Anda di halaman 1dari 14

Lamp

CARTA ALIR PROSES KERJA PERMOHONAN KURSUS SECARA PJJ/SAMBILAN DI IPTA/IPTS UNTUK SEMUA KAKITANGAN GURU DAN BUKAN GURU DI JPN/PPD/SEKOLAH
1 Dapatkan nasihat/pandangan dari JPN/majikan masing-masing.

Iklan Pengajian Jarak Jauh dikeluarkan di akhbar perdana/laman web IPTA/IPTS.

Mendapatkan dan mengisi borang permohonan IPTA/IPTS secara manual atau on-lin sesuai mengikut opsyen.)

dan memilih kursus yang diminati. (Pastikan hanya program yang dibenarkan oleh K

Mengisi dan melengkapkan borang PJJ A ' Borang permohonan untuk mendapatkan kebenaran kemasukan ke IPTA/IPTS tempatan".

Satu set borang permohonan PJJ IPTA/IPTS dan 2 set borang PJJ A dihantar ke Unit Latihan & Kemajuan Staf untuk disemak dan diluluskan.

Borang permohonan PJJ IPTA/IPTS dan Borang PJJ A yang diluluskan dihantar ke IPTA/IPTS yang menawarkan kursus.

Gagal Diterima belajar secara PJJ di IPTA/IPTS 7 Mendapatkan dan mengisi borang PJJ B. ( Borang permohonan kelulusan belajar secara program PJJ.) selepas mendaftar di IPTA/IPTS. 8 Dua salinan borang PJJ B dikemukakan ke Unit Latihan & Kemajuan Staf untuk disemak dan dipanjangkan ke Bahagian Pendidikan Guru dan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia untuk permohonan Surat Kelulusan Belajar.

* Semua Borang PJJA, PJJB, Pelanjutan Tempoh Pengajian, Tarik Diri, Penangguhan Pengajian , Tukar Bidang boleh didapati di Unit Latihan & Kemajuan Staf Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.

Lampiran A

LAH

PTS.

au on-line an oleh KPM dan

apatkan

elajar

ar Bidang

No. Fail Peribadi (JPN):..................................

Borang PJJ A (Pindaan 2009)

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KEBENARAN KEMASUKAN KE UNIVERSITI TEMPATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SECARA PENDIDIKAN JARAK JAUH/SAMBILAN ARAHAN
###dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dalam dua (2) salinan sahaja dan kemukakan ke Jabatan Pelajaran Isi Negeri melalui Ketua Jabatan. ### Tiap-tiap salinan satu borang permohonan hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan seperti berikut:> Salinan kad pengenalan > Salinan surat pengesahan dalam jawatan > Salinan sijil SPM/SAP dengan kredit Bahasa Melayu > Salinan Sijil Guru/Diploma Pendidikan ### Borang permohonan yang telah disahkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri/Ketua Jabatan hendaklah dipanjangkan ke Universiti oleh pemohon.

A AKLUMAT DIRI PEMOHON M 1 Nama Penuh:

2 3 4

No. Kad Pengenalan: Tarikh Lahir: Hari Nama dan Alamat Tempat Bertugas: / Bulan /

Tahun

Poskod No. Tel. Pejabat 5 Alamat Rumah:

Negeri samb.

Poskod No. Telefon 6 7 8

Negeri (Rumah) (Telefon Bimbit)

Kelulusan Bahasa Melayu di Peringkat SPM/MCE atau setaraf dengannya: Bidang yang dipohon Universiti yang dipohon : :

B. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN 1 Skim dan Gred Jawatan : PPPLD DGA

Tarikh Lantikan ke Skim Perkhidmatan Sekarang : Hari

/ Bulan / Hari Bulan

/ Tahun / Tahun

Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang :

Bidang Sijil & Tahun :

C. PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberi di atas adalah benar dan betul.

Tarikh : Tandatangan Pemohon D. SOKONGAN/ULASAN KETUA JABATAN Sokong : Ulasan: Ya Tidak

Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan

E. KEBENARAN/ULASAN JABATAN PELAJARAN NEGERI Saya menyokong/tidak menyokong* dan mengesahkan bahawa pegawai ini telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk memohon kebenaran mengikuti Pengajian Jarak Jauh/Sambilan. Ulasan:

Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan Catatan: Tandatangan hendaklah oleh sekurang-kurangnya Ketua Sektor atau Pegawai Gred DG41 dari Kumpulan Pengurusan Profesional. * Potong yang mana tidak berkenaan.

No. Fail Peribadi (JPN):.................................

