakuan yang boleh meningkatkan kelajuan.

68

PERGERAKAN ASAS Pergerakan Lokomotor dan Bukan Lokomotor Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 1. Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 2. Mengenal pasti kepentingan fleksi dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 3. Menyatakan postur badan yang betul semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Kemahiran Manipulasi Alatan Memahami konsep dan prinsip asas kemahiran manipulasi alatan 1. 2. 3. 4. Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek. Mengenal pasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasi alatan. Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dipukul atau ditendang. Mengenal pasti perlakuan menggunakan tangan, kaki dan alatan yang menggerak dan menghentikan objek.

Pergerakan Berirama Mengaplikasi konsep pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak. 1. Membezakan kelajuan pergerakan yang sesuai mengikut tempo. 2. Mengenal pasti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang sesuai dalam satu rangkaian pergerakan mengikut tempo. GIMNASTIK ASAS Hambur dan Pendaratan Memahami konsep hambur dan pendaratan. 1. Mengenal pasti postur yang betul semasa hambur dan mendarat. Kawalan Badan dan Sokongan Mengetahui konsep kawalan badan dalam pergerakan. 1. Mengenal pasti kepentingan keluasan tapak sokongan. 2. Mengenal pasti perkaitan antara imbangan dengan sokongan. 3. Menyatakan situasi dalam kehidupan harian yang melibatkan imbangan dalam pergerakan lokomotor. Putaran Memahami konsep putaran dalam pergerakan. 1. Menyatakan variasi guling sisi. 69

2. Mengenal pasti postur badan semasa melakukan guling depan. AKUATIK ASAS Keyakinan dan Keselamatan dalam Air Memahami konsep keyakinan dan keselamatan dalam air. 1. Mengenal pasti peraturan di kolam renang. 2. Mengenal pasti postur badan semasa melakukan apungan lentang. 3. Mengenal pasti teknik dirian selepas apungan lentang. Kemahiran Asas Renang Mengetahui kemahiran asas renang. 1. Mengenal pasti postur badan semasa melakukan tendangan keribas (flutter kick). REKREASI DAN KESENGGANGAN Menjana kreativiti dalam aktiviti rekreasi dan kesengggangan. 1. Mengenal pasti konsep jam untuk mencari arah dalam aktiviti menjejak dan mencari harta karun. 2. Mentafsir maklumat dalam aktiviti pandu arah dan mencari harta karun. 3. Menyenaraikan kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor dalam permainan tradisonal. ASPEK 3: KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN KONSEP KECERGASAN Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan. 1. Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot. KOMPONEN KECERGASAN Kapasiti Aerobik Berkebolehan melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik. 1. Melakukan aktiviti fizikal untuk meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangka masa yang ditetapkan. Kelenturan Berkebolehan melakukan senaman kelenturan dengan betul. 1. Melakukan aktiviti regangan secara dinamik dan statik pada otot-otot utama dengan lakuan yang betul. 70

Kekuatan dan Daya Tahan Otot Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot dengan betul. 1. Melakukan aktiviti kekuatan dan daya tahan otot yang melibatkan ringkuk tubi separa, tekan tubi ubahsuai, jengkit kaki setempat, posisi separa cangkung (half squat), lentik belakang dari posisi merangkak dan hamstring curl. 2. Melakukan aktiviti bergayut dan meniti pada palang menggunakan tangan. Komposisi Badan Mengenal pasti komposisi badan. 1. Mengukur ketinggian dan menimbang berat. 2. Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat. ASPEK 4: APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN KONSEP KECERGASAN Menguasai konsep kecergasan yang diaplikasi semasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal. 1. Menyatakan perkaitan antara aktiviti memanaskan dengan suhu badan, pernafasan dan kadar nadi. 2. Menyatakan perkaitan antara menyejukkan badan dengan suhu badan, pernafasan dan kadar nadi. 3. Menyatakan keperluan air sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. 4. Menyatakan makanan yang memberi tenaga dan membantu pertumbuhan. KOMPONEN KECERGASAN Kapasiti Aerobik Menguasai konsep asas kapasiti aerobik. 1. Membandingkan kesan melakukan aktiviti fizikal dengan peningkatan kadar pernafasan. 2. Membandingkan perubahan kadar nadi selepas melakukan aktiviti fizikal. 3. Memerihal degupan jantung dan kadar pernafasan semasa melakukan aktiviti fizikal. Kelenturan Memahami konsep asas kelenturan. 1. Mengenal pasti otot-otot utama pada bahagian badan yang meregang semasa aktiviti kelenturan dilakukan. Kekuatan dan Daya Tahan Otot Memahami konsep asas kekuatan dan daya tahan otot. 71

1. Menyatakan otot-otot utama pada bahagian badan yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot. 2. Menyatakan kepentingan melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot. Komposisi Badan Mengetahui komponen badan. 1. Mengenal bentuk badan. 2. Membanding berat dan tinggi sendiri dengan carta pertumbuhan normal. 3. Menyatakan masalah kesihatan yang berkaitan dengan komposisi badan. ASPEK 5: KESUKANAN Keselamatan dan Pengurusan Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. 1. Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut jenis aktiviti yang dijalankan. 2. Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. 3. Menggunakan alatan mengikut peraturan penggunaan dan fungsi alatan dengan betul. 4. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. Tanggungjawab Kendiri. Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. 1. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. 2. Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. Interaksi Sosial Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. 1. Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Dinamika Kumpulan Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut. 1. Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. 2. Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok. 3. Bekerjasama dalam kumpulan.

72

PENUTUP
Pendidikan masih lagi menjadi bidang utama negara bagi membangunkan modal insan pada masa depan. Pembangunan bidang ini dengan pelbagai rancangan baru akan dapat membangunkan akal, hati dan jiwa manusia khususnya murid-murid bagi menghadapi dan melengkapkan diri ke arah negara maju. Kebiasaanya, lebih 500,000 pelajar baru akan memasuki Tahun Satu setiap tahun dan mulai Tahun 2011 KPM memperkenalkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang telah lama diperkenalkan. Dasar dan sistem pendidikan negara yang sedia ada berdaya untuk meningkatkan kualiti pendidikan rendah dan menengah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. Guru-guru memainkan peranan yang penting bagi mewujudkan dan mengupayakan pelajar yang berilmu dan berkemahiran tinggi melalui proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan. Selain daripada guru-guru, komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan juga adalah penentu kepada kejayaan sesebuah kurikulum. Tanggungjawab ini sangat penting kepada semua pihak yang seharusnya memahami aspirasi dan tujuan pelaksanaan serta matlamat KSSR. Melalui bidang pendidikan, modal insan berkualiti iaitu mereka yang berkemahiran dan berpengetahuan, kreatif dan inovatif dapat diwujudkan sebagai prasyarat bagi mencapai status negara maju berpendapatan tinggi.

KATA KUNCI
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Standard Kandungan Standard Pembelajaran Band

RUJUKAN
Bahagian Pembangunan Kurikulum (2010). Kurikulum standard sekolah rendah (KSSR): Modul teras asas Pendidikan Kesihatan. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

73

UNIT 5 MODEL KONTEMPORARI KURIKULUM STANDARD DALAM PENDIDIKAN KESIHATAN


HASIL PEMBELAJARAN
1. Pelajar dapat menjelaskan definisi, tujuan dan matlamat Pendidikan Kesihatan; 2. Pelajar dapat menjelaskan matlamat, objektif dan fokus Pendidikan Kesihatan berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah; 3. Pelajar dapat membuat intepretasi tentang perubahan kurikulum Pendidikan Kesihatan; 4. Pelajar dapat mengenal pasti pelaksanaan kurikulum yang mengintegrasikan di antara kandungan dan kemahiran dari pelbagai disiplin bagi mencapai matlamat Pendidikan Kesihatan; dan 5. Pelajar dapat mengenal pasti reka bentuk kurikulum transformasi bagi Pendidikan Kesihatan.

Terdapat banyak isu-isu yang melibatkan Pendidikan Kesihatan telah dibincangkan dalam media arus perdana dewasa ini. Masalah obesiti dan nasi lemak, penyalahgunaan dadah, samseng jalanan, keruntuhan nilai moral dan pembuangan bayi dan banyak lagi. Isu-isu ini sebenarnya adalah berkaitan dengan Pendidikan Kesihatan. Oleh itu, dalam bab ini akan menjelaskan dengan lebih terperinci dan mendalam tentang Pendidikan Kesihatan dan perubahan kurikulum Pendidikan Kesihatan berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

PENGENALAN
Pendidikan kesihatan merupakan satu disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Murid dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental, sosial, emosi dan rohani selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Keperluan kepada perkembangan semasa agar sesuai dengan hasrat negara ke arah negara maju serta dapat memenuhi kehendak individu dan masyarakat, maka Pendidikan Kesihatan memerlukan Transformasi Kurikulum. Oleh itu, Kandungan Modul Teras Asas Pendidikan Kesihatan ini adalah berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) agar dapat memberi panduan tentang skop serta kandungan mata pelajaran bagi membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran.

DEFINISI PENDIDIKAN KESIHATAN


Anspaugh & Azell (1995) mendefinisikan Pendidikan Kesihatan sebagai satu proses untuk mengembang dan membekalkan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang terancang 74

dalam cara untuk memberi maklumat, mengubah sikap dan mempengaruhi tingkah laku. Penyataan ini disokong oleh Green & Ottossan (1999) bahawa tingkah laku kesihatan yang memberi manfaat adalah hasil gabungan peluang pembelajaran yang dirancang, konsisten dan bersepadu. Proses ini akan membolehkan murid mencapai tanggungjawab kesihatan kendiri yang menjurus kepada peningkatan tahap kesihatan dan kesejahteraan individu. Jawatankuasa Bersama Pengistilahan Pendidikan Kesihatan Amerika Syarikat (1991) menyatakan bahawa proses Pendidikan Kesihatan merupakan kontinum pembelajaran yang membolehkan individu sebagai ahli masyarakat untuk membuat keputusan secara sukarela, mengubah suai dan mengubah keadaan sosial dalam cara untuk meningkatkan kesihatan. Green & Kreuter (1991) pula mentakrifkan Pendidikan Kesihatan sebagai sebarang gabungan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang dibentuk untuk membolehkan tindakan-tindakan sukarela yang bermanfaat terhadap kesihatan.

TUJUAN PENDIDIKAN KESIHATAN


Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dalam laporan teknikal pada tahun 1954 tujuan sesuatu Pendidikan Kesihatan itu mestilah diarahkan kepada usaha-usaha seperti berikut: Menyedarkan individu atau masyarakat bahawa kesihatan adalah harta yang tidak ternilai harganya; Menggalakkan individu atau masyarakat untuk mempertahankan amalan-amalan yang akan menjamin keselesaan dalam kehidupan seharian; Menggalakkan individu dan masyarakat untuk menggunakan perkhidmatan kesihatan yang sedia ada dengan betul, selamat dan sebaik mungkin; dan Memberikan dorongan individu atau masyarakat untuk berdikari dan sentiasa berusaha dalam mempertingkatkan status kesihatan dalam lingkungan persekitaran mereka.

Ewles & Simnett (1986) pula mengemukakan tujuan yang lebih spesifikasi berkaitan Pendidikan Kesihatan. Menurut beliau, dalam melaksanakan tugasan Pendidikan Kesihatan, seseorang pendidik mestilah berusaha mencapai tujuan-tujuan berikut: Meningkatkan pengetahuan kepada yang dididik tentang masalah kesihatan yang sedang dihadapinya; Memberikan penerangan dan juga menyumbangkan pengetahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh individu atau masyarakat; Menimbulkan kesedaran diri setelah mendengar penerangan dan penjelasan yang telah diberikan; dan Membantu mereka yang dididik untuk mengubah sikap ke arah yang lebih positif. Perubahan sikap ini akan memulakan rantaian perubahan kebiasaan dan tabiat

75

melalui beberapa aktiviti tertentu sehingga matlamat pendidik dan mereka yang dididik itu tercapai. Meningkatkan Pengetahuan Tujuan Pendidikan Kesihatan Memberi Penerangan

Kesedaran Diri

Mengubah Sikap Rajah 5.1 Tujuan Pendidikan Kesihatan

MATLAMAT PENDIDIKAN KESIHATAN


Menurut Ewles & Simnett (1986), Pendidikan Kesihatan yang diusahakan seringkali bertujuan untuk mencapai satu atau lebih matlamat kesihatan. Matlamat ini berbeza daripada seseorang individu kepada individu yang lain atau daripada satu masyarakat kepada masyarakat yang lain. Antara matlamat Pendidikan Kesihatan adalah seperti berikut iaitu peka atau sedar terhadap kesihatan, menyampaikan ilmu pengetahuan, menimbulkan kesedaran diri, mengubah sikap, membuat keputusan, mengubah tingkah laku dan mengubah status sosial. 1. Peka atau sedar terhadap kesihatan Adalah diharapkan melalui Pendidikan Kesihatan, orang yang dididik akan mampu untuk menimbul atau memikirkan isu-isu kesihatan semasa yang dianggap penting untuk dirinya mahupun masyarakat sekelilingnya setelah pengetahuan tentang isu tersebut diberikan kepadanya. Beberapa contoh adalah seperti kempen tentang kesedaran AIDS, H1N1, merokok dan mengambil minuman keras. Kempen AIDS yang telah dan sedang dijalankan di Malaysia mahupun di banyak negara di dunia. Berjuta ringgit telah dibelanjakan ke arah usaha pendidikan terhadap isu ini semata-mata untuk memberikan pengetahuan dan panduan kepada individu dan masyarakat tentang bahaya AIDS. Setelah ilmu ini diberikan, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih peka dan bertindak wajar untuk mengatasi isu-isu yang diberikan. 2. Menyampaikan ilmu pengetahuan Kadangkala masalah kesihatan itu wujud dalam masyarakat mahupun individu yang tebabit. Mereka tahu masalah itu ada tetapi mereka tidak memahami akan bahayanya. Oleh sebab mereka tidak faham maka mereka membiarkan sahaja hal itu berlarutan sehinggalah timbul hal atau perkara yang tidak diingini. Sebagai contoh, isu berkaitan dengan kes nyamuk aedes. Kebanyakan masyarakat kita sebenarnya tahu akan bahaya dan kesannya terhadap kesihatan diri, tetapi yang tidak difahami oleh mereka adalah mengapa ia berbahaya dan bagaimana cara mengatasinya. Mereka sering kali berusaha untuk mengetahui sebab ia berbahaya hanyalah apabila individu atau salah seorang ahli keluarganya mengidap penyakit akibat bawaan nyamuk tersebut.

76

Hal ini sepatutnya kita cegah daripada terjadi. Maka, di sinilah peranan Pendidikan Kesihatan memainkan peranan. Satu kaedah yang berkesan haruslah diguna dan diselaraskan dengan matlamat untuk memberi tunjuk ajar dan fahaman yang jelas kepada masyarakat dan juga individu.

3. Menimbulkan kesedaran diri Matlamat yang hendak dicapai adalah hampir menyerupai apa yang telah dibincangkan sebelum ini. Cuma matlamat ini lebih terarah kepada diri inidividu itu sendiri. Sebagai seorang pendidik ilmu Pendidikan Kesihatan, segala ilmu yang disampaikan seharusnya cukup berkesan, menyentuh perasaan dan memberangsangkan supaya ia menimbulkan sikap kepekaan dan seterusnya menimbulkan kesedaran diri kepada individu. Tindakan positif yang akan diambil diharapkan dapat meningkatkan tahap kesihatan individu tersebut.

4. Mengubah sikap Apabila ilmu pengetahuan berkaitan Pendidikan Kesihatan telah diberikan, maka kepekaan juga dapat ditingkatkan. Pendidik Pendidikan Kesihatan seharusnya perlu pula berusaha memberikan tunjuk ajar yang terbaik agar tindakan ini akan dapat menguatkan lagi semangat orang yang dididik untuk mengubah sikap demi mencapai matlamat status kesihatan yang optimum.

5. Membuat keputusan Untuk mencapai matlamat ini, sebagai pendidik Pendidikan Kesihatan perlu memberikan dorongan dan galakkan supaya individu yang terlibat dapat membuat satu keputusan yang positif demi mencapai taraf kesihatan yang terbaik. Sebagai contoh individu A mengidap penyakit tekanan darah tinggi. Individu A perlu mengawal jumlah garam dalam makanannya di samping mengawal makanan bentuk berlemak lainnya. Dia juga perlu melakukan senaman untuk mengawal berat badannya tetapi dia enggan. Jika kaedah Pendidikan Kesihatan yang telah diberikan berkesan, hal ini sepatutnya tidak akan berlaku. Sebaliknya, apa yang seharusnya terjadi adalah dengan adanya ilmu pengetahuan. Kesedaran diri mula timbul dan perubahan sikap akan berlaku sehingga keputusan tegas akan diambil oleh individu A untuk mengatasi masalah kesihatannya.

6. Mengubah tingkah laku Pengetahuan berkaitan Pendidikan Kesihatan seharusnya mampu mengubah tingkah laku individu atau masyarakat. Amalan tentang gaya hidup sihat hendaklah dilaksanakan agar kehidupan menjadi lebih berkualiti pengekalan tahap kesihatan diri. Perubahan ini hendaklah selari dengan kehendak budaya, agama dan bangsa kita serta kemudahan yang sedia ada.

7. Mengubah status sosial Dalam usaha untuk mencapai tujuan individu dan masyarakat yang sihat, beberapa pengorbanan daripada pihak tersebut adalah amat diperlukan. Dalam seluruh rangkaian 77

matlamat yang telah dibincangkan, faktor ini merupakan aspek yang paling sukar untuk diterima dan dilaksanakan. Ini disebabkan beberapa pengorbanan sosial perlu dilaksanakan dan tindakan ini berkisar kepada perubahan sosial dan cara hidup kita. Sebagi contoh, marilah kita lihat isu berkaitan kempen anti-merokok. Kita semua tahu akan bahaya dan akibatnya sambil menyeru individu dan masyarakat meninggalkan tabiat merokok. Kerajaan terpaksa membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk tujuan ini. Penggubalan akta dan undang-undang serta penguatkasaannnya juga telah dilaksanakan, namun apa yang menyedihkan adalah bilangan perokok baru semakin meningkat saban tahun. Kegagalan ini adalah disebabkan kesukaran dan keengganan perokok menghentikan amalan mereka disebabkan kononnya ingin menjaga staus sosial mereka. Sebagai pendidik Pendidikan Kesihatan, adalah amat perlu untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan individu mahupun masyarakat serta menggunakan pengetahuan terkini untuk mengatur dan menyusun strategi yang berkesan agar mereka tidak mudah patah semangat dalam usaha untuk mencapai matlamat masyarakat sihat dan makmur. Peka Terhadap Kesihatan Mengubah Status Sosial Menyampaikan Pengetahuan

MATLAMAT PENDIDIKAN KESIHATAN Mengubah Tingkah Laku Membuat Keputusan Menimbulkan Kesedaran Mengubah Sikap

DIMENSI PENDIDIKAN KESIHATAN


Pendidikan Kesihatan merupakan suatu bidang yang luas dan khusus. Bidang Pendidikan Kesihatan telah berkembang selaras dengan tuntutan kehendak masyarakat global masakini. Oleh itu, bidang Pendidikan Kesihatan telah distrukturkan semula dan mempunyai tujuh pegangan seperti berikut: Keperluan kepada keadaan sihat dan usaha Pendidikan Kesihatan yang dilakukan adalah untuk mencapai matlamat individu atau masyarakat secara keseluruhan. Ini bererti individu atau masyarakat ditinjau dari aspek fizikal, mental, sosial, emosi, kerohanian, merentasi latar belakang budaya dan agama. Pendidikan Kesihatan adalah satu daya usaha seumur hidup. Ia akan bermula dengan kelahiran dan akan berlanjutan terus dengan atau tanpa disedari oleh individu sehinggalah ke akhir hayatnya. Pendidik Pendidikan Kesihatan mempunyai tugas untuk melaksanakan tanggungjawab ini dan sedia membantu mereka untuk mengubah sikap dan tingkah laku mereka. Pendidikan Kesihatan mencakupi kepada semua bidang perubatan. Ia mengambil kira bukan sahaja penyakit dan si pesakit tetapi kepada mereka yang sihat dan orang kurang upaya.

78

Pendidikan Kesihatan ditujukan kepada semua orang merangkumi individu, keluarga, kumpulan tertentu mahupun sesebuah masyarakat.

Pendidikan Kesihatan menitikberatkan usaha menghulurkan bantuan kepada semua manusia yang ingin membantu dirinya sendiri ke arah mencapai gaya hidup sihat dan menjalani kehidupan seharian dengan lebih berkualiti dan selesa. Pendidikan Kesihatan melibatkan proses pendidikan dan pembelajaran yang formal dan tidak formal. Dalam melaksanakan usaha ini, berbagai-bagai kaedah dan strategi akan digunakan bersesuaian dengan kumpulan sasaran yang terlibat. Pendidikan Kesihatan juga mempunyai rangkaian matlamat. Ini termasuk memberi pengetahuan, mengubah sikap dan tingkah laku serta kehidupan sosial seseorang individu mahupun masyarakat.

Dengan erti kata lain, dimensi Pendidikan Kesihatan amat luas. Ia tidak hanya terbatas pada satu aspek penyampaian pengetahuan dalam satu-satu bidang perubatan sahaja tetapi mencakupi kesemua aspek perubatan, sosial dan persekitaran tempat masyarakat itu tinggal. Penyampaian pengetahuan juga bukan sekadar meluahkan ilmu tetapi ia seharusnya mempunyai matlamat tertentu seperti ke arah perubahan sikap dan seterusnya perubahan tingkah laku individu untuk mencapai matlamat hidup sihat dan selesa.

Dalam kumpulan, bincangkan kepentingan Pendidikan Kesihatan kepada individu dan masyarakat masa kini. Nyatakan juga impaknya terhadap negara pada masa depan.

Fokus Pendidikan Kesihatan Kurikulum Standard Sekolah Rendah


Matlamat dan objektif Pendidikan Kesihatan adalah berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi Tahun 1 dan Tahun 2 sekolah rendah (Bahagian Pembangunan Kurikulum, 2010). Pendidikan Kesihatan membolehkan individu mengawal kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan persekitaran menerusi pengetahuan, kemahiran, amalan gaya hidup sihat dan bersikap positif untuk mencapai kesejahteraan hidup serta jangka hayat panjang yang berkualiti. Objektifnya supaya murid boleh: i. mempertingkatkan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan diri, keluarga, masyarakat serta persekitaran; mempamerkan kemahiran mencegah masalah kesihatan dan penyakit; dan menguasai keupayaan bagi menghadapi dan menangani masalah serta isu berkaitan dengan kesihatan.

ii. iii.

Kurikulum Pendidikan Kesihatan terdiri daripada pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial (75%), pemakanan (15%) dan pertolongan cemas (10%). Sejumlah 35 waktu dalam penjadualan persekolahan setahun diagihkan untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan bagi Tahap Satu dan Tahap Dua sekolah rendah.

79

Rajah 5.3 Agihan Pecahan Kurikulum Pendidikan Kesihatan Kandungan Pendidikan Kesihatan memberikan penekanan terhadap gaya hidup sihat bersesuaian dengan ciri-ciri dan keperluan murid serta disusun mengikut tiga modul utama iaitu Modul 1: Kesihatan Fizikal, Modul 2: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial serta Modul 3: Kesihatan Persekitaran. Modul 1: Kesihatan Fizikal Modul ini menekankan aspek perkembangan fizikal serta penjagaan kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Fokus diberi kepada kesihatan diri dan reproduktif, pemakanan dan penyalahgunaan bahan. Modul 2: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Modul ini menekankan aspek perkembangan mental, emosi dan sosial serta mengurus risiko, konflik dan perubahan dalam kehidupan. Fokus diberi kepada pengurusan mental dan emosi, kekeluargaan serta perhubungan. Modul 3: Kesihatan Persekitaran Modul ini menekankan aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran. Fokus diberi kepada pencegahan penyakit, keselamatan dan pertolongan cemas.

Modul 1 Kesihatan Fizikal

Modul 3 Kesihatan Persekitaran

KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN KSSR

Modul 2 Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial dalam Kurikulum Pendidikan Kesihatan 80

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial diajar melalui kurikulum Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial adalah satu proses sepanjang hayat untuk memperoleh pengetahuan dan membentuk sikap, nilai serta kepercayaan terhadap identiti, perhubungan dan keintiman sesama insan. Pendidikan ini bukan hanya terbatas kepada isu seksual atau hubungan seks semata-mata. Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial mencakupi pengetahuan dari aspek biologikal sosiobudaya, psikologikal dan kerohanian ke arah amalan tingkah laku yang sihat dalam kehidupan.

Objektif Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial adalah untuk membantu murid : (i) membentuk pandangan yang positif tentang kesihatan reproduktif dan sosial untuk diri, keluarga dan masyarakat; menyediakan maklumat yang perlu diketahui supaya murid mengambil berat tentang kesihatan seksual dan keluarga sebagai institusi asas manusia serta menyumbang kepada pemeliharaan integriti institusi kekeluargaan secara berterusan dan berkekalan; dan Memperoleh kemahiran membuat keputusan secara bijak dan bertanggungjawab tentang kesihatan dan tingkah laku seksual pada masa kini serta masa depan.

(ii)

(iii)

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial merangkumi : a. Kesihatan diri dan reproduktif Aspek perkembangan dan perubahan fizikal, fisiologikal serta psikologikal semasa akhil baligh dan penjagaan kesihatan reproduktif. b. Penyalahgunaan bahan Kesan buruk pengambilan bahan berbahaya iaitu rokok, dadah, inhalan dan alkohol serta kemahiran berkata TIDAK. c. Kemahiran pengurusan mental dan emosi Kemahiran pengurusan konflik dan stress dalam diri, keluarga, rakan sebaya dan masyarakat. d. Kekeluargaan Kepentingan institusi perkahwinan, kekeluargaan, peranan dan tangungjawab ahli dalam keluarga. e. Perhubungan Kepentingan etiket perhubungan dan kemahiran interpersornal yang positif dalam persaudaraan serta persahabatan. f. Pencegahan penyakit Pengetahuan dan kemahiran mengurus kesihatan daripada penyakit berjangkit, tidak berjangkit, genetik, keturunan dan mental.

g. Keselamatan 81

Langkah-langkah keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam serta akta perlindungan bagi kanak-kanak, gadis dan wanita. Objektif Pendidikan Kesihatan Tahun Dua KSSR Pada akhir pembelajaran, murid dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan amalan: 1. Mengenal pasti dan mengamalkan aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat; 2. Menjauhkan diri daripada situasi dan sentuhan tidak selamat; 3. Memilih jenis makanan berkhasiat; 4. Mengamalkan gaya hidup sihat tanpa rokok, dadah dan alkohol; 5. Memahami dan mengurus perasan mengikut situasi; 6. Mengenali perbezaan fizikal dan perawakan antara lelaki dan perempuan; 7. Menzahirkan perasaan kasih sayang terhadap Tuhan, diri, ibu bapa / penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan; 8. Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit; 9. Mengenal pasti danmengamalkan aspek-aspek pencegahan kemalangan dan kecederaan; dan 10. Mengetahui cara meminta bantuan apabila berlaku situasi kecemasan.

Jadual 5.1 Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Kurikulum Bersepadu Rendah

Sekolah

STANDARD KANDUNGAN Kesihatan Diri dan Reproduktif 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

TAHUN 2 MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 Menyenaraikan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat. Mengamalkan aktiviti fizikal untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. Mengamalkan postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal. Menyatakan kepentingan rehat dan tidur yang mencukupi untuk pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat. Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat. Mengenal pasti individu yang mungkin melakukan sentuhan tidak selamat. Menyatakan tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan tidak selamat. Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali waktu makan. Menyatakan kepentingan pengambilan makanan dan minuman yang berkhasiat. Mengenal pasti jenis makanan dan minuman yang boleh menyebabkan berat badan yang berlebihan dan obesiti. Mengamalkan pengambilan makanan dan miuman mengikut keperluan. Mengamalkan tabiat makan dan minum yang sihat. Menceritakan tabiat pengambilanmakanan dan minuman dalam kalangan ahli keluarga. Menyatakan pengaruh rakan dalam pengambilan makanan dan

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif. Pemakanan 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.2.1 1.2.2 1.2.3

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7

82

1.3.8 Penyalahgunaan Bahan 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

minuman. Menyatakan pengaruh media dalam pengambilan makanan dan minuman. Mengenali jenis bahan ketahigan iaitu rokok, dadah dan alkohol. Menceritakan kesan negatif merokok, mengambil dadah dan alkohol terhadap kesihatan diri serta orang lain. Melaporkan kepada orang dewasa berkaitan penyalahgunaan bahan dalam kalangan rakan. Berkata TIDAK kepada pelawaan penyalahgunaan bahan. Mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidak menyalahgunabahan.

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5

TAHUN 2 MODUL 2: KESIHATAN MENTAL. EMOSI DAN SOSIAL STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengurusan Mental dan Emosi 2.1.1 Mempamerkan perasaan seperti bimbang, cemas dan tidak selamat. 2.1 Mengetahui pelbagai jenis Menunjuk cara yang sihat ketika meluahkan perasaan kepada orang emosi, kepentingan dan cara 2.1.2 yang boleh dipercayai. mengurus emosi untuk Mengamalkan sikap positif untuk mengurus perasaan diri seperti meningkatkan kesihatan mental 2.1.3 rasa bersalah, bimbang, takut, marah, cemburu dan tidak selamat. dalam kehidupan seharian. Mengenal pasti perasaan yang wujud akibat perubahan yang berlaku dalam keluarga dan persekitaran seperti pertambahan dan 2.14 kehilangan ahli dalam keluarga.

Kekeluargaan 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. Perhubungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.2.1 2.2.2 2.2.3

Menyatakan perbezaan fizikal perempuan dan lelaki. Menceritakan perbezaan antara perawakan perempuan dan lelaki. Mengamalkan sikap menghormati antara satu sama lain tanpa menira jantina.

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

Mematuhi ajaran agama. Menzahirkan kasih sayang yang berbeza kepada Tuhan, diri, ibu bapa / penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan. Menunjukkan rasa kasih sayang tanpa membezakan individu atau kumpulan seperti tidak membuli dan menyakiti orang lain. Mengamalkan rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih sesama manusia.

STANDARD KANDUNGAN Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

TAHUN 2 MODUL 3: KESIHATAN PERSEKITARAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 Mengenal pasti tanda-tanda konjunktivitis. Menyatakan cara mengelak daripada jangkitan konjuntivitis. Menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil atau diawasi jika mengalami konjuntivitis. Mengenali penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata, sakit telinga, hidung berdarah, ekzema dan alahan. Mengenal pasti tanda-tanda penyakit tidak berjangkit. Menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil atau diawasi jika mengalami penyakit tidak berjangkit. Mengenal pasti peralatan dan bahan yang berbahaya di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. Menyenaraikan cara penyimpanan peralatan dan bahan seperti racun dengan selamat. Mengenal pasti situasi tidak selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. Menyatakan kesan kemalangan dan kecederaan seperti kecacatan

Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri da mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

83

3.2.5

kekal tubuh badan. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan untuk mengelak kemalangan, kecederaan dan situasi tidak selamat di rumah, sekolah, taman permaina dan tempat awam pada setiap masa. Mengetahui situasi kecemasan. Meminta bantuan apabila berlaku kecemasan.

Pertolongan Cemas 3.3 Mengeahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

3.3.1 3.3.2

Berpandukan Jadual 5.1, buat perbandingan kandungan Kurikulum Pendidikan Kesihatan KSSR dengan Kurikulum Pendidikan Kesihatan KBSR dari aspek objektif pembelajaran, kandungan dan hasil pencapaian.

OBJEKTIF AM
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2, murid dapat : 1. Mengenali tubuh badan dan mengamalkan kesihatan diri; 2. Memahami perasaan kasih sayang kepada ibu bapa, guru dan rakan; 3. Menjelaskan perbezaan jantina dari segi fizikal, minat, perawakan dan pakaian; 4. Mengetahui perbezaan makanan berkhasiat dan kesannya kepada kesihatan diri; 5. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan bahan; dan 6. Mengetahui bahaya di rumah, sekolah dan tempat permainan serta langkah-langkah keselamatan dan cara mengatasinya.

Cadangan Pengagihan Waktu Jadual 5.2 adalah cadangan pengagihan waktu bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan yang dipecahkan kepada tiga tajuk utama. Jadual 5.2 Agihan Waktu Pendidikan Kesihatan Tahap Satu dan Tahap Dua Sekolah Rendah (35 waktu setahun) Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Pemakanan Pertolongan Cemas 75% 15% 10% 26 waktu = 780 minit 5 waktu = 150 minit 4 waktu = 120 minit

Berpandukan Jadual 5.3, buat perbandingan Kurikulum Pendidikan Kesihatan KSSR dengan Kurikulum Pendidikan Kesihatan KBSR dari aspek tajuk-tajuk pembelajaran, agihan masa dan standard pencapaian.

84

Jadual 5.3 Taburan Tajuk dan Waktu Pendidikan Kesihatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Tunjang Pembelajaran Kesihatan Diri dan Keluarga Gaya Hidup Sihat Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Tahap Satu / Tahun Tahap Dua / Tahun 1 2 3 4 5 6 Waktu Pengajaran 12 12 12 6 6 6 6 6 6 2 2 10 10 10 3 3 3 6 6 6 3 3 3 3 5 42 3 5 42 3 5 42 2 2 4 2 24 2 2 3 3 24 2 2 2 4 2 24

Tajuk Kebersihan Diri Perasaan Kekeluargaan Pemakanan Pengurusan Konflik dan Stress Penyalahgunaan Bahan Keselamatan Penyakit Berjangkit Pertolonan Cemas Jumlah

PENGAJARAN KESIHATAN

DAN

PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN

Selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Pendidikan Kesihatan menekankan perkembangan individu yang menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan perlu memberikan tumpuan terhadap pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran asas kesihatan serta pemupukan dan penghayatan nilai. Dalam usaha ke arah mencapai matlamat Pendidikan Kesihatan, perkara berikut perlu diberikan perhatian dalam proses pengajaran dan pembelajaran : (i) Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang penting untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, kemahiran, bahasa dan nilai-nilai murni. Melalui pendekatan ini, perkembangan kemahiran berfikir, kemahiran generik dan kemahiran belajar perlu diberikan penekanan. Disamping itu, pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai mata pelajaran lain, pengalaman hidup seharian murid serta isu-isu global perlu dihubung kait dalam proses pengajaran dan pembelajaran disiplin ilmu Pendidikan Kesihatan. (ii) Peningkatan Daya Pemikiran Murid Daya pemikiran murid perlu dipertingkatkan untuk membolehkan murid membuat keputusan, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Aktiviti yang memberi peluang untuk murid berfikir secara kreatif perlu dikendalikan oleh guru. (iii) Pelbagai Pendekatan Penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif adalah perlu untuk membolehkan murid memperoleh pengalaman dan memahami konsep menjaga diri, keluarga serta komuniti. Bagi tujuan ini, kaedah handson learning, pembelajaran melalui bermain, inkuiri penemuan, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara konstruktivitisme, pembelajaran masteri serta pembelajaran melalui pengalaman sangat digalakkan. 85

Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan adalah termasuklah aktiviti kumpulan, gerak kerja luar, perbincangan, kajian kes, simulasi dan main peranan. Pengalaman pembelajaran seperti ini dapat memberi peluang dan ruang yang tidak terhad kepada murid untuk melahirkan pandangan sendiri, asas untuk membina semangat, membina sikap sentiasa cinta dan dahagakan ilmu, minat membaca serta belajar seumur hidup. (iv) Pemupukan Nilai Murni Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan perlu dibuat terhadap pemupukan nilai-nilai murni yang selaras dengan matlamat Pendidikan Kesihatan. Antara nilai yang perlu dan diamalkan adalah kebersihan, keselamatan, tanggungjawab, keperihatinan, kasih sayang, kejujuran dan kerjasama. (v) Menyediakan Peluang Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menguasai kemahiran berkomunikasi, membina perhubungan yang sihat, empati dengan orang lain, berupaya mengendalikan emosi serta tekanan dalam menguruskan hidup secara produktif dan sihat. (vi) Pengalaman Pembelajaran Dalam menjalankan aktiviti bilik darjah, pengalaman murid dan pengalaman pembelajaran perlu disusun atur dengan mengambil kira pelbagai tahap kecerdasan agar murid dapat belajar dengan cara tersendiri dalam keadaan yang paling sesuai. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza tahap kecerdasannya. (vii) Kecekapan Psikososial Penguasaan kemahiran kecekapan psikososial adalah perlu dan membantu murid untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran kehidupan seharian, memberi kesedaran tentang sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibatnya dan mengendalikan perubahan supaya mendapat manfaat yang maksimum. (viii) Penggunaan Teknologi Malkumat dan Komunikasi Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi seperti internet, e-mel, CD-Rom serta sidang telekomunikasi dalam proses pengajaran serta pembelajaran perlu digalakkan sebagai melengkapkan diri dengan kemahiran abad ke-21. Pendekatan Bersepadu Penggunaan ICT Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Kesihatan Pengalaman Pembelajaran Menyediakan Peluang Pelbagai Pendekatan Pemupukan Nilai Murni Peningkatan Pemikiran

Rajah 5.5 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Kesihatan 86

Berpandukan kepada komponen pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan, cuba kenal pasti pelaksanaan kurikulum yang mengintegrasikan di antara kandungan dan kemahiran dari pelbagai disiplin bagi mencapai matlamat Pendidikan Kesihatan.

TRANSFORMASI KURIKULUM KEBANGSAAN


Dalam konteks Transformasi Kurikulum Kebangsaan, transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum: struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah. Kurikulum Kebangsaan telah dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan (Rajah 5.6). Hasrat pendidikan melalui transformasi kurikulum dalam sistem pendidikan negara adalah satu penambahbaikan yang dilakukan selaras untuk menghasilkan individu yang seimbang dan harmonis daripada sudut intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan dan berpaksikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Transformasi berkenaan membabitkan perubahan dalam bentuk, kandungan penjadualan waktu dan penekanan kepada pendekatan pembelajaran yang menyeronokkan. Penekanan yang lebih kepada pentaksiran berasaskan sekolah, meningkatkan penglibatan pelajar dalam kokurikulum dan kegiatan luar bilik darjah. 1983 Kurikulum Baru Sekolah Rendah 1993 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 KBSR (Semakan) 2010/2011 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Rajah 5.6 Perubahan Kurikulum Sekolah Rendah di Malaysia Pada masa yang sama, melalui transformasi kurikulum ini juga penghayatan nilai seperti perpaduan, menyayangi alam sekitar dan semangat patriotisme dapat diperkukuhkan lagi. Dengan cara itu, sifat dan peribadi kental dalam kalangan pelajar melalui isi kandungan dan cadangan pedagogi yang lebih efektif dapat diperkukuhkan. Transformasi pendidikan mempunyai matlamat untuk membentuk seseorang pelajar menjadi modal insan yang seimbang dari segenap segi. Justeru, transformasi kurikulum ini menyediakan ruang dan peluang bagi memenuhi keperluan pelajar untuk membangunkan modal insan yang berpengetahuan serta berfikiran kreatif, kritis dan berinovatif. Bagi mencapai hasrat berkenaan, transformasi yang dilaksanakan telah mengariskan enam tunjang utama iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, fizikal dan estetika, literasi sains dan teknologi dan keterampilan diri bagi melahirkan insan holistik (Rajah 5.7). 87

Rajah 5.7 Reka Bentuk Kurikulum Transformasi Tumpuan perbincangan dalam bab ini adalah berkaitan dengan tunjang fizikal dan estetika di mana keperluan kepada insan seimbang seperti yang dihasratkan melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlulah seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Kesihatan jasmani pelajar menjamin pembangunan potensi pelajar dalam domain yang lain. Perkembangan jasmani dan kesihatan pelajar harus selari dengan keperluan fizikal dan peringkat umur serta tahap kematangan pelajar. Bidang pembelajaran yang berkaitan ilmu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan merupakan teras ilmu dalam menterjemahkan hasrat tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Kaedah pengoperasian bagi merealisasikan matlamat pendidikan seperti yang dinyatakan di atas, kurikulum prasekolah, rendah dan menengah diorganisasikan secara modular berasaskan standard. Kurikulum transformasi digubal dalam bentuk pernyataan standard iaitu pernyataan yang menetapkan kompetensi tertentu di mana pelajar perlu kuasai pada suatu tempoh dan tahap persekolahan. Kompetensi ini diterjemahkan ke dalam aktiviti yang boleh diukur dan diuji. Standard kurikulum disediakan berasaskan matlamat pendidikan dan dibina ke arah menggalakkan pembelajaran berasaskan sekolah. Dua standard yang perlu dicapai oleh pelajar adalah standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard ini disediakan bagi setiap tahap. Standard Kandungan mengandungi pernyataan spesifik tentang apa yang pelajar patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan.

RUMUSAN
Pendidikan kesihatan merupakan satu disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Keperluan kepada perkembangan semasa agar sesuai dengan hasrat negara ke arah negara maju serta dapat memenuhi kehendak individu dan masyarakat, maka Pendidikan Kesihatan memerlukan Transformasi Kurikulum. 88

Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi Pendidikan Kesihatan terdiri daripada pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, pemakanan dan pertolongan cemas. Standard Kurikulum digubal dengan menetapkan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard yang ditetapkan mesti dilaksanakan, dicapai oleh murid dan mesti ditaksir. Pendekatan menggunakan standard menuntut guru untuk lebih bertanggungjawanb ke atas pencapaian murid. Pada masa yang sama, melalui transformasi kurikulum ini juga penghayatan nilai seperti perpaduan, menyayangi alam sekitar dan semangat patriotisme dapat diperkukuhkan lagi. Justeru, transformasi kurikulum ini menyediakan ruang dan peluang bagi memenuhi keperluan pelajar untuk membangunkan modal insan yang berpengetahuan serta berfikiran kreatif, kritis dan berinovatif.

KATA KUNCI
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Standard Kandungan Standard Pembelajaran Band Huraikan LIMA langkah yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah agar perlaksanaannya dapat memenuhi kehendak dimensi Pendidikan Kesihatan secara keseluruhan. 1. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 5. __________________________________________________________ __________________________________________________________

RUJUKAN
Anspaugh, D.J. & Azell, G. (1995). Teaching todays health (4th ed.). Massachusetts: Allyn & Bacon.

89

Bahagian Pembangunan Kurikulum (2010). Kurikulum standard sekolah rendah (KSSR): Modul teras asas Pendidikan Kesihatan. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Ewles, L. & Simnett, I. (1986). Promoting health: A practical guide to health education. New York: John Wiley & Sons. Green, L.W. & Kreuter, M.W. (1991). Health promoting planning: An educational and environmental approach (2nd ed.). Palo Alto: Mayfield Pub. Co. Green, L.W & Ottosan, J.M. (1999). Community and population health (8th ed.). New York: McGraw-Hill

90

UNIT 6 AMALAN PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


HASIL PEMBELAJARAN
1. Pelajar dapat menjelaskan definisi dan tujuan penilaian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan; 2. Pelajar dapat menjelaskan definisi dan konsep pentaksiran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan; 3. Pelajar dapat mengenal pasti kaedah pelaksanaan amalan pentaksiran bagi mencapai matlamat Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan; dan 4. Pelajar dapat mengenal pasti organisasi standard kurikulum berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

Transformasi Kurikulum yang melibatkan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan disusun dalam bentuk yang modular. Oleh kerana pelaksanaannya berdasarkan standard kandungan (standard based), bukan lagi secara berdasarkan hasil (outcome based), maka elemen yang amat penting untuk dilaksanakan adalah melalui pentaksiran. Cuba anda fikirkan, mengapa amalan pentaksiran begitu penting bagi merealisasikan cabaran Transformasi Kurikulum khususnya bagi mata pelajaran PendidikanJasmani dan Pendidikan Kesihatan.

PENGENALAN
Penilaian merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan. Penilaian perlu dirancang dengan teliti dan dikendalikan oleh guru di peringkat sekolah secara formal atau tidak formal. Penilaian boleh dibuat secara pemerhatian, penulisan dan lisan. Guru juga membuat pemeriksaan fizikal secara berkala. Menurut Bhasah (2007), penilaian adalah satu proses yang sistematik dalam pengumpulan dan analisis data untuk menentukan sama ada sesuatu objektif itu telah tercapai atau belum untuk membolehkan sesuatu pertimbangan atau keputusan dibuat. Oleh itu, penilaian Pendidikan Kesihatan adalah satu proses untuk mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid-murid secara menyeluruh berasaskan matlamat dan objektif mata pelajaran Pendidikan Kesihatan.

TUJUAN PENILAIAN
Mengikut Rohani Abdullah (2004), tujuan penilaian adalah untuk: (i) Mengesan Perkembangan Murid secara Menyeluruh Segala aktiviti fizikal, kognitif, bahasa, kreativiti dan kerohanian dapat dilaksanakan dengan lancar jika pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak itu normal. Walau 91

bagaimanapun guru seharusnya dapat mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai kesulitan pembelajaran dalam aspek tertentu. Guru boleh merujuk dan berkerjasama dengan pakar kesihatan supaya bantuan dapat diberi pada peringkat awal lagi. (ii) Melihat Perubahan pada Perkembangan Setiap Murid Tidak semua kanak-kanak dapat menerima maklumat baru ketika guru mengajar. Oleh itu guru hendaklah membuat beberapa pemerhatian bagi melihat tahap penerimaan maklumat baru serta perubahan kemahiran yang dicapai oleh setiap kanak-kanak. Membuat Perancangan Aktiviti Selepas memerhati kanak-kanak melakukan aktiviti yang diberikan, guru dapat mencadangkan beberapa aktiviti lain dalam membentuk aktiviti bimbingan dan pengayaan. Aktiviti kelas boleh dijadikan sebagai aktiviti beberapa kumpulan kecil. Meneliti Keberkesanan Aktiviti, Rutin dan Strategi yang Digunakan Respon kanak-kanak semasa aktiviti dan rutin harian dijalankan memberi gambaran berkenaan status penerimaan. Guru perlu membuat pengubahsuaian daripada segi strategi untuk mencapai pembelajaran yang dikehendaki. Mempelajari Keperluan Setiap Murid Setiap kanak-kanak mempunyai keunikan tersendiri dan kadar perkembangan mereka berbeza. Oleh itu, guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanak-kanak dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Potensi yang ada pada kanak-kanak itu juga dapat dipertingkatkan. Menyelesaikan Sesuatu Masalah Guru dapat memerhati tingkah laku kanak-kanak dengan lebih jelas semasa dia berada di sekolah. Kanak-kanak dapat mengatasi tiada kawan contohnya apabila guru memberi peluang, masa dan bimbingan kepada mereka.