Borang PJJ B (Pindaan 2009)

PERMOHONAN KELULUSAN BELAJAR SECARA PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH / SAMBILAN ARAHAN
1 2 Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dalam dua (2) salinan sahaja dan kemukakan ke Jabatan Pelajaran Negeri melalui Ketua Jabatan. Tiap-tiap salinan satu borang permohonan hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen berikut:> Salinan surat tawaran Universiti. > Salinan surat pengesahan jawatan > Salinan kad pengenalan > Salinan Sijil Guru/Diploma Pendidikan > Salinan Buku Rekod Perkhidmatan ( untuk pengajian peringkat sarjana/kedoktoran) Borang permohonan yang lengkap hendaklah dipanjangkan ke Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan/Jabatan Pelajaran Negeri.

A MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh:

2 3

No. Kad Pengenalan: Tarikh Lahir: Hari / Bulan /

Tahun

Nama dan Alamat Tempat Bertugas:

Poskod No. Tel. Pejabat 5 Alamat Surat Menyurat (Tetap):

Negeri samb.

Poskod No. Telefon -

Negeri (Rumah) (Telefon Bimbit)

B. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN 1 2 Skim dan Gred Jawatan : PPPLD DGA / Hari 3 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Hari 4 Bidang Sijil & Tahun : / Bulan Bulan / Tahun / Tahun

Tarikh Lantikan ke Skim Perkhidmatan Sekarang :

C. MAKLUMAT PENGAJIAN 1 Nama Universiti:

2 3 4

Bidang Pengajian Peringkat Pengajian * Tempoh Pengajian: Tarikh Mula Tarikh Tamat : :

: :

/ Hari / Bulan

/ Tahun /

Hari Bulan Tahun * Sila kemukakan permohonan untuk pelanjutan 3 bulan sebelum tarikh tempoh kelulusan ini 5 Masa Pengajian: Dalam Waktu Pejabat Luar Waktu Pejabat (Tandakan di kotak yang berkenaan) 6 7 8 Nyatakan sama ada tuan/puan dikehendaki menghadiri kuliah atau tidak: Ya / Tidak Jika ada, nyatakan berapa kali seminggu: Tujuan mengikuti pengajian :

D. PENGAKUAN PEMOHON 1 Saya mengaku bahawa pengajian yang dipohon ini tidak akan menjejaskan tugas-tugas rasmi saya.

Saya mengaku akan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan sekiranya saya membelakangkan kewajipan tugas-tugas rasmi saya maka kebenaran mengikuti kursus saya akan ditarik balik dengan serta merta. Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar.

Tarikh : Tandatangan Pemohon

E. SOKONGAN/ULASAN KETUA JABATAN 1 2 Sokong: Tindakan Tatatertib : Jika Ada, Nyatakan i. ii. 3 Peringkat : Jenis Hukuman: Pertuduhan Rayuan Hukuman Ya Ada Tidak Tiada

Ulasan:

Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan

F. KEBENARAN DAN ULASAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI Permohonan pegawai disokong : Ulasan : Ya Tidak

Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan * Tandatangan hendaklah oleh sekurang-kurangnya Ketua Sektor atau Pegawai Gred DG41 dari Kumpulan Pengurusan Profesional.

No. Fail Peribadi (JPN):................................. PERMOHONAN PENGESAHAN BAGI SURAT KELULUSAN ASAL YANG HILANG/MUSNAH ARAHAN
1 2 Isi dengan menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan Malaysia melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar.

Borang PJJ/Pengesahan

ke Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran

Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan berikut:> Salinan surat tawaran Universiti > Salinan Surat Kelulusan Belajar > Salinan kad pengenalan

MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh:

2 3

No. Kad Pengenalan: Alamat Tempat Bertugas:

Poskod No. Tel. Pejabat No. Tel. Bimbit 4 Pusat Pengajian : -

Negeri samb.

Sebab-sebab kehilangan: (Sila tandakan ) i. ii. iii. iv. Musnah disebab banjir/kebakaran/malapetaka Berpindah rumah/pejabat Kecurian Lain-lain (nyatakan):

Tarikh : Tandatangan Pemohon B. PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul.

Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan

No. Fail Peribadi (JPN):................................. PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH PENGAJIAN BAGI PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH/SAMBILAN

Borang PJJ/Pelanjutan

ARAHAN 1 Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan keBahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar. 2 Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan berikut:> Surat pengesahan universiti > Salinan Surat Kelulusan Belajar > Salinan kad pengenalan A MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh:

2 3

No. Kad Pengenalan: Alamat Tempat Bertugas:

Poskod No. Tel. Pejabat 4 Pusat Pengajian :

Negeri samb.