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii) Memberi Laporan yang Tepat kepada Ibu bapa Setiap catatan yang dibuat berkenaan perubahan tingkah laku dan hasil kerja kanakkanak merupakan bukti yang kukuh. Rekod prestasi perkembangan ini dapat dibincangkan bersama ibu bapa sekurang-kurangnya dua kali setahun. (viii) Memberi Laporan kepada Pakar Kanak-kanak yang mempunyai masalah dari segi kesihatan seperti lambat daripada segi perkembangan bahasa boleh dirujuk kepada pakar yang berkaitan. Perkara ini dapat diatasi jika diberi bantuan di peringkat awal. (ix) Menghargai Hasil Kerja Murid Kanak-kanak diberi peluang membuat refleksi atau menceritakan semula apa yang telah dia hasilkan. Dengan cara begini mereka merasakan hasil kerjanya dihargai. Secara langsung ini dapat meningkatkan keyakinan diri mereka kerana pencapaian diukur dan dibandingkan dengan pencapaian yang lampau. Membuat Tindakan Susulan Serat Merta Bagi menggalakkan kanak-kanak menjalankan aktiviti, guru boleh memberi ganjaran serta merta dalam bentuk pujian, senyuman, pelukan dan tepukan atau sentuhan. Teguran yang positif serta membina dapat menyedarkan murid berkenaan perlakuannya. Kaedah Penilaian

(x)

(xi)

92

Penilaian ke atas perubahan tingkah laku kanak-kanak dapat dilakukan secara pemerhatian dan juga pada hasil kerja mereka. (xii) Pemerhatian Pemerhatian yang dilakukan oleh guru adalah satu cara untuk mengumpul maklumat. Guru perlu ada kemahiran memerhati serta prihatin pada apa yang berlaku pada setiap kanak-kanak. Setiap gerak geri, tindak balas serta reaksi yang dilihat dan didengar semasa murid melakukan aktiviti secara berkumpulan ataupun individu memberi maklumat penting berkenaan perkembangan murid itu. Gambaran ini kemudiannya direkod secara sistematik supaya pengisiannya jelas, tepat dan lengkap. Pemerhatian boleh direkodkan dengan menggunakan kaedah seperti: a. Rekod Anekdot Rekod anekdot merupakan penulisan yang ringkas, tepat dan padat mengenai peristiwa atau perubahan perkembangan yang signifikan berlaku pada seseorang murid. Guru boleh menerangkan peristiwa, tingkah laku atau insiden dengan perkataan atau menggunakan gambar. Oleh itu, guru perlu sediakan buku kecil atau helaian kertas dan diletakkan pada tempat yang mudah dicapai. Maklumat yang perlu ada dalam rekod ialah nama kanak-kanak, tarikh, masa, tempat, peristiwa yang berlaku, ulasan guru dan cadangan atau tindakan guru. Guru dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai supaya dapat membantu murid itu. Rekod Pensampelan Masa Rekod pensampelan masa ini digunakan bagi mencatat pemerhatian ke atas tingkah laku kanak-kanak dalam satu jangka masa. Guru mengenal pasti kanak-kanak yang akan diperhatikan dalam satu tempoh masa. Pemerhatian dibahagikan kepada beberapa segmen masa dan kekerapan berlakunya tingkah laku itu dicatat secara berterusan dan diambil tindakan. Senarai Semak Walaubagaimana pun pemerhatian adalah lebih bermakna apabila guru dapat mengaitkan perubahan tingkah laku kanak-kanak dengan hasil pembelajaran seperti yang ditetapkan. Oleh itu, guru boleh menyediakan satu senarai hasil pembelajaran dan digunakan sebagai alat atau instrumen semakan semasa membuat pemerhatian untuk setiap murid. Senarai hasil pembelajaran hendaklah mengambil kira domain kognitif, afektif dan psikomotor. Senarai semak ini dapat menyatakan sama ada murid itu boleh atau tidak boleh, mencapai atau tidak mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Gambaran yang diperoleh ini tidak jelas bagi menggambarkan pencapaian murid itu. Ada juga kalangan guru menggunakan skala pengelasan iaitu belum menguasai, baik, cemerlang bagi memberi gambaran yang lebih jelas berkenaan pencapaian murid itu.

b.

c.

93

Rajah 6.1 Proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tugas guru Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tidak terbatas kepada melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran sahaja (Rajah 6.1), tetapi bertanggungjawab terhadap kehendak dan matlamat hasrat pendidikan di Malaysia. Guru Pendidikan Kesihatan perlu mengamalkan proses pentaksiran agar penilaian yang dilaksanakan di sekolah lebih berkesan, menyeluruh, holistik dan bersepadu seiring dengan Fasafah Pendidikan Kebangsaan. Pentaksiran boleh didefinisikan sebagai satu proses mengumpul dan mengorganisasi maklumat tentang tahap kemajuan pembelajaran pelajar. Maklumat diperolehi dari pelbagai teknik (mengkaji, meneliti dan menguji) dan sumber melalui proses pengukuran secara berterusan. Dalam konteks guru, pentaksiran melibatkan proses mengumpul maklumat, mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan, pencapaian pembelajaran pelajar dan menjangkau unsur penggredan. Dalam konteks pelajar, pentaksiran boleh menjelas dan menggambarkan pencapaian sebenar pelajar (apa yang pelajar perlu tahu dan boleh lakukan dalam tugasan belajarnya).

KONSEP PENTAKSIRAN
Menurut Jamil (2008), bagi mendapatkan maklumat yang lengkap dan holistik berkaitan dengan perkembangan dan peningkatan potensi individu seorang insan maka pentaksiran adalah penyelesaiannya. Payne (2003), mencadangkan agar guru perlu menilai kembali proses penilaian yang dilaksanakan secara konvesional (kaedah peperiksaan) kepada amalan pentaksiran yang dapat menilai pelajar secara mendalam dan berkesan di sekolah. Perubahan daripada memberi penekanan kepada peperiksaan yang berasaskan kandungan (content based) kepada pentaksiran perlakuan yang lebih berasaskan kemahiran (skill based) bagi domain psikomotor dan afektif manakala daripada yang bersifat ujian pencapaian (achievement test) kepada yang bersifat ujian kebolehan am (general ability test) bagi domain kognitif.

94

Pentaksiran seharusnya menjadi satu kaedah penilaian yang mampu menilai kebolehan pelajar berdasarkan kepada domain psikomotor, kognitif dan afektif secara menyeluruh, bersepadu dan berkesan khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan.

Ciri-Ciri Pentaksiran Terdapat ENAM ciri-ciri pentaksiran iaitu: I. Menekankan perkembangan individu; II. Berdasarkan kepada kemampuan pelajar dan bukan untuk perbandingan antara pelajar; III. Menggalakkan penilaian kendiri dengan melatih pelajar menilai kemajuan sendiri secara berterusan; IV. Mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh dari aspek intelek, rohani, emosi, fizikal dan sosial; V. Penilaian menyeluruh melibatkan domain kognitif (pengetahuan), psikomotor (kemahiran) dan afektif (nilai murni); dan VI. Melibatkan perkembangan model insan. Matlamat utama pentaksiran adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran pelajar disamping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. Manakala tujuan pentaksiran adalah (i) mengesan perkembangan pemahaman, sikap dan kemahiran pelajar secara menyeluruh; (ii) mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar dalam pembelajaran lebih awal dari masa ke semasa; (iii) merekodkan kemajuan pembelajaran pelajar; (iv) mengkaji keberkesanan kaedah pengajaran; dan (v) memantau kesesuaian penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran.

95

Pentaksirann

Tradisional Autentik

Alternatif Perlakuan

Rajah 6.2 Kerangka Konsep Pentaksiran Rajah 6.2, menunjukkan kerangka konsep pentaksiran yang dibahagikan kepada dua iaitu pentaksiran tradisional dan pentaksiran alternatif. Pentaksiran tradisional berbentuk ujian bertulis, amali dan kecergasan bertujuan untuk mengkaji serta menilai pengetahuan dan kemahiran dalam bentuk pemberian gred. Kelemahan pentaksiran tradisional adalah ia tidak menjelaskan bagaimana pelajar dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran melalui gred yang mereka perolehi. Ujian yang dijalankan tidak menyediakan maklumat tentang penambahbaikan dalam proses pembelajaran. Oleh itu, pelajar dilihat seolah-olah bertanding sesama sendiri bagi memperoleh gred yang dikehendaki. Pentaksiran alternatif mempunyai format tersendiri untuk menguji pelajar pada aras yang paling rendah sehingga aras yang tertinggi dalam konteks pemikiran dan penaakulan. Pelajar dikehendaki memberikan jawapan secara bertulis, lisan atau perlakuan kemahiran dan dikehendaki menunjukkan hasil kerja yang telah dilakukan dalam satu tempoh masa yang ditetapkan. Pentaksiran alternatif berbentuk ujian bertulis, perlakuan kemahiran, kecergasan yang melibatkan skala kadar ukuran (rating scales), senarai semak, skoran rubrik, log pembelajaran, portfolio, esei, pameran, eksperimen dan juga beberapa bentuk pentaksiran lain. Tujuan pentaksiran ini adalah untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk keadaan sebenar yang berkaitan dengan pengalaman pembelajaran pelajar. Ia juga mampu mengukur secara langsung apa yang pelajar perlu tahu dan boleh lakukan dalam situasi kehidupan sebenar serta menekankan kepada proses pemikiran aras tinggi dan melibatkan aktiviti kolaboratif. Pelajar juga boleh menilai kerjanya sendiri dan memahami bagaimana untuk meningkatkan lagi pencapaian pembelajarannya. Pentaksiran autentik adalah berbentuk tugasan (task) menilai prestasi atau persembahan perlakuan (performance) pelajar secara langsung dalam konteks yang spesifik dan pada situasi sebenar. Pelajar dikehendaki memperlihatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran sukan dalam aktiviti tugasan belajar. Pemerhatian guru dijalankan secara keseluruhan pembelajaran melalui situasi sebenar (real life) dan tumpuan penekanan penilaian adalah kepada proses pembelajaran berbanding dengan hasil yang diperolehi. Contoh pentaksiran ini adalah menilai kecekapan kemahiran pelajar dalam tajuk pertolongan cemas (kemahiran TOTAPS). Menurut Linn & Gronlund (1992), pentaksiran perlakuan kadang-kadang disebut sebagai pentaksiran autentik atau pentaksiran alternatif. Pentaksiran alternatif kurang memberi penekanan kepada ujian kertas dan pensil manakala pentaksiran autentik lebih kepada penilaian aplikasi dan amali terhadap sesuatu tugasan yang dilakukan di dalam keadaan sebenar. Oleh itu, dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan pentaksiran perlakuan adalah sangat sesuai bagi menilai pencapaian pelajar bagi domain psikomotor dan afektif.

96

Pentaksiran perlakuan (performance) melibatkan perlaksanaan sesuatu aktiviti seperti melakukan tunjuk cara atau demonstrasi sesuatu kemahiran dengan tumpuan kepada menghasilkan sesuatu produk atau membuat projek. Contoh pentaksiran ini adalah seperti menyediakan portfolio (penulisan, esei, lisan, pameran, eksperimen, portfolio, brosur, phamplet, soal jawab berstruktur dan sebagainya). Pelajar dikehendaki menerangkan perlakuan atau tunjuk cara sesuatu kemahiran, projek, produk atau portfolio. Pentaksiran mempunyai format tersendiri untuk menguji murid-murid dari aras yang paling rendah di mana pelajar dikehendaki memberikan jawapan secara bertulis atau lisan sehingga kepada aras pelajar dikehendaki menunjukkan hasil kerja yang telah dilakukan dalam satu tempoh masa yang telah ditetapkan. Seseorang guru akan melihat sesuatu aktiviti murid-murid dan kemudiannya membuat penilaian terhadap kualiti aktiviti berkenaan. Bagi memudahkan guru membuat pentaksiran ke atas pelajar, maka aktiviti berkenaan haruslah mengandungi tugasan dan kriteria bagi tugasan berkenaan.

Dalam kumpulan, bincangkan perbezaan diantara pentaksiran tradisional dengan pentaksiran alternatif.

Kaedah Pentaksiran dalam Pendidikan Kesihatan Dalam membentuk pentaksiran, terdapat LAPAN kriteria asas yang perlu dipertimbangkan iaitu: i. Bermakna; ii. Satu sampel sah yang dapat menyukat prestasi pelajar secara keseluruhan; iii. Penskoran yang autentik berdasarkan ciri-ciri tertentu; iv. Sesuai dengan perkembangan pelajar; v. Suasana yang realistik; vi. Mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan; vii. Pentadbiran ujian yang piawai; dan viii. Keputusan ujian digunakan dan dilaporkan. Dalam proses membina pentaksiran terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan, terdapat LIMA langkah khusus iaitu: i. Tentukan dan kenal pasti tujuan serta objektif pentaksiran. Pertimbangan seharusnya merujuk kepada fokus dan objektif pembelajaran, tahap dan kapisiti pelajar serta persekitaran dan suasana belajar; ii. Pilih teknik pentaksiran yang sesuai sama ada ujian bertulis, senarai semak, penulisan jurnal, soal selidik, pemerhatian ataupun temubual; iii. Bina carta rubrik dan data skor melalui sistem poin atau nilai bernombor, senarai semak, skala kadar analitik atau rubrik umum; iv. Melaksanakan pentaksiran dan laporan skor pencapaian tugasan di mana keperluan kepada menyemak dan memeriksa jawapan pentaksiran, memberi maklumbalas tahap pencapaian sama ada memenuhi kriteria pentaksiran dan memberi peluang kepada pelajar membaiki tahap pencapaian; dan v. Menilai dan memurnikan teknik pentaksiran di mana keperluan kepada memperbaiki arahan atau maklumat yang kurang jelas, bahan atau alatan yang kurang menepati kehendak objektif pentaksiran, kesesuaian dan ketepatan teknik pentaksiran, kebolehpercayaan pentaksiran dan adakah teknik pentaksiran memberi pembelajaran kepada pelajar. Terdapat LAPAN prinsip yang perlu dipatuhi di dalam mengukur pembelajaran pelajar dalam pentaksiran iaitu: 97

i. Mengukur perlakuan pelajar; ii. Menepati apa yang hendak diukur; iii. Mengukur pencapaian pelajar dalam satu jangka masa; iv. Berterusan dan berkaitan dengan pengajaran; v. Menjadi panduan terhadap pengajaran di masa depan, vi. Fokus kepada pembelajaran; vii. Melibatkan penilaian daripada pelajar dan ibubapa; dan viii. Mengambil kira keperluan pelajar dari awal dan bukannya di akhir pelajaran. Garis panduan (tips) yang membantu guru dalam pelaksanaan pentaksiran Pendidikan Kesihatan iaitu: i. Perlu jelas tentang apa yang hendak ditaksirkan; ii. Tahu mengapa perlu mentaksir, iii. Pentaksiran mestilah menunjukkan pembelajaran dan pelajar tahu apa yang perlu dilakukan; iv. Berkongsi maklumat bersama pelajar, pentadbir, guru-guru dan ibu bapa; v. Mulakan dengan kumpulan kecil terlebih dahulu; vi. Mesti jelas dengan kriteria menilai; vii. Pentaksiran boleh kepada hasil, perlakuan dan proses; viii. Pentaksiran autentik yang sebenar adalah yang terbaik; ix. Kepelbagaian jenis pentaksiran; x. Melibatkan pelajar dalam membuat pentaksiran; dan xi. Perlu bantuan guru kelas ketika membuat pentaksiran. Aspek Penting Membuat Analisis Tugasan Menurut Bhasah (2007), terdapat SEMBILAN aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam proses membuat analisis terhadap tugasan murid-murid iaitu: i. Membentuk simulasi yang menggambarkan prestasi keseluruhannya setepat yang mungkin; ii. Tetapkan unsur-unsur dalam tugasan yang relevan kepada kualiti prestasi. Unsurunsur ini terdiri daripada: Kepantasan prestasi Ketepatan prestasi Bilangan dan kesungguhan ralat prosedur Ralat dalam arahan Perbezaan dalam pemilihan alat atau perkakasan yang sesuai. Usaha yang ekonomi Masa yang diperuntukan; iii. Memilih unsur untuk pemerhatian; iv. Membina kriteria dalam piawaian; v. Menilai unsur-unsur berkenaan dengan mempertimbangkan sama ada perlu ketepatan, boleh dipercayai dan sah pengukurannya; vi. Membentuk program latihan yang boleh dipercayai untuk perkadaran atau penskoran; vii. Memilih unsur yang memerlukan masa dan perbelanjaan yang minimum; viii. Menggunakan pentaksiran untuk memurnikan pentaksiran dan memperbaiki kurikulum; dan ix. Memberikan maklumbalas kepada pemegang stake-holder yang berkenaan.

98

Kriteria Pemilihan Tugasan Wiggins (1992) telah menggariskan sembilan kriteria asas dalam pembentukan pentaksiran iaitu (i) tugasan mestilah bermakna dan sesuai diuji; (ii) mestilah satu sampel yang sah dan dapat mengukur prestasi pelajar secara keseluruhan; (iii) kriteria penskoran mestilah autentik dengan memberikan penetapan skor bagi skala tertentu; (iv) piawaian untuk penetapan skor haruslah bertepatan dan sesuai dengan taraf perkembangan pelajar; (v) rubrik penskoran mestilah mewakili trait yang terdapat dalam perlaksanaan perlakuan sebenar; (vi) suasana mestilah realistik dan menghampiri keadaan sebenar; (vii) tugasan mestilah mempunyai kesahan; (viii) penskoran mempunyai kebolehpercayaan; dan (ix) keputusan pentaksiran mestilah dapat diguna dan dilaporkan. Menurut Bhasah (2007), terdapat ENAM kriteria yang boleh digunakan untuk menilai sesuatu tugasan pentaksiran iaitu: i. Padankan ketepatan dengan kehendak pengajaran; ii. Tentukan kandungan dan kemahiran yang dijangkakan boleh dicapai oleh muridmurid; iii. Beri peluang kepada murid-murid menunjukan kecekapan dan kebolehan mereka; iv. Membuat pentaksiran yang mempunyai berbagai-bagai tujuan; v. Memastikan tugasan adalah autentik yang menggambarkan keadaan yang sebenar; dan vi. Memberikan pendekatan dari berbagai-bagai disiplin. Rubrik Penskoran Pentaksiran memerlukan skala rubrik sebagai rujukan penilaian berdasarkan kemahiran yang ditentukan dan senarai semak bagi menghuraikan perlakuan bagi setiap tahap (Marzano, Pickering & McTighe, 1993). Menurut Bhasah (2007), rubrik penskoran merupakan satu panduan atau format untuk melakukan satu pentaksiran bagi sesuatu perkara dan menjelaskan tentang penskoran bagi sesuatu tahap pencapaian. Menurut Popham (1997), skala rubrik mengandungi tiga ciri penting iaitu kriteria penilaian, huraian yang berkualiti dan strategi pemarkahan. Kriteria penilaian digunakan bagi mengenal pasti tahap perbezaan kemahiran yang dipersembahkan oleh pelajar dan ia merupakan huraian yang spesifik mengenai apa yang hendak diukur (Quellmalz, 1991). Terdapat enam ciri kriteria penilaian iaitu (i) signifikan, konten kandungan yang spesifik dan strategi bagi menilai prestasi; (ii) ketepatan; (iii) menyeluruh; (iv) julat perbezaan setiap tahap; (v) mudah digunakan dan jelas terhadap guru, pelajar, ibubapa dan masyarakat; dan (vi) berguna meningkatkan kualiti prestasi. Pemerhatian adalah kaedah yang biasa dilakukan oleh guru dalam pentaksiran. Guru memerhatikan dan membuat penilaian semasa latihan kemahiran. Jika dilakukan secara sistematik iaitu terancang dan menggunakan borang skor penilaian, guru mampu menilai pelajar berkaitan kemahiran dan seterusnya memberikan gred berdasarkan pencapaian sebenar pelajar. Berikut adalah contoh skala rubrik pentaksiran pembelajaran afektif bagi permainan bola baling pula melibatkan nilai permainan bersih terdiri daripada dua sub nilai iaitu mematuhi peraturan dan mematuhi undang-undang (Norkhalid & Julismah, 2011). Kaedah pemerhatian guru digunakan berdasarkan taksonomi Krathwohl et al. (1964) dengan menggunakan skor pemeringkatan dengan pecahan rubrik seperti Jadual 6.1.

99

JADUAL 6.1 Skoran Rubrik Pentaksiran Afektif Permainan Bola Baling Skala Aras 5 Membina Perwatakan Kriteria Pentaksiran Membina perwatakan nilai Mengorganisasikan nilai Menghargai nilai Bertindakbalas terhadap nilai Menerima nilai Mengorganisasikan nilai Menghargai nilai Bertindakbalas terhadap nilai Menerima nilai Menghargai nilai Bertindakbalas terhadap nilai Menerima nilai Bertindakbalas terhadap nilai Menerima nilai Menerima nilai

4 Mengorganisasi

3 Menghargai 2 Bertindak balas 1 Menerima

Dalam kumpulan, bincangkan kepentingan amalan pentaksiran dalam Pendidikan Kesihatan ke arah kejayaan program Transformasi Kurikulum Kebangsaan.

ORGANISASI STANDARD KURIKULUM BERDASARKAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


Standard Kurikulum Pendidikan Kesihatan digubal dengan menetapkan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Tujuan utama Standard Kurikulum Pendidikan Kesihatan digubal dengan menetapkan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Ekuati bermaksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama manakala kualiti bermaksud semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Justeru itu, kurikulum berasaskan standard memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Jadual 6.2 menunjukan Pernyataan Standard berdasarkan Band bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun 1.

100

Jadual 6.2 Huraian Band dan Pernyataan Standard Band 6 Tahu, Faham, Boleh Buat Dengan Beradab Mithali 5 Tahu, Faham, Boleh Buat Dengan Beradab Terpuji 4 Tahu, Faham, Boleh Buat Dengan Beradab 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 2 Tahu dan Faham 1 Tahu Pernyataan Standard Mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran kehidupan seharian, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamakan gaya hidup sihat Mempunyai kemahiran berkomunikasi, empati dengan orang lain dan berupaya mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif dan sihat Boleh memperkembangkan aspek penjagaan diri serta pengurusan mental, emosi, dan sosial terhadap keluarga dan masyarakat serta memainkan peranan mengawal aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran Memahami kepentingan dan boleh mengurus penjagan diri, pengurusan mental, emosi dan sosial serta kesihatan dan keselamatan diri Memahami aspek kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran Mempunyai pengetahuan tentang asas kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran

Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Standard Kandungan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Standard yang ditetapkan mesti dilaksanakan, dicapai oleh murid dan mesti ditaksir. Pendekatan menggunakan standard menuntut guru untuk lebih bertangungjawan ke atas pencapaian murid. Band merupakan label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Standard pula merupakan satu penyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.

Penilaian dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah


Berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, penilaian dilaksanakan melalui LIMA kaedah iaitu: i. Pemerhatian dan penilaian berterusan; ii. Penilaian fizikal secara berkala; iii. Penilaian hasil kerja; iv. Senarai semak; dan v. Lisan. Kekerapan penilaian dilaksanakan oleh guru adalah dijalankan sepanjang masa di dalam waktu pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan. Penilaian yang dilaksanakan juga adalah berdasarkan kepada EMPAT ciri-ciri yang telah dikenal pasti. Antara ciri-ciri penilaian dalam KSSR adalah seperti berikut: i. Penilaian dilaksanakan seara menyeluruh; ii. Perkara yang dnilai merangkumi penguasaan pengetahuan, penerapan sikap, penguasaan kemahiran, status kesihatan dan amalan harian; 101

iii. Critirion-based evaluation dan bukan perbandingan antara murid; dan iv. Proses dan kaedah penilaian tidak terlalu rumit. Penilaian Pendidikan Kesihatan adalah dirancang dan dikendalikan oleh guru di peringkat sekolah. Adalah diharapkan hasil daripada proses penilaian yang telah dijalankan dapat digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid dan seterusnya dapat memperbaiki proses pengajaran guru. Pelaporan perlu dibuat di peringkat sekolah untuk memberikan maklum balas kepada mrid, ibu bapa dan guru lain.

Huraikan LIMA kepentingan amalan pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan agar perlaksanaannya dapat memenuhi kehendak dan dapat merealisasikan Transformasi Kurikulum. 6. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 7. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 8. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 9. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 10. __________________________________________________________ __________________________________________________________

PENUTUP
Penggunaan amalan pentaksiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan perlu dilaksanakan agar guru dapat menilai pelajar secara menyeluruh dari aspek domain kognitif, psikomotor dan afektif. Peranan utama guru adalah mengembang dan mempertingkatkan prestasi pelajar dalam ketiga-tiga domain ini. Pelajar pula perlu diberi ruang dan peluang bagi menguasai pengetahuan, kemahiran, amalan nilai murni melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang mantap. Penilaian tahap penguasaan pelajar dalam pelbagai aspek seharusnya dapat dinilai secara adil dan telus berdasarkan tahap pencapaian sebenar mereka. Amalan ini dapat dilaksanakan melalui proses pentaksiran alternatif yang standard, piawai dan berterusan sesuai dengan iklim sekolah.

KATA KUNCI
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pentaksiran 102

Rubrik Band

PENILAIAN KENDIRI
1. Jelaskan definisi dan tujuan penilaian Pendidikan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. 2. Nyatakan definisi dan konsep pentaksiran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. 3. Apakah kaedah pelaksanaan amalan pentaksiran bagi mencapai matlamat Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan? 4. Kenalpasti organisasi standard kurikulum berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

RUJUKAN
Bhasah Abu Bakar (2007). Pengujian, pengukuran dan penilaian pendidikan. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn. Bhd. Jamil Admin (2008). Peperiksaan vs pentaksiran. Diperoleh Oktober 29, 2009 http://www.com.my/tutor/dunia.asp Krathwohl, D. R., Bloom, B.S., & Masia, B. B. (1964). Taxonomy of educational objectives the classification of educational goals, handbook II: Affective New York: David McKay Company, Inc. Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (1992). Measurement and evaluation in teaching (7th ed.). New York: MacMillan. Marzano, R. J., Pickering, D., & McTighe, J. (1993). Assessing student outcomes. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Norkhalid Salimin & Julismah Jani (2011). Pentaksiran komprehensif kagi permainan bola baling dalam pendidikan jasmani. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Jasmani 2011, Pendidikan Jasmani Dan Sukan: Ke Arah Paradigma Baharu, 29 Jun 2011, Ipg Kampus Sultan Mizan, Terengganu. daripada

domain.

27-

Payne, D. A. (2003). Applied educational assessment (2nd ed.). CA: Wadsworth Publishing Company. Quellmalz, E. S. (1991). Developing criteria for performance assessments: The missing link. Applied Measurement in Education, 4(4), 319-331. Popham, W. J. (1997). Whats wrong and whats right with rubrics. Educational Leardership, 55(2), 72-75. Rohani Abdullah (2004). Panduan pendidikan kesihatan prasekolah: Cabaran kualtiti. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Wiggins, G. (1992). Creating test worth taking. Educational leardership, 49(8), 26-33.

103

UNIT 7 SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (SPPK) DALAM TRANSFORMASI PENDIDIKAN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran ini nanti pelajar dapat: 1. Menjelaskan definisi Penilaian Berasaskan Sekolah, Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani. 2. Menghuraikan kepentingan sistem Penilaian Berasaskan Sekolah.. 3. Membincangkan keperluan transformasi dalam konteks penilaian dan pentaksiran. 4. Merancang aktiviti pentaksiran yang bersesuaian dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah.

PENGENALAN
Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah . PBS dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajara di peringkat sekolah rendah yang menggunakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan peringkat menengah yang menggunakan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). KPM mengeluarkan arahan berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil. KP (BPSH SPDK) 201/005/01/Jld.( ) dan KP (BPSHSPDK) 201/005/01/Jld.( ) bertarikh Januari 2011 bagi melaksanakan PBS di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah. Pelaksanaan PBS sekolah rendah bermula dengan murid Tahun 1 pada tahun 2011. Pelaksanaan PBS di sekolah rendah.Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (Psi).

PENTAKSIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM (PAJSK)

JASMANI,

SUKAN

&

Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah untuk mengukur dan menilai prestasi, penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani, kesihatan,sukan dan kokurikulum. Dalam pelaksanaan PAJSK, setiap murid dikehendaki melibatkan diri dalam aktiviti yang dirancang dan ditetapkan oleh guru berkenaan sama ada di dalam atau di luar bilik darjah mengikut keupayaan murid dan kesesuaian sesuatu aktiviti tersebut. PAJSK merangkumi pentaksiran berdasarkan aspek-aspek Sukan, Kokurikulum, Ekstrakurikulum, Pendidikan Jasmani; dan Pendidikan Kesihatan. 104

Panduan instrumen pentaksiran PAJSK disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (KPM) dengan kerjasama badan-badan atau agensi professional yang berkaitan mengikut kepakaran masing-masing. Instrumen tersebut ditadbir dan dikendalikan oleh guru berkenaan di peringkat sekolah. Murid Tahap 1 (Tahun 1 3) diukur dan dinilai hanya aspek perkembangan fizikal dan kecerdasan serta penjagaan kesihatan. Manakala untuk murid Tahap 2 (Tahun 4 6) dan Sekolah Menengah, aspek sukan, kokurikulum, ekstrakurikulum, pendidikan jasmani dan kesihatan diambil kira dalam pengukuran dan penilaian. Pendokumentasian PAJSK dapat memberi gambaran menyeluruh tentang tahap perkembangan murid dalam penguasaan ilmu dan penghayatan nilai-nilai teras (core values) yang dipupuk melalui proses pendidikan seperti berikut: Berketrampilan; Berinovasi; Berakhlak mulia; Bertanggungjawab; Bersikap patriotik; dan Keusahawanan.

PAJSK akan dilaksanakan kepada semua murid Tahun Satu mulai sesi persekolahan Tahun 2011 dan murid Tingkatan Satu mulai sesi persekolahan Tahun 2012 bertujuan untuk: Mengukur kecergasan dan kesihatan murid dalam pelbagai aktiviti jasmani; Mengukur penyertaan, penglibatan dan prestasi murid dalam pelbagai aktiviti kokurikulum dan ekstrakurikulum; dan Instrumen dan panduan pentaksiran sedia ada dimantapkan oleh Lembaga Peperiksaan bersama organisasi yang berkenaan berdasarkan bidang kepakaran masing-masing.

Aktiviti Jasmani diukur berdasarkan Standard Prestasi Jasmani iaitu: Panduan Pentaksiran Aktiviti Pendidikan Jasmani; Format Pelaporan Body Mass Index (BMI); Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK); dan Standard Kriteria Penjagaan Kesihatan.

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI


Aktiviti Jasmani adalah aktiviti melibatkan pergerakan tubuh badan yang ada kaitannya dengan perkembangan fizikal dan kesihatan badan. Pentaksiran Aktiviti Jasmani (PAJ) pula adalah proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan murid. Melalui pelbagai aktiviti PAJ, maklumat tentang kecerdasan dan kesihatan murid dapat dikumpul. Setakat ini PAJ ditadbir ke atas murid tahap 1 di sekolah rendah. PAJ ditaksir secara formatif, iaitu pentaksiran dilakukan sepanjang proses pembelajaran, melalui pemerhatian oleh guru dan rakan sebaya. Kemahiran dan kebolehan murid sama ada yang wujud secara semula jadi (innate), atau yang diperoleh (acquired) melalui aktiviti latihan dan gerak kerja yang boleh dilihat melalui pergerakan atau perlakuan, akan ditaksir melalui PAJ. Aspek jasmani yang tidak boleh dilihat seperti pengetahuan, pemikiran dsb. tidak ditaksir melalui PAJ tetapi boleh menggunakan kaedah pentaksiran yang lain seperti Pentaksiran Psikometrik melalui komponen Pintar Jasmani. 105

PAJ menjurus kepada pentaksiran holistik yang berupaya meningkatkan kualiti murid dari segi binaupaya insan (human capacity building) dalam era globalisasi, memberi tumpuan bukan hanya kepada keupayaan kognitif tetapi juga kekuatan dalaman yang boleh memastikan kebolehdidikan (educability), kebolehlatihan (trainability), kebolehkerjaan (employability) dan kebolehpasaran (marketability) yang tinggi pada masa akan datang.

Tujuan Pentaksiran Aktiviti Jasmani


Di akhir pentaksiran, PAJ menyediakan peluang kepada Murid Tahap 1 untuk mencapai tujuan berikut: 1. Aktiviti Jasmani: a. melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul. b. mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor. c. membina kecekapan semasa menggabungkan kemahiran dengan pelbagai variasi pergerakan. d. memerihal pergerakan dan kemahiran motor yang dilakukan berdasarkan prinsip mekanik. e. membina tahap kecergasan berasaskan kesihatan yang optimum. f. melibatkan diri dalam aktiviti fizikal secara berkala. g. mengetahui kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala. h. mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. i. mempamerkan kemahiran insaniah yang sesuai dalam aktiviti fizikal. j. melaksanakan aktiviti dalam suasana yang seronok dan selamat. k. mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal. l. mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan. 2. Kesihatan: a. b. c. d. e. f. g. h. menjaga kebersihan tubuh badan mengambil makanan dan minuman yang cukup, bersih serta selamat mengenali ubat mengurus emosi menghormati diri, ibu bapa, ahli keluarga dan orang lain menjalin perhubungan yang sihat dan berkekalan mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit menjaga keselamatan diri di rumah, sekolah, tempat awam dan tempat permainan

Di akhir pentaksiran, PAJ memberi peluang kepada guru dan ibu bapa untuk mencapai tujuan berikut: i. ii. menjadikan amalan gaya hidup yang sihat dan cergas sebagai budaya hidup kepada murid. merekodkan kemahiran dan kebolehan murid dengan menggunakan instrumen sedia ada yang mudah dilaksanakan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran (P&P).

106

iii. iv.

menghasilkan pelaporan Murid Tahun 1 untuk dijadikan eviden dan dokumentasi bagi membolehkan proses pengukuhan, pengkayaan dan pemulihan ke atas murid dilaksanakan. menjadikan pelaporan sebagai panduan kepada pentadbir sekolah, guru dan ibu bapa dalam usaha penambahbaikan P&P.

Pelaksanaan Pentaksiran Aktiviti Jasmani


1. Melaksanakan pentaksiran secara berterusan sepanjang P&P mengikut kesesuaian guru dan kesediaan murid atau berkala mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah/PPD/JPN. Mentaksir pada bila-bila masa di luar waktu sekolah sewaktu sukan, lawatan, gotongroyong dsb. Menggunakan pelbagai kaedah seperti pemerhatian, soal-jawab, perbualan, kuiz dsb. oleh guru serta rakan sebaya, sama ada secara berkumpulan atau secara individu bersama guru atau murid lain. Melakukan pentaksiran secara berperingkat-peringkat sekiranya bilangan murid dalam satu kelas atau kumpulan adalah besar. Mentaksir beberapa gabungan kemahiran dalam satu aktiviti yang dijalankan. Merekod menggunakan Borang Penskoran Aktiviti Jasmani (BPAJ) dan Borang Penskoran Aktiviti Kesihatan (BPAK) oleh guru yang mengajar Aktiviti Jasmani dan Kesihatan (selepas pemerhatian). Melapor berdasarkan borang-borang tersebut bagi murid Tahap 1 (sekurangkurangnya sekali dalam setahun/satu semester, atau apabila diperlukan oleh murid, ibu bapa atau pentadbir sekolah misalannya apabila murid bertukar sekolah). Mendokumentasikan dalam Portfolio Murid sebagai eviden.

2. 3.

4. 5. 6.

7.

8.

107

Komponen Pentaksiran Aktiviti Jasmani

Pentaksiran Aktiviti Jasmani (PAJ) Tahap 1


Aktiviti Jasmani

Perkembangan Fizikal

Penjagaan Kesihatan

PF1 PF2 PF3

Kecekapan Kemahiran Pergerakan Kecergasan Meningkatkan Kesihatan dan Prestasi Fizikal Kesukanan

PK1 Kesihatan Fizikal PK2 Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial PK3 Kesihatan Persekitaran -

Kekuatan Pentaksiran Aktiviti Jasmani


1. Untuk murid yang tidak hadir, sakit, belum bersedia untuk ditaksir atau belum menguasai sesuatu kemahiran tertentu (dan memerlukan pentaksiran ulangan), guru boleh mentaksir kemahiran tersebut pada masa-masa lain menggunakan aktiviti berbeza yang mempunyai kemahiran sama dengan yang perlu ditaksir. Contoh: Kemahiran menggunting boleh ditaksir melalui kelas lukisan, jahitan, pendidikan jasmani dan kesihatan dsb. 2. Untuk murid kes khas (murid kurang upaya/mempunyai penyakit kronik/penyakit luar biasa), PAJ adalah setakat mengikut kebolehan dan kemampuan murid tersebut. Contoh: Kemahiran melompat murid ini tidak perlu diulang bagi mencapai penguasaan kemahiran seperti mana murid normal. 3. Untuk kemahiran jasmani yang tidak boleh ditaksir menggunakan PAJ, pentaksiran boleh dilakukan menggunakan instrumen Pintar Jasmani di bawah Pentaksiran Psikometrik. Contoh: Untuk menguji kefahaman dan pengetahuan yang tidak boleh ditunjukkan secara pergerakan fizikal atau perlakuan. 4. Untuk murid yang bertukar sekolah, maklumat tentang penguasaan kemahiran murid boleh diketahui seawal mungkin oleh guru baru melalui Pelaporan Murid. 108

CONTOH MODUL PERKEMBANGAN FIZIKAL


Contoh 1: PF1 Konteks Objektif Pentaksiran Kemahiran untuk ditaksir Kecekapan Kemahiran Pergerakan Pergerakan Lokomotor Murid melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul. Di akhir pentaksiran, murid dapat:1.8 melakukan pergerakan berjalan dan berlari. 1.10 melakukan pergerakan lokomotor dalam pelbagai arah, aras, laluan, satah dan kelajuan dengan rakan dan objek. 2.3 menggunakan ruang am dengan pelbagai arah dan aras ruang yang berbeza. 5.4 mematuhi arahan guru dan mengenal peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. (a) Guru menentukan aktiviti yang sesuai untuk menunjukkan pergerakan lokomotor seperti berjalan dan berlari dengan membawa gelung. (b) Murid melakukan pergerakan berjalan biasa dan berlari secara rawak dalam bulatan, zig-zag atau lurus. (c) Murid melakukan pergerakan menukar arah. (d) Murid melakukan pergerakan berjalan lebih laju secara berkumpulan. (e) Murid melakukan pergerakan berlari laju secara kumpulan. (f) Murid mematuhi arahan dan peraturan keselamatan semasa melakukan aktitivi fizikal. [Rujuk rakaman video PF1A1 Lakonan Memandu Kereta] 20 minit (a) Guru memerhati secara am perlaksanaan aktiviti. (Guru mengenal pasti murid yang tidak hadir dan yang belum menguasai kemahiran.) (b) Murid-murid yang belum menguasai kemahiran dibimbing oleh guru sehingga menguasai kemahiran. (c) Guru menerangkan bahawa pergerakan lokomotor adalah satu amalan kecergasan diri, mematuhi arahan dan melakukannya dengan betul dapat menjamin keselamatan diri dan persekitaran. (d) Guru merekodkan hasil pemerhatian dan pentaksirannya dalam borang BPAJ Tahun 1. (e) Murid yang kurang upaya ditaksir mengikut kebolehan, kemampuan dan keperluan mereka. Sesi ini perlu diulang oleh guru sepanjang masa sehingga semua murid menguasai amalan/kemahiran ini. Semua pencapaian murid direkodkan manakala yang tidak hadir, sakit, belum bersedia atau belum menguasai, hendaklah ditaksir semula pada bila-bila masa melalui aktiviti yang sama/berbeza sehingga mencapai objektif. Borang Penskoran Aktiviti Jasmani (a) Dokumen Standard Kurikulum Tahap Satu (b) Modul teras Asas Pendidikan Jasmani 109

Panduan Pelaksanaan Pentaksiran

Contoh Aktiviti Tempoh masa Kaedah Pentaksiran

Kesimpulan

Bahan Pentaksiran Sumber Rujukan:

(c) Laman web Lembaga Peperiksaan http://www.lpm.gov.my Contoh 2: PF1 Konteks Objektif Pentaksiran Kemahiran untuk ditaksir Kecekapan Kemahiran Pergerakan Pergerakan Lokomotor Murid melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul. Di akhir pentaksiran, murid dapat:1.9 melakukan pergerakan berjalan dan berlari. 1.10 melakukan pergerakan lokomotor dalam pelbagai arah, aras, laluan, satah dan kelajuan dengan rakan dan objek. 2.3 menggunakan ruang am dengan pelbagai arah dan aras ruang yang berbeza. 5.4 mematuhi arahan guru dan mengenal peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. (a) Guru menentukan aktiviti yang sesuai untuk menunjukkan pergerakan lokomotor seperti berjalan dan berlari dengan membawa gelung. (b) Murid melakukan pergerakan berjalan biasa dan berlari secara rawak dalam bulatan, zig-zag atau lurus. (c) Murid melakukan pergerakan menukar arah. (d) Murid melakukan pergerakan berjalan lebih laju secara berkumpulan. (e) Murid melakukan pergerakan berlari laju secara kumpulan. (f) Murid mematuhi arahan dan peraturan keselamatan semasa melakukan aktitivi fizikal. [Rujuk rakaman video PF1A1 Lakonan Memandu Kereta] 20 minit (a) Guru memerhati secara am perlaksanaan aktiviti. (Guru mengenal pasti murid yang tidak hadir dan yang belum menguasai kemahiran.) (b) Murid-murid yang belum menguasai kemahiran dibimbing oleh guru sehingga menguasai kemahiran. (c) Guru menerangkan bahawa pergerakan lokomotor adalah satu amalan kecergasan diri, mematuhi arahan dan melakukannya dengan betul dapat menjamin keselamatan diri dan persekitaran. (d) Guru merekodkan hasil pemerhatian dan pentaksirannya dalam borang BPAJ Tahun 1. (e) Murid yang kurang upaya ditaksir mengikut kebolehan, kemampuan dan keperluan mereka. Sesi ini perlu diulang oleh guru sepanjang masa sehingga semua murid menguasai amalan/kemahiran ini. Semua pencapaian murid direkodkan manakala yang tidak hadir, sakit, belum bersedia atau belum menguasai, hendaklah ditaksir semula pada bila-bila masa melalui aktiviti yang sama/berbeza sehingga mencapai objektif. Borang Penskoran Aktiviti Jasmani (a) Dokumen Standard Kurikulum Tahap Satu (b) Modul teras Asas Pendidikan Jasmani (c) Laman web Lembaga Peperiksaan http://www.lpm.gov.my

Panduan Pelaksanaan Pentaksiran

Contoh Aktiviti Tempoh masa Kaedah Pentaksiran

Kesimpulan

Bahan Pentaksiran Sumber Rujukan:

110

CONTOH MODUL PENJAGAAN KESIHATAN


Contoh 1: PK1 Konteks Objektif Pentaksiran Kemahiran untuk ditaksir Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif Murid mengamalkan kebersihan diri, penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. Di akhir pentaksiran, murid dapat:1.2.2 mengamalkan kebersihan diri. 1.3.1 mengamalkan penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. (a) Guru menentukan aktiviti bagi mengenal pasti kebersihan serta penjagaan pakaian dan peralatan murid (baju, seluar, setokin, kasut, sikat dsb.) (b) Murid membuat penilaian dan perbandingan tahap kebersihan pakaian sesama mereka. (c) Murid membezakan gambar-gambar yang menunjukkan tahap kebersihan yang berbeza (sikat, berus gigi, tuala, pakaian dalam, peralatan makan minum dsb.) (d) Murid-murid berbual/berucap/bercerita/menjawab kuiz tentang amalan kebersihan yang perlu dipatuhi dan pentingnya menjaga kebersihan diri setiap hari sama ada di rumah atau di sekolah. [Rujuk Video PK1D1 Permainan Memakai Pakaian Seragam Sekolah] 20 minit (a) Guru memerhati secara am pelaksanaan aktiviti. (Guru mengenal pasti murid yang tidak hadir dan yang belum menguasai kemahiran.) (b) Murid-murid yang belum menguasai kemahiran dibimbing oleh guru sehingga menguasai kemahiran. (c) Guru menerangkan bahawa menjaga kebersihan diri, pakaian dan peralatan yang digunakan adalah penting bagi menghindarkan diri dari sebarang penyakit. (d) Guru merekodkan hasil pemerhatian dan pentaksirannya dalam borang BPAJ Tahun 1. (e) Murid yang kurang upaya ditaksir mengikut kebolehan, kemampuan dan keperluan mereka. Sesi ini perlu diulang oleh guru sepanjang masa sehingga semua murid menguasai amalan/kemahiran ini. Semua pencapaian murid direkodkan manakala yang tidak hadir, sakit, belum bersedia atau belum mengamalkan hendaklah ditaksir semula pada bila-bila masa melalui aktiviti yang sama/berbeza sehingga mencapai objektif. Borang PAJ (a) Dokumen Standard Kurikulum Tahap Satu (b) Modul Teras Asas Pendidikan Jasmani (c) Laman web Lembaga Peperiksaan http://www.lpm.gov.my

Contoh Aktiviti Tempoh Masa Kaedah Pentaksiran

Kesimpulan

Bahan Pentaksiran Sumber Rujukan

Contoh 2: PK1 Kesihatan Fizikal 111

Aktiviti 1 LangkahLangkah

Video PK1D1 Permainan memakai pakaian Seragam Sekolah (a) Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan kecil. (b) Seorang murid dipilih menjadi model bagi setiap kumpulan. (c) Murid dalam setiap kumpulan membuat satu barisan dan model berdiri di hadapan barisan sejauh lebih kurang 25 meter. (d) Guru meniupkan wisel untuk memulakan permainan. (e) Peraturan untuk model: i. berdiri tegak di hadapan. ii. model hanya berpakaian singlet/baju T dan berseluar sekolah. (f) Peraturan untuk ahli kumpulan: Setiap ahli kumpulan akan berlari mengikut giliran menuju kepada model dan memakaikan kelengkapan pakaian sehingga selesai mengikut turutan berikut:- baju sekolah - tali pinggang - tali leher - setokin - kasut (g) Kumpulan yang selesai cepat, lengkap, rapi dan betul adalah pemenang.

PK1 Konteks Objektif Pentaksiran Kemahiran untuk ditaksir Panduan Pelaksanaan Pentaksiran

Kesihatan Fizikal Pemakanan Murid memilih jenis makanan serta mengamalkan amalan pemakanan harian yang bersih, selamat dan berkhasiat. Di akhir pentaksiran, murid dapat:2.1 memilih makanan harian yang sesuai. 2.2 mengamalkan amalan pemakanan yang bersih, selamat dan berkhasiat. (a) Guru memilih aktiviti yang sesuai untuk menjelaskan beberapa jenis makanan bersih, selamat dan berkhasiat. (b) Murid mengenalpasti jenis-jenis makanan yang bersih, selamat dan berkhasiat. (c) Murid memilih jenis-jenis makanan yang sesuai diambil semasa sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. (d) Murid membuat perbandingan antara: - makanan yang bersih dengan yang kotor - makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat - makanan yang selamat dan tidak selamat dimakan (e) Murid-murid menilai amalan pemakanan sesama sendiri semasa di kantin.