Tempoh Pelanjutan yang dipohon: / Hari Bulan / Tahun hingga Hari / Bulan / Tahun

Sebab-sebab pelanjutan:

Tarikh : Tandatangan Pemohon B. PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul. Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan

No. Fail Peribadi (JPN):.................................

Borang PJJ/Tukar Bidang

PERMOHONAN PERTUKARAN BIDANG PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH/SAMBILAN ARAHAN


1 2 Isi menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar. ke Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan berikut:> Salinan sijil perguruan > Salinan sijil conversion > Surat pengesahan pakar perubatan hospital kerajaan (jika berkaitan) > Salinan Surat Kelulusan Belajar > Salinan kad pengenalan

A MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh:

2 3

No. Kad Pengenalan: Alamat Tempat Bertugas:

Poskod No. Tel. Pejabat 4 Alamat Surat Menyurat (Tetap):

Negeri samb.

Poskod No. Telefon -

Negeri (Rumah) (Telefon Bimbit)

B. MAKLUMAT KURSUS 1 2 3 4 5 6 Pusat Pengajian : Bidang Kursus Yang Ditawarkan: Bidang Kursus Yang Dipohon: Bidang Sijil dan Tahun: Pengalaman mengajar bidang yang dipohon: Sebab-sebab pertukaran bidang: i. ii. Kesukaran/Masalah dalam bidang yang ditawarkan. Masalah Peribadi (Kewangan/Kesihatan/Keluarga) tahun

iv. Lain-lain (nyatakan):

Tarikh : Tandatangan Pemohon

C. PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS (Sila tandakan Sokong Tidak Sokong Ulasan :

Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul.

Tarikh : Tandatangan Cop Nama dan Jawatan

No. Fail Peribadi (JPN):................................. PERMOHONAN BERHENTI PENGAJIAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH/SAMBILAN ARAHAN
1 2

Borang PJJ/Berhenti

Isi menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan ke Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar. Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Ketua Jabatan berikut:> Surat pengesahan pakar perubatan hospital kerajaan (jika berkaitan) > Salinan Surat Kelulusan Belajar

MAKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh:

2 3

No. Kad Pengenalan: Alamat Tempat Bertugas:

Poskod No. Tel. Pejabat

Negeri samb.

B. MAKLUMAT KURSUS 1 Pusat Pengajian:

Sebab-sebab berhenti: i. ii.

(Sila tandakan )

Kesukaran/Lemah Dalam Prestasi Akademik Masalah Peribadi (Kewangan/Kesihatan)

iii. Masalah Keluarga (Suami/isteri, anak, ibubapa) iv. Lain-lain (nyatakan):

Tarikh : Tandatangan Pemohon C. PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan betul. Tarikh : Tandatangan (Cop Nama dan Jawatan)

SENARAI SEMAK DOKUMEN DAN MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMOHON SURAT KELULUSAN BELAJAR SECARA PENDIDIKAN JARAK JAUH/SAMBILAN 1 Surat iringan kepada KPM/BPG/JPN melalui dan salinan Pengetua/Guru Besar/ Ketua Jabatan. 2 Borang PJJ 'A' (Pindaan 2009) yang lengkap diisi dan disokong oleh Pengetua/ Guru Besar/Ketua Jabatan. Dihantar ke JPN(Unit Latihan & Kemajuan Staf) sebelum memohon pengajian di IPTA/IPTS. 3 Borang PJJ 'B' (Pindaan 2009) yang lengkap diisi,disokong oleh Pengetua/ Guru Besar/Ketua Jabatan setelah mendapat surat tawaran daripada IPTA/IPTS. 4 Salinan Kad Pengenalan. 5 Salinan Sijil Guru/Diploma Perguruan atau Salinan Ijazah Pertama ( bagi pemohon program Ijazah Lanjutan) 6 Salinan Surat Perlantikan dan Surat Pengesahan Dalam Jawatan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. 7 Salinan Sijil SPM yang menunjukkan kepujian Bahasa Melayu atau sijil-sijil akademik yang lain yang setaraf dengannya. 8 Salinan Buku Rekod Perkhidmatan bagi pemohon Kakitangan Bukan Guru dan PPPS yang memohon Ijazah Lanjutan. 9 Semua dokumen yang dilampirkan mesti disahkan oleh Ketua Jabatan masing-masing. Sila hantar semua dokumen tersebut ke Unit Latihan & Kemajuan Staf, JPN untuk dipanjangkan ke Bahagian Pendidikan Guru ( bagi PPP) dan ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (bagi Kakitangan Bukan Guru), Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan mendapatkan surat kelulusan belajar, surat lanjut tempoh dll.

MEMOHON UH/SAMBILAN

PTA/IPTS.

f, JPN untuk

erian Pelajaran Malaysia