Contoh Aktiviti Tempoh Masa

[Rujuk Video PK1D2 Aktiviti Gunting dan Lekat Memilih gambargambar makanan yang berkhasiat] 30 minit

112

Kaedah Pentaksiran

(a)

Kesimpulan

Bahan Pentaksiran Sumber Rujukan

Guru memerhati secara am perlaksanaan aktiviti. (Guru mengenal pasti murid yang tidak hadir dan yang belum menguasai kemahiran.) (b) Murid-murid yang belum menguasai kemahiran dibimbing oleh guru sehingga menguasai kemahiran. (c) Guru menerangkan bahawa amalan makanan yang betul serta makan makanan yang berkhasiat, bersih dan selamat adalah penting untuk kesihatan. (d) Guru merekodkan hasil pemerhatian dan pentaksirannya dalam Borang PAJ Tahun 1. (e) Murid yang kurang upaya ditaksir mengikut kebolehan, kemampuan dan keperluan mereka. Sesi ini perlu diulang oleh guru sepanjang masa sehingga semua murid menguasai amalan/kemahiran ini. Semua pencapaian murid direkodkan manakala yang tidak hadir, sakit, belum bersedia atau belum mengamalkan hendaklah ditaksir semula pada bila-bila masa melalui aktiviti yang sama/berbeza sehingga mencapai objektif. Borang BPAJ (a) Dokumen Standard Kurikulum Tahap Satu (b) Modul teras Asas Pendidikan Jasmani (c) Laman web Lembaga Peperiksaan http://www.lpm.gov.my

113

CONTOH PENTAKSIRAN KESIHATAN TAHUN DUA

MATA

PELAJARAN

PENDIDIKAN

Berikut adalah contoh pentaksiran yang dijalankan bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Dua berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Modul 1: Kesihatan Fizikal

Modul 2: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial

114

115

Modul 3: Kesihatan Persekitaran

Secara individu, pilih satu tajuk yang sesuai dan cuba anda bina satu bentuk pentaksiran bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Dua berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah. 116

PENUTUP
Transformasi dalam penilaian pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan melibatkan perubahan dalam cara menilai pencapaian murid, dengan mengubah penekanan dalam peperiksaan awam daripada terlalu berasaskan kandungan (content based) kepada yang lebih berasaskan kemahiran (skill based) atau daripada yang bersifat ujian pencapaian (achievement test) kepada yang bersifat ujian kebolehan am (general ability test). Tujuan transformasi bukan untuk menghapuskan sama sekali peperiksaan awam seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Peperiksaan seperti itu masih diperlukan kerana kepentingan pendidikan dan sosialnya. Namun, sistem pentaksiran yang berpaksikan peperiksaan sering menimbulkan pelbagai persepsi seperti skop peperiksaan yang sempit dan tumpuan yang lebih terhadap skop itu menyebabkan hasil pentaksiran kurang bermakna berbanding tujuan pendidikan yang luas. Oleh yang demikian perubahan dituntut bagi meluaskan skop pentaksiran agar pendidikan yang dilalui oleh murid menjadi lebih bermakna.

KATA KUNCI
Penilaian Berasaskan Sekolah Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan Pentaksiran Aktiviti Jasmani

PENILAIAN KENDIRI
1. Apakah definisi Penilaian Berasaskan Sekolah, Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani. 2. Huraikan kepentingan sistem Penilaian Berasaskan Sekolah. 3. Bincangkan keperluan transformasi dalam konteks penilaian dan pentaksiran. 4. Rancang aktiviti pentaksiran yang bersesuaian dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah

RUJUKAN
Panduan dan Peraturan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Lembaga Peperiksaan Malaysia. Bengkel Pentaksiran Aktiviti Jasmani (PAJ). www.ppdjempoljelebu.net/index.php?

117

UNIT 8 POLISI DAN PERUNDANGAN KERAJAAN TERHADAP PEMBENTUKAN KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK)
HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir unit ini pelajar akan dapat: 1. Menjelaskan bagaimana sesuatu polisi dan perundangan mempengaruhi pembentukan sesebuah kurikulum. 2. Mengenal pasti apakah polisi (dasar), perundangan dan faktor-faktor lain yang menyebabkan kurikulum PJPK dibentuk atau dikaji semula. 3. Membuat hubungkait keperluan tranformasi pendidikan dengan perubahan dasar. 4. Menyenaraikan ciri-ciri Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang bersesuaian dengan kehendak dasar. 5. Mengenalpasti akta yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

PENGENALAN
Pembentukan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, didalamnya merangkumi perencanaan, penerapan dan penilaian. Perancangan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika penggubal kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan murid. Penerapan kurikulum atau biasa disebut sebagai implementasi kurikulum berusaha mengubah perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Penilaian kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan pencapaian hasilhasil pembelajaran, status pencapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. Dalam pengembangan kurikulum, ianya tidak hanya melibatkan orang yang berkait langsung dengan dunia pendidikan saja, namun di dalamnya melibatkan masyarakat, seperti ahli korporat, ahli politik, persatuan-persatuan ibu bapa dan guru, badan-badan bukan kerajaan (NGOs) serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan. Keragaman sosial, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi memberikan tekanan yang sama, kalau tidak dapat dikatakan lebih kuat dibandingkan perbezaan falsafah, visi, dan teori yang diamalkan oleh para penggubal kurikulum. Perbezaan falsafah, visi, dan teori para penggubal tadi seringkali dapat diselesaikan melalui keperluan serta hasrat sesebuah negara. Kepelbagaian bangsa, agama, sosial, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi adalah suatu realiti dalam kehidupan masyarakat majmuk di negara kita. Realiti tersebut 118

memang berperanan sebagai objek periferal dalam proses pengembangan kurikulum kebangsaan. Kepelbagaian ini mempengaruhi secara langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar, dan kemampuan murid dalam proses pembelajaran serta mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil pembelajaran. Ringkasnya, kepelbagaian itu menjadi suatu variabel bebas yang memiliki sumbangan yang sangat signifikan terhadap keberhasilan kurikulum baik sebagai proses (curriculum as observed, curriculum as experienced, curriculum as implemented, curriculum as reality) serta kurikulum sebagai hasil. Waring (2008) mengemukan peranan keragaman sebagai pemboleh ubah bebas memang berada pada lingkungan sekolah dan masyarakat di mana suatu kurikulum dikembangkan dan diharapkan menjadi pengubah yang signifikan dengan kehendak masyarakat yang dapat nyatakan sebagai perceived needs of a society. Oleh itu, kepelbagaian, budaya, ekonomi, dan aspirasi politik harus menjadi faktor yang diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam pembentukan kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum. Berdasarkan huraian tersebut, maka timbul suatu permasalahan, iaitu faktor apakah yang mempengaruhi pembentukan kurikulum? Unit ini akan membincangkan polisi dan perundangan pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan. Mengetahui faktor yang signifikan dalam menggubal dan mereka bentuk sesuatu kurikulum pendidikan amat berguna kepada guru supaya dapat memahami keperluan dan aspirasi negara dalam usaha untuk melahirkan modal insan cemerlang.

Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa dan agama. Keunikan negara ini menyebabkan wujudnya pelbagai fahaman sama ada dari aspek minda dan rohani, dan juga perbezaan dari aspek bahasa dan loghat pertuturan. Bincangkan bersama rakan anda, bagaimana kurikulum pendidikan mampu mengatasi kepelbagaian yang wujud di kalangan masyarakat ini.

DASAR PEMBENTUKAN KURIKULUM JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN

Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan (Willgoose, 1979). Dalam konteks pendidikan di Malaysia, perancangan dan pembentukan kurikulum di institusi pendidikan adalah didasari oleh falsafah dan matlamat pendidikan negara yang menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Kurikulum atau pun skop kandungan sesuatu pelajaran adalah asas penting dalam sistem pendidikan sesebuah negara. Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, Malaysia memerlukan suatu kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dinamik serta selaras dengan cita-cita dan kehendak negara ( Kamaruddin Haji Hussin, 1994). Matlamat utama kurikulum digubal atau dibentuk adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral serta etika yang kukuh (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, 2003). Pembentukan kurikulum hendaklah sehaluan dengan hala tuju pembangunan negara. Hala tuju pembangunan negara dibentuk oleh wawasan, pemikiran serta usaha para negarawan 119

dan cendekiawan negara seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Negara dan tiga rangka dasar utama negara iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB), 1971-1990, Dasar Pembangunan Nasional (DPN), 1991-2000 dan Dasar Wawasan Negara (DWN), 20012010. Setiap dasar tersebut digubal berlandaskan pemahaman yang mendalam tentang keperluan dan cabaran yang dihadapi oleh negara serta tindakan yang perlu dilaksanakan. Dasar tersebut juga berjaya mencerminkan aspirasi negara. Aspirasi ini telah digariskan dalam Wawasan 2020 yang dilancarkan pada tahun 1991, bagi mencapai status negara maju menjelang 2020. Sehubungan itu, polisi dan perundangan kerajaan adalah sangat mustahak dalam pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani dan kesihatan. Antara dokumen yang dijadikan asas dalam membentuk kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesihatan ialah: Dasar Pembangunan Nasional Dasar Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pelan Pembangunan Pendidikan Transformasi Pendidikan Akta Pendidikan Faktor-faktor lain

Dasar Pembangunan Nasional (DPN)


Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) adalah usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Objektif utama DPN ialah agar perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir DPN kerana masyarakat yang bersatupadu adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. DPN menetapkan satu langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara yang maju dalam semua segi iaitu dari segi keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan, dan kecemerlangan ekonomi. Sehubungan itu antara srtategi utama DPN ialah terus mengekalkan strategi asas Dasar Ekonomi Baru (DEB) iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum. Usaha ini diperlukan untuk mengukuhkan perpaduan negara melalui corak pembangunan yang lebih seimbang yang merangkumi aspek- aspek kritikal seperti berikut: a. Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama; b. Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor bagi mengoptimumkan pertumbuhan; c. Mengurang dan akhirnya menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan saksama faedah yang diperolehi dari pertumbuhan secara lebih adil dan saksama untuk semua rakyat Malaysia; d. Menggalak dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan yang luas dalam pembangunan ekonomi antara negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar; e. Membangunkan sebuah masyarakat yang progresif di mana semua rakyat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi di samping mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian yang positif serta menghayati perasaan bangga dan cintakan negara;

120

f.

Memajukan sumber manusia dan termasuk mewujudkan tenaga kerja yang berdisplin dan produktif serta meningkatkan kemahiranyang perlu bagi menghadapi cabaran pembangunan industri melalui satu budaya kecemerlangan tanpa menjejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat; g. Menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosio-ekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik dan berasaskan ilmu serta memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden; dan h. Memastikan bahawa dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi perhatian yang sewajarnya diberikan kepada perlindungan alam sekitar dan ekologi supaya dalam jangka panjang bagi memastikan pembangunan negara dapat dikekalkan secara berterusan.

Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK)


Berkaitan dengan Dasar Pembangunan Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK) adalah bertujuan untuk membangunkan negara yang berbilang kaum dan status sosioekonomi ini dari aspek pendidikan. Matlamat DPK juga sama dengan DPN iaitu ke arah perpaduan negara. Untuk mencapai matlamat tersebut, penyata razak (1956) dan laporan rahman talib (1965) telah mengariskan tiga asas utama untuk mencapai hasrat yang diingini seperti berikut: a. Sistem persekolahan yang sama bagi semua. b. Bahasa malaysia sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat persekolahan; dan c. Kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama kandungan dan bercorak kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan harus menampung keperluan negara pada masa kini dan akan datang. Selaras dengan hasrat negara sebagai sebuah negara perindustrian adalah penting rakyat mempunyai pendidikan secucuk dengan keperluan swasta dalam bidang pengeluaran, pelancongan, perkhidmatan dan sebagainya. Dasar menggalakkan lebih ramai rakyat aktif dalam bidang keusahawanan dan tidak bergantung sematamata kepada kerajaan. Sehubungan itu, pembentukan kurikulum PJPK mengambil kira beberapa strategi yang telah disusun bagi mencapai matlamat DPK iaitu: menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama kurikulum PJPK yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah, sistem peperiksaan yang sama dan seragam diwujudkan bagi semua sekolah. meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. mengamalkan konsep pendemokrasian pendidikan dari segi memberi peluang semua murid untuk mengakses pendidikan secara adil, dan memberi perhatian kepada kumpulan murid yang berkeperluan khas serta sekolah yang terletak di luar bandar dan pedalaman.

Kedua-dua Dasar Pembangunan Negara dan Dasar Pendidikan Kebangsaan menitikberatkan soal perpaduan. Pada pandangan anda, bagaimanakah hasrat yang ingin dicapai oleh kedua-dua dasar tersebut boleh dicapai menerusi kurikulum pendidikan?

121

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)


Falsafah Pendidikan Kebangsaan memainkan peranan yang penting dalam mencorak sistem pendidikan di Malaysia. Kandungan FPK adalah seperti berikut :

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara."

Strategi Pelaksanaan FPK ialah: a. Menjadikan Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. b. Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. c. Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua. d. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. e. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. f. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun. g. Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman.5/2/2006 Dasar Pendidikan Negara h. Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M. Matlamat untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh. i. Memperluas pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978. j. Mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat Universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan. k. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin. l. Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan memberi peluang yang sempurna bagi pembelajaran bahasa lain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. m. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin seperti kadet tentera, kadet polis, pengakap, puteri islam dan lain-lain

122

Hasrat FPK dapat dicapai melalui prose pengoperasian yang melibatkan pembentukan, perkembangan dan penilaian kurikulum bagi menghasilkan modal insan yang diharapkan dalam FPK seperti yang dijelaskan dalam Rajah 8.1.

HASRAT FPK
Rohani

OPERASI KURIKULUM

HASIL

Intelek

Ilmu dan Kemahiran

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Kepercayaan dan Kepatuhan kepada Tuhan

Pendidikan Bersepadu

Nilainilai murni

Kurikulum dan Sukatan Pelajaran

P& P

Bahasa Jasmani

Insan yang baik: Percaya dan patuh kepada Tuhan Berilmu, berpengeta huan Bertanggu ngjawab Baerakhlak mulia Berbakti dan menyumba ng kepada negara Sahsiah yang seimbang dan bersepadu

Emosi

Rajah 8.1: Hala Tuju Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Sehubungan dengan hasrat yang ingin dicapai oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan, maka pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan harus mengambil kira aspek kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Menurut Kamaruddin Haji Husin (1994), falsafah pendidikan mempunyai implikasi yang besar terhadap pembentukan sesebuah kurikulum. Sebagai contoh, Kurikulum Bersepadu Sekolahan Rendah (KBSR), Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan kini Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang telah dan akan diimplimentasikan di sekolah rendah dan menengah adalah hasil perubahan yang bertunjangkan FPK. Antara perubahan-perubahan yang jelas terdapat dalam kandungan kurikulum tersebut ialah ; a. Sukatan pelajaran yang digubal memberi penekanan kepada aspek kesepaduan dan keseimbangan. Oleh itu konsep-konsep seperti penggabungjalinan (penyatuan kemahiran-kemahiran) dan penyerapan (penyatuan isi) sentiasa dititik beratkan. b. Penekanan baru diberikan kepada penerapan nilai-nilai murni. Ia seharusnya diserapkan dalam setiap mata pelajaran yang diajar di sekolah.

123

c. Program pendidikan disusun agar dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. d. Program pendidikan yang menitik beratkan pendidikan umum diperkenalkan. e. Penekanan diberikan kepada pendidikan teknik dan vokasional. f. Penekanan juga diberikan kepada bahasa merentasi kurikulum. g. Pemupukan budaya sains dan teknologi terus ditekankan. h. Pemupukan budaya keusahawanan dan budaya niaga ditegaskan. i. Pengukuhan dan perluasan bahasa Melayu sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. j. Peningkatan pendedahan dan penguasaan bahasa Inggeris. k. Penekanan kepada melahirkan individu yang berkeyakinan diri dan bersikap berdikari.

Berdasarkan pernyataan kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, bincangkan beberapa objektif pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang boleh disesuaikan bagi menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang mengikut topik tertentu. Bagi setiap objektif, nyatakan contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan bagi mencapai hasrat tersebut.

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)


Malaysia kini sedang memasuki fasa 15 tahun yang kedua ke arah mencapai Wawasan 2020. Salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia. Oleh itu Kementerian Pelajaran bertanggungjawab dalam membangunkan modal insan yang bersifat menyeluruh, progresif, bermoral dan beretika tinggi selain daripada melahirkan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran. Ini berkaitan dengan misi nasional yang memberikan penekanan tinggi ke atas pembangunan modal insan Minda Kelas Pertama sebagai pendekatan utama bagi melonjak ke status negara maju.

Peranan pendidikan amat penting dalam menjayakan teras Misi Nasional terutama bagi Teras 2: Teras 2 iaitu meningkatkan keupayaan Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk pengetahuan dan inovasi minda kelas pertama, dan Teras 3 iaitu negara serta memupuk minda Menangani masalah ketidakseimbangan kelas pertama sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif. Pada abad Ke-21, negara Teras 3: menghadapi cabaran baru kesan daripada Menangani masalah globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan dan ketidakseimbangan perkembangan Teknologi Maklumat dan sosioekonomi yang Komunikasi (ICT). Oleh itu Kementerian Pelajaran berterusan secara membina Malaysia (KPM) menyediakan program dan produktif pembangunan pendidikan yang dapat melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan, celik ICT, berkemahiran dan berakhlak mulia. Dengan mengambil kira senario keperluan dunia masa kini, maka pembangunan sistem pendidikan kebangsaan haruslah berlandaskan teras utama berikut:a. Akses kepada pendidikan 124

b. Ekuiti dalam pendidikan c. Kualiti dalam pendidikan d. Kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan

Berdasarkan teras utama ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merancang dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan pendidikan bagi mencapai matlamat pendidikan iaitu:

a. Memperkembang potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). b. Meningkatkan kreativiti , inovasi dan budaya ilmu pelajar. c. Membudayakan sains dan teknologi dan pembelajaran sepanjang hayat. d. Menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap, berkesan dan bertaraf dunia. e. Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan f. Meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada peringkat antarabangsa

Dasar pembangunan pendidikan ini dibuat supaya dalam tempoh 15 tahun akan datang KPM dapat mencapai hasratnya untuk:

a. Membangunkan modal insan dengan ciri-ciri individu dan masyarakat Bangsa Malaysia yang maju b. Memastikan akses, ekuiti dan kualiti yang menjadi tunjang agenda pendidikan dapat diteruskan c. Merintis dan menerajui perubahan demi melonjakkan sistem dan institusi pendidikan ke tahap dunia pada Tahun 2020

Teras ke-2 PIPP iaitu Membangunkan Modal Insan merupakan usaha membangunkan modal insan (pelajar) yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Pelan ini bermatlamat untuk Modal insan ialah aset tenaga memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk yang sungguh penting dan semangat menguasai ilmu pengetahuan, bermakna kepada kegiatan kemahiran dan kompetensi, menerapkan nilai. ekonomi,pembangunan negara. Usaha membangunkan Modal Insan dalam teras kedua PIPP sangat relevan dengan pembentukan kurikulum dalam pendidikan. Ini kerana pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020. Justeru, tugas KPM adalah untuk menyediakan generasi muda Malaysia peluang untuk melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran, membentuk ciri-ciri keperibadian dan perspektif hidup yang 125

membolehkan mereka berjaya dalam kehidupan dan mampu memajukan lagi negara di mata dunia, selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Pembangunan modal insan juga bermaksud melengkapkan diri pelajar dengan kemahiran komunikasi berkesan, kebolehan menggunakan ICT dengan baik, berfikir secara kreatif dan kritis, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, dan nilai yang tinggi supaya berupaya menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan masyarakat. Modal insan yang ingin dilahirkan akhirnya berupaya untuk berfikir kreatif dan kritis, berkemahiran menyelesaikan masalah dan berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru, mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran dunia global yang sering berubah-ubah.

Fokus dan Strategi Pelaksanaan Membangunkan Modal Insan: a. Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar dengan cara meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah, aliran mata pelajaran dan pengkhususan, meningkatkan peruntukan belanja mengurus kepada Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan, meneruskan pendaftaran SAR dan SAN di seluruh negara, dan memperluas dan memantapkan lagi pelaksanaan MPV di sekolah-sekolah b. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan melalui srtategi mengkaji pelaksanaan KBSR dan KBSM supaya lebih menekankan kemahiran berfikir aras tinggi, memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan, melaksanakan program pembestarian sekolah. c. Memupuk pelajar memiliki kemahiran dan keterampilan dengan cara melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai kemahiran hard & soft skills, membina penampilan diri yang positif, memupuk pelajar menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, budi bahasa dan adab, menekankan aspek keselamatan, kesihatan dan kebersihan (3K) dalam pengajaran dan pembelajaran aktiviti kokurikulum, memastikan sekolah memberi penekanan keselamatan, kebersihan dan kesihatan pelajar, melipatgandakan program pembangunan insan bagi menangani gejala sosial melalui penerapan nilai-nilai murni, dan seterusnya memantapkan program 3K. d. Memantapkan Program Kokurikulum dan Sukan melalui aktiviti menambah baik aktiviti sukan dan kokurikulum, meningkatkan semangat patriotik dengan memastikan Rukun Negara dipelajari dan dihayati bermula daripada peringkat awal persekolahan, memperkasakan sukan di sekolah ke arah sukan untuk semua, menggalakkan penglibatan pelajar yang lebih menyeluruh dalam aktiviti kokurikulum, memantapkan program keguruan dalam kokurikulum dan sukan serta kejurulatihan, menyediakan infrastruktur dan peralatan yang lebih lengkap di sekolah, pusat kokurikulum, kolej matrikulasi dan IPG, meningkatkan kerjasama KPM dengan kementerian dan pihak luar KPM. e. Memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistic dengan menyediakan pentaksiran alternatif, mengkaji semula sistem pentaksiran dan penilaian untuk menjadikan persekolahan tidak terlalu berorientasikan peperiksaan, memantapkan kualiti sistem pentaksiran dan penilaian. f. Memperkukuhkan disiplin pelajar melalui usaha penggubalan peraturan disiplin baru, menubuhkan Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin Murid dan Sekretariat 126

Tetap menangani gejala salah laku murid, memantau sekolah-sekolah yang menghadapi masalah disiplin, meningkatkan kerjasama antara KPM dengan agensi keselamatan berkaitan, dan memperkukuh usaha menangani gejala disiplin melalui Jawatankuasa Bertindak. g. Mempercepat perkhidmatan sistem mempelbagaikan saluran aduan terus. aduan masalah disiplin dengan cara

h. Memantapkan kurikulum dengan cara meneruskan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral serta Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, dan penyediaan infrastruktur dan perkakasan mencukupi bagi pembestarian sekolah.

Modal insan yang diharapkan mampu dibentuk melalui kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Bincangkan isu ini melalui Forum MyGuru.

Transformasi Pendidikan
Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Bahagian Perkembangan Kurikum (BPK) mendapati bahawa kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan bagi melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan (Muhyiddin Mohd Yassin, 2010). Sehubungan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan transformasi sistem pendidikan bermula 2010 bagi meningkatkan kualiti akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid. Dalam transformasi pendidikan, konsep 'pelajar berlari ke sekolah dan berjalan pulang ke rumah' ditekankan bagi menunjukkan betapa murid seronok dan teruja untuk menimba ilmu pengetahuan di sekolah. Bagi memenuhi konsep ini, maka transformasi pendidikan melibatkan beberapa perubahan dari segi kurikulum dan sistem peperiksaan sekolah. Antara perubahan yang dilakukan adalah dari segi kandungan kurikulum supaya ia menjadi lebih menarik dan seronok serta tidak membebankan pelajar. Dari aspek penilaian pula, perubahan dibuat supaya tidak hanya berasaskan peperiksaan semata-mata. Melalui sistem penilaian baru, prestasi para pelajar akan dinilai sejak mereka berada di tahun satu lagi (Alimuddin Mohd Dom, 2010). Perubahan dalam transformasi pendidikan ini telah mewujudkan sistem kurikulum yang baru yang disebut sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). KSSR dan KSSM digubal dengan mengambil kira hasrat untuk melahirkan modal insan yang mempunyai ciri-ciri berikut: a. Mempunyai keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti: i. ii. iii. iv. v. vi. berilmu pengetahuan berketrampilan percaya kepada Tuhan berakhlak Mulia berkeyakinan berdikari

b. Warga negara bertanggungjawab; i. berbudi ii. bersatu padu 127

iii. iv. v. vi.

patriotik adil penyayang berbakti

c. Pekerja yang berilmu; i. inovatif ii. kreatif iii. dahagakan Ilmu iv. menguasai kemahiran teknologi maklumat & komunikasi (ICT) v. pencipta teknologi vi. belajar sepanjang Hayat vii. global player viii. berdaya saing ix. berdaya tahan x. mampu berkomunikasi xi. memiliki jati diri Proses transformasi adalah satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Rajah 6.1 menunjukkan secara ringkas elemen perubahan kurikulum sedia ada. (KPM, 2010). Perubahan atau pembentukan kurikulum baru seperti KSSR diharapkan berupaya untuk meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.

Rajah 8.2 Elemen dalam KSSR 128

Akta Pendidikan
Akta Pendidikan Pendidikan 1996 juga adalah sumber kepada dasar pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Akta tersebut merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961 bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan kehendak dan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Akta Pendidikan 1996 menampilkan kesinambungan kepada hasrat dan dasar pendidikan yang sedia ada. Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. Tujuan menggubalkan Akta Pendidikan 1996 untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. Surat Pekeliling Ikhtisas BIL. 5/1998 bertarikh 25 Mac 1998 berkaitan Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996 menyatakan bahawa Akta Pendidikan 1996 telah berkuatkuasa mulai daripada 31 Disember 1997 telah memansuhkan Akta Pelajaran 1961 pada tarikh yang sama.

Dengan penguatkuasaan Akta Pendidikan 1996, maka beberapa peraturan-peraturan baru telah digubal dan dikuatkuasakan mulai daripada I Januari 1998 iaitu: Peraturan-peraturan tersebut adalah seperti berikut: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah) 1997; Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik) 1997; Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan, Penilaian dan Pensijilan) (Maktab Pendidikan Guru) 1997; Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kursus Pengajian dan Program Latihan) (Maktab Pendidikan Guru) 1997; Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kursus Pengajian dan Program Latihan Di Politeknik) 1997; Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997; Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997; Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) (Pindaan) 1998; dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendaftaran Institusi Pendidikan) 1997.

Peraturan-Peraturan di bawah Akta Pelajaran 1961 dan ordinan-ordinan sebelumnya yang tidak diliputi oleh peraturan-peraturan baru di bawah Akta Pendidikan 1996 adalah masih terpakai sehingga selesai disemak dan dimansuhkan. Semua Bahagian, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Bahagian, Pejabat Pendidikan Daerah, institusi pendidikan dan sekolah adalah dinasihatkan untuk memperolehi Akta dan peraturanperaturan ini.

129

Berdasarkan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997, yang manakah berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan? Pada pandangan anda, sejauhmanakah akta tersebut digunapakai di sekolah anda?

Indikator lain yang boleh menyebabkan sesebuah kurikulum dibentuk atau dinilai semula
a. Kehendak masyarakat Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan desakan masyarakat. Masyarakat juga menentukan sama ada kurikulum itu sesuai atau pun tidak dengan kehendak mereka. Namun begitu bukanlah mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat terhadap kurikulum dan sumbangannya pada budaya, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan yang pesat. Hilda Taba ( 1962 :24) menyatakan : "It is not an easy task to establish what demands society makes on education and what contribution education can or should make to culture, especially in a complex society in which vast and rapid changes are occuring."

Kajian serta penilaian yang berterusan adalah diperlukan untuk memastikan matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan benar-benar terlaksana. Misalnya dalam masyarakat industri, pendidikan harus mempunyai strategi terhadap ciri-ciri ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat tersebut. Dalam masyarakat pertanian pula, ciriciri kurikulumnya adalah berbeza. Masyarakat mengkehendaki murid-murid mempelajari kemahiran-kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira; konsep-konsep asas cara hidup masyarakat dari segi politik, sosial dan ekonomi; serta teknik-teknik asas untuk menyertai kehidupan sesuatu masyarakat, seperti mengambil bahagian dalam perbincangan, kepimpinan dan pemikiran kritis dalam suatu sistem demokratik. Sebagai contoh, KBSR dan KBSM dahulu telah digubal dengan tujuan untuk membolehkan murid-murid : i. ii. menguasai bahasa Melayu dengan memuaskan; menguasai kemahiran asas berbahasa seperti bertutur, membaca dan menulis; menguasai kemahiran mengira; menguasai Bahasa Inggeris; membina dan memupuk akhlak yang mulia; 130

iii. iv. v.

vi. vii. viii.

meningkatkan ilmu pengetahuan tentang manusia dan alam; dapat bergaul dalam masyarakat; dan mengembangkan bakat dan daya kepimpinan.

b. Faktor politik Francis P. Hunkin (1987) dalam bukunya "Curriculum Planning menyatakan, :

"Curriculum Development is also a political process. It requires dealing with people and their various power bases and their views of what makes for good education"

Wiles Bondi (1989) dalam bukunya `Curriculum Development : A Guide to Practice turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum. Ini jelas menunjukkkan bahawa perkembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik, kerana setiap kali pucuk pimpinan sesebuah Negara atau kepimpinan di peringkat kementerian bertukar, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula. Kurikulum pendidikan menjadi saluran penting bagi setiap badan pemerintahan menguatkan pengaruh mereka. Kerajaan bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar dengan hasrat pemerintah. Di Malaysia misalnya, ketika British berkuasa di negara ini, dasar pelajaran hanya bertujuan menjadikan anak-anak melayu sebagai petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka. Pihak British tidak langsung menitik beratkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Apabila negara mencapai kemerdekaan, Dasar Pelajaran Kebangsaan turut berkembang dan berubah. Dasar Pelajaran Kebangsaaan yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 menitikberatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perpaduan negara dan penghasilan tenaga kerja. Melalui kurikulum Pendidikan disalurkan aktiviti-aktiviti yang boleh membentuk keperibadian dan perwatakan individu yang baik dan oleh membawa ke arah perpaduan. Sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya yang disyorkan oleh Penyata Razak 1956 dianggap sebagai salah satu asas sistem pendidikan kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara itu. c. Faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. Oleh itu ia harus diubahsuai mengikut peredaran masa dan kemajuan sains dan teknologi. Menurut Hida Taba (1962) :

131

"Technology has changed and is changing not only the face of the earth and the institutions of our society, but man itself "

Kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini. Oleh itu perkembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia. Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan mata pelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional kerana tenaga kerja yang mahir diperlukan dalam zaman yang berteknologi dan canggih ini. (Ee Ah Meng, 1995) d. Faktor perubahan sosial Selain menjadi tempat menyalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik, sekolah juga merupakan agen sosial. Melalui pendidikan di sekolah, nilai-nilai sosial yang diperlukan dalam dan negara diserapkan. Dewasa ini masalah keruntuhan moral dan jenayah di kalangan remaja dan murid-murid semakin meningkat. Mereka terdedah dengan masalah penagihan dadah, minum minuman keras, merokok, pergaulan bebas dan melakukan perkara-perkara jenayah seperti mencuri, merompak, merogol dan sebagainya. Masalah ini jika tidak dibendung dengan segera, akan merosak dan menghalang pembangunan negara. Menyedari hakikat ini, negara telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.. Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai-nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan (Mohammad Nor, 1990; Kamaruddin Hj. Husin, 1994). e. Faktor perancang dan pelaksana kurikulum Perubahan yang begitu pesat dalam masyarakat dan dunia membuat kurikulum hari ini perlu disesuaikan mengikut peredaran masa. Sehubungan dengan itu perancang kurikulum bertanggungjawab menyemak semula dari masa ke semasa. Pengguguran, perubahan atau pertambahan terhadap kurikulum harus dilakukan mengikut peredaran masa, kehendak masyarakat dan kemajuan negara. Kita hidup dalam masyarakat yang berubah-ubah, iaitu pengetahuan baru sentiasa ditemui, sementara pengetahuan lama yang dibuktikan kurang tepat diperkemaskinikan. Masalah pertambahan pengetahuan yang banyak menimbulkan masalah pemilihan apa yang hendak dipelajari serta pertimbangan semula bagaimana pembelajaran harus berlaku. Dengan menyedari bahawa murid-murid harus disediakan untuk menyesuaikan diri dengan permintaan masyarakat yang cepat berubah, guru-guru dan perancang kurikulum harus menyemak semula apa yang mereka kemukakan kepada murid-murid (Kamaruddin Hj. Husin, 1994). Berdasarkan maklumat yang diperolehi ini, pelaksana kurikulum harus sentiasa peka dengan perubahan yang timbul serta bersedia mencari penyelesaian dalam mengubah kurikulum merupakan orang yang penting dalam 132

f.

Faktor murid, kehendak, dan keperluan masyarakat Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan keperluan asas yang melibatkan kehendak dan keperluan asas yang melibatkan keselamatan, kasih sayang, bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai muriod dan individu dapat dipenuhi. Ini bermakna, kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkumi intelek, jasmani, rohani dan sosial ( Ee Ah Meng, 1995). Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan murid serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. Ini bermakna faktor minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif, psikomotor dan afektif perlu difikirkan semasa membentuk kurikulum tersebut. Kajian hendaklah dilakukan terhadap keperlun individu, sekurang-kurangnya dari peringkat bayi hingga remaja. Hasilnya, segala keperluan tersebut dapat diserapkan ke dalam sistem pendidikan itu dan dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan berkesan. Murid adalah individu yang bakal menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat. Oleh itu, kurikulum haruslah bertanggungjawab menyediakan murid-murid dengan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat di mana mereka tinggal dan juga bentuk masyarakat yang akan mereka hadapi kelak.

g. Faktor perkembangan ilmu dan kepentingannya Masa yang berlalu turut membawa perubahan kepada masyarakat yang seterusnya menuntut mereka menerima pendidikan yang lebih sempurna selaras dengan keperluan kemajuan yang kian pesat. Ilmu yang bersifat dinamik menyebabkan ia sentiasa berkembang. Perkembangan ini disebarkan kepada masyarakat menerusi perancangan kurikulum 6yang lebih kemas dan sesuai dengan kehendak masyarakat dan negara. Penemuan baru dalam pelbagai bidang seperti perubatan, teknologi dan sebagainya menjadikan bidang itu terus berkembang. Perekembangan ini penting dalam pembentukan kurikulum supaya ia dapat dikemaskini dari masa ke semasa agar ilmu ilmu baru ini dapat dissalurkan kepada murid-murid bagi mengimbangi keperluan zaman. Selain itu, pengenalan ilmu atau bidang-bidang baru ke dalam pendidikan membantu meningkatkan taraf pendidikan itu sendiri. Contohnya, mem[erkenalkan ilmu pengurusan dan perhubaungan ke dalam biodang pendidikan, khususnya ke dalam bidang kurikulum, meningkatkan lagi keberkesanan proses perkembvangan kuriklum itu sendiri. h. Pengaruh psikologi pendidikan Teori disiplin mental yang berlandaskan konsep falsafah yang dimajukan oleh Plato dan Aristotle banyak mempengaruhi pengajaran aritmetik pada abad ke 19. Salah satu aspek disiplin mental yang penting ialah psikolgi fakulti. Psikologi Fakulti mempunyai pengaruh yang begitu kuat terhadap isu mengapa matematik perlu dipelajari oleh kanak-kanak. Manakala ahli ` fahaman perkaitan mengaggap pembelajran sebagai pembinaan unitunit kecil yang terdiri daripada rangkaian R-G untuk menghasilakn tingkah laku. Fahaman ini telah menghasilakn startegi pengajaran aritmatik kepada fakta dan kemahiran kecil untuk diajar dan dinilai secara berasingan. Kesan utama pendekatan ini 133

bterhadap sekolah ialah matematik diajar semata-mata dengan menggunakan teknik latih tubi ( Nik Aziz Nik Pa, 1992). Pemikiran psikologi `behaviourisme telah bertapak dalam kurikulum pendidikan PJ sejak awal 60an. Dalam pemikiran ini murid telah dianggap sebagai gelas kosong. Guru berperanan memasukkan pengetahuan PJ ke dalam gelas tersebut. Pendekatan ini mengenepikan aktiviti pengembangan intelek yang membina sikap negatif pelajar terhadap PJPK. Untuk mengatasi masalah itu, satu kurikulum yang memberikan tumpuan kepada penyelesaian masalah dan pemikiran kreatif dan kritis telah diperkembangkan dalam KBSR dan KBSM dan seterusnya dalam KSSR dan KSSM. Penekanan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang menekankan kepada strategistrategi yang futuristik

PENUTUP
Usaha-usaha berterusan untuk mewujudkan masyarakat Malaysia abad ke 21 yang berdaya saing dan berdaya maju sebagaimana yang digariskan dalam Wawasan 2020. Kesemua usaha ini bermatlamat menjadikan Malaysia sebuah negara moden dan maju, sebuah masyarakat industri yang adil, bermoral dan rasional dan mempunyai keperibadian sendiri. Justeru, proses perkembangan kurikulum sebagai sifatnya yang sentiasa berubah turut dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran yang merangsang reaksi manusia yang terlibat dalam kepentingannya. Hasrat terhadap perubahan kurikulum itu menggambarkan keperluan pendidikan yang menjadi wadah penerusan kepada kemajuan tamadun bangsa dan negara itu sendiri. Sebenarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kurikulum adalah elemen yang saling berkait antara satu sama lain. Dapatlah dikatakan bahawa faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum itu sendiri mencerminkan idealisme dan perubahan keperluan masyarakat dan negara, melalui institusi persekolahan yang akan meneruskan kebudayaan atau mencetuskan tamadun baru.

KATA KUNCI
Dasar Pembangunan Negara Dasar Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Akta Pendidikan Transformasi Pendidikan Kurikulum Kebangsaan

PENILAIAN KENDIRI
16. Bagaimanakah sesuatu polisi dan perundangan mempengaruhi pembentukan sesebuah kurikulum? 17. Apakah polisi (dasar), perundangan dan faktor-faktor lain yang menyebabkan kurikulum PJPK dibentuk atau dikaji semula? 18. Apakah hubungkait antara keperluan tranformasi pendidikan dengan perubahan dasar. 19. Senaraikan ciri-ciri Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang bersesuaian dengan kehendak dasar. 134

20. Manakah akta yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan? Huraikan

RUJUKAN
Ee Ah Meng.(1995). Pendidikan Sebagai Atu Proses. Shah Alam: Fajar Bakti. Kamaruddin Hj. Husin.(1994). Asas Pendidikan III: Perkembangan dan Perlaksanaan Kurikulum. Kuala Lumpur: Longman. Kementerian Pelajaran Malaysia (2010). Konsep Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Putrajaya: Bahagian Perkembangan Kurikulum. Mohamed Nor(1990). Asas-Asas Pendidikan: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Flo Enterprise. Mohd. Daud Hamzah(1995). Perkembangan Kurikulum Sekolah. Kuala Lumpur: DBP. Mohd. Daud Hamzah(1995). Penerokaan Teori Kurikulum. Kuala Lumpur: DBP. Taba. H. (1962). Curriculum Development - Theory & Practise. New York: Harcourt, Brace and World. Wiles. J. & Bondi. J.(1989). Curriculum Development: A Guide to Practice. Ohio: Merrill Publishing Company.

135

UNIT 9 PERANAN KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN DI SEKOLAH DALAM KONTEKS PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran ini pelajar dapat: 1. Memberi definisi kurikulum. 2. Menjelaskan maksud kurikulum formal. 3. Menyenaraikan model kurikulum yang bersesuaian dengan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 4. Mencadangkan pendekatan strategi pengajaran kontemporari yang bersesuaian dengan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 5. Menghasilkan folio mengenai Teaching Games For Undesrtanding.

PENGENALAN
Kurikulum atau "currere" adalah bahasa Latin yang bermaksud laluan perlumbaan. Perkataan tersebut sinonim dengan institusi pendidikan yang digambarkan sebagai pusat yang mengendalikan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran sebagai proses laluan perlumbaan bagi seseorang pelajar untuk mencapai kejayaan dalam bidang pelajarannya. Pengertian kurikulum merangkumi pelbagai definisi oleh ahli pemikir. Ada yang mentafsirkan dengan cara yang sukar dimengertikan dan ada yang memberikan makna yang mudah difahami. Walaubagaimanapun, setiap definisi mengandungi elemen yang merujuk kepada pengertian kurikulum. Berikut adalah beberapa pengertian kurikulum yang berfokus kepada kurikulum pendidikan. Taba (1962) mendefinisikan kurikulum sebagai suatu perancangan untuk pembelajaran. Definisi tersebut merujuk kepada rangka atau model yang melibatkan proses dan kaedah pembelajaran individu. Proses-proses pembelajaran melibatkan elemen seperti objektif, isi kandungan pelajaran, strategi pengajaran dan pembelajaran serta penilaian pembelajaran (Taylor, 1979). Menurut Neagley & Evans (1967), kurikulum merujuk kepada semua pengalaman pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan pihak sekolah. Pengalaman tersebut adalah untuk membimbing pelajar memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditetapkan lebih awal berdasarkan kemampuan individu. Kurikulum tersebut dipersembahkan dalam keadaan yang mudah dan selesa supaya pelajar dapat mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rancangan pembelajaran. Kurikulum sebagai rancangan yang menyediakan semua peluang pembelajaran dengan tujuan memperoleh maklumat dan objektif pendidikan di bawah bimbingan sekolah (Saylor & Alexander, 1974). Peluang pembelajaran merupakan rancangan pelbagai aktiviti pelajaran 136

dan di jalankan di tempat seperti dalam bilik darjah, makmal, bilik multimedia, padang, bilik sumber dan di mana-mana tempat di kawasan sekolah. Menurut Olivia (1997), kurikulum diintepretasi dengan pelbagai maksud antaranya kurikulum ialah perkara-perkara yang diajar di sekolah, satu set pelajaran, kandungan pelajaran, satu program pengajian, satu set bahan, satu urutan kursus, satu set objektif pencapaian, kursus pengajian, semua perkara yang berlaku di sekolah termasuk kelas tambahan, kauseling dan hubungan interpersonal, perkara yang diajar di dalam dan di luar sekolah atas arahan pihak sekolah, kesemua perkara yang dirancang oleh kakitangan sekolah, beberapa siri pengalaman yang dilalui oleh pelajar di sekolah dan pengalaman yang dilalui oleh seseorang pelajar hasil daripada persekolahan.

HUBUNGKAIT ANTARA KURIKULUM KEBANGSAAN DENGAN KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, teks berikut adalah petikan Peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997. Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua aspek pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang pelajar dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (PPK, 2001). Kurikulum Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Matlamatnya adalah untuk a) melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu, b) melahirkan insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera, c) menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan negara, dan d) memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. Manakala misi kurikulum tersebut adalah untuk membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. Penyataan falsafah dan kurikulum adalah sebagai pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Falsafah dan kurikulum menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kandungan, bahan-bahan pelajaran, strategi pengajaran dan pembelajaran serta penilaian supaya dapat diselaraskan dengan kurikulum mata pelajaran.

Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan


Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran, berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup. Objektifnya adalah supaya murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani berkebolehan untuk;-

137

Melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul mengikut konsep pergerakan; Mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor; Mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan; Mengenal pasti aktiviti meningkatkan tahap kecergasan; Mengetahui kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala; Mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal; Melaksanakan aktiviti fizikal dalam suasana yang seronok dan persekitaran yang selamat; Mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal; dan Mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

Kurikulum Pendidikan Kesihatan pula dibina bagi membolehkan individu mengawal kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan persekitaran menerusi pengetahuan, kemahiran, amalan gaya hidup sihat dan bersikap positif untuk mencapai kesejahteraan hidup serta jangka hayat panjang yang berkualiti. Objektifnya adalah untuk membolehkan murid: Mempertingkatkan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan diri, keluarga, masyarakat serta persekitaran; Mempamerkan kemahiran mencegah masalah kesihatan dan penyakit; dan Menguasai keupayaan bagi menghadapi dan menangani masalah serta isu berkaitan dengan kesihatan.

KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN SEBAGAI KURIKULUM FORMAL


Secara umumnya, kurikulum formal adalah rancangan eksplisit dan operasional yang menjelaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ke arah pencapaian matlamat atau objektif pendidikan yang dihasratkan (Ornstein,& Hunkins,1983). Lazimnya kurikulum jenis ini berupa satu set dokumen tentang objektif, kandungan dan pengalaman belajar serta hasil yang dijangkakan untuk dilaksanakan. Menurut Mohd. Saleh (1996), kurikulum formal ialah aktiviti pembelajaran yang nyata dan kemudian dipraktikkan oleh murid-murid serta bersesuaian dengan kehendak isi pelajaran sebagaimana yang dicadangkan oleh sesebuah sekolah. Kurikulum ini melibatkan segala bentuk aktiviti sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah.

Jenis-Jenis Kurikulum Formal


Secara umumnya, Mohd. Saleh (1996), membahagikan konsep kurikulum formal kepada beberapa orientasi iaitu:
Kurikulum Akademik Isi kandungan kurikulum ini adalah berdasarkan isi kandungan daripada perkara yang susah kepada yang senang dan daripada gambaran yang umum kepada gambaran khusus. Mata pelajaran seperti Sains, Geografi, Sejarah, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris termasuk Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang diajarkan adalah berdasarkan keperluan atau kehendak kurikulum sesebuah organisasi pendidikan. Kurikulum Humanistik 138

Kurikulum ini melibatkan kesedaran yang diperoleh daripada apa yang dipelajari oleh murid daripada mana-mana mata pelajaran. Mereka pasti akan merasa sesuatu yang bermakna dan berharga kerana mereka akan dapat mencampurkan emosi, intelek dan perlakuan dalam dirinya. Kurikulum berorientasi ini tidak tersusun, tetapi di dalamnya terdapat kesedaran agama, moral dan rohani kepada murid-murid yang sedia menghayatinya. Kurikulum Teknologi Kurikulum ini berasaskan kepada aliran sains, teknikal dan juga vokasional. Mata pelajaran yang dipelajari meliputi pelbagai perkara dan ada yang merupakan teras atau yang wajib. Untuk memasuki aliran ini, sekolah atau pusat-pusat pengajian perlu menyediakan keperluan fizikal yang cukup bagi menarik minat murid mempelajarinya. Masa yang diperuntukkan hendaklah mencukupi dan murid-murid perlu didedahkan kepada latihan dan praktikal bagi memudahkan proses pembelajaran. Kurikulum Berbidang Luas Kurikulum ini mengkategorikan kumpulan mata pelajaran yang mempunyai banyak persamaan. Misalnya, mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Cina, Bahasa Inggeris dan Bahasa Tamil mengandungi bacaan, lisan serta kefahaman diletakkan dalam kumpulan atau bidang bahasa manakala sains dan geografi termasuk Pendidikan Jasmani dan Kesihatan diletakkan dalam bidang sains sosial. Kurikulum Pengembangan Kognitif Kurikulum orientasi ini cuba menghubungkaitkan unsur-unsur yang terdapat dalam mata pelajaran atau pengalaman yang diterima agar murid dapat memanfaatkan dirinya dan juga orang lain. Murid bukan sahaja diajar menghafal dan lulus dalam peperiksaan tetapi mereka juga boleh berfikir, menyelesaikan masalah dan boleh membuat keputusan yang munasabah. Kurikulum Pembangunan Masyarakat Kurikulum ini mempunyai kaitan dengan sosio budaya persekitarannya. Institusi pendidikan bukan sahaja dianggap sebagai tempat memberi pelajaran tetapi juga sebagai pusat yang boleh memberi sumbangan kepada masyarakat. Sebagai contoh, mata pelajaran Geografi, Ekonomi, Kajian Tempatan dan juga kerja-kerja projek serta aktiviti yang dijalankan oleh murid-murid di luar sekolah secara tidak langsung boleh mendekatkan murid-murid dengan kehidupan masyarakat.

Sebagai guru dan pelajar, anda harus berupaya untuk mengenal pasti aspekaspek yang terkandung dalam jenis kurikulum formal. Berikan contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan berkaitan kurikulum formal. Apakah peranan anda sebagai guru dalam melaksanakan kurikulum jenis ini?

139

Merancang Strategi Pengajaran Berdasarkan Model Kurikulum Kontemporari


Berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, fokus tumpuan kurikulum adalah seperti berikut: Fokus Pendidikan Jasmani Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani bagi murid Tahun Satu iaitu: membina kemahiran asas pergerakan dan kemahiran motor; memperkenalkan konsep kecergasan berdasarkan kesihatan; dan memupuk elemen keselamatan, tanggungjawab kendiri, dan interaksi sosial semasa melakukan aktiviti fizikal. Fokus Pendidikan Kesihatan Kurikulum Pendidikan Kesihatan terdiri daripada pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial (75%), pemakanan (15%) dan pertolongan cemas (10%). Mengandungi 3 modul pembelajaran iaitu: Modul1 - Kesihatan Fizikal Modul 2 - Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Modul 3 - Kesihatan Persekitaran

Pendekatan yang dicadangkan bagi kedua-dua mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui aktiviti. Murid perlu diberi peluang mempelajari pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan mata pelajaran dengan melakukan aktiviti, eksperimen dan amalan rutin. Penyertaan aktif setiap murid dalam kelas pendidikan jasmani dan kesihatan adalah diwajibkan. Murid perlu diberi peluang untuk meluahkan emosi, memperkembangkan proses mental, membentuk perhubungan yang sihat dan melakukan kegiatan fizikal dalam suasana yang membina dan selamat. Peranan guru ialah merancang strategi pengajaran yang menggalakkan teknik dan gaya pembelajaran secara kendiri, akses kendiri dan terarah kendiri bagi tumpuan peningkatan pelbagai kecerdasan murid. Murid juga perlu menguasai kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Strategi ini memberi peluang kepada murid mengambil bahagian secara aktif, memperoleh pengetahuan dan kemahiran praktikal. Guru juga perlu pastikan murid dapat berinteraksi secara kreatif dengan bahan, alat dan rakan. Dalam setiap kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani, pemupukan nilai serta pemahaman unsur pergerakan dihubungkaitkan dengan kemahiran asas jasmani. Nilai-nilai murni yang perlu diterapkan dan diamalkan ialah semangat kesukanan, permainan bersih, toleransi, semangat berpasukan, disiplin, berdaya saing, kepemimpinan dan penyertaan. Bagi setiap kegiatan pembelajaran pendidikan kesihatan, pemupukan nilai serta pemahaman unsur kesihatan dihubungkaitkan dengan kemahiran asas kesihatan. Nilai murni yang perlu diterapkan dan diamalkan ialah kebersihan, keselamatan, tanggungjawab, keprihatinan, kasih sayang dan kerjasama. Di samping merancang strategi pengajaran dan pembelajaran, guru perlu melaksanakan proses penilaian terhadap perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Penilaian mata pelajaran ini dirancang dan dikendalikan oleh guru di peringkat sekolah secara berterusan. Instrumen penilaian juga dibina dan ditadbir oleh guru. Penilaian boleh dibuat secara pemerhatian, penulisan dan lisan. Hasil penilaian direkod dan disimpan sebagai bukti bahawa pembelajaran telah berlaku. Laporan penilaian digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid dan memperbaiki pengajaran guru. Pelaporan juga perlu dibuat di peringkat sekolah bagi memberi maklum balas kepada murid, ibu bapa dan guru lain.

140

Beberapa pendekatan pengajaran yang bersifat kontemporari boleh dicadangkan dalam kurikulum Pendidikan Jasmani dengan berlandaskan model kurikulum yang bersesuaian. Menurut Kirchner dan Fishburne (1995), model kurikulum dalam pendidikan jasmani menyediakan peluang untuk guru menentukan jenis aktiviti dan strategi pengajaran bagi mencapai objektif pengajaran dan pembekajaran yang diharapkan. Antara pendekatan tersebut adalah seperti berikut: Jenis Kurikulum Kurikulum Humanistik Ciri-ciri Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan harus ke arah pembinaan insan secara total, mengambil kira kepentingan dan keperluan murid, serta nilai yang harus dimiliki oleh murid. Aktiviti pembelajaran dan Strategi P&P Guru perlu memilih aktiviti yang bersesuaian dengan keperluan dan kebolehan murid Aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan, introspection, dan perbincangan. Penekanan terhadap aktiviti berasaskan ansur maju mengikut perkembangan manusia.

Kurikulum Pergerakan dilihat sebagai medium berasaskan perkembangan manusia (Siedentop, perkembangan 1994). Kandungan aktiviti ke arah memenuhi keperluan perkembangan fizikal, motor, mental dan sosial mengikut umur. Kurikulum berasaskan pergerakan Alternatif kepada kurikulum berasaskan perkembangan. Fokus terhadap 3 tema pergerakan iaitu kesedaran tubuh badan, kesedaran spatial, dan kesedaran temporal. Membantu murid untuk bergerak menggunakan pendekatan gimnastik pendidikan, tarian dan permainan. Fokus terhadap 5 komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan erobik, kelenturan dan komposisi tubuh badan. Bertujuan untuk menjadikan murid cergasa dan dapat mengekalkan kecergasan. Disebut sebagai The Games for Understanding (TGFU), diperkenalkan oleh Bunker dan Thorpe (1982). Mengandungi pelbagai kategori sukan dan permainan yang diajar melalui pendekatan kognitif, penemuan terbimbing dan pemikiran divergen (Mosston & Ashworth, 1994)

Eksplorasi individu, berpusatkan murid, kurang formal. fokus terhadap penyelesaian masalah, membimbing dalam pembelajaran kemahiran motor, dan menghasilkan rasa puas hati di kalangan murid tentang pergerakan yang dihasilkan

Kurikulum berasaskan kecergasan

Pendekatan makmal pembelajaran dan perkongsian idea mengenai topik berkaitan kesihatan seperti penyalahgunaan dadah, penyakit kardiovaskular, asas kecergasan fisiologi berserta dengan amali.

Kurikulum berasaskan permainan untuk kefahaman

Pendekatan kognitif, penemuan terbimbing dan pemikiran divergen. Fokus terhadap penyelesaian masalah strategic dalam permainan

141

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Pendidikan Kesihatan menekankan perkembangan individu yang menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, kurikulum Pendidikan Kesihatan memberi tumpuan terhadap pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran asas kesihatan serta pemupukan dan penghayatan nilai. Sehubungan dengan itu, pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan harus dilakukan dengan strategi berikut: Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu Strategi ini penting bagi menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, kemahiran, bahasa dan nilai-nilai murni. Murid diterapkan dengan kemahiran berfikir, kemahiran generik dan kemahiran belajar bukan sahaja dalam konteks pendidikan kesihatan, Selain itu, muridturut didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai mata pelajaran lain, pengalaman hidup seharian murid serta isu-isu global yang berkaitan dengan Pendidikan Kesihatan. Meningkatkan daya pemikiran murid bagi tujuan membuat keputusan, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat Guru perlu memilih aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dapat memberi peluang murid untuk berfikir secara kreatif dan inovatif. Aktiviti tersebut hendaklah berpusatkan murid dan guru berperanan sebagai fasilitator. Menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu mempelbagaikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif bagi membolehkan murid memperoleh pengalaman dan memahami konsep menjaga diri, keluarga serta komuniti. Pengalaman pembelajaran seperti ini dapat memberi peluang kepada murid untuk melahirkan pandangan sendiri, asas untuk membina semangat, membina sikap sentiasa cinta dan dahagakan ilmu, minat membaca serta belajar seumur hidup. Sebagai contoh, kaedah inkuiri penemuan serta pembelajaran melalui pengalaman sangat digalakkan. Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan termasuk aktiviti kumpulan, kerja luar, perbincangan, kajian kes, simulasi dan main peranan.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan perlu dibuat terhadap pemupukan nilai-nilai murni yang selaras dengan matlamat Pendidikan Kesihatan. Antara nilai yang perlu diterap dan diamalkan ialah kebersihan, keselamatan, tanggungjawab, keprihatinan, kasih sayang, kejujuran dan kerjasama. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menguasai kemahiran berkomunikasi, membina perhubungan yang sihat, empati dengan orang lain, berupaya mengendalikan emosi serta tekanan dalam menguruskan hidup secara produktif dan sihat. Dalam menjalankan aktiviti bilik darjah, pengalaman murid dan pengalaman pembelajaran perlu disusun atur dengan mengambil kira pelbagai tahap kecerdasan agar murid dapat belajar dengan cara tersendiri dalam keadaan yang paling sesuai. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza tahap kecerdasan. Penguasaan kemahiran kecekapan psikososial (life skills) adalah perlu dan membantu murid untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran kehidupan seharian, memberi kesedaran tentang sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku 142

pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibatnya dan mengendali perubahan supaya mendapat manfaat yang maksimum. Selain itu, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi seperti Internet, e-mel, CD-Rom dan sidang telekomunikasi dalam proses pengajaran serta pembelajaran perlu digalakkan sebagai melengkapkan diri dengan kemahiran abad ke-21.

Konsep Teaching Games for Understanding (TGFU)


Konsep Teaching Game for Understanding (TGFU) mula diguna pakai dalam salah satu pendekatan pengajaran Pendidikan Jasmani KSSR dan tidak mustahil suatu hari nanti ia akan berkembang ke dalam sistem pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani sekolah menengah. TGFU juga adalah program Pendidikan Jasmani yang diberi nafas baru di mana sebelum ini beberapa isu perlaksanaan Pendidikan Jasmani tidak dapat dijalankan kerana ketiadaan alatan. Pendekatan TGFU yang diperkenalkan oleh Bunker dan Thorpe (1982), menfokuskan perbezaan terhadap pengajaran permainan daripada cara tradisional yang menekankan kepada teknikal (know-how) kepada pendekatan pengajaran secara taktikal yang bercirikan kepada persoalan APA dan KENAPA. Model Bunker dan Thorpe (1982) ini boleh diaplikasikan kepada empat kategori permainan iaitu sasaran, jaring dan dinding, memadang dan menyerang. Semua permainan dalam kategori ini mempunyai konsep dan berkongsi masalah taktikal yang perlu diselesaikan dan menggalakkan pemindahan pemahaman taktikal merentas permainan. Tujuan TGFU ialah meningkatkan kefahaman murid dalam Pendidikan Jasmani supaya dapat melahirkan murid yang aktif dan mahir dalam bidang sukan terutamanya permainan yang melibatkan kemahiran dan taktikal tertentu.

Sila hasilkan folio mengenai TGFU. Kumpulkan maklumat TGFU dari aspek teori, penyelidikan dan praktikal. Beri cadangan bagaimana TGFU ini dapat dilaksanakan dalam kelas Pendidikan Jasmani anda.

KATA KUNCI
Kurikulum formal Kurikulum Akademik Kurikulum Humanistik Kurikulum Teknologi Kurikulum Berbidang Luas Kurikulum Pengembangan Kognitif Kurikulum Pembangunan Masyarakat Kurikulum berasaskan perkembangan Kurikulum berasaskan pergerakan Kurikulum berasaskan kecergasan Kurikulum berasaskan permainan untuk kefahaman

PENILAIAN KENDIRI
1. Apakah definisi kurikulum? 2. Apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum formal? 3. Senaraikan model kurikulum yang bersesuaian dengan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 143

4. Cadangkan pendekatan strategi pengajaran kontemporari yang bersesuaian dengan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

RUJUKAN
Bunker, D., & Thorpe, R. (1982). A model for the teaching of games in the secondary school. Bulletin of Physical Education, 10, 9-16. Kirchner, G. & Fishburne, G. (1995). Physical Education for Elementary School Children. Dubuque, IA: brown & benchmark Mosston, M., & Ashworth, S. (1994). Teaching physical education (4th ed.). New York: Macmillan. Neagley, R. L. Evans, N. D. (1967). Handbook for effective curriculum development. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall Taba, H. (1962). Curriculum development: theory and practice. New York, NY: Harcourt, Brace & World

144

UNIT 10 MENILAI KURIKULUM

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran ini pelajar dapat: 1. Mengulas definisi penilaian kurikulum pendidikan. 2. Menghubungkait di antara penilaian kurikulum pendidikan dengan penilaian dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. 3. Menjelaskan proses penilaian pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. 4. Mereka bentuk alat ukur penilaian pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

PENGENALAN
Penilaian kurikulum dalam konteks penulisan ini berfokus kepada penilaian pembelajaran murid di sekolah. Apakah maksud penilaian pembelajaran? Bagaimanakah sistem penilaian dapat membantu perkembangan kemajuan pembelajaran murid sekolah? Apakah jenis dan proses penilaian pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan? Kesemua persoalan di atas diulaskan dan dibincangkan dalam penulisan pada Unit 10 ini.

Senario Penilaian Sekolah


Sistem kurikulum penilaian pembelajaran murid di sekolah-sekolah menengah Malaysia masa kini masih lagi berbentuk ujian bertulis secara bulanan atau semester dan peperiksaan pertengahan atau akhir tahun/semester. Ujian dan peperiksaan merupakan alat untuk mengukur pencapaian pembelajaran murid terutama menilai kepada domain pembelajaran kognitif. Laporan pencapaian adalah dalam bentuk markah dan gred. Peperiksaan seringkali dikaitkan dengan penilaian standard, berpusat, sumatif dan dikendalikan oleh badan peperiksaan. Peperiksaan selalu dikatakan tidak lengkap kerana tidak memberi maklumat yang lebih holistik berkaitan dengan perkembangan dan pencapaian pembelajaran seorang murid. Kebiasaannya proses murid belajar adalah secara hafalan, latih tubi dan fokus kepada topik-topik tertentu untuk menjawab soalan peperiksaan. Proses pengajaran guru berstrukturkan kepada persediaan menghadapi peperiksaan iaitu murid diberi latih tubi menjawab soalan peperiksaan dan dikehendaki menduduki peperiksaan percubaan. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan proses keseluruhan kurikulum kurang ditekankan kepada murid.

145

FAKTA Sistem penilaian semasa hanya bertumpu kepada peperiksaan sedangkan peperiksaan hanya sebahagian kecil daripada sistem penilaian. Sistem penilaian semasa lebih banyak mendorong pelajar belajar untuk boleh menjawab soalan peperiksaan atau belajar untuk berjaya dalam peperiksaan sahaja. Sistem penilaian semasa sebahagian besarnya hanya bertumpu kepada penilaian pencapaian akademik semata-mata. Sistem penilaian semasa sebahagian besarnya hanya menilai Produk Akhir. Sistem penilaian semasa juga terlalu membebankan murid kerana terpaksa menduduki peperiksaan dengan jumlah mata pelajaran yang banyak sekali gus dalam satu tempoh yang singkat (pada hujung tahun). Sistem penilaian semasa kurang menunjukkan kesan kualiti.

KONSEP PENILAIAN PEMBELAJARAN


Penilaian melibatkan proses pemikiran pada aras tinggi, memerlukan kemahiran berfikir kritis dan kreatif, suatu pemikiran yang sangat kompleks dan sangat berharga dalam sistem pembelajaran. Penilaian berada pada aras tertinggi dalam hirarki pembelajaran (Bloom, et., al. 1956). Penilaian adalah suatu proses dalam mengesan, mendapatkan, menyediakan maklumat yang berguna untuk pertimbangan sesuatu keputusan alternatif. Ciri-ciri penilaian berkualiti Holistik Fleksibel Sepadu Seimbang Berasaskan Standard Fokus hanya untuk Pembelajaran Membina Insan Proses membuat keputusan alternatif melibatkan pengumpulan data yang bersesuaian atau berkaitan dengan objektif pembelajaran. Menganalisis data berdasarkan rujukan piawai dan keputusan yang dibuat adalah berdasarkan ketetapan data dan piawaian hasil dari proses pengukuran melalui aktiviti peperiksaan dan atau pentaksiran.

Matlamat penilaian adalah untuk menyediakan maklumat atau maklum balas yang berguna "useful feedback" kepada pelbagai kumpulan seperti pelajar, guru, pentadbir, dan individu yang berkaitan dengan pendidikan. Maklum balas selalunya diterima sebagai data yang berharga "useful" sekiranya ia membantu dalam membuat keputusan. Penilaian mempengaruhi pembuat keputusan atau pembentuk dasar (sesuatu polisi) melalui maklum balas secara empirikal. Penilaian formatif adalah untuk mengkaji pelaksanaan kurikulum, atau program, atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penilaian ini menjelaskan kualiti pelaksanaan, mentaksiran konteks atau proses sesuatu kurikulum. Penilaian ini digunakan semasa sesuatu unit kurikulum, program, aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Penilaian sumatif bertujuan mengkaji keberkesanan hasil sesuatu kurikulum. Peranannya ialah merumus hasil dengan menjelaskan perkara yang berlaku terhadap pelaksanaan hasil itu. Penilaian ini digunakan pada akhir sesuatu unit kurikulum, program, aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

146

Penilaian Rujukan Berkriteria Proses menilai pencapaian murid dalam bilik darjah. Kriteria berasaskan hasil pembelajaran yang dijelaskan dalam kurikulum. Kriteria yang menggambarkan prestasi murid berdasarkan aktiviti pembelajaran yang spesifik. Prestasi murid dibandingkan dengan kriteria yang sedia ada, bukan dengan hasil pencapaian murid lain.

Penilaian Rujukan Norma Sistem penilaian dalam skala besar. Bukan untuk penilaian dalam bilik darjah kerana penilaian ini memerlukan rujukan norma terhadap kumpulan yang besar. Hasil penilianan ialah untuk membandingkan prestasi seorang murid dengan murid yang lain. Perbandingan berdasarkan taburan normal bagi sesuatu populasi (normal distributed over entire population).

A
Mengapakah penilaian kurikulum penting kepada sistem pendidikan di sekolah? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Ulaskan dengan ayat sendiri perbezaan di antara penilaian formatif dengan penilaian sumatif.
________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Berikan contoh penilaian rujukan berkriteria dengan penilaian rujukan norma dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Berikan contoh penilaian rujukan berkriteria dengan penilaian rujukan norma dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

147

Proses Penilaian Kurikulum


Konteks penilaian kurikulum pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK) masa kini seharusnya dapat menggambarkan pencapaian murid dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Konteks penilaian tersebut adalah penting untuk menentukan tahap penguasaan, kemahiran dan penghayatan murid dalam pelajaran PJPK. Maklumat tentang tahap penguasaan murid menjadi petunjuk untuk guru dalam membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang akan datang. Instrumen dan perkaedahan penilaian mestilah benar-benar dapat mengukur dengan tepat kebolehan dan keupayaan murid. Justeru itu, guru PJPK perlu menguasai pengetahuan tentang proses penilaian kurikulum yang dapat mengukur prestasi pembelajaran murid dari aspek domain psikomotor, kognitif dan afektif. Maklumat penilaian tersebut sangat berguna untuk menunjukkan akauntabiliti dan kompetensi guru dalam melaporkan perkembangan dan kemajuan pembelajaran murid terhadap pelajarannya. Proses penilaian kurikulum adalah seperti berikut: Penilaian Berasaskan Sekolah Penilaian Berasaskan Sekolah merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah oleh guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian ini dirancang, ditadbir, diberi skor dan dilaporkan secara formal mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekolah wajib melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi semua mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus, amali, projek, modul dan ujian lisan. PBS mesti dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Keputusan calon akan terjejas sekiranya calon tidak melaksanakan kerja kursus atau tiada markah kerja kursus.Setiap calon mestilah mempunyai semua markah atau pencapaian PBS setelah tamat tempoh pelaksanaan. Penilaian Berterusan Penilaian berterusan dijalankan untuk mempastikan murid benar-benar sudah menguasai pengetahuan dan kemahiran yang dikehendaki secara pembelajaran masteri. Bersifat formatif yang mengutamakan kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat. Penilaian ini dapat membuat diagnostik bagi mengesan perkembangan pembelajaran murid dari semasa ke semasa. Kekuatan penilaian ini memberi peluang kepada guru untuk membetulkan kesilapan dan memperbaiki kelemahan pengajarannya serta-merta. Penilaian berterusan dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid supaya kelemahan murid dapat diatasi dan tidak terhimpun sehingga akhir tahun pembelajaran. Penilaian Berasaskan Elemen Mata Pelajaran Setiap mata pelajaran mengandungi pelbagai elemen, selain daripada pengetahuan dan kemahiran. Elemen sesuatu subjek perlu diberi penekanan untuk menilai sama ada murid benar-benar mengetahui dan menguasai mata pelajaran yang diikutinya. Sebagai contoh, murid perlu diterapkan dengan elemen kebolehan berkomunikasi, kebolehan mereka bentuk, kebolehan praktikal, kebolehan menyiasat, kebolehan mengurus dan kebolehan menganalisis berkaitan dengan pengetahuandan kemahiran dalam mata pelajaran PJPK. Penilaian Proses di samping Penilaian Hasil Proses pelaksanaan untuk menghasilkan sesuatu projek perlulah dinilai. Kebiasaannya penilaian hanya dibuat apabila projek itu siap tanpa mengambil kira prosesnya. Contoh penilaian proses ialah melihat atau memerhatikan perlakuan murid semasa ditugaskan untuk menjalankan program pertandingan sukan. Guru perlu menilai proses perancangan 148

yang disediakan murid sebelum pertandingan, proses pelaksanaan semasa pertandingan dan menilai hasil program pertandingan tersebut. Instrumen penilaian perlulah disediakan mengikut situasi, tugasan dan bidang yang dinilai. Penilaian atau Pentaksiran Autentik Penilaian atau pentaksiran autentik bermaksud murid dinilai berdasarlan tingkah laku sebenar. Murid memperlihatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran sukan dalam aktiviti tugasan belajarnya. Guru memerhati keseluruhan pembelajaran murid melalui situasi sebenar (real life). Contoh, mengkaji kecekapan kemahiran murid mengelecek, menanduk, menangkap dalam situasi permainan. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan murid dalam situasi sebenar dan menilai proses pembelajaran daripada hasil. Penilaian ini menonjolkan kekuatan murid dan intergrasi antara pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dari pelbagai sumber. Bentuk penilaian secara individu dan rakan sebaya yang menggunakan folio, ujian amali dan penilaian berasaskan prestasi menggunakan faktor, konsep, pengetahuan dan kemahiran berfikir yang tinggi. Penilaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran menerangkan tahap pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diharapkan dapat dikuasai seseorang. Sebagai contoh, murid dapat menjalankan aktiviti dengan melakukan tunjuk cara atau demonstrasi sesuatu kemahiran, menghasilkan produk atau membuat projek, menyediakan portfolio (penulisan esei, brosur, phamplet dll), menerangkan perlakuan atau tunjuk cara sesuatu kemahiran, produk atau projek atau portfolio. Kriteriakriteria tahap penguasaan pembelajaran dikenal pasti dan penilaian dilakukan dengan menggunakan pentaksiran Rujukan Kriteria. Penilaian sebagai Penanda Aras (Bench Marking) Penanda aras merupakan satu proses pengukuran ke atas hasil, proses dan prestasi ke arah satu tahap peningkatan yang cemerlang. Penilaian dibuat secara berterusan sehinggalah murid sudah dapat mencapai satu tahap penguasaan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaannya. Peratusan murid yang dapat mencapai atau mengatasi piawaian yang ditetapkan memberi petunjuk kepada kualiti pembelajaran. Penilaian Melalui Pemerhatian Penilaian melalui pemerhatian bermaksud memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran (interpretation) dan tanggapan (judgement). Memerhati apa yang telah dirancang secara open ended. Memerhati untuk jangka masa pendek dan panjang. Aspek yang diperhatikan menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktorfaktor bahan dan persekitaran. Proses penilaian ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan instrumen seperti senarai semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod profil dan lain-lain dengan berpandukan skoran rubrik. Fungsi penilaian melalui pemerhatian digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran. Penilaian boleh dibuat oleh murid terhadap individu atau kukpulan untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran yang dilaksanakan oleh murid untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek. Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru atau murid merancang tindak susul yang sesuai dengan proses pembelajaran seperti: menjalankan aktiviti pemulihan/pengukuhan, meningkatkan motivasi murid, mengatur aktiviti pengayaan dan penyuburan diri yang sesuai dengan minat dan keupayaan serta prestasi murid. Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru membuat refleksi terhadap keberkesanan peranannya sebagai penyampai maklumat, pemudahcara, pendidik dan mentor. Pemerhatian yang terancang membantu guru: 149

i. Mengetahui sejauh manakah minat murid terhadap pelajaran dan apakah yang mendorong/menolak minat tersebut. ii. Mengesan sama ada strategi pengajaran guru memberi kesan yang positif. iii. Mengesan kemampuan atau tahap pemikiran murid. iv. Mengesan tahap penguasaan bahasa murid. v. Menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan. vi. Mendapatkan petunjuk untuk mengesan sikap murid terhadap pelajaran, rakan sebaya dan terhadap diri sendiri.

Penilaian Berasaskan Sekolah Penilaian Melalui Pemerhatian Penilaian Berterusan

Penilaian sebagai Penanda Aras

PROSES PENILAIAN KURIKULUM

Penilaian Berasaskan Elemen Mata Pelajaran

Penilaian Hasil Pembelajaran Penilaian atau Pentaksiran Autentik

Penilaian Proses di samping Penilaian Hasil

Rajah 1. Kerangka Konseptual Proses Penilaian Kurikulum Berdasarkan kerangka konseptual pada Rajah 1, bina peta minda yang menjelaskan konsep, fungsi, dan contoh aktiviti penilaian kurikulum dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

KAEDAH PENILAIAN PEMBELAJARAN


Kaedah penilaian melibatkan aktiviti lisan, penulisan dan pemerhatian. Pemilihan kaedah penilaian lisan, penulisan dan pemerhatian adalah bergantung kepada: Hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. Kaedah penilaian tersebut boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan dan digunakan untuk: a) Mengesan serta merta b) Mengesan kemajuan c) Mengesan pencapaian Penilaian hendaklah menggunakan skoran rubrik dalam proses menilai untuk mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian pembelajaran murid. a) Mengesan Serta Merta Mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian. Menilai hasil pembelajaran berdasarkan objektif pembelajaran dalam pengajaran harian. Tidak memerlukan instrumen yang khusus.

150

b) Mengesan Kemajuan Mengesan kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid selepas beberapa siri pengajaran dalam satu-satu tajuk pelajaran. Menggunakan alat ukur atau instrumen pengukuran seperti senarai semak, senarai berkriteria, lembaran kerja, portfolio, log, jurnal, inventori. Perlu dirancang secara individu atau kumpulan. c) Mengesan Pencapaian Mengesan pencapaian pembelajaran murid selepas beberapa siri tajuk pelajaran atau pada akhir program. Menggunakan alat ukur/instrumen pengukuran seperti skala kadar, ujian bertulis, ujian lisan, ujian amali, soal selidik. Perlu dirancang secara individu.

Apakah Kegunaan Penilaian Secara Lisan?


Kegunaan penilaian secara lisan adalah untuk mendapakan maklumat hasil interaksi: Pelajar dengan pendidik; Pelajar dengan pelajar; dan Pelajar dengan bahan pembelajaran. Apakah aspek yang boleh dinilai secara lisan? Kefahaman konsep; Pengetahuan fakta; Pemikiran peringkat tinggi; Kecekapan mendengar; Penggunaan bahasa yang tepat; Kecekapan metematik; Gaya persembahan atau kelancaran berbahasa; dan Pertuturan dan sikap.

Bagaimanakah Penilaian Penulisan Dilakukan?


Karangan; Laporan projek/kerja kursus/folio; Latihan dan ujian bertulis; dan Huraian atau tafsiran data/jadual, graf atau carta.

Apakah kemahiran yang diukur? Kemahiran menulis; Menyusun idea; Perbendaharaan kata; Mengaplikasi; Mentafsir; Menilai; Mempertahan/menyokong hujah; dan Menyebar idea/ buat rumusan/cadangan. Menyediakan soalan-soalan yang sahih dan apakah perkara yang perlu diambil kira? Soalan menepati kemahiran yang akan diuji; Bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami; Bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan; Aras kesukaran soalan dipelbagaikan; dan Skema pemarkahan disediakan. 151

Apakah Kegunaan Pemerhatian?


Pemerhatian digunakan untuk menilai: Sikap; Perlakuan/amalan; Amali; Kemahiran manipulatif; Kemahiran bersosial; Kemahiran belajar; Kemahiran kinestetik; Kemahiran literasi komputer; dan Kemahiran mereka cipta. Implikasi perlaksanaan pemerhatian. Pemerhatian proses dan hasil kerja seperti lukisan, buku skrap, kraf tangan dan kerja kursus membolehkan pengajar menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran. Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu pendidik melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar berbentuk rubrik.
PEMERHATIAN Menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah penulisan dan lisan. LISAN Mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi di antara guru dengan murid.

Kaedah Penilaian Kendalian Sekolah

PENULISAN Melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid.

Rajah 2. Rumusan Kaedah Penilaian Kendalian Sekolah

Penilaian Berdasarkan Penyataan Hasil Pembelajaran


Guru perlu merancang sesi pengajaran dan pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan murid ke arah mencapai matlamat pendidikan. Justeru itu, objektif pembelajaran mestilah berteraskan kepada keperluan murid untuk perkembangan psikomotor, peningkatan kognitif dan penerapan nilai afektif. Guru boleh tetapkan objektif pembelajaran dengan merujuk kepada hasil pembelajaran bagi setiap bidang atau unit pembelajaran yang terdapat di dalam Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani (2001) dan Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pendidikan Kesihatan (2001). Objektif pembelajaran adalah sebagai rujukan guru dalam merancang aktiviti-aktiviti ke arah pencapaian fokus pembelajaran murid pada sesi pelajaran hari itu. Sehubungan itu, penilaian eksplisit perlu dijalankan bagi menentukan sama ada objektif pembelajaran tercapai. Dengan ini, guru perlu merancang dengan mengambil kira jenis penilaian yang bersesuaian dengan pencapaian objektif pembelajaran. Jenis penilaian 152

boleh bersifat menguji kecekapan kemahiran psikomotor, menilai kefahaman yang melibatkan proses kognitif dan memerhati tingkah laku eksplisit murid terhadap amalan nilai afektif. Menetapkan Objektif Dan Penilaian Pembelajaran Objektif Pembelajaran adalah pernyataan eksplisit tentang tingkah laku murid yang boleh dilihat untuk mencapai atau melaksanakan tugasan mengikut domain pembelajaran psikomotor, kognitif dan afektif. Rajah 3, 4 dan 5 adalah perkataan eksplisit tentang tingkah laku murid yang boleh dilihat dan dinilai melalui hasil pembelajaran berdasarkan taksonomi Dave, (1970) bagi domain psikomotor, Krathwohl, Bloom, & Masia, (1964) bagi domain afektif dan Bloom, Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl, (1956) bagi domain kognitif. DOMAIN PSIKOMOTOR
TINDAK BALAS SEMULAJADI berkemahiran tinggi, membina atau mengatur strategi, mencipta, lakuan tulen MENGHUBUNGKAIT mengadaptasi, mengorganisasi, mencantumkan, membentuk, menyusun, menggabungkan, mengubah suai, mengenal pasti, mengesan, mempelagaikan KETEPATAN PERLAKUAN melompat, membaling, memukul, mencantum, melakar, memegang, menyambut, menendang MEMANIPULASI melakukan keseluruhan pergerakan, melakukan pelbagai pergerakan, melakukan pelbagai kemahiran, menggunakan sumber, menggunakan alatan MENIRU mengikut contoh, melakukan kemahiran, menunjukkan kemahiran, bertindak balas, menyalin, menjejaki

Rajah 3. Perkataan eksplisit objektif hasil pembelajaran berdasarkan taksonomi Dave, (1970) bagi domain psikomotor

DOMAIN AFEKTIF
MEMBINA PERWATAKAN menyelesaikan, mendiskriminasi, mempengaruhi, mempamerkan, bersikap positif MENGORGANISASI menghormati, merumus, menyelesaikan, membandingkan, membuat sintesis, berusaha, setia MENGHARGAI mengamalkan, mengkaji, memilih, menjaga keselamatan, menghayati, mempelawa, menerangkan BERTINDAK BALAS mematuhi, bekerja sama, toleransi, melaporkan, membimbing, menolong, membantu, membaca PENERIMAAN menjawab, menunjukkan, memilih, memberi, melakukan, melakonkan, menggunakan, mengikut

Rajah 4. Perkataan eksplisit objektif hasil pembelajaran berdasarkan taksonomi Krathwohl, Bloom, & Masia, (1964) bagi domain afektif 153

DOMAIN KOGNITIF
PENILAIAN menyimpul, mengkritik, mewajarkan, menilai, mengadili, merumus, membuat hipotesis, membuat keputusan SINTESIS mendiskriminasi, menggabungkan, mereka cipta, mengubahsuai, menghimpun, merancang, mengorganisasi, mengatur semula, membina semula, mencerakin, membuat urutan, menyelesaikan masalah, kreatif, menganologi, ANALISIS memberi contoh, menentukan, membanding, membeza, menambah, meramalkan, membuat inferens, menghubung kait, mencirikan, mengelas, menjana idea, mengitlak, menterjemahkan, mengasingkan, menghurai, membuat andaian, mengkonsepsikan APLIKASI mengira, menunjuk cara, mendemonstrasi, menghitung, menyukat, menukar, menjelaskan dengan contoh, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mengukur, mengubah, menyemak, menjana, KEFAHAMAN menjelaskan, mentafsir, mentakrif, memerihal, mengenal pasti, mengasingkan maklumat kepada komponen, menganggar, menerangkan, PENGETAHUAN mengingati kembali, melebel, menyenarai, memadan, menama, memilih, menghasilkan semula, menyatakan kembali, menulis semula

Rajah 5. Perkataan eksplisit objektif hasil pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom, Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl, (1956) bagi domain kognitif Contoh Pernyataan Objektif Pembelajaran Pencapaian objektif pembelajaran boleh dinilai sama ada di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran atau di akhir unit-unit pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah contoh pernyataan objektif mengikut domain pembelajaran. i. Objektif Pembelajaran Psikomotor: Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat melakukan kemahiran menyangga dengan teknik yang betul semasa aktiviti berpasangan, berkumpulan dan permainan kecil. ii. Objektif Pembelajaran Kognitif: Di akhir unit (bahagian merumus pelajaran) pengajaran dan pembelajaran murid dapat menyatakan hukum-hukum sains yang terlibat semasa melakukan kemahiran menyangga. iii. Objektif Pembelajaran Afektif: Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat memberikan kerjasama dengan berbincang, memberi idea dan menolong rakan dalam aktiviti tugasan serta menunjukkan sikap kejujuran semasa membuat penilaian. Merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 2001, lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras1, 2 dan 3. Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid. Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Aras 3 pula adalah aras yang tinggi, lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat.

154

Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan, adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. Jadual 1 dan 2 adalah contoh penulisan hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti pembelajaran berdasarkan bidang dan unit pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Jadual 1. Penulisan Hasil Pembelajaran Dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Berdasarkan Bidang Dan Unit Pembelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. a. Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan b. Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. c. Membincangkan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. d. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular.

Murid dapat :

ARAS 1 Melakukan langkahDaya tahan kardiovaskular langkah keselamatan bermaksud kecekapan dalam melaksanakan jantung salur darah dan aktiviti daya tahan sistem pernafasan untuk kardiovaskular. membekalkan oksigen Melakukan sekurangkepada otot secara kurangnya dua aktiviti berterusan pada jangka daya tahan kardiovaskular masa yang panjang semasa . latihan. ARAS 2 Menyatakan perasaan Cadangan Aktiviti semasa melakukan aktiviti Senamrobik 20 minit aktiviti daya tahan Berlari dan berjalan pantas kardiovaskular. 15 minit Menyatakan tiga organ Skiping 15 minit yang terlibat dalam membekalkan oksigen i. Kaedah Latihan kepada otot semasa ii. Prinsip latihan aktiviti daya tahan iii. Prosedur latihan kardiovaskular. iv. Faedah Latihan Menyatakan otot utama v. Aspek-Aspek Keselamatan yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Latihan yang sistematik

Mengenal pasti kemampuan tahap dan ARAS 3 Menjelaskan kaedah dan kecergasan murid faedah latihan daya tahan semasa melakukan kardiovaskular. aktiviti Menilai kecergasan daya Kesesuaian pakaian tahan kardiovaskular Persekitaran atau melalui kadar nadi. tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid
155

Jadual 2. Penulisan Hasil Pembelajaran Dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Berdasarkan Bidang Dan Unit Pembelajaran Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN 1. Kesihatan Diri. Malnutrisi merupakan masalah pengambilan zat makanan yang tidak mencukupi/berlebihan. (i) Definisi (ii) Jenis penyakit malnutrisi (iii) Kesan malnutrisi kurang darah sembab mudah pitam tidak bermaya obesiti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. a. Perbincangan tentang jenis penyakit malnutrisi. b. Kuiz. c. Kajian kes berkaitan tanda dan simptom pengidap malnutrisi. d. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan akibat malnutrisi. e. Melawat hospital. f. Menyediakan folio tentang isu kekeluargaan. g. Main peranan. h. Perbincangan dalam kumpulan kecil. i. Meneroka isu sumbang mahram.

Murid dapat : ARAS 1 Menyatakan maksud malnutrisi. Menyenaraikan penyakit malnutrisi. ARAS 2 Menjelaskan kesan penyakit malnutrisi. ARAS 3 Mengenalpasti tanda dan simptom malnutrisi.

2. Kekeluargaan. Setiap ahli keluarga mesti memainkan peranan masing-masing bagi memantapkan institusi kekeluargaan dan mengelakkan masalah kekeluargaan. (a) Institusi kekeluargaan (i) Makna perkahwinan (ii) Kerukunan rumah tangga (iii) Menghormati orang tua orang sakit orang berkeperluan khas (b) Isu kekeluargaan (i) Persefahaman (ii) Menghormati antara satu sama lain (iii) Jurang generasi (iv) Lari dari rumah (v) Penceraian

Murid dapat: ARAS 1 Menyatakan makna perkahwinan dan kerukunan rumah tangga. Menyatakan cara menghormati orang yang lebih tua, ahli keluarga yang sakit dan orang berkeperluan khas. Menyatakan isu-isu semasa kekeluargaan. ARAS 2 Menerangkan cara penjagaan warga tua, ahli keluarga yang sakit dan orang istimewa. ARAS 3 Membincangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai ciri-ciri keluarga bahagia.

156

Penilaian dalam Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Di Malaysia, penilaian dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK) yang dilaksanakan sekarang ini terbahagi kepada dua iaitu berbentuk penilaian sumatif dan ujian kecergasan. Penilaian berbentuk sumatif dijalankan di akhir semester persekolahan iaitu peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun. Penilaian berbentuk ujian kecergasan iaitu Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) dilaksanakan sebanyak dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2008, Kementerian pelajaran Malaysia (2008). Tumpuan ujian tersebut adalah kepada aspek kecergasan berlandaskan kesihatan. Pusat Perkembangan Kurikulum (2001) telah memperkenalkan Penilaian Kendalian Sekolah (PKS). Melalui PKS, guru memainkan peranan penting dalam mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Guru menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang dan membina instrumen, melaksanakan, merekod hasil, menganalisis maklumat, melapor dan membuat tindakan susulan. Dalam aspek penilaian murid, penilaian yang sepatutnya dilakukan oleh guru mestilah merangkumi domain kognitif, psikomotor dan afektif. Namun, apa yang diamalkan di sekolah sekarang adalah penilaian terhadap domain kognitif melalui peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun dengan pemberatan 100%. Manakala penilaian bagi domain psikomotor hanyalah melalui komponen kecergasan fizikal iaitu Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) sedangkan dalam kandungan sukatan pelajaran PJPK, tunjang kecergasan dan tunjang kemahiran merupakan tajuk yang menekankan domain psikomotor dan banyak melibatkan penguasaan aspek kemahiran terutamanya dalam tajuk permainan yang diajar kepada murid. Namun guru tidak melaksanakan penilaian yang sepatutnya bagi menilai domain psikomotor ini dan selain daripada itu penilaian bagi domain afektif langsung tidak dinilai secara formal atau eksplisit dalam kelas PJPK. Penilaian yang dilaksanakan sekarang ini adalah tidak lengkap dan holistik. Bagi mendapatkan penilaian yang berkesan guru sepatutnya melaksanakan penilaian komprehensif. Penilaian komprehensif yang berkesan merangkumi penilaian secara menyeluruh meliputi domain kognitif, psikomotor dan afektif murid. Peranan guru PJPK adalah mengembang dan meningkatkan prestasi murid bagi mencapai objektif PJPK dalam domain psikomotor, kognitif dan afektif (Hastad & Lacy, 2002). Oleh itu, bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan dalam sukatan pelajaran terutamanya pada hasil pembelajaran murid maka seseorang guru haruslah melaksanakan penilaian di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadual 3 dan 4 adalah contoh penilaian kendalian sekolah dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Jadual 3. Aspek Penilaian Kendalian Sekolah dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan EKAspek yang Dinilai Contoh Memberi definisi tentang kecergasan fizikal. Pengetahuan Menghuraikan fakta tentang sejarah permainan badminton. Menerangkan kaedah dan prinsip-prinsip latihan bebanan. Berfikir secara logik tentang proses peningkatan kadar nadi semasa senaman. Memberi rasional dan alasan berkaitan penyalah gunaan bahan. Menghuraikan pendapat tentang isu-isu pengajaran dalam 157

Kemahiran Berfikir

Pendidikan Jasmani. Menghitung skor dalam permainan tenis atau menghitung kadar nadi latihan menggunakan formula Karnoven. Mencari maklumat dari pelbagai sumber. Mengklasifikasikan maklumat berkaitan pemakanan seimbang. Membuat laporan pertandingan permainan. Teknik memukul bola dalam permainan sofbol. Membuat gaya Fosbury Flop dalam acara lompat tinggi. Membaca dan memahami peraturan /undang-undang permainan. Menggunakan alat kecergasan fizikal. Menggunakan alatan seperti gelung rotan, bola dan kayu bes. Menyelenggara alatan seperti lembing, kayu hoki dan cakera. Berkomunikasi semasa aktiviti pertolongan cemas. Bertolak ansur semasa menunggu giliran. Bekerjasama dalam memberikan bantuan semasa aktiviti gimnastik. Memerhati teknik pergerakan dalam lompat jauh. Membuat inferens dalam aktiviti simulasi tangani masalah stress. Menganalisis maklumat (lakuan pergerakan - kinematik) dalam menangkap bola keranjang. Bantu membantu semasa menjalankan aktiviti senaman. Berdikari semasa mencari jawapan dalam internet. Bertanggungjawab menyediakan dan menyiapkan kerja latihan. Bersemangat untuk belajar Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Gigih mencuba aktiviti sukan yang baharu. Ingin tahu meneroka kaedah dan latihan dalam bersukan. Sihat, cergas dan aktif mengamalkan gaya hidup sihat. Menjaga kebersihan diri dan keselamatan persekitaran. Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sukan ringan dan lasak. Bersukan dan pergerakan. Bergerak secara kreatif. Bergerak mengikut rangsangan. Kesungguhan membuat sesuatu sehingga berjaya. Kelebihan dalam sesuatu bidang seperti boleh lakukan gaya lompatan Fosbury Flop. Kecenderungan terhadap sesuatu permainan.

Kemahiran Mengira

Kemahiran Belajar

Kemahiran Amali

Kemahiran Manipulatif

Kemahiran Bersosial

Kemahiran Proses Sains

Perlakuan dan Amalan Nilai Murni

Sikap

Kesihatan dan Kecergasan

Kemahiran Kinestetik

Bakat dan Minat

158

Jadual 4. Bidang Penilaian yang Perlu Dilaksanakan dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan BIDANG Fizikal Psikomotor PERKARA DINILAI Tahap Kecergasan Permainan Olahraga Pendidikan Pergerakan Kognitif Ujian SYARAT Menilai kemajuan dalam meningkatkan tahap kecergasan Menilai sekurangkurangnya dua aktiviti/permainan setahun. Menilai sekurangkurangnya satu acara olahraga yang meliputi tiga bidang (larian, balingan, lompatan). Menilai sekurang-kurangnya satu pendekatan setahun. 80% markah bahagian Pendidikan Kesihatan dan 20% markah bahagian Pendidikan Jasmani. Menilai sekurangkurangnya rekod amalan kecergasan murid, pemakanan, tugasan dan penjadualan masa. Meliputi amalan nilai dalam bidang fizikal dan psikomotor, pengetahuan nilai dalam bidang kognitif dan pemerhatian guru. WAJARAN (%) 10 20 10

10 20

Folio

20

Afektif

Amalan Nilai

10

Jadual 5. Contoh Instrumen Penilaian Pemerhatian (Badminton) Rujukan Servis Pukulan Pukulan Hadapan Kilas Tarikh Boleh lakukan Teknik Betul Boleh 0 lakukan Teknik 0 Betul Boleh lakukan Teknik Betul Lob Smesy Jumlah Gred 0 0 0 TH 5 4 3 3 4 B A

Bil. Nama 1

Petunjuk: a. Tandakan (/) di ruang boleh lakukan, jika boleh melakukan kemahiran. b. Tandakan (/) di ruang teknik betul, jika boleh melakukan kemahiran dengan teknik betul. c. Tandakan (0) jika kemahiran yang dinilai tidak dapat dilakukan. d. Tandakan (TH) jika murid yang dinilai, tidak hadir. e. Tandakan () jika murid boleh melakukan pada masa yang lain. (Selepas tindakan susulan atau dalam permainan mini). Skala Kadar: Gred A= mendapat 5 (/) pada boleh lakukan dan 3 atau lebih pada teknik betul. Gred B= mendapat kurang dari 5 (/) pada boleh lakukan dan kurang dari 3 pada teknik betul.

159

RUMUSAN
Penilaian kurikulum pendidikan terbahagi kepada jenis formatif dan sumatif yang melibatkan penilaian rujukan berkriteria dan penilaian rujukan norma. Kaedah penilian adalah secara lisan, tulisan dan pemerhatian. Ciri-ciri penilaian yang berkualiti hendaklah berbentuk holistik, fleksibel, sepadu, seimbang, dan berasaskan standard (piawai). Penilaian seeloknya fokus kepada pembelajaran ke arah membina insan. Pusat Perkembangan Kurikulum (2001) telah memperkenalkan Penilaian Kendalian Sekolah (PKS). Melalui PKS, guru memainkan peranan penting dalam mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian pelajar. Guru menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang dan membina instrumen, melaksanakan, merekod hasil, menganalisis maklumat, melapor dan membuat tindakan susulan. Di samping itu, guru dapat mengenal pasti kelemahan dan memperkembangkan lagi kekuatan serta potensi pelajar. Seharusnya aspek penilaian pembelajaran pelajar dalam PJPK masa kini perlu merangkumi domain kognitif, psikomotor dan afektif. Peranan guru PJPK adalah mengembang dan meningkatkan prestasi murid bagi mencapai objektif PJPK dalam domain psikomotor, kognitif dan afektif. Oleh itu, bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan dalam sukatan pelajaran terutamanya pada hasil pembelajaran murid maka seseorang guru haruslah melaksanakan penilaian di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

KATA KUNCI
Penilaian Pembelajaran Penilaian Formatif Penilaian Sumatif Penilaian Rujukan Berkriteria Penilaian Rujukan Norma Penilaian Kendalian/Berasaskan Sekolah Hasil Pembelajaran Domain Psikomotor Domain Kognitif Domain Afektif

PENILAIAN KENDIRI
1. Huraikan konsep penilaian kurikulum pendidikan. 2. Jelaskan kepentingan penilaian kurikulum pendidikan terhadap Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. 3. Tulis contoh penyataan objektif pembelajaran kognitif, psikomotor dan afektif dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. 4. Tuliskan Hasil Pembelajaran dan cadangkan aktiviti pembelajaran berdasarkan bidang dan unit pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan bagi Tingkatan 2 5. Reka bentuk alat ukur penilaian kendalian sekolah bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

160

RUJUKAN
Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of educational objectives the classification of educational goals handbook In cognitive domain. New York: David McKay Company, Inc. Dave, RH. (1970). Psychomotor levels developing and writing behavioral objectives. Tuscon AZ : Educational Innovators Press. Hastad, D. N., & Lacy, A. C. (2002). Measurement and evaluation in physical educaton and exercise science(4th ed.). Needham Height. Massachusetts: Allyn & Bacon. Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., & Masia, B.B. (1964). Taxonomy of educational objectives the classification of educational goals, handbook II: affective domain. New York: David McKay Company, Inc. Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Huraian sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah: Pendidikan Jasmani. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Huraian sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah: Pendidikan Kesihatan. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Penilaian kendalian sekolah. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2008. Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK). Putrajaya: Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia.

161